ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα δύο σκέλη του, στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.α 195/ ), 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/ ) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α 24/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /1999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. α 240/ ) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 195/ ). 6. Τις διατάξεις των νόμων 4055/12 (ΦΕΚ τ.α 51/ ), 4129/13 (ΦΕΚ τ.α 52/ ) και 4223/13 (ΦΕΚ τ.α 287/ ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 73 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ τ.α 247/ «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου και δαπάνών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το άρθρο 40 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ τ. Α 141/ ) περί «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 8. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/ «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/1974). 9. Την υπ αριθμόν Φ /10/11490/Β2/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ120.61/25/119519/Β2/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 500/ ). 10. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) Ρέθυμνο, Τηλ.: , Fax: Βασιλικά Βουτών, ΤΚ (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο Τηλ.: , Fax:

2 2 11. Το με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2014 απόσπασμα Πρακτικού της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση έγκρισης του απολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) για το οικονομικό έτος 2014 του Πανεπιστημίου Κρήτης 12. Την εισηγητική έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κας Αθηνάς Μπαραδάκη κατ εντολή του Πρύτανη κ. Ε. Στεφάνου, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 2014 και έχει ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες: Κ.Κορνιλάκη ΤΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τον Απολογισμό του έτους 2014 Γ Ε Ν Ι Κ Α Ο απολογισμός οικονομικού έτους 2014 που υποβάλλεται για έγκριση περιλαμβάνει: Απολογισμό εσόδων και εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού. Απολογισμό εσόδων και εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Η είσπραξη των εσόδων και η πραγματοποίηση των εξόδων έγινε με βάση τον τακτικό προϋπολογισμό που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 14202/Δ12/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΙΡ29-ΒΦΘ, και τροποποιήθηκε με : την υπ' αριθμό 53758/Δ12/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΙΗΤ9-ΦΩ2,την υπ' αριθμό 99440/Δ12/ απόφαση Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΩΕ5Η9-ΗΔ5, την υπ' αριθμό: /Δ12/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ 72ΤΟ9-ΤΒΠ και την υπ' αριθμό /Β2/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ 756Ψ9-ΕΧΙ. Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό των ,48 Ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων ,63 Ευρώ και τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των ,89 έναντι των προϋπολογισθέντων ,07 Ευρώ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΣΟΔΑ 1.Εσοδα από κρατική επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. (Κ.Α.Ε 0111) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,00 Ευρώ δηλαδή όσα είχαν προβλεφθεί. 2.Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας. (Κ.Α.Ε 0112) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,00 Ευρώ, δηλαδή όσα είχαν προβλεφθεί. 3.Έσοδα από κρατική επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας φοιτητικών συσσιτίων(κ.α.ε 0133). Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,00 Ευρώ δηλαδή όσα προβλεφθεί. 4.Εισφορές από ΝΠΔΔ ή Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς (ΚΑΕ 0212) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,63 Ευρώ 5. Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων(κ.α.ε 1223)

3 3 6. Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.(κ.α.ε. 1299) 7.Έσοδα από μισθώσεις κτιρίων και υπαιθρίων χώρων. (Κ.Α.Ε ). 8.Έσοδα από τόκους κεφαλαίων. (Κ.Α.Ε 3511) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,74 Ευρώ, έναντι του ποσού των ,00 δηλαδή 517,26 Ευρώ λιγότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί. 9.Πρόσοδοι από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ & ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Α.Ε 3524) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 414,53 Ευρώ, έναντι του ποσού των 8.000,00 δηλαδή 7585,47 Ευρώ λιγότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί. 10. Εσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν/Π/Δ.Δ.(Κ.Α.Ε.3919) 11.Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές (Κ.Α.Ε.4212) 12.Έκπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων (Κ.Α.Ε.4214) 13.Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (Κ.Α.Ε ) Το σύνολο των εσόδων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των ,13 Ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις που διενεργούνται για λογαριασμό του Δημοσίου και διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων του Πανεπιστημίου και αποδίδονται στο Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Αναλυτικά κατά το οικονομικό έτος 2014 παρακρατήθηκαν τα παρακάτω ποσά: Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ,88 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 613,01 Υπέρ Ι.Κ.Α ,35 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών 1.852,76 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 739,43 Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 233,30 Έσοδα υπέρ Δημοσίου,λοιπών Ν.Π.Δ.Δ , ,13 14.Έσοδα από κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη των αποδοχών του προσωπικού (Κ.Α.Ε 5311) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 4.717,02 Ευρώ και προέρχονται από τις κρατήσεις που γίνονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού για υγειονομική περίθαλψη αυτών και των μελών των οικογενειών τους. 15.Προιόν Δωρεάς (Κ.Α.Ε.5411) Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έσοδα 16.Έσοδα από επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Κ.Α.Ε 5511) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 5.659,19 Ευρώ και προέρχονται από επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 17.Λοιπές επιστροφές για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων.(κ.α.ε 5519) Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των 760,97 Ευρώ. 18.Διάφορα άλλα έσοδα (Κ.Α.Ε.6669) Στην κατηγορία αυτή τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των ,27 Ευρώ. Ποσό ,00 ευρώ επράχθησαν λόγω εκκαθάρισης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΕΤΑ ΚΡΗΤΗΣ τα λοιπά προέρχονται από εισπράξεις τελών και δικαιωμάτων από παράβολα και άλλα έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. 19. Εσοδα παρελθόντων ετών (Κ.Α.Ε ) Στην κατηγορία αυτή τα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των ,00 Ευρώ, και προέρχονται από είσπραξη επιχορήγησης του προηγούμενου έτους

4 4 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού ,00 Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας ,00 Επιχορήγηση για φοιτητικά συσσίτια ,00 Έσοδα από εισφορές από ΝΠΔΔ ή Οργανισμούς ή Ειδικούς 179,068,63 Λογαριασμούς Έσοδα από τόκους στο κοινό κεφάλαιο 414,53 Έσοδα από τόκους κεφαλαίων ,74 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 352,276,13 Έσοδα από κρατήσεις υγιειον. Περίθαλψης 4,717,02 Έσοδα από επιστροφές αδιάθ. Υπολ. ΧΕΠ 5,659,19 Έσοδα από επιστροφές για τακτοποίηση χρηματικών εντ/των 760,97 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις ,27 Έσοδα παρελθόντων ετών , ,48 Β ΕΞΟΔΑ 1. Έξοδα χρήσεως και έξοδα για προμήθειες παγίων αγαθών διαρκούς χρήσεως. Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,55 Ευρώ, και περιλαμβάνουν έξοδα λοιπών αποζημιώσεων, αμοιβές τρίτων, εργοδοτικές εισφορές, οδοιπορικά έξοδα, μισθώματα, επικοινωνίες, ύδρευση, φωτισμό, συντηρήσεις και λοιπές πληρωμές για υπηρεσίες και καταναλωτικά αγαθά, προμήθειες επιστημονικών οργάνων, βιβλίων, επίπλων και σκευών, μηχανών και συσκευών γραφείου, μηχανημάτων εργαλείων και εγκαταστάσεων και οπτικοακουστικών συσκευών, εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 2. Έξοδα απόδοσης κρατήσεων στο Δημόσιο και Τρίτους Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,34 Ευρώ, και αφορούν απόδοση στο Δημόσιο και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς των κρατήσεων που έγιναν κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων για λογαριασμό των παραπάνω. 3. Έξοδα για απόδοση χρηματικών εγγυήσεων. Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που κρατήθηκαν για εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης των όρων συμβάσεων, προμηθειών κ.λ.π. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έξοδα. 4. Αξιόγραφα Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε αξιοποίησης της περιουσίας του Π.Κ (Π.Δ 30/93). Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχουν έξοδα. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Έξοδα χρήσεως και έξοδα για προμήθειες παγίων αγαθών διαρκούς ,55 χρήσεως Έξοδα για απόδοση κρατήσεων ,34 Έξοδα για απόδοση εγγυήσεων 0,00 Αξιόγραφα 0, ,89

5 5 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η είσπραξη των εσόδων και η πραγματοποίηση των εξόδων έγινε με βάση τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό /ΙΒ/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΛΓΓ9-Ν9Ζ και τροποποιήθηκε με : την υπ' αριθμό 14202/Δ12/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΙΡ29-ΒΦΘ, την υπ' αριθμό 53758/Δ12/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ ΒΙΗΤ9-ΦΩ2, την υπ' αριθμό 99440/Δ12/ με ΑΔΑ ΩΕ5Η9-ΗΔ5, την υπ' αριθμό /Δ12/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ 72ΤΟ9-ΤΒΠ και την την υπ' αριθμό 13678/Β2/ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ 7ΥΔΕ9-ΔΛΔ. Το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων κατά το Οικονομικό έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των ,33 Ευρώ έναντι των προϋπολογισθέντων ,08 Ευρώ, και τα έξοδα στο ποσό των 2,483,845,20 Ευρώ έναντι των ,22 Ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΣΟΔΑ 1. Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων (Κ.Α. 9322). Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,90 Ευρώ και προέρχονται από χρηματοδότηση του έργου : 2014 ΣΕ Επισκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμός κτιρίων και έργων υποδομής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ , ΣΕ ) ,90 2. Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π. (Κ.Α. 9332). Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας ανέρχονται στο ποσό ,30 Ευρώ και προέρχονται από χρηματοδοτήσεις των έργων ΣΕ Κατασκευή λυομένων ή προκατασκευασμένων και ,00 έργων υποδομής και εξοπλισμός του Π.Κ. στο Ηράκλειο 2014ΣΕ Κατασκευή έργων υποδομήςκαι βασικός εξοπλισμός Π.Κ. στο Ρέθυμνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1983ΣΕ ) , ΣΕ Κτιριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή Γάλλου Ρεθύμνου του Π.Κ.-Φιλοσοφική Σχολή (Α Συγκρότημα) 2014ΣΕ Προμήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ.( ΠΑΛΙΑΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 2005ΣΕ ) , , ΣΕ Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Οδοιπορικό (ΕΣΠΑ ) 2012ΕΠ ΚΕΜΕ - Κατασκευή κτιρίων ΔΕ συγκροτήματος εκπαιδευτικών εργαστηρίων Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου - ΠΕΠ ΕΣΠΑ [Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου] , , ,30

6 6 3.Επιχορηγήσεις για μηχανικό & λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. (Κ.Α. 9349) α 2009ΣΕ Εξοπλισμός μετεγκατάστασης ΣΘΕΤΕ-Διοικητικών Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκης από Κνωσσό σε Βούτες ,13 ΓΕΝΙΚΟ ,33 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων (9322) ,90 Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων (9332) ,30 Επιχορηγήσεις για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού ,13 εξοπλισμού (9349) ,33 Β ΕΞΟΔΑ 1.Εξοδα για επισκευές και διαρρυθμίσεις κτιρίων (Κ.Α. 9322) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,53 Ευρώ και αφορούν τα έργα: 2014 ΣΕ Επισκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμός κτιρίων και έργων υποδομής στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1977ΣΕ ) , ,53 2. Έξοδα για ανέγερση κτιρίων κ.λ.π. (Κ.Α. 9332) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,54 Ευρώ και αφορούν τα έργα: 1992ΣΕ Κατασκευή λυομένων ή προκατασκευασμένων και έργων υποδομής και εξοπλισμός του Π.Κ. στο Ηράκλειο 2014ΣΕ Κατασκευή έργων υποδομήςκαι βασικός εξοπλισμός Π.Κ. στο Ρέθυμνο (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1983ΣΕ ) , , ΣΕ Κτιριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή Γάλλου Ρεθύμνου του Π.Κ.-Φιλοσοφική Σχολή (Α Συγκρότημα) 2014ΣΕ Προμήθεια,εγκατάσταση και συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού Π.Κ.( ΠΑΛΙΑΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 2005ΣΕ ) 2011ΣΕ Κτηριακό Συγκρότημα Μουσείου Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας - Οδοιπορικό (ΕΣΠΑ ) 2012ΕΠ ΚΕΜΕ - Κατασκευή κτιρίων ΔΕ συγκροτήματος εκπαιδευτκών εργαστηρίων Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου - ΠΕΠ ΕΣΠΑ [Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου] , , , , ,54

7 7 3 Έξοδα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Κ.Α. 9349) Τα έξοδα της κατηγορίας αυτής ανέρχονται στο ποσό των ,13 Ευρώ και αφορούν προμήθεια οργάνων, βιβλίων, μηχανημάτων, επίπλων και λοιπά για τον εξοπλισμό των Τμημάτων και Εργαστηρίων. 2009ΣΕ Εξοπλισμός Μετεγκατάστασης ΣΘΕΤΕ Διοικητικών Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιβλιοθήκης από Κνωσσό σε Βούτες , ,20 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Πληρωμές για επισκευή και συντήρηση κτιρίων (9322) ,53 Πληρωμές για ανέγερση κτιρίων (9332) ,54 Πληρωμές για εξοπλισμούς (9349) , ,20 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ,48 Έσοδα Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ,33 Ταμειακό υπόλοιπο Τακτικού Προϋπολογισμού ,02 Ταμειακό υπόλοιπο Δημ. Επενδύσεων , ,97 Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ,89 Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσ. Επενδύσεων , ,09 ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μείον το ποσό που αφορά στην επανεπένδυση των τόκων του κοινού κεφαλαίου ,88 414,53 Υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση ,35 και αναλύεται α) Τακτικού Προϋπολογισμού ,08 β) Δημοσίων Επενδύσεων , ,35 Ρέθυμνο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης α/α Αθηνά Μπαραδάκη

8 8 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2014 του Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος περιλαμβάνει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, όπως καταρτίστηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Αθηνά Μπαραδάκη κατ εντολή του Πρύτανη κου Στεφάνου και αναλυτικά εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Ο Πρόεδρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου - Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Ευριπίδη Στεφάνου - Πρυτανεία Αναπλ. Πρύτανη Καθηγητή κ. Β. Καρδάση - Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 16-09-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 111 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση τέταρτης (4 ης ) τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278

Αθήνα 17/06/2015. Αριθ. Πρωτ. 1278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009-116 01 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Μακρή Τηλέφωνα : 210 723 5857, 723 5937-8,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 18 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Μονάδα Δ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα