Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο"

Transcript

1 Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο Αθαδεκία Αζελώλ Ζ δεκηνπξγία ησλ ηνπηθώλ θπηηθώλ πνηθηιηώλ εγγξάθεηαη θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε πνιιαπινύο ηξόπνπο ζηελ ηζηνξία θαη ζηνλ πνιηηηζκό κηαο θνηλσλίαο, ελόο ιανύ, κηαο αλζξώπηλεο νκάδαο. Ζ παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζπληζηά «δηαθξηηή πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθόηεηα κε ηζηνξηθό βάζνο αιιά θαη κε εμαηξεηηθή πνηθηιόηεηα ζηηο ηνπηθέο ηεο εθδνρέο, ζηηο παξαιιαγέο θαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο» όπσο εύζηνρα ζεκεηώλεηαη ζε κηα αλζξσπνινγηθή αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο (θνπηέξε-γηδαζθάινπ 2008:4) ζηε βάζε ηεο ζύλζεζε ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη ηνπηθέο πνηθηιίεο. Με βάζε ηε γλσζηή κεζνγεηαθή δηαηξνθηθή ηξηάδα -ην ςσκί, ην ιάδη, ην θξαζί- ζπκπιεξσκέλε θαη από άιια, δσηθά θαη θπηηθά ζπζηαηηθά [ε νπνία ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη δηαηξνθηθή ηεηξάδα κε ηελ πξνζζήθε ησλ νζπξίσλ] θαη παξαζθεπαζκέλε ζε πνηθίιεο καγεηξηθέο εθδνρέο πνπ θαηαλαιώλνληαη αηνκηθά ή ζπιινγηθά, θαζεκεξηλά ή ενξηαζηηθά, σο λεζηήζηκα ή σο αξηύζηκα, ε ειιεληθή ηξνθή θαη δηαηξνθή ζπληζηνύλ «νιηθό θνηλσληθό θαηλόκελν» (θαηά ηνλ Μ. Mauss), έλαλ ή πνιινύο θαη ζύλζεηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγίαο θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, πνιιά θαη δηαθνξεηηθά εληέιεη πνιηηηζκηθά δηαηξνθηθά ζπζηήκαηα. Μπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα κηα ειιεληθή δηαηξνθή, εληαγκέλε κέζα ζηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ε νπνία ζπλίζηαηαη από ηζρπξέο, ηνπηθέο δηαηξνθηθέο ςεθίδεο νη νπνίεο ζπλππάξρνπλ απηόλνκα σο κέξνο αιιά ζπλζέηνπλ θαη ην όινλ. Έηζη πνπ λα δηθαηνύκαζηε λα κηιάκε όρη γηα κηα αιιά γηα πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ειιεληθέο, ηνπηθέο, θνπδίλεο. Απηή ζηεξίδεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη από ηελ εληόπηα παξαγσγή δηαθόξσλ πνηθηιηώλ βαζηθώλ δηαηξνθηθώλ εηδώλ, κεηαζρεκαηίδεηαη, κέζα από ηελ καγεηξηθή γλώζε θαη ηνπο θαλόλεο, από πξντόληα ζε ηξνθή θαη ζε δηαηξνθή, δει. ζε θαγεηό, ζε ηξόπν έθθξαζεο θαη ζπλνρήο ηεο θνηλσληθόηεηαο, θαηαλαιώλεηαη δεκηνπξγώληαο θαη ζπλέρνληαο ηνλ ηδηαίηεξν ηνπηθό πνιηηηζκό. Οη ηνπηθέο πνηθηιίεο θαη ηα ηνπηθά εδέζκαηα θαη θαγεηά αλαγλσξίδνληαη κέζα από έλαλ γισζζηθό πινύην πνπ αλαδεηθλύεη ηηο πιηθέο θαη ζπκβνιηθέο ηνπο ηδηόηεηεο, ελεξγνπνηεί θαη εγείξεη ηηο αηζζήζεηο, κε πξνεμάξρνπζα ηελ γεύζε -πνπ δηακνξθώλεηαη πνιηηηζηηθά θαη ειέγρεηαη θνηλσληθά-, αιιά θαη ηελ όζθξεζε, ηελ αθνή, ηελ αθή, απνθσδηθνπνηείηαη από ηα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζεηο, αμίεο, θαλόλεο, έζηκα, λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη ηνπηθέο πνηθηιίεο γίλνληαη ηαπηόζεκεο κηαο γεπζηηθήο κλήκεο θαη δεκηνπξγνί λνζηαιγηθήο δηάζεζεο (Sutton 2001). Μέζσ ηεο θαηαλάισζήο ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν παξαγσγήο ηνπο, ζην 1

2 αζηηθό θέληξν ή ζηηο κεηξνπόιεηο ηεο δηαζπνξάο, απνηεινύλ ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνύ θαη έληαμεο, δει. «ηνπ αλήθεηλ» ζε κηα ζπιινγηθόηεηα θαη εληζρύνπλ ηελ ηνπηθή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα. Ζ ηζηνξία ησλ θπηώλ, είλαη σο γλσζηό ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο πάλσ ζηε γε (Pelt-Mazoyer-Monod-Girardon 2000). Οη ηνπηθέο θπηηθέο πνηθηιίεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ηζηνξία θαη πξντζηνξία θαζώο δηαγξάθνπλ κηα κνλαδηθή πνξεία (είηε πξνεξρόκελα από ηελ καθξηλή ιαηηληθή Ακεξηθή [όπσο ε παηάηα, ν αξαβόζηηνο] θαη ηελ θεληξηθή Αζία [όπσο ηα νπσξνθόξα ξνδαθηληά, βεξηθνθηά] είηε από ηελ Δγγύο Αλαηνιή [όπσο ηα ζηηεξά, ε ειηά] θαη ηα Βαιθάληα [όπσο ε θνπληνπθηά]. H πνξεία θαη ν εγθιηκαηηζκόο ηνπο δηακνξθώλεη θαη δηακνξθώλεηαη από ηα πνιηηηζκηθά (νηθνινγηθά/πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, δηαηξνθηθά θιπ) ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ θαη ελ-ηνπηζκέλσλ θνηλσληώλ θαη αλζξώπηλσλ νκάδσλ. Δίηε ππάξρνπλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα (όπσο πνηθηιίεο ζηηεξώλ, νζπξίσλ, ειηάο θαη ακπειηνύ) είηε κεξηθέο δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ρξόληα, όπσο ηα εηζεγκέλα ακεξηλδηθά θπηά (παηάηα, ληνκάηα, αξαβόζηηνο, θαπλόο) (Κνβάλε 1994) ηόζν ε θαιιηέξγεηα όζν θαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζπληζηνύλ ηζρπξά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηεο θάζε κηθξν-θνηλσλίαο όπνπ ξίδσζαλ θαη εγθιηκαηίζηεθαλ. Ζ θαιιηέξγεηα, ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζή ηνπο εγγξάθεηαη ζην ηνπηθό πνιηηηζκηθό ζύζηεκα κε πνιιαπιό ηξόπν: 1) κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρσξαθηώλ γηα θαιιηέξγεηα κε βάζε ηελ ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ην κηθξνθιίκα, κε όξνπο ηνπηθήο νηθνινγίαο θαη κηθξν-πεξηβάιινληνο, ηελ νλνκαηνδνζία ησλ ρσξαθηώλ (π.ρ ζηηαξνρώξαθα, θαθνρώξαθα, παηαηνρώξαθα θιπ) κέζα από έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ, δεκηνπξγώληαο ηελ έλλνηα ηνπ «πην ηνπηθνύ από ην ηνπηθό»: δει.ηα ρσξάθηα πνπ θάλνπλ πην λόζηηκα θαη βξαζηεξά όζπξηα απνηεινύλ «θαιή πξνίθα» ζηελ ηνπηθή γακήιηα αγνξά 2) κε ηελ νλνκαηνδνζία ησλ ηόπσλ θαη ηε δεκηνπξγία κηθξν-ηνπσλπκίσλ 3) κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ παξνηκηαθό θαη ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν 4) κε ηελ νπζηαζηηθή θαη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηνπηθή καγεηξηθή θαη θνπδίλα (ηνπηθά θαγεηά θαη εδέζκαηα). Οη πην πνιιέο ηνπηθέο πνηθηιίεο, όπσο έρνπλ κέρξη ζήκεξα θαηαγξαθεί, σο πξσηνγελήο παξαγσγή, αθνξνύλ ηελ βαζηθή δηαηξνθηθή ηξηάδα: ηα δεκεηξηαθά, ηελ ειηά (Δηθόλα 1) θαη ην ακπέιη θαη ζηε ζπλέρεηα ηα όζπξηα, ηα ιαραληθά, ηα νπσξνθόξα, ηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά Δηθόλα 1. Διαηνζπιινγή επηηξαπέδησλ ειηώλ Καιακώλ ζηε Λαθσλία (1996, αξρείν Α. Οηθνλόκνπ) 2

3 ην ρώξν ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ έρνπλ πξνζηεζεί θαη πνιιά άιια ηνπηθά πξντόληα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ελ πνιινίο ζηα βαζηθά πξναλαθεξόκελα παξαγσγηθά πξντόληα αιιά ζήκεξα κπνξεί (θαη είλαη πνιύ ζπρλό) λα κελ ππνζηεξίδνληαη από κηα θαηά παξάδνζε πξσηνγελή παξαγσγή ή λα θεθαιαηνπνηνύλ έλα ηζρπξό ζην παξειζόλ νηθνλνκηθό θαη ζπκβνιηθό θεθάιαην (π.ρ ην νύδν Χίνπ, ή Μπηηιήλεο, ην ηζίπνπξν νπθιίνπ ζε αληίζεζε κε ην θξαζί θαη ην ηζίπνπξν άιισλ νηλνπαξαγσγηθώλ πεξηνρώλ π.ρ Ραςάλε Θεζζαιίαο). Σέηνηεο ηνπηθέο πνηθηιίεο θαη πξντόληα έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ηζηνξία ζηελ λεόηεξε ειιεληθή πεξίνδν θαη έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηνλ δηαηξνθηθό θαη γαζηξνλνκηθό πνιηηηζκό ζπγθεθξηκέλσλ ηόπσλ θαη πεξηνρώλ. Οη ηόπνη απηνί ζεκαδεύνπλ θαη ζθξαγίδνπλ κε ην όλνκά ηνπο ηα πξντόληα απηά (αλαδεηθλύνληαο ηε δύλακε ηνπ ηνπηθνύ νλόκαηνο) θαη ζεκαδεύνληαη, γίλνληαη αλαγλσξίζηκνη από ηελ εκπνξία θαη ηελ θήκε πνπ απνθηνύλ ηα ηνπηθά απηά πξντόληα (γηα λα αλαθεξζώ ζε νξηζκέλα πνιύ γλσζηά, όπνπ ην όλνκα ηνπ ηόπνπ έρεη γίλεη ζπλώλπκν/ηαπηόζεκν κε ην πξντόλ ηνπ πξνθαιώληαο δπλαηνύο ζπλεηξκνύο όπσο ε καζηίρα Χίνπ, ν θξόθνο Κνδάλεο, ην θνπκ-θνπάη Κεξθύξαο, ην θηξίθη Πειίνπ, ην θπζηίθη Αηγίλεο, ηα κήια Εαγνξάο, ηα ζύθα Κύκεο αιιά θαη ζε άιια ιηγόηεξν γλσζηά όπσο ηα ακπεινθάζνπια Κηκώινπ, νη αγθηλάξεο θαη ηα αριάδηα Λέζβνπ, ηα δακάζθελα θνπέινπ, θ.ά.). Πξνθξίλεηαη ε κηθξή ηνπηθή παξαγσγή, ε πςειή πνηόηεηα θαη ε ηδηαίηεξε γεύζε, ε πεξηνξηζκέλε πνζνηηθά θαηαλάισζε, ε κηθξή εκπνξεπκαηνπνίεζε, ε δηαλνκή ζε ζηελό θύθιν ηδηαίηεξσλ ζπγγεληθώλ θαη θηιηθώλ ζρέζεσλ Πξνθξίλεηαη ε κηθξή ηνπηθή παξαγσγή, ε πςειή πνηόηεηα θαη ε ηδηαίηεξε γεύζε, ε πεξηνξηζκέλε πνζνηηθά θαηαλάισζε, ε κηθξή εκπνξεπκαηνπνίεζε, ε δηαλνκή ζε ζηελό θύθιν ηδηαίηεξσλ ζπγγεληθώλ θαη θηιηθώλ ζρέζεσλ Οη νλνκαζίεο ηνπο θαλεξώλνπλ έλαλ αζεζαύξηζην γισζζνινγηθό πινύην θαη άγλσζηεο ηζηνξίεο θαη παξαδόζεηο γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ παξαγσγή ηνπο. Απνηεινύλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο έλαλ νδεγό, έλα λήκα πνπ καο ζπλδέεη κε πξόζθαηεο αιιά θαη πην απνκαθξπζκέλεο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο ζπκβάιινληαο ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θαη θαιιηεξγεηώλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Έλα ζύληνκν ελδεηθηηθό παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα ελώλεη ηηο δύν, απνκαθξπζκέλεο ηζηνξηθά άθξεο είλαη ε αλαθνξά ζηνλ αξαθά ζηελ Γξακκηθή Β (Α-ΡΑ-ΚΟ) θαη ζηελ ζεκεξηλή δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ αξαθά ή κπηδειηνύ, ηόζν ζηνλ παξαδνζηαθό όζν θαη ζηνλ ζύγρξνλν δηαηξνθηθό πνιηηηζκό. Οη πεξηζζόηεξεο ηνπηθέο πνηθηιίεο θαη νη νπνίεο είλαη δηαδεδνκέλεο παλειιαδηθά αθνξνύλ ηα δεκεηξηαθά θαη ηδηαίηεξα το σιτάρι (καπξαγάλη, κνλνιόη, αζπξνύδη, δνπιίηζα, γξηληάο, ληεβέηα, θνληνύδη, αξλανύη, ηξηκίλη ), νη νπνίεο είλαη εληνπηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηόπνπο (π.ρ Αηηηθνβνησηία, Λεπθάδα Αξθαδία θ.α) αιιά δηαδεδνκέλεο ζε όιε ζρεδόλ ηελ επηθξάηεηα την ελιά, ηόζν ηελ ειαηνπνηήζηκε όζν θαη ηελ επηηξαπέδηα, ηεο νπνίαο νη πνηθηιίεο θέξνπλ ην όλνκα ηνπ ηόπνπ θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπο (Καιακώλ, Κνξσλέηθε, Αδξακκπηηλή, Ακθίζζεο, Θάζνπ, αιιά θαη αζπξνιηά, θαξπδνιηά, αεηνλπρνιηά, πιεμηδνιηά.) σζηόζν ηηο ζπλαληάκε λα θαιιηεξγνύληαη όιν θαη πην ζπρλά έμσ από ηελ «γελέηεηξά» ηνπο θαη το αμπέλι, ηα ζηαθύιηα γηα θξαζί (νηλνπνίεζε) (αζύξηηθν, ξνδίηεο, ζαββαηηαλό, μηλόκαπξν, θηιέξη (καπξνθίιεξν, αζπξνθίιεξν, κνζρνθίιεξν), αζήξη, αζπξνύδη, ιεκληό, ληεκπίλα, βιάρηθν, κπεθάξη, κνζράην, θσθηαλό.) θαη επηηξαπέδηα (θξαγθνζηάθπιν, κε πξνεμάξρνπζα ηελ θνξηλζηαθή ζηαθίδα, πνπ ε κνλνθαιιηέξγεηα ηεο εθηόπηζε ή/θαη πεξηζσξηνπνίεζε άιιεο ηνπηθέο πνηθηιίεο ζηε ΒΓ Πεινπόλλεζν), όιεο ηαπηηζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ηόπνπο θαη πεξηνρέο αιιά θαη δηαδεδνκέλεο ζηνλ επξύηεξν ειιαδηθό ρώξν. 3

4 Σνπηθέο νλνκαζίεο πνπ αθνξνύλ ηηο ίδηεο πνηθηιίεο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο, - ηόζεο πνιιέο πνπ ζπλαξπάδνπλ κε ηνλ γισζζνινγηθό ηνπο πινύην αιιά θαη κάξηπξεο, θνξείο ηεο ηζηνξίαο ηνπο, δπζθνιεύνληαο όκσο θαη ηελ αλίρλεπζε θαη ηαύηηζε ησλ πνηθηιηώλ- αλάινγα κε ην πσο πξνζαξκόζηεθαλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπλδέζεθαλ θαη δηακόξθσζαλ ηνλ ηνπηθό δηαηξνθηθό πνιηηηζκό, αλαδείρζεθαλ ζε ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο. Δθηόο από ηελ βαζηθή δηαηξνθηθή ηξηάδα, θαη ηηο δηαδεδνκέλεο αιιά θαη πνιιέο εμαθαληζκέλεο ζήκεξα ηνπηθέο πνηθηιίεο, τα όσπρια (θαζόιηα, θαθέο (Δηθόλα 2), ξεβύζηα, θνπθηά, ιαζνύξη αιιά θαη ηα ιηγόηεξν γλσζηά αιιά ηδηαίηεξα ζξεπηηθά ινύπηλα (ινππηλάξηα ή ζέξκηα Lupinus albus θαηά ηνπο Βπδαληηλνύο αιιά θαη ηνπο αξραίνπο (ζέξκνη) (θαη Dalby 2000:41-43) πνπ θαηαλαιώλνληαη αθόκα θαη κέρξη ζήκεξα σο πξόρεηξν έδεζκα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο (Λαθσλία) θ.ά). Σα όζπξηα θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην ειιεληθό δηαηηνιόγην, ήδε από ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο (Κνπθνπιέο 1952:96-99, Ήκειινο 1993:87) θαη ζεσξνύληαη βαζηθή ηξνθή ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ νλνκάδνληαη δε κε ηνλ ζπιινγηθό όξν καγεξέκαηα, καεηξέκαηα θ.ά. (καγείξεπκα θαηά ηνπο Βπδαληηλνύο). Δηθόλα 2. πνξά ηεο θεκηζκέλεο θαθήο Δγθινπβήο ηεο Λεπθάδαο (πεγή: Διεσλόξα Φηώξνπ 2006, Δγθινπβή Λεπθάδαο: Έλα ρσξηό, κηα ηζηνξία. Γπλαίθεο-ηέξεηεο ηεο γεο, ε γηνξηή ηεο θαθήο θαη νη βόιηνη) 4

5 Ζ παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζή ηνπο είλαη αλάινγε κε ηνλ ηόπν θαη ηνλ κηθξν-ηόπν π.ρ ζηα νξεηλά ηεο Αηησιίαο επδνθηκνύλ, ζηα ρσξάθηα πνπ ιέγνληαη βειαώξεο θαη θαηαλαιώλνληαη πνιύ ηα θαζόιηα (γηα ηα νπνία έρνπλ δηάθνξεο ηνπηθέο νλνκαζίεο όπσο ιηαλνθάζνπια ή γπθηνθάζνπια θαη όηαλ είλαη ηα πξάζηλα ηα ιέλε θαη ινπβηά, ιόβηνλ ή ινπβίνλ θαηά ηνπο Βπδαληηλνύο) ζε αληίζεζε κε ηα ξεβίζηα πνπ απνηεινύλ παξαγσγή ηνπ πεδηλνύ ηεο ρώξνπ θαη ηα θνπθηά, από ηα νπνία θάλνπλ θάβα όπσο θαη από ηα κπηδέιηα, αιιά δελ ηα πνιπζπλεζίδνπλ ζηελ πεξηνρή (Λνπθόπνπινο 1984:130). Ωζηόζν ε θαηαλάισζε ησλ νζπξίσλ, επξύηαηα δηαδεδνκέλε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ζπκπιεξώλεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή, ζπλδπάδεηαη κε ηηο εβδνκαδηαίεο θαη πεξηνδηθέο εηήζηεο πεξηόδνπο λεζηείαο, ζπρλέο θαη θαζηεξσκέλεο ζηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. Σόζν ην ζξεζθεπηηθό όζν θαη ην νηθνλνκηθό πιαίζην, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δηαηξνθηθή αμία (ζε πξσηετλεο) ησλ νζπξίσλ ηα έρνπλ αλάγεη, ηδηαίηεξα ηα θαζόιηα ζε εζληθό θαγεηό -θαη αο έρνπλ ζην ζπκβνιηθό θαη θαληαζηαθό ρώξν, ιόγσ ηεο δπζπεςίαο πνπ πξνθαινύλ, δπζνίσλεο εξκελείεο. Δθηόο από ηνλ πνιηηηζκό ηνπ ηξαπεδηνύ, θαζεκεξηλνύ ή ηνπ ενξηαζηηθνύ θαη ηειεηνπξγηθνύ θαη ηνπ ζπκπνζηαζκνύ ηα όζπξηα, εγγξάθνληαη θαη ζηνλ ιατθό ιόγν όπσο ε ρξήζε ηνπο ζηελ ζπλζεκαηηθή γιώζζα ησλ θηηζηώλ ηεο πεξηνρήο ησλ Λαγθαδίσλ (ζηε Γνξηπλία, ζηνλ Ν. Αξθαδίαο) θαη νη νπνίνη αλαθεξόκελνη ζηα θαζόιηα ηα ιέλε θέξηεδε, από ην νκώλπκν ρσξηό ησλ Καιαβξύησλ, θεκηζκέλν γηα ηα θαζόιηα ηνπ (Αηθαηεξηλίδεο 1972) θαη ηελ θαθή ηελ ιέλε γηάξκελα, από ην παιαηό όλνκα ηεο Φνιόεο (Ν. Ζιείαο) πνπ ήηαλ θεκηζκέλε γηα ηελ θαθνπαξαγσγή ηεο. Οη λεζησηηθέο θαη νη νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, ιόγσ ηνπ «θιεηζηνύ θαη πξνζηαηεπκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο», ησλ εδαθνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ, ηεο πεξηνξηζκέλεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη ηεο αξγήο αγξνηηθήο εθκεράληζεο, ήηαλ εθείλεο νη νπνίεο δηαηήξεζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηνπηθέο θπηηθέο πνηθηιίεο. Ζ πεξίπησζε ηεο θάβαο, κε πξνεμάξρνπζα ηεο αληνξίλεο πνπ παξάγεηαη ζηα εθαηζηεηνγελή εδάθε ηεο θπξίσο από ιαζνύξη [από ηνλ αξαθά ηεο αληνξίλεο, ην ιαζνύξη (Lathyrus clymenum) Χξπζνύ-Καξαηδά 2007:234] αιιά θαη άιια όζπξηα (θνπθηά, αξαθά), είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Ζ νλνκαζία θάβα άιισζηε απνηειεί έλαλ ζπιινγηθό όξν γηα λα πεξηγξάςεη έδεζκα από δηάθνξα όζπξηα (θνπθηά, ιαζνύξη, κπηδέιηα θ.ά) καο είλαη γλσζηή θαη από ηνπο Βπδαληηλνύο ρξόλνπο (Κνπθνπιέο 1952:97). Σελ θάβα, ηελ ζπλαληάκε ζε όια ζρεδόλ ηα Κπθιαδνλήζηα (Χξπζνύ- Καξαηδά 2007) λα ζεκαδεύεη ηνλ ηνπηθό δηαηξνθηθό πνιηηηζκό ίζσο θαη λσξίηεξα από ηνλ 18 ν αη. (Μπαιηά 1986), θαζεκεξηλό θαη ενξηαζηηθό, λα πξνζδηνξίδεη γεπζηηθά ηνπο δηαβαηήξηνπο ζηαζκνύο ηεο δσήο (γέλλεζε-γάκν-ζάλαην), λα ζπλνδεύεη ηνλ εζηκηθό θύθιν ηνπ έηνπο, λα απνηππώλεηαη ιεθηηθά θαη ζπκβνιηθά ζηνλ παξνηκηαθό θαη ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν (θάπνην ιάθθν έρεη ε θάβα, όπσο ιηώλεη ην θάβα λα ιηώζε θη ν απνζακέλνο) (Χξπζνύ-Καξαηδά 2007). Σα θαζόιηα ηεο Κέξηεδεο, πνπ αλαθέξακε πάξα πάλσ, ηα θαζόιηα ησλ Πξεζπώλ γηα ηα νπνία ζα αθνύζνπκε ζηε ζπλέρεηα, νη θαθέο Δγθινπβήο (Δηθόλεο 3 θαη 4), πνπ ε θαιιηέξγεηά ηνπο απνηειεί ηεξό θαζήθνλ ησλ ιηγνζηώλ θαηνίθσλ - θαη θπξίσο ησλ γπλαηθώλ- ηνπ απνκνλσκέλνπ απηνύ νξνπέδηνπ ηεο Λεπθάδαο (Φηώξνπ 2006), είλαη κεξηθέο από ηηο ιακπεξέο θαη ειπηδνθόξεο ςεθίδεο ησλ ηνπηθώλ πνηθηιηώλ ησλ νζπξίσλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. 5

6 Δηθόλα 3. Γπλαίθεο ζεξίδνπλ ηελ θαθή Δγθινπβήο κε ηα ρέξηα (πεγή: Διεσλόξα Φηώξνπ 2006, Δγθινπβή Λεπθάδαο: Έλα ρσξηό, κηα ηζηνξία. Γπλαίθεο-ηέξεηεο ηεο γεο, ε γηνξηή ηεο θαθήο θαη νη βόιηνη) Δηθόλα 4. Ζ θαθή Δγθινπβήο έηνηκε κεηά ην αιώληζκα θαη ην ιίρληζκα (πεγή: Διεσλόξα Φηώξνπ 2006, Δγθινπβή Λεπθάδαο: Έλα ρσξηό, κηα ηζηνξία. Γπλαίθεο-ηέξεηεο ηεο γεο, ε γηνξηή ηεο θαθήο θαη νη βόιηνη) 6

7 Από ηα ακεξηλδηθά θπηά, ηα εδώδηκα απνηθηαθά (όπσο ε ληνκάηα, ε παηάηα), πνπ εηζήρζεθαλ ζηελ Διιάδα ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αη., κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΝΔ θξάηνπο, εγθιηκαηίζηεθαλ θαη γεληέο ηώξα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπο εμαηξεηηθέο ηνπηθέο πνηθηιίεο όπσο ην ληνκαηάθη αληνξίλεο (Δηθόλα 5), νη παηάηεο Χξπζνβίηζαο Ησαλλίλσλ, Νεπξνθνπίνπ αιιά θαη ηεο Νάμνπ, ε νπνία εμειίρζεθε από κηθξή, ηνπηθή θαιιηέξγεηα [είλαη νη βξώζηκνη θόλδπινη ηνπ θπηνύ Solanum tuberosum, νη νλνκαδόκελεο ηνπηθά «θππαξαίηθεο» παηάηεο] ζε κνλνθαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή ζπόξνπ, πξνζδίδνληαο πξνζσλύκηα (παηαηάδεο) (έξγεο 2008) ζε νξηζκέλα παξαγσγηθά ρσξηά ηνπ λεζηνύ. Αλάγνληαο ηελ λαμηώηηθε παηάηα ζε ηζρπξό δηαηξνθηθό ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο πνπ εθθξάδεηαη ηόζν ζην λεζί όζν θαη ζηηο θνηλόηεηεο ησλ Ναμίσλ. Δηθόλα 5. Σν θεκηζκέλν ληνκαηάθη αληνξίλεο ζπγθεληξσκέλν ζηα θαιάζηα ζπκβάιιεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζησηηθνύ ηνπίνπ (1980 Αξρείν Α. Οηθνλόκνπ) Οη θαξπνί από ηελ δελδξνθαιιηέξγεηα επδνθηκνύλ ζε ηόπνπο όπνπ εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο όπσο ηα θεξάζηα Βνδελώλ (Έδεζζαο), ηα ξνδάθηλα Βέξνηαο αιιά θαη ηα κήια (Πηιαθά-Νηειίζηνπο) Σξηπόιεσο -από ην όλνκα ηνπ πξώηνπ εηζαγσγέα-θαιιηεξγεηή ειιελνακεξηθαλνύ Ζι. Πηιαθά, (από ην 1920) εληνπηζκέλα ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ηελ Κεξαζηά θαη Βιαρνθεξαζηά (ηεθάλνπ 1964: )- θαζώο θαη άιιεο ηνπηθέο πνηθηιίεο όπσο ηα ξνδάθηλα Σνπκπηηζίνπ (Αξθαδίαο) ηα νπνία όκσο έρνπλ ραζεί ζήκεξα, απνηεινύλ ηνπηθέο πνηθηιίεο κε νλνκαζηή θήκε έμσ από ηα ζηελά ηνπηθά όξηα. Σα ρνξηαξηθά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά πνπ εληάζζνληαη ζηα εδώδηκα ηζαγελή, απνηεινύλ σο επί ην πιείζηνλ αληηθείκελν κηαο ζπιιεθηηθήο νηθνλνκίαο όπσο ην ζηακλαγθάζη (Κξήηε), ηα κπξώληα (Αξθαδία), νη νβξηέο (Λαθσλία) θαη εηδηθά ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή, πξνβηνκεραληθή θνηλσλία δελ απνηεινύζαλ αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ηα καληηάξηα (νη καλίηεο) -κε πάξα πνιιά είδε θαη νλνκαζίεο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν- ηα νπνία ηζνξξνπνύλ αλάκεζα ζηελ άγξηα/ απηνθπή θαη ζηελ ήκεξε/θαιιηεξγήζηκε, εθδνρή ηνπο, ζηελ απνδνρή ηνπο σο εδώδηκα ή κε, ζηελ 7

8 δηεπξπκέλε εηζδνρή ηνπο θαη ζηελ επηιεθηηθή θαηαλάισζή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνπδίλα (Βξαρηνλίδνπ 2008). Αιιά εθηόο από ηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο θαιιηεξγνύκελα θαη απηνθπή θπηά (αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θαη βόηαλα) έρνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή/πξνβηνκεραληθή θνηλσλία ζηελ πθαληηθή, ζηελ ιατθή ηαηξηθή άιισζηε πνιιά από ηα θπηά έγηλαλ γλσζηά γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο πξηλ θαηαιάβνπλ ζέζε ζην πηάην καο δηαηεξώληαο αιιά θαη δηεπξύλνληαο σζηόζν κέρξη ζήκεξα ηηο πνιιαπιέο πνιηηηζκηθέο ηνπο ρξήζεηο (π.ρ καζηίρα, ξίγαλε, θόιηαλδξν,θ.ά) Ζ ιανθηιήο παηάηα ζπλδεόκελε από ηνλ γλσζηό ζξύιν πνπ ζπλνδεύεη ηελ δηάδνζή ηεο ηόζν ζηελ Δπξώπε (ηνλ 15 ν αη.) όζν θαη ζηελ Διιάδα (ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αη.) δελ ζα θαζηεξσζεί σο δηαηξνθηθό πξντόλ παξά ζηα κέζα ηνπ 18 νπ αη. σο ζπλέπεηα ησλ ζπρλώλ ζηηνδεηώλ (Κνβάλε 1994). Ζ πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ θπζηθώλ παξαγόλησλ (κηθξνθιίκα, ζύζηαζε θαη ζέζε ηνπ εδάθνπο, νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά) ησλ αλζξώπηλσλ επεκβάζεσλ, ηεο ηερλνγλσζίαο, ησλ ηερληθώλ θαιιηέξγεηαο, ησλ εξγαιείσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό δε όηη ζηηο ηνπηθέο, κηθξνθνηλσλίεο ππήξρε απζηεξή επηινγή γηα ην πηα ρσξάθηα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα π.ρ ησλ νζπξίσλ δηαηεξώληαο έηζη ςειά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ δηαηξνθηθή ηνπο αμία. Ζ αλαδήηεζε ηεο ηαύηηζεο θαη ηεο άκεζεο ζύλδεζεο (γελεηηθά) κε θπηά ησλ βπδαληηλώλ ρξόλσλ θαη ηεο αξραηόηεηαο απνηειεί κέρξη ζήκεξα έλα κεγάιν κεζνδνινγηθό πξόβιεκα θαζώο πνιιά -ηα πεξηζζόηεξα- από απηά έρνπλ (κεη)εμειηρζεί εμ αηηίαο θπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ παξαγόλησλ θαη ρακέλσλ θξίθσλ ζηελ αιπζίδα ηεο εμέιημήο ηνπο. Μπνξεί θαη αξθεί όκσο ε «ησλ νλνκάησλ θαη ησλ ηόπσλ επίζθεςηο/δηήγεζηο» λα βνεζήζεη ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ ρακέλσλ θξίθσλ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θπηώλ θαη ησλ πνηθηιηώλ ηνπο, ηεο ρξήζεο ηνπο ζηε δηαηξνθή θπξίσο «ζηε καθξά δηάξθεηα»; ίγνπξα όρη κόλε ηεο. Δδώ ε πνιηηηζκηθή γλώζε ηνπ πξόζθαηνπ παξειζόληνο κέζα από ηελ γλώζε θαη ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ, ησλ ηερληθώλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ δηαηξνθηθώλ πξαθηηθώλ, ηνπ γισζζνινγηθνύ θαη αθεγεκαηηθνύ πινύηνπ, πνπ κπνξεί θαη πξνζθέξεη ε ιανγξαθία, πξέπεη λα αμηνπνηεζεί κε ηελ ζπλδξνκή θαη άιισλ επηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ, ζε κηα αλαγθαία δηεπηζηεκνληθή αλαδήηεζε (όπσο εζλναξραηνινγία, γεσπνληθή, ηζηνξία, βνηαλνινγία, γελεηηθή, δηαηξνθνινγία, επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.α) κε αθεηεξία όκσο πάληα ηελ κηθξή, ηνπηθή θιίκαθα. Οη ηνπηθέο πνηθηιίεο θαη ηα ηνπηθά πξντόληα αθνινπζνύλ, κεηά ηελ αγξνηηθή έμνδν θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηνπο αλζξώπνπο ζηελ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή ηνπο κεηαθίλεζε, όπνπ δεκηνπξγνύλ ηηο λέεο [θαληαζηαθέο, επηλνεκέλεο ή/θαη ζπκβνιηθέο] θνηλόηεηεο θαη παηξίδεο, θαη ηνπο ζπλδένπλ ζηελά κε ηνλ γελέζιην ηόπν κέζσ ηεο θαηαλάισζήο ηνπο ή ηεο επίθιεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (γεύζε, άξσκα, ρξώκα, πθή θ.ά). Ζ αλαδήηεζε κηαο ηδηαίηεξεο ηνπηθήο, δηαηξνθηθήο ηαπηόηεηαο είλαη ζήκεξα ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηζηηθώλ-νηθνλνκηθώλ δξάζεσλ ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ζηα πιαίζηα ελόο νηθν-αγξν-δηαηξνθηθνύ ηνπξηζκνύ κε ηελ όιν θαη ζπρλόηεξε δηνξγάλσζε γηνξηώλ θαη παδαξηώλ, ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ ζπκπνζηαζκό «επη ηόπνπ» ηνπηθώλ δηαηξνθηθώλ πξντόλησλ (γηνξηέο ειηάο θαη ιαδηνύ ζηελ Ν. Πεινπόλλεζν, γηνξηή καληηαξηώλ ζηε Χαιθηδηθή θαη ζηα Γξεβελά, γηνξηή κειηηδάλαο ζην Λεσλίδην, γηνξηή θάζηαλνπ ζηελ Άξλα θ.α) απνηεινύλ 8

9 ζήκεξα καδί κε ηα παξαδνζηαθά ζξεζθεπηηθά παλεγύξηα (όπσο ην παλεγύξη ηνπ Αγ. Γνλάηνπ ζηελ Δγθινπβή Λεπθάδαο θαη ηε ζπκβνιηθή δηαλνκή θαη θαηαλάισζε ηεο ηνπηθήο θαθήο) εθδειώζεηο ζπιινγηθόηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζε κηα θξίζηκε θαη νξηαθή πεξίνδν. Απνκέλεη ε ζπκβνιηθή απηή θεθαιαηνπνίεζε θαη ε επίθιεζε ζε έλα εληνπηζκέλν γεπζηηθό-δηαηξνθηθό παξειζόλ λα ζηεξίδεηαη θαη από ηελ αλάινγε πξσηνγελή παξαγσγή κε ηελ πνιπζρηδή (γεσπνληθή, ηζηνξηθή, πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή, ζεζκηθή) ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ θπηηθώλ πνηθηιηώλ γηα λα κπνξνύκε λα κηιάκε όρη κόλν γηα έλα πινύζην παξειζόλ αιιά γηα έλα παξόλ θαη κέιινλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Βιβλιογραυία Αηθαηεξηλίδεο Γ.Ν., «Ζ ζπλζεκαηηθή γιώζζα ησλ θηηζηώλ ηνπ Ρεθνπλίνπ (Λεπθνρσξίνπ) Γνξηπλίαο», Γνξηπληαθά, η. Α 1972: Βνπηζηλά Δύε, 1995, Σν ςσκί, εθδ.σξνραιία, Αζήλα. Βξαρηνλίδνπ Μαξία 2008, «Οη θαξπνί ηεο γεο: ην άγξην καληηάξη θαη νη ζπκβνιηζκνί ηνπ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν» Πξαθηηθά πλεδξίνπ Ζ γε κήηξα δσήο θαη δεκηνπξγίαο, εθδ. Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, Αζήλα, ζ Braudel Fernand 1995, Υιηθόο πνιηηηζκόο. Οηθνλνκία θαη Καπηηαιηζκόο (15 νο -18 νο αη.), η. Α,Οη δνκέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο:ην δπλαηό θαη ην αδύλαην (κηθξ. Αηθαη. Αζδξαρά), εθδ. ΜΗΑΣ, Αζήλα. Dalby Andrew, 2000, Σεηξήληα δείπλα. Ηζηνξία ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο γαζηξνλνκίαο ζηελ Διιάδα, (κηθξ. Έιελα Παηξηθίνπ), Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην. Διηά θαη ιάδη, 1996, Σξηήκεξν εξγαζίαο, Καιακάηα, 7-9 Μαΐνπ 1993 / Πνιηηηζηηθό Σερλνινγηθό Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Διαΐο Α.Δ., εθδ. ΠΣΗ.ΔΣΒΑ. Ήκειινο ηέθαλνο, 1993 Εεηήκαηα παξαδνζηαθνύ πιηθνύ βίνπ, εθδ. ύιινγνο πξνο δηάδνζηλ Ωθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλαη. Καζεκεξηλή 7 Ζκέξεο, 1998, «Κνπδίλα θαη πνιηηηζκόο». Κνβάλε Διέλε, 1994, «Ακεξηλδηθά θπηά ζηελ Διιάδα. Μήλπκα δηαθξηηηθό» Δζλνινγία η. 2, ζ Johannes Konder, 1994, Ο θεπνπξόο θαη ε θαζεκεξηλή θνπδίλα ζην Βπδάληην, εθδ. Ίδξπκα Γνπιαλδξή-Χόξλ, Αζήλα. Κνληνκίρεο Παληαδήο, 1985 Τα γεσξγηθά ηεο Λεπθάδαο, εθδ. Γξεγόξε, Αζήλα. Κνπθνπιέο Φαίδσλ 1952, Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο η. Δ, Αη ηξνθαί θαη ηα πνηά. Τα γεύκαηα, ηα δείπλα θαη ηα ζπκπόζηα θ.α 9

10 Κσζηάθεο Θαλάζεο, 1978, «Γεσξγηθά ηεο Σζαθσληάο», Λανγξαθία η. 31, ζ Λακπξάθε Μπξζίλε 1997, Σα ρόξηα, εθδ Σξνραιία, Αζήλα. Λνπθόπνπινο Γεκήηξηνο, 1983, Γεσξγηθά ηεο Ρνύκειεο, εθδ. Γσδώλε, Αζήλα. Λνπθόπνπινο Γεκήηξηνο, 1984², Αηησιηθαί νηθήζεηο, ζθεύε θαη ηξνθαί, εθδ. Γσδώλε, Αζήλα-Γηάλληλα. Μπαιηά Δπαγγειία, 1986 «Από ην θνξνινγηθό ηεθκήξην ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Οη θαιιηέξγεηεο ζηε αληνξίλε ηνλ 18 ν αη.» Ηζηoξηθά η. 3 ηρ 6 Γεθ 1986, ζ Οηθνλόκνπ Μηράιεο-Παπαζηάζεο Παληειήο, 2004, Αγξνηνπνηκεληθή δηαηξνθή Φισξηάδαο Αηησιναθαξλαλίαο εθδ. Σξάπεδα Αηηηθήο, Αζήλα. Pelt-Mazoyer-Monod-Girardon 2000, Ζ σξαηόηεξε ηζηνξία ησλ θπηώλ, εθδ.κξηηηθή Ο άξηνο εκώλ από ην ζηηάξη ζην ςσκί, 1994 Σξηήκεξν εξγαζίαο, Πήιην, Απξηιίνπ 1992, εθδ. Πνιηηηζηηθό Σερλνινγηθό Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα. έξγεο Μαλόιεο, 2008, «Ζ ηζηνξηθόηεηα ηνπ ηνπίνπ:ην παξάδεηγκα κηαο αγξνηηθήο θνηλόηεηαο», Πξαθηηθά πλεδξίνπ Ζ γε κήηξα δσήο θαη δεκηνπξγίαο, εθδ. Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, Αζήλα, ζ θνπηέξε-γηδαζθάινπ Ν. 2008, «Ζ απιόηεηα σο ζύλζεζε: ην παξάδεηγκα ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο», Τα Ηζηνξηθά η. 26, ηρ. 48: νθνύ Αληώλε Μελά, Τα ιανγξαθηθά ηεο Κάζνπ, η. Α Τα γεσξγηθά, Αζήλα ηεθάλνπ Αλαζηάζηνο Γ., 1964, Ηζηνξία Κεξαζηάο (Αξβαληηνθεξαζηάο) Αξθαδίαο, εθδ. Έλσζηο Κεξαζησηώλ, Αζήλαη. Sutton David, 2001 Remembrance of Repasts, An Anthropology of food and memory, Oxford, N. York. Φαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά, παξαδνζηαθέο ρξήζεηο θαη δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο, 1997, Σξηήκεξν εξγαζίαο, Κύπξνο, Παξαιίκλη, Μαξηίνπ 1997, εθδ. Πνιηηηζηηθό Σερλνινγηθό Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα. Φηώξνπ Διεσλόξα, 2006, Δγθινπβή Λεπθάδαο: Έλα ρσξηό, κηα ηζηνξία. Γπλαίθεοηέξεηεο ηεο γεο, ε γηνξηή ηεο θαθήο θαη νη βόιηνη, Αζήλα. Χξπζνύ-Καξαηδά Κπξηαθή, 2007, «Ζ θάβα ζηε δσή ησλ Κπθιαδηηώλ θαηά ηνλ 19 ν θαη 20ό αηώλα» ζην Μαλόιεο Βαξβνύλεο-Μαλόιεο έξγεο (επηκ.), Γξπο Υςηθάξελνο, Σηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ Γεκήηξην Οηθνλνκίδε, Αζήλα, ζ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα