Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011."

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε την 30 η Ιουνίου Οι οικονομικές καταστάσεις, που ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 και η επεξηγηματική κατάσταση, επισυνάπτονται. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου Αντίγραφα των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται στο γραφείο του Γραμματέα της Εταιρείας, χωρίς καμία επιβάρυνση, στη διεύθυνση Louis House, Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ , καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος στο διαδύκτιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

2 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 1 Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 2 & 3 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 4 & 5 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 6 & 7 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 8 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 9 & 10 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 11 Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 12-27

3 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚ ΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝ ΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ ΩΝ Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ( Νόμος ), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Louis plc (η Εταιρεία ) για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011, επιβεβαιώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: (α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 4 μέχρι 27: (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων της Louis plc και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο (το Συγκρότημα ), και (β) Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το Άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Κωστάκης Λοΐζου Εκτελεστικός Πρόεδρος Ιάσωνας Περδίος Εκτελεστικός Σύμβουλος Λούης Λοΐζου Εκτελεστικός Σύμβουλος Αλέξης Γαλανός Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Γεωργιάδης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Όλγα Ηλιάδου Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Βάκης Λοΐζου Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Χρίστος Μαυρέλλης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Γιώργος Πασχάλης Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Γιαννάκης Λακκοτρύπης Αρχιλογιστής Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2011

4 2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Για την εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc (η Εταιρεία ) σε συνεδρία του που έγινε στις 30 Αυγούστου 2011, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας και των θυγατρικών της (το Συγκρότημα ) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης ετοιμάστηκε βάσει του Άρθρου 10 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 και παρουσιάζεται πιο κάτω. Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2011 θα δημοσιευθούν την 1ην Σεπτεμβρίου 2011 στις Εφημερίδες Φιλελεύθερος και Πολίτης. Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθεvται προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Louis House, Αμφιπόλεως 20, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ , καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος στο διαδύκτιο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που είναι η διεξαγωγή κρουαζιέρων με πλοία του, η ναύλωση πλοίων σε τρίτους, η ιδιοκτησία, λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, δεν παρουσίασαν οποιανδήποτε μεταβολή από το προηγούμενο έτος. Οικονομική ανάλυση H έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες του Συγκροτήματος της Louis plc, κατά το πρώτο εξάμηνο έχει σαν αποτέλεσμα η Εταιρεία να παρουσιάζει ζημίες για την περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 μείωση κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Η μείωση αυτή προήλθε από τις δραστηριότητες της Louis Cruises (-14,5%) καθότι φέτος ο στόλος της Εταιρείας ήταν κατά δύο πλοία μικρότερος από ότι το Στα πλαίσια της ανανέωσης του στόλου της η Εταιρεία είχε πωλήσει τον Μάιο 2010 το Aegean Pearl και τον Δεκέμβριο του 2010 το Aquamarine. Επιπλέον, η διαφοροποίηση του δρομολογίου του Cristal από Πειραιά λόγω της πολιτικής αστάθειας στην Αίγυπτο, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα. Αρνητικά επίσης επέδρασε στον κύκλο εργασιών της Louis Cruises και η επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, καθώς επίσης και ο έντονος ανταγωνισμός στη Δυτική Μεσόγειο. Εξαιτίας της μείωσης του κύκλου εργασιών του Συγκροτήματος και παρά τη σημαντική βελτίωση του τομέα των ξενοδοχείων στην Ελλάδα (+27,5%) τα λειτουργικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος (EBITDAR) παρουσιάζουν μείωση. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Διοίκησης και των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση έγινε κατορθωτή η μείωση του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας σε απόλυτους αριθμούς και αυτό παρά την αύξηση στις τιμές των καυσίμων αλλά και στους λιμενικούς φόρους στον Πειραιά. Το λειτουργικό κέρδος φέτος ανήλθε στα 10,7εκ. σε σύγκριση με 13,1εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 2,4εκ. ή 18,3%.

5 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Για την εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Η καθαρή ζημιά που αναλογεί στους μετόχους παρουσιάζεται για το εξάμηνο αυξημένη κατά 9,6 εκ. ή 50% εξαιτίας της έκτακτης πρόβλεψης που έγινε για το κόστος διακανονισμού της διαφοράς που είχε προκύψει σχετικά με το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Dream ύψους 10,2εκ. Εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανoμένου αυτού κόστους, τα αποτελέσματα θα ήσαν βελτιωμένα κατά 600 χιλιάδες. Στον περιορισμό των ζημιών συνέβαλε και η μείωση στα ενοίκια ξενοδοχείων λόγω του ότι ορισμένα ξενοδοχεία παρέμειναν κλειστά κατά τους χειμερινούς μήνες για ανακαινίσεις. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της πώλησης των δύο κρουαζιερόπλοιων Aegean Pearl και Aquamarine μειώθηκαν οι αποσβέσεις. Θετικά επίσης συνέβαλαν και τα συναλλαγματικά κέρδη. Με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας της Εταιρείας στον τομέα των κρουαζιέρων, είχε ανατεθεί στην εταιρεία PWC Μαϊάμι η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου με πενταετή ορίζοντα. Με βάση τη μελέτη αυτή αποφασίστηκε όπως η Louis Cruises επικεντρώσει τις προσπάθειες της στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια, αναμένεται ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει στην πώληση παλαιότερων κρουαζιερόπλοιων που δεν εμπίπτουν στο πενταετές της πρόγραμμα και στην ενδυνάμωση του στόλου της με νεώτερα και μεγαλύτερα πλοία. Προοπτικές 2011 Η λήψη μέτρων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους όλου του Συγκροτήματος που είχαν αποδώσει κατά το 2010, συνεχίζονται. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και προβλέψεις μας τα λειτουργικά κέρδη για το 2011 αναμένεται για μεν την Louis Cruises να παρουσιάσουν μείωση για δε την Louis Hotels αύξηση. Συνολικά τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους της Louis plc αναμένεται να παρουσιάσουν αυξημένη ζημία σε σχέση με το Σημειώσεις 1. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011 ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και παρουσιάζονται σε Ευρώ. 2. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως και στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές της Louis plc (η Εταιρεία ). Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2011

6 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/6/ /6/2010 Σημ. Εισοδήματα Λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων (61.372) (64.659) Κόστος προσωπικού (32.820) (37.833) (94.192) ( ) Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα (4.215) (4.840) Αποσβέσεις 8 (15.403) (16.712) Χρεολύσεις (195) (282) Ζημία από εργασίες (9.100) (8.719) Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης (12.145) (10.640) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (11.279) (10.015) Ζημία από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (20.379) (18.734) Ζημία από εκποίηση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 - (212) Καθαρή συναλλαγματική (ζημία)/κέρδος (1.473) Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένης εταιρείας Ζημία από ακύρωση σύμβασης αγοράς πλοίου 13 (10.200) - Ζημία πριν τη φορολογία (28.544) (20.102) Φορολογία 6 (348) 894 Ζημία περιόδου (28.892) (19.208) Ζημία περιόδου που αναλογεί στους/στο: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας (28.751) (19.152) Συμφέρον άνευ ελέγχου (141) (56) Ζημία περιόδου (28.892) (19.208) Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή (σεντ) 7 (6,24) (4,16) Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

7 5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την τριμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου /6/ /6/2010 Σημ. Εισοδήματα Λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων (39.849) (42.182) Κόστος προσωπικού (20.308) (23.224) (60.157) (65.406) Λειτουργικό κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων Ενοίκια ξενοδοχείων πληρωτέα (2.354) (2.295) Αποσβέσεις (7.812) (8.373) Χρεολύσεις (97) (172) Κέρδος από εργασίες Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης (6.733) (5.284) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (6.136) (4.876) (Ζημία)/κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (1.787) Ζημία από εκποίηση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 8 - (212) Καθαρή συναλλαγματικό κέρδος/(ζημία) (1.628) Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένης εταιρείας Ζημία από ακύρωση σύμβασης αγοράς πλοίου 13 (10.200) - (Ζημία)/κέρδος πριν τη φορολογία (10.716) Φορολογία 6 (270) (Ζημία)/κέρδος περιόδου (10.986) (Ζημία)/κέρδος περιόδου που αναλογεί στους/στο: Ιδιοκτήτες της εταιρείας (10.859) Συμφέρον άνευ ελέγχου (127) 7 (Ζημία)/κέρδος περιόδου (10.986) Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημία)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 7 (2,36) 0,67 Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

8 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 30/6/ /6/2010 Ζημία περιόδου (28.892) (19.208) Λοιπά συνολικά έσοδα Κέρδος/(ζημία) από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (7.442) Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα (17) 27 Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση 42 4 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (7.411) Συνολικά έσοδα περιόδου (27.852) (26.619) Συνολικά έσοδα που αναλογούν στους/στο: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας (27.711) (26.563) Συμφέρον άνευ ελέγχου (141) (56) Συνολικά έσοδα περιόδου (27.852) (26.619) Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

9 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για την τριμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου /6/ /6/2010 (Ζημία)/κέρδος περιόδου (10.986) Λοιπά συνολικά έσοδα Ζημία από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (1.064) (6.373) Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα 3 14 Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίμηση - 28 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (1.029) (6.318) Συνολικά έσοδα περιόδου (12.015) (3.231) Συνολικά έσοδα που αναλογούν στους/στο: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας (11.888) (3.238) Συμφέρον άνευ ελέγχου (127) 7 Συνολικά έσοδα περιόδου (12.015) (3.231) Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

10 8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Περιουσιακά στοιχεία Μη ελεγμένα Ελεγμένα 30/6/ /12/2010 Σημ. Πλοία, ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Μισθώσεις ξενοδοχείων Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη Άλλα περιουσιακά στοιχεία Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ποσά οφειλόμενα από συγγενικά μέρη Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Δίκαιη αξία παραγώγων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Συμφέρον άνευ ελέγχου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Δανεισμός Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικά μέρη Άλλες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενο εισόδημα Αναβαλλόμενη φορολογία Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά παρατραβήγματα Δανεισμός Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Ποσά οφειλόμενα σε συγγενικά μέρη Αναβαλλόμενο εισόδημα Οφειλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

11 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Διαφορά από μετατροπή Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό Άλλα κεφαλαίου Αποθεματικό Συμφέρον Σύνολο ιδίων κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αντιστάθμισης επανεκτίμησης αποθεματικά σε Ευρώ προσόδου Σύνολο άνευ ελέγχου κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συνολικά έσοδα για την περίοδο Ζημία έτους (28.751) (28.751) (141) (28.892) Λοιπά συνολικά έσοδα Κέρδος από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα (17) - - (17) - (17) Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίμηση (47) Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (5) (17) Συνολικά έσοδα περιόδου (5) (17) - (28.704) (27.711) (141) (27.852) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες που αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια Αλλαγές σε μερίδια που κατέχονται σε θυγατρικές Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας Σύνολο συναλλαγών σε μερίδια που κατέχονται σε θυγατρικές Συνολικές συναλλαγές που αναγνωρίστηκαν άμεσα στα ίδια κεφάλαια Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

12 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας Διαφορά από μετατροπή Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό Άλλα κεφαλαίου Αποθεματικό Συμφέρον Σύνολο ιδίων κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αντιστάθμισης επανεκτίμησης αποθεματικά σε Ευρώ προσόδου Σύνολο άνευ ελέγχου κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Συνολικά έσοδα για την περίοδο Ζημία έτους (19.152) (19.152) (56) (19.208) Λοιπά συνολικά έσοδα Ζημία από αντισταθμίσεις ταμειακών ροών - - (7.442) (7.442) - (7.442) Συναλλαγματική διαφορά σε σχέση με θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση Μεταφορά πρόσθετης απόσβεσης από επανεκτίμηση (71) Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου - - (7.442) (67) (7.411) - (7.411) Συνολικά έσοδα περιόδου - - (7.442) (67) 27 - (19.081) (26.563) (56) (26.619) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (1.753) Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

13 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30/06/ /06/2010 Ροή μετρητών από εργασίες Ζημία πριν τη φορολογία (28.544) (20.102) Αναπροσαρμογές Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (1.200) Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για αγορά πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (19.380) (18.085) Εισπράξεις από εκποίηση πλοίων, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Πληρωμές για απόκτηση θυγατρικής εταιρείας (928) - Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες (19.442) (16.269) Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή μείωση στα δάνεια, παράγωγα και υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (8.623) (2.756) Τόκοι που πληρώθηκαν (13.909) (8.679) Καθαρή ροή μετρητών (που χρησιμοποιήθηκε σε)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (22.532) (11.435) Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών (14.527) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου (154) (9.439) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου (14.681) (7.402) Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από: Μετρητά στο ταμείο και στις τράπεζες Τραπεζικά παρατραβήγματα (32.464) (26.880) (14.681) (7.402) Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

14 12 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Louis plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Η Εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας CLIN Company Ltd (η Ιθύνουσα ). Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, ήταν η διεξαγωγή κρουαζιέρων, η ναύλωση πλοίων για κρουαζιέρες τρίτων, η πώληση αδασμολόγητων ειδών, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και η λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, η αγορά και εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, η ανέγερση εξοχικών κατοικιών, η διαχείριση και αξιοποίησή τους και η παροχή χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων σε εταιρείες του Συγκροτήματος. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2011 περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες (που μαζί θα αναφέρονται ως το Συγκρότημα ). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο νόμισμα που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011, ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ με ισχύ από την 1 ην Ιανουαρίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

15 13 4. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Οι εργασίες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω του ότι το Συγκρότημα δραστηριοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο και παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα κατά τους μήνες Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες τομέων προς αναφορά Ναυτιλιακές και άλλες Ξενοδοχειακές δραστηριότητες δραστηριότητες Σύνολο Εξαμηνία που έληξε Εξαμηνία που έληξε Εξαμηνία που έληξε 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2010 Εισοδήματα από εργασίες Ζημία τομέων προς αναφορά πριν τη φορολογία (22.426) (13.184) (6.393) (7.235) (28.819) (20.419) Ενεργητικό τομέων προς αναφορά Τριμηνία που έληξε Τριμηνία που έληξε Τριμηνία που έληξε 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2010 Εισοδήματα από εργασίες (Ζημία)/κέρδος τομέων προς αναφορά πριν τη φορολογία (12.173) (10.886) Ενεργητικό τομέων προς αναφορά Συμφιλίωση (ζημίας)/κέρδους τομέων προς αναφορά Εξαμηνία που έληξε στις Τριμηνία που έληξε στις 30/06/ /06/ /06/ /06/2010 Ζημία πριν τη φορολογία Συνολική (ζημία)/κέρδος τομέων προς αναφορά (28.819) (20.419) (10.886) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένη εταιρεία (Ζημία)/κέρδος πριν τη φορολογία όπως οι οικονομικές καταστάσεις (28.544) (20.102) (10.716) 2.072

16 14 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξαμηνία που έληξε στις Τριμηνία που έληξε στις 30/06/ /06/ /06/ /06/2010 Εταιρική φορολογία (183) (152) (183) (78) Έκτακτη εισφορά για την άμυνα (4) - (2) - Μερίδιο φόρου συνδεδεμένης εταιρείας (30) (34) (18) (20) Αναβαλλόμενη φορολογία (131) (67) ΖΗΜΙΑ/(ΚΕΡΔΟΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (348) 894 (270) Εξαμηνία που έληξε στις Τριμηνία που έληξε στις 30/06/ /06/ /06/ /06/2010 (Ζημία)/κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας ( 000) (28.751) (19.152) (10.859) Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες και πλήρως κατανεμημένες κατά τη διάρκεια της περιόδου (χιλιάδες) Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημία)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ) (6,24) (4,16) (2,36) 0,67

17 15 8. ΠΛΟΙΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μη ελεγμένα Ελεγμένα 30/06/ /12/2010 Κόστος ή εκτίμηση Αρχικό υπόλοιπο Προσθήκες Εκποιήσεις (215) (48.989) Εκποίηση θυγατρικής εταιρείας - (8.778) Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας Τελικό υπόλοιπο Αποσβέσεις Αρχικό υπόλοιπο Επιβάρυνση για την περίοδο/έτος Εκποιήσεις (189) (16.538) Εκποίηση θυγατρικής εταιρείας - (2.183) Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας Τελικό υπόλοιπο Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους Τον Ιούνιο του 2010 το Συγκρότημα εκποίησε το κρουαζιερόπλοιο Aegean Pearl για το ποσό των χιλιάδων (US$ χιλιάδες). Από την εκποίηση πραγματοποιήθηκε λογιστική ζημία ύψους 212 χιλιάδων, η οποία χρεώθηκε στη συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 9. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 30/06/ /12/2010 Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα Τραπεζικά παρατραβήγματα (32.464) (29.829) (14.681) (154) Μετρητά ύψους 273 χιλιάδων (31 Δεκεμβρίου 2010: 106 χιλιάδες) είναι δεσμευμένα στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως εγγύηση για εξόφληση ενδεχόμενων υποχρεώσεων προς το Νηολόγιο Πειραιά, προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, προς τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και προς όφελος διαφόρων δικαιούχων.

18 16 9. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (συνέχεια) Επιπρόσθετα, μετρητά συνολικού ύψους 2 χιλιάδων (31 Δεκεμβρίου 2010: χιλιάδες) είναι δεσμευμένα στη Societe Generale Cyprus Ltd ως εγγυήσεις για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων. Τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν ετήσιο τόκο κατά μέσο όρο προς 8,93% (31 Δεκεμβρίου 2010: 7,14%) και είναι εξασφαλισμένα με: Υποθήκες επί των πλοίων του Συγκροτήματος, Ενεχυρίαση μετοχών της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Εκχώρηση δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων, καθώς επίσης και χρηματικών απαιτήσεων σε μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Εταιρικές εγγυήσεις της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω σε στοιχεία ενεργητικού θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Υποθήκες σε ακίνητα και μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, καθώς και εκχωρήσεις ασφαλειών πυρός, Εκχώρηση τιμολογίων εμπορικών εισπρακτέων, Προσωπική εγγύηση του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Κωστάκη Λοΐζου, Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας εταιρείας CLIN Company Ltd, Ενεχυρίαση μετοχών που κατέχει η Ιθύνουσα CLIN Company Ltd. 10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30/06/ /12/2010 Εγκεκριμένο 30 Ιουνίου 2011/31 Δεκεμβρίου 2010 ( μετοχές των 0,17) Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο 1 Ιανουαρίου 2011/1 Ιανουαρίου 2010 ( μετοχές των 0,17) Ιουνίου 2011/31 Δεκεμβρίου 2010 ( μετοχές των 0,17)

19 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 30/06/ /12/2010 Τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Σύνολο Τα τραπεζικά δάνεια αναλύονται ως ακολούθως: 30/06/ /12/2010 Αποπληρωτέα Εντός 1 έτους Μεταξύ 2 και 5 ετών Πέραν των 5 ετών Σύνολο Η κίνηση των πιο πάνω τραπεζικών δανείων ήταν ως ακολούθως: 30/06/ /12/2010 Αρχικό υπόλοιπο Χορήγηση νέων δανείων Αποπληρωμή δανείων (15.735) (36.970) Τόκοι που πιστώθηκαν Συναλλαγματική διαφορά (2.122) Τελικό υπόλοιπο Τα τραπεζικά δάνεια του Συγκροτήματος κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 30/06/ /12/2010 Ευρώ Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αγγλικές Λίρες

20 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) Ο μέσος όρος επιτοκίων στις 30 Ιουνίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2010 για τα πιο πάνω δάνεια κατά νόμισμα ήταν ως ακολούθως: 30/06/ /12/2010 % % Ευρώ 5,00 4,48 Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 5,11 4,99 Αγγλικές Λίρες 3,81 3,69 Η λογιστική αξία των τραπεζικών δανείων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία. Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως: Υποθήκες επί των πλοίων του Συγκροτήματος, Υποθήκες σε ακίνητα που κατέχει η Ιθύνουσα εταιρεία CLIN Company Ltd και θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος, Υποθήκες σε μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος, Εταιρικές εγγυήσεις της Ιθύνουσας εταιρείας CLIN Company Ltd, της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Εγγυητικές επιστολές τραπεζών, Εγγυητικές επιστολές τραπεζών που λήφθηκαν από διάφορες τράπεζες τρίτων κοινοπρακτών για προσφορά στο δημόσιο, Ενεχυρίαση μετοχών της Ιθύνουσας εταιρείας CLIN Company Ltd, της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Εκχωρήσεις εσόδων και εισπράξεων ασφαλειών θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Εκχώρηση δικαιωμάτων, τίτλων, συμφερόντων και χρηματικών απαιτήσεων σε μακροχρόνιες μισθώσεις θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Εκχώρηση των εισοδημάτων από την εκποίηση του πλοίου Aegean Pearl, Γενικές εκχωρήσεις εισοδημάτων χρονοναυλώσεων πλοίων, Συσχετισμένη αθέτηση υποχρεώσεων (cross default) μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος, Κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω σε περιουσιακά στοιχεία θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος.

21 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 30/06/ /12/2010 Δόσεις Τόκοι Κεφάλαιο Δόσεις Τόκοι Κεφάλαιο Γη και κτίρια Εντός 1 έτους Μεταξύ 2 και 5 ετών Πέραν των 5 ετών Έπιπλα και εξοπλισμός Εντός 1 έτους Μεταξύ 2 και 5 ετών Σύνολο Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις γης, κτιρίων, επίπλων και εξοπλισμού αφορούν μισθώσεις του συγκροτήματος της Louis Hotels στο πλαίσιο διαφόρων συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης. 13. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημ. 30/06/ /12/2010 Σχέδιο καθορισμένων παροχών Κρατικές χορηγίες Μακροπρόθεσμοι πιστωτές (i) Σημείωση (i) Στις 9 Ιουνίου 2011 η Εταιρεία κατέληξε σε εξώδικο φιλικό συμβιβασμό με την εταιρεία Star Cruises (τώρα Genting Hong Kong Ltd). Σύμφωνα με τους όρους του συμβιβασμού που επετεύχθη, η Louis plc κατέβαλε ποσό ύψους US$5 εκ. ( 3,4 εκ.) και θα καταβάλει ακόμα US$9,5 εκ. ( 6,6 εκ.) πληρωτέο με ετήσιες άτοκες δόσεις εντός περιόδου 3,5 χρόνων. Το πληρωτέο ποσό των 6,6 εκ. περιλαμβάνεται στις άλλες μη τρέχουσες υποχρεώσεις.

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, επαγγελµατικοί σύµβουλοι και τράπεζες 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα