ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ Το ερευνητικό πρόγραµµα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις στις µορφές αστικές κατανάλωσης στην περίπτωση της Αθήνας. Το πρόγραµµα ακολουθεί, σε γενικές γραµµές, την προσέγγιση που προτείνεται από το διεθνές συλλογικό ερευνητικό έργο " Κοινωνική θέση (status), στυλ διαβίωσης και πολιτιστική κατανάλωση: µια συγκριτική µελέτη" υπό τη διεύθυνση των J. Goldthorpe και T.W. Chan. Η κύρια υπόθεση σε εκείνη την έρευνα ήταν ότι η κοινωνικο-οικονοµική τάξη (σύµφωνα µε το Νεο-Βεµπεριανό µοντέλο επαγγελ- µατικών τάξεων που εισήγαγαν οι Erikson & Goldthorpe) δεν επαρκεί για την κατανόηση των διαφορών στην πολιτιστική κατανάλωση και πρέπει να συµπληρωθεί µε τη Βεµπεριανή έννοια της κοινωνικής θέσης (status). Στην ελληνική περίπτωση, αυτά τα µοντέλα διαστρωµάτωσης (µαζί µε τις όψεις τους που έχουν να κάνουν µε την κοινωνική κινητικότητα) θα επανεξεταστούν µε γνώµονα την καλύτερη προσαρµογή στις ειδικές τοπικές συνθήκες. Το πρόγραµµα για την Αθήνα θα βασιστεί σε δειγµατοληπτική ποσοτική έρευνα νοικοκυριών σε συνδυασµό µε ένα αριθµό ποιοτικών συνεντεύξεων και θα καλύψει ένα ευρύτερο φάσµα µορφών κατανάλωσης πέρα από τα στενά όρια της πολιτιστικής κατανάλωσης: κατοικία τόσο κύρια όσο και δευτερεύουσα/παραθεριστική, αυτοκίνητα, ψώνια για ρουχισµό, βραδινή έξοδο για φαγητό και, τέλος, επίσκεψη σε κινηµατογράφο και σε υπαίθριες εκδηλώσεις ή χώρους για µουσική, θέατρο ή χορό. Ως εκ τούτου, πέραν των προσεγγίσεων που προσιδιάζουν στην πολιτιστική κατανάλωση και στη ιδιαίτερη σχέση της µε την κοινωνική θέση και το πολιτιστικό κεφάλαιο και, έως ένα βαθµό, µπορούν να συµβάλουν και στη ανάλυση άλλων µορφών κατανάλωσης, θα εξεταστούν και περισσότερο οικονοµικές θεωρίες που συσχετίζουν την κατανάλωση µε την επιδίωξη εξασφάλισης status και την επιρροή οµάδων αναφοράς. Μια πρόσθετη διάσταση της ανάλυσης θα είναι και η κοινωνικο-χωρική δόµηση της κατανάλωσης και η έκταση κοινωνικού διαχωρισµού µεταξύ τάξεων ή οµάδων διαφορετικού status.

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ερευνητικό πρόγραµµα αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και των διαφορών στις µορφές αστικής κατανάλωσης στην περίπτωση της Αθήνας. Στις µεγάλες πόλεις τα διάφορα πεδία κατανάλωσης δοµούνται µε σύνθετους τρόπους τόσο καθέτως σύµφωνα µε διάφορες διακρίσεις κοινωνικής τάξης και status όσο και οριζόντια σύµφωνα µε πολιτιστικούς τύπους και "στυλ ζωής", ανάλογα µε τον τόπο, τη µορφή και τύπο του "καταστήµατος" και το µέγεθος, την ποικιλότητα και το χαρακτήρα της κατανάλωσης. Η κατανοµή του πληθυσµού ανάλογα µε τους προκύπτοντες τύπους και µορφές κατανάλωσης δείχνει συνήθως σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα διάφορα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα. Το ερώτηµα που τίθεται είναι: σε ποιο βαθµό η διαστρωµάτωση ως κοινωνική δοµή πέραν των απλών ιεραρχιών εισοδήµατος και πλούτου µπορεί να ερµηνεύσει καλύτερα αυτές τις διαφορές και, πιο σηµαντικό, ποιες διαστάσεις και ποια σύνθετα σχήµατα διαστρωµάτωσης είναι τα πλέον κατάλληλα για την κατανόηση των διαφορών και διακρίσεων στην κατανάλωση. Η κεντρική υπόθεση εδώ, εµπνεόµενη από το σχετικό έργο των Goldthorpe και Chan για την πολιτιστική κατανάλωση, είναι ότι το καθιερωµένο στην Ευρώπη µοντέλο κοινωνικο-οικονοµικών τάξεων (ESeC) δεν επαρκεί και πρέπει να συνδυαστεί µε τη Βεµπεριανή διάσταση της κοινωνικής θέσης (status) την ιεράρχηση των επαγγελµατικών κατηγοριών σε µερικώς "κλειστές" συλλογικότητες ανάλογα µε το κοινωνικό κύρος και τη διαµόρφωση στενότερων σχέσεων µεταξύ "κοινωνικά ίσων". Σε αυτό το πλαίσιο µπορούν να αξιολογηθούν και εναλλακτικές θεωρίες για τη δόµηση της κατανάλωσης στη σύγχρονη και "µετανεωτερική" κοινωνία. Για όλη αυτή την προβληµατική έχει αναπτυχθεί σηµαντικότατη διεθνής έρευνα και βιβλιογραφία ενώ αντίθετα στην Ελλάδα ελάχιστη κοινωνιολογική έρευνα έχει γίνει τόσο για το σκέλος της διαστρωµάτωσης όσο και το σκέλος των διαφορών στην κατανάλωση. Η παρούσα έρευνα, πέρα από τις κεντρικές ερευνητικές υποθέσεις, θα επιχειρήσει να καλύψει αυτά τα κενά στην ελληνική περίπτωση. Πρώτον, τα µοντέλα διαστρωµάτωσης, µε προσθήκη των όψεων τους που έχουν να κάνουν µε την κοινωνική κινητικότητα, θα επανεξεταστούν µε γνώµονα την καλύτερη προσαρµογή στις ειδικές τοπικές συνθήκες. εύτερον, θα καλυφθεί ένα ευρύτερο φάσµα µορφών κατανάλωσης πέρα από τα στενά όρια της πολιτιστικής κατανάλωσης: κατοικία τόσο κύρια όσο και δευτερεύουσα/παραθεριστική, αυτοκίνητα, ψώνια για ρουχισµό, βραδινή έξοδο για φαγητό και, τέλος, επίσκεψη σε κινηµατογράφο και σε υπαίθριες εκδηλώσεις ή χώρους για µουσική, θέατρο ή χορό. Τέλος, µια πρόσθετη διάσταση της ανάλυσης θα είναι και η κοινωνικο-χωρική δόµηση της κατανάλωσης και η έκταση κοινωνικού διαχωρισµού µεταξύ τάξεων ή οµάδων διαφορετικού status. Το πρόγραµµα για την Αθήνα θα βασιστεί σε δειγµατοληπτική ποσοτική έρευνα 2500 νοικοκυριών σε συνδυασµό µε ένα αριθµό (περ. 50) ποιοτικών συνεντεύξεων. Η ολοκλήρωση της έρευνα; και η ανάλυση του υλικού θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα. Πρώτον, όπως ήδη σηµειώθηκε, θα καλυφθούν σηµαντικότατα κενά 2

3 στη γνώση για τη διαστρωµάτωση, την κοινωνική κινητικότητα και την κατανάλωση στην ελληνική κοινωνία. εύτερον, θα διαµορφωθεί µια ευρεία βάση δεδοµένων που θα στηρίξει την ανάπτυξη νέων ερευνών σε αυτό το θεµατικό πεδίο και σε ειδικότερα θέµατα. Τρίτον, δεδοµένου ότι αναπόφευκτα -λόγω της κρίσης- θα καταγραφούν και οι διαφορές µε την κατανάλωση το 2009, θα µπορεί να γίνει µια συστηµατική διερεύνηση των επιπτώσεων της κρίσης σε αυτό το πεδίο καθώς και η σηµασία επίµαχων ζητηµάτων όπως η έκταση της επιδεικτικής κατανάλωσης στην ελληνική κοινωνία. Τέλος, θα φωτιστούν ορισµένα ειδικού "τοπικού" ενδιαφέροντος ζητήµατα όπως η ένταξη των µεταναστών στo σχήµα διαστρωµάτωσης/status, οι παράγοντες που συµβάλουν στην κρίση του Κέντρου της Αθήνας και η σηµασία της προσανατολισµένης στο status κατανάλωσης των "αστών" στις αγροτικές κοινότητες παραθερισµού/εγκατάστασης. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΗ 1. Επισκόπηση της διεθνούς ερευνητικής εµπειρίας Ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης Ζητήµατα θεωρίας και µεθόδου Α. Κοινωνική διαστρωµάτωση και κοινωνική κινητικότητα 2. Κοινωνικο-οικονοµική τάξη: το τυπικό Ευρωπαϊκό µοντέλο (ESeC) και οι ελληνικές συνθήκες 3. Κοινωνική θέση (status), κοινωνικές σχέσεις και πολιτιστικό κεφάλαιο 4. Κοινωνική κινητικότητα µεταξύ τάξεων και κοινωνικών θέσεων και ρόλος της κοινωνικής "καταγωγής" και της οικογενειακής στήριξης Β. ιακρίσεις και διαφορές στην αστική κατανάλωση 5. Το επίπεδο της κατανάλωσης των νοικοκυριών: διαφοροποιήσεις κατά οικονοµικές τάξεις, κοινωνικές θέσεις και περιουσιακή κατάσταση οµάδες αναφοράς, επιδεικτική κατανάλωση, σχετική αποστέρηση 6. Κοινωνική θέση, επίδειξη και ταυτότητα στην αστική κατανάλωση: κύρια και δεύτερη κατοικία, περιοχή κατοικίας, αυτοκίνητα 7. Κοινωνική θέση, επίδειξη και ταυτότητα στην αστική κατανάλωση: τόποι και µορφές εξόδου για γεύµα, για ψώνια και για πολιτιστική κατανάλωση 8. οµή και έκταση κοινωνικο-χωρικού διαχωρισµού και αποκλεισµού στην αστική κατανάλωση Γ. Κοινωνική διαστρωµάτωση, κινητικότητα και κατανάλωση 9. Η κοινωνική και χωρική δοµή της αστικής κατανάλωσης: ο ρόλος των πολλαπλών διαστάσεων διαστρωµάτωσης 10. Ο ρόλος της κοινωνικής κινητικότητας και της κοινωνικής "καταγωγής" 3

4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ α. Έκταση και κοινωνικός χαρακτήρας της επιδεικτικής/προκλητικής κατανάλωσης Επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης β. Η κοινωνικο-χωρική µορφολογία της αστικής κατανάλωσης και η "κρίση" του Κέντρου της Αθήνας γ. Η αστική ιεραρχία status σε αγροτικό περιβάλλον: παρουσία και κατανάλωση των "αστών" στις κοινότητες εγκατάστασης/καταγωγής τους ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (στην Αγγλική) Alexiou, T. (2009) Social Classes, Social Inequalities and Living Conditions, Athens, Papazisis (in Greek). Allen J., Barlow J., Leal J., Maloutas T., Padovani L. (2004) Housing and welfare in Southern Europe, Oxford, Blackwell. Bauman, Z. (2002) Society Under Siege, Cambridge, Polity. Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity, London, Sage. Bourdieu, P. (1984) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste,London, Routledge & Kegan Paul. Breen, R., editor (2004) Social Mobility in Europe, Oxford, Oxford University Press. Breen, R. (2005) Foundations of class analysis in the Weberian tradition. In E. O. Wright, editor, Approaches to Class Analysis, pages 31 50, Cambridge, Cambridge U. P. Chan, T. W. (ed) (2010) Social Status and Cultural Consumption, Cambridge, Cambridge U.P. Chan, T. W., Goldthorpe, J. H. (2010) Social status and cultural consumption pp in Chan (ed) (2010). Chan, T. W., Goldthorpe, J. H. (2010a) Social stratification of cultural consumption across three domains: music; theatre, dance and cinema; and the visual arts pp in Chan (ed) (2010) Clarke, D. B. (2003) The Consumer Society and the Postmodern City, London, Routledge Duesenberry, J. S. (1949) Income, Saving, And The Theory of Consumer Behavior, Cambridge, MA: Harvard University Press. Erikson, R. and Goldthorpe, J. H. (1992) The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford, Clarendon Press. Emmanuel, D., Velidis, S., Stroussopoulou, E. (1996) The Housing of Low Income Households in Greece, Athens, DEPOS (in Greek). Emmanuel, D. (2008) (with contributions by K. Gortsos & P. Kamoutsi), Supply of Planned Land, Housing and Prices in Athens ( ), Athens, NCSR, Studies and Research series, 8 (in Greek). Emmanuel, D. (2009) "Spatial Distribution and Social Segregation as "Class" Behaviour: the Role of Economic Class, Social Status and Housing", pp in T. Maloutas et. al. (2009) (in Greek). Frank, R. H. (1999) Luxury Fever, Princeton N. J., Princeton University Press. Gans, H. J. (1974) Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste, New York, Basic Books. Ganzeboom, H. B. G. and Treiman, D. J. (2003) Three internationally standardised measures for comparative research on occupational status. In J. H. Hoffmeyer-Zlotnik and C. Wolf, editors, Advances in Cross-National Comparison: A European Working Book for 4

5 Demographic and Socio-Economic Variables, chapter 9, pages , New York, Kluwer Academic Press. Giddens, A. (1991) Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge, Polity. Goss, J. (2004) Geography of consumption I, Progress in Human Geography 28,3, pp Karapostolis, V. (1983) Consumption Behaviour in Greek Society , Athens, NCSR (in Greek) Kasimati, K. (2001) Structures and Flows: On Social and Occupational Mobility, Athens, Gutenberg (in Greek). Lambiri-Dimaki, J. (1983) Social Stratification in Greece: , Athens, Sakkoulas. Leibenstein, H. (1976) Beyond Economic Man: A New Foundation for Microeconomics, Cambridge, MA, Harvard Universities Press. Maloutas T. (2007) Segregation, social polarisation and inequality in Athens during the 1990s: Theoretical expectations and contextual difference, International Journal of Urban and Regional Research, 31/4: Maloutas T. (2007a) Socio-economic classification models and contextual difference. A look at the European Socio-economic Classes (ESeC) from a South European angle, South European Society and Politics, 12/4, 12/4: Maloutas T., Emmanuel D., Pantelidou-Malouta M. (2006) Athens. Social structures, practices and perceptions: new parameters and trends , Athens, EKKE, Studies and Research series, 2 (in Greek). Maloutas T., Emmanuel D., Zacopoulou E., Kaftantzoglou R., Hatziyanni A. (eds) (2009) Social Transformations and inequality in Athens at the turn of the 21st century, Athens, EKKE, Studies and Research series, 9 (in Greek). Maloutas T, Fujita K. (eds) (2011) Residential Segregation Around the World. Why Context Matters, Farham, Ashgate. (forthcoming) Mason, R. (2000) The Social Significance of Consumption: James Duesenberry's Contribution to Consumer Theory Journal of Economic Issues, Sept, 2000 Papadopoulos, P. (1987), The Class Structure of Greek Society, Athens, Sychroni Epochi (in Greek). Peterson, R. A. (1992) Understanding audience segmentation: from elite and mass to omnivore and univore, Poetics, 21(4), Petmezidou-Tsoulouvi, M. (1987) Social Classes and Mechanisms of Social Reproduction, Athens, Exantas (in Greek). Savage, M., Bagnall, G., Longhurst, B. (2005) Globalisation and Belonging, London, Sage Souliotis N. (2010) New piazzas of distraction in Athens: localization patterns of small leisure firms and consumption practices in Athens ( ), Proceedings of the 8th Pan-Hellenic Geographical Congress of the Greek Geographical Association (in Greek). Souliotis N. (2009) Expansion of the public, refinement of distinction: social construction of demand in the Athenian symbolic economy from the mid-1970s to today, pp in Maloutas et al. (2009) (in Greek). Trigg, A. B. (2001) Veblen, Bourdieu, and conspicuous consumption, Journal of Economic Issues; 35, 1, Tsoukalas, K. (1996) A Journey through Reason and History: Writtings , Athens, Plethron (in Greek). Ustuner, T., Holt, D. B. (2010) "Toward a Theory of Status Consumption in Less Industrialized Countries," Journal of Consumer Research: An Interdisciplinary Quarterly, University of Chicago Press, vol. 37(1), pages Williams, P., Hubbard, P., Clark, D., Berkeley, N. (2001) Consumption, exclusion and emotion: the social geographies of shopping Social & Cultural Geography, Vol. 2, No. 2, Wynne, D., O Connor, J., (1998) Consumption and the Postmodern City, Urban Studies, Vol. 35,

To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο

To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο To κοινωνικό κεθάλαιο ως ζημανηικός παράγονηας ανηιμεηώπιζης ηων επιδράζεων ηης οικονομικής κρίζης ζε ηοπικό και περιθερειακό επίπεδο ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΑΡΑΜΕΣΟΤ Διδάκτωρ, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις στα σύνορα για τις «αρχικές συνθήκες»: Πρόβλημα ή πλεονέκτημα διασυνοριακής αλληλεπίδρασης;

Στάσεις και αντιλήψεις στα σύνορα για τις «αρχικές συνθήκες»: Πρόβλημα ή πλεονέκτημα διασυνοριακής αλληλεπίδρασης; Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 14(7): 119-142 Στάσεις και αντιλήψεις στα σύνορα για τις «αρχικές συνθήκες»: Πρόβλημα ή πλεονέκτημα διασυνοριακής αλληλεπίδρασης; Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου Επιστημονικός Συνεργάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Συγγραφείς & επιστημονική επιμέλεια: Ρετινιώτη Αθανασία, Ιωάννα Μάντζιου Απαγορεύεται η αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

Οδηγός Σπουδών. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 2014-2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» Κατεύθυνση: «Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 500,000 400,000 300,000 200,000 100,00 0 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Μεθοδολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1, ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2, ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 1 Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Marina Petronoti Μαρίνα Πετρονώτη & Anna Triandafyllidou Αννα Τριανταφυλλίδου BIBLIOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στεργίου, Μαργαρίτα 1,* Σιδηρόπουλος, Γεώργιος 2 1 Υπ.Διδάκτορας, ΜSc Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕOΚΑΡ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. Παντελής. Σκάγιαννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕOΚΑΡ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. Παντελής. Σκάγιαννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕOΚΑΡ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός ότι για µια σηµαντική µερίδα ειδικών, κατά τα τελευταία µάλιστα χρόνια, η περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία + Υγεία. Από τον Διευθυντή Έκδοσης. Κείµενο Θέσης και Αντίθεσης Τουρισµός και Υγεία

Οικονοµία + Υγεία. Από τον Διευθυντή Έκδοσης. Κείµενο Θέσης και Αντίθεσης Τουρισµός και Υγεία Οικονοµία + Υγεία Τριµηνιαία Επιστηµονική Επιθεώρηση των Οικονοµικών της Υγείας Υπό την Αιγίδα της Ερευνητικής Μονάδας Υγείας του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας Τόµος 2 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος-Νοέµβριος-Δεκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές και κοινωνικές μεταβολές στο κέντρο της Αθήνας: η περίπτωση του Μεταξουργείου

Χωρικές και κοινωνικές μεταβολές στο κέντρο της Αθήνας: η περίπτωση του Μεταξουργείου 1 Χωρικές και κοινωνικές μεταβολές στο κέντρο της Αθήνας: η περίπτωση του Μεταξουργείου Γεωργία Αλεξανδρή Δρ Κοινωνικής Γεωγραφίας, επιστημονική συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών galexandri@ekke.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του «Συγκαθιστού» Χορού του Βελβεντού Κοζάνης

Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του «Συγκαθιστού» Χορού του Βελβεντού Κοζάνης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 30 38 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 30-38 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192 Διονύσης Μπαλούρδος Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον οικονομικό αποκλεισμό: αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική. Social Policy. Άρθρα / Articles:

Κοινωνική Πολιτική. Social Policy. Άρθρα / Articles: ISSN 2241-8652 0 4 K 9 7 7 2 2 4 1 8 6 5 0 0 7 TEΥΧΟΣ Volume 4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 JUNE 2015 Κοινωνική Πολιτική Social Policy Άρθρα / Articles: Γεωργία Πετράκη Η Εξέλιξη των Συνθηκών Εργασίας στην Ευρώπη: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις του τουρισμού στην οικονομία

Οι επιδράσεις του τουρισμού στην οικονομία Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (3) 2008: 179-192 Μαρία Πρινιωτάκη* Διονύσιος Καψής** Οι επιδράσεις του τουρισμού στην οικονομία Περίληψη: Αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων ότι ο εισερχόμενος τουρισμός επιφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Non-Linear Convergence: An Empirical Study of Labour Productivity Convergence in European Agricultural

Non-Linear Convergence: An Empirical Study of Labour Productivity Convergence in European Agricultural Non-Linear Converence: An Empirical Study of Labour Productivity Converence in European Aricultural Alexiadis Stilianos Ministry of Rural Development and Foods, Department of Aricultural Policy and Documentation,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμφίβολα η πολύπλοκη καθημερινότητα του σύγχρονου σχολείου καθιστά διαχρονική

Αναμφίβολα η πολύπλοκη καθημερινότητα του σύγχρονου σχολείου καθιστά διαχρονική ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ. 23 1 AP. 26 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ISSN 1450-1325 Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) περιεχόμενα Διερεύνηση της Σχέσης των Ηγετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ηµήτριος ικαιάκος και Μιχαήλ Σκούλλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο των συνόρων στην Ευρώπη

Το νέο τοπίο των συνόρων στην Ευρώπη Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 15 (1) 2009: 30-49 Λευτέρης Τοπάλογλου* Το νέο τοπίο των συνόρων στην Ευρώπη Περίληψη: Τη σύγχρονη εικόνα των συνόρων και του συνοριακού χώρου της Ευρώπης τη συνθέτουν μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα