Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ"

Transcript

1 1 Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ Δίλαη ε θπξηφηεξε πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επέκβαζε θαηά ηεο παρπζαξθίαο ζήκεξα. χκθσλα κε ηε κέζνδν έλαο Γαθηχιηνο απφ ηιηθφλε ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά θαη εμσηεξηθά ζην άλσ ηκήκα ηνπ ηνκάρνπ ζηελεχνληαο θαη ρσξίδνληαο ηνλ έηζη ζε 2 ηκήκαηα. Σν αλψηεξν, ην πξνο ηνλ νηζνθάγν, κε κηθξή ρσξεηηθφηεηα πεξί ηα θπβηθά εθαηνζηά θαη ην θαηψηεξν, ην πξνο ην δσδεθαδάθηπιν πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. Σα δχν ηκήκαηα ηνπ ζηνκάρνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε έλα ζηελφ ζηφκην, φζν είλαη ην άλνηγκα, δειαδή ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ. Δζσηεξηθά ν δαθηχιηνο έρεη έλα θπθιηθφ κπαιφλη ην νπνίν ξπζκίδεηαη (θνπζθψλεη θαη μεθνπζθψλεη) απμνκεηψλνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπ δηάκεηξν, κέζσ ελφο ιεπηνχ ζσιήλα θαη κηαο βαιβίδαο (Port) ε νπνία εκθπηεχεηαη θάησ απφ ην αξηζηεξφ ππνρφλδξην θαη θάησ απφ ην ππνδφξην ιίπνο. Ζ κέζνδνο ιεηηνπξγεί δηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο θαη κφλν. Γειαδή φηαλ κεηά απφ έλα κηθξφ γεχκα πιεξσζεί ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ, ην άηνκν αηζζάλεηαη θνξεζκφ ζηακαηψληαο έηζη ηε ιήςε ηξνθήο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε απψιεηα βάξνπο. Ο Γαθηχιηνο δελ επεξεάδεη ηελ φξεμε νχηε κεηψλεη ηε βνπιηκία, απιψο νδεγεί ζε κείσζε θαηαλάισζεο ηξνθήο κέζσ πξψηκνπ θνξεζκνχ. Δπίζεο δελ επεξεάδεη ηελ απνξξφθεζε ηξνθψλ ε νπνία εμαθνινπζεί λα γίλεηαη θαλνληθά. Ζ κέζνδνο εθηειείηαη εμ νινθιήξνπ ιαπαξνζθνπηθά. Δκπεξηέρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κηθξήο, ειάρηζηα επεκβαηηθήο ρεηξνπξγηθήο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο αλαζηξεςηκφηεηαο. Ζ κέζνδνο Pars Flaccida ε νπνία εηζήρζε ηα ηειεπηαία ρξφληα πιενλεθηεί ηεο παιηάο θιαζζηθήο κεζφδνπ θαζψο έρεη πεξηνξίζεη θαηά πνιχ ηελ νιίζζεζε ηνπ δαθηπιίνπ πξνο ηα άλσ ή θάησ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.

2 2 Πίλαθαο 1. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ Πλεονεκηήμαηα Δχθνιε ηερληθή Γπλαηφηεηα Ρχζκηζεο Αζθαιήο Υακεινχ θηλδχλνπ Αλαζηξέςηκε Υακεινχ πνζνζηνχ επηπινθψλ Γελ έρεη δηαηνκέο, ζπξξαθέο θαη αλαζηνκψζεηο ζηνκάρνπ θαη εληέξνπ Ζ επέκβαζε δηαξθεί θάησ ηεο κίαο ψξαο θαη ε λνζειεία θάησ ησλ 24 σξψλ. Ζ επηθηλδπλφηεηα ηεο επέκβαζεο είλαη θάησ ηνπ 0,1%. Ζ αλάξξσζε δηαξθεί 3-5 εκέξεο. Χζηφζν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαη ηελ ελ γέλεη παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ απαηηείηαη νξγαλσκέλε λνζνθνκεηαθή κνλάδα απφ εηδηθνχο Υεηξνπξγνχο, Αλαηζζεζηνιφγνπο, Καξδηνιφγνπο, Φπρνιφγνπο, Πλεπκνλνιφγνπο θαη Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ο ρεηξνπξγφο πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ηεο αλαηνκίαο ηεο Γαζηξννηζνθαγηθήο πεξηνρήο θαη λα κπνξεί λα εθηειεί πξνρσξεκέλεο Λαπαξνζθνπηθέο Δπεκβάζεηο. Πξέπεη λα έρεη επίζεο βαζεηά γλψζε ηεο αηηηνπαζνγέλεηαο ηεο λφζνπ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο. Σέινο ν ρεηξνπξγφο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα έρεη ηα κέζα γηα λα πξνζθέξεη θαη ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ηεο Παρπζαξθίαο εθεί φπνπ δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ Λαπαξνζθνπηθνχ Γαζηξηθνχ Γαθηπιίνπ ή εθεί φπνπ ε κέζνδνο δελ απέθεξε ηα πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα. Οη ελδείμεηο γηα ην Λαπαξνζθνπηθφ Γαζηξηθφ Γαθηχιην ζε γεληθέο γξακκέο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.

3 3 Πίλαθαο 2. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ Ενδείξειρ Παρχζαξθνη αζζελείο κε Γείθηε Μάδαο ψκαηνο * kgr/m 2 Παρχζαξθνη ρσξίο έληνλε βνπιηκία Με θαηαλαισηέο πνιιψλ γιπθψλ Παρχζαξθνη ρσξίο ζνβαξέο επηπινθέο απφ ηελ παρπζαξθία Ηθαλνί γηα ιίγα γεχκαηα ην 24σξν θαη γηα ηήξεζε ζηνηρεησδψλ δηαηηεηηθψλ εληνιψλ Αζζελείο πνπ δελ θάλνπλ θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ Όζνη δελ ιακβάλνπλ πνιιά θάξκαθα απφ ην ζηφκα θαη θπξίσο κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε Ζ Νφζνο έρεη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ θηλδχλνπ θαη εγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ. Οη θπξηφηεξεο εγρεηξεηηθέο απηπινθέο είλαη ε αηκνξξαγία (0,1 έσο 0,2 %) θαη ε θάθσζε ζηνκάρνπ ή νηζνθάγνπ (0 έσο 0,1%). Γχν ρξφληα κεηά ηελ επέκβαζε ε απψιεηα βάξνπο αλέξρεηαη ζην 65% έσο 75% ηνπ ππεξβνιηθνχ βάξνπο θαηά κέζν φξν. Ζ απψιεηα βάξνπο δηαηεξείηαη ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ή κε κηθξή αλάθηεζε βάξνπο. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 1. Ζ κέζνδνο δξα κφλν δηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζιακβαλφκελεο ηξνθήο, είλαη δειαδή απνθιεηζηηθά πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ. Γελ έρεη νξκνληθφ ζηνηρείν πνπ λα επηδξά ζηελ φξεμε, ηε βνπιηκία ή ηελ πξψτκε έθιπζε ηνπ θνξεζκνχ φπσο ε Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή. Δπίζεο δελ έρεη ην ζηνηρείν ηεο δπζαπνξξφθεζεο πνπ έρνπλ ε Γαζηξηθή Παξάθακςε θαη ε Υνινπαγθξεαηηθή Παξάθακςε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δελ έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε ππεξβνιηθφ βάξνο (Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο >50 kgr/m 2 ) θαη ζε αζζελείο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο βνπιηκίαο. Δπίζεο δελ αληαπνθξίλνληαη πνιχ θαιά ζηε κέζνδν φζνη θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθψλ, ζνθνιάηαο, παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ θαη γεληθά ζαθραξνχρσλ νπζηψλ θαη επηκέλνπλ λα ην θάλνπλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε. * εκείσζε: Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) είλαη ην βάξνο ζε ρηιηφγξακκα δηα ηνπ χςνπο εηο ην ηεηξάγσλν.

4 4 2. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνθαιεί ζε πνζνζηφ 2-8% ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ θαη νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε δπζθαγία, ηάζε γηα έκεην, εκέηνπο θαη δπζαλεμία νξηζκέλσλ θαγεηψλ. Σα αλσηέξσ ζπκπηψκαηα είλαη ζπρλφηεξα φηαλ ν αζζελήο πάζρεη απφ θαηάζιηςε, είλαη βνπιηκηθφο, ηξψεη γξήγνξα, ηξψεη ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο θαγεηνχ κεηά ηνλ θνξεζκφ ή εθεί φπνπ ν δαθηχιηνο είλαη πνιχ ζηελφο. Αζζελείο κε θαηάζιηςε πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε χθεζε, λα είλαη απφιπηα ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ελ ιφγσ δηαηαξαρέο, θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ γηα ηελ επέκβαζε. Δπηπιένλ απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζεξάπνληνο ςπρνιφγνπ ή ςπρηάηξνπ. 3. Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα απνηειεί θαη ε χπαξμε ελφο μέλνπ ζψκαηνο πέξημ ηνπ ζηνκάρνπ ην νπνίν αλ θαη απνηειείηαη απφ πιηθφ ζρεηηθά αδξαλέο θαη θηιηθφ κε ηνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο ζε θάπνην πνζνζηφ (2-3%) πξνθαιεί αιιεξγηθή ή θιεγκνλψδε αληίδξαζε ζην ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζαλ έληνλε γαζηξίηηδα, έιθνο ή θαη δηάβξσζε ηνπ ζηνκάρνπ θαη κεηαθίλεζε ηνπ δαθηπιίνπ εληφο ηνπ απινχ ηνπ ζηνκάρνπ, πξάγκα πνπ δελ είλαη κελ επηθίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο ελ ηνχηνηο επηβάιιεη ηελ αθαίξεζε ηνπ δαθηπιίνπ άξα, ηελ αθχξσζε ηεο επέκβαζεο. 4. Σέινο νη αζζελείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα παίξλνπλ πνιιά θάξκαθα απφ ην ζηφκα θαη θπξίσο αληηθιεκνλψδε κεηά ηελ εγρείξεζε γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ηηο επηπινθέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 5. Λφγσ ησλ απψηεξσλ επηπινθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη ιφγσ ελφο πνζνζηνχ 10-15% ησλ αζζελψλ πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ επηζπκεηή απψιεηα βάξνπο, έλα πνζνζηφ 5% έσο 8% ησλ αζζελψλ είλαη πηζαλφλ λα ππνβιεζνχλ ζε επαλεπέκβαζε γηα ηε δηφξζσζε ή ηελ αθαίξεζε ηνπ δαθηπιίνπ ή ηελ κεηαηξνπή ηεο επέκβαζεο ζε θάπνηα άιιε. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη φζν θαιχηεξε ζπλεξγαζία ππάξρεη κεηαμχ αζζελνχο θαη ηεο νκάδαο αληηκεηψπηζεο ηεο Παρπζαξθίαο ηφζν ηα πνζνζηά επηπινθψλ κεηψλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο ηεο επηζπκεηήο απψιεηαο βάξνπο απμάλνληαη.

5 5 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟ ΓΑΣΡΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ Ολνκαηεπψλπκν αζζελνχο:... Ζκεξνκελία επέκβαζεο:... ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 1. Αθαίπεζη γαζών Ζκεξνκελία: Αθαίπεζη παμμάηων Ζκεξνκελία: Επανεξέηαζη Ζκεξνκελία: Καζεκεξηλφ πεξπάηεκα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ εκέξα, θαη αξράο ζε ηξεηο δφζεηο. Μεηά απφ έλα κήλα ην πεξπάηεκα πξέπεη λα θηάλεη ηε κία ψξα εκεξεζίσο. 5. Γπκλαζηηθή κε βάξε ή αεξνβηθή 30 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε. 6. Αζθήζεηο θνηιηαθψλ κχσλ 30 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε. 7. Απνθπγή αλχςσζεο βάξνπο αλψ ησλ 5 θηιψλ θαηά ηνλ πξψην κήλα. 8. Γηα ην πξψην ηξίκελν απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ. Μεηά ην ηξίκελν επηηξέπεηαη κηθξή θαη αξαηή θαηαλάισζε ήπησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ζε ζπλελλφεζε φκσο κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ. 9. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε αληηξεπκαηηθψλ, αληηθιεγκνλσδψλ ή ηζρπξψλ αλαιγεηηθψλ θαξκάθσλ απφ ην ζηφκα. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ αθνξά άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ-ρεηξνπξγνχ. ην πξψην ηξίκελν ε απαγφξεπζε είλαη ζρεδφλ απφιπηε. Μεηά ην ηξίκελν θακκία αγσγή απφ ην ζηφκα δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ ρεηξνπξγνχ. Πάλησο ηα αληηθιεγκνλψδε απνηεινχλ ζρεδφλ πιήξε αληέλδεημε γηα φζν ρξφλν ππάξρεη ν Γαζηξηθφο Γαθηχιηνο.

6 6 ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΤΓΡΑ ΑΠΟ 1 ε ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ ΔΧ ΣΖΝ 30 ε : Νεξφ. Σζάτ, ρακνκήιη, αθεςήκαηα: κε ιίγε δάραξε ή κέιη (πεξίπνπ 1 θνπηαιηά γιπθνχ αλά πνηήξη). Υπκνί θπζηθνί ή εκπνξίνπ ρσξίο δάραξε θαη ρσξίο αλζξαθηθφ αξαησκέλνη κε λεξφ θαηά 50%. Πνζφηεηα πεξίπνπ 6-8 πνηήξηα ην 24σξν ζπλνιηθά Σα πγξά ζα θαηαλαιψλνληαη ζηγά ζηγά θαη ζηαδηαθά (2-3 γνπιηέο αλά 10 ιεπηά) θαη αλεμάξηεηα αλ ην άηνκν δηςάεη ή φρη, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξναλαθεξφκελε πνζφηεηα. Γηαθφπηνληαη κηζή ψξα πξηλ, έσο κηζή ψξα κεηά απφ θάζε γεχκα. ΔΘΑΘΣΑ ΑΡΥΔΣΑΗ ΣΖ 2 ε ή 3 ε ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: Ζκεξνκελία έλαξμεο:... Ππώηο 10ήμεπο (από...έωρ...) νχπα κε θηδέ ή ξχδη (αξαηφ θαη πνιχ θαιά βξαζκέλν + ιεκφλη + 1 θνπηαιηά ζνχπαο ιάδη ζε θάζε πηάην + ιίγν αιάηη) Πνπξέο αξαηφο κε γάια 1,5% ιηπαξά Κξέκα άγιπθε αξαηή κε γάια 1,5% ιηπαξά Εειέο Σέζζεξα πέληε γεχκαηα ηελ εκέξα 6-8 θνπηαιηέο γιπθνχ αλά γεχκα ζπλνιηθά (θαη αλψηαην φξην) Καιή κάζεζε Αξγή θαηάπνζε

7 7 ε πεξίπησζε θνξεζκνχ δηαθφπηεηαη ην γεχκα, έζησ θαη αλ ε πνζφηεηα είλαη κηθξφηεξε. Αλ ην άηνκν αηζζάλεηαη θνχζθσκα ή θνξεζκφ, θάπνην γεχκα κπνξεί λα παξαιεθζεί. ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΔΘΑΘΣΑ Απφ ηε 3 ε έσο 6 ε εβδνκάδα: Ζκεξνκελία: απφ... έσο... ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηξνθέο πξνζηίζεληαη θαη νη εμήο: Γηανχξηη ρσξίο θξνχηα, δάραξε ή κέιη (2% ιηπαξά). Γάια κε ιίγα ιηπαξά (1,5%). Κνηφπνπιν ή ςάξη ή γαινπνχια (κφλν ην άζπξν θξέαο) βξαζηά καδί κε παηάηεο, θνινθπζάθηα, θαξφηα θαη πεξαζηά ζην κπιέληεξ αξαησκέλα. Φξπγαληά, θαηά πξνηίκεζε νιηθήο αιέζεσο, ιησκέλε ζην λεξφ ή ζην γάια ή ζην ηζάη. Υνξηφζνππα (δηάθνξα ιαραληθά πνιχ θαιά βξαζκέλα κε αλάινγν ιάδη, ιεκφλη, αιάηη). Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ. Φξνπηφθξεκα (θξέζθα θξνχηα, ρσξίο θινχδα, πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ κε ιίγν λεξφ, ρσξίο δάραξε αξαησκέλα). 3 γεχκαηα θαγεηνχ ηελ εκέξα, ζε πνζφηεηα 8-10 θνπηαιηέο γιπθνχ ζε θάζε γεχκα θαη 2 επηπιένλ γεχκαηα απφ θξνπηφθξεκα κφλν. Ζ θξνπηφθξεκα ζα θαηαλαιψλεηαη ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ (πξφγεπκα θαη απφγεπκα) ζε πνζφηεηα 4-6 θνπηαιηέο γιπθνχ θάζε θνξά. Παξακέλεη ε πνζφηεηα πγξψλ φπσο πξναλαθέξζεθε.

8 8 ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ ΔΘΑΣΡΟΦΗ Μεηά ηελ εκεξνκελία:... Ζ δίαηηα αξρίδεη λα επαλέξρεηαη ζε θαλνληθά επίπεδα ζηαδηαθά. Αξρηθά ηα θαγεηά πνπ κέρξη ηψξα ηξψγαηε πεξαζκέλα ζην κπιέληεξ αξρίδεηε λα ηα ηξψηε καγεηξεπηά, φκσο πνιχ καιαθά βξαζκέλα. Δπηπιένλ ζηε δίαηηα ζχληνκα πξνζηίζεληαη θαη δπκαξηθά, ξχδη, παηάηεο, καγεηξεκέλα ιαραληθά, ςσκί θαη ζπλδπαζκνί απηψλ. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα πξνζηίζεληαη σκά ιαραληθά θαη θξέζθα θξνχηα. ηγά ζηγά θαη ζηαδηαθά πξνζηίζεληαη φια ηα είδε ησλ θαγεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη πνιχ καιαθά βξαζκέλα. Σα θφθθηλα θξέαηα αξλί, θαηζίθη, ρνηξηλφ θαη κνζράξη πξνζηίζεληαη ζηαδηαθά κε ηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξνληαη, ηνπιάρηζηνλ 10 εβδνκάδεο κεηά ηελ επέκβαζε. Σν κνζραξίζην θξέαο θαη ηα φζπξηα θαηαλαιψλνληαη ηειεπηαία. Σξψηε 3 θχξηα γεχκαηα ηελ εκέξα θαη 2 ζπκπιεξσκαηηθά (πξφγεπκα, απφγεπκα) πνπ λα απνηεινχληαη απφ θξνχηα κφλν. o Ζ πνζφηεηα λα ηθαλνπνηεί ηελ πείλα λα πξνθαιεί θνξεζκφ. Γελ ρξεηάδεηαη λα κεηξάηε ηελ πνζφηεηα. o Με ηα πξψηα ζεκάδηα θνξεζκνχ ζηακαηήζηε ακέζσο ην θαγεηφ. Πξνζνρή! Καιή κάζεζε θαη αξγή θαηάπνζε απαξαηηήησο (ε θάζε κπνπθηά λα καζηέηαη 10 θνξέο πεξίπνπ). Μελ πίλεηε λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ. Σν πξσηλφ θαιφ είλαη απνηειείηαη απφ γάια κε ιίγα ιηπαξά (1,5%) ή ηζάη θαη δεκεηξηαθά ή ςσκί ή θξπγαληέο νιηθήο αιέζεσο. ε πεξίπησζε πνπ ην γάια πξνθαιεί έληνλα θνπζθψκαηα ή δηαξξντθέο θελψζεηο λα πξνηηκήζεηε ην γάια πνπ είλαη «ΥΧΡΗ ΛΑΚΣΟΕΖ». Σν κεζεκεξηαλφ είλαη ην θπξηφηεξν θαη ην πινπζηφηεξν γεχκα. Πξέπεη λα πεξηέρεη νπσζδήπνηε θάζε κέξα, κηζή κεξίδα ιαραληθψλ, ηα νπνία ζπληζηψληαη λα είλαη θαηά θαλφλα πξάζηλα, σκά θαη λα ηξψγνληαη πξηλ απφ ην ππφινηπν θαγεηφ. Δπηπιένλ ην θχξην γεχκα λα πεξηέρεη πξσηεΐλεο (θξέαο ή ςάξη ή θνηφπνπιν ή απγά ή γαιαθηνκηθά ή φζπξηα ή δπκαξηθά), ςσκί νιηθήο αιέζεσο θαη θάπνην ζπλνδεπηηθφ φπσο ξχδη, παηάηεο, καθαξφληα ή πξάζηλα ιαραληθά καγεηξεκέλα, ηεο αξεζθείαο ζαο. Σα ιεπθά επεμεξγαζκέλα ςσκηά θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα λα απνθεχγνληαη θαη αληί απηψλ λα θαηαλαιψλνληαη ηα νιηθήο αιέζεσο. Σν αιάηη λα θαηαλαιψλεηαη ζε κεησκέλεο πνζφηεηεο θαη νη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πνιχ αιάηη (αιιαληηθά, ηπξηά, ηζηπο, ειηέο, παζηά, ζπληεξεκέλεο ζε θνλζέξβα ηξνθέο) λα απνθεχγνληαη. Δπίζεο λα απνθεχγνληαη καιαθέο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπαξψλ, θπηηθψλ ειαίσλ, ζαθράξσλ ή επεμεξγαζκέλσλ πδαηαλζξάθσλ (κπηζθφηα, ζνθνιάηεο, παγσηά, γιπθά, ηζηπο, μεξνί θαξπνί αικπξνί, αλαςπθηηθά, ηεγαληηά, κηθξνγεχκαηα θαη βηνκεραλνπνηεκέλεο ηξνθέο) νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ θνξεζκφ θαη νδεγνχλ εχθνια ζε ππεξθαηαλάισζε αθ ελφο θαη αθ εηέξνπ πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο ζεξκίδσλ.

9 9 Να πξνηηκψληαη ηλψδεηο, ζθιεξέο θαη πδξφθηιεο ηξνθέο φπσο ηα ιαραληθά, θξεαηηθά, ξχδη, ςσκί, δπκαξηθά. πληζηάηαη ε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ, θαηά πξνηίκεζε σκνχ, ζε ζπλνιηθή πνζφηεηα 3 πεξίπνπ θνπηαιηψλ ζνχπαο. Να απνθεχγνληαη νη καξγαξίλεο, νη θπηίλεο θαη νη κεγάιεο πνζφηεηεο ηεγαληηψλ ιαδηψλ. Σα δσηθά ιίπε, ηα βνχηεξα, νη ζθιεξέο καξγαξίλεο θαη νη ιηπαξέο ηξνθέο (φπσο θξεαηφζνππεο, πίηεο κε πνιιά βνχηεξα ή ιάδηα) λα κελ θαηαλαιψλνληαη δηφινπ. Δπίζεο: Σν θφθθηλν θξέαο λα είλαη άπαρν θαη λα θαηαλαιψλεηαη 1 θνξά εβδνκαδηαίσο, ην ςάξη 1-2 θνξέο, ηα φζπξηα 1-2 θνξέο, ηα πνπιεξηθά 1-2 θνξέο θαη ηα δπκαξηθά 1-2 θνξέο. Σν βξαδπλφ λα πεξηιακβάλεη ην ίδην πεξίπνπ δηαηηνιφγην αιιά ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα θαη λα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο πξν ηνπ χπλνπ. ηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ (πξφγεπκα απφγεπκα) ηξψηε κηζφ έσο έλα θξνχην ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε. Σα γαιαθηνθνκηθά πάληνηε λα είλαη κε ιίγα ιηπαξά. Σα αλαςπθηηθά θαη νη βηνκεραλνπνηεκέλνη ρπκνί λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 1 πνηήξη εκεξεζίσο. Σα πγξά γεληθψο λα είλαη άλσ ησλ 6 πνηεξηψλ εκεξεζίσο. Σα γιπθά λα απνθεχγνληαη θαη λα θαηαλαιψλνληαη φηαλ θαηαλαιψλνληαη- κεηά ην θχξην γεχκα θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο (φρη πάλσ απφ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα). Μεηά ην πξψην ηξίκελν επηηξέπεηαη κηθξή θαηαλάισζε ήπησλ αιθννινχρσλ πνηψλ (1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, έλα πνηήξη θξαζί ή κηζφ πνηήξη κπχξα θάζε θνξά).

10 10 ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ Ζ επέκβαζε βνεζάεη πνιχ ζηελ απψιεηα βάξνπο. Χζηφζν θακκία επέκβαζε δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα επηηχρεη άξηζηα απνηειέζκαηα ρσξίο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη πξνζπάζεηα ηνπ αζζελνχο ε νπνία φκσο κεηά ηελ επέκβαζε είλαη πνιχ πην εχθνιε θαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή. Καη αξράο ην άηνκν πξέπεη λα εθαξκφζεη κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο δηαηξνθήο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Οη παιηέο ζπλήζεηεο πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη επηκνλή θαη ππνκνλή. Ο/Ζ ρεηξνπξγεκέλνο/ε πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ηξψεη ιίγν, λα καζάεη θαιά, θαη λα απνθεχγεη ην θαγεηφ ζηα ελδηάκεζα ησλ γεπκάησλ. Αλ ζην κεζνδηάζηεκα πεηλάζεη κπνξεί λα πηεί πγξά, λα θάεη κηζφ θξνχην ή έλα σκφ ιαραληθφ. Σν άηνκν ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη γεπζηηθέο απνιαχζεηο αιιά πξέπεη λα ηηο εληνπίδεη ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα ησλ θαγεηψλ. Σν θαγεηφ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα έρεη κεξίδην ζηε δηαζθέδαζε φκσο ην κεξίδην απηφ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί. Αληί απηνχ πξέπεη λα εληζρπζνχλ άιινη ηξφπνη δηαζθέδαζεο, ςπραγσγίαο θαη απαζρφιεζεο φπσο δηάβαζκα, ηαμίδηα, εθδξνκέο, παηρλίδηα, αζιήκαηα, ζεάκαηα θιπ. Ο πάζρσλ απφ παρπζαξθία πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα κε βιέπεη ην θαγεηφ ζαλ κέζν θαηαθπγήο θαη εθηφλσζεο κεηά απφ θαηαζηάζεηο άγρνπο, ζηξεο, δπζθνιίαο ή αλίαο. Σν θαγεηφ δελ κπνξεί λα είλαη ε κνλαδηθή επραξίζηεζε νχηε επραξίζηεζε ρσξίο φξηα θαη πεξηνξηζκνχο. Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε παρπζαξθία είλαη ε ζρέζε κε ηε γπκλαζηηθή θαη ηελ άζιεζε. Ζ θαζεκεξηλή έζησ θαη κέηξηα άζθεζε πξέπεη λα κπεί ζηε δσή θαη ην πξφγξακκα ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ. Ο πην απιφο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γπκλαζηηθήο είλαη ην πεξπάηεκα. Ζ αξρή γίλεηαη κε εκεξήζην βάδηζκα 15 ιεπηψλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο κεηεγρεηξεηηθή εκέξα (κε 2 ή 3 δηαιείκκαηα) γηα λα θηάζεη ηε 1 ψξα κεηά απφ 1 κήλα. Μεηά ην κήλα κπνξεί λα αξρίζνπλ θαη άιινη ηξφπνη γπκλαζηηθήο φπσο θνιχκβεζε, ηξέμηκν, αεξνβηθή, πνδφζθαηξν, ρνξφο θιπ. Ζ άζθεζε βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ θαη ηεο θαξδηάο, δπλακψλεη ηνπο κπο, πεξηνξίδεη ηελ ππέξηαζε θαη ην ζάθραξν θαη απμάλεη ηνλ κεηαβνιηζκφ θαηαλαιψλνληαο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζεξκίδσλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απψιεηα βάξνπο. Αλ φια ηα παξαπάλσ εθαξκνζζνχλ ζσζηά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο επέκβαζεο ε δσή ηνπ/ηεο αζζελνχο αιιάδεη νινθιεξσηηθά καδί κε ηε βηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο ίδηνο/ίδηα αλαθαιχπηεη ραξέο πνπ ή δελ ηηο έρεη γλσξίζεη πνηέ ή ηηο έρεη ζρεδφλ μεράζεη. Δπάγγεινο Νάλνο Υεηξνπξγφο

11 11 ΕΞΕΣΑΕΘ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΘΕΝΟΤ... Ημεπομηνία:... (Σξεηο κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε) 1. Γεληθή αίκαηνο 2. Οπξία 3. άθραξν 4. Υνιεζηεξφιε (HDL, LDL) 5. Σξηγιπθεξίδηα 6. ίδεξνο Φεξξηηίλε νξνχ 7. Βηηακίλε Β12 Φπιιηθφ νμχ 8. Λεπθψκαηα νξνχ 9. Μαγλήζην νξνχ 10. Αζβέζηην Φψζθνξνο νξνχ Δπάγγεινο Νάλνο Υεηξνπξγφο

12 12 ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΘΕΝΟΤ... Ημεπομηνία:... 1) Αληηειθσηηθφο Παξάγσλ Laprasol Fastab 30 mg Bt N o... S. 1 θάζε 12 ψξεο (καζψκελν) επί 2 ½ έσο 3 κήλεο 2) Αληηπεθηηθά Clexan ή... Bt N ν S. 1 θάζε 12 ψξεο ελίεηαη ππνδνξίσο επί... εκέξεο 3) Αλαιγεηηθά Apotel extra αλαβξάδνλ (1000 mg) ή Apotel ΟDIS (500 mg) S. 1 αλαβξάδνλ ή 2 ODIS θάζε 12 ψξεο γηα δέθα (10) εκέξεο. Δπάγγεινο Νάλνο Υεηξνπξγφο

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11)

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ Υεηξνπξγηθή Θεξαπεία ηεο Ννζεξήο Παρπζαξθίαο ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΒΑΡΙΑΣΡΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛYΦΗ ΣΧΝ ΠΑΥΟΝΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανορθόδοξες δίαιτες «Έρευνα ςτο Νομό Αττικόσ ςε ηλικύεσ 18 ϋωσ 64 ετών ςχετικϊ με τη ςυχνότητα υιοθϋτηςησ ανορθόδοξων διαιτών, την αποτελεςματικότητα τουσ και την αξιολόγηςη τουσ από το δεύγμα». ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΧΑΑΠΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν Γθέικπεζεο Άγγεινο Γξαθνπιέιεο Κσλζηαληίλνο Μπνπξηδίια Καιιηφπε ίκνπ Διπίδα Υάια Υξπζνχια Καζεγεηέο : 1. Παπιάθεο Γηάλλεο 2. Ακαξησηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα