Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 144 η / Αρ. Θέματος: 24 Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1821/26874/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος», με ακρωνύμιο GREENBREAD (MIS ) και κωδικό Τ1ΕΔΚ στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ ). Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου. Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 2284/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/ (ΦΕΚ Β 2889/ ), 9657/122441/ (ΦΕΚ Β 2537/ ), 893/138106/ (ΦΕΚ Β 4800/ ) και 1437/69301/ (ΦΕΚ Β 1770/ ) όμοιες. 3. Την υπ αριθμ. 1489/72729/ (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 3382/171947/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 748/ ) και 1027/77778/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 237/ ) όμοιες. 4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ / ΚΥΑ όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/ ), όπως ισχύουν. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η», του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν. Απόφαση ΔΣ θέμα 24 /144ης/ Σελίδα 1 από 5

2 7. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20, του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/ ), σύμφωνά με την οποία Στο άρθρο 13Α του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ ως εξής: «Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου. Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 49 παράγραφοι 2 και 7 του ν.4485/2017 (Α 114)». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/ ), σύμφωνα με τις οποίες «4. Στην υποπαράγραφο γ της παρ. Γ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018, μετά τις λέξεις «προγραμμάτων/έργων» προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συγκροτείται όπως προβλέπει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού». 9. Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «α) Σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, β) Συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/ ), για τα έτη 2018 και 2019». 10. Την υπ αριθμ. 2375/ Απόφαση EYΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα: Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία » και την αριθμ. 2596/49571/ Απόφαση αποδοχής χρηματοδότησης και κατανομής προϋπολογισμού κατά κατηγορία δαπάνης. 11. Την αριθμ. 20 απόφαση της 128ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ, με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ.3, του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/ ), για το Έργο «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος», με ακρωνύμιο GREENBREAD (MIS ) και κωδικό Τ1ΕΔΚ στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ ) Το από σημείωμα του επιστημονικά υπευθύνου, το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1238/16753/09/04/2019 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Απόφαση ΔΣ θέμα 24 /144ης/ Σελίδα 2 από 5

3 Προϊόντων, σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης έργου σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρω Έργου. 14. Την αριθμ / , ΑΔΑ: 607ΨΟΞ3Μ-ΣΣ8, 18REQ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τα έτη 2019, 2020, 2021 και την αριθμ. 1560/ , ΑΑ:61, ΑΔΑ: ΩΡ9ΧΟΞ3Μ-Β0Φ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης ύψους # , 00 # ευρώ, για το έτος 2019, για δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του Έργου «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος», με ακρωνύμιο GREENBREAD (MIS ) και κωδικό Τ1ΕΔΚ στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ )». 15. Την αριθμ. 1821/26874/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος», με ακρωνύμιο GREENBREAD (MIS ) και κωδικό Τ1ΕΔΚ στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ ). 16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 17. Το από πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 2117/32084/ έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων. 18. Την αριθμ. πρωτ / εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αποφασίζουμε ομόφωνα 1. Την αποδοχή του από Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2039/31035/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων: ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 2 ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΒΑΤΑΒΑΛΗ Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά επτά (7) προτάσεις εκ των οποίων οι τέσσερις (4) δεν πληρούσαν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Μία εκ των υποψηφίων, η Μαρία Τσιράκη που πληρούσε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης απέσυρε την πρότασή της για προσωπικούς λόγους. 2. Την έγκριση του ανωτέρου πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων. 3. Την ανάθεση του έργου με αντικείμενο: Απόφαση ΔΣ θέμα 24 /144ης/ Σελίδα 3 από 5

4 Την υποστήριξη στον πειραματικό σχεδιασμό και στη διενέργεια πειραμάτων και αναλύσεων με βάση το τεχνικό δελτίο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν στο σχεδιασμό, στη διεξαγωγή των πειραμάτων και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Θα συμμετέχει στις Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) 2,3,4,5 του Έργου πραγματοποιώντας μικροβιολογικές, φυσικοχημικές, μοριακές και οργανοληπτικές αναλύσεις και στη συγγραφή των σχετικών αναφορών, παραδοτέων και δημοσιεύσεων στο πλαίσιο του έργου. Στην EE2 θα συμβάλλει στη μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας κατά τη ζύμωση ελληνικών παραδοσιακών προζυμιών. Ως παραδοτέα αναφέρονται: 2.1 Μικροβιακή βιοποικιλότητα ελληνικών παραδοσιακών προζυμιών, 2.2 Τεχνολογικό δυναμικό και μοριακή ταυτοποίηση των απομονωθέντων μικροβιακών στελεχών. Στην EE3 θα συμβάλλει στη μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη ζύμωση ελληνικών παραδοσιακών προζυμιών. Ως παραδοτέα αναφέρονται: 3.1 Μικροβιακή κοινότητα ελληνικών παραδοσιακών προζυμιών, 3.2 Αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος επιλεγμένων μικροβιακών στελεχών. Στην ΕΕ4 θα συμβάλει στη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής για την ανάλυση των δεδομένων. Ως παραδοτέα αναφέρονται: 4.1 Μικροοργανισμοί υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και μεταβολές στη σύνθεση και τη λειτουργία της μικροβιακής κοινότητας κατά την ωρίμανση ελληνικών παραδοσιακών προζυμιών, 4.2 Δημιουργία του μεταβολικού δικτύου επιλεγμένων μικροοργανισμών. Στην ΕΕ5 θα συμβάλει στην παραγωγή νέων προϊόντων αρτοποιίας με ανώτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής. Ως παραδοτέα αναφέρονται: 5.1 Δοκιμές ελέγχου για επιλογή μικροβιακών στελεχών για χρήση ως εναρκτήριες ή συμπληρωματικές καλλιέργειες, 5.2 Παραγωγή αρτοσκευασμάτων με χρήση επιλεγμένων μικροβιακών στελεχών και αξιολόγηση των προϊόντων. με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης α) στον Ηλία Αποστολάκο, έναντι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων, των φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών του αναδόχου, σε περίπτωση υπαγωγής του στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016, το οποίο θα του καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του, β) στην Κορνηλία Βαταβάλη, έναντι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων, των φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών της αναδόχου, σε περίπτωση υπαγωγής της στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της, Απόφαση ΔΣ θέμα 24 /144ης/ Σελίδα 4 από 5

5 Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων Τμήμα Γάλακτος Εθνικής Αντιστάσεως 3, ΤΚ 45221, Κατσικάς Ιωαννίνων, Ιωάννινα και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της αριθμ. 24 απόφασης της 144ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 1821/26874/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερών δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και καλούνται οι ανάδοχοι για την υπογραφή των συμβάσεων. Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αικατερίνη Νίκου Καθηγητής Νικόλαος Κατής Απόφαση ΔΣ θέμα 24 /144ης/ Σελίδα 5 από 5

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνεδρίαση 128 η /07.02.2019 Αρ. Θέματος: 37 Θέμα: «Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2922/54933/19-12-2018 Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 15143 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1094/88/28.01.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 28/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 2039/31035 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 20/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 606/8517 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 20/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 606/8517 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 20/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 606/8517 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 20 απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 07/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 1822/26877 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 07/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 1822/26877 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 07/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 1822/26877 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 40 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 20 Απριλίου 2015 Α.Π.: 2143 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 374/26-1-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επαναπροκηρυξη της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 142 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 3 Απριλίου 2015 Α.Π.: 1882 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 374/26-1-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επαναπροκηρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 19.12.2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 2923/54972 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ημερομηνία :11/10/2019 Α.Π.: 3214/49974 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 10.1.2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 32/935 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση Πληροφορίες: Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 22-02-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 632/9095 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 27/8/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 2642/40972 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 28 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 144 η /25.07.2019 Αρ. Θέματος: 27 Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2291/18.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια Τηλ.:210 27 56 596 Fax: 210 27 51 937 Αθήνα, 9-3 2018 Α.Π.: 11866/63

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 689/9742 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 689/9742 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 26-2-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 689/9742 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 37 της 128/07.02.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια Τηλ.:210 27 56 596 Fax: 210 27 51 937 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 16-6-2017 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 25507 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό- Διοικητικό Πληρ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλ.: 231 9991122

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πληροφορίες: Δρ Ε. Βαβουλίδου Μ. Χατζή Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΑΠ: 2670 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 2455/4-6-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επαναπροκήρυξη της αριθμ. 7984/4-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ως προς τα σημεία που κηρύχτηκε άγονη Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια Τηλ.:210 27 55 086 Fax: 210 27 51 937 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 19-9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/08-03-2018 Στην Πάτρα σήμερα 08-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2922/54933 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2922/54933 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 19-12-2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2922/54933 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Θεσσαλονίκη, Α. Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Θεσσαλονίκη, Α. Π. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 22-03- 2017 Α. Π. :785 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 7984 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC004512178 INFORMATICS 2019-02-25 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.02.25 09:51:01 EET Reason: Location: Athens ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 04-03 -2019 Α.Π.:700 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 15/129 ης /21-02-2019 ΑΔΑ: ΩΡΔΟΞ3Μ-ΤΔΓ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία 29/12/2016 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Α.Π.: 1617/43235 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία 29/12/2016 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Α.Π.: 1617/43235 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία 29/12/2016 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Α.Π.: 1617/43235 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ημερομηνία 31/7/2019 Α.Π.: 2495/38074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 15/138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 23/04/2019 Α.Π.: 1032/19494 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το θέμα 08 της 133 ης / 5.04.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 04-03 -2019 Α.Π.: 701 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 27/129 ης /21-02-2019 ΑΔΑ: ΨΓΩΘΟΞ3Μ-ΝΒ3 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 22/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 633/9096 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 38

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ημερομηνία 09/07/2019 Α.Π.: 2212/32990 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 16/138

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC004553523 INFORMATICS 2019-03-04 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.03.04 11:51:55 EET Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2921/54931 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2921/54931 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 19-12-2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2921/54931 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 26 της 125 ης /11.12.2018

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017. ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα Αθήνα, 19.05.2017 Ταχ. Κώδικας: 111 45 Αρ. Πρωτ.: 19603 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Ημερομηνία 18-06-2019 Α.Π.: 2296 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 138/30.05.2019 (Αρ.Θεμ: 17)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/03-12-2018 Στην Πάτρα σήμερα 03-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 01-08-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2522/38375 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση Πληροφορίες: Δρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.: 3079

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.: 3079 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 01-08 -2019 Α.Π.: 3079 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 20/144 η /25-07-2019 ΑΔΑ: ΨΧΙΝΟΞ3Μ-3ΘΒ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 22565/194

Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 22565/194 Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΝΑΓΡΟΚ) Αθήνα, 24 6 2016 Αριθ. πρωτ.: 22565/194 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνα 20.12.2017 Α.Π.: 1724 Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδοµή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/17-01-2019 Στην Πάτρα σήμερα 17/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.:1514 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.:1514 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 25-04 -2019 Α.Π.:1514 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 37/134 η /18-04-2019 ΑΔΑ: ΨΟΩΨΟΞ3Μ-ΝΕ1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 1-4- 2019 Α.Π.: 15099/112 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 19/130 η /7-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 09-07 -2019 Α.Π.: 2664 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 18/140 η /14.06.2019 ΑΔΑ: ΨΟ54ΟΞ3Μ-Μ2Ω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 27.02.2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2017 έως Οκτώβριος 2017. ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα Αθήνα, 15-06-2017 Ταχ. Κώδικας: 111 45 Αρ. Πρωτ.: 25253 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 18-01-2019 ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Π: 175/2902 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ. 210-2845940 ΦΑΧ 210-2840740 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασιλικά, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΔΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασιλικά, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασιλικά, 21-03-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΔΕ) Αρ. πρωτ.527/13671 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 130 η /07-03-2019 αρ. θέματος 29 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/24-07-2018 Στην Πάτρα σήμερα 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αθήνα, 30.10.2018 Α.Π.: 2907 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 27.02.2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/3/2019. Αρ. Πρωτ.: 530

Αθήνα, 21/3/2019. Αρ. Πρωτ.: 530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 47 Τ.Κ.: 106 76, Αθήνα Τηλ.: 210-3648044 Φαξ: 210-3648049 Αθήνα, 21/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 530 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 1099/14051

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 1099/14051 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας. Ηράκλειο, 26-03-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 1099/14051 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 22/02/2019 Α.Π.: 460/9190

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 22/02/2019 Α.Π.: 460/9190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 22/02/2019 Α.Π.: 460/9190 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το αριθμ.32 θέμα, της 128 η /07.02.2019 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 22-03 -2019 Α.Π.: 988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 10/131 η /14-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π: 9667/212 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ)

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π: 9667/212 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ) Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π: 9667/212 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ) Έχοντας υπόψη την αριθμ. 31 της 128 η /07.02.2019 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ημερομηνία 11/1/2019 Α.Π.: 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 29-3-2019 Α.Π.: 14889/108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 11 της 131/14-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 01/03/2019 Α.Π.: 523/10433 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το θέμα 18 της 129 ης / 21.02.2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 14/10/2019 Α.Π.: 2316/50160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την με αρ θέματος 41 της 147 η /26-09-2019 Aπόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Ημερομηνία 19/12/2016 Α.Π.: 1553/42131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 9/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 5920

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 9/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 5920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 5920 Θέμα: Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα»,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία, 03-02-2017 Α.Π.: 184 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 17-05-2018 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 03/04/2019 Α.Π.: 15572/370 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμό 7549/20-02-19 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 14 Μαΐου 2018 Αριθμ.Πρωτ.: 21828 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 20/02/2019 Α.Π.: 406/8685 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το αριθμ.33 θέμα, της 128 η /07.02.2019 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/08-03-2018 Στην Πάτρα σήμερα 08-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αθήνα, 08.11.2018 Α.Π.: 3044 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 01.03.2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 714/10287 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 17 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 19/12/2018 Α.Π.: 1220 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 24 απόφαση της 125 ης /11-12-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω9ΙΑΟΞ3Μ-ΙΜΦ), ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 20-02 -2019 Α.Π.: 536 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 28/128/07-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, Αρ. Πρωτ.: 6659 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πληροφορίες.: Eλενα Λατούδη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ως εξής :

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ως εξής : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 22-03 -2019 Α.Π.: 987 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 06/131 η /14-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαΐου 5 Μαΐου 2015 Α.Π. : 2457 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 24-01 -2019 Α.Π.: 185 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 13/127 η /10-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 04 /03/2019 Α.Π.: 525/10483 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ θέματος 34 της 128 ης /7-2-2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Ημερομηνία: 22.03.2019 Α.Π.: 1029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την με Αριθμ. Θέματος 30 της 130 η /07.03.2019

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 26-04-2017 Α.Π.: 1125 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, Τ.Κ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.:

Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, Τ.Κ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, Τ.Κ. 16672 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: +30 210 9656310-11 E-mail: secretariat@fleming.gr Βάρη, 25/05/2018 Αρ. πρωτ. 441 Θέμα: 201805KRII_MScGP // Πλήρωση μίας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.: 185/39780 (ΙΕΥΠ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.: 185/39780 (ΙΕΥΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη, 13-8-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.: 185/39780 (ΙΕΥΠ) Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τάνου Τηλ.: 2310 473429 (εσωτ. 302) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γραμματεία Αθήνα, 08.11.2017 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημ/νία : 9/11/2018 Αρ.Πρωτ. : 22450 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο με αντικείμενο:

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο με αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 22.10.2019 ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Π: 3301/51958 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ. 210-2845940 ΦΑΧ 210-2840740 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα, σήμερα την 25 Φεβρουαρίου του 2015, ημέρα Τετάρτη μεταξύ αφενός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Άνδρου 1 & Πατησίων, με ΑΦΜ 997604027,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5806 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 362 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5806 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 362 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.04.2018 Α.Π.: Π/204/5197/2018 Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 113 η / Αρ. Θέματος: 02

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 113 η / Αρ. Θέματος: 02 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 113 η /24.05.2018 Αρ. Θέματος: 02 Θέμα: Χορήγηση έγκρισης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και τον Εκτελεστικό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 111 η /26.04.2018 Αρ. Θέματος: 22 ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/ΘΕΜΑ 18. Πάτρα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/ΘΕΜΑ 18. Πάτρα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/ΘΕΜΑ 18 Πάτρα 06-10-2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Στην Πάτρα σήμερα 05-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα