.,αι Ία ΊραΎουδια Ίου,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".,αι Ία ΊραΎουδια Ίου,"

Transcript

1 ΡΙΝΚ FLOYD

2

3 οιρiνκ FLOYD.,αι Ία ΊραΎουδια Ίου,

4

5 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΩΝ ΡΙΝΚ FLO YD ' Η ίστορία ειναι χθεσινή. Τό Λονδίνο του 1966 βλέπει μιά εκρηξη τής νεολαίας σέ μαζικό έπίπεδο, ποϋχει μιά νέα εύαισθησία μέ κύρια χαρακτηριστικά τήν μουσική Rock'l) roll, τά ναρκωτικά καί τήν.. freakerie.. τέχνη. Στήν τεράστια σκιά των Beatles καί των Stones ή μουσική μπαίνει βαθειά στήν κοινωνική ζωή των νέων αστικής καταγωγής. 'Έτσι γεννιουνται πολλοί μουσικοί σχηματισμοί, πού μερικοί απ' αύτούς καταφέρνουν νά ξεφύγουν απ' τό κλειστό περιβάλλον των έπαρχιακων τους Pub. Κολλεγιόπαιδα καί φοιτητές λοιπόν στό κυνηγητό του ν' αποτελέσουν τό κυρίαρχο σύμβολο καί τό πρωτο αντικείμενο κατανάλωσης αίιτής τής κουλτούρας, καταφεύγουν σ' ενα περιβάλλον από παπόβιους μέ πουκάμισα βγαλμένα συστηματικά απ' εξω, μέ αρωματικό sticks γιά ατμόσφαιρα, μέ κομματάκια.. μαύρης.. καί γνωμες πολύ δυτικές πάνω σ' ανατολικές φιλοσοφίες. 'Έτσι οί δίσκοι ρορ θά διακοσμίσο\ιν τά δωμάτια των νέων πού θά αίχμαλωτιστουν στό όνειρο τής underground, δίνοντας να αποτέλεσμα τόσο φολκλορίστικο πού ακόμη καί σήμερα δέν φαίνεται νά χάνει τήν α'ίγλη ζονται στήν αρχιτεκτονική σχολή καί σχηματίζουν τό γκρούπ των.. ABDABS... Ό SYD BARRETT φθάνει στήν πρωτεύουσα (από τό Cambridge) χάρις σέ μιά ύποτροφία, γιά τήν Royal Academy of Fine Arts. Σύμφωνα μέ τά λεγόμενα φίλων, ό SYD στάθηκε από τούς πρώτους πού διέδιδε τήν σπουδαιότητα καί τήν κατεύθυνση τής.. UN DERGROUND... 5

6 , Ο Barrett έ:νώνεται μέ τούς άλλους τρείς καί γεννιέται τό συγκρότημα τών ΡΙΝΚ FLOYO. Τό γκρούπ παίρνει μέρος στίς πρώτες σπουδαίες συναντήσεις τού Λονδρέζικου κινήματος της έποχης. 'Η μουσική τιί)ν ΡΙΝΚ FLOYO πού ξεκίνησαν έπαναλαμβάνοντας τούς κλασικούς τού Rythm and blues, άρχίζει νά έξελίσσεται στό σημερινό τους στύλο Έξ άλλου ήταν συνήθειά τους νά παρεμβάλλουν στά παλιά blues ενα ξαφνικό μακρινό διάλειμα*. 'Όπως καί νάναι χάρις στήν δημιουργικότητα τού Barrett αιίτή ή Εξέλιξη στάθηκε δυνατή. Δικά το\lς κομμάτια γραμμένα καί παιγμένα άρχίζουν νά έμφανίζονται πλάϊ στά κλασικά b1ucs μέχρι πού τά άντικαθιστούν άπόλυτα. δίνοντας αίιτή τήν «μαγική» σφραγίδα ΠΟΙI πάντα θά χαρακτηρίζει τό γκροι'ιπ σέ σχέση μέ τ6 συνοθήλωμα τών άλλων σχηματισμών ποll τ6 περιβάλλοιιν Εκείνο τόν καιρ6. Τ6ν Δεκέμβρη τού 1966 άνοίγει τ6 UFO CLUB καί σύντομα γίνεται ά πιι> σπο\lδαίος χώρος άναζ11τησης τοίί κινήματος.. Ανάμεσα στοιις πρώτο\lς οί ΡΙΝΚ FLOYo. χάρις στήν ιδιαίτερη καί καταχειροκροτημένη μο\lσική το\lς, βρίσκο\lν μιά πολll ( ραία δωρεάν διαφήμιση άπ' τίς σελίδες τού Mclody Makcr πρίν κάν νάχουν ηχογραφήσει δίσκο. Οί δισκογραφικές έταιρίες άρχίζο\lν νά μ\lρίζονται κέρδη καί τοιις περικυκλώνουν χωρίς Επιτ\lχία. γιατί έμπιστcυ6μενoι τόν Bryan Morrison κι άκολουθώντας τήν συμβουλή ΤO\l. προσπαθούν νά δημιουργήσο\lν πρώτα μιά τέλεια ηχογράφηση καί μετά νά ψάξουν τήν πιό καλή προσφορά. Κιιτιί κάποιο φι\πο ('πιϊl'χγ. κιι\λιις ή τάση τοϊ, \'ά nniintr.i ή παλιά άντίληψη στά κομμάτια μι τl,ία ιίκ( φ\ τιι. 'Έτσι ηχογραφούνται τά γραμμένα άπ' τόν Barrett «ARNOLO ΙΑ ΥΝΕ» καί «CANOY ΑΝΟ Α CURRANT BUN» μέ πολύ πετυχημέ-

7 νο άποτέλεσμα καί γίνεται τό κλείσιμο συμβολαίου μέ τήν Ε.Μ.1. Τό μοναδικό εμπόδιο γιά τήν εμπορική 1τΡοώθηση τού group, είναι ή καταγωγή του άπ' τά κυκλώματα Undef'ground, θέμα πού τροφοδοτεί τήν πιό καλή δικαιολογία στούς εκδότες τού άστικού τύπου γιά φαντασιώσεις πάνω στάν ψυχεδελισμό καί σέ φτιαχτά γράμματα άπελπισμένων μανάδων πού χάνουν τίς κόρες τους άπ' τούς καταραμένους χίππυς πού μόλυναν πιά δλο τό Λονδίνο. Στήν ύπερπήδηση αύτού τού εμποδίου βοηθούν κι' οί 'ίδιοι άπαρνούμενοι σιγά-σιγά τίς ετικέτες τών freak καί επιβεβαιώνοντας τήν άπόλυτη διάθεσή τους νά κάνουν μουσική σάν σοβαροί επαγγελματίες. Έν τφ μεταξύ βγαίνει τό "See Emily play» σάν δεύτερος δίσκος 45 στροφών τού συγκροτήματος πού συμμετέχει σέ σπουδαία κονσέρτα πού καταλήγουν πάντα σέ πραγματικούς θριάμβους. Είναι ή εποχή πού καταφέρνουν νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιό τους γιά τόν «κυκλικό ήχο» πού φτάνει δηλαδή στό κοινό κι' άπό τίς τέσσερις πλευρές, μέσω ενός συστήματος ενισχυτών συνδυασμένων μέ ειδικό μίκτη. Στήν προσπάθεια νά κινηθεί τό γκρούπ εμπορικά πρός τό πλατύ κοινό άρχίζει περιοδείες σέ επαρχιακά κέντρα, πού Όμως τούς φέρνουν μπροστά στίς πρώτες δυσκολίες, γιατί τό άκροατήριο άποτελείται άπό παιδάκια μέ διάθεση νά ξεδώσουν καί νά διασκεδάσουν.. Η μουσική τών FLOYD μάλλον τά φοβίζει. 'Έτσι γίνονται διάφορα χονδροκομένα επεισόδια άποδοκιμασίας, τόσο σέ βάρος τών μελών τού γκρούπ Όσο καί... εναντίον αύτών πού τολμούν καί τούς χειροκροτούν., 'Εν τφ μεταξύ ό Barrett άρχίζει νά δείχνει τά πρώτα εντονα σημάδια εκνευρισμού καί άνησυχίας. 'Ίσως ή διαφημιστική καί εμπορική επιτυχία τού συγκροτήματος δέν ίκανοποιεί τίς βλέψεις τού ρομαντικού «<καλλιτέχνη ώς τό μεδούλι» Όπως λέγαν συχνά γι' αύτόν). 'Έτσι συχνοί είναι οί τσακωμοί του, σέ κουραστικό βαθμό, κατά τή διάρκεια τών εμφανίσεών τους γιά λόγους Όπως ή επιβολή ειδικού ντυσίματος άπ' τούς όργανωτές. 'Εκείνο τόν καιρό βγαίνει καί τό πρώτο τους ΙΡ 7

8 τό «The pίpeτ at the Gates of Oawn» που αρεσε πολύ καί γενικά θεωρήθηκε πολύ σ!.ιxjτή δουλειά καί γεμάτη νεωτερισμούς. Αύτό όμως δέν έμποδίζει τό μεγάλωμα του χάσματος άνάμεσα στό Syd καί τούς άλλους τρείς. Σέ μιά σειρά άπό πασίγνωστα έπεισόδια ό Syd καταφέρνει νά καταντάει γελοίες τίς τηλεοπτικές τους έμφανίσεις καί αύτήν άκόμα τήν πρώτη τους περιοδεία στήν ' Αμερική καί στή Γαλλία. Συχνά χάνεται όταν ειναι ή ωρα νά έμφανιοτουν κι άναγκάζονται νά τόν άντικαταστήσουν μέ άλλους ένω δέν διστάζει νά γίνεται προκλητικός, έριστικός στίς άνόητες έρωτήσεις πού τούς κάνουν οί δημοσιογράφοι. 'Όταν παίζει δέν ειναι πιά ό 'ίδιος. Βλοσυρός περιορίζεται νά παρατραβάει ενα σόλο καί νά ξεχνιέται φέρνοντας τούς ύπόλοιπους σέ δύσκολη θέση.. Ο Syd πιά άπό άναμφίβολος όδηγητής του γκρούπ καταλήγει νά γίνει ενα βάρος γιά τούς άλλους, πού τούς έμποδίζει νά προχωρήσουν όπως θέλουν. 'Έτσι ψάχνουν εναν άλλο κιθαρίστα γιά νά ξαναφέρουν τάξη καί μέτρο στό γκρούπ καί βρίσκουν τόν ΟΑ νιο GILMOUR, παλιό φίλο του Barrett καί των άλλων (ήταν αύτός πού δίδαξε τά πρωτα βήματα στόν 'ίδιο τόν Syd).. Η πεντάδα ειχε μικρή ζωή γιατί ή κατάσταση μέ τόν Syd εγινε πιά άνυπόφορη. 'Έτσι τήν άνοιξη του 1968 ό Barrett έγκαταλείπει όριστικά τό γκρούπ. Έδω καί 10 χρόνια ό Barrett εχει έξαφανιστεί άπ' τήν κίνηση τής σκηνής, παρ' όλα αύτά όμως ό θρύλος γι' αύτόν δέν επαψε ποτέ νά ζει. Ο μύθος τής ενωσής του μέ τούς FLOYO ειναι τόσο ζωηρός στά κυκλώματα τής Rock όσο καί κείνος γιά τήν άναδημιουργία των Beatles. Ο Syd όμως δέν φαίνεται διαθέσιμος νά ζωντανέψει τό φάντασμα τής παλιάς του δόξας.. Ωστόσο διατήρησε άριστες σχέσεις μέ τά ύπόλοιπα μέλη του γκρούπ, μάλιστα στήν ήχογράφηση του «Wish you were here» έμφανίστηκε στό στούντιο πράγμα πού άναθέρμανε τίς έλπίδες των θαυμαστων του, άν κι ειναι ξεκάθαρο ότι εκοψε τούς δεσμούς του μέ τήν μουσική. -. χ

9 Σίγουρα ή δημιουργική του έξάντληση, ώς ενα σημείο, όφείλεται σέ μιά γενική περίοδο κατάπτωσης σέ σχέση μέ τήν υπερβολική χρήση παραισθησιογόνων πού εκανε. Μετά άπό δύο προσπάθειες, πού δέν πείθουν καί πολύ, νά στήσει ενα νέο γκρούπ καί νά γράψει δύο LP «(The Madcah Laughs» τό 68 καί «Barrett» τό 70) δέν φαίνεται νάχει διάθεση νά ξανασχοληθεί μέ μουσικές παραγωγές.. Ακόμα καί σήμερα πολλοί ταυτίζουν τόν Syd Barrett μέ τούς FLOYO καί αύτή ή άπομάκρυνσή του άπ' τόν κόσμο τού θεάματος δέν συνέβαλε στό νά καταστραφεί ό μύθος τού «ίδιοφυούς τρελού». UΙσως στάθηκε ό ρομαντικός καλλιτέχνης τής παλιάς νοοτροπίας, πού δέν μπόρεσε νά υποφέρει τήν έμπορευματοποίηση τής τέχνης, ή ίσως ειναι ό πιό εξυπνος μεταξύ των συγχρόνων του πού κατανόησε δτι στήν κοινωνία τού θεάματος μιά «τρελή ζωή» ειναι περισσότερο εργο τέχνης άπό τό ίδιο τό προϊόν. Παρ' δλα αύτά θάταν σωστό νά τονιστεί δτι ή προσωπικότητά του έπηρέασε τό γκρούπ μέχρις ενα βαθμό γιατί οί υπόλοιποι κατάφεραν άπόλυτα νά άναπτύξουν αύτόν τόν μουσικό χαρακτήρα καί πέρα άπ' τό έρευνητικό ταλέντο τού Barrett χωρίς νά άλλοιώνουν αύτό πού κάνει ξεχωριστή τήν μουσική των FLOYO. Ο τελευταίος δίσκος 45 στροφων τού Barrett (<<Apples and Οranges»)πούλησε πολύ λίγο κι ετσι μέσα άπ' τίς προφανείς δυσκολίες τής καινούργιας τετράδας γίνεται μιά καινούργια προσπάθεια τά «It would be nice» τού Wright καί τό «lulia Oream» τού Waters άλλά τό πείραμα άποτυγχάνει.. Η πρώτη ενδειξη ενός άνεβάσματος σέ δημοτικότητα στάθηκε τό κονσέρτο στό Hyde Park μέ τούς lethro ΤυΙΙ καί τόν Roy Itarper στίς 29. Ιουνίου τού 68, όπου τό γκρούπ καταφέρνει νά έκφραστεί στό μέγιστο των δυνατοτήτων του. Τήν ίδια έποχή βγαίνει τό νέο άλμπουμ τους «Α Saucerfui of Secret»πού περιέχει τό τελευταίο αίνιγματικό κομμάτι τού Barrett τό «lugband blues».. Από δω καί πέρα δμως ένω ό Gilmour περιορίζεται σέ συντονιστική δουλειά έξισορρόπισης ξεχωρίζει ή

10 ήγεμονική φυσιογνωμία τού Rooger Waters πού καί στό μέλλον θά συνθέσει καί θά γράψει τά πιό πολλά τραγούδια καί στίχους., Εν τφ μεταξύ μετασχηματίζεται άκόμα καί ή ήχητική καί θεαματική διάταξη τού γκρούπ πού τείνει νά γίνει έκείνος ό θεσμός στή σκηνή τής Rock πού χρησιμοποιείται σήμερα καί άπό άλλα γκρούπ. Τόν ' Ιούλιο τού 69 βγαίνει τό «More.., ήχητική έπένδυση τού όμώνυμου φίλμ. Παρ' όλο πού οί τάσεις των FLOYO κινούνται στό χωρο των τραβηγμένων συνθέσεων, οί άνάγκες τής ταινίας τούς άνάγκασαν νά περιοριστούν σέ μικρά κομμάτια, πού όμως χαρακτηρίζονται άπό μιά φρεσκάδα άξιοσημείωτη πού θά έμπλουτίσει τό ρεπερτόριο τού γκρούπ. Τήν 'ίδια έποχή γράφουν μουσική γιά τήν 'Ολλανδική καί 'Αγγλική Τ.ν. πού καλύπτουν τά προγράμματα των προσεδαφίσεων στήν Σελήνη. 'Έτσι γίνονται τά κυρίαρχα πρόσωπα τής Rock καί τής τεχνολογικής έποχής. Τόν Νοέμβριο τού 'ίδιου χρόνου κυκλοφορεί τό «Ummaguma.. πού άκόμα μέχρι καί σήμερα από πολλούς θεωρείται ή καλύτερη δουλειά τού γκρούπ. Πρόκειται γιά ενα διπλό άλμπουμ, τόν ενα δίσκο ήχογραφημένο ζωντανό, πού περιέχει τέσσερα κλασικά κομμάτια, καί τόν άλλον σέ στούντιο έντελως καινούργιο αποτελούμενο άπό τέσσερα μέρη γραμμένα τό καθ' ενα κι' άπό ενα μέλος τού γκρούπ. 'Ένα άλμπουμ μέ μελλοντικές βλέψεις γιά τό όποίο ή έφημερίδα «Peper.. θά γράψει: «Οί FLOYO έγκατέλειψαν τήν έμπορικότητα καί ειναι πιά τέσσερις συνθέτες ένωμένοι κάτω από τό ίδιο όνομα... Ο έπόμενος κόπος (άληθινά λίγο ίκανοποιητικός) ήταν ή ήχογράφηση στή Ρώμη τής μουσικής γιά τό φίλμ τού 'Αντονιόνι «Zabriskie Point... Η θεαματική διάσταση των FLOYO άποκτα ενα χαρακτήρα αληθινά κολοσσιαίο στή διάρκεια τής προετοιμασίας αύτού πού θά άποτελέσει τήν πρώτη πλευρά τού «Atom Heart Mother... ν Ας σημειωθεί τό κονσέρτο στό Φεστιβάλ τού Batb μέ μιά χορωδία από 40 10

11 φωνές, μιά άληθινή όρχήστρα και ενα εκθαμβωτικό θέαμα άπό πυροτεχνήματα. Πράγματι τό νέο κομμάτι κατέχει μιά ξεχωριστή θέση ενός κλασσικίζοντος στύλ, πού εκτός άπ' τό νά ύπογραμμίζει τίς μεγάλες ίκανότητες τού γκρούπ είχε τήν άνάγκη καί μιας όρχηστρικής κάλυψης, ή όποία άνατέθηκε στόν φίλο τους Ron Geesin. Τό άλμπουμ μέ τίς άγελάδες διαφημίστηκε κομψά άλλά έντονα, έτσι πού ό δίσκος μέ τό πού βγήκε άνέβηκε γρήγορα στίς πρωτες θέσεις των Charts. Οί Pink Floyd δέχτηκαν νά γράψουν τή μουσική γιά μιά ξεχωριστή παραγωγή τού Petit Rolard δπου θά συμμετέχουν ό Rudolf Nureyev, 70 χορευτές καί μιά όρχήστρα μέ 108 δργανα.. Η χορογραφία θά γίνει πάνω σέ παλιά κομμάτια καί θά παρουσιαστεί τόν Γενάρη τού, 73. Αύτό τό γεγονός είναι μόνο ενδεικτικό τού ρόλου καί τού χώρου πού τό γκρούπ κατέκτησε στά πλαίσια τού διεθνούς θεάματος. Τό επόμενο άλμπουμ τό.. Meddle» δέν παρουσιάζει κάτι τό πολύ γνήσιο σέ σχέση μέ τό.. Atom». 'Έχει δμως ϊδια επιτυχία σέ πωλήσεις καί μιά ύπέροχη όρχηστρική επένδυση. Κάτι τό ιδιαίτερο παρουσιάζεται στό «Seamus» μέ τήν έκτακτη εμφάνιση τού σκυλιού τού Gilmour τού όποίου οί άλλαλαγμοί ταιριάζουν άπόλυτα (δπως λέει κι ό ϊδιος). Φτιαγμένο τό 72 άλλά βαλμένο σέ κυκλοφορία δύο χρόνια άργότερα τό φίλμ τού ;\ ndrien Malen «Pink Floyd at Pompei» ήταν τό πρωτο τού ε'ίδους τελειότητα. Παρ' δλα αύτά ή μουσική τους ύστερεί σέ σχέση μέ τήν θεαματική άτμόσφαιρα καί τίς ύπέροχες χορογραφίες πού κίνησαν περισσότερο ενδιαφέρον μέ τό «The dark side of the moon» ή τεχνική τελειότητα φτάνει στό άποκορύφωμα. Οί ήχογραφήσεις χαρακτηρίζονται σάν καλή προσπάθεια. Είναι κοινή γνώμη δτι ή μουσική των Floyd, παρόλο τό δοξασμένο παρελθόν τους καί τίς συζητήσεις στό χω ρο τού Underground ξεχώρισε άπό καιρό στό νά εκφράσει τήν άπολογία τής «Μηχανής», καί τής τεχνοκρατικής μας εποχής σ' δλο τό θεαματικό της μεγαλείο. 11

12 Τό ότι αύτό τό γιφούπ έγκατέλειψε τήν μυθολογία τοϋ παλιοϋ Rock τόκανε μόνο καί μόνο γιά τόν καινούργιο τύπο μιας μνημειακής παρουσίας, τής άπρόσωπης παρουσίας τοϋ «έπαγγελματία τεχνοκράτη μουσικοϋ». Σήμερα ή μουσική τών Floyd μαζί μέ τά άστυνομικά θρύλλερ, μέ τά κόμικς έπιστημονικής φαντασίας καί τίς προσεδαφίσεις στήν σελήνη άποτελοϋν τό στύλ τής κουλτούρας τοϋ 70. 'Ένα στύλ, πού στό πάλκο πραγματοποιείται μέ τήν βοήθεια ένός θεαματικοϋ όπλοστάσιου.(σύννεφα, εγχρωμο καπνό, πυροτεχνήματα, έκρήξεις, προβολές άπό κόμικς) καί συμβάλλει στήν άποκλιμάκωση τοϋ μοναδικοϋ ποιήματος τής έποχής τήν λατρεία τής τεχνικής τελειότητας, τήν τερατώδη άδυναμία μας μπροστά στήν μηχανή, άπ' τόν θόρυβο ένός κονσέρτου μέχρι τόν θόρυβο ένός έργοστασίου μύθος πού άκόμα καί σήμερα προκαλεί φόβο, θαυμασμό καί έπιθυμία νά ταυτιστοϋμε μέ τήν δύναμή της. Βρισκόμαστε πιθανώς μπροστά σέ μιά άξιοσημείωτη στροφή στήν όποία ή ίστορία τών Floyd είναι μόνον ή άρχή. ( ' Ο τύπος παρουσίασης καί μουσικής ιδεολογίας τών έκλεγόμενων γερμανών «κοσμικών ταχυδρόμων», πού άναπτύσσουν σήμερα γιά παράδειγμα, δέν είναι σίγουρα χωρίς έπηρεασμό άπ' τούς Floyd) καί γίνεται σχεδόν σίγουρα παρ' όλη τήν άντίδραση τής συνείδησης τών μουσικών. Μ' άλλα λόγια αύτή ή πορεία άποπροσωπ, συμβαίνει, ένώ γίνεται ξεκάθαρη ή άπόσταση τών 'ίδιων τών μουσικών καί τής λυρικής συμμετοχής. Τά θέματα άλλοτρίωσης, μοναχικότητας, τοϋ μητροπολιτικοϋ άγχους κυριαρχοϋν παντοϋ. 'Η άγωνία καί ή λύπηση αύξάνονται όσο τό σόου τών Floyd είναι πιά σύμβολο πολυτέλειας τής μηχανής. Εκεί όπου ή ταραγμένη προσωπικότητα τοϋ Barrett δημιούργησε μιά εύχάριστη ενωση άνάμεσα στά μπλούζ καί στόν ήλεκτρονικό έφιάλτη, σέ μιά ίστορική στιγμή, (στό Λονδίνο τοϋ 67) πού τό νεανικό όνειρο πιεζόταν νά ρίξει τά τείχη τής άλήθειας, σήμερα μετά άπό τόσα χρόνια, 12

13 ή τυρανισμένη καί θυμωμένη Rock άφήνει τή θέση της σέ μιά μνημειώδη έκθεση καί άπολογία του θεάματος σήμερα λοιπόν πού πέθαναν τά όνειρα δέν μένει τίποτα πιά παρά ή μηχανή. Μ' όλα αυτά ό Waters, άφιερώνοντας δλο τό «Wish you were here» στόν Barrett σημειώνει μιά άπ' τίς πιό όμορφες σελίδες του κεφαλαίου Rock, δταν βυθισμένος στήν άλλοτρίωση του παρόντος, θυμαται τίς ρίζες του παρελθόντος καί άναπολεί, αυτό πού ή Rock κατέληξε, αυτό πού ήταν κάποτε, αυτό πού θά μπορουσε νά γίνει. Γιά νά καταλήξουμε κάπου, δσον άφορα τήν εξέλιξη τής Rock πού, χάνει συνέχεια έδαφος σέ σχέση μέ τή Disco, η τουλάχιστον γίνεται δλο καί μικρότερης σημασίας γιατί τήν άκουμε μέ λιγώτερη συγκινησιακή συμμετοχή (ξεκομένα καί ψυχρά), πρέπει νά ξεχωρίσουμε, άν αυτό είναι τό πεπρωμένο αυτής τής Rock (πού άρχισε μέ τούς FIoyd). Αυτό τό χάσιμο τής Rock δέν σημαίνει τίποτ' άλλο άπ' τό δτι ξεκοπήκαμε άπ' τήν μαγική εποχή του Rock'n roιι σάν γεννιά μιας διαφορετικής κοινωνίας πού φρόντισε μέ τόν πιό άγριο τρόπο νά μας φυλακίσει σέ γερά δίχτυα. ' Αλλά 'ίσως δέν μας άξίζει οϋτε νά κλάψουμε τό παρελθόν. "Αν μέ τούς FIoyd ή Rock προχώρησε στό νά γίνει μνημείο. αυτό έγινε μόνο καί μόνο επειδή δέν καταφέραμε νά τήν κάνουμε σπαθί. WALTER BINACHI Ι 3

14 ΤΗΕ P/PER ΑΤ ΤΗΕ GA TES OF DAWN Astronomy domine Lime and limpid green the second scene the fights between the blue you once knew tloating down the sound resounds around the icy waters underground Jupiter and Saturn, Oberon there οη the run Titanian, Neptune, Titan, stars can frighten Winding signs tlap tlicker tlicker tlicker tlam pow pow stairways scare and death rules there blindman limpid green the sound surrounds the icy waters οη the lime and limpid green the sound surrounds the icy waters underground 14

15 ΤΗΕ P/PER ΑΤ ΤΗΕ GA TES OF DAWN EΠ1 κρ ά τηση της ά στρονομ ί ας Φλαμουριά καί καθάριο πράσινο ή δεύτερη σκηνή, οί μάχες στό γαλάζιο πού κάποτε ΤΙξερες γλιστρώντας άργά ό ήχος άντηχεί γύρω άπό τά παγωμένα νερά της άβύσσου.. Ο Δίας καί ό Κρόνος καί ό 'Όμπερον ε{ναι σέ τροχιά. Ή Τιτανία, ό Ποσειδώνας καί ό Τιτάν τά άστέρια μπορουν νά σέ τρομάξουν. Περιστρεφόμενα άστέρια φτεροκοπουν τρεμοσβύνουν, τρεμοσβύνουν, τρεμοσβύνουν, λάμψη, πάφ, πάφ... Οί σκάλες του τρόμου καί οί νόμοι του θάνατου έκεί, τό καθάριο πράσινο του τυφλου.. Ο ήχος περικυκλώνει τά παγωμένα νερά. Στή Φλαμουριά καί στό καθάριο πράσινο ό ήχος περικυκλώνει τά παγωμένα νερά της άβύσσου. Όμπερον καί Τιτάνια: δορυφόροι τού Ούρανού Τιτάν: δορυφόρος τού Κρόνου. 15

16 Lucίfer Sam Lucifer Sam saw your cat always sitting by your side always by your side that cat's something Ι can't explain Jennifer Gentle you're the witch you're the left side, he's the right side oh ηο that cat's something Ι can't explain Wouldn't say we're going Ιο see me a hip cat, me a ship's cat somewhere, anywhere that cat's something Ι can't explain The night is crawling, shifting sand hiding around οη the ground he'll be bound when you're around that cat's something Ι can't explain 16

17 Lucίfer Sam Ο Lucifer Sam* ειδε τόν γάτο σου νά κάθεται συνέχεια δίπλα σου. Πάντα δίπλα σου αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Jennifer Gentle εισαι ή μάγισσα εισαι ή ιiριστερή πλευρά, αύτός ειναι ή δεξιά σου όχι! Αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Δέν θά μπορούσαμε νά ποϋμε ότι ψάχνουμε νά δοϋμε έμένα μιά τρομερή γάτα, έμένα μιά γάτα τοϋ καραβιοϋ κάπου παντοϋ, αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Η νύχτα ερπει, κινούμενη άμμος κρύβεται στό έδαφος θά ειναι περιορισμένος όταν θά έπιστρέψει. Αύτός ό γάτος ειναι κάτι πού δέν μπορώ νά έξηγήσω. Sam ε!ναl να άγγλοσαξωνlκό δνομα πολύ κοινό όπότε Lucifer Sam xεi σάν φίλε Lucifer 1'1 άύαπητέ Lucifer... 17

18 Ma tίlda mother There was a king who ruled the land His Majesty was ίη command with silver eyes the scarlet eagle showered silver οη the people Oh mother tell me more why'd you have ιο leave me there hanging ίη my infant chair waiting Υου οηιυ have ιο read the lines they're scribbled ίη black and everything shines Across the stream with wooden shoes bells ιο tell the king the news a thoushnd misty riders climb υρ higher once υροη a time Wandering and dreaming the words had different meanings yes they did For all the time spent ίη that view the doll's house darkness' old perfume and fairy-stories held me high οη clouds of sunlight f10ating by Oh mother tell me more tell me more ΙΧ

19 rh μητέ ρα τή ς Ματ ίλ ντας Ήταν νας βασιλιάς πού έξουσίαζε τή χώρα.. Η Αύτού Μεγαλειότης του διοικούσε μέ άσημένια μάτια ό κόκκινος άετός εριχνε άσήμι στόν κόσμο. 'Όου μαμά πές μου κι άλλα γιατί πρέπει νά μ' άφήσεις σ ' αυτο τό σημείο νά κάθομαι στή παιδική μου καρέκλα περιμένοντας. Τό μόνο πού εχεις νά κάνεις ειναι νά διαβάσεις τίς γραμμές ειναι σκαλισμένες σέ μαύρο, καί όλα γυαλίζουν. Μέσα άπό τό ποτάμι μέ ξύλινα παπούτσια καμπάνες γιά νά φέρουν στόν βασιλιά τά νέα χίλιοι ίππότες άνεβαίνουν μέσα στήν όμίχλη πιό ψηλά μιά φορά κι να καιρό. Τριγυρίζοντας στά όνειρά μου οί λέξεις ειχαν διαφορετική σημασία, ναί ειχαν. Γιά όλο τόν καιρό πού πέρασα μ ' αύτό τό όραμα τό παλιό άρωμα τού σκοταδιού, άπό τό κουκλόσπιτο καί ίστοριούλες, μέ κράτησαν ψηλά πάνω σέ σύννεφα άπό ήλιόφως πού γλιστρούσαν άπαλά. 'Όου μαμά πές μου κι άλλα πές μου κι άλλα. lιj

20 F/aming Alone ίη the clouds all blue lying οη an eiderdown yippie, you can 't see me but Ι can you Lazing ίη the foggy dew sitting οη a unicorn ηο fear, you can't hear me but Ι can you Watching buttercups cup the light sleeping οη a dandelion Ιοο much, Ι won 't touch you but then Ι might Screaming through the scarlet sky travelling by telephone hey, ho here we go ever so high 20

21 Φλ εγ ό μ ενος Μόνος στά σύννεφα, όλα μπλέ, ξαπλωμένος πάνω σ' να στρώμα. Eϊ! Δέν μπορείς νά μέ δείς, άλλά έγώ μπορώ. Τεμπελιάζοντας στή δροσιά της όμίχλης, καθισμένος πάνω σ' να μονόκερο χωρίς φόβο, δέν μπορείς νά μ' άκούσεις άλλά έγώ μπορώ. Βλέποντας κίτρινα άγριολούλουδα νά σκεπάζουν τό φώς κοιμισμένος πάνω σέ μιά πικραλίδα πάρα πολύ! Δέν θά σ' άγγίξω, μά ίσως θά μπορούσα! Ούρλιάζοντας μέσα άπ' τόν κατακόκκινο ούρανό ταξιδεύοντας μέ τό τηλέφωνο. Eϊ! Νά! Πηγαίνουμε τόσο ψηλά όσο ποτέ! μυθικό ζώο πού μοιάζει μέ άλογο, μέ Ι!να μακρύ. κέρατο (dυυελιοφ6ρος). Παριστάνεται μέ ούρά λιονταριού. άγριο φυτό μέ κίτρινα dυριολούλουδα. μικρό άγριο φυτό μέ κατακίτρινα λουλούδια καί βαθειά χαραγμένα φύλλα. 21

22 Take up the stethoscope and walk I'm ίη bed, aching head gold is red, choke I'm red I'm the bread, gold is red Jesus bled, pain is red dark room Oh ηο Breeze is slow, you are slow chill grow feeling seems Ιο melt the brain seems Ιο cause a painful brain doctor kindly tell your wife that I'm aliνe f10wers thriνe realize realize realize

23 Πάρε τό στη θ οσκ ό πι ο κα ί περπ ά τα ΕΙμαι στό κρεββάτι, μοϋ πονάει τό κεφάλι ό χρυσός ειναι κόκκινος, ειμαι χάλια καί ξαναμμένος. ΕΙμαι τό ψωμί, ό χρυσός ειναι κόκκινος. σ Χριστός αίμορραγοϋσε, ό πόνος ειναι κόκκινος σκοτεινό δωμάτιο... σου όχι! Η αύρα ειναι άργή, εισαι άργός τό κρύο μεγαλώνει πόνος φαίνεται νά πιέζει τόν έγκέφαλο μοϋ φαίνεται δτι φέρνει όδύνη στό μυαλό. σ Γιατρός εύγενικά θά πεί στή γυναίκα σου, δτι ειμαι ζωντανός τά λουλούδια μεγαλώνουν. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω καταλαβαίνω. Στ' 'Αγγλικά ή λέξη bread συμβολίζει έκτός άπ' τό ψωμί άπλά τήν Ιννοια χρήμα.

24 The gnome Ι want Ιο tell you a story about a IittIe man if Ι can a gnome named CrimbIe CrombIe and IίttIe gnomes stay ίη their homes eating sieeping drinking their wine He wore a scarlet tunic a biue-green hood ίι looked quite good he had a big adventure amidst the grass fresh air at last wining dining biding his time And then one day hurray another way for the gnomes Ιο say hurray Look at the sky, look at the river isn't ίι good look at the sky, look at the river isn 't ίι good wining finding piaces Ιο go

25 o Νάνος Θέλω νά σας πω μιά ίστορία γιά fva μικρό άνθρωπο άν μπορω fvav νάνο πού τόν λέγαν Crimble - Cromble καί τούς μικρούς νάνους πού μένουν στά σπίτια τους τρώγοντας καί πίνοντας τό κρασί τους. Φοροϋσε fvav κατακόκκινο χιτώνα fvav γαλαζοπράσινο σκοϋφο φαινόταν άληθινά χαριτωμένος. Ζοϋσε μιά μεγάλη περιπέτεια καταμεσίς στά χόρτα στόν καθαρό άέρα πάντα κερδίζοντας, τρώγοντας, περιμένοντας τήν ώρα του. Καί ί:πειτα μιά μέρα - Οϋρρα!! μιά άκόμα εύκαιρία στούς νάνους νά ποϋνε -Οϋρρα! Κοίτα τόν ούρανό, κοίτα τό ποτάμι δέν ειναι ώραίο; Κοίτα τόν ούρανό, κοίτα τό ποτάμι δέν ειναι ώραίο; Κερδίζοντας, άνακαλύπτοντας μέρη νά πανε; 25

26 Chapter 24 Α movement is accomplished ίη six stages and the seventh brings return the seven is the number of the young lίght ίι forms when darkness is increased by one Change returns success going and coming without error action brings good fortune sunset, sunrise The time is with the month of winter solstice when the change is due Ιο come thunder ίη the early course of heaven things cannot be destroyed once and all for all

27 Κεφάλαιο 24 'Ένα κίνημα άποδίδεται σέ έξι φάσεις καί ή έβδομη φέρνει τήν έπιστροφή τό l:πτά ειναι τό νούμερο άπ' τό καινούργιο φως σχηματίζεται όταν τό σκοτάδι αύξάνεται κατά ένα. Ή άλλαγή έπιστρέφει' ή έπιτυχία φεύγει καί έρχεται χωρίς λάθος ή δράση φέρνει καλή τύχη ήλιο βασίλεμα, ήλιοχάραμα. Η στιγμή ώριμάζει μέ τόν μήνα τού χειμερινού ήλιοστάσιου, όταν ή άλλαγή πρέπει νά nθει μία βροντή στόν πρώϊμο δρόμο γιά τόν ούρανό, τά πράγματα δέν μπορεί νά καταστραφούν μιά γιά πάντα. "')7 -'

28 The scarecrow The black and green scarecrow as everyone knows stood with a bird οη his hat and swore everywhere he didn't care he stood ίη a field where barley grows His head did ηο thinking, his arms didn't move except when the wind cut υρ and mice ran around οη the ground he stood ίη a field where barley grows The black and green scarecrow was sadder than me but now he's resigned Ιο this fate 'cause life's ηοι unkind, he doesn't mind he stood ίη a field where barley grows

29 Τό σκιάχτρο Τό μαυροπράσινο σκιάχτρο, δπως δλοι ξέρουν στεκόταν μέ ενα πουλί πάνω στό καπέλο του, καί πετούσε τίς κατάρες του όπουδήποτε χωρίς νά νοιάζεται στεκόταν σ' ενα χωράφι μέ κριθάρι. Τό κεφάλι του δέν σκεφτόταν, τά χέρια του δέν κουνιόταν παρά μόνο δταν ό άνεμος τό κουνούσε καί τά ποντίκια ετρεχαν γύρω-γύρω στό χώμα, στεκόταν σ' ενα χωράφι μέ κριθάρι. Τό μαυροπράσινο σκιάχτρο ήταν πιό λυπημένο άπό μένα άλλά τώρα άφέθηκε σ' αυτό τό πεπρωμένο, γιατί ή ζωή δέν ειναι άγαρμπη, δέν τόν νοιάζει στεκόταν σ' ενα χωράφι μέ κριθάρι.

30 Bike I've got a bike, you can ride if you lίke it's got a basket, a bell that rings and things Ιο make ίι look good I'd give ίι Ιο you if Ι could but Ι borrowed ίι You're the kind of girl that fits ίη with my world ΙΊΙ give you anything, everything if you want a thing I've got a cloak, it's a bit of a joke there's a tear up the front, it's red and black I've had ίι for months if you think ίι could look good then Ι guess ίι should Ι know a mouse and he hasn't got a house Ι don't know why Ι call him Gerald he's getting rather old but he's a good mouse Ι'νe got a clan of gingerbread men here a man, there a man, lots of gingerbread men take a couple if you wish, they're οη the dish Ι know a room of musical tunes some wine, some gin, most of them are clock work let's go ίηιο the other room and make them work

31 Ποδήλατο νε χω ενα ποδήλατο, μπορείς νά τό καβαλήσεις αν θελεις εχει καλάθι καί κουδούνι πού κτυπα καί πράγματα πού τό κάνουν νά φαίνεται όμορφο. Θά σού τό εδινα αν μπορούσα, άλλά ειναι δανεικό. Εισαι άπό τά κορίτσια πού ταιριάζουν στόν κόσμο μου. Θά σού τά δώσω όλα, τά πάντα αν θέλεις κάτι. νε χω ενα μανδύα, ειναι λίγο άστείος μ' ενα σκίσιμο μπροστά, ειναι κοκκινόμαυρος τόν ειχα γιά μήνες άν νομίζεις ότι θά σού ταίριαζε τότε ύποθέτω ότι θά πανε όλα καλά. Ξέρω ενα ποντίκι πού δέν εχει σπίτι, δέν ξέρω γιατί, τό φωνάζω Gerald γερνάει, άλλά ειναι καλό ποντίκι. νε χω μιά φυλή μέ άνθρώπους άπό μελόψωμο νά ενας, νά κι άλλος, πολλοί άνθρωποι άπό μελόψωμο πάρε καναδυό αν θέλεις, ειναι στό πιάτο. Ξέρω ενα δωμάτιο μέ μελωδίες λίγο κρασί, λίγο τζίν, τά περισσότερα ειναι κουρδιστά ας παμε στό αλλο δωμάτιο, νά τά κάνουμε νά δουλέψουν.

32 Α SAUCERFUL ΟΡ SECRETS Let there be more /ight Far far far away wa..y people heard him say say Ι will find a way way there will come a day day something will be done Then at last the mighty ship descending at a point of f1ame made contact with the human race at ηο time Now now now is the time time time to be be be aware Not so far the solar bear ίη human role revealed to him a living soul of heavenward forever Sunlight, something ίη my eye something ίη the sky waiting there for me The antelope grows hurling back the servicemen would like to sigh the memory went f10ating round as Lucy ίη the sky

33 Α SAUCERFUL ΟΡ SECRETS 'Άστα νά είναι πιό φωτεινά Mαιcριά, μαιcριά, πιό μαιcριά οί άνθρωποι τόν άιcoυσαν νά λέει, θά βρώ ενα δρόμο, θά έλθει μιά μέρα, ιcάτι θά συμβεί. Λοιπόν τελιιcά τό ιcαράβι της δύναμης ιcατεβαίνoντας σέ ενα σημείο φωτιάς ήρθε σέ γρήγορη έπαφή μέ τήν άνθρώπινη ράτσα. Τώρα, τώρα ειναι ό ιcαιρός ιcαιρός νά είμαστε, ε'ίμαστε συνειδητοί. Oχι ΙCαί πολύ μαιcριά, ή ήλιαιcή άριcτoς σέ άνθρώπινο ρόλο, τού άπoιcάλυψε μιά ζωντανή ψυχή, μέ ύπέρλαμπρη αίωνιότητα. Φώς τού ηλιου, ιcάτι μέσα στά μάτια μου ιcάτι στόν ούρανό μέ περιμένει.. Η άντιλόπη μεγαλώνει γυρίζοντας πίσω γρήγορα οί στρατιώτες θά ήθελαν νά άναστενάξουν ή άνάμνηση άπoμαιcρύνθηιcε σάν ενα έλισσόμενο ποτάμι όπως ή Lucy* στόν ούρανό. 'Εδώ έχουμε καθαρή άναφορά στό.. Lucy ίη the Sky with Dimonds.. τών BeatIes.

34 Oh oh did you ever know ηο never ever will they ascend Summoning ίη his cosmic powers and f10wing slightly from his toes psychedelic nations f1y Remember α dαy Remember a day before today a day when you were young renew a play along with time evening with a thyme Sing now a song that can 't be sung without a morning's kiss dream you shall be ίι if you wish look for your king why can't we play today why can't we stay that way CΙimb your fatal apple tree try Ιο catch the sun hide from your little brother's gun dream yourself away Why can 't we reach the sun why can't we blow the years away go away remember remember 34

35 'Όου! τό εχετε μάθει, όχι αύτοί δέν θά άνεβουν ποτέ Κάνοντας έκκληση στίς-κοσμικές τους δυνάμεις καί σηκωμένοι άργά στά δάκτυλα τών ποδιών τους τά ψυχεδελικά έθνη πετουν. Θυμήσου μιά μέρα Θυμήσου μιά μέρα του κάποτε, μιά μέρα πού ήσουν νέος, άνανέωσε ενα παιχνίδι μέ τή βοήθεια του χρόνου, βραδυά άρωματισμένη μέ θυμάρι. Τραγούδα τώρα ενα τραγούδι πού δέν τραγουδιέται χωρίς ενα πρωϊνό φιλί όνειρέψου έκείνο πού θίiθελες νά εισαι ψάξε τόν βασιλιά σου. Γιατί δέν μπορουμε νά παίξουμε σήμερα; Γιατί δέν καταφέρνουμε νά μείνουμε έτσι; Ανέβα στή μηλιά του πεπρωμένου σου προσπάθησε νά πιάσεις τόν ήλιο κρύψου άπό τό όπλο του μικρου σου άδελφου. Όνειρέψου δτι εισαι μαkριά. Γιατί δέν μπορουμε νά φτάσουμε στόν ήλιο; γιατί δέν μπορουμε νά χάσουμε τά χρόνια μας πετώντας φύγε, φύγε μακριά Θυμήσου, θυμήσου

36 Set the contro/s lor the heart ΟΙ the sun Little by little the night turns around counting the leaves which tremble ίη the dawn notices leaning οη each other and yearning under the leaves the swallow is resting Set the controls for the heart of the sun Οη to the mountain watching the Watcher breaking the darkness, breaking the grapevine the moment your flaw is run to your shadow notice the shadow that reopens the vine Set the controls for the heart of the sun heart of the sun Breaking the shape of his questions for ever when the sun will fall ίη the evening Will he remember the lesson Ι gave him Set the controls for the heart of the sun heart of the sun.

37 Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιάς τού 'Ήλιου Λίγο-λίγο ή νύχτα μεταβάλλεται μετρώντας τά τρεμάμενα φύλλα τήν αυγή ο{ άντιλήψεις στηρίζοντ α ι ή μία στήν άλλη καί λαχταρώντας κάτω άπ' τά φύλλα, τό χελιδόνι ξεκουράζεται. Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιας του 1'jλιου. Πάνω στό βουνό, παρατηρώντας τόν παρατηρητή παραβιάζοντας τό σκοτάδι, σπάζοντας τό κλημα τή στιγμή πού ή άτέλειά σου ειναι διωγμένη στή σκιά σου παρατήρησε τή σκιά πού ξαναδίνει ζωή στό άμπέλι. Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιας του 1'jλιου της καρδιας του 1'jλιου. Καταστρέφοντας τό σχημα των προβλημάτων του γιά πάντα 'Όταν ό 1'jλιος θά πέσει τό βράδυ θά θυμαται τό μάθημα πού του fδωσα; Ρυθμίστε τούς έλέγχους της καρδιας του 1'jλιου της καρδιας του 1'jλιου.

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός)

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) HIP HOP Το χιπ χοπ είναι ένα είδος ρυθμικής μουσικής που ξεκίνησε στην Αμερική την δεκαετία του 70 με 80 που αποτελείται από 4 στοιχεία: 1. Ραπ (Ο στίχος) 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) 3. Djing(Η μουσική) 4.

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script

Panagiotis Peikidis PAE8397. Short film script Panagiotis Peikidis PAE8397 Short film script Panagiotis Peikidis 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3 *Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο Δράση 3 * * Καλημέρα Σωτήρα * σου μιλάει η πέμπτη, * τάξη του δημοτικού σχολείου Σωτήρας. * πολύ μας υποτίμησες, εμείς μονάχα λίγο. * Σκεφτήκαμε Σωτήρα να σου πούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός The Mouse s Wedding page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για Father Mouse = Πατέρας Ποντικός Mother Mouse = Μητέρα Ποντικίνα Miss Mouse = Δεσποινίς Ποντικίνα page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013

Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013 Novalifε (May 2013) Monday 13 May 2013 15:45 ΦΛΕΡΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΓΣΕ (FLIRTING WITH DISASTER) 17:20 LIFETIME 17:35 C.S.I. XII - ΕΠΕΙΣ.01 ΚΓΣΑ (73 SECONDS) 18:30 ΤΟ ΣΤΙΛ ΤΩΝ ΣΤΑΡ (STARS IN STYLE)

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ÐÜìå ãéá øþíéá; στην Αυστραλία πιο φθηνά πιο ακριβά. στην Ελλάδα

ÐÜìå ãéá øþíéá; στην Αυστραλία πιο φθηνά πιο ακριβά. στην Ελλάδα Eíüôçôá 7 ÐÜìå ãéá øþíéá; ΠΙΟ ΦΘΗΝΟΣ - ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ ΠΙΟ ΦΘΗΝΟ / ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΣ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ Βάλε ένα x στον πίνακα και μετά γράψε προτάσεις όπως στο παράδειγμα Put a x in the table and then write sentences

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα