ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ"

Transcript

1 ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ 31/12/2014 (βάζει ηυν διαηάξευν ηος κυδικοπ. Λ. 2190/1920, όπυρ ιζσύει) 1. Πύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν Ξαπεκκλίζειρ πος έγιναν σάπιν ηηρ απσήρ ηηρ ππαγμαηικήρ εικόναρ α. Άξζξν 42α παξ.3: Ξαξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ απηνύ. Γελ έγηλε παξέθθιηζε. β Άξζξν 42β 1: Ξαξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ ακεηαβιήηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο». Γελ έγηλε παξέθθιηζε. γ. Άξζξν 42β παξ.2: Θαηαρώξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδνκέλνπ κε πεξηζζόηεξνπο ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. δ. Άξζξν 42β παξ.3: Ξξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, όηαλ ε εηδηθή θύζε ηεο επηρείξεζεο ην απαηηεί. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. ε. Άξζξν 42β παξ.4: Ππκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο αξηζκνύο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο. Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ. ζη. Άξζξν 42β παξ.5: Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. 1. Ρα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο κε βάζε εηδηθό λόκν αμίαο ηνπο, ε νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθώλ θαη βειηηώζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνζβέζεηο. 2. Γε ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ ππνηίκεζεο ηνπο. β. Άξζξν 43 παξ.1 εδάθ.α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε επξώ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λόκηζκα (Μ.Λ) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. 1

2 Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα πνζά γ. Άξζξν 43 παξ.2: Ξαξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθώλ κεζόδσλ απνηηκήζεσο. Γελ έγηλε παξέθθιηζε. δ. Άξζξν 43 παξ. 7 εδάθ. Β: Αιιαγή κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ αμηώλ. Γελ έγηλε. ε. Άξζξν 43 παξ.7 εδαθ. γ: Ξαξάζεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηώλ αμηώλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθόζνλ είλαη αμηόινγε. Γελ ππάξρεη αμηόινγε δηαθνξά. ζη. Άξζξν 43 παξ.9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελόκελεο κέζα ζηελ ρξήζε, κε βάζε εηδηθό λόκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνύ "Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο". Γελ έγηλε. 3. Ξάγιο ενεπγηηικό και έξοδα εγκαηαζηάζευρ α. Άξζξν 42ε παξ. 8: Κεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απόζβεζεο). (Αθνινπζεί ζπλεκκέλνο πίλαθαο κεηαβνιώλ παγίσλ ζην ηέινο ηνπ πξνζαξηήκαηνο) Αθνινπζεί πίλαθαο. Πίνακαρ Μεηαβολήρ παγίων Σςνολική Αξία κηήζηρ Πποζθήκερ / Μειώζειρ Σύνολο αποζβέζεων Αναπόζβεζηη αξία Γ.Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 16. Έξοδα Εγκαηαζηάζεων , , ,83 Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων , , ,83 Γ.ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 10. Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0, Κηίπια και ηεσνικά έπγα , , , Μησανήμαηα κ.λ.π , , , Μεηαθοπικά μέζα , , , Έπιπλα και λοιπόρ εξοπλιζμόρ , , , Ακινηηοποιήζειρ ςπό εκηέλεζη 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων , , ,33 Γενικό σύνολο ακινητοποιήσεων , , ,16 β Άξζξν 43 παξ.3 εδαθ.γ Ρα πνζά θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ πξνέθπςαλ 2

3 ζηελ παξνύζα ρξήζε, θαηά ηελ πιεξσκή (δόζεσλ) θαη/ή απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο δαλείσλ ή πηζηώζεσλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. γ. Άξζξν 43 παξ.5 εδαθ. ε: Ξξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Γελ ζρεκαηίζηεθαλ. δ. Άξζξν 43 παξ 3 εδάθ.ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απόζβεζεο) πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε. Γελ πθίζηαηαη. ζη. Άξζξν 43 παξ.4 εδαθ. α θαη β: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηνλ θνλδπιίσλ «Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο». «Ξαξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη «πεξαμία επηρείξεζεο (GOODWILL)». Γελ πθίζηαληαη ηέηνηα θνλδύιηα. Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Έμνδα εξεπλώλ θαη αλαπηύμεσο» ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο έρεη σο εμήο: Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 0.00 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 0.00 Ξαξνρέο ηξίησλ 0.00 Γηάθνξα έμνδα 0.00 Απνζβέζεηο 2.844,01 Πύλνιν 2.844,01 4. Πςμμεηοσέρ α. Άξζξν 43 α. παξ. 1 εδαθ.β: Ππκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 10%. Γελ πθίζηαληαη ηέηνηα θνλδύιηα. 5. Αποθέμαηα α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ. ηβ: Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά ηελ παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ. Γελ έγηλε παξέθθιηζε. β. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ.η 3

4 Γηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 6. Κεηοσικό Θεθάλαιο α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ.δ: Θαηεγνξίεο κεηνρώλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην Κεηνρηθό Θεθάιαην. Αθνινπζεί αλάιπζε ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΝΛΝΚ.ΑΜΗΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΘΝΗΛΔΠ , ,00 ΞΟΝΛΝΚΗΝΣΔΠ 0 0 ΠΛΝΙΝ , ,00 β. Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ. γ: Δθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε ηνπ Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ. Γελ εθδόζεθαλ. γ. Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ.ε θαη 42ε παξ. 10: Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' απηνύο δηθαηώκαηα. Γελ εθδόζεθαλ. δ. Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ.ίζη Απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ κέζα ζηελ παξνύζα ρξήζε. Γελ απνθηήζεθαλ. 7. Ξποβλέτειρ και ςποσπεώζειρ-αποηίμηζη σπημαηοοικονομικών μέζυν α Άξζξν 42ε παξ.14 εδαθ. δ: Αλάιπζε ηνπ Ινγαξηαζκνύ «Ινηπέο πξνβιέςεηο» αλ ην πνζό είλαη ζεκαληηθό. ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΔΞΗΓΗΘΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ,00. β Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ.δ: Νη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θ.ιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. πνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Γελ ππάξρνπλ. γ. Άξζξν 43α παξ.1 εδάθ. Ηβ: Ξηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη πνζά θόξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηζκέλεο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ εκθαλίδνληαη ζαο ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο. Ζ εηαηξεία έρεη ειερζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2007, ελώ νη ρξήζεηο έσο θαη ηελ 4

5 ηξέρνπζα είλαη αλέιεγθηεο. Δθηηκάηαη όηη ηα πνζά θόξσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ δελ ζα είλαη ζεκαληηθά, αλαιόγσο ηνπ νηθνλνκηθνύ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη κε δεδνκέλν, όηη γηα ηηο κε ειεγρζείζεο ρξήζεηο έρνκε πξνβεί ζε θνξνινγηθή αλακόξθσζε ησλ ινγηζηηθώλ απνηειεζκάησλ καο θαηαβάιινληαο ηνλ αλαινγνύληα θόξν. δ. Άξζξν 43α παξ. 1 εδάθ. ζη: Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ από πέληε (5) έηε. Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ππνρξέσζε. 8. Κεηαβαηικοί λογαπιαζμοί Άξζξν 42ε 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα». Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Έζοδα σπήζευρ ειζππακηέα» έρεη σο εμήο: ΔΞΗΣ/ΠΖ ΑΞΝΙ/ΘΩΛ ΓΑΞΑΛΩΛ ΞΟ.LEADER ,58 ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΞΑΟΛΩΛΑ ΔΞΗΣΝΟ.ΓΗΑΡΝΞ.ΠΣΔΓΗΩΛ 4.455,07 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝΞΠΑ 9.937,34 Ξ.Π ΚΔΙΔΡΖΠ «ΑΟΘΑΓΗΘΖ ΞΙΖ» 4.241,21 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΡΝΞΔΘΝ ,51 ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΔ ΝΡΑ ,00 ΠΛΝΙΝ ,91 Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «Έξοδα σπήζευρ δοςλεμένα». έρεη σο εμήο: ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΑ ΞΙΖΟΩΡΔΑ 258,83 ΔΛΝΗΘΗΑ ΞΙΖΟΩΡΔΑ 950,00 ΠΛΝΙΝ 1,208,83 9. Ιογαπιαζμοί ηάξευρ Άξζξν 42ε παξ.11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επνκέλεο παξ.10. Ζ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο έρεη σο εμήο: Αιιόηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 Σξεσζηηθνί ι/ζκνη εγγπήζεσλ ,10 Απαηηήζεηο από ακθνηεξνβαξείο 0,00 Ινηπνί ι/ζκνί ηάμεσο 0,00 5

6 Γηθαηνύρνη αιιόηξησλ πεξηνπζηαθώλ 0,00 Ξηζησηηθνί ι/ζκνί εγγπήζεσλ ,10 πνρξεώζεηο από ακθνηεξνβαξείο 0,00 Ινηπνί ι/ζκνί ηάμεσο 0, Σοπηγηθείζερ εγγςήζειρ και εμππάγμαηερ αζθάλειερ Άξζξν 42ε παξ. 9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξία. Γελ ππάξρνπλ. 11. Αμοιβέρ, πποκαηαβολέρ και πιζηώζειρ ζε όπγανα διοικήζευρ α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ 1ηγ: Ακνηβέο κειώλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξίαο. ΑΚΝΗΒΔΠ ΚΔΙΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΝΠΑ ΑΟΓΟΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 4.489,12 ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 3.985,00 ΡΑΓΘΑΙΑΘΖΠ ΖΙΗΑΠ 473,33 ΠΑΘΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 473,33 ΚΞΑΟΚΞΔΡΠΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 431,99 ΟΔΘΘΑΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ 4.405,38 ΙΑΓΩΛΗΘΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 91,09 ΚΞΝΕΑ ΑΛΡΩΛΗΑ 118,73 ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ 95,94 ΠΛΝΙΑ ,91 β Άξζξν 43α παξ.1 εδαθ. 1ηδ: Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο). Γελ δόζεθαλ. 12. Αποηελέζμαηα σπήζευρ α. Άξζξν 43α. παξ.1 εδαθ.ε: Θύθινο εξγαζηώλ θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο (ν θύθινο εξγαζηώλ ιακβάλεηαη όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 42ε παξ. 15 εδάθην α') 6

7 Ζ αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ πσιήζεσλ έρεη σο εμήο: Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 0,00 Ξσιήζεηο πξνηόλησλ εηνίκσλ & εκηηειώλ 0,00 Ξσιήζεηο ινηπώλ απνζ/ησλ & αρξ. πιηθνύ 0,00 Ξσιήζεηο ππεξεζηώλ ,62 Γηακόξθσζε πνζνύ ζε Θύθιν εξγαζηώλ ,62 (β) Άξζξν 43α παξ.1-ζ: Κέζνο όξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνύ θαη θαηεγνξίεο απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζην «Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό» πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζό ακεηβόκελν πξνζσπηθό θαη ζην «Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό» νη ακεηβόκελνη κε εκεξνκίζζην. Αθνινπζεί αλάιπζε ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΚΔΠΝΠ ΝΟΝΠ ΘΝΠΡΝΠ ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑΠ ΞΑΙΙΖΙΝΗ ,07 ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ,99 ΠΛΝΙΑ ,06 γ. Άξζξν 42 ε παξ.15 εδαθ.β: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ θαη εζόδσλ (δειαδή ησλ ινγαξηαζκώλ «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα» θαη «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα»). Αλ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκώλ «έθηαθηεο δεκίεο» θαη «έθηαθηα θέξδε» είλαη ζεκαληηθά θαη' εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43 πάξ.1-ηγ παξαηίζεηαη αλάιπζε θαη απηώλ (κε βάζε ηνπο ινγ/κνπο θαη ηνπ Γεληθνύ Ινγηζηηθνύ Πρεδίνπ). Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα ( ΦΝΟΝΙ.ΞΟΝΠΡ.-ΞΟΝΠΑΜ-ΡΑΘΡ.ΙΝΓ.) 109,44 Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα (ΑΛΑΙ.ΑΞΝΠΒ.ΔΞΗΣ.ΞΑΓΗΩΛ) ,20 ΔΞΗΣ/ΠΔΗΠ ΞΟΑΘΡ.ΑΠΘ.ΠΞΝΓΑΠΡΩΛ ΑΞΝ ΔΠΞΑ&ΡΑΘΡΝΞ.ΞΝΙ ,70 Έθηαθηα θέξδε 0,00 δ. Άξζξν 42ε παξ.15 εδαθ.β: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ», «Έζνδα από πξνβιέςεηο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ» θαη «Έμνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ». Γελ πθίζηαληαη ηέηνηα ππόινηπα. 13. Άλλερ πληποθοπίερ πος απαιηούνηαι για απηιόηεπη πληποθόπηζη και εθαπμογή ηηρ απσήρ ηηρ πιζηήρ εικόναρ δ) Άξζξν 43α 1-ηδ: 7

8 Νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από εηδηθέο δηαηάμεηο ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε ησλ κεηόρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθόλαο. Γελ ππάξρνπλ. 31/12/2014 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π Ν ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΑΟΓΟΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΦΑΒΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΟΔΘΘΑΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ ΑΓΡ Ρ Α.Κ.Ν.Δ Α ΡΑΜΖΠ ΑΓΡ ΑΗ Βεβαιώμεται ότι το αμωτέρω Προσάρτημα είμαι αυτό που αμαφέρεται στημ έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομημία 08 Ιουμίου Αγ. Παρασκευή, 08 Ιουμίου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Λ. Μεσογείωμ 449, Αγ. Παρασκευή ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 Αμτώμιος Ι. Αμαστασόπουλο ΑΜ ΣΟΕΛ:

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000 Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Ω Ν Μ Δ Ω Ν Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα