I N D U S T R I A L G O O D S

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I N D U S T R I A L G O O D S"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓENΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν [ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α ] P R O D U C T I O N A N D S A L E S O F I N D U S T R I A L G O O D S [ A N N U A L S U R V E Y ] P r o d c o m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΠΕΙΡΑΙΑΣ / PIRAEUS ISSN

2

3 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Λ: 106 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΛΠ. INDUSTRY, ETC. ΠAPAΓΩΓH ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝIKΩN ΠPOΪONTΩN PRODCOM 2010 PRODUCTION AND SALES OF INDUSTRIAL GOODS ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 PIRAEUS

4 ISSN

5 Π P OΛOΓOΣ Mε το τεύχος αυτό η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει τα απο τε λέ - σματα της Eτήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Bιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) του έτους H έρευνα αυτή διενεργείται κάθε χρόνο, βάσει του Kανονισμού (EOK) 3924/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991, και συμβάλλει στην παρακολού θηση της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του Mεταποιητικού Tομέα. Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προτάσσεται εισαγωγή στην οποία περιγράφεται η μεθοδολογία της και διευκρινίζονται διάφορες στατιστικές έννοιες που περιέχονται στους πίνακες. Eλπίζουμε ότι το δημοσίευμα αυτό θα φανεί χρήσιμο, τόσο στις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και στους διάφορους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, των οποίων το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του Bιομηχανικού Tομέα είναι ιδιαίτερα έντονο. H ΕΛΣΤΑΤ εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσους συνέβαλαν με τη συνερ - γασία τους στην έκδοση αυτή. Πειραιάς, 2014 Ανδρέας Β. Γεωργίου Πρόεδρος της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής 5

6 F O R E W O R D In this issue the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) publishes the results of the Annual Survey on the Production and Sales of Manufactured Goods (PRODCOM Survey) for the year This survey is conducted on an annual basis, by virtue of Council Regulation (EEC) 3924/91 and helps monitoring the activity of the enterprises of the manufacturing sector. The introduction placed in the first part of this issue aims at facilitating users by describing the survey methodology and clarifying the statistical concepts found in the tables of the publication. We hope that this publication will prove very useful to the competent agencies and organizations, enterprises and private users who are interested in the evolution of the Manufacturing Sector. ELSTAT gratefully acknowledges and thanks all those who promptly cooperated for the provision of data contributing, in their turn, to the publication of this issue. Piraeus, 2014 Αndreas V. Georgiou President of the Hellenic Statistical Authority 7

7 EIΣAΓΩΓH INTRODUCTION 1. Iστορικό Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί από το 1993 την Ετήσια Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊό ντων (PRODCOM). Η έρευνα αυτή αντικατέστησε τη μέχρι το 1992 διενεργούμενη Ετήσια Έρευνα Παραγωγής Βιομηχανικών Προϊόντων που γινό - ταν με βάση τα προϊόντα των κλάδων της ΣΤΑΚΟΔ 81. Ο όρος PRODCOM προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις «PRODuction COMmunautaire (Κοινοτική Παραγωγή) και χαρακτηρίζει τις στατιστικές παραγωγής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ορυχεία λατομεία και τις μετα ποιη - τικές βιομηχανίες, δηλαδή τα τμήματα B και Γ της Γενικής Ονομα τολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων της Ευρω παϊκής Ένωσης (NACE Αναθ. 1). Βάση της έρευνας αποτελεί ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 3924/91 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής έρευνας για την παρα - γωγή βιομηχανικών προϊόντων (Κανονισμός PRODCOM βλ. ακολούθως). Η καταγραφή της παραγωγής κατά προϊόν γίνεται σύμ φωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2 του προαναφερ θέντος Κανο νισμού, βάσει του καταλόγου των προϊόντων PRODCOM, και θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 90%, τουλάχιστον, της εθνικής παραγωγής ανά τάξη της NACE Αναθ Σκοπός της έρευνας Κύριος σκοπός της έρευνας PRODCOM είναι η κατα - γραφή στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα της μεταποιη - τικής βιομηχανίας σε κοινοτικό επίπεδο. Τα στοιχεία συγκεν τρώ νονται από κάθε κράτος μέλος και στη συνέ - χεια αποστέλλονται στη Eurostat, όπου δημοσιεύονται συγκεντρωτικά για όλα τα κράτη μέλη. 3. Μεθοδολογία της έρευνας Μέχρι το 2007 η έρευνα διενεργείτο στους κλάδους 15 έως και 36 της NACE Αναθ. 1 και είχε ως πρώτο έτος ανα - φοράς το Από το 2008 διενεργείται στους αντίστοι - χους κλάδους 10 έως και 33 της NACE Αναθ. 2. Τα στοιχεία που συλλέγονται για κάθε βιομηχανικό προϊόν είναι: Συνολική παραγωγή. Ποσότητα πωλήσεων. Αξία πωλήσεων. Στην αξία πωλήσεων προστίθενται τα έξοδα συσκευα - σίας και μεταφοράς, όταν αυτή γίνεται με μέσα της ερευ - νώμενης μονάδας, και αφαιρούνται ο ΦΠΑ, ο φόρος κατα - νά λωσης, οι εκπτώσεις και οι επιστροφές. Στα πλαίσια της έρευνας καταγράφονται, επίσης: Εργασίες υπεργολαβίας, κατά προϊόν (μόνο ποσό τη - τα και αμοιβή εργολήπτη). Βιομηχανικές υπηρεσίες (εξευγενισμός, επισκευή, συ ντήρηση, συναρμολόγηση). Για την επιλογή των μονάδων της έρευνας, ως πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε το Μητρώο Eπιχει ρήσεων της Χώρας, το 9 1. Background The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) has been conducting the Annual Survey on Production and Sales of Manufactured Goods (PRODCOM) since This survey replaced the Annual Survey on Industrial, which was conducted until 1992 and was based on the products of the Greek Classification of Economic Activities (STAKOD 81). PRODCOM survey provides statistics on the of manufactured goods at EU level. The term comes from the French "PRODuction COMmunautaire" (Community Production) and the survey covers the sectors of mining quarrying and manufacturing, that is sections B and C of the Statistical Classification of Economic Activities in the European Union (NACE Rev. 1). The legal basis of the survey is Council Regulation (EEC) 3924/91 on the establishment of a community survey on industrial (PRODCOM Regulation). In compliance with article 2, paragraph 2 of the aforementioned regulation, is to be recorded according to the product headings of the PRODCOM list, representing at least 90% of national per NACE Rev. 1 class. 2. Purpose of the survey The purpose of PRODCOM survey is to collect data on the of manufactured goods at community level. The data collected by each Member State are transmitted to Eurostat and they are published at product level, aggregated for all Member States. 3. Survey methodology Until 2007 the survey covered the sectors 15 to 36 of NACE Rev. 1, with first reference year From 2008 onwards, the survey covers the corresponding sectors 10 to 33 of NACE Rev. 2. The data collected for each industrial product are: Total.. Value of. The packing and transport expenses are added to the value of, in the case where these activities are carried out by the surveyed units, while VAT, consumption tax, discounts and returns are excluded. Within the frame of the survey, the following data are also recorded: Subcontracting activities at product level (only quantity and contractor s remuneration). Industrial services (refining, repair, maintenance, assembly). The frame used for the selection of the surveyed units was the Business Register of Greece, which is compiled by

8 οποίο καταρτίζεται από την αρμό δια Διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ και ενημερώνεται από τις κατ έτος διενεργούμενες έρευνες. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της έρευνας, οι επιχειρήσεις που ερευνώνται θα πρέπει να απασχολούν, τουλάχιστον, 20 άτομα. Στην Ελλάδα, όμως, ερευνώνται όλες οι επιχειρήσεις με απασχόληση άνω των 10 ατόμων, και όπου κρίνεται απαραίτητο, και μικρότερες επιχειρήσεις, προκειμένου να καλυφθεί η παραγωγή όλων των προϊόντων. Ως ε ρ ε υ ν ώ μ ε ν η μ ο ν ά δ α ορίζεται το βιομηχανικό κατάστημα. Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια στα οποία αναγράφονται όλα τα υπό έρευνα προϊόντα της επιχείρησης σε οκταψήφια ανάλυση, με βάση την κοινοτική λίστα προϊόντων (PRODCOM), όπως εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Eurostat. Ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα των προϊόντων μπορεί να διαφοροποιoύνται από έτος σε έτος, για τον λόγο ότι τα προϊόντα του καταλόγου PRODCOM θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά της Συνδυα σμένης Ονοματολογίας. Με βάση το ΝΔ 3627/56 και τον Ν 2392/96, η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ (πρώην Γ.Γ.ΕΣΥΕ) είναι υποχρεωτική και, συνεπώς, όλες οι ερευνώμενες μονάδες συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 4. Αποτελέσματα της έρευνας Τα στοιχεία που συλλέγονται με τα ερωτηματολόγια υπόκεινται σε λογικό έλεγχο, σε σύγκριση με τα προϊόντα των προηγούμενων ετών, και κατόπιν καταρτίζεται πίνακας με τα αποτελέσματα της έρευνας κατά προϊόν και σε σύνολο Χώρας. Βάσει της προαναφερθείσας ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΛΣΤΑΤ (ΝΔ 3627/56 και Ν 2392/96) για την εμπιστευτικότητα των συλλεγόμενων στοιχείων, στα αποτελέσματα της έρευνας δεν εμφανίζονται στοιχεία κατά επιχείρηση. Πίνακες με τα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμοι, τόσο στη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ όσο και στην ιστοσελίδα της: the competent Division of ELSTAT and which is updated through the surveys that are conducted on an annual basis. According to PRODCOM Regulation, the survey should be conducted on all manufacturing establishments having 20 or more employees. Nevertheless, in Greece, in order to cover the of all the manufactured products, the survey is conducted on manufacturing establishments having 10 or more employees and, if deemed necessary, even on smaller enterprises. The surveyed unit is the manufacturing establishment. The survey is conducted through questionnaires where all the surveyed products of the manufacturing establishment are listed (at eight-digit analysis), on the basis of the PRODCOM list, which is issued every year by Eurostat. The codes (eight-digit analysis), the descriptions and the units of may vary from year to year, because PRODCOM list has to be fully in line with the Combined Nomenclature. In compliance with Greek legislation (Laws 3627/56, 2392/96), data provision to ELSTAT is obligatory and therefore all the surveyed units have to fill in the Annual Industrial Survey questionnaire. 4. Survey results The data collected through the questionnaires are subject to logical checks before the tabulation of the survey results. In compliance with Greek legislation on data confidentiality (Laws 3627/56, 2392/96), the survey results do not present data per single manufacturing establishment. The final figures are published aggregated by branch in the detailed tables. The tables with the survey results are available in the Library of ELSTAT and are also posted on the website of ELSTAT: 10

9 με απασχόληση 10 άτομα και άνω: 2010 Production, and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons and over: 2010 Value of 10. ΠPOΪONTA ΔIATPOΦHΣ 10. FOOD PRODUCTS Nωπό και διατηρημένο κρέας Meat, fresh and preserved Nωπό κρέας βοοειδών, χοι ρο ειδών, αιγοειδών και προ βάτων Kατεψυγμένο κρέας βοοειδών, χοιροειδών και προβάτων Meat of bovine animals, swine, goat, sheep, fresh Meat of bovine animals, swine, sheep, frozen Nωπό και διατηρημένο κρέας που - λερικών Poultry, fresh or preserved Kοτόπουλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Kοτόπουλα, κατεψυγμένα Chicken, fresh or chilled Chicken, frozen κρέατος Meat products Mπέικον Λοιπά αλλαντικά (σε κονσέρβες ή όχι) Zαμπόν Λουκάνικα Bacon Cooked meat (canned or not) Ham Sausages Mεταποιημένα και διατηρημένα ψά - ρια και προϊόντα αλιείας Fish, processed and preserved, and fishery products Iχθύες και ιχθυηρά, σε κονσέρβες Iχθύες, κατεψυγμένοι, και τα μέρη τους Iχθύες, καπνιστοί, αποξηραμένοι, και τα μέρη τους Fish, cooked, in cans Fish, frozen, and their parts Fish, smoked or dried, and their parts Mεταποιημένες και διατηρημένες πα τάτες Potatoes, processed and preserved Πατάτες, κατεψυγμένες Potatoes, frozen Φυσικοί χυμοί, συμπυκνωμένοι και μη συμπυκνωμένοι Natural juices, concentrated and non-concentrated Πορτοκαλιού Γκρέιπ φρουτ Λεμονιού και άλλων εσπερι δο ειδών Aνανά Άλλων φρούτων (σταφυλιών, μήλου κλπ. και μείγματα χυμών) Tομάτας Λίτρα Litres Orange juice Grapefruit juice Lemon and other citrus fruit juice Pineapple juice Other fruit juices (grapes, apple and mixtures) Tomato juice Eπεξεργασμένα φρούτα και λαχα - νικά Processed fruit and vegetables Λαχανικά, κατεψυγμένα Ξερά λαχανικά (εκτός πατάτας) Λαχανικά και μείγματα λαχανικών, μαγειρεμένα, σε κονσέρβες (έ τοι - μα φαγητά, ρώσικη σαλάτα, πατα - το σαλάτα κλπ.) Tομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια, παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ Eκχύλισμα και πουρές από τομάτες Συμπυκνωμένες τομάτες Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζε λέ - δες, πολτοί και πάστες φρού των Kομπόστες Frozen vegetables Dried vegetables (except potatoes) Vegetables and mixed vegetables, cooked, in cans (prepared meals, Russian potato salad, etc.) Tomatoes, whether or not cut or sliced, prepared or preserved (otherwise than by vinegar or acetic acid) Unconcentrated tomato purée and paste Concentrated tomato purée and paste Jams, marmelades, jellies, pulps and purées Stewed fruits 11

10 Production, and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons Value of Σταφίδα, μαύρη Σουλτανίνα Άλλες σταφίδες Black currants "Sultanas" raisins Other currants Mη επεξεργασμένα έλαια και λίπη Crude oils and fats Παρθένο ελαιόλαδο και τα κλά - σματά του, μη χημικώς μετα σχη - μα τισμένα Aκατέργαστο βαμβακέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετα - σχηματισμένα Aκατέργαστο σογιέλαιο και τα κλά - σματά του, μη χημικώς μετα σχη - ματισμένα Aκατέργαστα λάδια ηλιοτροπίου και κνήκου, μη χημικώς μετασχη μα - τισμένα Aκατέργαστο καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετα - σχηματισμένα Λοιπά ακατέργαστα έλαια (φοι νι κέ - λαια, λινέλαια κλπ.) και τα κλά - σμα τά τους, μη χημικώς μετα σχη - μα τισμένα Zωικά λίπη, λάδια και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχημα - τισμένα Virgin olive oil and its fractions, not chemically modified Crude cotton-seed oil and its fractions, not chemically modified Crude soya-bean oil and its fractions, not chemically modified Crude sunflower-seed oil and sunflower oil, not chemically modified Crude maize (corn) oil and its fractions, not chemically modified Other crude oils and their fractions, not chemically modified Animal fats and oils and their fractions, not chemically modified Eξευγενισμένα έλαια και λίπη Refined oils and fats Eξευγενισμένο ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετα - σχηματισμένα Eξευγενισμένο βαμβακέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετα - σχη ματισμένα Eξευγενισμένο σογιέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετα - σχηματισμένα Eξευγενισμένα λάδια ηλιοτροπίου και κνήκου και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα Kαλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετασχημα τι σμένα Λοιπά εξευγενισμένα έλαια (αρα χι - δέλαιο, σησαμέλαιο, φοινι κέλαιο, λινέλαιο) και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματι σμένα Zωικά λίπη, λάδια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εξευγενι - σμένα κλπ Refined olive oil and its fractions, not chemically modified Refined cotton-seed oil and its fractions, not chemically modified Refined soya-bean oil and its fractions, not chemically modified Refined sunflower seed oil and its fractions, not chemically modified Refined corn oil and its fractions, not chemically modified Other refined oils and their fractions, not chemically modified Animal fats and oils and their fractions, hydrogenated, refined, etc. Mαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη Margarine and similar edible oils Mαργαρίνη (εκτός της υγρής) Bρώσιμα παρασκευάσματα λιπών και λαδιών (υγρή μαργαρίνη) Margarine (excluding liquid margarine) Other edible preparations of fats and oils (including liquid margarine) Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα Dairy and cheese products Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυ - κνωμένα, χωρίς γλυκαντικά και με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 1% ή λιγότερο Milk and cream, not concentrated or sweetened, with fat content 1% 12

11 Production, and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons Value of Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυ κνωμένα, χωρίς γλυκαντικά και με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 1% έως 6% Kρέμα γάλακτος (ανθόγαλο) με πε - ριε κτικότητα σε λιπαρές ουσίες μεγα λύτερη από 6%, μη συμπυ - κνωμένη και χωρίς γλυκαντικά Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυ - κνωμένα, ζαχαρούχα ή μη Milk and cream, not concentrated or sweetened, with fat content > 1% but < 6% Cream, not sweetened or concentrated, with fat content > 6% Milk and cream, concentrated, sweetened or not Τυριά Cheese Aνθότυρο Mανούρι Mυζήθρα, νωπή Λοιπά νωπά τυριά Φέτα Kασέρι Kεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα, κε - φα λο παρμεζάνα Tυριά ευρωπαϊκού τύπου Bούτυρα περιεκτικότητας, κατά βά - ρος, σε λιπαρές ουσίες μικρό - τερης του 85% Bούτυρα περιεκτικότητας, κατά βά - ρος, σε λιπαρές ουσίες μεγαλύ - τερης του 85% Γιαούρτια Anthotyro (fresh white cheese) Manouri (semi-soft, fresh white cheese) Myzithra (fresh white cheese) Other soft and semi-soft fresh cheese Feta (white cheese) Kasseri (semi-hard cheese) Kefalotyri, kefalo graviera (hard cheese) European type cheese Butter, with fat content < 85% Butter, with fat content > 85% Yoghurt Παγωτά Ice cream Παγωτά και άλλα είδη βρώσιμου πάγου, με ή χωρίς κακάο Λίτρα Litres Ice cream and other edible ice, with or without cocoa αλευρόμυλων Grain mill products Άλευρα μαλακού σίτου Άλευρα σκληρού σίτου Άλευρα σίκαλης Άλευρα καλαμποκιού Άλευρα σόγιας Άλευρα άλλων δημητριακών Πληγούρια και σιμιγδάλια με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη δημητριακών (κορν-φλέικς, γαριδάκια κλπ.) Pύζι, καρολίνα Pύζι, νυχάκι Pύζι, μποννέ Pύζι, γλασέ Λοιπά είδη ρυζιού Soft wheat flour Hard wheat flour Rye flour Corn flour Soya-bean flour Other cereals flour Groats and meal obtained by swelling or roasting cereals (cornflakes, etc.) Rice, medium grain white rice (Carolina) Rice, parboiled Rice, bonnet Rice, glazed Other rice Zωοτροφές παρασκευασμένες για ζώα που εκτρέφονται σε αγρο κτή - ματα Prepared feeds for farm animals Παρασκευάσματα που χρησιμο - ποιούνται για τη διατροφή των χοιρο ειδών Παρασκευάσματα που χρησιμο - ποιούνται για τη διατροφή των βοοειδών Παρασκευάσματα που χρησιμο - ποιούνται για τη διατροφή των που λερικών Preparations used for feeding pigs Preparations used for feeding cattle Preparations used for feeding poultry 13

12 Production, and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons Value of Παρασκευάσματα που χρησι μο ποι - ούνται για τη διατροφή σε υδατο - καλλιέργειες Other preparations used for aquaculture feeding Zωοτροφές παρασκευασμένες για κατοικίδια ζώα Prepared pet foods Tροφές για σκύλους ή για γάτες, συ σκευασμένες για τη λιανική πώ - ληση Παρασκευάσματα που χρησιμο - ποιούνται για τη διατροφή άλλων κατοικίδιων ζώων (εκτός σκύλων ή γατών) Dog or cat food, packaged for retail sale Other preparations used for feeding pets (excluding cats or dogs) Παξιμάδια, μπισκότα και διατη ρού - μενα είδη ζαχαροπλαστικής Rusks, biscuits and preserved pastry and cakes Mπισκότα Γκοφρέτες Biscuits Waffles and wafers Zάχαρη Sugar Zάχαρη ζαχαρότευτλων Mελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ρα - φι νά ρισμα) της ζάχαρης Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζα χα - ρο κάλαμου και άλλα απορ ρίμματα ζαχαροποιΐας Refined beet sugar Molasses obtained from the extraction or refining of sugar Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacturing Zαχαρώδη προϊόντα Cocoa, chocolate and sugar confectionery Bούτυρο, λίπος και λάδι κακάου Kακάο σκόνη, χωρίς προσθήκη άλ - λων γλυκαντικών Σοκολάτες γενικά, μη παραγε μι σμέ - νες Σοκολάτες, παραγεμισμένες με δη μη - τριακά, ξηρούς καρπούς ή φρούτα Πολτοί για επάλειψη που πε ριέχουν κακάο Kαραμέλες Kουφέτα κάθε είδους Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες (πάστες φρού των, λουκούμια κλπ.) Xαλβάδες και άλλα ζαχαρώδη Tσίχλες Cocoa butter, fat and oil Cocoa powder, unsweetened Chocolate, plain Chocolate, filled with cereals, fruits or nuts Chocolate flavour coatings Caramels Sugar almonds and sugar coated goals Gums, fruit jellies and fruit pastes Nougats Chewing gums Zυμαρικά Pasta Zυμαρικά που περιέχουν αυγά Zυμαρικά που δεν περιέχουν αυγά Uncooked pasta, containing eggs Uncooked pasta, not containing eggs Tσάι και καφές Tea and coffee Kαφές, καβουρδισμένος, με κα - φεΐνη Tσάι σε συσκευασίες, με πε ριεχό - μενο που δεν υπερβαίνει τα 3 κιλά Roasted coffee, not decaffeinated Tea in packing, of a content 3kgr Aρτύματα και καρυκεύματα Condiments and seasonings Ξύδι και βρώσιμα υποκατάστατά του Λίτρα Litres Vinegar and edible substitutes for vinegar 14

13 Production, and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons Value of Σάλτσες, διάφορες (κέτσαπ, μου - στάρδα κλπ.) Mαγιονέζα Kανέλλα, συσκευασμένη Pίγανη Πιπέρι, κόκκινο σε σκόνη Πιπέρι, μαύρο Sauces (ketchup, mustard, etc.) Mayonnaise Cinnamon, packaged Oregano Red pepper in powder Black pepper in powder Άλλα είδη διατροφής Other food products Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς Zύμες αρτοποιΐας Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες Aλάτι, μαγειρικό και επιτραπέζιο Mέλι, τυποποιημένο Aφεψήματα, συσκευασμένα Πατάτες τσιπς Σαλιγκάρια, κατεψυγμένα Σαλιγκάρια, μαγειρεμένα Σαλιγκάρια, με κέλυφος Soups, broths and preparations therefor Yeast Prepared baking powders Salt, table and cooking Honey, packaged Herbals packaged Potato chips Snails, frozen Snails, cooked Snails, whole 11. ΠΟΤΑ 11. BEVERAGES Aποσταγμένα αλκοολούχα ποτά Distilled alcoholic beverages Aποστάγματα από κρασί ή τσί πουρο Oυίσκι Pούμι και τάφια Tζιν και τζινέβρα Bότκα Kαθαρή αλκοόλη Λικέρ, ηδύποτα και άλλα απο στάγ - ματα, οινοπνευματώδη ποτά Λίτρα καθ. αλ - κοόλης 100% Lt. alc. 100% Spirits from distilled grape wine or grape marc Whisky Rum and tafia Gin and genevra Vodka Pure alcohol Spirits, liqueurs and other spirituous beverages Kρασί από νωπά σταφύλια Wines from fresh grapes Kαμπανίτης Άλλα κρασιά, αφρώδη Kρασιά λευκά που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές Άλλα κρασιά, λευκά Kρασιά (εκτός από τα λευκά) που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές Kρασιά (εκτός από τα λευκά) που δεν έχουν παραχθεί σε καθο ρι - σμένες περιοχές Kρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay και άλλα, με αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15%, λοιπά κρασιά, γλυκά και κρασιά ηδύποτα Μούστος σταφυλιών Λίτρα Litres Champagne Other sparkling wines White wine, produced in specified regions (v.q.p.r.d.) Other white wine Wine (except white wine), produced in specified regions Wine (except white wine), not produced in specified regions Port, Madeira, Sherry, Tokay and other wines, exceeding 15% alcohol Grape must Άλλα μη αποσταγμένα ποτά που υφί - στανται ζύμωση Non-distilled fermented beverages Bερμούτ και άλλα κρασιά από νω πά σταφύλια, αρωματισμένα (π.χ. Mαρτίνι) Vermouth and other wine of fresh grapes, flavoured with plants or aromatic substances (i.e. Martini) Mπύρα Beer Mπύρα από βύνη Beer made from malt 15

14 Production, and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons Value of Bύνη Malt Bύνη, καβουρδισμένη Roasted malt Mεταλλικά νερά και αναψυκτικά Mineral water and soft drinks Mεταλλικά και αεριούχα νερά, χω - ρίς προσθήκη γλυκαντικών Άλλα νερά, χωρίς προσθήκη γλυ - καντικών Mεταλλικά και αεριούχα νερά, με προσθήκη γλυκαντικών (αναψυ - κτικά κλπ.) Λίτρα Litres Mineral water and aerated water, unsweetened Unsweetened and non-flavoured water Mineral water and aerated water with sugar added (soft drinks, etc.) 12. ΠPOΪONTA KAΠNOY 12. TOBACCO PRODUCTS καπνού Tobacco products Tσιγάρα που περιέχουν καπνό Kαπνός για κάπνισμα 13. YΦANTIKEΣ YΛEΣ KAI ΠPOΪ O - NTA KΛΩΣTOΫΦA NTOYPΓIAΣ Nήματα και κλωστές Χιλ. τεμάχια Thous. pieces Cigarettes containing tobacco Smoking tobacco 13. TEXTILES, TEXTILE AND CLO - THING Yarns and sewing threads Nήματα από μαλλί Nήματα και ραφοκλωστές από βαμ - βάκι Nήματα από συνθετικές και τε χνη - τές ίνες Wool yarns Yarn and sewing thread of cotton Yarn of synthetic, artificial textile fibres Yφάσματα Fabrics Yφαντά υφάσματα από μετάξι Yφαντά υφάσματα από μαλλί Yφαντά υφάσματα από βαμβάκι Yφαντά υφάσματα από λινάρι, γιού - τα και άλλες φυτικές ίνες Yφαντά υφάσματα από συνθετικές και τεχνητές ίνες Yφαντά υφάσματα με πέλος, θη - λειωτά υφάσματα και άλλα ειδικά υφάσματα Πλεκτά υφάσματα m Woven fabrics of silk Woven fabrics of wool Woven fabrics of cotton Woven fabrics of flax jute and other vegetable textile fibres Woven fabrics of synthetic and artificial textile fibres Woven terry fabrics, chenille, warp and weft pile fabrics Knitted and crocheted fabrics Έτοιμα κλωστοϋφαντουργικά είδη, εκτός των ενδυμάτων Made-up textile articles, except apparel Kουβέρτες από μαλλί ή τρίχες εκλε κτής ποιότητας Kουβέρτες από συνθετικές ή τεχνητές ύλες Kουβέρτες από άλλες υφαντικές ύλες Λευκά είδη κλινοστρωμάτων Eίδη κλινοστρωμνής (παπλώματα, μαξιλάρια, προσκεφάλια κλπ.) Eπιτραπέζια λευκά είδη Λευκά είδη τουαλέτας και κουζίνας Kουρτίνες Kαλύμματα κρεβατιών Σάκοι, σακούλες και τσάντες για τη συσκευασία εμπορευμάτων Mουσαμάδες, σκίαστρα (τέντες) και περσίδες m Blankets of wool or fine animal hair Blankets of synthetic or artificial fibres Blankets of other textile materials Bed linen Articles of bedding (quilts, pillows, etc.) Table linen Toilet and kitchen linen Curtains Bed coverlets Sacks and bags used for the packaging of goods Tarpaulins, awnings and sunblinds

15 Production, and value of industrial items produced by manufacturing units with 10 persons Value of Tάπητες και φλοκάτες Carpets and rugs Tάπητες με κόμπους ή με περι τύ - λιξη στα νήματα του στημονιού Tάπητες και άλλα υφαντά κα λύμ - ματα δαπέδου (εκτός φουντωτών και φλοκωτών) Tάπητες, φλοκάτες και άλλα υφα ντά καλύμματα δαπέδου, φου ντωτά Tάπητες και άλλα υφαντά κα λύμ - ματα δαπέδου, από πίλημα Λοιποί τάπητες και άλλα υφαντά καλύμματα δαπέδου m Knotted carpets Woven carpets and other textile coverings (excluding tufted or flocked) Tufted carpets and other textile floor coverings Needle felt carpets and other textile floor coverings Other carpets and other textile floor coverings Σχοινιά, σπάγγοι και δίκτυα Cordage, ropes, twine and netting Σχοινιά και σπάγγοι κάθε είδους Δίκτυα Cordage and ropes Nets 14. EIΔH ENΔYΣHΣ 14. CLOTHING Δερμάτινα ενδύματα Δερμάτινα ενδύματα Eνδύματα εργασίας Eνδύματα εργασίας (φόρμες, σα - κάκια, σύνολα, παντελόνια κλπ.), για άνδρες ή αγόρια Eνδύματα εργασίας (φόρμες, ζακέ - τες, μπλούζες, σύνολα, παντε λό - νια κλπ.), για γυναίκες ή κο ρίτσια Eξωτερικά ενδύματα Πλεκτά εξωτερικά ενδύματα για άν - δρες ή αγόρια Παλτά, ημίπαλτα, κάπες και πα ρό - μοια είδη Άνορακ, μπουφάν και παρόμοια είδη Kοστούμια και σύνολα Σακάκια Παντελόνια, σορτς και φόρμες Πλεκτά εξωτερικά ενδύματα για γυ - ναίκες ή κορίτσια Παλτά, ημίπαλτα, κάπες και πα ρό - μοια είδη Άνορακ, μπουφάν και παρόμοια είδη Kοστούμια, ταγιέρ και σύνολα Σακάκια (ζακέτες) Παντελόνια, σορτς και φόρμες Φορέματα Φούστες Eξωτερικά ενδύματα για άνδρες ή αγόρια, από ύφασμα Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, καπαρ - ντίνες και παρόμοια είδη Άνορακ, μπουφάν και παρόμοια είδη Leather garments Leather garments Occupational clothing Occupational clothing for men and boys (uniforms, jackets, blazers, trousers, breeches, etc.) Occupational clothing for women (uniforms, jackets, ensembles, trousers, etc.) Outerwear Men s or boys outwear, knitted or crocheted Overcoats, car-coats, capes and similar articles Anoraks, windcheaters and similar articles Suits and ensembles Jackets Trousers, breeches, etc. Women s or girls outwear, knitted or crocheted Overcoats, car-coats, capes and similar articles Anoraks, windcheaters, etc. Suits, ensembles, etc. Jackets or blazers Trousers, breeches, etc. Dresses Skirts Men s or boys outwear of textile fabrics, not knitted or crocheted Overcoats, car-coats, capes and similar articles Anorak, windcheaters and similar articles 17 2

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα 1 5 2 6 3 7 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Manufacture of sugary products

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα 1 5 2 6 3 7 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Manufacture of sugary products

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Πατήστε Ctrl και F 2) Πληκτρολογήστε το ΚΑΔ που θέλετε να αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ και πατήστε enter CODES JEREMIE NACE ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (LEVEL 1) B

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο R E V I S E D T U R N O V E R I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ. 154 CDs άγραφων 47.63.64.01 CDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 DVDs άγραφων 47.63.64.01 DVDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 GPS συσκευών 47.64.65.43 laptops 47.41.31.11 notebooks 47.41.31.11 outlet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ Πέραν πάσης αμφιβολίας, η Σουηδία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη οικονομική ζώνη της Βαλτικής όπου καταγράφονται οι υψηλότεροι

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ πγδμ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Απρίλιος 2013 Α. Η αγορά της πγδμ Το μέγεθος της αγοράς της πγδμ είναι πολύ μικρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1

Διαβάστε περισσότερα

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΥΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η R E V I S E D C O N S U M E R P R I C E I N D E X [ 2 0 0 95 = 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices.

Ελληνικά. Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices. Greek Ελληνικά Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices. Πίνακας Περιεχομένων Table of Contents Υγιεινή Διατροφή για το διαβήτη 3 Healthy Eating for diabetes

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί CODE EL 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1/4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη. ΘΕΜΑ: OPEN DAYS για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Κύριοι,

1/4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011. ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη. ΘΕΜΑ: OPEN DAYS για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Κύριοι, 1/4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη ΘΕΜΑ: OPEN DAYS για Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Κύριοι, Σε συνέχεια του ευρωπαϊκού θεσμού «OPEN DAYS» που διοργανώνεται εδώ και μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. 7 3Α 08.12.12 alfalfa 10.91.2 diacs 26.11.21 plexi-glass 22.21.30.01 profiles αργίλιου 24.42.22 profiles χαλκού ή κραμάτων του 24.44.22 PVC 20.16.30.01 tangerines 01.23.14 thyristors 26.11.21 transistors

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 100 babassu 46.33.13.10 cartridges εκτυπωτών μελανιών, με αναγόμωση 46.49.23.16 laptops 46.51.10.10 notebooks 46.51.10.10 profiles από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα 46.72.13.09 profiles από σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

Local quality products of Crete

Local quality products of Crete Ελλάς Greece Τοπικά Ποιοτικά Προϊόντα της Κρήτης Η Κρήτη υπήρξε πάντοτε ένας ελκυστικός προορισµός για τους επισκέπτες, κι αυτό για πολλούς λόγους: το ήπιο κλίµα και το γραφικό τοπίο, οι καταπληκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία.

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Η εταιρία Γρ. Σαράντης ιδρύθηκε το 1930 στην Κωνσταντινούπολη, με βασική δραστηριότητα την εμπορία καλλυντικών. Σήμερα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS

GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS n GRAPHIC DESIGN PACKAGING DESIGN WEB DESIGN MULTIMEDIA DESIGΝ COMMUNICATIONS ΕΦΕΣΟΥ 4, 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ T : 210 9324440 F : 210 9324473 E : info@tangram.gr W: tangram.gr Επίβλεψη και τήρηση βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ζ : 45 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ( 2009 = 100,0 ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» Αρ. Κουπονιού: 20437797 01 000020 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βιοτεχνία παραγωγής Φαρσαλινού χαλβά και γλυκισμάτων Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11

Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11 Διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας - Αυστραλίας το 2010-11 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το οικονομικό έτος 2010-11(Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΠΜΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12 75 OCR 18.13.10.02 αβγών διαλογής 01.62.10.02 αγροχημικών προϊόντων λοιπών υπεργολαβίας 20.20.9 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.11 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

More than 60 Recipes for the Mediterranean s Most Seductive Spice

More than 60 Recipes for the Mediterranean s Most Seductive Spice More than 60 Recipes for the Mediterranean s Most Seductive Spice Πάνω από 60 συνταγές με το πιο γοητευτικό μπαχαρικό της Μεσογείου By Diane Kochilas Photography: Vassilis Stenos Food Styling: Tina Webb

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων Μία πρόταση για τη θέσπιση ενός προτύπου τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση για Βρυξέλλες, 31.05.2002 COM(2002) 285 τελικό 2002/0121 (ACC) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πρόσθετων δασµών στις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα