Λάκπξνο αθθάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com"

Transcript

1 Λάκπξνο αθθάο Μεηέρεη ζηελ εηαηξεία HCI ops από ην 2006 σο ζπλ-ηδξπηήο. ήκεξα, σο βαζηθό ηεο ζηέιερνο, εγείηαη projects πνπ αθνξνύλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη δηνίθεζε Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ, κε βαζηθή αξρή ε εμππεξέηεζε πειαηώλ δελ είλαη ηκήκα, είλαη λννηξνπία. Δθηόο από ην όξακά ηνπ γηα πνηνηηθά άξηζην ηνπξηζηηθό πξντόλ, θέξλεη ζηελ εηαηξεία 13 ρξόληα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηελ Διιάδα θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία ζε όια ηα ηκήκαηα θαη ηηο νξγαλσηηθέο βαζκίδεο Ξελνδνρεηαθώλ θαη Δπηζηηηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, κε πνην πξόζθαηε ηε δηνίθεζε Ξελνδνρείνπ 5* από ην ξόιν ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή. Πινύζηα ζε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εκπεηξίεο είλαη ε ζεηεία ηνπ ζε Mega Events (Αζήλα 2004 Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη Αζήλα 2011 Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Special Olympics), σο αλώηαην ζηέιερνο ησλ νκάδσλ Γηνίθεζεο ησλ Οιπκπηαθώλ Υσξηώλ. Δπηπξνζζέησο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάζεζε θαη άθξσο επηηπρή Γηαρείξηζε θαη Γηνίθεζε Mega Projects, κε απηό παξάδεηγκα ην κεγαιύηεξν έξγν πνπ έρεη πξνθεξύμεη ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο - «Απνηύπσζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ θαη Λνηπώλ Πνηνηηθώλ ηνηρεηώλ ησλ Κύξησλ θαη πκπιεξσκαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ» γηα 3500 Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο θαη Καηαιύκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κπθιάδσλ αλαδεηθλύεη ηελ HCI ops σο ζηξαηεγηθό πλεξγάηε-ύκβνπιν ησλ αληίζηνηρσλ Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο θαη Τινπνίεζήο ηνπο. Η αλάπηπμε ηεο hotelearning ζε ζπλεξγαζία κε ην City Unity College - σο πιαηθόξκα Ξελνδνρεηαθήο & Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ πξνέθπςε σο θπζηθή εμέιημε ηεο Ξελνδνρεηαθήο & Σνπξηζηηθήο Σερλνγλσζίαο θαη Πξαθηηθώλ Δκπεηξηώλ ηεο Οκάδαο ηεο HCI ops, πξνζθέξνληαο ην κνλαδηθό ζηελ αγνξά ζπλδπαζκό πνηνηηθήο θαη πηζηνπνηεκέλεο εθπαίδεπζεο κε ηαπηόρξνλε πξνζήισζε ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ μελνδνρείσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Μέζα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ηξηβή, κε ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θπξίσο ηνπο αλζξώπνπο ηνπο, πηζηεύεη όηη ε πιαηθόξκα επηηπρίαο κηθξνύ ή κεγάινπ έξγνπ βαζίδεηαη ζηνλ ζσζηό ρεδηαζκό - ζηελ Οξγάλσζε ιεηηνπξγηώλ & πόξσλ ζηελ Γηνίθεζε κε όξακα - & ζηνλ Έιεγρν κε ζηόρν ηελ επαλαμηνιόγεζε θαη ζπλερή βειηίσζε. Έρεη ζπνπδάζεη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία Γηνίθεζε Ξελνδνρεηαθώλ & Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (BA Hons in Hospitality Management - University of Salford) θαη έρεη παξαθνινπζήζεη Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (University of Leicester). pg. 1

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟ ΑΚΚΑ T & ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 31/05/1974 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο κε 2 ηέθλα ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 03/2006 έσο ζήκεξα HC&I ops Hotel Catering & Institutional operations Ξελνδνρεηαθή πκβνπιεπηηθή Δηαηξία [Αζήλα, Αηηηθή] Managing Partner πεξηζζόηεξα 04/ /2008 The Margi Hotel [Βνπιηαγκέλε, Αηηηθή] Γεληθόο Γηεπζπληήο Γεκηνπξγία ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ θαη πλεξγαζηώλ κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη ηελ ζεκειίσζε ζρέζεσλ κε εηαηξίεο θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία κέζσ ηεο εκπηζηνζύλεο πνπ πξνθύπηεη από ην πξνζθεξόκελν μελνδνρεηαθό πξντόλ. Γηεύζπλζε & Έιεγρνο ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ θαη απαηηήζεσλ όισλ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηώλ ηνπ Ξελνδνρείνπ, κε βαζηθέο παξακέηξνπο ην επίπεδν ησλ Τπεξεζηώλ, ησλ Δζόδσλ θαη ηνπ Κόζηνπο. Αλάπηπμε θαη Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζπλερήο βειηίσζε ηνπ Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ζην επίπεδν ησλ πξνζθεξόκελσλ Τπεξεζηώλ αιιά θαη ελδνηκεκαηηθά ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνύ. Γηαπξαγκάηεπζε εκπνξηθώλ ζπκθσληώλ κε πξνκεζεπηέο κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο ηηκήο θαη ηελ δηαβεβαίσζε όηη ε αιπζίδα δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηώλ έσο ην ηειηθό παξαγόκελν πξντόλ ππόθεηηαη ζε έιεγρν πνηνηηθό αιιά θαη θζνξώλ. 10/ /2007 The Margi Hotel [Βνπιηαγκέλε, Αηηηθή] Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο / Operations Manager Αλάπηπμε & Δθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ & Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο, Σνπνζέηεζε θαη ηόρεπζε ελεξγεηώλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Δλίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο από πλέδξηα, Δηαηξηθνύο Πειάηεο, Σνπξηζηηθά Γξαθεία & Μεκνλσκέλε πειαηεία Αλαγλώξηζε θαη εθκεηάιιεπζε επθαηξηώλ γηα αλάπηπμε λέσλ ζπλεξγαζηώλ & δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο. pg. 2

3 Αλάπηπμε δηθηύνπ κε αλζξώπνπο θιεηδηά ζε όιν ην εύξνο ηνπ πειαηνινγίνπ, κε ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάζεηο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο άκεζεο αληαπόθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ ζην after-sales [Customer Relationship Management]. Γηεύζπλζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Ξελνδνρείνπ, κε ζηόρν ηελ πξνζθνξά άςνγσλ ππεξεζηώλ θαη παξάιιεια ηε δηαηήξεζε πςειήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. 01/ /2004 Αθήνα 2004 Οπγανωηική Δπιηποπή Ολςμπιακών Αγώνων Γεληθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγηώλ Οιπκπηαθώλ Υσξηώλ & Καηαιπκάησλ Γηεπζπληήο Σνκέα πληνληζκνύ Λεηηνπξγηώλ Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ πκκεηνρή ζηνλ ηξαηεγηθό Λεηηνπξγηθό ρεδηαζκό ηνπ Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ, παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε δηαζύλδεζε όισλ ησλ επηκέξνπο Λεηηνπξγηώλ ηνπ Υσξηνύ, ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη εμσηεξηθώλ θπβεξλεηηθώλ θαη κε αξρώλ. Αλάπηπμε ρξνλνδηαγξακκάησλ - κε θύξηα επζύλε ηελ παξαθνινύζεζε θαη επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηόρσλ, ιεηηνπξγηθώλ ζρεδίσλ θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ, ελαιιαθηηθώλ ζρεδίσλ θαη δηαδηθαζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο, θαζώο επίζεο θαη αζθήζεσλ ιεηηνπξγηθήο εηνηκόηεηαο. Δθαξκνγή όισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδίσλ θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ δηεύζπλζε θαη ζπληνληζκό ησλ ιεηηνπξγηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζην πεδίν ηεο δξάζεο. 06/ /2003 Αθήνα 2004 Οπγανωηική Δπιηποπή Ολςμπιακών Αγώνων Γεληθή Γηεύζπλζε Λεηηνπξγηώλ Οιπκπηαθώλ Υσξηώλ & Καηαιπκάησλ ηέιερνο Σνκέα ρεδηαζκνύ & πληνληζκνύ Λεηηνπξγηώλ Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ 11/ /2002 Best Western Esperia Palace Hotel [Αζήλα, Αηηηθή] Τπεύζπλνο Δζηηαηνξίνπ & Δθδειώζεσλ 11/ /2001 Θέπμαι ύλλα Spa Wellness Hotel [Αηδεςόο, Δύβνηα] Τπεύζπλνο Γηνίθεζεο Γσκαηίσλ 07/ /2000 Oasis Hotel Apartments [Γιπθάδα, Αηηηθή] Σκήκα Τπνδνρήο Καινθαηξηλή Πεξίνδνο Mezzo-Mezzo Restaurant [Βνύια, Αηηηθή] 1998 Σκήκα Δζηηαηνξίνπ Καινθαηξηλέο Πεξηόδνπο Oasis Hotel Apartments [Γιπθάδα, Αηηηθή] Σκήκα Δζηηαηνξίνπ, Μπαξ & Γεμηώζεσλ Υεηκεξηλέο Πεξηόδνπο Bryan Suite University s Restaurant [Salford, UK] Σκήκα Δζηηαηνξίνπ, Μπαξ & Κνπδίλαο Υεηκεξηλή Πεξίνδνο Boulevard Club [Γιπθάδα, Αηηηθή] Σκήκα Service pg. 3

4 05/ /1994 La Playa Restaurant [Βνύια, Αηηηθή] Σκήκα Δζηηαηνξίνπ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Οινθιήξσζε 12/2010 UNIVERSITY OF LEICESTER, UK, MBA 09/ /1998 UNIVERSITY OF SALFORD, UK, BA (Hons) in Hospitality Management, (2nd Class - 1st Division) 09/ /1995 ΙΙΔΚ ΜΑΝΧΛΑ, Γίπισκα Οηθνλνκίαο & Γηνίθεζεο Ξελνδνρεηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ 06/ ν Γεληθό Λύθεην Βνύιαο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (UNIVERSITY OF SALFORD) 10/ /1998 ΠΧ Η ΑΝΑΛΗΦΗ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΘΑ ΔΠΗΡΔΑΔΙ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Χ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΜΗΣΡΩΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ 05/2009 Ένηαξη ζηο Διζαγωγικό Μηηπώο Δκπαιδεςηών Δνηλίκων ηος Δ.ΚΔ.ΠΙ με απιθμό Μηηπώος ΔΑ ζηιρ ακόλοςθερ καηηγοπίερ καηά ΣΔΠ / Γεληθνί δηεπζπληέο θαη αλώηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε κεγάισλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ 1225 / Γηεπζπληέο παξαγσγηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ κνλάδσλ κεγάισλ εζηηαηνξίσλ θαη μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ 1233 / Γηεπζπληέο πσιήζεσλ θαη έξεπλαο αγνξάο 1391 / Γηεπζύλνληεο επηρεηξεκαηίεο θαη πξντζηάκελνη κηθξώλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο 06/2009 Ένηαξη ζηο Μηηπώο Διζηγηηών ΟΑΔΓ Ππογπαμμάηων Καηάπηιζηρ ΛΑΔΚ με Κωδικό: ΔΜΙΝΑΡΙΑ (ενδεικηικά) 02/2009 ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΧΝ ΚΤΡΙΧΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΤΡΙΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΣΗ ΥΧΡΑ, TUV Rheinland Hellas Α.Δ. [Αζήλα, Αηηηθή] 01/2004 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ, ΟΔΟΑ Αζήλα 2004, Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο [Αζήλα, Αηηηθή] 11/2003 PROJECT MANAGEMENT, Certificate of excellence, Compact [Αζήλα, Αηηηθή] 05/1998 CORPORATE STRATEGY FOR HOSPITALITY, Hotel Catering Institution of Management Association [Manchester, UK] 05/1997 PERCEIVED SERVICE QUALITY & CUSTOMER SATISFACTION, University of Salford [Salford, UK] 02/1996 OPERATIONS MANAGEMENT AND COORDINATION IN THE HOSPITALITY INDUSTRY, University of Salford [Salford, UK] 03/1995 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΧΛΗΔΧΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ, Financial Services [Αζήλα, Αηηηθή] pg. 4

5 ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΙΣΑ ΒΑΙΚΔ ΓΝΧΔΙ I.T. MS-WINDOWS MS-OFFICE [Word, Excel, PowerPoint, Publisher], MS-PROJECT (άξηζηα) ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΡΜΗ, PROTEL, Singular Hotel System (άξηζηα) ΣΑΣΙΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ MINITAB (άξηζηα) ΔΠΑΙΝΟΙ & ΒΡΑΒΔΙΑ Πιήξεο ππνηξνθία γηα MSc in Tourism Management, Manchester Metropolitan University [Manchester, UK] ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 11/ /2000 Αληηηνξπηιηθό ΚΙΜΧΝ, Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ & Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ΑΛΛΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Λνγνηερλία, Θέαηξν, ηλεκά, Σέληο, Κηζάξα pg. 5

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010

Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Ππογπαμμαηιζμένα Εκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα για Σηελέση Επισειπήζεων Σεπ. - Δεκ. 2010 Q-Training Αθήνα: Εκπαιδεςηικό Κένηπο: Κοςηζονίκα 5 & Ηλία Ηλιού, 117 44, Νέορ Κόζμορ (50μ από Metro Ν.Κόζμος), Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα