.,αι Ία ΊραΎουδια Ίου,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".,αι Ία ΊραΎουδια Ίου,"

Transcript

1 ΡΙΝΚ FLOYD

2

3 οιρiνκ FLOYD.,αι Ία ΊραΎουδια Ίου,

4

5 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΩΝ ΡΙΝΚ FLO YD ' Η ίστορία ειναι χθεσινή. Τό Λονδίνο του 1966 βλέπει μιά εκρηξη τής νεολαίας σέ μαζικό έπίπεδο, ποϋχει μιά νέα εύαισθησία μέ κύρια χαρακτηριστικά τήν μουσική Rock'l) roll, τά ναρκωτικά καί τήν.. freakerie.. τέχνη. Στήν τεράστια σκιά των Beatles καί των Stones ή μουσική μπαίνει βαθειά στήν κοινωνική ζωή των νέων αστικής καταγωγής. 'Έτσι γεννιουνται πολλοί μουσικοί σχηματισμοί, πού μερικοί απ' αύτούς καταφέρνουν νά ξεφύγουν απ' τό κλειστό περιβάλλον των έπαρχιακων τους Pub. Κολλεγιόπαιδα καί φοιτητές λοιπόν στό κυνηγητό του ν' αποτελέσουν τό κυρίαρχο σύμβολο καί τό πρωτο αντικείμενο κατανάλωσης αίιτής τής κουλτούρας, καταφεύγουν σ' ενα περιβάλλον από παπόβιους μέ πουκάμισα βγαλμένα συστηματικά απ' εξω, μέ αρωματικό sticks γιά ατμόσφαιρα, μέ κομματάκια.. μαύρης.. καί γνωμες πολύ δυτικές πάνω σ' ανατολικές φιλοσοφίες. 'Έτσι οί δίσκοι ρορ θά διακοσμίσο\ιν τά δωμάτια των νέων πού θά αίχμαλωτιστουν στό όνειρο τής underground, δίνοντας να αποτέλεσμα τόσο φολκλορίστικο πού ακόμη καί σήμερα δέν φαίνεται νά χάνει τήν α'ίγλη ζονται στήν αρχιτεκτονική σχολή καί σχηματίζουν τό γκρούπ των.. ABDABS... Ό SYD BARRETT φθάνει στήν πρωτεύουσα (από τό Cambridge) χάρις σέ μιά ύποτροφία, γιά τήν Royal Academy of Fine Arts. Σύμφωνα μέ τά λεγόμενα φίλων, ό SYD στάθηκε από τούς πρώτους πού διέδιδε τήν σπουδαιότητα καί τήν κατεύθυνση τής.. UN DERGROUND... 5

6 , Ο Barrett έ:νώνεται μέ τούς άλλους τρείς καί γεννιέται τό συγκρότημα τών ΡΙΝΚ FLOYO. Τό γκρούπ παίρνει μέρος στίς πρώτες σπουδαίες συναντήσεις τού Λονδρέζικου κινήματος της έποχης. 'Η μουσική τιί)ν ΡΙΝΚ FLOYO πού ξεκίνησαν έπαναλαμβάνοντας τούς κλασικούς τού Rythm and blues, άρχίζει νά έξελίσσεται στό σημερινό τους στύλο Έξ άλλου ήταν συνήθειά τους νά παρεμβάλλουν στά παλιά blues ενα ξαφνικό μακρινό διάλειμα*. 'Όπως καί νάναι χάρις στήν δημιουργικότητα τού Barrett αιίτή ή Εξέλιξη στάθηκε δυνατή. Δικά το\lς κομμάτια γραμμένα καί παιγμένα άρχίζουν νά έμφανίζονται πλάϊ στά κλασικά b1ucs μέχρι πού τά άντικαθιστούν άπόλυτα. δίνοντας αίιτή τήν «μαγική» σφραγίδα ΠΟΙI πάντα θά χαρακτηρίζει τό γκροι'ιπ σέ σχέση μέ τ6 συνοθήλωμα τών άλλων σχηματισμών ποll τ6 περιβάλλοιιν Εκείνο τόν καιρ6. Τ6ν Δεκέμβρη τού 1966 άνοίγει τ6 UFO CLUB καί σύντομα γίνεται ά πιι> σπο\lδαίος χώρος άναζ11τησης τοίί κινήματος.. Ανάμεσα στοιις πρώτο\lς οί ΡΙΝΚ FLOYo. χάρις στήν ιδιαίτερη καί καταχειροκροτημένη μο\lσική το\lς, βρίσκο\lν μιά πολll ( ραία δωρεάν διαφήμιση άπ' τίς σελίδες τού Mclody Makcr πρίν κάν νάχουν ηχογραφήσει δίσκο. Οί δισκογραφικές έταιρίες άρχίζο\lν νά μ\lρίζονται κέρδη καί τοιις περικυκλώνουν χωρίς Επιτ\lχία. γιατί έμπιστcυ6μενoι τόν Bryan Morrison κι άκολουθώντας τήν συμβουλή ΤO\l. προσπαθούν νά δημιουργήσο\lν πρώτα μιά τέλεια ηχογράφηση καί μετά νά ψάξουν τήν πιό καλή προσφορά. Κιιτιί κάποιο φι\πο ('πιϊl'χγ. κιι\λιις ή τάση τοϊ, \'ά nniintr.i ή παλιά άντίληψη στά κομμάτια μι τl,ία ιίκ( φ\ τιι. 'Έτσι ηχογραφούνται τά γραμμένα άπ' τόν Barrett «ARNOLO ΙΑ ΥΝΕ» καί «CANOY ΑΝΟ Α CURRANT BUN» μέ πολύ πετυχημέ-

7 νο άποτέλεσμα καί γίνεται τό κλείσιμο συμβολαίου μέ τήν Ε.Μ.1. Τό μοναδικό εμπόδιο γιά τήν εμπορική 1τΡοώθηση τού group, είναι ή καταγωγή του άπ' τά κυκλώματα Undef'ground, θέμα πού τροφοδοτεί τήν πιό καλή δικαιολογία στούς εκδότες τού άστικού τύπου γιά φαντασιώσεις πάνω στάν ψυχεδελισμό καί σέ φτιαχτά γράμματα άπελπισμένων μανάδων πού χάνουν τίς κόρες τους άπ' τούς καταραμένους χίππυς πού μόλυναν πιά δλο τό Λονδίνο. Στήν ύπερπήδηση αύτού τού εμποδίου βοηθούν κι' οί 'ίδιοι άπαρνούμενοι σιγά-σιγά τίς ετικέτες τών freak καί επιβεβαιώνοντας τήν άπόλυτη διάθεσή τους νά κάνουν μουσική σάν σοβαροί επαγγελματίες. Έν τφ μεταξύ βγαίνει τό "See Emily play» σάν δεύτερος δίσκος 45 στροφών τού συγκροτήματος πού συμμετέχει σέ σπουδαία κονσέρτα πού καταλήγουν πάντα σέ πραγματικούς θριάμβους. Είναι ή εποχή πού καταφέρνουν νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιό τους γιά τόν «κυκλικό ήχο» πού φτάνει δηλαδή στό κοινό κι' άπό τίς τέσσερις πλευρές, μέσω ενός συστήματος ενισχυτών συνδυασμένων μέ ειδικό μίκτη. Στήν προσπάθεια νά κινηθεί τό γκρούπ εμπορικά πρός τό πλατύ κοινό άρχίζει περιοδείες σέ επαρχιακά κέντρα, πού Όμως τούς φέρνουν μπροστά στίς πρώτες δυσκολίες, γιατί τό άκροατήριο άποτελείται άπό παιδάκια μέ διάθεση νά ξεδώσουν καί νά διασκεδάσουν.. Η μουσική τών FLOYD μάλλον τά φοβίζει. 'Έτσι γίνονται διάφορα χονδροκομένα επεισόδια άποδοκιμασίας, τόσο σέ βάρος τών μελών τού γκρούπ Όσο καί... εναντίον αύτών πού τολμούν καί τούς χειροκροτούν., 'Εν τφ μεταξύ ό Barrett άρχίζει νά δείχνει τά πρώτα εντονα σημάδια εκνευρισμού καί άνησυχίας. 'Ίσως ή διαφημιστική καί εμπορική επιτυχία τού συγκροτήματος δέν ίκανοποιεί τίς βλέψεις τού ρομαντικού «<καλλιτέχνη ώς τό μεδούλι» Όπως λέγαν συχνά γι' αύτόν). 'Έτσι συχνοί είναι οί τσακωμοί του, σέ κουραστικό βαθμό, κατά τή διάρκεια τών εμφανίσεών τους γιά λόγους Όπως ή επιβολή ειδικού ντυσίματος άπ' τούς όργανωτές. 'Εκείνο τόν καιρό βγαίνει καί τό πρώτο τους ΙΡ 7

8 τό «The pίpeτ at the Gates of Oawn» που αρεσε πολύ καί γενικά θεωρήθηκε πολύ σ!.ιxjτή δουλειά καί γεμάτη νεωτερισμούς. Αύτό όμως δέν έμποδίζει τό μεγάλωμα του χάσματος άνάμεσα στό Syd καί τούς άλλους τρείς. Σέ μιά σειρά άπό πασίγνωστα έπεισόδια ό Syd καταφέρνει νά καταντάει γελοίες τίς τηλεοπτικές τους έμφανίσεις καί αύτήν άκόμα τήν πρώτη τους περιοδεία στήν ' Αμερική καί στή Γαλλία. Συχνά χάνεται όταν ειναι ή ωρα νά έμφανιοτουν κι άναγκάζονται νά τόν άντικαταστήσουν μέ άλλους ένω δέν διστάζει νά γίνεται προκλητικός, έριστικός στίς άνόητες έρωτήσεις πού τούς κάνουν οί δημοσιογράφοι. 'Όταν παίζει δέν ειναι πιά ό 'ίδιος. Βλοσυρός περιορίζεται νά παρατραβάει ενα σόλο καί νά ξεχνιέται φέρνοντας τούς ύπόλοιπους σέ δύσκολη θέση.. Ο Syd πιά άπό άναμφίβολος όδηγητής του γκρούπ καταλήγει νά γίνει ενα βάρος γιά τούς άλλους, πού τούς έμποδίζει νά προχωρήσουν όπως θέλουν. 'Έτσι ψάχνουν εναν άλλο κιθαρίστα γιά νά ξαναφέρουν τάξη καί μέτρο στό γκρούπ καί βρίσκουν τόν ΟΑ νιο GILMOUR, παλιό φίλο του Barrett καί των άλλων (ήταν αύτός πού δίδαξε τά πρωτα βήματα στόν 'ίδιο τόν Syd).. Η πεντάδα ειχε μικρή ζωή γιατί ή κατάσταση μέ τόν Syd εγινε πιά άνυπόφορη. 'Έτσι τήν άνοιξη του 1968 ό Barrett έγκαταλείπει όριστικά τό γκρούπ. Έδω καί 10 χρόνια ό Barrett εχει έξαφανιστεί άπ' τήν κίνηση τής σκηνής, παρ' όλα αύτά όμως ό θρύλος γι' αύτόν δέν επαψε ποτέ νά ζει. Ο μύθος τής ενωσής του μέ τούς FLOYO ειναι τόσο ζωηρός στά κυκλώματα τής Rock όσο καί κείνος γιά τήν άναδημιουργία των Beatles. Ο Syd όμως δέν φαίνεται διαθέσιμος νά ζωντανέψει τό φάντασμα τής παλιάς του δόξας.. Ωστόσο διατήρησε άριστες σχέσεις μέ τά ύπόλοιπα μέλη του γκρούπ, μάλιστα στήν ήχογράφηση του «Wish you were here» έμφανίστηκε στό στούντιο πράγμα πού άναθέρμανε τίς έλπίδες των θαυμαστων του, άν κι ειναι ξεκάθαρο ότι εκοψε τούς δεσμούς του μέ τήν μουσική. -. χ

9 Σίγουρα ή δημιουργική του έξάντληση, ώς ενα σημείο, όφείλεται σέ μιά γενική περίοδο κατάπτωσης σέ σχέση μέ τήν υπερβολική χρήση παραισθησιογόνων πού εκανε. Μετά άπό δύο προσπάθειες, πού δέν πείθουν καί πολύ, νά στήσει ενα νέο γκρούπ καί νά γράψει δύο LP «(The Madcah Laughs» τό 68 καί «Barrett» τό 70) δέν φαίνεται νάχει διάθεση νά ξανασχοληθεί μέ μουσικές παραγωγές.. Ακόμα καί σήμερα πολλοί ταυτίζουν τόν Syd Barrett μέ τούς FLOYO καί αύτή ή άπομάκρυνσή του άπ' τόν κόσμο τού θεάματος δέν συνέβαλε στό νά καταστραφεί ό μύθος τού «ίδιοφυούς τρελού». UΙσως στάθηκε ό ρομαντικός καλλιτέχνης τής παλιάς νοοτροπίας, πού δέν μπόρεσε νά υποφέρει τήν έμπορευματοποίηση τής τέχνης, ή ίσως ειναι ό πιό εξυπνος μεταξύ των συγχρόνων του πού κατανόησε δτι στήν κοινωνία τού θεάματος μιά «τρελή ζωή» ειναι περισσότερο εργο τέχνης άπό τό ίδιο τό προϊόν. Παρ' δλα αύτά θάταν σωστό νά τονιστεί δτι ή προσωπικότητά του έπηρέασε τό γκρούπ μέχρις ενα βαθμό γιατί οί υπόλοιποι κατάφεραν άπόλυτα νά άναπτύξουν αύτόν τόν μουσικό χαρακτήρα καί πέρα άπ' τό έρευνητικό ταλέντο τού Barrett χωρίς νά άλλοιώνουν αύτό πού κάνει ξεχωριστή τήν μουσική των FLOYO. Ο τελευταίος δίσκος 45 στροφων τού Barrett (<<Apples and Οranges»)πούλησε πολύ λίγο κι ετσι μέσα άπ' τίς προφανείς δυσκολίες τής καινούργιας τετράδας γίνεται μιά καινούργια προσπάθεια τά «It would be nice» τού Wright καί τό «lulia Oream» τού Waters άλλά τό πείραμα άποτυγχάνει.. Η πρώτη ενδειξη ενός άνεβάσματος σέ δημοτικότητα στάθηκε τό κονσέρτο στό Hyde Park μέ τούς lethro ΤυΙΙ καί τόν Roy Itarper στίς 29. Ιουνίου τού 68, όπου τό γκρούπ καταφέρνει νά έκφραστεί στό μέγιστο των δυνατοτήτων του. Τήν ίδια έποχή βγαίνει τό νέο άλμπουμ τους «Α Saucerfui of Secret»πού περιέχει τό τελευταίο αίνιγματικό κομμάτι τού Barrett τό «lugband blues».. Από δω καί πέρα δμως ένω ό Gilmour περιορίζεται σέ συντονιστική δουλειά έξισορρόπισης ξεχωρίζει ή

10 ήγεμονική φυσιογνωμία τού Rooger Waters πού καί στό μέλλον θά συνθέσει καί θά γράψει τά πιό πολλά τραγούδια καί στίχους., Εν τφ μεταξύ μετασχηματίζεται άκόμα καί ή ήχητική καί θεαματική διάταξη τού γκρούπ πού τείνει νά γίνει έκείνος ό θεσμός στή σκηνή τής Rock πού χρησιμοποιείται σήμερα καί άπό άλλα γκρούπ. Τόν ' Ιούλιο τού 69 βγαίνει τό «More.., ήχητική έπένδυση τού όμώνυμου φίλμ. Παρ' όλο πού οί τάσεις των FLOYO κινούνται στό χωρο των τραβηγμένων συνθέσεων, οί άνάγκες τής ταινίας τούς άνάγκασαν νά περιοριστούν σέ μικρά κομμάτια, πού όμως χαρακτηρίζονται άπό μιά φρεσκάδα άξιοσημείωτη πού θά έμπλουτίσει τό ρεπερτόριο τού γκρούπ. Τήν 'ίδια έποχή γράφουν μουσική γιά τήν 'Ολλανδική καί 'Αγγλική Τ.ν. πού καλύπτουν τά προγράμματα των προσεδαφίσεων στήν Σελήνη. 'Έτσι γίνονται τά κυρίαρχα πρόσωπα τής Rock καί τής τεχνολογικής έποχής. Τόν Νοέμβριο τού 'ίδιου χρόνου κυκλοφορεί τό «Ummaguma.. πού άκόμα μέχρι καί σήμερα από πολλούς θεωρείται ή καλύτερη δουλειά τού γκρούπ. Πρόκειται γιά ενα διπλό άλμπουμ, τόν ενα δίσκο ήχογραφημένο ζωντανό, πού περιέχει τέσσερα κλασικά κομμάτια, καί τόν άλλον σέ στούντιο έντελως καινούργιο αποτελούμενο άπό τέσσερα μέρη γραμμένα τό καθ' ενα κι' άπό ενα μέλος τού γκρούπ. 'Ένα άλμπουμ μέ μελλοντικές βλέψεις γιά τό όποίο ή έφημερίδα «Peper.. θά γράψει: «Οί FLOYO έγκατέλειψαν τήν έμπορικότητα καί ειναι πιά τέσσερις συνθέτες ένωμένοι κάτω από τό ίδιο όνομα... Ο έπόμενος κόπος (άληθινά λίγο ίκανοποιητικός) ήταν ή ήχογράφηση στή Ρώμη τής μουσικής γιά τό φίλμ τού 'Αντονιόνι «Zabriskie Point... Η θεαματική διάσταση των FLOYO άποκτα ενα χαρακτήρα αληθινά κολοσσιαίο στή διάρκεια τής προετοιμασίας αύτού πού θά άποτελέσει τήν πρώτη πλευρά τού «Atom Heart Mother... ν Ας σημειωθεί τό κονσέρτο στό Φεστιβάλ τού Batb μέ μιά χορωδία από 40 10

11 φωνές, μιά άληθινή όρχήστρα και ενα εκθαμβωτικό θέαμα άπό πυροτεχνήματα. Πράγματι τό νέο κομμάτι κατέχει μιά ξεχωριστή θέση ενός κλασσικίζοντος στύλ, πού εκτός άπ' τό νά ύπογραμμίζει τίς μεγάλες ίκανότητες τού γκρούπ είχε τήν άνάγκη καί μιας όρχηστρικής κάλυψης, ή όποία άνατέθηκε στόν φίλο τους Ron Geesin. Τό άλμπουμ μέ τίς άγελάδες διαφημίστηκε κομψά άλλά έντονα, έτσι πού ό δίσκος μέ τό πού βγήκε άνέβηκε γρήγορα στίς πρωτες θέσεις των Charts. Οί Pink Floyd δέχτηκαν νά γράψουν τή μουσική γιά μιά ξεχωριστή παραγωγή τού Petit Rolard δπου θά συμμετέχουν ό Rudolf Nureyev, 70 χορευτές καί μιά όρχήστρα μέ 108 δργανα.. Η χορογραφία θά γίνει πάνω σέ παλιά κομμάτια καί θά παρουσιαστεί τόν Γενάρη τού, 73. Αύτό τό γεγονός είναι μόνο ενδεικτικό τού ρόλου καί τού χώρου πού τό γκρούπ κατέκτησε στά πλαίσια τού διεθνούς θεάματος. Τό επόμενο άλμπουμ τό.. Meddle» δέν παρουσιάζει κάτι τό πολύ γνήσιο σέ σχέση μέ τό.. Atom». 'Έχει δμως ϊδια επιτυχία σέ πωλήσεις καί μιά ύπέροχη όρχηστρική επένδυση. Κάτι τό ιδιαίτερο παρουσιάζεται στό «Seamus» μέ τήν έκτακτη εμφάνιση τού σκυλιού τού Gilmour τού όποίου οί άλλαλαγμοί ταιριάζουν άπόλυτα (δπως λέει κι ό ϊδιος). Φτιαγμένο τό 72 άλλά βαλμένο σέ κυκλοφορία δύο χρόνια άργότερα τό φίλμ τού ;\ ndrien Malen «Pink Floyd at Pompei» ήταν τό πρωτο τού ε'ίδους τελειότητα. Παρ' δλα αύτά ή μουσική τους ύστερεί σέ σχέση μέ τήν θεαματική άτμόσφαιρα καί τίς ύπέροχες χορογραφίες πού κίνησαν περισσότερο ενδιαφέρον μέ τό «The dark side of the moon» ή τεχνική τελειότητα φτάνει στό άποκορύφωμα. Οί ήχογραφήσεις χαρακτηρίζονται σάν καλή προσπάθεια. Είναι κοινή γνώμη δτι ή μουσική των Floyd, παρόλο τό δοξασμένο παρελθόν τους καί τίς συζητήσεις στό χω ρο τού Underground ξεχώρισε άπό καιρό στό νά εκφράσει τήν άπολογία τής «Μηχανής», καί τής τεχνοκρατικής μας εποχής σ' δλο τό θεαματικό της μεγαλείο. 11

12 Τό ότι αύτό τό γιφούπ έγκατέλειψε τήν μυθολογία τοϋ παλιοϋ Rock τόκανε μόνο καί μόνο γιά τόν καινούργιο τύπο μιας μνημειακής παρουσίας, τής άπρόσωπης παρουσίας τοϋ «έπαγγελματία τεχνοκράτη μουσικοϋ». Σήμερα ή μουσική τών Floyd μαζί μέ τά άστυνομικά θρύλλερ, μέ τά κόμικς έπιστημονικής φαντασίας καί τίς προσεδαφίσεις στήν σελήνη άποτελοϋν τό στύλ τής κουλτούρας τοϋ 70. 'Ένα στύλ, πού στό πάλκο πραγματοποιείται μέ τήν βοήθεια ένός θεαματικοϋ όπλοστάσιου.(σύννεφα, εγχρωμο καπνό, πυροτεχνήματα, έκρήξεις, προβολές άπό κόμικς) καί συμβάλλει στήν άποκλιμάκωση τοϋ μοναδικοϋ ποιήματος τής έποχής τήν λατρεία τής τεχνικής τελειότητας, τήν τερατώδη άδυναμία μας μπροστά στήν μηχανή, άπ' τόν θόρυβο ένός κονσέρτου μέχρι τόν θόρυβο ένός έργοστασίου μύθος πού άκόμα καί σήμερα προκαλεί φόβο, θαυμασμό καί έπιθυμία νά ταυτιστοϋμε μέ τήν δύναμή της. Βρισκόμαστε πιθανώς μπροστά σέ μιά άξιοσημείωτη στροφή στήν όποία ή ίστορία τών Floyd είναι μόνον ή άρχή. ( ' Ο τύπος παρουσίασης καί μουσικής ιδεολογίας τών έκλεγόμενων γερμανών «κοσμικών ταχυδρόμων», πού άναπτύσσουν σήμερα γιά παράδειγμα, δέν είναι σίγουρα χωρίς έπηρεασμό άπ' τούς Floyd) καί γίνεται σχεδόν σίγουρα παρ' όλη τήν άντίδραση τής συνείδησης τών μουσικών. Μ' άλλα λόγια αύτή ή πορεία άποπροσωπ, συμβαίνει, ένώ γίνεται ξεκάθαρη ή άπόσταση τών 'ίδιων τών μουσικών καί τής λυρικής συμμετοχής. Τά θέματα άλλοτρίωσης, μοναχικότητας, τοϋ μητροπολιτικοϋ άγχους κυριαρχοϋν παντοϋ. 'Η άγωνία καί ή λύπηση αύξάνονται όσο τό σόου τών Floyd είναι πιά σύμβολο πολυτέλειας τής μηχανής. Εκεί όπου ή ταραγμένη προσωπικότητα τοϋ Barrett δημιούργησε μιά εύχάριστη ενωση άνάμεσα στά μπλούζ καί στόν ήλεκτρονικό έφιάλτη, σέ μιά ίστορική στιγμή, (στό Λονδίνο τοϋ 67) πού τό νεανικό όνειρο πιεζόταν νά ρίξει τά τείχη τής άλήθειας, σήμερα μετά άπό τόσα χρόνια, 12

13 ή τυρανισμένη καί θυμωμένη Rock άφήνει τή θέση της σέ μιά μνημειώδη έκθεση καί άπολογία του θεάματος σήμερα λοιπόν πού πέθαναν τά όνειρα δέν μένει τίποτα πιά παρά ή μηχανή. Μ' όλα αυτά ό Waters, άφιερώνοντας δλο τό «Wish you were here» στόν Barrett σημειώνει μιά άπ' τίς πιό όμορφες σελίδες του κεφαλαίου Rock, δταν βυθισμένος στήν άλλοτρίωση του παρόντος, θυμαται τίς ρίζες του παρελθόντος καί άναπολεί, αυτό πού ή Rock κατέληξε, αυτό πού ήταν κάποτε, αυτό πού θά μπορουσε νά γίνει. Γιά νά καταλήξουμε κάπου, δσον άφορα τήν εξέλιξη τής Rock πού, χάνει συνέχεια έδαφος σέ σχέση μέ τή Disco, η τουλάχιστον γίνεται δλο καί μικρότερης σημασίας γιατί τήν άκουμε μέ λιγώτερη συγκινησιακή συμμετοχή (ξεκομένα καί ψυχρά), πρέπει νά ξεχωρίσουμε, άν αυτό είναι τό πεπρωμένο αυτής τής Rock (πού άρχισε μέ τούς FIoyd). Αυτό τό χάσιμο τής Rock δέν σημαίνει τίποτ' άλλο άπ' τό δτι ξεκοπήκαμε άπ' τήν μαγική εποχή του Rock'n roιι σάν γεννιά μιας διαφορετικής κοινωνίας πού φρόντισε μέ τόν πιό άγριο τρόπο νά μας φυλακίσει σέ γερά δίχτυα. ' Αλλά 'ίσως δέν μας άξίζει οϋτε νά κλάψουμε τό παρελθόν. "Αν μέ τούς FIoyd ή Rock προχώρησε στό νά γίνει μνημείο. αυτό έγινε μόνο καί μόνο επειδή δέν καταφέραμε νά τήν κάνουμε σπαθί. WALTER BINACHI Ι 3

14 ΤΗΕ P/PER ΑΤ ΤΗΕ GA TES OF DAWN Astronomy domine Lime and limpid green the second scene the fights between the blue you once knew tloating down the sound resounds around the icy waters underground Jupiter and Saturn, Oberon there οη the run Titanian, Neptune, Titan, stars can frighten Winding signs tlap tlicker tlicker tlicker tlam pow pow stairways scare and death rules there blindman limpid green the sound surrounds the icy waters οη the lime and limpid green the sound surrounds the icy waters underground 14

15 ΤΗΕ P/PER ΑΤ ΤΗΕ GA TES OF DAWN EΠ1 κρ ά τηση της ά στρονομ ί ας Φλαμουριά καί καθάριο πράσινο ή δεύτερη σκηνή, οί μάχες στό γαλάζιο πού κάποτε ΤΙξερες γλιστρώντας άργά ό ήχος άντηχεί γύρω άπό τά παγωμένα νερά της άβύσσου.. Ο Δίας καί ό Κρόνος καί ό 'Όμπερον ε{ναι σέ τροχιά. Ή Τιτανία, ό Ποσειδώνας καί ό Τιτάν τά άστέρια μπορουν νά σέ τρομάξουν. Περιστρεφόμενα άστέρια φτεροκοπουν τρεμοσβύνουν, τρεμοσβύνουν, τρεμοσβύνουν, λάμψη, πάφ, πάφ... Οί σκάλες του τρόμου καί οί νόμοι του θάνατου έκεί, τό καθάριο πράσινο του τυφλου.. Ο ήχος περικυκλώνει τά παγωμένα νερά. Στή Φλαμουριά καί στό καθάριο πράσινο ό ήχος περικυκλώνει τά παγωμένα νερά της άβύσσου. Όμπερον καί Τιτάνια: δορυφόροι τού Ούρανού Τιτάν: δορυφόρος τού Κρόνου. 15

16 Lucίfer Sam Lucifer Sam saw your cat always sitting by your side always by your side that cat's something Ι can't explain Jennifer Gentle you're the witch you're the left side, he's the right side oh ηο that cat's something Ι can't explain Wouldn't say we're going Ιο see me a hip cat, me a ship's cat somewhere, anywhere that cat's something Ι can't explain The night is crawling, shifting sand hiding around οη the ground he'll be bound when you're around that cat's something Ι can't explain 16

17 Lucίfer Sam Ο Lucifer Sam* ειδε τόν γάτο σου νά κάθεται συνέχεια δίπλα σου. Πάντα δίπλα σου αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Jennifer Gentle εισαι ή μάγισσα εισαι ή ιiριστερή πλευρά, αύτός ειναι ή δεξιά σου όχι! Αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Δέν θά μπορούσαμε νά ποϋμε ότι ψάχνουμε νά δοϋμε έμένα μιά τρομερή γάτα, έμένα μιά γάτα τοϋ καραβιοϋ κάπου παντοϋ, αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Η νύχτα ερπει, κινούμενη άμμος κρύβεται στό έδαφος θά ειναι περιορισμένος όταν θά έπιστρέψει. Αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Sam ε!ναl να άγγλοσαξωνlκό δνομα πολύ κοινό όπότε Lucifer Sam xεi σάν φίλε Lucifer 1'1 άύαπητέ Lucifer... 17

18 Ma tίlda mother There was a king who ruled the land His Majesty was ίη command with silver eyes the scarlet eagle showered silver οη the people Oh mother tell me more why'd you have ιο leave me there hanging ίη my infant chair waiting Υου οηιυ have ιο read the lines they're scribbled ίη black and everything shines Across the stream with wooden shoes bells ιο tell the king the news a thoushnd misty riders climb υρ higher once υροη a time Wandering and dreaming the words had different meanings yes they did For all the time spent ίη that view the doll's house darkness' old perfume and fairy-stories held me high οη clouds of sunlight f10ating by Oh mother tell me more tell me more ΙΧ

19 rh μητέ ρα τή ς Ματ ίλ ντας Ήταν νας βασιλιάς πού έξουσίαζε τή χώρα.. Η Αύτού Μεγαλειότης του διοικούσε μέ άσημένια μάτια ό κόκκινος άετός εριχνε άσήμι στόν κόσμο. 'Όου μαμά πές μου κι άλλα γιατί πρέπει νά μ' άφήσεις σ ' αυτο τό σημείο νά κάθομαι στή παιδική μου καρέκλα περιμένοντας. Τό μόνο πού εχεις νά κάνεις ειναι νά διαβάσεις τίς γραμμές ειναι σκαλισμένες σέ μαύρο, καί όλα γυαλίζουν. Μέσα άπό τό ποτάμι μέ ξύλινα παπούτσια καμπάνες γιά νά φέρουν στόν βασιλιά τά νέα χίλιοι ίππότες άνεβαίνουν μέσα στήν όμίχλη πιό ψηλά μιά φορά κι να καιρό. Τριγυρίζοντας στά όνειρά μου οί λέξεις ειχαν διαφορετική σημασία, ναί ειχαν. Γιά όλο τόν καιρό πού πέρασα μ ' αύτό τό όραμα τό παλιό άρωμα τού σκοταδιού, άπό τό κουκλόσπιτο καί ίστοριούλες, μέ κράτησαν ψηλά πάνω σέ σύννεφα άπό ήλιόφως πού γλιστρούσαν άπαλά. 'Όου μαμά πές μου κι άλλα πές μου κι άλλα. lιj

20 F/aming Alone ίη the clouds all blue lying οη an eiderdown yippie, you can 't see me but Ι can you Lazing ίη the foggy dew sitting οη a unicorn ηο fear, you can't hear me but Ι can you Watching buttercups cup the light sleeping οη a dandelion Ιοο much, Ι won 't touch you but then Ι might Screaming through the scarlet sky travelling by telephone hey, ho here we go ever so high 20

21 Φλ εγ ό μ ενος Μόνος στά σύννεφα, όλα μπλέ, ξαπλωμένος πάνω σ' να στρώμα. Eϊ! Δέν μπορείς νά μέ δείς, άλλά έγώ μπορώ. Τεμπελιάζοντας στή δροσιά της όμίχλης, καθισμένος πάνω σ' να μονόκερο χωρίς φόβο, δέν μπορείς νά μ' άκούσεις άλλά έγώ μπορώ. Βλέποντας κίτρινα άγριολούλουδα νά σκεπάζουν τό φώς κοιμισμένος πάνω σέ μιά πικραλίδα πάρα πολύ! Δέν θά σ' άγγίξω, μά ίσως θά μπορούσα! Ούρλιάζοντας μέσα άπ' τόν κατακόκκινο ούρανό ταξιδεύοντας μέ τό τηλέφωνο. Eϊ! Νά! Πηγαίνουμε τόσο ψηλά όσο ποτέ! μυθικό ζώο πού μοιάζει μέ άλογο, μέ Ι!να μακρύ. κέρατο (dυυελιοφ6ρος). Παριστάνεται μέ ούρά λιονταριού. άγριο φυτό μέ κίτρινα dυριολούλουδα. μικρό άγριο φυτό μέ κατακίτρινα λουλούδια καί βαθειά χαραγμένα φύλλα. 21

22 Take up the stethoscope and walk I'm ίη bed, aching head gold is red, choke I'm red I'm the bread, gold is red Jesus bled, pain is red dark room Oh ηο Breeze is slow, you are slow chill grow feeling seems Ιο melt the brain seems Ιο cause a painful brain doctor kindly tell your wife that I'm aliνe f10wers thriνe realize realize realize

23 Πάρε τό στη θ οσκ ό πι ο κα ί περπ ά τα ΕΙμαι στό κρεββάτι, μοϋ πονάει τό κεφάλι ό χρυσός ειναι κόκκινος, ειμαι χάλια καί ξαναμμένος. ΕΙμαι τό ψωμί, ό χρυσός ειναι κόκκινος. σ Χριστός αίμορραγοϋσε, ό πόνος ειναι κόκκινος σκοτεινό δωμάτιο... σου όχι! Η αύρα ειναι άργή, εισαι άργός τό κρύο μεγαλώνει πόνος φαίνεται νά πιέζει τόν έγκέφαλο μοϋ φαίνεται δτι φέρνει όδύνη στό μυαλό. σ Γιατρός εύγενικά θά πεί στή γυναίκα σου, δτι ειμαι ζωντανός τά λουλούδια μεγαλώνουν. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω καταλαβαίνω. Στ' 'Αγγλικά ή λέξη bread συμβολίζει έκτός άπ' τό ψωμί άπλά τήν Ιννοια χρήμα.

24 The gnome Ι want Ιο tell you a story about a IittIe man if Ι can a gnome named CrimbIe CrombIe and IίttIe gnomes stay ίη their homes eating sieeping drinking their wine He wore a scarlet tunic a biue-green hood ίι looked quite good he had a big adventure amidst the grass fresh air at last wining dining biding his time And then one day hurray another way for the gnomes Ιο say hurray Look at the sky, look at the river isn't ίι good look at the sky, look at the river isn 't ίι good wining finding piaces Ιο go

25 o Νάνος Θέλω νά σας πω μιά ίστορία γιά fva μικρό άνθρωπο άν μπορω fvav νάνο πού τόν λέγαν Crimble - Cromble καί τούς μικρούς νάνους πού μένουν στά σπίτια τους τρώγοντας καί πίνοντας τό κρασί τους. Φοροϋσε fvav κατακόκκινο χιτώνα fvav γαλαζοπράσινο σκοϋφο φαινόταν άληθινά χαριτωμένος. Ζοϋσε μιά μεγάλη περιπέτεια καταμεσίς στά χόρτα στόν καθαρό άέρα πάντα κερδίζοντας, τρώγοντας, περιμένοντας τήν ώρα του. Καί ί:πειτα μιά μέρα - Οϋρρα!! μιά άκόμα εύκαιρία στούς νάνους νά ποϋνε -Οϋρρα! Κοίτα τόν ούρανό, κοίτα τό ποτάμι δέν ειναι ώραίο; Κοίτα τόν ούρανό, κοίτα τό ποτάμι δέν ειναι ώραίο; Κερδίζοντας, άνακαλύπτοντας μέρη νά πανε; 25

26 Chapter 24 Α movement is accomplished ίη six stages and the seventh brings return the seven is the number of the young lίght ίι forms when darkness is increased by one Change returns success going and coming without error action brings good fortune sunset, sunrise The time is with the month of winter solstice when the change is due Ιο come thunder ίη the early course of heaven things cannot be destroyed once and all for all

27 Κεφάλαιο 24 'Ένα κίνημα άποδίδεται σέ έξι φάσεις καί ή έβδομη φέρνει τήν έπιστροφή τό l:πτά ειναι τό νούμερο άπ' τό καινούργιο φως σχηματίζεται όταν τό σκοτάδι αύξάνεται κατά ένα. Ή άλλαγή έπιστρέφει' ή έπιτυχία φεύγει καί έρχεται χωρίς λάθος ή δράση φέρνει καλή τύχη ήλιο βασίλεμα, ήλιοχάραμα. Η στιγμή ώριμάζει μέ τόν μήνα τού χειμερινού ήλιοστάσιου, όταν ή άλλαγή πρέπει νά nθει μία βροντή στόν πρώϊμο δρόμο γιά τόν ούρανό, τά πράγματα δέν μπορεί νά καταστραφούν μιά γιά πάντα. "')7 -'

28 The scarecrow The black and green scarecrow as everyone knows stood with a bird οη his hat and swore everywhere he didn't care he stood ίη a field where barley grows His head did ηο thinking, his arms didn't move except when the wind cut υρ and mice ran around οη the ground he stood ίη a field where barley grows The black and green scarecrow was sadder than me but now he's resigned Ιο this fate 'cause life's ηοι unkind, he doesn't mind he stood ίη a field where barley grows

29 Τό σκιάχτρο Τό μαυροπράσινο σκιάχτρο, δπως δλοι ξέρουν στεκόταν μέ ενα πουλί πάνω στό καπέλο του, καί πετούσε τίς κατάρες του όπουδήποτε χωρίς νά νοιάζεται στεκόταν σ' ενα χωράφι μέ κριθάρι. Τό κεφάλι του δέν σκεφτόταν, τά χέρια του δέν κουνιόταν παρά μόνο δταν ό άνεμος τό κουνούσε καί τά ποντίκια ετρεχαν γύρω-γύρω στό χώμα, στεκόταν σ' ενα χωράφι μέ κριθάρι. Τό μαυροπράσινο σκιάχτρο ήταν πιό λυπημένο άπό μένα άλλά τώρα άφέθηκε σ' αυτό τό πεπρωμένο, γιατί ή ζωή δέν ειναι άγαρμπη, δέν τόν νοιάζει στεκόταν σ' ενα χωράφι μέ κριθάρι.

30 Bike I've got a bike, you can ride if you lίke it's got a basket, a bell that rings and things Ιο make ίι look good I'd give ίι Ιο you if Ι could but Ι borrowed ίι You're the kind of girl that fits ίη with my world ΙΊΙ give you anything, everything if you want a thing I've got a cloak, it's a bit of a joke there's a tear up the front, it's red and black I've had ίι for months if you think ίι could look good then Ι guess ίι should Ι know a mouse and he hasn't got a house Ι don't know why Ι call him Gerald he's getting rather old but he's a good mouse Ι'νe got a clan of gingerbread men here a man, there a man, lots of gingerbread men take a couple if you wish, they're οη the dish Ι know a room of musical tunes some wine, some gin, most of them are clock work let's go ίηιο the other room and make them work

31 Ποδήλατο νε χω ενα ποδήλατο, μπορείς νά τό καβαλήσεις αν θελεις εχει καλάθι καί κουδούνι πού κτυπα καί πράγματα πού τό κάνουν νά φαίνεται όμορφο. Θά σού τό εδινα αν μπορούσα, άλλά ειναι δανεικό. Εισαι άπό τά κορίτσια πού ταιριάζουν στόν κόσμο μου. Θά σού τά δώσω όλα, τά πάντα αν θέλεις κάτι. νε χω ενα μανδύα, ειναι λίγο άστείος μ' ενα σκίσιμο μπροστά, ειναι κοκκινόμαυρος τόν ειχα γιά μήνες άν νομίζεις ότι θά σού ταίριαζε τότε ύποθέτω ότι θά πανε όλα καλά. Ξέρω ενα ποντίκι πού δέν εχει σπίτι, δέν ξέρω γιατί, τό φωνάζω Gerald γερνάει, άλλά ειναι καλό ποντίκι. νε χω μιά φυλή μέ άνθρώπους άπό μελόψωμο νά ενας, νά κι άλλος, πολλοί άνθρωποι άπό μελόψωμο πάρε καναδυό αν θέλεις, ειναι στό πιάτο. Ξέρω ενα δωμάτιο μέ μελωδίες λίγο κρασί, λίγο τζίν, τά περισσότερα ειναι κουρδιστά ας παμε στό αλλο δωμάτιο, νά τά κάνουμε νά δουλέψουν.

32 Α SAUCERFUL ΟΡ SECRETS Let there be more /ight Far far far away wa..y people heard him say say Ι will find a way way there will come a day day something will be done Then at last the mighty ship descending at a point of f1ame made contact with the human race at ηο time Now now now is the time time time to be be be aware Not so far the solar bear ίη human role revealed to him a living soul of heavenward forever Sunlight, something ίη my eye something ίη the sky waiting there for me The antelope grows hurling back the servicemen would like to sigh the memory went f10ating round as Lucy ίη the sky

33 Α SAUCERFUL ΟΡ SECRETS 'Άστα νά είναι πιό φωτεινά Mαιcριά, μαιcριά, πιό μαιcριά οί άνθρωποι τόν άιcoυσαν νά λέει, θά βρώ ενα δρόμο, θά έλθει μιά μέρα, ιcάτι θά συμβεί. Λοιπόν τελιιcά τό ιcαράβι της δύναμης ιcατεβαίνoντας σέ ενα σημείο φωτιάς ήρθε σέ γρήγορη έπαφή μέ τήν άνθρώπινη ράτσα. Τώρα, τώρα ειναι ό ιcαιρός ιcαιρός νά είμαστε, ε'ίμαστε συνειδητοί. Oχι ΙCαί πολύ μαιcριά, ή ήλιαιcή άριcτoς σέ άνθρώπινο ρόλο, τού άπoιcάλυψε μιά ζωντανή ψυχή, μέ ύπέρλαμπρη αίωνιότητα. Φώς τού ηλιου, ιcάτι μέσα στά μάτια μου ιcάτι στόν ούρανό μέ περιμένει.. Η άντιλόπη μεγαλώνει γυρίζοντας πίσω γρήγορα οί στρατιώτες θά ήθελαν νά άναστενάξουν ή άνάμνηση άπoμαιcρύνθηιcε σάν ενα έλισσόμενο ποτάμι όπως ή Lucy* στόν ούρανό. 'Εδώ έχουμε καθαρή άναφορά στό.. Lucy ίη the Sky with Dimonds.. τών BeatIes.

34 Oh oh did you ever know ηο never ever will they ascend Summoning ίη his cosmic powers and f10wing slightly from his toes psychedelic nations f1y Remember α dαy Remember a day before today a day when you were young renew a play along with time evening with a thyme Sing now a song that can 't be sung without a morning's kiss dream you shall be ίι if you wish look for your king why can't we play today why can't we stay that way CΙimb your fatal apple tree try Ιο catch the sun hide from your little brother's gun dream yourself away Why can 't we reach the sun why can't we blow the years away go away remember remember 34

35 'Όου! τό εχετε μάθει, όχι αύτοί δέν θά άνεβουν ποτέ Κάνοντας έκκληση στίς-κοσμικές τους δυνάμεις καί σηκωμένοι άργά στά δάκτυλα τών ποδιών τους τά ψυχεδελικά έθνη πετουν. Θυμήσου μιά μέρα Θυμήσου μιά μέρα του κάποτε, μιά μέρα πού ήσουν νέος, άνανέωσε ενα παιχνίδι μέ τή βοήθεια του χρόνου, βραδυά άρωματισμένη μέ θυμάρι. Τραγούδα τώρα ενα τραγούδι πού δέν τραγουδιέται χωρίς ενα πρωϊνό φιλί όνειρέψου έκείνο πού θίiθελες νά εισαι ψάξε τόν βασιλιά σου. Γιατί δέν μπορουμε νά παίξουμε σήμερα; Γιατί δέν καταφέρνουμε νά μείνουμε έτσι; Ανέβα στή μηλιά του πεπρωμένου σου προσπάθησε νά πιάσεις τόν ήλιο κρύψου άπό τό όπλο του μικρου σου άδελφου. Όνειρέψου δτι εισαι μαkριά. Γιατί δέν μπορουμε νά φτάσουμε στόν ήλιο; γιατί δέν μπορουμε νά χάσουμε τά χρόνια μας πετώντας φύγε, φύγε μακριά Θυμήσου, θυμήσου

36 Set the contro/s lor the heart ΟΙ the sun Little by little the night turns around counting the leaves which tremble ίη the dawn notices leaning οη each other and yearning under the leaves the swallow is resting Set the controls for the heart of the sun Οη to the mountain watching the Watcher breaking the darkness, breaking the grapevine the moment your flaw is run to your shadow notice the shadow that reopens the vine Set the controls for the heart of the sun heart of the sun Breaking the shape of his questions for ever when the sun will fall ίη the evening Will he remember the lesson Ι gave him Set the controls for the heart of the sun heart of the sun.

37 Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιάς τού 'Ήλιου Λίγο-λίγο ή νύχτα μεταβάλλεται μετρώντας τά τρεμάμενα φύλλα τήν αυγή ο{ άντιλήψεις στηρίζοντ α ι ή μία στήν άλλη καί λαχταρώντας κάτω άπ' τά φύλλα, τό χελιδόνι ξεκουράζεται. Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιας του 1'jλιου. Πάνω στό βουνό, παρατηρώντας τόν παρατηρητή παραβιάζοντας τό σκοτάδι, σπάζοντας τό κλημα τή στιγμή πού ή άτέλειά σου ειναι διωγμένη στή σκιά σου παρατήρησε τή σκιά πού ξαναδίνει ζωή στό άμπέλι. Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιας του 1'jλιου της καρδιας του 1'jλιου. Καταστρέφοντας τό σχημα των προβλημάτων του γιά πάντα 'Όταν ό 1'jλιος θά πέσει τό βράδυ θά θυμαται τό μάθημα πού του fδωσα; Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιας του 1'jλιου της καρδιας του 1'jλιου.

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μια εικόνα χίλιες ιστορίες» Υπεύθυνη προγράμματος Κατερίνα Θεοδωροπούλου Επιτρέψτε μας να συστηθούμε. Είμαστε η συγγραφική ομάδα «Χρυσές Πένες» (μαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Στάση Κατά Της Πειρατείας...3 Πρόλογος...6 Κεφάλαιο 1...8 Κεφάλαιο 2...18 Κεφάλαιο 3...26 Κεφάλαιο 4...37 ~~...49 Help Not Steal...

Στάση Κατά Της Πειρατείας...3 Πρόλογος...6 Κεφάλαιο 1...8 Κεφάλαιο 2...18 Κεφάλαιο 3...26 Κεφάλαιο 4...37 ~~...49 Help Not Steal... Στάση Κατά Της Πειρατείας...3 Πρόλογος...6 Κεφάλαιο 1...8 Κεφάλαιο 2...18 Κεφάλαιο 3...26 Κεφάλαιο 4...37 ~~...49 Help Not Steal...51 First Simple English...54 Part 1...55 Part 2...63 Part 3...69 Part

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

REVIEW The Monogram of Odysseas Elytis Reviewed by Evangelos Dimitriadis - Honorary educational consultant and poet Samos, Greece

REVIEW The Monogram of Odysseas Elytis Reviewed by Evangelos Dimitriadis - Honorary educational consultant and poet Samos, Greece REVIEW The Monogram of Odysseas Elytis Reviewed by Evangelos Dimitriadis - Honorary educational consultant and poet Samos, Greece The Monogram was written between 1969 and 1971 in Paris by the self-exiled

Διαβάστε περισσότερα

Ëïãïôå íéêýò ÄéáäñïìÝò 2 ÅëëÜäá - Éñëáíäßá

Ëïãïôå íéêýò ÄéáäñïìÝò 2 ÅëëÜäá - Éñëáíäßá ÍÜíïò Âáëáùñßôçò ÔÜóïò ÄåíÝãñçò ÄçìÞôñçò ËõÜêïò Patrick Chapman Susan Millar DuMars Kevin Higgins ÄåêÝìâñçò 2008, ºëéïí Ëïãïôå íéêýò ÄéáäñïìÝò 2 ÅëëÜäá - Éñëáíäßá December 2008, Ilion Literary Ways 2 Greece

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 9 άδεια για διακοπές vacation El 10 αδικώ / λάθος wrong

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Το όνοµά µου είναι Έρικα Ματσολίνι είµαι 37 ετών και µητέρα ενός κοριτσιού 6,5 ετών κι ενός αγοριού 2,5 ετών. Καταρχήν θέλω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

SYNOPSIS. πήγαιναν πότε δεξιά και πότε αριστερά, ένιωθα όπως ένα μπουκάλι που χορεύει μέσα στα κύματα

SYNOPSIS. πήγαιναν πότε δεξιά και πότε αριστερά, ένιωθα όπως ένα μπουκάλι που χορεύει μέσα στα κύματα 2/10 ΕΛΙΝΑ ΩΑΝΝΟΥ Ι Η σημασία των έργων της Ελίνας Ιωάννου δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι η ίδια είναι μια άριστη κάτοχος της τέχνης του σχεδίου. Η αριστοτεχνική τεχνική και η επίπονη επιμονή στη λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1934-1953)

ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1934-1953) ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1934-1953) ΕΠΙΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 1 ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1934-1953) ΕΠΙΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Artwork: k.georgantas@gmail.com

Artwork: k.georgantas@gmail.com Artwork: k.georgantas@gmail.com 2 jeanpaulgaultier.com 6 18 26 32 55 ENGLISH SECTION 28 WELCOME TO GREECE: This is a locals experience of what summer brings along. It is about things that nobody dears

Διαβάστε περισσότερα

a widow with whom he had been living. Woyzeck

a widow with whom he had been living. Woyzeck March 14 th 2013, Nicosia, Satyricon Theatre 8:30pm March 15 th 2013, Limassol, Rialto Theatre 8:30pm March 27 th 2013, Pafos, Palia Electriki 8:30pm ON THE EVENING OF JUNE 2 nd 1821, JOHANN C. WOYZECK,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΔΗΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 4. ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 7 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 10 6. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 12 7. ΧΡΟΝΟΙ 17 8. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 27 9. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ ΞΕΝΗ ΤΑΖΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΙΩ ΔΙΑΛΕIΣΜΑ I PHOTOGRAPHS BY XENI TAZE TEXTS BY LENIO DIALISMA MOTHER MANI

ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ ΞΕΝΗ ΤΑΖΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΙΩ ΔΙΑΛΕIΣΜΑ I PHOTOGRAPHS BY XENI TAZE TEXTS BY LENIO DIALISMA MOTHER MANI ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ ΞΕΝΗ ΤΑΖΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΙΩ ΔΙΑΛΕIΣΜΑ I PHOTOGRAPHS BY XENI TAZE TEXTS BY LENIO DIALISMA MOTHER MANI mani_ess1-176.indd 1 6/30/10 7:24:02 PM ΕΚΔΟΣΗ THΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history

Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history Summer 2012 Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history Ένα επιτυχές συνέδριο και μια χρονιά ρεκόρ. A Succesful Congress and a Record Year Διάσωση δε σημαίνει μόνο περίಸαλψη και

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο Η πόλη της Οξφόρδης

Ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο Η πόλη της Οξφόρδης TEYXOΣ 1 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ Εditorial PER ASPERA AD ASTRA (Στ άστρα μέσα από δυσκολίες) Κάθε φορά που χρειάζεται να γράψω κάτι, αυτό συνήθιζα να κάνω στα χρόνια της ακαδημαϊκής μου πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Αn on-line journal UNSW GREEK STUDIES Issue III- January 2009

Αn on-line journal    UNSW GREEK STUDIES Issue III- January 2009 Αn on-line journal UNSW GREEK STUDIES Issue III- January 2009 Kαλωσήλθατε στο τρίτο τεύχος του περιοδικού Καθρέφτης που τη φετεινή χρονιά στην αρχή του φιλοξενεί ένα ραδιοφωνικό ποίηµα, και στο τέλος µια

Διαβάστε περισσότερα

Stavros Zagilas's Twournal

Stavros Zagilas's Twournal Stavros Zagilas's Twournal Dec 2009 - Jan 2011 Turn your tweets into a Twitter ebook for free at TWOURNAL.COM Optimized for web, not recommended for print. @zagilas http://mytwocents.gr/ I'm a legal alien.

Διαβάστε περισσότερα

nathens.gr ilto.h www

nathens.gr ilto.h www www.hiltonathens.gr Mεγάλοι Συνεργάτες: KX_BonusPremium-Margartri_480x330-Sal.indd 1 3/28/11 12:18 PM hilton (all).ps Back - 1 T1-2011/04/06 10:54:04 Black CyanMagentaYellow hilton (all).ps Front - 2 T1-2011/04/06

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013 - www.pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - Έτος στ -αρ. φύλλου 4

Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013 - www.pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - Έτος στ -αρ. φύλλου 4 Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013 - www.pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - Έτος στ -αρ. φύλλου 4 Οι μέρες του 63 στο Ηράκλειο είχαν ενδιαφέρον. Όπως και της κάθε χρονιάς άλλωστε. Της κάθε χρονιάς. Και

Διαβάστε περισσότερα

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue Paintball Junkie All you need to know about paintball 1st issue Got???Balls??? 2 4.Τι είναι η χρωματοσφάιριση; What is paintball? 5. Newbie knowledge. Συμβουλές για νέους. 11. BT-4 COMBAT review. 8. Field

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Ο ΤΣΕΝ ΚΑΪΓΚΕ, Η ΒΑΛΕΡΙΑ ΓΚΟΛΙΝΟ, Ο ΓΚΙΓΙΟΜ ΛΟΡΑΝ ΚΑΙ Η ΤΖΟΥΛΙΕΤ ΛΙΟΥΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! ΟΣΑ ΕΖΗΣΑΝ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006 Αρ. φύλλου 198

Διαβάστε περισσότερα