ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :02:27 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SOIDA HELLAS EPE» τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ADELL ΕΡΕ» τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκα ταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «DREAM YACHT MEDITERRANEE» τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκατα στήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκα ταστήματος Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛ ΛΑΔΟΣ» τρώο της λήξης της εκκαθάρισης της Μονοπρό σωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ» Αποφάσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της ανάκλησης της διαγρα φής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία NASSA A.E.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της συγχώνευσης και της τροποποίη σης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.» Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓ ΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.» Συμπλήρωση στην ανακοίνωση σύστασης της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTIC» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε.» Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοίνω σης σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση του από πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «B.U. A.E.» Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑ ΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SOIDA HELLAS EPE». Την 18/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 15728/ πράξη, σύστασης

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μέ την επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτι κό τίτλο «SOIDA HELLAS EPE» της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ θύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 15728/ ) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. 3) Επωνυμία «ΣΟΦΙΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «SOIDA HELLAS EPE». 4) Έδρα: Φ ΦΛΩΡΟΥ 75, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ ΔΕΛΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 5) Εταίρος: ΔΑΒΙΔ ΚΙΛΕΣ ΑΜΑΡΙΓΙΟ/ ΙΣΙΔΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 22 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 6) Κεφάλαιο: 2400 ευρώ. 7) Σκοπός: 1) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 2) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑ ΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ. 8) Διάρκεια: 10 έτη. 9) Διαχείριση: ΔΑΒΙΔ ΚΙΛΕΣ ΑΜΑΡΙΓΙΟ/ ΙΣΙΔΡΟ. 10) Ημερομηνία λήξης πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης: 31/12/2014. Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (2) της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ADELL ΕΡΕ». Την 18/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 15727/ πράξη, σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ADELL ΕΡΕ» της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΛΕΝΗΣ ΠΑ ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ θύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 15727/ ) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3) Επωνυμία: «ΑΝΤΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ADELL ΕΡΕ». 4) Έδρα: ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 12, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 5) Εταίρος: ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΡΟΥΪΘ ΜΟΡΕΝΟ/ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 22 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. 6) Κεφάλαιο: 2400 ευρώ. 7) Σκοπός: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΚΑΤΕΡ ΓΑΣΤΟΥ Ή ΣΕ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ή ΣΕ ΣΚΟΝΗ. 8) Διάρκεια: 10 έτη. 9) Διαχείριση: ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΡΟΥΪΘ ΜΟΡΕΝΟ/ΣΑΛΒΑ ΔΟΡ. 10) Ημερομηνία λήξης πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης: 31/12/2014. Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (3) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DREAM YACHT MEDITERRANEE». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 22/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 42452, η με αριθμό 3752/13 / Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκατα στήματος αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DREAM YACHT MEDITERRANEE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε την , σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο με αριθμό καταχώρισης στο Εμπορικό Μητρώο της Τουλόν υπό τον αριθμό και υπό τον αριθμό διαχείρισης 2007Β β) Επωνυμία: «DREAM YACHT MEDITERRANEE». γ) Έδρα: Marina Port Pin Rolland, Chemin Departemental 18, Saint Mandrier s/mer Γαλλία. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διαχειριστής: Loic ranc Aristide Bonnet (Λοϊκ Φρανκ Αριστιντ Μποννέ). 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία: «DREAM YACHT MEDITERRANEE». β) Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6, Άλιμος γ) Σκοπός: Αγορά πώληση ενοικίαση συντήρηση και διαχείριση σκαφών αναψυχής. δ) Εκπροσώπηση: Νόμιμος Αντιπρόσωπος για τις ερ γασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το Πληρεξούσιο αρ. 05/03/2013 της αλλοδαπής «DREAM YACHT MEDITERRANEE» ο Ευθύμιος Μπίμπης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς την 28/11/1961 στην Αθήνα, κάτοικος Αλίμου οδός Λεωφόρου Ελευθερίας 6 και κά τοχος του υπ αριθμό ΑΕ / Α.Δ.Τ. Αθήνα, 1 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (4) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛ ΛΑΔΟΣ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 20/03/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 46856, η με αριθμό 3600/13/ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστή ματος αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε στις , με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, της Κυπριακής Δημο κρατίας, με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών HE β) Επωνυμία: «LARENTOM LIMITED». γ) Έδρα: 7 LORINIS, GREG TOWER 1065 CYPRUS. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διευθυντής και Γραμματέας: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΣ, Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πεύκη Αττικής. 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία: «LARENTOM LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ». β) Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πεύκη Σκοπός: 1. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης. 2. Η απόκτηση με δωρεά, η αγορά με τίμημα ή άλλο τρόπο, η ανάληψη από εκχώρηση απαίτησης, του συ νόλου ή μέρους του Ενεργητικού οποιασδήποτε τρίτης Εταιρείας (ημεδαπής ή αλλοδαπής) μη συνδεδεμένης, οργάνωσης, συνεταιρισμού ή προσώπου των οποίων οι σκοποί αποτελούν στο σύνολό τους ή μερικώς μέσα στους σκοπούς της Εταιρείας ή τα περιουσιακά στοι χεία των οποίων είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας ή οι απαιτήσεις δύναται να αποφέρουν οποιαδήποτε ωφέλεια εις την Εταιρεία. 3. Η κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων και μελετών Βιωσιμότητας σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύ σεων νομικών προσώπων και οντοτήτων παντός είδους. 4. Η παροχή υπηρεσιών Marketing σε τομείς ενδεικτικά όπως Event Marketing, Media Relations, κ.λπ., Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων, Επικοινωνίας με Επενδυτές, Πα ρουσίασης και Ανάλυσης Ελληνικού και Ξένου Τύπου, Επενδυτικές Σχέσεις, Δημόσιες Σχέσεις κ.λπ. 5. Η ίδρυση περαιτέρω υποκαταστημάτων. 6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την κα τάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς του οργανισμού από τα μέλη αυτού με στόχο την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότη τας αυτών. 7. Η απόκτηση, πώληση ή παραχώρηση τεχνογνωσίας (know how) ή οποιαδήποτε σχετίζεται με τέτοιου είδους δραστηριότητες ως επίσης και η εξαγωγή εμπορίας ή εκ μετάλλευσης πάσης φύσεως τεχνογνωσίας (know how). 8. Η διαχείριση, ενοικίαση γης, κτιρίων και άλλης ακί νητης περιουσίας, είτε ανήκει στην Εταιρεία είτε όχι και η είσπραξη ενοικίων και εισοδημάτων. Αρχιτεκτονική κήπων και κάθε τι που σχετίζεται με τα παρακάτω: Παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορεία καλλωπιστικών φυτών (ετήσια εποχιακά, βολβώδη, πολυετή ποώδη, φυτά παρκοτεχνίας και κηποτεχνίας, φυτά παραγωγής δρε πτών ανθέων, γλαστρικά φυτά) καθώς και παραγωγή και εμπορεία πολλαπλασιαστικού υλικού για τη βελτίωση του αστικού, περιαστικού και φυσικού περιράλλοντος. Εκπόνηση μελετών για δημιουργία βελτίωση ανά πλαση κήπων, πάρκων, δενδροστοιχιών, χλοοταπήτων, πρασίνου οδοποιίας, οικοτουριστικών εγκαταστάσε ων, χώρων υπαίθριας αναψυχής και αισθητικής αξίας, υποβαθμισμένων ή διαταραγμένων περιοχών καθώς και άλλων έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου του ιδιωτικού και ευρύτερου δη μόσιου τομέα και γενικά έργων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και συντήρηση αυτών μετά την ολοκλήρωσή τους. Εγκατάσταση, διαχείριση, προστασία ανθοκομικών καλλιεργειών, καθώς και διενέργεια αναλύσεων σε ει δικά εργαστήρια, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων. Οργάνωση και διαχείριση γεωργικοανθοκομικών εκ μεταλλεύσεων, σύνταξη σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και διενέργεια εκτιμήσεων και πραγμα τογνωμοσυνών σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου 9. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις πάσης (ρύσεως, αναλυ τικότερα: Βιολογική Γεωργία Καλλιέργειες και γεωργία κάθε είδους. Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής προέλευσης. Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών (καλλιέργεια πα ραδοσιακών ποικιλιών παραγωγικών φυτών που κινδυ νεύουν από γενετική διάβρωση). Διαχείριση εκτάσεων σε περιοχές του Δικτύου NATURA Εφαρμογή κωδίκων ορθής Γεωργικής πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση. Πιστο ποίηση βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ποιότητα. Εφαρμογή Μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής. Ο συντονισμός του σχεδιασμού και της δράσης για την εφαρμογή προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και η εποπτεία του προγράμματος Μελέτης Γεωργικών Διαρθρώσεων. Η έκδοση βεβαιώσεων για την απόκτηση Φ.Ι.Χ. Αγρο τικών Αυτοκινήτων και Αγροτικών Μηχανημάτων πολ λαπλής χρήσης (ΑΜΠΧ). Η ανέγερση κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων και κατ εξαίρεση περιφράξεις. Η έγκριση λειτουργικότητας αγροτικών αποθηκών. Η χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας γαιών για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση. Οργάνωση και παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αγρότες και κτηνοτρόφους και τους εν γένει απα σχολούμενους. Οργάνωση και παροχή εκπαίδευσης στους πάσης φύ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σεως φορείς ανάπτυξης της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αγροτικής οικιακής οικονομίας και του αγροτικού εν γένει περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία τεχνητών και Συνεταιριστικών στελεχών, καθώς και στελεχών κοι νοτικής ανάπτυξης για να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να συμβάλλουν στην τεχνικοοικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού πληθυσμού. Οργάνωση και παροχή ταχύρυθμης εκπαίδευσης σε υπαλλήλους και οργανισμούς ή Αγροτικές οργανώσεις για να καταστούν ικανοί να συμβάλλουν αποτελεσμα τικό στη αγροτική ανάπτυξη. Η οργάνωση (σχεδιασμός, προετοιμασία, οικονομι κή υποστήριξη, εκτέλεση) και αξιολόγηση των πάσης φύσεως εκθέσεων του αγροτικού τομέα. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας του φυτικού κεφαλαίου μετά από θεομηνία (παγετοπληξία θερμοπληξία χαλαζόπτωση χιονό πτωση κ.λπ.). Βιολογική Γεωργία Μείωση της Νιτρορύπανσης Γεωργικής προέλευσης. Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών (καλλιέργεια παρα δοσιακών ποικιλιών παραγωγικών φυτών που κινδυνεύ ουν από γενετική διάβρωση). Διαχείριση εκτάσεων σε περιοχές του Δικτύου NATURA Εφαρμογή κωδίκων ορθής Γεωργικής πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση. Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ποι ότητα Εφαρμογή Μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής. 10. Υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων παντός είδους, αναλυτικότερα: Την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση και δι ευθέτηση όλων των κοινοχρήστων δαπανών καθώς και τον επιμερισμό τους προς κάθε ένοικο ή/και ιδιοκτήτη. Την ανάληψη απευθείας είτε μέσω υπεργολάβου υπηρε σιών καθαρισμού, απολύμανσης των κτηριακών εγκαταστά σεων, συντήρησης και ανάπτυξης του περιβάλλοντα χώρου και των χώρων πρασίνου, φύλαξης, καθώς και ασφάλισης ως προς την αστική ευθύνη όλων των εγκαταστάσεων. Τον προληπτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την επι σκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά σεων, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, των δικτύων ασθενών ρευμάτων, των συστημάτων πυρο προστασίας και πυρόσβεσης καθώς και των εξειδικευμέ νων συστημάτων μερικών εγκαταστάσεων όπως είναι οι ανελκυστήρες και οι κυλιόμενες σκάλες, είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβου. Την διαχείριση των μισθώσεων ενός κτηριακού συ γκροτήματος, πράγμα που περιλαμβάνει τον έλεγχο της έγκαιρης καταβολής και την είσπραξη των μισθωμάτων, την ανεύρεση μισθωτών ή αγοραστών για τους κενούς ή ανεκμετάλλευτους χώρους καθώς και την διαπραγ μάτευση και σύνταξη των μισθωτηρίων συμβολαίων. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ιδιοκτήτες για όλα τα θέματα σωστής και λειτουργικής διαχείρισης των ακινήτων τους όπως τη μελέτη όλων των εγκαταστάσεων των κτηρίων, την αξιολόγηση της λειτουργίας και του τρόπου διαχείρισης τους και τέλος την εισήγηση ολοκληρωμένων προτάσεων με στόχο την 11. Καθαρισμοί οικοπέδων, αγρών κοινόχρηστων εκτά σεων από πάσης φύσεως αντικείμενα και κοπή χόρτων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας. δ) Εκπροσώπηση: Ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσω πος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστή ματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το από / Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΚΕΥΗ, ο Περικλής Γε ώργιος Λίβας του Χρήστου και της Αριστέας, γεννημέ νος στην Ξάνθη το έτος 1949, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αριστείδου 9 και Χρυσαλίδος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΑΕ /2007 AT. Κηφισιάς, με ΑΦΜ Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 03/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 45753, το υποκατάστημα της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 50 επόμ. του Κ.Ν. 2190/20, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας: α) Η εταιρεία συστάθηκε στις , σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας με αριθμό καταχώρισης στο Εμπορικό Μητρώο τμήμα Β του Ειρηνοδικείου Νόιρουπιν HRB 7522 ΝΡ. β) Επωνυμία: «ALEO SOLAR Aktiengesellschaft». γ) Έδρα: Marius Eriksen Strabe l, Prenzlau, Γερμανία. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση Μέλη Διοικητικού Συμ βουλίου: Dr Sabotke Jens, γεννηθείς στις Χίλντεσχα ϊμ, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος (CEO). Zu Putlitz York γεννηθείς στις , Στρουτγάρδη, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος (CTO). 2. Στοιχεία υποκαταστήματος: α) Επωνυμία: «ALEO SOLAR AG ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ». β) Διεύθυνση: ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΛ ΛΗΝΗ. Σκοπός: Σκοπός του υποκαταστήματος θα είναι η πώ ληση και η προώθηση (marketing) Ηλιακών Συλλεκτών και συναφούς εξοπλισμού. δ) Εκπροσώπηση: Νόμιμος πληρεξούσιος, εκπρόσωπος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το από 11/02/2013 Πλη ρεξούσιο της Αλλοδαπής «ALEO SOLAR AG», ο Αθα νάσιος Σακκάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, επί της οδού Καζαντζάκη 66, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ ΑΔΤ, με ΑΦΜ Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (6) τρώο της λήξης της εκκαθάρισης της Μονοπρό σωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης η με αριθμό 4015/ πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλο νίκης Πηνελόπης Νικολάου ΜΗΧΑΗΛΙΔΟΥ. Δυνάμει της παραπάνω πράξης, ο Γεώργιος Γκαζέζο γλου του Κωνσταντίνου και της Κρυστάλλως, έμπορος, κάτοχος του υπ αρ. ΑΔΤ ΑΒ , με ΑΦΜ , ως μοναδικός εκκαθαριστής της λυθείσας και τεθείσας σε εκκαθάριση, δυνάμει της υπ αριθμ πράξης της ανωτέρω συμβολαιογράφου, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αυξ. αριθμ. Δημ. 818/ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ / , Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΠΕ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , δήλωσε το πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης της ανωτέρω εταιρείας. Η ως άνω δήλωση λήξης της εκκαθάρισης έλαβε Κω δικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2013 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ AΠΟΦΑΣΕΙΣ (7) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της ανάκλησης της διαγραφής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ξε νοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία NASSA A.E.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ 414/ απόφασή μας, με την οποία: 1. Ανακλήθηκε η υπ αριθμ. πρωτ. 2121/ από φασή μας, με την οποία είχε διαγραφεί από το Μ.Α.Ε. της Υπηρεσίας μας η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ μία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία NASSA Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου 11333/70/Β/86/46, που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου λόγω παρόδου της δε καετίας εκκαθάρισης. 2. Εγκρίθηκε η επανεγγραφή της Εταιρείας στο Μ.Α.Ε. της Υπηρεσίας μας και πήρε ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/Β/86/46, δεδομένου ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στην Εταιρεία και συγκεκριμένα ακίνητα και θα πρέπει να συνεχισθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. 3. Τέθηκε εκ νέου η Εταιρεία σε εκκαθάριση. Ηράκλειο, 25 Φεβρουαρίου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (8) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της συγχώνευσης και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΙ ΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 19/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό 2541/ απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε: 1. Η συγχώνευση δι απορροφήσεως στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακρι τικό τίτλο «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.» και αριθμό Μητρώου 61440/81/Β/06/17 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «HOTEL BRAIN», όπως αυτή καταρτίστηκε με την με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Θήρας, Μαρίας Ρίτσας Εμμ. Μητροπία. 2. Η τροποποίηση του άρθρου 1 «Επωνυμία», του άρ θρου 3 «Σκοπός» και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΙ ΚΙΕΣ Α.Ξ.ΤΕ.» και αριθμό Μητρώου 61440/81/Β/06/17 σύμ φωνα με την από 30/06/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν όπως πα ρακάτω: Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «HOTEL BRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HOTEL BRAIN A.E.». Άρθρο 3 Σκοπός 1. Η αγορά ακινήτων στη νήσο Θήρα ή σε οποιοδή ποτε μέρος της επικρατείας, προς ανέγερση κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων για τη με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή επί κέρδει μεταπώληση. 2. Η ανέγερση ακινήτων πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσης για ίδιο λογαριασμό και χρήση. 3. Η αγορά ακινήτων προς ίδια εκμετάλλευση, εκμί σθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση ή προς μεταπώ ληση επί κέρδει. 4. Η δημιουργία χώρων στάθμευσης προς ίδια εκμε

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τάλλευση ή προς εκμίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμί σθωση. 5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εν γένει μονάδων και τουριστικών εμπο ρικών επιχειρήσεων, δια της ανεγέρσεως σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε αλλότρια οικόπεδα με το σύστημα της αντιπαροχής, ξενοδοχείων, τουριστικών οικημάτων (μπάνγκαλόυς, βιλλών κ.λπ.) ξενώνων, του ριστικών περιπτέρων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, είτε και δια της αγοράς είτε μισθώσεως ή υπομισθώσεως των ήδη λειτουργουσών τοιαύτων επιχειρήσεων και η εκμετάλλευση μαρίνων. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ξε νοδοχείων ή τουριστικών εν γένει καταλυμμάτοον, όπως και το management αυτών. 6. Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκατα στάσεων και επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού και ταξιδιών και παροχής υπηρεσιών accommodation, η ορ γάνωση ταξιδιών και εκδρομών, η οργάνωση επιχειρή σεων μεταφοράς τουριστών με ίδια ή μισθωμένα μετα φορικά μέσα (χερσαία ή θαλάσσια), η οργάνωση πάσης φύσεως κοινωνικών εκδηλώσεων. Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση μεταφορικών μέσων για τη διενέργεια των ανωτέρω δραστηριοτήτων. 7. Η διενέργεια αγοραπωλησιών και ενοικιάσεως παντός είδους ακινήτων ή μεταφορικών χερσαίων ή θαλάσσιων μέσων και σκαφών και οι εν γένει δραστη ριότητες κτηματομεσίτου (real estate). 8. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημά των εμπορίας ενδυμάτων εν γένει, δώρων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπορ και εν γένει τουριστικών ειδών, παιγνί ων και ειδών λαϊκής τέχνης, όπως και η εισαγωγή αυτών. 9. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίου, καφετέριας, καφέ μπαρ και μπαρ, όπως και καταστή ματος εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος. 10. Η μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση ξενοδοχείων και τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων προς καθ οι ονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση. 11. Η εκμετάλλευση, εμπορία και εισαγωγή παντός είδους και φύσεως κοσμημάτων χρυσού, αργύρου και λοιπών ευγενών μετάλλων, ως και πολύτιμων λίθων. 12. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δικύκλων εν γένει, όπως και παντός είδους οχημάτων και μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας. 13. Η παροχή συμβουλών σε τουριστικές και ξενοδο χειακές επιχειρήσεις είτε περιστασιακά είτε διαρκώς. 14. Ο σχεδιασμός κατάρτιση και εκτέλεση επιχειρη σιακών στρατηγικών και προγραμμάτων λειτουργίας και εκμετάλλευσης τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. 15. Η διαχείριση ξενοδοχείων, όπως και παντός τύπου τουριστικών καταλυμάτων (management), δια συμβάσε ων και συμφωνιών αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δη σε τουριστικές εν γένει επιχειρήσεις τόσο του εσωτε ρικού, όσο και του εξωτερικού. 16. Η άσκηση κάθε άλλης εν γένει επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς το σκοπό της εταιρείας, έστω και ελάχιστα συναφούς, εφ όσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί, διευκολύνει και εξυπηρετεί την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ιδία η απόκτηση δικαιωμάτων ιδιόχρησης (franchice) από επιχειρήσεις, ομίλους και οίκους τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. 17. H με οποιοδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οίκων και επιχειρήσεων οίκων και επιχειρήσεων ελληνικών και αλλοδαπών, που έχουν σαν αντικείμενο τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και δραστηριότητες, ως ανω τέρω. Η συμμετοχή της εταιρείας και σε άλλα νομικά πρόσωπα ή και με τη μορφή και σύσταση κοινοπραξιών για την επίτευξη των άνω σκοπών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας. Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο 1. Ύψος: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχε ται σε ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν. Ερμούπολη, 19 Αυγούστου 2011 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ANAKOINΩΣΕΙΣ (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡ ΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 12/04/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 45735, η από 04/04/2013 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 αποτελούμενη από τους: Δατσέρη Γεωργίου και Ιωάννας Λιούτα, Υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Δ/νση Ανάπτυξης και Πουλαντζά Δρακούλη, εκπρόσωπο ΕΒΕΑ, η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση των περιου σιακών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 01/01/2013, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και του ΝΔ 1297/1972. Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, το σύνολο του ενεργητικού ανήρχετο σε: ,70 το σύνολο του παθητικού σε: ,70 και η αποτιμηθείσα καθαρή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 θέση της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,00. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου νομιμότητας της Περι φέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4668/13δις 10/04/2013). Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) Συμπλήρωση στην ανακοίνωση σύστασης της Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTIC» και το δι ακριτικό τίτλο «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε.». Στην ανακοίνωση σύστασης της Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε. ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTIC» και το διακριτικό τίτ λο «ΤΑΛΩΣ Ε.Π.Ε.» (ΦΕΚ 6778/ ), έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η Συμπληρώνεται Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ως εξής: 9) Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το πα ρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων Μπολάκη Νικόλαο του Μιχαήλ και της Μαρίας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εται ρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., τράπεζες, οργανισμό κ.λπ. χρή ματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με ειδικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αστυνομική αρχή Κ.Ε.Π. ή τράπεζα. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Νίκαια, 17 Απριλίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Ο Συμβολαιογράφος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ (11) Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοίνωση σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕ ΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την 17/4/2013 καταχωρίστηκε με αριθμό ΚΑΚ 46513/ η διόρθωση σφάλματος της Συμβολαιο γράφου Παναγιώτας Φιλιππίδου στην ανακοίνωση σύ στασης της εταιρείας με την την επωνυμία «ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με αριθμό ΓΕΜΗ η οποία δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 932/ τ. ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και στην οποία εκ παραδρομής δεν είχε αναφερερθεί το όνομα της διαχειρίστριας και διορθώνεται ως εξής: Διαχειρίστρια της ανωτέρω εταιρείας, έχει ορισθεί σύμφωνα με το 5084/ συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η μοναδική εταίρος, Ελέ νη συζ. Ευσταθίου Ψυχογιού, θυγατέρα των Ανδρέα και Αργυρώς Παπαδημητρίου, συνταξιούχος ΟΓΑ, που γεννήθηκε στις 22/4/1932 στους Αγ. Θεοδώρους Κο ρινθίας και κατοικεί στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, οδός Κολατζικίου 2, κάτοχος του ΑΕ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Κορίνθου. Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν τα 9517/ , 932/ και 1594/ φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τ. ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ). Κόρινθος, 17 Απριλίου 2013 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στην ανακοίνωση του από Πρακτικού Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «B.U. Α.Ε.» το οποίο δημοσιεύτη κε στο ΦΕΚ 2351/ τ. ΑΕ ΕΠΕ που αφορά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: α) αντί του εσφαλμένου Δ.Σ.: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Νικόλαος Βελιάδης του Στεφά νου και της Πηνελόπης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 27/10/1943, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Α. Βουλιαγμένης 90), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυ φάδας. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Stephan (Στέφαν) Velliades (Βελιάδης) του Νικολάου και της Τζανέτ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μέρτον Αγ γλίας στις , κάτοικος Λονδίνου (VOGAN MILL, MILL LANE, SHAD THAMES, SE1), κάτοχος διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό , το οποίο έχει εκδοθεί στις 16/09/2004 και με αριθμό φορολογικού Μη τρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κατοίκων Εξωτερικού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πανα γιώτης Παλαιολόγος του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Λαφύστιο Λεβαδείας στις 10/07/1958 και κατοικεί στη Νέα Κηφισιά, στην οδό Κηφισού 2α, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 13/02/2007 Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Στέ φανος Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου και της Εντβιτζέ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01/11/1973 και κατοικεί στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην οδό Θουκυδίδου 10, κά

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 10/07/2007 από το Τ.Α. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μοσχά του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αντώ νιος Γεωργόπουλος του Γεωργίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στις 15/05/1982 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στην οδό Σεβδικίου 12, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ , με ΑΦΜ της ΔΟΥ Κηφισιάς. Τίθεται το ορθό: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Νικόλαος Βελιάδης του Στεφά νου και της Πηνελόπης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, (Α. Βουλιαγμένης 90), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυ φάδας. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Stephan (Στέφαν) Velliades (Βελιάδης) του Νικολάου και της Τζάνετ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μέρτον Αγγλίας, στις , κάτοικος Λονδίνου (VOGAN MILL, MILL LANE, SHAD THAMES, SE1) κάτοχος διαβατη ρίου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό , το οποίο έχει εκδοθεί στις και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε σίας Κατοίκων εξωτερικού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Πα ναγιώτης Παλαιολόγος του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Λαφύστιο Λεβαδείας στις 10/07/1958 και κατοικεί στη Νέα Κηφισιά, στην οδό Κηφισού 2, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 13/02/2007 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Γεώρ γιος Λούβαρης του Αναστασίου και της Μαρίας, μεσίτης ασφαλίσεων, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις και κατοικεί στον Πειραιά, στην οδό Καρπάθου 107, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ που εκδόθηκε την από το Α.Τ. Πειραιά, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νίκαιας. Μέλος του Διοικητικού Σομβουλίαο ορίζεται η DOMINIQUE (ΝΤΟΜΙΝΙΚ) VELIIADES (ΒΕΛΙΑΔΗ) του Νι κόλαου και της Τζάνετ, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μέρτον Αγγλίας, στις , κάτοικος Λονδίνου (7 GARDEN WALK, LONDON EC2 3EW), κάτοχος διαβατηρί ου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό , το οποίο έχει εκδοθεί στις και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε σίας Κατοίκων Εξωτερικού. Και β) αντί της εσφαλμένης εκπροσώπησης Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με άδεια μεσίτη ασφα λειών, είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέ φανος Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου και της Εντβιτζέ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01/11/1973 και κατοικεί στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην οδό Θουκυδίδου 10, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την 10/07/2007 από το ΤΑ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μοσχά του, εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Επαγγελματι κού Επιμελητηρίου Πειραιά, με γενικό αριθμό Μητρώου και ειδικό αριθμό 24, έχοντας την απαιτούμενη άδεια μεσιτείας που ορίζει κάθε φορά ο νόμος. Ο Στέ φανος; Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου και της Εντβι τζέ δεν μπορεί να αντικατασταθεί για τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μεσιτείας ασφαλίσεων, από κανέναν άλλον. Τίθεται η ορθή: Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τα θέμα τα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με άδεια μεσίτη ασφαλειών, είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Λούβαρης του Αναστασίου και της Μαρίας, εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Επαγγελματικού Επι μελητηρίου Πειραιά, με γενικό αριθμό Μητρώου και ειδικό αριθμό Μητρώου 10, έχοντας την απαιτού μενη άδεια μεσιτείας που ορίζει κάθε φορά ο νόμος. Ο Γεώργιος Λούβαρης του Αναστασίου και της Μαρίας, δεν μπορεί να αντικατασταθεί για τα θέματα της ασφα λιστικής διαμεσολάβησης, μεσιτείας ασφαλίσεων, από κανέναν άλλον. (Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς) (13) Στο ΦΕΚ 1887/ (τ. ΑΕ ΕΠΕ), που δημοσιεύ θηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Επι μελητηρίου Τρικάλων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» και αριθ. ΓΕΜΗ , διορθώνεται: Στη σελίδα 4, στήλη 1, σειρές 24, 27, 31: το εσφαλμένο: ονομαστικές μετοχές στο ορθό: ανώνυμες μετοχές. (Από το Επιμελητήριο Τρικάλων) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.) ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.) Στην εποχή της πληροφόρησης και της τεχνολογίας που διανύουμε και στα πλαίσια της οργάνωσης του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων Ίδρυση επιχειρήσεων 6 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ερµού 25-Κηφισιά Αττικής- 14564 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην«εφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (επί των πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενικό πλαίσιο Η Εγγραφή των νέων µελών στο Επιµελητήριο πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του ν.2081/1992 (άρθρο 1 παρ. 3), όπως ισχύει. Tην υπουργική απόφαση µε αριθµό Κ1-5056/1986 και τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία»)

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 16 ης Ιουνίου 2016 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Καλεί

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Καλεί Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ορθή επανάληψη 26.1.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 26.1.2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: 11011 ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG NEWS DIGITAL MEDIA

DPG NEWS DIGITAL MEDIA DPG NEWS DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9206501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφ/νων συντάσσεται από την Υπηρεσία Δελτίο Εγγραφής ασφαλισμένου παρουσία του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Α) Αριθμ. Κ1-884 οικ./19-4-2012 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. ΚΑΙ Β) Αριθμ. Κ1-941 οικ./27-4-2012 Καθορισμός του τρόπου, διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Προσδιορισμός νομικής μορφής. (Ατομική, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, Ε.Π.Ε., Α.Ε.). Σε εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 20.6.2014, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προς. Όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων. Από. Διεύθυνση Shared Services Center. Ημερομηνία Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Αγαπητοί Συνεργάτες, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προς. Όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων. Από. Διεύθυνση Shared Services Center. Ημερομηνία Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς Από Όλα τα Δίκτυα Πωλήσεων Διεύθυνση Shared Services Center Ημερομηνία Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Λαμβάνοντας υπόψη το Κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του K.N.2190/20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1473 18 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ.61502/3399

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα