ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :02:27 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SOIDA HELLAS EPE» τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ADELL ΕΡΕ» τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκα ταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «DREAM YACHT MEDITERRANEE» τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκατα στήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκα ταστήματος Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛ ΛΑΔΟΣ» τρώο της λήξης της εκκαθάρισης της Μονοπρό σωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ» Αποφάσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της ανάκλησης της διαγρα φής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία NASSA A.E.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της συγχώνευσης και της τροποποίη σης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.» Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓ ΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.» Συμπλήρωση στην ανακοίνωση σύστασης της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTIC» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε.» Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοίνω σης σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση του από πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «B.U. A.E.» Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑ ΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SOIDA HELLAS EPE». Την 18/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 15728/ πράξη, σύστασης

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μέ την επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτι κό τίτλο «SOIDA HELLAS EPE» της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ θύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 15728/ ) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. 3) Επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «SOIDA HELLAS EPE». 4) Έδρα: Φ ΦΛΩΡΟΥ 75, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ ΔΕΛΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 5) Εταίρος: ΔΑΒΙΔ ΚΙΛΕΣ ΑΜΑΡΙΓΙΟ/ ΙΣΙΔΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 22 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 6) Κεφάλαιο: 2400 ευρώ. 7) Σκοπός: 1) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 2) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑ ΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ. 8) Διάρκεια: 10 έτη. 9) Διαχείριση: ΔΑΒΙΔ ΚΙΛΕΣ ΑΜΑΡΙΓΙΟ/ ΙΣΙΔΡΟ. 10) Ημερομηνία λήξης πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης: 31/12/2014. Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (2) της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ADELL ΕΡΕ». Την 18/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 15727/ πράξη, σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ADELL ΕΡΕ» της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΛΕΝΗΣ ΠΑ ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ θύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 15727/ ) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3) Επωνυμία: «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ADELL ΕΡΕ». 4) Έδρα: ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 12, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 5) Εταίρος: ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΡΟΥΪΘ ΜΟΡΕΝΟ/ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 22 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. 6) Κεφάλαιο: 2400 ευρώ. 7) Σκοπός: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΚΑΤΕΡ ΓΑΣΤΟΥ Ή ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ή ΣΕ ΣΚΟΝΗ. 8) Διάρκεια: 10 έτη. 9) Διαχείριση: ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΡΟΥΪΘ ΜΟΡΕΝΟ/ΣΑΛΒΑ ΔΟΡ. 10) Ημερομηνία λήξης πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης: 31/12/2014. Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (3) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DREAM YACHT MEDITERRANEE». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 22/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 42452, η με αριθμό 3752/13 / Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκατα στήματος αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DREAM YACHT MEDITERRANEE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε την , σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο με αριθμό καταχώρισης στο Εμπορικό Μητρώο της Τουλόν υπό τον αριθμό και υπό τον αριθμό διαχείρισης 2007Β β) Επωνυμία: «DREAM YACHT MEDITERRANEE». γ) Έδρα: Marina Port Pin Rolland, Chemin Departemental 18, Saint Mandrier s/mer Γαλλία. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διαχειριστής: Loic ranc Aristide Bonnet (Λοϊκ Φρανκ Αριστιντ Μποννέ). 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία: «DREAM YACHT MEDITERRANEE». β) Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6, Άλιμος γ) Σκοπός: Αγορά πώληση ενοικίαση συντήρηση και διαχείριση σκαφών αναψυχής. δ) Εκπροσώπηση: Νόμιμος Αντιπρόσωπος για τις ερ γασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το Πληρεξούσιο αρ. 05/03/2013 της αλλοδαπής «DREAM YACHT MEDITERRANEE» ο Ευθύμιος Μπίμπης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς την 28/11/1961 στην Αθήνα, κάτοικος Αλίμου οδός Λεωφόρου Ελευθερίας 6 και κά τοχος του υπ αριθμό ΑΕ / Α.Δ.Τ. Αθήνα, 1 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (4) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ ΛΑΔΟΣ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 20/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 46856, η με αριθμό 3600/13/ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστή ματος αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε στις , με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, της Κυπριακής Δημο κρατίας, με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών HE β) Επωνυμία: «LARENTOM LIMITED». γ) Έδρα: 7 LORINIS, GREG TOWER 1065 CYPRUS. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διευθυντής και Γραμματέας: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΣ, Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πεύκη Αττικής. 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία: «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ». β) Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πεύκη Σκοπός: 1. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης. 2. Η απόκτηση με δωρεά, η αγορά με τίμημα ή άλλο τρόπο, η ανάληψη από εκχώρηση απαίτησης, του συ νόλου ή μέρους του Ενεργητικού οποιασδήποτε τρίτης Εταιρείας (ημεδαπής ή αλλοδαπής) μη συνδεδεμένης, οργάνωσης, συνεταιρισμού ή προσώπου των οποίων οι σκοποί αποτελούν στο σύνολό τους ή μερικώς μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας ή τα περιουσιακά στοι χεία των οποίων είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας ή οι απαιτήσεις δύναται να αποφέρουν οποιαδήποτε ωφέλεια εις την Εταιρεία. 3. Η κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων και μελετών Βιωσιμότητας σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύ σεων νομικών προσώπων και οντοτήτων παντός είδους. 4. Η παροχή υπηρεσιών Marketing σε τομείς ενδεικτικά όπως Event Marketing, Media Relations, κ.λπ., Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων, Επικοινωνίας με Επενδυτές, Πα ρουσίασης και Ανάλυσης Ελληνικού και Ξένου Τύπου, Επενδυτικές Σχέσεις, Δημόσιες Σχέσεις κ.λπ. 5. Η ίδρυση περαιτέρω υποκαταστημάτων. 6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την κα τάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς του οργανισμού από τα μέλη αυτού με στόχο την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότη τας αυτών. 7. Η απόκτηση, πώληση ή παραχώρηση τεχνογνωσίας (know how) ή οποιαδήποτε σχετίζεται με τέτοιου είδους δραστηριότητες ως επίσης και η εξαγωγή εμπορίας ή εκ μετάλλευσης πάσης φύσεως τεχνογνωσίας (know how). 8. Η διαχείριση, ενοικίαση γης, κτιρίων και άλλης ακί νητης περιουσίας, είτε ανήκει στην Εταιρεία είτε όχι και η είσπραξη ενοικίων και εισοδημάτων. Αρχιτεκτονική κήπων και κάθε τι που σχετίζεται με τα παρακάτω: Παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορεία καλλωπιστικών φυτών (ετήσια εποχιακά, βολβώδη, πολυετή ποώδη, φυτά παρκοτεχνίας και κηποτεχνίας, φυτά παραγωγής δρε πτών ανθέων, γλαστρικά φυτά) καθώς και παραγωγή και εμπορεία πολλαπλασιαστικού υλικού για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού περιράλλοντος. Εκπόνηση μελετών για δημιουργία βελτίωση ανά πλαση κήπων, πάρκων, δενδροστοιχιών, χλοοταπήτων, πρασίνου οδοποιίας, οικοτουριστικών εγκαταστάσε ων, χώρων υπαίθριας αναψυχής και αισθητικής αξίας, υποβαθμισμένων ή διαταραγμένων περιοχών καθώς και άλλων έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου του ιδιωτικού και ευρύτερου δη μόσιου τομέα και γενικά έργων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και συντήρηση αυτών μετά την ολοκλήρωσή τους. Εγκατάσταση, διαχείριση, προστασία ανθοκομικών καλλιεργειών, καθώς και διενέργεια αναλύσεων σε ει δικά εργαστήρια, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων. Οργάνωση και διαχείριση γεωργικοανθοκομικών εκ μεταλλεύσεων, σύνταξη σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και διενέργεια εκτιμήσεων και πραγμα τογνωμοσυνών σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου 9. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις πάσης (ρύσεως, αναλυ τικότερα: Βιολογική Γεωργία Καλλιέργειες και γεωργία κάθε είδους. Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής προέλευσης. Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών (καλλιέργεια πα ραδοσιακών ποικιλιών παραγωγικών φυτών που κινδυ νεύουν από γενετική διάβρωση). Διαχείριση εκτάσεων σε περιοχές του Δικτύου NATURA Εφαρμογή κωδίκων ορθής Γεωργικής πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση. Πιστο ποίηση βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ποιότητα. Εφαρμογή Μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής. Ο συντονισμός του σχεδιασμού και της δράσης για την εφαρμογή προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και η εποπτεία του προγράμματος Μελέτης Γεωργικών Διαρθρώσεων. Η έκδοση βεβαιώσεων για την απόκτηση Φ.Ι.Χ. Αγρο τικών Αυτοκινήτων και Αγροτικών Μηχανημάτων πολ λαπλής χρήσης (ΑΜΠΧ). Η ανέγερση κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων και κατ εξαίρεση περιφράξεις. Η έγκριση λειτουργικότητας αγροτικών αποθηκών. Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας γαιών για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση. Οργάνωση και παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αγρότες και κτηνοτρόφους και τους εν γένει απα σχολούμενους. Οργάνωση και παροχή εκπαίδευσης στους πάσης φύ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σεως φορείς ανάπτυξης της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αγροτικής οικιακής οικονομίας και του αγροτικού εν γένει περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία τεχνητών και Συνεταιριστικών στελεχών, καθώς και στελεχών κοι νοτικής ανάπτυξης για να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να συμβάλλουν στην τεχνικοοικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού πληθυσμού. Οργάνωση και παροχή ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε υπαλλήλους και οργανισμούς ή Αγροτικές οργανώσεις για να καταστούν ικανοί να συμβάλλουν αποτελεσμα τικό στη αγροτική ανάπτυξη. Η οργάνωση (σχεδιασμός, προετοιμασία, οικονομι κή υποστήριξη, εκτέλεση) και αξιολόγηση των πάσης φύσεως εκθέσεων του αγροτικού τομέα. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας του φυτικού κεφαλαίου μετά από θεομηνία (παγετοπληξία θερμοπληξία χαλαζόπτωση χιονό πτωση κ.λπ.). Βιολογική Γεωργία Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής προέλευσης. Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών (καλλιέργεια παρα δοσιακών ποικιλιών παραγωγικών φυτών που κινδυνεύ ουν από γενετική διάβρωση). Διαχείριση εκτάσεων σε περιοχές του Δικτύου NATURA Εφαρμογή κωδίκων ορθής Γεωργικής πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση. Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ποι ότητα Εφαρμογή Μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής. 10. Υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων παντός είδους, αναλυτικότερα: Την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση και δι ευθέτηση όλων των κοινοχρήστων δαπανών καθώς και τον επιμερισμό τους προς κάθε ένοικο ή/και ιδιοκτήτη. Την ανάληψη απευθείας είτε μέσω υπεργολάβου υπηρε σιών καθαρισμού, απολύμανσης των κτηριακών εγκαταστά σεων, συντήρησης και ανάπτυξης του περιβάλλοντα χώρου και των χώρων πρασίνου, φύλαξης, καθώς και ασφάλισης ως προς την αστική ευθύνη όλων των εγκαταστάσεων. Τον προληπτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την επι σκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά σεων, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, των δικτύων ασθενών ρευμάτων, των συστημάτων πυρο προστασίας και πυρόσβεσης καθώς και των εξειδικευμέ νων συστημάτων μερικών εγκαταστάσεων όπως είναι οι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες σκάλες, είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβου. Την διαχείριση των μισθώσεων ενός κτηριακού συ γκροτήματος, πράγμα που περιλαμβάνει τον έλεγχο της έγκαιρης καταβολής και την είσπραξη των μισθωμάτων, την ανεύρεση μισθωτών ή αγοραστών για τους κενούς ή ανεκμετάλλευτους χώρους καθώς και την διαπραγ μάτευση και σύνταξη των μισθωτηρίων συμβολαίων. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ιδιοκτήτες για όλα τα θέματα σωστής και λειτουργικής διαχείρισης των ακινήτων τους όπως τη μελέτη όλων των εγκαταστάσεων των κτηρίων, την αξιολόγηση της λειτουργίας και του τρόπου διαχείρισης τους και τέλος την εισήγηση ολοκληρωμένων προτάσεων με στόχο την 11. Καθαρισμοί οικοπέδων, αγρών κοινόχρηστων εκτά σεων από πάσης φύσεως αντικείμενα και κοπή χόρτων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας. δ) Εκπροσώπηση: Ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσω πος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστή ματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το από / Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΕΥΗ, ο Περικλής Γε ώργιος Λίβας του Χρήστου και της Αριστέας, γεννημέ νος στην Ξάνθη το έτος 1949, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου 9 και Χρυσαλίδος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΑΕ /2007 AT. Κηφισιάς, με ΑΦΜ Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 03/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 45753, το υποκατάστημα της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 50 επόμ. του Κ.Ν. 2190/20, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε στις , σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας με αριθμό καταχώρισης στο Εμπορικό Μητρώο τμήμα Β του Ειρηνοδικείου Νόιρουπιν HRB 7522 ΝΡ. β) Επωνυμία: «ALEO SOLAR Aktiengesellschaft». γ) Έδρα: Marius Eriksen Strabe l, Prenzlau, Γερμανία. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση Μέλη Διοικητικού Συμ βουλίου: Dr Sabotke Jens, γεννηθείς στις Χίλντεσχα ϊμ, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος (CEO). Zu Putlitz York γεννηθείς στις , Στρουτγάρδη, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος (CTO). 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία: «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ». β) Διεύθυνση: ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΛ ΛΗΝΗ. Σκοπός: Σκοπός του υποκαταστήματος θα είναι η πώ ληση και η προώθηση (marketing) Ηλιακών Συλλεκτών και συναφούς εξοπλισμού. δ) Εκπροσώπηση: Νόμιμος πληρεξούσιος, εκπρόσωπος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το από 11/02/2013 Πλη ρεξούσιο της Αλλοδαπής «ALEO SOLAR AG», ο Αθα νάσιος Σακκάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, επί της οδού Καζαντζάκη 66, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ ΑΔΤ, με ΑΦΜ Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (6) τρώο της λήξης της εκκαθάρισης της Μονοπρό σωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης η με αριθμό 4015/ πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλο νίκης Πηνελόπης Νικολάου ΜΗΧΑΗΛΙΔΟΥ. Δυνάμει της παραπάνω πράξης, ο Γεώργιος Γκαζέζο γλου του Κωνσταντίνου και της Κρυστάλλως, έμπορος, κάτοχος του υπ αρ. ΑΔΤ ΑΒ , με ΑΦΜ , ως μοναδικός εκκαθαριστής της λυθείσας και τεθείσας σε εκκαθάριση, δυνάμει της υπ αριθμ πράξης της ανωτέρω συμβολαιογράφου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αυξ. αριθμ. Δημ. 818/ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ / , Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , δήλωσε το πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης της ανωτέρω εταιρείας. Η ως άνω δήλωση λήξης της εκκαθάρισης έλαβε Κω δικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2013 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ AΠΟΦΑΣΕΙΣ (7) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της ανάκλησης της διαγραφής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ξε νοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία NASSA A.E.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ 414/ απόφασή μας, με την οποία: 1. Ανακλήθηκε η υπ αριθμ. πρωτ. 2121/ από φασή μας, με την οποία είχε διαγραφεί από το Μ.Α.Ε. της Υπηρεσίας μας η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ μία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία NASSA Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου 11333/70/Β/86/46, που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου λόγω παρόδου της δε καετίας εκκαθάρισης. 2. Εγκρίθηκε η επανεγγραφή της Εταιρείας στο Μ.Α.Ε. της Υπηρεσίας μας και πήρε ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/Β/86/46, δεδομένου ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στην Εταιρεία και συγκεκριμένα ακίνητα και θα πρέπει να συνεχισθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. 3. Τέθηκε εκ νέου η Εταιρεία σε εκκαθάριση. Ηράκλειο, 25 Φεβρουαρίου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (8) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της συγχώνευσης και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΙ ΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 19/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό 2541/ απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε: 1. Η συγχώνευση δι απορροφήσεως στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακρι τικό τίτλο «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.» και αριθμό Μητρώου 61440/81/Β/06/17 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «HOTEL BRAIN», όπως αυτή καταρτίστηκε με την με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Θήρας, Μαρίας Ρίτσας Εμμ. Μητροπία. 2. Η τροποποίηση του άρθρου 1 «Επωνυμία», του άρ θρου 3 «Σκοπός» και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΙ ΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.» και αριθμό Μητρώου 61440/81/Β/06/17 σύμ φωνα με την από 30/06/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν όπως πα ρακάτω: Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «HOTEL BRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HOTEL BRAIN A.E.». Άρθρο 3 Σκοπός 1. Η αγορά ακινήτων στη νήσο Θήρα ή σε οποιοδή ποτε μέρος της επικρατείας, προς ανέγερση κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων για τη με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή επί κέρδει μεταπώληση. 2. Η ανέγερση ακινήτων πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσης για ίδιο λογαριασμό και χρήση. 3. Η αγορά ακινήτων προς ίδια εκμετάλλευση, εκμί σθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση ή προς μεταπώ ληση επί κέρδει. 4. Η δημιουργία χώρων στάθμευσης προς ίδια εκμε

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τάλλευση ή προς εκμίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμί σθωση. 5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει μονάδων και τουριστικών εμπο ρικών επιχειρήσεων, δια της ανεγέρσεως σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε αλλότρια οικόπεδα με το σύστημα της αντιπαροχής, ξενοδοχείων, τουριστικών οικημάτων (μπάνγκαλόυς, βιλλών κ.λπ.) ξενώνων, του ριστικών περιπτέρων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, είτε και δια της αγοράς είτε μισθώσεως ή υπομισθώσεως των ήδη λειτουργουσών τοιαύτων επιχειρήσεων και η εκμετάλλευση μαρίνων. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ξε νοδοχείων ή τουριστικών εν γένει καταλυμμάτοον, όπως και το management αυτών. 6. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκατα στάσεων και επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού και ταξιδιών και παροχής υπηρεσιών accommodation, η ορ γάνωση ταξιδιών και εκδρομών, η οργάνωση επιχειρή σεων μεταφοράς τουριστών με ίδια ή μισθωμένα μετα φορικά μέσα (χερσαία ή θαλάσσια), η οργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών εκδηλώσεων. Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση μεταφορικών μέσων για τη διενέργεια των ανωτέρω δραστηριοτήτων. 7. Η διενέργεια αγοραπωλησιών και ενοικιάσεως παντός είδους ακινήτων ή μεταφορικών χερσαίων ή θαλάσσιων μέσων και σκαφών και οι εν γένει δραστη ριότητες κτηματομεσίτου (real estate). 8. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημά των εμπορίας ενδυμάτων εν γένει, δώρων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπορ και εν γένει τουριστικών ειδών, παιγνί ων και ειδών λαϊκής τέχνης, όπως και η εισαγωγή αυτών. 9. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίου, καφετέριας, καφέ μπαρ και μπαρ, όπως και καταστή ματος εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος. 10. Η μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων προς καθ οι ονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση. 11. Η εκμετάλλευση, εμπορία και εισαγωγή παντός είδους και φύσεως κοσμημάτων χρυσού, αργύρου και λοιπών ευγενών μετάλλων, ως και πολύτιμων λίθων. 12. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δικύκλων εν γένει, όπως και παντός είδους οχημάτων και μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας. 13. Η παροχή συμβουλών σε τουριστικές και ξενοδο χειακές επιχειρήσεις είτε περιστασιακά είτε διαρκώς. 14. Ο σχεδιασμός κατάρτιση και εκτέλεση επιχειρη σιακών στρατηγικών και προγραμμάτων λειτουργίας και εκμετάλλευσης τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. 15. Η διαχείριση ξενοδοχείων, όπως και παντός τύπου τουριστικών καταλυμάτων (management), δια συμβάσε ων και συμφωνιών αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δη σε τουριστικές εν γένει επιχειρήσεις τόσο του εσωτε ρικού, όσο και του εξωτερικού. 16. Η άσκηση κάθε άλλης εν γένει επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς το σκοπό της εταιρείας, έστω και ελάχιστα συναφούς, εφ όσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ιδία η απόκτηση δικαιωμάτων ιδιόχρησης (franchice) από επιχειρήσεις, ομίλους και οίκους τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. 17. H με οποιοδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων οίκων και επιχειρήσεων ελληνικών και αλλοδαπών, που έχουν σαν αντικείμενο τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και δραστηριότητες, ως ανω τέρω. Η συμμετοχή της εταιρείας και σε άλλα νομικά πρόσωπα ή και με τη μορφή και σύσταση κοινοπραξιών για την επίτευξη των άνω σκοπών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας. Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο 1. Ύψος: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχε ται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν. Ερμούπολη, 19 Αυγούστου 2011 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ANAKOINΩΣΕΙΣ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡ ΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 12/04/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 45735, η από 04/04/2013 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αποτελούμενη από τους: Δατσέρη Γεωργίου και Ιωάννας Λιούτα, Υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Δ/νση Ανάπτυξης και Πουλαντζά Δρακούλη, εκπρόσωπο ΕΒΕΑ, η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση των περιου σιακών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 01/01/2013, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και του ΝΔ 1297/1972. Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, το σύνολο του ενεργητικού ανήρχετο σε: ,70 το σύνολο του παθητικού σε: ,70 και η αποτιμηθείσα καθαρή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 θέση της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,00. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου νομιμότητας της Περι φέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4668/13δις 10/04/2013). Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) Συμπλήρωση στην ανακοίνωση σύστασης της Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTIC» και το δι ακριτικό τίτλο «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε.». Στην ανακοίνωση σύστασης της Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε. ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTIC» και το διακριτικό τίτ λο «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε.» (ΦΕΚ 6778/ ), έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η Συμπληρώνεται Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ως εξής: 9) Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το πα ρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων Μπολάκη Νικόλαο του Μιχαήλ και της Μαρίας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εται ρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., τράπεζες, οργανισμό κ.λπ. χρή ματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με ειδικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αστυνομική αρχή Κ.Ε.Π. ή τράπεζα. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Νίκαια, 17 Απριλίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Ο Συμβολαιογράφος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ (11) Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοίνωση σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕ ΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 17/4/2013 καταχωρίστηκε με αριθμό ΚΑΚ 46513/ η διόρθωση σφάλματος της Συμβολαιο γράφου Παναγιώτας Φιλιππίδου στην ανακοίνωση σύ στασης της εταιρείας με την την επωνυμία «ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με αριθμό ΓΕΜΗ η οποία δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 932/ τ. ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και στην οποία εκ παραδρομής δεν είχε αναφερερθεί το όνομα της διαχειρίστριας και διορθώνεται ως εξής: Διαχειρίστρια της ανωτέρω εταιρείας, έχει ορισθεί σύμφωνα με το 5084/ συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η μοναδική εταίρος, Ελέ νη συζ. Ευσταθίου Ψυχογιού, θυγατέρα των Ανδρέα και Αργυρώς Παπαδημητρίου, συνταξιούχος ΟΓΑ, που γεννήθηκε στις 22/4/1932 στους Αγ. Θεοδώρους Κο ρινθίας και κατοικεί στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, οδός Κολατζικίου 2, κάτοχος του ΑΕ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Κορίνθου. Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν τα 9517/ , 932/ και 1594/ φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τ. ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ). Κόρινθος, 17 Απριλίου 2013 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στην ανακοίνωση του από Πρακτικού Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «B.U. Α.Ε.» το οποίο δημοσιεύτη κε στο ΦΕΚ 2351/ τ. ΑΕ ΕΠΕ που αφορά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: α) αντί του εσφαλμένου Δ.Σ.: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Νικόλαος Βελιάδης του Στεφά νου και της Πηνελόπης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 27/10/1943, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Α. Βουλιαγμένης 90), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυ φάδας. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Stephan (Στέφαν) Velliades (Βελιάδης) του Νικολάου και της Τζανέτ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μέρτον Αγ γλίας στις , κάτοικος Λονδίνου (VOGAN MILL, MILL LANE, SHAD THAMES, SE1), κάτοχος διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό , το οποίο έχει εκδοθεί στις 16/09/2004 και με αριθμό φορολογικού Μη τρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κατοίκων Εξωτερικού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πανα γιώτης Παλαιολόγος του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Λαφύστιο Λεβαδείας στις 10/07/1958 και κατοικεί στη Νέα Κηφισιά, στην οδό Κηφισού 2α, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 13/02/2007 Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Στέ φανος Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου και της Εντβιτζέ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01/11/1973 και κατοικεί στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην οδό Θουκυδίδου 10, κά

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 10/07/2007 από το Τ.Α. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μοσχά του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αντώ νιος Γεωργόπουλος του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στις 15/05/1982 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στην οδό Σεβδικίου 12, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ , με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κηφισιάς. Τίθεται το ορθό: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Νικόλαος Βελιάδης του Στεφά νου και της Πηνελόπης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, (Α. Βουλιαγμένης 90), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυ φάδας. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Stephan (Στέφαν) Velliades (Βελιάδης) του Νικολάου και της Τζάνετ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μέρτον Αγγλίας, στις , κάτοικος Λονδίνου (VOGAN MILL, MILL LANE, SHAD THAMES, SE1) κάτοχος διαβατη ρίου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό , το οποίο έχει εκδοθεί στις και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε σίας Κατοίκων εξωτερικού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πα ναγιώτης Παλαιολόγος του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Λαφύστιο Λεβαδείας στις 10/07/1958 και κατοικεί στη Νέα Κηφισιά, στην οδό Κηφισού 2, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 13/02/2007 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Γεώρ γιος Λούβαρης του Αναστασίου και της Μαρίας, μεσίτης ασφαλίσεων, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις και κατοικεί στον Πειραιά, στην οδό Καρπάθου 107, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ που εκδόθηκε την από το Α.Τ. Πειραιά, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νίκαιας. Μέλος του Διοικητικού Σομβουλίαο ορίζεται η DOMINIQUE (ΝΤΟΜΙΝΙΚ) VELIIADES (ΒΕΛΙΑΔΗ) του Νι κόλαου και της Τζάνετ, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μέρτον Αγγλίας, στις , κάτοικος Λονδίνου (7 GARDEN WALK, LONDON EC2 3EW), κάτοχος διαβατηρί ου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό , το οποίο έχει εκδοθεί στις και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε σίας Κατοίκων Εξωτερικού. Και β) αντί της εσφαλμένης εκπροσώπησης Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με άδεια μεσίτη ασφα λειών, είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέ φανος Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου και της Εντβιτζέ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01/11/1973 και κατοικεί στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην οδό Θουκυδίδου 10, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 10/07/2007 από το ΤΑ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μοσχά του, εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Επαγγελματι κού Επιμελητηρίου Πειραιά, με γενικό αριθμό Μητρώου και ειδικό αριθμό 24, έχοντας την απαιτούμενη άδεια μεσιτείας που ορίζει κάθε φορά ο νόμος. Ο Στέ φανος; Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου και της Εντβι τζέ δεν μπορεί να αντικατασταθεί για τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μεσιτείας ασφαλίσεων, από κανέναν άλλον. Τίθεται η ορθή: Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τα θέμα τα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με άδεια μεσίτη ασφαλειών, είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Λούβαρης του Αναστασίου και της Μαρίας, εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Επαγγελματικού Επι μελητηρίου Πειραιά, με γενικό αριθμό Μητρώου και ειδικό αριθμό Μητρώου 10, έχοντας την απαιτού μενη άδεια μεσιτείας που ορίζει κάθε φορά ο νόμος. Ο Γεώργιος Λούβαρης του Αναστασίου και της Μαρίας, δεν μπορεί να αντικατασταθεί για τα θέματα της ασφα λιστικής διαμεσολάβησης, μεσιτείας ασφαλίσεων, από κανέναν άλλον. (Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς) (13) Στο ΦΕΚ 1887/ (τ. ΑΕ ΕΠΕ), που δημοσιεύ θηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Επι μελητηρίου Τρικάλων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» και αριθ. ΓΕΜΗ , διορθώνεται: Στη σελίδα 4, στήλη 1, σειρές 24, 27, 31: το εσφαλμένο: ονομαστικές μετοχές στο ορθό: ανώνυμες μετοχές. (Από το Επιμελητήριο Τρικάλων) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα