Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ"

Transcript

1 1 Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ Δίλαη ε θπξηφηεξε πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επέκβαζε θαηά ηεο παρπζαξθίαο ζήκεξα. χκθσλα κε ηε κέζνδν έλαο Γαθηχιηνο απφ ηιηθφλε ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά θαη εμσηεξηθά ζην άλσ ηκήκα ηνπ ηνκάρνπ ζηελεχνληαο θαη ρσξίδνληαο ηνλ έηζη ζε 2 ηκήκαηα. Σν αλψηεξν, ην πξνο ηνλ νηζνθάγν, κε κηθξή ρσξεηηθφηεηα πεξί ηα θπβηθά εθαηνζηά θαη ην θαηψηεξν, ην πξνο ην δσδεθαδάθηπιν πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. Σα δχν ηκήκαηα ηνπ ζηνκάρνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε έλα ζηελφ ζηφκην, φζν είλαη ην άλνηγκα, δειαδή ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ. Δζσηεξηθά ν δαθηχιηνο έρεη έλα θπθιηθφ κπαιφλη ην νπνίν ξπζκίδεηαη (θνπζθψλεη θαη μεθνπζθψλεη) απμνκεηψλνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπ δηάκεηξν, κέζσ ελφο ιεπηνχ ζσιήλα θαη κηαο βαιβίδαο (Port) ε νπνία εκθπηεχεηαη θάησ απφ ην αξηζηεξφ ππνρφλδξην θαη θάησ απφ ην ππνδφξην ιίπνο. Ζ κέζνδνο ιεηηνπξγεί δηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο θαη κφλν. Γειαδή φηαλ κεηά απφ έλα κηθξφ γεχκα πιεξσζεί ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ, ην άηνκν αηζζάλεηαη θνξεζκφ ζηακαηψληαο έηζη ηε ιήςε ηξνθήο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε απψιεηα βάξνπο. Ο Γαθηχιηνο δελ επεξεάδεη ηελ φξεμε νχηε κεηψλεη ηε βνπιηκία, απιψο νδεγεί ζε κείσζε θαηαλάισζεο ηξνθήο κέζσ πξψηκνπ θνξεζκνχ. Δπίζεο δελ επεξεάδεη ηελ απνξξφθεζε ηξνθψλ ε νπνία εμαθνινπζεί λα γίλεηαη θαλνληθά. Ζ κέζνδνο εθηειείηαη εμ νινθιήξνπ ιαπαξνζθνπηθά. Δκπεξηέρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κηθξήο, ειάρηζηα επεκβαηηθήο ρεηξνπξγηθήο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο αλαζηξεςηκφηεηαο. Ζ κέζνδνο Pars Flaccida ε νπνία εηζήρζε ηα ηειεπηαία ρξφληα πιενλεθηεί ηεο παιηάο θιαζζηθήο κεζφδνπ θαζψο έρεη πεξηνξίζεη θαηά πνιχ ηελ νιίζζεζε ηνπ δαθηπιίνπ πξνο ηα άλσ ή θάησ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.

2 2 Πίλαθαο 1. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ Πλεονεκηήμαηα Δχθνιε ηερληθή Γπλαηφηεηα Ρχζκηζεο Αζθαιήο Υακεινχ θηλδχλνπ Αλαζηξέςηκε Υακεινχ πνζνζηνχ επηπινθψλ Γελ έρεη δηαηνκέο, ζπξξαθέο θαη αλαζηνκψζεηο ζηνκάρνπ θαη εληέξνπ Ζ επέκβαζε δηαξθεί θάησ ηεο κίαο ψξαο θαη ε λνζειεία θάησ ησλ 24 σξψλ. Ζ επηθηλδπλφηεηα ηεο επέκβαζεο είλαη θάησ ηνπ 0,1%. Ζ αλάξξσζε δηαξθεί 3-5 εκέξεο. Χζηφζν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαη ηελ ελ γέλεη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ απαηηείηαη νξγαλσκέλε λνζνθνκεηαθή κνλάδα απφ εηδηθνχο Υεηξνπξγνχο, Αλαηζζεζηνιφγνπο, Καξδηνιφγνπο, Φπρνιφγνπο, Πλεπκνλνιφγνπο θαη Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ο ρεηξνπξγφο πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ηεο αλαηνκίαο ηεο Γαζηξννηζνθαγηθήο πεξηνρήο θαη λα κπνξεί λα εθηειεί πξνρσξεκέλεο Λαπαξνζθνπηθέο Δπεκβάζεηο. Πξέπεη λα έρεη επίζεο βαζεηά γλψζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ηεο λφζνπ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο. Σέινο ν ρεηξνπξγφο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα έρεη ηα κέζα γηα λα πξνζθέξεη θαη ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ηεο Παρπζαξθίαο εθεί φπνπ δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ Λαπαξνζθνπηθνχ Γαζηξηθνχ Γαθηπιίνπ ή εθεί φπνπ ε κέζνδνο δελ απέθεξε ηα πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα. Οη ελδείμεηο γηα ην Λαπαξνζθνπηθφ Γαζηξηθφ Γαθηχιην ζε γεληθέο γξακκέο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.

3 3 Πίλαθαο 2. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ Ενδείξειρ Παρχζαξθνη αζζελείο κε Γείθηε Μάδαο ψκαηνο * kgr/m 2 Παρχζαξθνη ρσξίο έληνλε βνπιηκία Με θαηαλαισηέο πνιιψλ γιπθψλ Παρχζαξθνη ρσξίο ζνβαξέο επηπινθέο απφ ηελ παρπζαξθία Ηθαλνί γηα ιίγα γεχκαηα ην 24σξν θαη γηα ηήξεζε ζηνηρεησδψλ δηαηηεηηθψλ εληνιψλ Αζζελείο πνπ δελ θάλνπλ θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ Όζνη δελ ιακβάλνπλ πνιιά θάξκαθα απφ ην ζηφκα θαη θπξίσο κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε Ζ Νφζνο έρεη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ θηλδχλνπ θαη εγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ. Οη θπξηφηεξεο εγρεηξεηηθέο απηπινθέο είλαη ε αηκνξξαγία (0,1 έσο 0,2 %) θαη ε θάθσζε ζηνκάρνπ ή νηζνθάγνπ (0 έσο 0,1%). Γχν ρξφληα κεηά ηελ επέκβαζε ε απψιεηα βάξνπο αλέξρεηαη ζην 65% έσο 75% ηνπ ππεξβνιηθνχ βάξνπο θαηά κέζν φξν. Ζ απψιεηα βάξνπο δηαηεξείηαη ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ή κε κηθξή αλάθηεζε βάξνπο. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 1. Ζ κέζνδνο δξα κφλν δηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο, είλαη δειαδή απνθιεηζηηθά πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ. Γελ έρεη νξκνληθφ ζηνηρείν πνπ λα επηδξά ζηελ φξεμε, ηε βνπιηκία ή ηελ πξψτκε έθιπζε ηνπ θνξεζκνχ φπσο ε Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή. Δπίζεο δελ έρεη ην ζηνηρείν ηεο δπζαπνξξφθεζεο πνπ έρνπλ ε Γαζηξηθή Παξάθακςε θαη ε Υνινπαγθξεαηηθή Παξάθακςε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δελ έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε ππεξβνιηθφ βάξνο (Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο >50 kgr/m 2 ) θαη ζε αζζελείο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο βνπιηκίαο. Δπίζεο δελ αληαπνθξίλνληαη πνιχ θαιά ζηε κέζνδν φζνη θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθψλ, ζνθνιάηαο, παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ θαη γεληθά ζαθραξνχρσλ νπζηψλ θαη επηκέλνπλ λα ην θάλνπλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε. * εκείσζε: Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) είλαη ην βάξνο ζε ρηιηφγξακκα δηα ηνπ χςνπο εηο ην ηεηξάγσλν.

4 4 2. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαιεί ζε πνζνζηφ 2-8% ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ θαη νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε δπζθαγία, ηάζε γηα έκεην, εκέηνπο θαη δπζαλεμία νξηζκέλσλ θαγεηψλ. Σα αλσηέξσ ζπκπηψκαηα είλαη ζπρλφηεξα φηαλ ν αζζελήο πάζρεη απφ θαηάζιηςε, είλαη βνπιηκηθφο, ηξψεη γξήγνξα, ηξψεη ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο θαγεηνχ κεηά ηνλ θνξεζκφ ή εθεί φπνπ ν δαθηχιηνο είλαη πνιχ ζηελφο. Αζζελείο κε θαηάζιηςε πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε χθεζε, λα είλαη απφιπηα ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ελ ιφγσ δηαηαξαρέο, θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ γηα ηελ επέκβαζε. Δπηπιένλ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζεξάπνληνο ςπρνιφγνπ ή ςπρηάηξνπ. 3. Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ε χπαξμε ελφο μέλνπ ζψκαηνο πέξημ ηνπ ζηνκάρνπ ην νπνίν αλ θαη απνηειείηαη απφ πιηθφ ζρεηηθά αδξαλέο θαη θηιηθφ κε ηνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο ζε θάπνην πνζνζηφ (2-3%) πξνθαιεί αιιεξγηθή ή θιεγκνλψδε αληίδξαζε ζην ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζαλ έληνλε γαζηξίηηδα, έιθνο ή θαη δηάβξσζε ηνπ ζηνκάρνπ θαη κεηαθίλεζε ηνπ δαθηπιίνπ εληφο ηνπ απινχ ηνπ ζηνκάρνπ, πξάγκα πνπ δελ είλαη κελ επηθίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο ελ ηνχηνηο επηβάιιεη ηελ αθαίξεζε ηνπ δαθηπιίνπ άξα, ηελ αθχξσζε ηεο επέκβαζεο. 4. Σέινο νη αζζελείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα παίξλνπλ πνιιά θάξκαθα απφ ην ζηφκα θαη θπξίσο αληηθιεκνλψδε κεηά ηελ εγρείξεζε γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ηηο επηπινθέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 5. Λφγσ ησλ απψηεξσλ επηπινθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη ιφγσ ελφο πνζνζηνχ 10-15% ησλ αζζελψλ πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ επηζπκεηή απψιεηα βάξνπο, έλα πνζνζηφ 5% έσο 8% ησλ αζζελψλ είλαη πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ ζε επαλεπέκβαζε γηα ηε δηφξζσζε ή ηελ αθαίξεζε ηνπ δαθηπιίνπ ή ηελ κεηαηξνπή ηεο επέκβαζεο ζε θάπνηα άιιε. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη φζν θαιχηεξε ζπλεξγαζία ππάξρεη κεηαμχ αζζελνχο θαη ηεο νκάδαο αληηκεηψπηζεο ηεο Παρπζαξθίαο ηφζν ηα πνζνζηά επηπινθψλ κεηψλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο ηεο επηζπκεηήο απψιεηαο βάξνπο απμάλνληαη.

5 5 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ Ολνκαηεπψλπκν αζζελνχο:... Ζκεξνκελία επέκβαζεο:... ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 1. Αθαίπεζη γαζών Ζκεξνκελία: Αθαίπεζη παμμάηων Ζκεξνκελία: Επανεξέηαζη Ζκεξνκελία: Καζεκεξηλφ πεξπάηεκα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ εκέξα, θαη αξράο ζε ηξεηο δφζεηο. Μεηά απφ έλα κήλα ην πεξπάηεκα πξέπεη λα θηάλεη ηε κία ψξα εκεξεζίσο. 5. Γπκλαζηηθή κε βάξε ή αεξνβηθή 30 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε. 6. Αζθήζεηο θνηιηαθψλ κχσλ 30 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε. 7. Απνθπγή αλχςσζεο βάξνπο αλψ ησλ 5 θηιψλ θαηά ηνλ πξψην κήλα. 8. Γηα ην πξψην ηξίκελν απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ. Μεηά ην ηξίκελν επηηξέπεηαη κηθξή θαη αξαηή θαηαλάισζε ήπησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ζε ζπλελλφεζε φκσο κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 9. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε αληηξεπκαηηθψλ, αληηθιεγκνλσδψλ ή ηζρπξψλ αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ απφ ην ζηφκα. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ αθνξά άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ-ρεηξνπξγνχ. ην πξψην ηξίκελν ε απαγφξεπζε είλαη ζρεδφλ απφιπηε. Μεηά ην ηξίκελν θακκία αγσγή απφ ην ζηφκα δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ ρεηξνπξγνχ. Πάλησο ηα αληηθιεγκνλψδε απνηεινχλ ζρεδφλ πιήξε αληέλδεημε γηα φζν ρξφλν ππάξρεη ν Γαζηξηθφο Γαθηχιηνο.

6 6 ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΤΓΡΑ ΑΠΟ 1 ε ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ ΔΧ ΣΖΝ 30 ε : Νεξφ. Σζάτ, ρακνκήιη, αθεςήκαηα: κε ιίγε δάραξε ή κέιη (πεξίπνπ 1 θνπηαιηά γιπθνχ αλά πνηήξη). Υπκνί θπζηθνί ή εκπνξίνπ ρσξίο δάραξε θαη ρσξίο αλζξαθηθφ αξαησκέλνη κε λεξφ θαηά 50%. Πνζφηεηα πεξίπνπ 6-8 πνηήξηα ην 24σξν ζπλνιηθά Σα πγξά ζα θαηαλαιψλνληαη ζηγά ζηγά θαη ζηαδηαθά (2-3 γνπιηέο αλά 10 ιεπηά) θαη αλεμάξηεηα αλ ην άηνκν δηςάεη ή φρη, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξναλαθεξφκελε πνζφηεηα. Γηαθφπηνληαη κηζή ψξα πξηλ, έσο κηζή ψξα κεηά απφ θάζε γεχκα. ΔΘΑΘΣΑ ΑΡΥΔΣΑΗ ΣΖ 2 ε ή 3 ε ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: Ζκεξνκελία έλαξμεο:... Ππώηο 10ήμεπο (από...έωρ...) νχπα κε θηδέ ή ξχδη (αξαηφ θαη πνιχ θαιά βξαζκέλν + ιεκφλη + 1 θνπηαιηά ζνχπαο ιάδη ζε θάζε πηάην + ιίγν αιάηη) Πνπξέο αξαηφο κε γάια 1,5% ιηπαξά Κξέκα άγιπθε αξαηή κε γάια 1,5% ιηπαξά Εειέο Σέζζεξα πέληε γεχκαηα ηελ εκέξα 6-8 θνπηαιηέο γιπθνχ αλά γεχκα ζπλνιηθά (θαη αλψηαην φξην) Καιή κάζεζε Αξγή θαηάπνζε

7 7 ε πεξίπησζε θνξεζκνχ δηαθφπηεηαη ην γεχκα, έζησ θαη αλ ε πνζφηεηα είλαη κηθξφηεξε. Αλ ην άηνκν αηζζάλεηαη θνχζθσκα ή θνξεζκφ, θάπνην γεχκα κπνξεί λα παξαιεθζεί. ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΔΘΑΘΣΑ Απφ ηε 3 ε έσο 6 ε εβδνκάδα: Ζκεξνκελία: απφ... έσο... ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηξνθέο πξνζηίζεληαη θαη νη εμήο: Γηανχξηη ρσξίο θξνχηα, δάραξε ή κέιη (2% ιηπαξά). Γάια κε ιίγα ιηπαξά (1,5%). Κνηφπνπιν ή ςάξη ή γαινπνχια (κφλν ην άζπξν θξέαο) βξαζηά καδί κε παηάηεο, θνινθπζάθηα, θαξφηα θαη πεξαζηά ζην κπιέληεξ αξαησκέλα. Φξπγαληά, θαηά πξνηίκεζε νιηθήο αιέζεσο, ιησκέλε ζην λεξφ ή ζην γάια ή ζην ηζάη. Υνξηφζνππα (δηάθνξα ιαραληθά πνιχ θαιά βξαζκέλα κε αλάινγν ιάδη, ιεκφλη, αιάηη). Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ. Φξνπηφθξεκα (θξέζθα θξνχηα, ρσξίο θινχδα, πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ κε ιίγν λεξφ, ρσξίο δάραξε αξαησκέλα). 3 γεχκαηα θαγεηνχ ηελ εκέξα, ζε πνζφηεηα 8-10 θνπηαιηέο γιπθνχ ζε θάζε γεχκα θαη 2 επηπιένλ γεχκαηα απφ θξνπηφθξεκα κφλν. Ζ θξνπηφθξεκα ζα θαηαλαιψλεηαη ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ (πξφγεπκα θαη απφγεπκα) ζε πνζφηεηα 4-6 θνπηαιηέο γιπθνχ θάζε θνξά. Παξακέλεη ε πνζφηεηα πγξψλ φπσο πξναλαθέξζεθε.

8 8 ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ Μεηά ηελ εκεξνκελία:... Ζ δίαηηα αξρίδεη λα επαλέξρεηαη ζε θαλνληθά επίπεδα ζηαδηαθά. Αξρηθά ηα θαγεηά πνπ κέρξη ηψξα ηξψγαηε πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ αξρίδεηε λα ηα ηξψηε καγεηξεπηά, φκσο πνιχ καιαθά βξαζκέλα. Δπηπιένλ ζηε δίαηηα ζχληνκα πξνζηίζεληαη θαη δπκαξηθά, ξχδη, παηάηεο, καγεηξεκέλα ιαραληθά, ςσκί θαη ζπλδπαζκνί απηψλ. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα πξνζηίζεληαη σκά ιαραληθά θαη θξέζθα θξνχηα. ηγά ζηγά θαη ζηαδηαθά πξνζηίζεληαη φια ηα είδε ησλ θαγεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη πνιχ καιαθά βξαζκέλα. Σα θφθθηλα θξέαηα αξλί, θαηζίθη, ρνηξηλφ θαη κνζράξη πξνζηίζεληαη ζηαδηαθά κε ηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξνληαη, ηνπιάρηζηνλ 10 εβδνκάδεο κεηά ηελ επέκβαζε. Σν κνζραξίζην θξέαο θαη ηα φζπξηα θαηαλαιψλνληαη ηειεπηαία. Σξψηε 3 θχξηα γεχκαηα ηελ εκέξα θαη 2 ζπκπιεξσκαηηθά (πξφγεπκα, απφγεπκα) πνπ λα απνηεινχληαη απφ θξνχηα κφλν. o Ζ πνζφηεηα λα ηθαλνπνηεί ηελ πείλα λα πξνθαιεί θνξεζκφ. Γελ ρξεηάδεηαη λα κεηξάηε ηελ πνζφηεηα. o Με ηα πξψηα ζεκάδηα θνξεζκνχ ζηακαηήζηε ακέζσο ην θαγεηφ. Πξνζνρή! Καιή κάζεζε θαη αξγή θαηάπνζε απαξαηηήησο (ε θάζε κπνπθηά λα καζηέηαη 10 θνξέο πεξίπνπ). Μελ πίλεηε λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ. Σν πξσηλφ θαιφ είλαη απνηειείηαη απφ γάια κε ιίγα ιηπαξά (1,5%) ή ηζάη θαη δεκεηξηαθά ή ςσκί ή θξπγαληέο νιηθήο αιέζεσο. ε πεξίπησζε πνπ ην γάια πξνθαιεί έληνλα θνπζθψκαηα ή δηαξξντθέο θελψζεηο λα πξνηηκήζεηε ην γάια πνπ είλαη «ΥΧΡΗ ΛΑΚΣΟΕΖ». Σν κεζεκεξηαλφ είλαη ην θπξηφηεξν θαη ην πινπζηφηεξν γεχκα. Πξέπεη λα πεξηέρεη νπσζδήπνηε θάζε κέξα, κηζή κεξίδα ιαραληθψλ, ηα νπνία ζπληζηψληαη λα είλαη θαηά θαλφλα πξάζηλα, σκά θαη λα ηξψγνληαη πξηλ απφ ην ππφινηπν θαγεηφ. Δπηπιένλ ην θχξην γεχκα λα πεξηέρεη πξσηεΐλεο (θξέαο ή ςάξη ή θνηφπνπιν ή απγά ή γαιαθηνκηθά ή φζπξηα ή δπκαξηθά), ςσκί νιηθήο αιέζεσο θαη θάπνην ζπλνδεπηηθφ φπσο ξχδη, παηάηεο, καθαξφληα ή πξάζηλα ιαραληθά καγεηξεκέλα, ηεο αξεζθείαο ζαο. Σα ιεπθά επεμεξγαζκέλα ςσκηά θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα λα απνθεχγνληαη θαη αληί απηψλ λα θαηαλαιψλνληαη ηα νιηθήο αιέζεσο. Σν αιάηη λα θαηαλαιψλεηαη ζε κεησκέλεο πνζφηεηεο θαη νη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πνιχ αιάηη (αιιαληηθά, ηπξηά, ηζηπο, ειηέο, παζηά, ζπληεξεκέλεο ζε θνλζέξβα ηξνθέο) λα απνθεχγνληαη. Δπίζεο λα απνθεχγνληαη καιαθέο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπαξψλ, θπηηθψλ ειαίσλ, ζαθράξσλ ή επεμεξγαζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ (κπηζθφηα, ζνθνιάηεο, παγσηά, γιπθά, ηζηπο, μεξνί θαξπνί αικπξνί, αλαςπθηηθά, ηεγαληηά, κηθξνγεχκαηα θαη βηνκεραλνπνηεκέλεο ηξνθέο) νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ θνξεζκφ θαη νδεγνχλ εχθνια ζε ππεξθαηαλάισζε αθ ελφο θαη αθ εηέξνπ πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο ζεξκίδσλ.

9 9 Να πξνηηκψληαη ηλψδεηο, ζθιεξέο θαη πδξφθηιεο ηξνθέο φπσο ηα ιαραληθά, θξεαηηθά, ξχδη, ςσκί, δπκαξηθά. πληζηάηαη ε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ, θαηά πξνηίκεζε σκνχ, ζε ζπλνιηθή πνζφηεηα 3 πεξίπνπ θνπηαιηψλ ζνχπαο. Να απνθεχγνληαη νη καξγαξίλεο, νη θπηίλεο θαη νη κεγάιεο πνζφηεηεο ηεγαληηψλ ιαδηψλ. Σα δσηθά ιίπε, ηα βνχηεξα, νη ζθιεξέο καξγαξίλεο θαη νη ιηπαξέο ηξνθέο (φπσο θξεαηφζνππεο, πίηεο κε πνιιά βνχηεξα ή ιάδηα) λα κελ θαηαλαιψλνληαη δηφινπ. Δπίζεο: Σν θφθθηλν θξέαο λα είλαη άπαρν θαη λα θαηαλαιψλεηαη 1 θνξά εβδνκαδηαίσο, ην ςάξη 1-2 θνξέο, ηα φζπξηα 1-2 θνξέο, ηα πνπιεξηθά 1-2 θνξέο θαη ηα δπκαξηθά 1-2 θνξέο. Σν βξαδπλφ λα πεξηιακβάλεη ην ίδην πεξίπνπ δηαηηνιφγην αιιά ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα θαη λα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο πξν ηνπ χπλνπ. ηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ (πξφγεπκα απφγεπκα) ηξψηε κηζφ έσο έλα θξνχην ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε. Σα γαιαθηνθνκηθά πάληνηε λα είλαη κε ιίγα ιηπαξά. Σα αλαςπθηηθά θαη νη βηνκεραλνπνηεκέλνη ρπκνί λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 1 πνηήξη εκεξεζίσο. Σα πγξά γεληθψο λα είλαη άλσ ησλ 6 πνηεξηψλ εκεξεζίσο. Σα γιπθά λα απνθεχγνληαη θαη λα θαηαλαιψλνληαη φηαλ θαηαλαιψλνληαη- κεηά ην θχξην γεχκα θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο (φρη πάλσ απφ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα). Μεηά ην πξψην ηξίκελν επηηξέπεηαη κηθξή θαηαλάισζε ήπησλ αιθννινχρσλ πνηψλ (1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, έλα πνηήξη θξαζί ή κηζφ πνηήξη κπχξα θάζε θνξά).

10 10 ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ Ζ επέκβαζε βνεζάεη πνιχ ζηελ απψιεηα βάξνπο. Χζηφζν θακκία επέκβαζε δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα επηηχρεη άξηζηα απνηειέζκαηα ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνχο ε νπνία φκσο κεηά ηελ επέκβαζε είλαη πνιχ πην εχθνιε θαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή. Καη αξράο ην άηνκν πξέπεη λα εθαξκφζεη κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο δηαηξνθήο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Οη παιηέο ζπλήζεηεο πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη επηκνλή θαη ππνκνλή. Ο/Ζ ρεηξνπξγεκέλνο/ε πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ηξψεη ιίγν, λα καζάεη θαιά, θαη λα απνθεχγεη ην θαγεηφ ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ. Αλ ζην κεζνδηάζηεκα πεηλάζεη κπνξεί λα πηεί πγξά, λα θάεη κηζφ θξνχην ή έλα σκφ ιαραληθφ. Σν άηνκν ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη γεπζηηθέο απνιαχζεηο αιιά πξέπεη λα ηηο εληνπίδεη ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα ησλ θαγεηψλ. Σν θαγεηφ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα έρεη κεξίδην ζηε δηαζθέδαζε φκσο ην κεξίδην απηφ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί. Αληί απηνχ πξέπεη λα εληζρπζνχλ άιινη ηξφπνη δηαζθέδαζεο, ςπραγσγίαο θαη απαζρφιεζεο φπσο δηάβαζκα, ηαμίδηα, εθδξνκέο, παηρλίδηα, αζιήκαηα, ζεάκαηα θιπ. Ο πάζρσλ απφ παρπζαξθία πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα κε βιέπεη ην θαγεηφ ζαλ κέζν θαηαθπγήο θαη εθηφλσζεο κεηά απφ θαηαζηάζεηο άγρνπο, ζηξεο, δπζθνιίαο ή αλίαο. Σν θαγεηφ δελ κπνξεί λα είλαη ε κνλαδηθή επραξίζηεζε νχηε επραξίζηεζε ρσξίο φξηα θαη πεξηνξηζκνχο. Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε παρπζαξθία είλαη ε ζρέζε κε ηε γπκλαζηηθή θαη ηελ άζιεζε. Ζ θαζεκεξηλή έζησ θαη κέηξηα άζθεζε πξέπεη λα κπεί ζηε δσή θαη ην πξφγξακκα ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ. Ο πην απιφο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γπκλαζηηθήο είλαη ην πεξπάηεκα. Ζ αξρή γίλεηαη κε εκεξήζην βάδηζκα 15 ιεπηψλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο κεηεγρεηξεηηθή εκέξα (κε 2 ή 3 δηαιείκκαηα) γηα λα θηάζεη ηε 1 ψξα κεηά απφ 1 κήλα. Μεηά ην κήλα κπνξεί λα αξρίζνπλ θαη άιινη ηξφπνη γπκλαζηηθήο φπσο θνιχκβεζε, ηξέμηκν, αεξνβηθή, πνδφζθαηξν, ρνξφο θιπ. Ζ άζθεζε βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ θαη ηεο θαξδηάο, δπλακψλεη ηνπο κπο, πεξηνξίδεη ηελ ππέξηαζε θαη ην ζάθραξν θαη απμάλεη ηνλ κεηαβνιηζκφ θαηαλαιψλνληαο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζεξκίδσλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απψιεηα βάξνπο. Αλ φια ηα παξαπάλσ εθαξκνζζνχλ ζσζηά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο επέκβαζεο ε δσή ηνπ/ηεο αζζελνχο αιιάδεη νινθιεξσηηθά καδί κε ηε βηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο ίδηνο/ίδηα αλαθαιχπηεη ραξέο πνπ ή δελ ηηο έρεη γλσξίζεη πνηέ ή ηηο έρεη ζρεδφλ μεράζεη. Δπάγγεινο Νάλνο Υεηξνπξγφο

11 11 ΕΞΕΣΑΕΘ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΘΕΝΟΤ... Ημεπομηνία:... (Σξεηο κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε) 1. Γεληθή αίκαηνο 2. Οπξία 3. άθραξν 4. Υνιεζηεξφιε (HDL, LDL) 5. Σξηγιπθεξίδηα 6. ίδεξνο Φεξξηηίλε νξνχ 7. Βηηακίλε Β12 Φπιιηθφ νμχ 8. Λεπθψκαηα νξνχ 9. Μαγλήζην νξνχ 10. Αζβέζηην Φψζθνξνο νξνχ Δπάγγεινο Νάλνο Υεηξνπξγφο

12 12 ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΘΕΝΟΤ... Ημεπομηνία:... 1) Αληηειθσηηθφο Παξάγσλ Laprasol Fastab 30 mg Bt N o... S. 1 θάζε 12 ψξεο (καζψκελν) επί 2 ½ έσο 3 κήλεο 2) Αληηπεθηηθά Clexan ή... Bt N ν S. 1 θάζε 12 ψξεο ελίεηαη ππνδνξίσο επί... εκέξεο 3) Αλαιγεηηθά Apotel extra αλαβξάδνλ (1000 mg) ή Apotel ΟDIS (500 mg) S. 1 αλαβξάδνλ ή 2 ODIS θάζε 12 ψξεο γηα δέθα (10) εκέξεο. Δπάγγεινο Νάλνο Υεηξνπξγφο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα