16PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16PROC"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΩΠ4ΖΩΡ5-3Ο8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήματος Συντήρησης Κήπων, πρ/σμού δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στο σύνολο των πιθανών εργασιών του πίνακα 3 των ενδεικτικών τιμών, όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 2/2016 Μελέτη της Υπηρεσίας (με CPV : ), βάσει και της 1400/2016 Α.Ο.Ε. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε - ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμ. 1400/2016 Α.Ο.Ε., την 19/10/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : π.μ. και ώρα λήξης : π.μ. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Ε πιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδ/κό πρ/σμό και την Τεχνική Μελέτη εν γένει θα δίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχ. Αστ. Περ/ντος-Τμήμα Συντήρησης Κήπων, Κλεάνθους 18, τηλ , κ. Πασχ. Κιοσσέ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α 8/8/16) : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 4. Το άρθρο 52 του 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α ) : «1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α ) αντικαθίσταται ως εξής : 1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία». 5. Τις υπ' αριθμ. 878/2015 και 1509/2016 Αποφάσεις Δημάρχου, σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος (Τμήματος Συντήρησης Κήπων), πρ/σμού δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στο σύνολο των πιθανών εργασιών του πίνακα ενδεικτικών τιμών, σύμφωνα και με τις 1166/2016 και 132 8/2016 Α.Ο.Ε. Άρθρο 1 Κριτήριο ανάθεσης Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A 1α, Γραφείο 020, κτίριο Ε ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με Α.Ο.Ε., την 19/10/2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών π.μ. και ώρα λήξης π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στο σύνολο των πιθανών εργασιών, όπως αναφέρονται στον πίνακα ενδεικτικών τιμών (πίνακας -3) της υπ αριθμ. 2/2016 Μελέτης της Υπηρεσίας. Άρθρο 2 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Εργασίας Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 με το Φ.Π.Α. 24%, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δ.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α.35/ της Υπηρεσίας 35-Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περ/ντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (βάσει της 840/2016 Α.Ο.Ε.). 2 Άρθρο 3

3 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Ειδικότερα στον παρόντα διαγωνισμό, δεκτοί γίνονται όσοι νομίμως ασχολούνται με την παροχή αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας (Μελέτη 2/2016 της Δ/νσης Δ.Α.Π του Δ.Θ.), διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Άρθρο 4 Στοιχεία του διαγωνισμού Στοιχεία της σύμβασης, που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 3. Η Τεχνική Συγγραφή (Τεχνικές Προδιαγραφές & Τιμολόγιο Μελέτης). 4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 5. Το Έντυπο-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 6. Η προσφορά του διαγωνιζομένου, με τα πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν από αυτόν. Άρθρο 5 Προσφορές 1. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν τις ζητούμενες εργασίες στο σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού πρ/σμού. Η προσφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες συντάσσεται με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες. Το ποσοστό αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες του πίνακα ενδεικτικών τιμών εργασιών (υπ αριθμ. 2/2016 Μελέτη : ΠΙΝΑΚΑΣ -3- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ). Διευκρινίζεται ότι είναι αδύνατος ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός του αριθμού και της ποσότητας εργασιών ή υλικών-ανταλλακτικών που απαιτούνται, επειδή η προσμέτρησή τους είναι αδύνατη, λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών. Οι εργασίες θα εκτελούνται αν και όποτε προκύπτει ανάγκη επισκευής μηχανήματος. Κατά συνέπεια, ο Δήμος δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο το ποσόν του προϋπολογισμού, στην περίπτωση που δεν θα υπάρξουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες και υλικά. Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης δεν περιλαμβάνει ποσότητες επιμέρους εργασιών ή υλικών-ανταλλακτικών, αλλά μόνο ενδεικτικές τιμές πιθανών εργασιών και το γενικό σύνολο. 2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. απορρίπτονται. 4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον (12) - δωδεκάμηνη. 7. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί. 8. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 9. Καθώς κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 3

4 Άρθρο 6 Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης , που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 7 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής Οι προσφορές υποβάλλονται ως κάτωθι (1-3) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, επάνω στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη Προσφορά, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 1) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 2) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 3) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Άρθρο 8 Περιεχόμενο φακέλων Α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει: 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι : α) πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό και β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα τροποποιεί τους όρους της σύμβασης. 2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει: α) ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής ή ότι έχει προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους, β) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και γ) ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου, η οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή ότι έχει προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους, 5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει : α. ΦΕΚ σύστασης. β. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού. γ. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας. δ. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να 4

5 υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά (αν απαιτείται). Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης όργανα της αναθέτουσας αρχής. Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να υποβάλλει : α. Αντίγραφο καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένες. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει: Την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας, που θα περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή της παρεχόμενης εργασίας με τα τεχνικά στοιχεία, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των ζητουμένων υπηρεσιών της Διακήρυξης και στην με αριθμ. 2/2016 Μελέτη της Υπηρεσίας (αναλυτικά κεφ. ΙΙ, παρ : Τρόπος σύνταξης Τεχνικής προσφοράς), ήτοι: α) Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης, β) Στοιχεία Εμπειρίας, γ) Τεχνική έκθεση συμμόρφωσης, επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνονται τα α-ε, καθώς και τους επίσημους καταλόγους 2016 των ανταλλακτικών των εταιρειών μηχανημάτων κήπου, όπως και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Γ. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει: Την Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου, η οποία θα συμπληρώνεται στο Ειδικό Έντυπο- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, που συμπεριλαμβάνεται στη Μελέτη της Υπηρεσίας. Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, β). Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Άρθρο 9 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως και επί αποδείξει την προσφορά τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη διακήρυξη. Απόδειξη θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως φακέλου της προσφοράς στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας αποσφράγισης που ορίζεται στη διακήρυξη. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 5

6 συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Άρθρο 10 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχουν ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στο σύνολο των πιθανών εργασιών. Το ποσοστό αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες του πίνακα ενδεικτικών τιμών πιθανών εργασιών. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κατά σειρά : α) Η συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης και τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή. β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση οικονομικών προσφορών με υπερβολικά μεγάλη έκπτωση (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο πρόσθετη τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής και οι προσφορές θα γίνουν αποδεκτές μόνο στην περίπτωση, στην οποία υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση και η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού κρίνει με βάση την τεκμηρίωση αυτή, ότι η έκπτωση είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά (άρθρο 88 του Ν. 4412/2016). Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες/συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. Άρθρο 11 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών: 6

7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας) το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρία που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης), ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Άρθρο 12 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 7

8 α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. Άρθρο 13 Ματαίωση διαδικασίας 1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/ Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως Δημόσιας Υγείας ή Προστασίας του Περιβάλλοντος. 3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. Άρθρο 14 Ενστάσεις Παράβολο Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 8

9 αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Η εξέταση των ενστάσεων και προσφυγών γίνεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 παρ.11α του Ν. 4412/2016, βάσει της ΑΔΣ 1237/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016). Άρθρο 15 Τιμές προσφορών α) Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται σε Ευρώ ( ). Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά θα αφορά το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Το ποσοστό αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες του πίνακα ενδεικτικών τιμών των πιθανών εργασιών (Πίνακας 3 της με αριθμ. 2/2016 Μελέτης). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη. β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 16 Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας Οι εργασίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας του Δ.Θ., σε συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα και παρακολούθηση από τον Πρ/μενο του οικείου Τμήματος, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της Σύμβασης και θα αφορά τις βλάβες, οι οποίες θα προκύψουν εντός 18 μηνών το αργότερο, μετά την πρωτοκόλληση της σύμβασης, στο χώρο του συνεργείου του Αναδόχου ή όπου αλλού υποδειχθεί, σύμφωνα με την 2/2016 Μελέτη της Υπηρεσίας : 2.1. Όροι εκτέλεσης επισκευών. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ταχύτατη επισκευή του μηχανήματος κήπου και την παράδοση στην υπηρεσία εντός 2 ημερών. Μόνο σε περίπτωση που απαιτείται ανταλ-λακτικό, που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, δύναται να παραταθεί αυτό το διάστημα, πάντοτε με την έγκριση της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι, οι επισκευές θα εκτελούνται εάν και όποτε προκύψει ανάγκη, πάντα σε συνεννόηση με τον ορισμένο υπεύθυνο επιβλέποντα της Υπηρεσίας για την επισκευή των μηχανημάτων κήπου και την παρακολούθηση της εργασίας και με τον Πρ/μενο του Τμήματος Συντήρησης Κήπων. Οι προγραμματισμένες επισκευές θα εκτελούνται επί το πλείστον στο συνεργείο του αναδόχου. Σε επείγουσες, έκτακτες περιπτώσεις βλάβης, η επισκευή των χλοοκοπτικών τρακτέρ θα γίνεται όπου αλλού υποδειχθεί από τον ορισμένο υπεύθυνο επιβλέποντα της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και μπορεί να μεταφερθεί ο απαιτούμενος μηχανικός και τεχνικός εξοπλισμός για την επισκευή. Η μεταφορά του μηχανήματος, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος, δηλαδή, αναλαμβάνει την υποχρέωση, με δικά του έξοδα, για τη μεταφορά του μηχανήματος από το σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για να επισκευαστεί. Επίσης, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, όταν υπάρχει η δυνατότητα θα μεταφέρονται τα χαλασμένα μηχανήματα απευθείας στο συνεργείο του αναδόχου με οχήματα του Δήμου. Άρθρο 17 Ισχύουσες διατάξεις Η προκείμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147 Α 8/8/16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Άρθρο 18 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει συμφωνητικό με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. 9

10 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 19 Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου (18 μήνες τουλάχιστον). Άρθρο 20 Δαπάνες που επιβαρύνουν τον προμηθευτή Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 21 Διακηρύξεις - Συμβατικοί όροι δημοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, καθώς και πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 109 Β - 1ος όροφος του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ , καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Συντήρησης Κήπων, Κλεάνθους 18, τηλ , κ. Πασχ. Κιοσσέ. Θεσσαλονίκη 20/9/2016 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος (Τμήματος Συντήρησης Κήπων), πρ/σμού δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στο σύνολο των πιθανών εργασιών του πίνακα 3 των ενδεικτικών τιμών της υπ αριθμ. 2/2016 Μελέτης της Υπηρεσίας. Άρθρο 2 Ευθύνη αναδόχου Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων εργασιών, που θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Μελέτη, με αριθμό 2/2016, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσ/νίκης. O ανάδοχος ευθύνεται για την τήρηση των συμφωνηθέντων τεχνικών προδιαγραφών ως προς τις εργασίες, που συμμετέχει. Άρθρο 3 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ο/οι διαγωνιζόμενος/οι στο όνομα του/των οποίου/ων θα κατακυρωθεί η ανάθεση των εργασιών υποχρεούται/νται να προσκομίσεισουν εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ακόμη κι αν η σύμβαση είναι κάτω των ,00. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε τουλάχιστον 19 μήνες, μετά από την πρωτοκόλληση της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φoρείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται σε αυτό. Άρθρο 4 Άρνηση υπογραφής της σύμβασης - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Άρθρο 5 Παραλαβή εργασιών Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, η οποία είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση αυτών, συντάσσοντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα προσωρινής και 11

12 οριστικής παραλαβής. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερομένων εργασιών. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου. Άρθρο 6 Παράταση σύμβασης Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 7 Τρόπος πληρωμής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου, για το οποίο εκδίδεται χρηματικό ένταλμα σύμφωνα με το άρθρο 1 (παραγρ. Α υποπαράγραφος Ζ5) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/άρθ. 4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών- Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α / ). Άρθρο 8 Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος της Δ/νσης Ζ. Κανελλοπούλου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 12

13 ΜΕΛΕΤΗ : «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Κήπου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: Κιοσσέ Πασχαλία Τηλ Πηγή χρηματοδότησης : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α. : 35/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ 24%) Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της διαχειριστικής πρακτικής στη συντήρηση των πάρκων, των νησίδων, των δενδροστοιχιών και άλλων χώρων πρασίνου της πόλης χρησιμοποιεί εξοπλισμό-εργαλεία και μηχανήματα κήπου κατάλληλα για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται από το προσωπικό σε καθημερινή βάση μια μεγάλη σειρά επαγγελματικών μηχανημάτων κήπου, όπως χλοοκοπτικά τρακτέρ, αυτοκινούμενες χλοοκοπτικές μηχανές, χορτοκοπτικά - θαμνοκοπτικά μηχανήματα, αλυσοπρίονα, αναροφητήρες-φυσητήρες, φρέζες, πολυμηχανήματα Κombi, κ.α. Στα παραπάνω μηχανήματα, απαιτείται να γίνεται συντήρηση με κανόνες που ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή με γνώμονα τις συνθήκες εργασίας τους, τις ώρες λειτουργίας και τα διανυόμενα χιλιόμετρα κατά περίπτωση. Όμως συμβαίνουν μεταβολές των προγραμμάτων συντήρησης και εφαρμόζονται για ορισμένα από τα μηχανήματα, όταν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και εργάζονται είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο (π.χ. εντατική κοπή κλαδιών τη χειμερινή περίοδο και χόρτου από το Μάρτιο ως τον Ιούλιο, κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές, τα προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης μειώνονται και μεταβάλλονται έτσι, ώστε να προλαμβάνονται φθορές και βλάβες οι οποίες όμως δεν μπορούν ν' αποφευχθούν. Η εναλλαγή των χρηστών, η συστηματική κι εντατική χρήση τους, σε συνδυασμό με τις κακές συνθήκες που επικρατούν πολλές φορές στους χώρους εργασίας οδηγούν στην εμφάνιση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. Γενικά απαιτείται να εκτελεστούν εργασίες όπως : 1.Έλεγχος και τακτική συντήρηση για την ασφαλή κι ομαλή λειτουργία του κάθε μηχανήματος. 2.Επισκευή κι επιδιόρθωση οποιασδήποτε μικρής ή μεγαλύτερης βλάβης. 3.Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών ή μερών του μηχανήματος, εάν κι εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής κάθε μηχανήματος. Σ' ένα πρόγραμμα ελέγχου-τακτικής συντήρησης ενός μηχανήματος κήπου (σέρβις) ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής : 1. Καθαρισμός (μηχανήματος, καρμπυρατέρ κ.α.). 13

14 2. Ανάφλεξη (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί). 3. Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας). 4. Φίλτρο αέρος (καθαρισμός και έλεγχος). 5. Βίδες (έλεγχος όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο) 6. Ασφάλεια (έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία). 7. Έλεγχος του κοπτικού συστήματος για τυχόν φθορά. 8.Αν χρειάζεται ρύθμιση ή σφίξιμο καθώς και τρόχισμα η αλυσίδα ή το μαχαίρι 9. Ρύθμιση στροφών. Ο έλεγχος και οι πιο απλές από τις παραπάνω εργασίες πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη των ΤΕ Γεωπόνων από έμπειρους δενδροκηπουρούς πριν την καθημερινή χρήση των μηχανημάτων. Όμως κάποιες από αυτές απαιτούν εργαλεία και μηχανήματα-τεχνικό εξοπλισμό που δεν υπάρχουν στα εργοτάξια του Τμήματος Συντήρησης Κήπων και επιπλέον γνώση και εμπειρία για να προληφθούν και να αποφευχθούν βλάβες. Επιπρόσθετα, για την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων από το εργατοτεχνικό προσωπικό επιβάλλεται ο έλεγχος, η τακτική συντήρηση κι η σωστή επιδιόρθωση των οποιονδήποτε βλαβών των μηχανημάτων από υπεύθυνο εξειδικευμένο συνεργείο. ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάθεση εργασιών συντήρησης μηχανημάτων κήπου σε εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο. Με την ανάθεση αυτή ο Δήμος πρόκειται να καλύψει: Ανάγκες σε εξειδικευμένες εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών των μηχανημάτων κήπου οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν από τους κηπουρούς λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας αλλά και μηχανημάτων-τεχνικού εξοπλισμού, που απαιτούνται και τα εργοτάξια δεν διαθέτουν. Την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού και οργανωμένου συνεργείου επισκευής μηχανημάτων κήπου στο Δήμο που να μπορεί να καλύψει τις βλάβες που προκύπτουν. Την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης και επιδιόρθωσης οποιασδήποτε βλάβης ιδιαίτερα τις περιόδους αιχμής. Την αδυναμία ύπαρξης των απαιτούμενων ανταλλακτικών σε επάρκεια όλη τη διάρκεια του έτους καθώς οι βλάβες που θα εμφανιστούν σε κάθε μηχάνημα δεν μπορούν να προβλεφθούν και να προσδιοριστούν επακριβώς Την ανάγκη τα μηχανήματα να ελέγχονται υπεύθυνα, έτσι ώστε πληρούνται οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, όταν παραδίδονται στους χρήστες και να παρέχονται υπεύθυνα υποδείξεις και συμβουλές σωστής και ασφαλούς χρήσης. Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν όλες οι καταγεγραμμένες βλάβες των μηχανημάτων κήπου που δεν μπορούν να επισκευαστούν στο Δήμο. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να κοστολογηθούν οι πιθανές μελλοντικές βλάβες στα μηχανήματα κήπου. Αυτό προέκυψε μετά από έρευνα αγοράς σε ειδικά συνεργεία, στο διαδίκτυο (τιμές από αντίστοιχες αναθέσεις άλλων οργανισμών, τιμές τιμοκαταλόγων για συντηρήσεις μηχανημάτων γνωστών οίκων) αλλά και με βάση την εμπειρία. Αυτό είναι εμπειρικά εφικτό ως ένα βαθμό, για τις πιο συνηθισμένες και συχνά εμφανιζόμενες τα τελευταία χρόνια βλάβες, ανάλογα με το είδος του μηχανήματος. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά, που πιθανά θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή μηχανήματος. Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, αφού η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσίας. 14

15 Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά. Τα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος φαίνονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί : ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΤΡΑΚΤΕΡ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ CASTELGARDEN / HUSQVARNA 2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΒ 505 ΗΡ VICKING CASTEL GARDEN 6,75 HP RASER 5HP TEKUMSEH 5HP EFCO 6,75 (διάφορες με κινητήρες Β & S) 3 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL MS 190 STIHL MS 200 STIHL MS 210Τ, STIHL MS 650, STIHL MS 019, STIHL MS 021 / EFCO 137 / HUSQVARNA / 4 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 5 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 6 ΜΗΧΑΝΟΚΟΣΕΣ- ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ STIHL HT131 STIHL HT75 STIHL HΤ 101 STIHL HL K 100- STIHL HL KM 135 EFCO 8530 /EFCO T 8300 HUSQVARNA STIHL FC 75 STIHL FS ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ EFCO TS 327 STIHL HS 81R HUSQVARNA 8 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ STIHL KOMBI KM 130R / STIHL KOMBI FS77 9 ΦΡΕΖΕΣ EFCO 5/ ECO PLUS/ EUROSYSTEM 10 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ STIHL BR ΑΝΑΡΟΦΗΤΗΡΕΣ STIHL SH 56/ STIHL SH ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (B & S)

16 Οι βλάβες που συνήθως παρατηρούνται, έχουν κωδικοποιηθεί ακολουθεί. στον πίνακα 2, που ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ Α. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΥΠΟΙ : CASTELGARDEN / HUSQVARNA) 1 Έλεγχος- Συντήρηση μηχανήματος (1o-18o) (*) 2 Καθαρισμός καρμπυρατέρ 3 Αλλαγή ιμάντα 4 Αλλαγή μαχαιριών 5 Επισκευή τροχών 6 Επισκευή ηλεκτρονικών ηλεκτρολογικών 7 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 100 /μηχάνημα) Β. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΒ 505 ΗΡ VICKING, CASTEL GARDEN 6,75 HP, RASER 5HP TEKUMSEH 5HP, EFCO 6,7 (διάφορες με κινητήρες Β & S) 1 Έλεγχος - Συντήρηση μηχανήματος (1 ο -7 ο ) (*) 2 Αλλαγή τάπας βενζίνης (*) 3 Αλλαγή τάπας λαδιού (*) 4 Αλλαγή σωληνάκια βενζίνης (*) 5 Αλλαγή μπουζί (*) 6 Αλλαγή σχοινί εκκίνησης (*) 7 Αλλαγή ντίζας γκαζιού 8 Αλλαγή ιμάντα κίνησης 9 Καθαρισμός καρμπυρατέρ 10 Αλλαγή καρμπυρατέρ 11 Επισκευή τροχών 12 Επισκευή συστήματος αυτοκίνησης 13 Τρόχισμα μαχαιριών 14 Αλλαγή στροφάλου 15 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 60 /μηχάνημα) Γ. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ (STIHL MS, EFCO 137, HUSQVARNA κ.α.) 1 Έλεγχος - Συντήρηση μηχανήματος (1 ο -15 ο ) (*) 2 Αλλαγή σωληνάκια βενζίνης (*) 3 Αλλαγή αντλίας λαδιού 4 Αλλαγή ντίζας γκαζιού 5 Αλλαγή σχοινί εκκίνησης (*) 6 Καθαρισμός καρμπυρατέρ 7 Αλλαγή καρμπυρατέρ 8 Αλλαγή κυλινδροπίστονου 9 Επισκευή-Αλλαγή ηλεκτρονικών 10 Επισκευή γωνιακής μετάδοσης 11 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 60 /μηχάνημα) Δ. ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ( STIHL HT,) 1 Έλεγχος - Συντήρηση μηχανήματος (1 ο -19 ο ) (*) 16

17 2 Αλλαγή σωληνάκια βενζίνης (*) 3 Αλλαγή ντίζας γκαζιού 4 Αλλαγή σχοινί εκκίνησης (*) 5 Καθαρισμός καρμπυρατέρ 6 Αλλαγή καρμπυρατέρ 7 Αλλαγή κυλινδροπίστονου 8 Επισκευή-Αλλαγή ηλεκτρονικών 9 Επισκευή γωνιακής μετάδοσης 10 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 60 /μηχάνημα) Ε. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ- ΜΗΧΑΝΟΚΟΣΕΣ (EFCO T/HUSQVARNA/ STIHL), 1 Έλεγχος - Συντήρηση μηχανήματος (1ο-20ο) (*) 2 Αλλαγή σωληνάκια βενζίνης (*) 3 Αλλαγή αντλίας λαδιού 4 Επισκευή ντίζας γκαζιού 5 Αλλαγή σχοινί εκκίνησης (*) 6 Καθαρισμός καρμπυρατέρ 7 Αλλαγή καρμπυρατέρ 8 Αλλαγή κυλινδροπίστονου 9 Επισκευή-Αλλαγή ηλεκτρονικών 10 Επισκευή γωνιακής μετάδοσης 11 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης ( τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 60 /μηχάνημα) ΣΤ. ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ (STIHL), 1 Έλεγχος - Συντήρηση μηχανήματος (*) 2 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (απαιτούμενα ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 60 /μηχάνημα) Ζ. ΦΡΕΖΕΣ (EFCO 5/ ECO PLUS/ EUROSYSTEM) 1 Έλεγχος - Συντήρηση μηχανήματος (1ο-9ο)(*) 2 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 60 /μηχάνημα) Η. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (STIHL KOMBI) 1 Έλεγχος - Συντήρηση μηχανήματος (1ο-9ο) (*) 2 Απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των 60 /μηχάνημα) Διευκρινίζεται ότι στις εργασίες που απαιτούνται μικροανταλλακτικά αναλώσιμα (φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα, σωληνάκια, τάπα λαδιού, μπουζί, φλάντζες εξάτμισης, φλάντζες καρμπυρατέρ, βίδες, παξιμάδια, ασφάλειες βίδας, τσοκ αέρα, σφήνες βολάν γράσο κ.α.) περιλαμβάνονται στην τιμή και σημειώνονται με (*). Α. Έλεγχος Συντήρηση χλοοκοπτικού τρακτέρ πλήρης (1 ο -18 ο ) : 1. Έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία 2. Έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και οι ασφαλιστικές περόνες είναι ασφαλισμένα και στην θέση τους. 17

18 3. Έλεγχος λειτουργίας φρένου. 4. Έλεγχος εξάτμισης. 5. Έλεγχος ελαστικών 6. Ζυγοστάθμιση 7. Αντικατάσταση μπουζί. 8. Καθαρισμός και Ρύθμιση καρμπυρατέρ. 9. Καθαρισμός σήτας αέρα. 10. Αντικατάσταση του χάρτινου στοιχείου του φίλτρου αέρα, αν απαιτείται. 11. Καθαρισμός φίλτρου και προφίλτρου. 12. Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου, αν απαιτείται 13. Έλεγχος λαδιού, λίπανση αρθρώσεων αν απαιτείται 14. Λίπανση σφαιρικών αρθρώσεων 15. Αλλαγή λαδιού μηχανής (αν απαιτείται). 16. Καθαρισμός της μπαταρίας και των πόλων. 17. Έλεγχος της μπαταρίας, πόλοι και αναθυμιαστικές τάπες - Επαναφόρτιση αν απαιτείται 18. Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης κινητήρα Β. Έλεγχος Συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανών (1 0-7 ο ) : 1. Έλεγχος Ασφάλειας (όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία) 2. Καθαρισμός (μηχανήματος, καρμπυρατέρ κ.α.) 3. Έλεγχος συστήματος ανάφλεξης (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί) 4. Έλεγχος Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας) 5. Έλεγχος Φίλτρο αέρος (καθαρισμός-αντικατάσταση) 6. Έλεγχος βίδες (όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο) 7. Έλεγχος Συντήρηση του κοπτικού συστήματος για τυχόν φθορά (αν χρειάζεται ρύθμιση ή σφίξιμο καθώς και τρόχισμα το μαχαίρι) Γ. Έλεγχος Συντήρηση αλυσοπρίονων τηλεσκοπικών αλυσοπρίονων (1ο-15ο) 1. Έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία (σκανδάλης του γκαζιού, ασφάλεια του γκαζιού, μεταλλικής στεφάνης φρένου της αλυσίδας, συγκρατητή της αλυσίδας διακόπτη διακοπής λειτουργίας 2. Έλεγχος ότι τα αντιδονητικά στοιχεία δεν έχουν μαλακώσει ή σκιστεί. 3. Έλεγχος βίδες (όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο) 4. Έλεγχος συστήματος ανάφλεξης (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί) 5. Έλεγχος της λειτουργίας της αντλίας λαδιού 6. Έλεγχος Χειρόμιζας εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας) 7. Έλεγχος Φίλτρο αέρος (καθαρισμός) 8. Έλεγχος τεντώματος και της κατάστασης της αλυσίδας 9. Έλεγχος του συμπλέκτη, των ελατηρίων του και της καμπάνας για φθορά. 10. Καθαρισμός του καρμπυρατέρ. 11. Έλεγχος του φίλτρου καυσίμου. Αντικατάσταση αν κριθεί απαραίτητο. 12. Καθαρισμός του εσωτερικού του ντεπόζιτου καυσίμου. 13. Καθαρισμός του εσωτερικού του ντεπόζιτου λαδιού. 14. Έλεγχος όλων των καλωδίων και των συνδέσεων. 15. Τρόχισμα αλυσίδας Δ. Έλεγχος Συντήρηση Ψαλίδια μπορντούρας (1ο-19ο) 1. Έλεγχος Ασφάλειας όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία (ασφάλεια της σκανδάλης του γκαζιού και η σκανδάλη του γκαζιού, διακόπτη διακοπής λειτουργίας, ότι οι λεπίδες δεν κινούνται όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί ή όταν το τσοκ είναι στην θέση εκκίνησης. 18

19 2. Έλεγχος της τροχαλίας εκκίνησης, του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης και του ελατηρίου επαναφοράς. 3. Έλεγχος ότι όλες τα παξιμάδια και οι βίδες είναι σφιγμένα (βίδες οι οποίες συγκρατούν τις λεπίδες είναι σφιγμένες). 4. Έλεγχος ότι ο προφυλακτήρας του χεριού δεν έχει υποστεί ζημιές, αντικατάσταση αν κρίνεται απαραίτητο. 5. Έλεγχος για φθορές του συμπλέκτη, των ελατηρίων του και της καμπάνας. Αντικατάσταση αν κριθεί απαραίτητο. 6. Έλεγχος ότι τα αντιδονητικά στοιχεία δεν έχουν υποστεί ζημιά. 7. Έλεγχος του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων, αντικατάσταση αν κριθεί απαραίτητο. 8. Έλεγχος και καθαρισμός της σήτας περιορισμού των σπινθήρων της εξάτμισης (μόνο σε εξατμίσεις με καταλυτικό μετατροπέα). 9. Έλεγχος όλων των καλωδίων και των συνδέσεων. 10. Έλεγχος ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. Αντικατάσταση αν κρίνεται απαραίτητο. 11. Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του μπουζί. Ξεβίδωμα και έλεγχος του διάκενου του ηλεκτροδίου. Ρύθμιση του διάκενου ή αντικατάσταση του μπουζί. 12. Καθαρισμός των πτερυγίων ψύξης του βολάν. 13. Καθαρισμός ή αντικατάσταση της σήτας περιορισμού των σπινθήρων της εξάτμισης (όχι σε εξατμίσεις με καταλυτικό μετατροπέα). 14. Καθαρισμός της περιοχής γύρω από το καρμπυρατέρ. 15. Καθαρισμός των πτερυγίων ψύξης του κυλίνδρου και έλεγχος ότι η εισαγωγή του αέρα στην τροχαλία εκκίνησης δεν είναι βουλωμένη. 16. Γέμισμα του κιβωτίου ταχυτήτων με γράσο. 17. Καθαρισμός του ντεπόζιτου καυσίμου. 18. Καθαρισμός του καρμπυρατέρ και της περιοχής γύρω από αυτό. 19. Καθαρισμός του βολάν και της περιοχής γύρω από αυτό. Ε. Έλεγχος Συντήρηση θαμνοκοπτικών μισινέζας (1ο-20ο) 1. Έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία (εξάρτυση, διακόπτη διακοπής λειτουργίας, ασφάλειας της σκανδάλης του γκαζιού και της σκανδάλης του γκαζιού κ.α.). 2. Έλεγχος της τροχαλίας εκκίνησης, του σχοινιού της τροχαλίας εκκίνησης και του ελατηρίου επαναφοράς. 3. Έλεγχος ότι τα παξιμάδια και οι βίδες είναι σφιγμένα. 4. Έλεγχος για φθορές του συμπλέκτη, των ελατηρίων του και της καμπάνας. Αντικατάσταση αν κριθεί απαραίτητο. 5. Έλεγχος κεφαλής κοπής ότι δεν περιστρέφεται στο ρελαντί-ή για φθοράαντικατάσταση αν είναι απαραίτητη. 6. Έλεγχος του προφυλακτήρας του χεριού και αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς. 7. Έλεγχος της λεπίδας (κεντράρισμα-ακόνισμα-ύπαρξη ρωγμών) ότι οι λεπίδες δεν κινούνται όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί ή όταν το τσοκ είναι στην θέση εκκίνησης. 8. Έλεγχος του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων, αντικατάσταση αν κριθεί απαραίτητο. 9. Έλεγχος ότι τα αντιδονητικά στοιχεία δεν έχουν υποστεί ζημιά 10. Έλεγχος γωνιακής κίνησης (γράσο αν χρειάζεται). 11. Έλεγχος του διάκενου του ηλεκτροδίου, καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του μπουζί, ξεβίδωμα και αντικατάσταση του μπουζί. 12. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα. Και αντικατάσταση αν κρίνεται απαραίτητο. 19

20 13. Καθαρισμός του καρμπυρατέρ και της περιοχής γύρω από αυτό. 14. Καθαρισμός των πτερυγίων ψύξης του βολάν. 15. Καθαρισμός της φτερωτής και της περιοχής γύρω από αυτή. 16. Καθαρισμός του ντεπόζιτου καυσίμου και της περιοχής γύρω από αυτό. 17. Καθαρισμός ή αντικατάσταση της σήτας περιορισμού των σπινθήρων της εξάτμισης (όχι σε εξατμίσεις με καταλυτικό μετατροπέα). 18. Καθαρισμός των πτερυγίων ψύξης του κυλίνδρου και έλεγχος ότι η εισαγωγή του αέρα στην τροχαλία εκκίνησης δεν είναι βουλωμένη. 19. Έλεγχος όλων των καλωδίων και των συνδέσεων. 20. Τρόχισμα δίσκου. ΣΤ. Έλεγχος Συντήρηση φυσητήρες αναρροφητήρες(1ο-6ο) 1. Καθαρισμός (μηχανήματος, καρμπυρατέρ). 2. Ανάφλεξη (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί). 3. Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας). 4. Φίλτρο αέρος (καθαρισμός και έλεγχος). 5. Βίδες (έλεγχος όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο). 6. Ασφάλεια (έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία). Ζ. Έλεγχος Συντήρηση φρέζες (1ο-9ο) 1. Καθαρισμός (μηχανήματος, καρμπυρατέρ). 2. Ανάφλεξη (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί). 3. Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας). 4. Φίλτρο αέρος (καθαρισμός και έλεγχος). 5. Βίδες (έλεγχος όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο). 6. Ασφάλεια (έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουρ-γία). 7. Έλεγχος του κοπτικού συστήματος για τυχόν φθορά. 8. Αν χρειάζεται: ρύθμιση ή σφίξιμο, καθώς και τρόχισμα του μαχαιριού κοπής 9. Έλεγχος σασμάν και ιμάντων. Η. Έλεγχος Συντήρηση πολυμηχανήματα (1ο-9ο) 1. Καθαρισμός (μηχανήματος, καρμπυρατέρ). 2. Ανάφλεξη (καθαρισμός και ρύθμιση ακίδων του μπουζί). 3. Χειρόμιζα εκκίνησης (έλεγχος λειτουργίας). 4. Φίλτρο αέρος (καθαρισμός και έλεγχος). 5. Βίδες (έλεγχος όλων των εξωτερικών βιδών και σφίξιμο). 6. Ασφάλεια (έλεγχος όλων των συστημάτων για σωστή και ασφαλή λειτουργία). 7. Έλεγχος του κοπτικού συστήματος για τυχόν φθορά. 8. Έλεγχος συστήματος γωνιακής μετάδοσης. 9. Αν χρειάζεται.: ρύθμιση ή σφίξιμο, καθώς και τρόχισμα αλυσίδας /ή του μαχαιριού κοπής. 2. Επισκευή μηχανημάτων κήπου 2.1. Όροι εκτέλεσης επισκευών ΧΡΟΝΟΣ Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη, πάντα σε συνεννόηση με τον ορισμένο υπεύθυνο επιβλέποντα της υπηρεσίας για την επισκευή των μηχανημάτων κήπου και την παρακολούθηση της εργασίας και με τον Πρ/νο του Τμήματος Συντήρησης Κήπων. 20

21 Κατά συνέπεια, ο Δήμος δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα, να ζητά τη συνεργασία του αναδόχου και να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη τεχνογνωσία) από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ταχύτατη επισκευή του μηχανήματος κήπου και την παράδοση στην υπηρεσία εντός 2 ημερών. Μόνο σε περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο δύναται να παραταθεί αυτό το διάστημα πάντα με την έγκριση της υπηρεσίας ΤΟΠΟΣ Οι προγραμματισμένες επισκευές θα εκτελούνται επί το πλείστον στο συνεργείο του αναδόχου. Σε επείγουσες έκτακτες περιπτώσεις βλάβης χλοοκοπτικών τρακτέρ, η επισκευή γίνεται όπου αλλού υποδειχθεί από τον ορισμένο υπεύθυνο επιβλέποντα της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και μπορεί να μεταφερθεί ο απαιτούμενος μηχανικός και τεχνικός εξοπλισμός για την επισκευή. Η μεταφορά του μηχανήματος σε περίπτωση που χρειαστεί βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, με δικά του έξοδα, για τη μεταφορά του μηχανήματος από το σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για να επισκευαστεί. Επίσης, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα όταν υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρονται τα χαλασμένα μηχανήματα απευθείας στο συνεργείο του αναδόχου με οχήματα του Δήμου. ΤΡΟΠΟΣ Όταν πρόκειται για επισκευή που δεν μπορεί να εκτελεστεί στο Δήμο και απαιτείται τοποθέτηση ανταλλακτικού στο χαλασμένο μηχάνημα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες : Να εκτελεστεί από τον ανάδοχο με ανταλλακτικό που ο Δήμος διαθέτει στην αποθήκη του, τότε η επισκευή μπορεί να εκτελεστεί παρέχοντας στον ανάδοχο το ανταλλακτικό και με χρέωση μόνο της απαιτούμενης εργασίας. Αυτό μπορεί να προκύψει πάντα με την έγκριση του υπεύθυνου επιβλέποντα και του προϊσταμένου της υπηρεσίας. Να εκτελεστεί η επισκευή από τον ανάδοχο και στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο ανταλλακτικό, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην τοποθέτηση του καινούριου αχρησιμοποίητου ανταλλακτικού με τη διαδικασία και τη χρέωση που περιγράφεται παρακάτω. Γενικότερα όμως σχετικά με επισκευές των μηχανημάτων κήπου πρέπει να ισχύει (I) Στις περιπτώσεις σέρβις και επισκευής μηχανήματος, εκτέλεσης απρόβλεπτων εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στο Δήμο προκειμένου να λάβει έγκριση, έκθεση που να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : Τον κατάλογο των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων που απαιτούνται Τις βελτιώσεις που προβλέπεται να γίνουν στο μηχάνημα ή σε εξαρτήματα αυτού. Την πιθανή αιτία της βλάβης. Το πιθανό χρόνο (εργατοώρες) που απαιτούνται για την επισκευή. (II) Για την εξοικονόμηση χρόνου και την ευελιξία στη συνεργασία είναι προτιμότερo η επικοινωνία να γίνεται και από τις δύο πλευρές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία (fax). (III) Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει κάθε φορά μαζί με το τιμολόγιο της παροχής της υπηρεσίας και φωτοαντίγραφο της λίστας των γνήσιων εργοστασιακών ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας με τιμή τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό που χρησιμοποιήθηκε στην επισκευή (τιμοκατάλογος 2016), η χρέωση δε, θα προκύπτει μετά από την δοθείσα έκπτωση. 21

22 (IV) Υποχρέωση του αναδόχου είναι με την παράδοση του επισκευασμένου μηχανήματος στο οποίο έγινε τοποθέτηση ανταλλακτικού να επιστρέφεται στην υπηρεσία το χαλασμένο ανταλλακτικό. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό (π.χ. λόγω φθοράς του) να είναι γνώστης και να το βεβαιώνει ο επιβλέπων στον οποίο θα παρέχονται όλα τα στοιχεία (κωδικούς ανταλλακτικών κ.α.). (V) Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξει τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων προτεινόμενων ανταλλακτικών-αναλωσίμων τα οποία αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωσή του, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. (VI) Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί στο μηχάνημα μέχρι την παράδοσή του. (VII) Σε κάθε περίπτωση το μηχάνημα πρέπει να παραδίδεται στην υπηρεσία επισκευασμένο, ελεγμένο και κατάλληλο για χρήση. (VIII) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία θα επιστρέφεται για επιδιόρθωση εκ νέου χωρίς επιπλέον χρέωση Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο, καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του αναδόχου αποκαθίστανται αμέσως με ευθύνη και φροντίδα αυτού, άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου. Πέραν αυτού ο ανάδοχος υποχρεούται: Να ανταποκρίνεται άμεσα και στο χρόνο που προβλέπεται από την παρούσα μελέτη στην επισκευή, έλεγχο και παράδοση των μηχανημάτων στο Δήμο ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (πχ. Περίοδοι αιχμής) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά για την επισκευή των μηχανημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης και επισκευής τους, εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους. Να τηρεί δελτίο εργασιών. 1.Τρόπος σύνταξης τεχνικής προσφοράς Οι συμμετέχοντες οφείλουν στην τεχνική τους προσφορά να συμπεριλάβουν τα εξής : (Α) Στοιχεία τεχνικής Οργάνωσης ήτοι : 22

23 Να καταθέσει στοιχεία για την έδρα της επιχείρησης, αναλυτική περιγραφή του χώρου επισκευής των μηχανημάτων που διαθέτει (περιοχή, έκταση εγκαταστάσεων, κ.α.). Περιγραφή του μηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει για την επισκευή μηχανημάτων κήπου. Να αποδείξει την επάρκεια ανταλλακτικών που διαθέτει σε αποθήκη ή τη δυνατότητα άμεσης προμήθειας (βεβαιώσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις αντιπροσωπείεςαποθήκες ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου). Να δηλώσει τα ιδιόκτητα οχήματα που μπορεί να διαθέσει για την εκτέλεση της εργασίας όπως για την μετάβαση στο χώρο που βρίσκεται το μηχάνημα που έχει υποστεί τη βλάβη (π.χ. χλοοκοπτικό τρακτέρ), όταν απαιτείται και είναι δυνατή η επιδιόρθωση του μηχανήματος χωρίς να μεταφερθεί στο χώρο του συνεργείου, οχήματα που να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς των χαλασμένων μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των χλοοκοπτικών τρακτέρ). (Β) Στοιχεία εμπειρίας Αναφορά στο προσωπικό που θα ασχολείται με την επισκευή των μηχανημάτων κήπου (τουλάχιστον δύο έμπειρα άτομα), το οποίο θα πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται. Να γίνεται αναφορά στην εμπειρία και στην εκπαίδευσή τους. Αναφορά σε παλαιότερες ανάλογες συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με την παράθεση στοιχείων (φορέας, έτος, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κ.α.). (Γ) Τεχνική έκθεση συμμόρφωσης Ότι συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλουν οι κατασκευαστές των μηχανημάτων κήπου. Ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες σύμφωνα με τις αρχές της τέχνης - επιστήμης που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς, η τεχνική περιγραφή τεχνικές προδιαγραφές και η διακήρυξη. Όποια προσφορά δε συνοδεύεται από τεχνική έκθεση περιγραφή ή υπάρχουν σ αυτή ασάφειες θα μπορεί να απορριφθεί. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού με Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι: α. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο 12 μηνών (και για την περίοδο παράτασης σε περίπτωση που υπάρξει) από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου. β. Αποδέχεται και είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας των εργασιών, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. γ. Ότι είναι ενήμερος και αποδέχεται για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μέσα πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών τα οποία κατ οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών. δ. Ότι ο τόπος επισκευής των μηχανημάτων κήπου θα είναι το συνεργείο του αναδόχου και για έκτακτες περιπτώσεις όταν υπάρχει η δυνατότητα (σε βλάβες χλοοκοπτικών τρακτέρ) στο χώρο που θα βρίσκεται το μηχάνημα. ε. Ότι πριν από κάθε τοποθέτηση ανταλλακτικού από τον ανάδοχο θα γίνεται συνεννόηση και θα δίνεται η έγκριση από τον επιβλέποντα, ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν τη σήμανση CE και ότι η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα. 2. Τρόπος σύνταξης οικονομικής προσφοράς Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που αφορούν το σύνολο των εργασιών. Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο. 23

24 Η προσφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των εργασιών του πίνακα 3 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού της Σύμβασης. Οι τιμές χρέωσης για τα απρόβλεπτα ανταλλακτικά-αναλώσιμα, που θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές και θα παρέχονται από τον ανάδοχο, θα υπολογίζονται με ποσοστό έκπτωσης % επί τοις εκατό, επί των τελευταίων εκδοθέντων τιμοκαταλόγων (2016) των γνήσιων ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσωπειών της κάθε κατασκευάστριας εταιρίας, φωτοαντίγραφα των οποίων θα κατατεθούν συνημμένα στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς και θα ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και στον πίνακα ενδεικτικών τιμών καταγράφονται ως απρόβλεπτα. Στα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα εφαρμόζεται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης (για όλες τις εταιρίες) επί των τιμών των επίσημων καταλόγων της τελευταίας χρονιάς (2016), το οποίο θα είναι ίδιο με το ποσοστό έκπτωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του πίνακα 3 και στις τιμές αυτές θα προστίθεται η δαπάνη τοποθέτησής τους (απρόβλεπτα κατόπιν έγκρισης (τοποθέτηση και προμήθεια ανταλλακτικά μέχρι το ποσό των.. /μηχάνημα). Όποια προσφορά δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω, απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. 3. Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (με τις προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης) εντός 18 μηνών. Σε κάθε περίπτωση όπως ρητά αναφέρεται η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσόν του προϋπολογισμού, αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά, επειδή οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων. Επίσης στην περίπτωση που θα χρειαστεί παράταση αυτή δύναται να δοθεί μόνο κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Κυρώσεις Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις ο Δήμος επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (κήρυξη σε έκπτωτο, κ.α). 24

25 Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 1. Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών και προέκυψαν μετά από έρευνα της υπηρεσίας. 2. Οι τιμές αναφέρονται σε μονάδες τελείως περαιωμένης παροχής υπηρεσίας και καλύπτουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στο τιμολόγιο, αλλά και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται και είναι εντελώς απαραίτητες για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 3. Τα άρθρα του τιμολογίου συμπληρώνονται από την υπόλοιπη μελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική Συγγραφή και τεχνικές προδιαγραφές). 4. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη και καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΕΙΔΙΚΑ 1. Η τιμολόγηση της εργασίας περιλαμβάνει και τα μικροανταλλακτικά και αναλώσιμα, όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα 2. Η εργασία περιλαμβάνει έλεγχο κάθε μηχανήματος μια ή περισσότερες φορές εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία προκειμένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία του. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος, αντικατάσταση των κατεστραμμένων, επέμβαση όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρείας. 3. Οι τιμές του τιμολογίου μελέτης αφορούν μόνο την εργασία όταν το ανταλλακτικό παρέχεται από το Δήμο. 4. Όταν απαιτείται ανταλλακτικό που θα χορηγηθεί από τον ανάδοχο η χρέωση γίνεται με βάση τις τιμές των τελευταίων εκδοθέντων τιμοκαταλόγων (2016) των γνήσιων ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσωπειών της κάθε κατασκευάστριας εταιρίας στις οποίες θα γίνεται η έκπτωση και θα ποσό που προβλέπεται σαν απρόβλεπτα και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε στην ενότητα τρόπος εκτέλεσης εργασιών αναλυτικά (βήματα I-VIII). 5. Οι τιμές της μελέτης αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Περιλαμβάνεται δε και κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η τιμή του τιμολογίου. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο Προϊστάμενος Ο Πρ/νος Δ/νσης Διαχ/σης Τμήματος Συντήρησης Κήπων Αστικού Περιβάλλοντος Κιοσσέ Πασχαλία Ματζίρης Ευάγγελος Πετρακάκης Μάξιμος Γεωπόνος Δασολόγος Χημικός Μηχανικός 25

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Κήπου» Πηγή χρηματοδότησης : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Α. : 35/ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,77 (ή ,00 με το ΦΠΑ 24%) IΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υπηρεσιών ή και των υλικών (ανταλλακτικών) είναι αδύνατος, επειδή η προσμέτρηση είναι αδύνατη καθώς οι βλάβες που θα εμφανιστούν σε κάθε μηχάνημα δεν μπορούν να προβλεφθούν και να προσδιοριστούν επακριβώς. Για το λόγο αυτό, δίνονται ενδεικτικές τιμές χρέωσης των συχνότερα εμφανισθέντων βλαβών επισκευών και ζητείται έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στο συνολικό προϋπολογισμό και το ποσοστό αυτό θα εφαρμοστεί επί των χρεώσεων αυτών. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των ποσοτήτων και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, ούτε των πιθανά απαιτούμενων ανταλλακτικών. Ο πίνακας του προϋπολογισμού περιλαμβάνει μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη συνόλου των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων κήπου. Επειδή ο στόχος της υπηρεσίας είναι η κάλυψη των μεγαλύτερων αναγκών επισκευής των μηχανημάτων με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες. Το ποσοστό αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες του πίνακα ενδεικτικών τιμών εργασιών. 26

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2313317546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16PROC ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ : Ω9Υ6ΩΡ5-ΘΞ8 Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει επαναληπτικό, συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδια Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ ,40 με το Φ.Π.Α.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ ,40 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 16-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1972 / 15-03 - 2017 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : Τεχνικών Έργων και Μελετών ΤΜΗΜΑ : Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών Κ.Α. 30-7135.074για το 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµός πρωτ. προκήρυξης: 40355 ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών επιστολών και δεµάτων από και προς τον ήµο. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ. : 44457/11-1-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τίτλος : «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ» ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. Μελέτης : 111/2016 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Tίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2313317546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Απομαγνητοφώνηση, πολυγράφηση κλπ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕΛΕΤΗ. Τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς

Κ.Α Απομαγνητοφώνηση, πολυγράφηση κλπ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕΛΕΤΗ. Τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς ΜΕΛΕΤΗ Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης Τηλέφωνο :28433 41223 Fax :28430 29243 e-mail :psilinakis@sitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης Έργο: Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σελ.1 / 5 - πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Τυποποίηση Διαδικασιών. v.1.2

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Τυποποίηση Διαδικασιών. v.1.2 Τυποποίηση Διαδικασιών «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ν. 4412/2016 v.1.2 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ έως 20.000 άνευ Φ.Π.Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδηγός Ενεργειών 1) Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016, Αριθμ.Διακήρυξης: 31462

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 03/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33.137 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Κοντογόνης Περικλής, Μπαχούμας Γεώργιος, Σαρδέλης Ιωάννης, (Μέλη).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Κοντογόνης Περικλής, Μπαχούμας Γεώργιος, Σαρδέλης Ιωάννης, (Μέλη). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΚΑΙ ΑΠΟ 04/10/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Στοιχεία του διαγωνισμού Άρθρο 5 Προσφορές Άρθρο 6 Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Άρθρο 4 Στοιχεία του διαγωνισμού Άρθρο 5 Προσφορές Άρθρο 6 Γλώσσα σύνταξης προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2313317546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 5/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 315 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 5/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 315 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 5/9/2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 32126 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 315 / 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολεμιστών 1941 Ταχ. Κωδ. : 73400 Τηλ :28223-40202, 40215 Fax : 2822022121 Κίσσαμος, 2/5/2018 Αρ.Πρωτ.: 3236 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:128274 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 7-7-2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 32881 ΑΔΑΜ... Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

& KAI : :15 2 -

& KAI : :15 2 - ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019»

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 11-05-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 23143 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 9-04-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.: 608 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Δ/νση: Λ. Πεντέλης 62 15235 Βριλήσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29751 ΑΔΑ: 7610ΩΚ3-6ΓΨ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025905 Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩΗΜ-Θ6Β ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες Αριθμός πρωτ

ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩΗΜ-Θ6Β ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες Αριθμός πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 3-6-2015 Αριθμός πρωτ. 10950 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: A. ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Εκτύπωση Φωτοαντιγράφων πλαστικοποιήσεων κλπ εκτυπώσεων για τις υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας 2016. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα