ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής"

Transcript

1 A8-0039/32 Τροπολογία 32 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση Luis de Grandes Pascual Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (COM(2018)0317 C8-0217/ /0161(COD)) A8-0039/2019 Πρόταση κανονισμού ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/... ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της... για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114, * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο. AM\ EL.docx 1/30 PE v01-00

2 Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 2, 1 ΕΕ C 440 της , σ Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της... AM\ EL.docx 2/30 PE v01-00

3 Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3 προβλέπει ότι κάθε προϊόν που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και υποβάλλεται, πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά ως φάρμακο, σε διοικητική διαδικασία χορήγησης άδειας δυνάμει της οδηγίας 2001/82/ΕΚ 4 ή 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5 μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, να αποτελέσει αντικείμενο συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας («πιστοποιητικό»). (2) Με τον καθορισμό περιόδου συμπληρωματικής προστασίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 επιδιώκει να προωθήσει, εντός της Ένωσης, την έρευνα και την καινοτομία που απαιτούνται για την ανάπτυξη φαρμάκων και να συνεισφέρει στην αποτροπή της μετεγκατάστασης της φαρμακευτικής έρευνας εκτός της Ένωσης σε χώρες που θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία. 3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΕΕ L 152 της , σ. 1). 4 Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της , σ. 1). Η οδηγία 2001/82/ΕΚ καταργείται και αντικαθίσταται, με ισχύ από 28 Ιανουαρίου 2022, από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (ΕΕ L 4 της , σ. 43). 5 Οδηγία 2001/83/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της , σ. 67). AM\ EL.docx 3/30 PE v01-00

4 (3) Από το 1992, οπότε και θεσπίστηκε η πράξη που προηγήθηκε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009, οι αγορές έχουν εξελιχθεί σημαντικά και έχει σημειωθεί τεράστια ανάπτυξη στην παρασκευή γενόσημων, και δη βιοομοειδών, φαρμάκων και στην παρασκευή των δραστικών ουσιών τους, κυρίως σε χώρες εκτός της Ένωσης («τρίτες χώρες») όπου η προστασία δεν υφίσταται ή έχει λήξει. (4) Η απουσία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 469/2009 πάσας εξαίρεσης στην προστασία που παρέχεται από το πιστοποιητικό είχε την ακούσια συνέπεια να εμποδίζονται οι παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρασκευάζουν γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα στην Ένωση, ακόμα και για τον σκοπό της εξαγωγής σε αγορές τρίτων χωρών στις οποίες η προστασία δεν υφίσταται ή έχει λήξει. Παρομοίως, οι παρασκευαστές εμποδίζονται να παρασκευάζουν γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα για τον σκοπό της αποθήκευσής τους για περιορισμένη χρονική περίοδο πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού. Οι εν λόγω περιστάσεις καθιστούν δυσκολότερο για τους εν λόγω παρασκευαστές, σε αντίθεση με παρασκευαστές εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες όπου η προστασία δεν υφίσταται ή έχει λήξει, να εισέλθουν στην αγορά της Ένωσης αμέσως μετά τη λήξη του πιστοποιητικού, δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν παραγωγική ικανότητα για τον σκοπό της εξαγωγής ή για τον σκοπό της εισόδου στην αγορά κράτους μέλους μέχρι να εκπνεύσει η προστασία που παρέχει το εν λόγω πιστοποιητικό. AM\ EL.docx 4/30 PE v01-00

5 (5) Οι εν λόγω περιστάσεις αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση σε σύγκριση με παρασκευαστές με έδρα σε τρίτες χώρες που προσφέρουν λιγότερη ή καθόλου προστασία. Η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει μια ισορροπία ανάμεσα στην αποκατάσταση των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εν λόγω παρασκευαστών και στη διασφάλιση του ότι η ουσία των αποκλειστικών δικαιωμάτων των δικαιούχων των πιστοποιητικών («δικαιούχοι πιστοποιητικών») είναι εγγυημένη ως προς την αγορά της Ένωσης. (6) Χωρίς παρέμβαση, θα μπορούσε να απειληθεί η βιωσιμότητα των παρασκευαστών γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις για τη φαρμακευτική βιομηχανική βάση της Ένωσης στο σύνολό της. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την πλήρως αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω της απώλειας δυνητικών νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τους παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων, ενδεχομένως μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επενδύσεις και παρεμποδίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. (7) Η έγκαιρη είσοδος γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων στην αγορά της Ένωσης είναι σημαντική, ιδιαίτερα προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να μειωθούν οι τιμές και να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και η βελτιωμένη πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα στην Ένωση. Το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της εν λόγω έγκαιρης εισόδου στα συμπεράσματά του της 17ης Ιουνίου 2016 για την ενίσχυση της ισορροπίας των φαρμακευτικών συστημάτων της Ένωσης και των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπεται η παρασκευή γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων για εξαγωγή και αποθήκευση, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης στην εσωτερική αγορά. AM\ EL.docx 5/30 PE v01-00

6 (8) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην εσωτερική αγορά και συμβάλλοντας στην ευρύτερη προσφορά προϊόντων υπό ομοιόμορφες συνθήκες, με την παροχή στους παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση της δυνατότητας να παρασκευάζουν στην Ένωση προϊόντα ή φάρμακα που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, για τον σκοπό της εξαγωγής σε αγορές τρίτων χωρών όπου η προστασία δεν υφίσταται ή έχει λήξει, βοηθώντας επίσης με αυτόν τον τρόπο τους εν λόγω παρασκευαστές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό στις εν λόγω αγορές τρίτων χωρών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να επιτρέπει σε τέτοιους παρασκευαστές να παρασκευάζουν και να αποθηκεύουν προϊόντα ή φάρμακα που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα σε κράτος μέλος για καθορισμένη χρονική περίοδο εν αναμονή της λήξης του πιστοποιητικού, για τον σκοπό της εισόδου στην αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους μόλις λήξει το αντίστοιχο πιστοποιητικό, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους εν λόγω παρασκευαστές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό στην Ένωση αμέσως μετά τη λήξη της προστασίας ("είσοδος από την πρώτη μέρα στην ΕΕ"). Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει τις προσπάθειες της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης ώστε να διασφαλίζονται ανοικτές αγορές για παρασκευαστές προϊόντων ή φαρμάκων που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Σταδιακά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ωφελήσει το σύνολο του ενωσιακού φαρμακευτικού κλάδου, καθώς θα παρέχει σε όλες τις επιχειρήσεις, ιδίως στις νεοεισερχόμενες, τη δυνατότητα να αποκομίζουν οφέλη από τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται στην ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια φαρμακευτική αγορά. Επιπλέον, θα προωθηθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης, δεδομένου ότι η ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων με έδρα την Ένωση και η δυνατότητα αποθήκευσης ενόψει της εισόδου στην αγορά της Ένωσης μόλις λήξει το πιστοποιητικό θα καταστήσουν τα φάρμακα πιο προσβάσιμα για τους ασθενείς στην Ένωση μετά τη λήξη του πιστοποιητικού. AM\ EL.docx 6/30 PE v01-00

7 (9) Σε αυτές τις συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ παρασκευαστών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και παρασκευαστών τρίτων χωρών, ενδείκνυται να θεσπιστεί εξαίρεση στην προστασία που παρέχεται από το πιστοποιητικό, ώστε να είναι δυνατή η παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν για τον σκοπό της εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή της αποθήκευσης, καθώς και κάθε σχετική πράξη στην Ένωση που είναι αυστηρώς αναγκαία για την εν λόγω παρασκευή ή για την καθ εαυτή εξαγωγή ή την καθ εαυτή αποθήκευση, όταν οι εν λόγω πράξεις διαφορετικά θα απαιτούσαν τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πιστοποιητικού («σχετικές πράξεις»). Για παράδειγμα, τέτοιες σχετικές πράξεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: την κατοχή, την προσφορά προμήθειας, την προμήθεια, την εισαγωγή, τη χρήση ή τη σύνθεση δραστικού συστατικού για τον σκοπό της παρασκευής φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν ή την προσωρινή αποθήκευση ή τη διαφήμιση για τον αποκλειστικό σκοπό της εξαγωγής σε προορισμούς τρίτων χωρών. Η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις σχετικές πράξεις στις οποίες προβαίνουν τρίτα μέρη που έχουν συμβατική σχέση με τον παρασκευαστή. (10) Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε προϊόν ή σε φάρμακο που περιέχει το εν λόγω προϊόν τα οποία προστατεύονται από πιστοποιητικό. Θα πρέπει να καλύπτει την παρασκευή του προϊόντος που προστατεύεται από πιστοποιητικό στην επικράτεια κράτους μέλους και την παρασκευή του φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν. (11) Η εξαίρεση δεν θα πρέπει να καλύπτει τη διάθεση προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν, το οποίο παρασκευάζεται για τον σκοπό της εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή της αποθήκευσης ενόψει της εισόδου από την πρώτη μέρα στην ΕΕ στην αγορά κράτους μέλους όπου ισχύει πιστοποιητικό, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μετά την εξαγωγή, ούτε θα πρέπει να περιλαμβάνει την επανεισαγωγή τέτοιου προϊόντος ή του φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν στην αγορά κράτους μέλους στην οποία ισχύει πιστοποιητικό. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να AM\ EL.docx 7/30 PE v01-00

8 περιλαμβάνει καμία πράξη ή δραστηριότητα που πραγματοποιείται για τον σκοπό της εισαγωγής προϊόντων ή φαρμάκων που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα στην Ένωση απλά και μόνο για τους σκοπούς της ανασυσκευασίας και της επανεξαγωγής. Επιπλέον, η εξαίρεση δεν θα πρέπει να καλύπτει την αποθήκευση προϊόντων ή φαρμάκων που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς άλλους από εκείνους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. (12) Με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της εξαίρεσης αποκλειστικά στην παρασκευή για τον σκοπό της εξαγωγής εκτός της Ένωσης ή στην παρασκευή για τον σκοπό της αποθήκευσης και στις πράξεις που είναι αυστηρώς αναγκαίες για την εν λόγω παρασκευή ή για την εξαγωγή καθ εαυτή ή την αποθήκευση καθ εαυτή, η εξαίρεση που προβλέπει ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τη συνήθη εκμετάλλευση του προϊόντος ή του φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν στο κράτος μέλος όπου ισχύει το πιστοποιητικό, δηλαδή το βασικό αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου του πιστοποιητικού να παρασκευάζει το εν λόγω προϊόν για τον σκοπό της διάθεσής του στην αγορά της Ένωσης κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Επιπλέον, η εξαίρεση δεν θα πρέπει να θίγει υπέρμετρα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου του πιστοποιητικού, ενώ θα πρέπει παράλληλα να λαμβάνει υπόψη τα έννομα συμφέροντα τρίτων. (13) Θα πρέπει να ισχύουν αποτελεσματικές και αναλογικές διασφαλίσεις σχετικά με την εξαίρεση, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, να υποστηρίζεται ο δικαιούχος πιστοποιητικού κατά την επιβολή της προστασίας του εντός της Ένωσης και κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και να μειώνεται ο κίνδυνος παράνομης εκτροπής προς την αγορά της Ένωσης κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. AM\ EL.docx 8/30 PE v01-00

9 (14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει υποχρέωση ενημέρωσης στον παρασκευαστή, δηλαδή στο πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, εξ ονόματος του οποίου πραγματοποιείται η παρασκευή προϊόντος, ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν, για τον σκοπό της εξαγωγής ή της αποθήκευσης. Ο παρασκευαστής είναι δυνατόν να πραγματοποιεί απευθείας την παρασκευή. Η εν λόγω υποχρέωση ενημέρωσης θα πρέπει να συνίσταται στην απαίτηση από τον παρασκευαστή να παρέχει ορισμένες πληροφορίες προς το αρμόδιο γραφείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλη καθορισμένη αρχή, που χορήγησαν το πιστοποιητικό («αρχή») στο κράτος μέλος όπου πρόκειται να παρασκευαστεί το προϊόν. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να παρέχεται τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται προτού η παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν ξεκινήσει για πρώτη φορά στο εν λόγω κράτος μέλος ή πριν από κάθε πράξη σχετική προς την παρασκευή αυτή, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Οι πληροφορίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται όπως και όποτε κρίνεται σκόπιμο. Η παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν και οι σχετικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούνται σε κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους παρασκευής σε περίπτωση που το προϊόν προστατεύεται από πιστοποιητικό και στα εν λόγω λοιπά κράτη μέλη, θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης μόνο όταν ο παρασκευαστής έχει αποστείλει τις σχετικές πληροφορίες στην αρχή του κράτους μέλους παρασκευής και όταν ο παρασκευαστής έχει ενημερώσει τον δικαιούχο του πιστοποιητικού που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος. Εάν η παρασκευή πραγματοποιείται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, θα πρέπει να απαιτείται κοινοποίηση σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Για λόγους διαφάνειας, η αρχή θα πρέπει να υποχρεούται να δημοσιεύει, το συντομότερο δυνατόν, τις πληροφορίες που λαμβάνει, καθώς και την ημερομηνία κοινοποίησης των εν λόγω πληροφοριών. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαιτούν την καταβολή εφάπαξ τέλους για τις κοινοποιήσεις και για τις επικαιροποιήσεις των κοινοποιήσεων. Το τέλος αυτό θα πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της επεξεργασίας των κοινοποιήσεων και των επικαιροποιήσεων. AM\ EL.docx 9/30 PE v01-00

10 (15) Ο παρασκευαστής θα πρέπει επίσης να ενημερώνει τον δικαιούχο του πιστοποιητικού, μέσω κατάλληλων και τεκμηριωμένων μέσων, σχετικά με την πρόθεσή του να παρασκευάσει προϊόν ή φάρμακο που περιέχει τον εν λόγω προϊόν, σύμφωνα με την εξαίρεση, παρέχοντας στον δικαιούχο του πιστοποιητικού τις ίδιες πληροφορίες που κοινοποιεί στην αρχή. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιορίζονται σε όσες είναι αναγκαίες και κατάλληλες για να εκτιμήσει ο δικαιούχος του πιστοποιητικού κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που του εκχωρεί το πιστοποιητικό και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν εμπιστευτικές ή εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Το τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του δικαιούχου του πιστοποιητικού, οι δε παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται όπως και όποτε κρίνεται σκόπιμο. (16) Σε περίπτωση σχετικών πράξεων, εάν υπάρχουν, πριν από την παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν, η κοινοποίηση θα πρέπει να επισημαίνει το όνομα του κράτους μέλους όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρώτη σχετική πράξη, η οποία διαφορετικά θα απαιτούσε τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πιστοποιητικού, καθώς η εν λόγω πληροφορία σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα της κοινοποίησης. (17) Εάν η τοπική άδεια κυκλοφορίας ή οποιοδήποτε ισοδύναμο τέτοιας άδειας έγγραφο σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα, για ένα δεδομένο φάρμακο, δημοσιευθεί μετά την κοινοποίηση προς την αρχή, η κοινοποίηση θα πρέπει να επικαιροποιηθεί αμέσως ώστε να περιλαμβάνει τον αριθμό αναφοράς της εν λόγω άδειας κυκλοφορίας ή του ισοδύναμου τέτοιας άδειας εγγράφου, μόλις δημοσιοποιηθεί. Εάν εκκρεμεί η δημοσίευση του αριθμού αναφοράς της εν λόγω άδειας κυκλοφορίας ή του ισοδύναμου τέτοιας άδειας εγγράφου, ο παρασκευαστής θα πρέπει να υποχρεούται να παράσχει στην κοινοποίηση τον εν λόγω αριθμό αναφοράς μόλις δημοσιοποιηθεί. AM\ EL.docx 10/30 PE v01-00

11 (18) Για λόγους αναλογικότητας, η μη συμμόρφωση με την απαίτηση όσον αφορά τρίτη χώρα θα πρέπει να επηρεάζει μόνο τις εξαγωγές προς την εν λόγω χώρα και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επωφελούνται οι εξαγωγές προς την εν λόγω χώρα από την εξαίρεση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να είναι ευθύνη του κατασκευαστή που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση να επαληθεύει ότι στη χώρα εξαγωγής η προστασία δεν υφίσταται ή έχει λήξει ή να επαληθεύει εάν η προστασία αυτή υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς ή απαλλαγές στην εν λόγω χώρα. (19) Θα μπορούσε να αποσταλεί κοινοποίηση στην αρχή και να παρασχεθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιηθούν στον δικαιούχο του πιστοποιητικού κατά τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως την ημερομηνία που τίθεται σε εφαρμογή για το σχετικό πιστοποιητικό η εξαίρεση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. (20) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει ορισμένες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στον παρασκευαστή ως προϋπόθεση για τη χρήση της εξαίρεσης. Ο παρασκευαστής θα πρέπει να υποχρεούται να ενημερώνει τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού του στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων του εξαγωγέα και του προσώπου που αναλαμβάνει την αποθήκευση, με κατάλληλα και τεκμηριωμένα μέσα, ιδίως συμβατικά μέσα, ότι το προϊόν ή το φάρμακο που περιέχει το εν λόγω προϊόν διέπεται από την εξαίρεση που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και ότι η παρασκευή προορίζεται για τον σκοπό της εξαγωγής ή της αποθήκευσης. Οι παρασκευαστές που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας δεν θα πρέπει να επωφελούνται από την εξαίρεση και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για κάθε τρίτο μέρος που πραγματοποιεί σχετική πράξη στο κράτος μέλος παρασκευής ή σε διαφορετικό κράτος μέλος όπου ισχύει πιστοποιητικό που παρέχει προστασία για το προϊόν. Ο δικαιούχος του σχετικού πιστοποιητικού θα δικαιούται συνεπώς να ασκήσει τα δικαιώματα που του εκχωρεί το πιστοποιητικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γενική υποχρέωση, που προβλέπεται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του AM\ EL.docx 11/30 PE v01-00

12 Συμβουλίου 6, να μην εμπλακεί σε καταχρηστικές πρακτικές προσφυγής στη δικαιοσύνη. (21) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει στον παρασκευαστή απαιτήσεις επισήμανσης επί προϊόντων ή φαρμάκων που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα προς εξαγωγή, προκειμένου να διευκολύνει, μέσω ενός λογότυπου, τον προσδιορισμό των εν λόγω προϊόντων ή των εν λόγω φαρμάκων ως προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Η παρασκευή για τον σκοπό της εξαγωγής και οι σχετικές πράξεις θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης εάν το προϊόν, ή το φάρμακο που περιέχει το εν λόγω προϊόν, επισημαίνεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω υποχρέωση επισήμανσης δεν θα πρέπει να θίγει τις απαιτήσεις επισήμανσης τρίτων χωρών. (22) Οποιαδήποτε πράξη δεν διέπεται από την εξαίρεση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εξακολουθεί να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας που παρέχεται από πιστοποιητικό. Θα πρέπει να εξακολουθεί να απαγορεύεται πάσα εκτροπή προς την αγορά της Ένωσης, κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, οποιουδήποτε προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν το οποίο παρασκευάζεται βάσει της εξαίρεσης. 6 Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 157 της , σ. 45). AM\ EL.docx 12/30 PE v01-00

13 (23) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την τήρηση άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύουν ενδεχομένως άλλες πτυχές ενός προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή πράξεων της Ένωσης που αποσκοπούν στην πρόληψη των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και διευκολύνουν την επιβολή τους, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2004/48/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 7. (24) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες σχετικά με τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που προβλέπεται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. Ο παρασκευαστής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι κανένα προϊόν ή φάρμακο που περιέχει το εν λόγω προϊόν για τον σκοπό της εξαγωγής, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν φέρει ενεργό μοναδικό κωδικό αναγνώρισης κατά την έννοια του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής 8. Ωστόσο, δυνάμει του εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, η απαίτηση επισήμανσης του εν λόγω ενεργού μοναδικού κωδικού αναγνώρισης εφαρμόζεται σε φάρμακα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά κράτους μέλους μόλις λήξει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ L 181 της , σ. 15). 8 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 32 της , σ. 1). AM\ EL.docx 13/30 PE v01-00

14 (25) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των οδηγιών 2001/82/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ, ιδίως τις απαιτήσεις που συνδέονται με την άδεια παρασκευής φαρμάκων τα οποία παρασκευάζονται για εξαγωγή. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται η συμμόρφωση με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τις ορθές πρακτικές παρασκευής για φάρμακα και για τη χρήση αποκλειστικά δραστικών ουσιών που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές παρασκευής δραστικών ουσιών και έχουν διανεμηθεί σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές διανομής δραστικών ουσιών. (26) Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των δικαιούχων του πιστοποιητικού, η εξαίρεση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε πιστοποιητικό που έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν περιορίζονται υπερβολικά τα δικαιώματα των δικαιούχων του πιστοποιητικού, η εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε πιστοποιητικά που ζητούνται το νωρίτερο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι το πιστοποιητικό αρχίζει να παράγει αποτελέσματα προς το τέλος της νόμιμης διάρκειας του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, που μπορεί να είναι σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για το πιστοποιητικό, και για να επιτευχθεί ο στόχος του παρόντος κανονισμού, είναι αιτιολογημένο να καλύπτει επίσης ο παρών κανονισμός, κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου, πιστοποιητικά που ζητήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμα να παράγουν αποτελέσματα πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά έχουν χορηγηθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Ως εκ τούτου, η εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται από [την 1η Ιουλίου 2022] + σε πιστοποιητικά που αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η έννοια της «ορισμένης χρονικής περιόδου» για κάθε επιμέρους πιστοποιητικό που αρχίζει να + ΕΕ: ημερομηνία να αντικατασταθεί από την ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. AM\ EL.docx 14/30 PE v01-00

15 παράγει αποτελέσματα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται, σε προοδευτική βάση, στα εν λόγω πιστοποιητικά, ανάλογα με την ημερομηνία που αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα και με τη διάρκειά τους. Η εν λόγω εφαρμογή της εξαίρεσης θα παρέχει μια εύλογη περίοδο μετάβασης στον δικαιούχο του πιστοποιητικού που έχει χορηγηθεί αλλά δεν έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσματα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ώστε να προσαρμοστεί στο τροποποιημένο νομικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων θα μπορούν να επωφεληθούν αποτελεσματικά από την εξαίρεση, χωρίς υπέρμετρη καθυστέρηση. (27) Συνήθως ο αιτών πιστοποιητικό υποβάλλει αίτηση την ίδια περίπου ημερομηνία σε κάθε κράτος μέλος υποβολής αίτησης. Ωστόσο, λόγω διαφορών στις εθνικές διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων, η ημερομηνία χορήγησης του πιστοποιητικού ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από ένα κράτος μέλος σε άλλο, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η νομική κατάσταση του αιτούντος στα κράτη μέλη όπου ζητήθηκε το πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της εξαίρεσης με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού θα μπορούσε να προωθήσει την ομοιομορφία και να περιορίσει τον κίνδυνο αποκλίσεων. AM\ EL.docx 15/30 PE v01-00

16 (28) Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί τακτική αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 9, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων των επιλογών περαιτέρω δράσης. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, αφενός, τις εξαγωγές σε χώρες εκτός της Ένωσης και, αφετέρου, τις επιπτώσεις που έχει η αποθήκευση στην ταχύτερη είσοδο των γενόσημων και ιδίως των βιοομοειδών φαρμάκων σε αγορές στην Ένωση το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήξη του σχετικού πιστοποιητικού. Η τακτική αυτή αξιολόγηση θα πρέπει να αντιμετωπίζει επίσης τις επιπτώσεις που θα έχει ο παρών κανονισμός στην παρασκευή γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων στην Ένωση από παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων εγκατεστημένους την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν σημαντικό να διαπιστωθεί εάν η παρασκευή που προηγουμένως λάμβανε χώρα εκτός της Ένωσης μπορεί να μεταφερθεί στην επικράτεια της Ένωσης. Ειδικότερα, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της εξαίρεσης με βάση τον στόχο της αποκατάστασης ίσων όρων ανταγωνισμού για παρασκευές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων στην Ένωση. Θα πρέπει επίσης να μελετά τις επιπτώσεις της εξαίρεσης στην έρευνα και παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων στην Ένωση από δικαιούχους του πιστοποιητικού και να εξετάζει την ισορροπία μεταξύ των διάφορων συμφερόντων που διακυβεύονται, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία, τις δημόσιες δαπάνες και, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσβαση σε φάρμακα εντός της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει εάν η χρονική περίοδος που προβλέπεται όσον αφορά την παραγωγή γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων για τον σκοπό της αποθήκευσης είναι επαρκής ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εισόδου από την πρώτη μέρα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της στη δημόσια υγεία. (29) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενθάρρυνση της 9 ΕΕ L 123 της , σ. 1. AM\ EL.docx 16/30 PE v01-00

17 ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, κατά τρόπο που να δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παρασκευαστών γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους σε αγορές τρίτων χωρών όπου η προστασία δεν υφίσταται ή έχει λήξει, με τη θέσπιση κανόνων που καθιστούν δυνατή την παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν κατά τη διάρκεια ισχύος του αντίστοιχου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και με την επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων πληροφόρησης, επισήμανσης και δέουσας επιμέλειας στους παρασκευαστές που κάνουν χρήση των εν λόγω κανόνων, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. (30) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»). Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί συγκεκριμένα στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος ιδιοκτησίας και του δικαιώματος στην υγειονομική περίθαλψη, που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 17 και 35 του Χάρτη. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διατηρεί τα βασικά δικαιώματα του πιστοποιητικού, με τον περιορισμό της εξαίρεσης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό στην παραγωγή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν μόνο για τον σκοπό της εξαγωγής εκτός της Ένωσης ή για τον σκοπό της αποθήκευσής του για περιορισμένο χρονικό διάστημα ενόψει της εισόδου στην αγορά της Ένωσης μόλις λήξει η προστασία, και στις πράξεις που είναι αυστηρώς αναγκαίες για την εν λόγω παρασκευή ή για την εξαγωγή ή την αποθήκευση καθ εαυτή. Ενόψει των εν λόγω θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, η εξαίρεση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο και σκόπιμο υπό το πρίσμα του γενικού στόχου του παρόντος κανονισμού, που είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης με την αποφυγή της μετεγκατάστασης και με την παροχή στους εγκατεστημένους στην AM\ EL.docx 17/30 PE v01-00

18 Ένωση παρασκευαστές γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων της δυνατότητας να είναι ανταγωνιστικοί, αφενός, στις ταχέως αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές όπου η προστασία δεν υφίσταται ή έχει ήδη λήξει και, αφετέρου, στις αγορές της Ένωσης μόλις λήξει το πιστοποιητικό. Είναι πράγματι αναγκαίο να αξιοποιηθούν τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της εξαίρεσης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η Ένωση κινδυνεύει να αποδυναμώσει σημαντικά τη θέση της ως κόμβου ανάπτυξης και παρασκευής φαρμάκων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η εν λόγω εξαίρεση, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση που κατέχουν οι εγκατεστημένοι στην Ένωση παραγωγοί γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων σε τρίτες χώρες των οποίων οι αγορές είναι εν πάση περιπτώσει ανοικτές στον ανταγωνισμό, και ταυτόχρονα να μείνουν απαράλλακτα το πεδίο εφαρμογής και η διάρκεια της προστασίας που χορηγεί το πιστοποιητικό στην Ένωση. Η καταλληλότητα του μέτρου διασφαλίζεται περαιτέρω με την πρόβλεψη κατάλληλων εγγυήσεων με τις οποίες ρυθμίζεται η χρήση της εξαίρεσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αφήνει επαρκές χρονικό περιθώριο στις δημόσιες αρχές, ώστε να εφαρμόσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη λήψη και τη δημοσίευση κοινοποιήσεων, AM\ EL.docx 18/30 PE v01-00

19 ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 τροποποιείται ως εξής: 1) στο άρθρο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «στ) ως «παρασκευαστής» νοείται το νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν για τον σκοπό της εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή για τον σκοπό της αποθήκευσης» 2) το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 Αποτελέσματα του πιστοποιητικού 1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, το πιστοποιητικό εκχωρεί τα ίδια δικαιώματα όπως το κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς και στις ίδιες υποχρεώσεις. AM\ EL.docx 19/30 PE v01-00

20 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν παρέχει προστασία έναντι ορισμένων πράξεων, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσαν τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πιστοποιητικού(«δικαιούχος πιστοποιητικού»), εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) οι πράξεις αφορούν: i) την παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν για τον σκοπό της εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή ii) iii) κάθε σχετική πράξη που είναι αυστηρώς αναγκαία για την παρασκευή, στην Ένωση, που αναφέρεται στο σημείο i), ή για την εξαγωγή καθ εαυτή ή την παρασκευή, το νωρίτερο έξι μήνες πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, προϊόντος ή φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν για τον σκοπό της αποθήκευσής του στο κράτος μέλος παρασκευής, προκειμένου να διατεθεί το συγκεκριμένο προϊόν ή φάρμακο που περιέχει το εν λόγω προϊόν στην αγορά των κρατών μελών μετά τη λήξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, ή AM\ EL.docx 20/30 PE v01-00

21 iv) κάθε σχετική πράξη που είναι αυστηρώς αναγκαία για την παρασκευή, στην Ένωση, που αναφέρεται στο σημείο iii), ή για την αποθήκευση καθ εαυτή, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια σχετική πράξη πραγματοποιείται το νωρίτερο έξι μήνες πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, β) ο παρασκευαστής ειδοποιεί, με κατάλληλα και τεκμηριωμένα μέσα, την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στο κράτος μέλος όπου θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω παρασκευή και ενημερώνει τον δικαιούχο του πιστοποιητικού σχετικά με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην παράγραφο 5 το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρασκευής στο εν λόγω κράτος μέλος ή το αργότερο τρεις μήνες πριν από την πρώτη σχετική πράξη που προηγείται της εν λόγω παρασκευής, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα απαγορεύονταν δυνάμει της προστασίας που παρέχει το πιστοποιητικό, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, γ) εάν τροποποιηθούν οι πληροφορίες που αναγράφονται στην παράγραφο 5, ο παρασκευαστής ειδοποιεί την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και ενημερώνει τον δικαιούχο του πιστοποιητικού, πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, AM\ EL.docx 21/30 PE v01-00

22 δ) στην περίπτωση προϊόντων ή φαρμάκων που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα που παρασκευάζονται για τον σκοπό την εξαγωγής σε τρίτες χώρες, ο παρασκευαστής διασφαλίζει ότι λογότυπο, με τη μορφή που υποδεικνύεται στο παράρτημα -Ι, επισημαίνεται στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος ή του φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν, όπως αναφέρεται στο σημείο i) του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου, και, εφόσον είναι εφικτό, στη στοιχειώδη συσκευασία του, ε) ο παρασκευαστής συμμορφώνεται με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, με το άρθρο 12 παράγραφος Η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζεται σε πράξη ή δραστηριότητα οι οποίες πραγματοποιούνται για την εισαγωγή προϊόντων ή φαρμάκων που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα στην Ένωση, απλώς για τον σκοπό της ανασυσκευασίας, της επανεξαγωγής ή της αποθήκευσης. 4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο του πιστοποιητικού για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχεία β) και γ) χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, για τη δρομολόγηση δικαστικής προσφυγής λόγω μη συμμόρφωσης. 5. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρασκευαστή για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β) είναι οι εξής: α) το όνομα και η διεύθυνση του παρασκευαστή, AM\ EL.docx 22/30 PE v01-00

23 β) ένδειξη του κατά πόσον η παρασκευή πραγματοποιείται για τον σκοπό της εξαγωγής, για τον σκοπό της αποθήκευσης ή για τον σκοπό και της εξαγωγής και της αποθήκευσης, γ) το κράτος μέλος όπου θα πραγματοποιηθεί η παρασκευή και, κατά περίπτωση, η αποθήκευση, καθώς και το κράτος μέλος όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σχετική πράξη, κατά περίπτωση, πριν από την εν λόγω παρασκευή, δ) ο αριθμός του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος παρασκευής και ο αριθμός του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος της πρώτης σχετικής πράξης, εάν υπάρχουν, πριν από την εν λόγω παρασκευή, και ε) για φάρμακα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, ο αριθμός αναφοράς της άδειας κυκλοφορίας ή του ισοδύναμου εγγράφου τέτοιας άδειας σε κάθε τρίτη χώρα εξαγωγής, μόλις δημοσιοποιηθεί. 6. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχεία β) και γ), ο παρασκευαστής χρησιμοποιεί το τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα -Iα. AM\ EL.docx 23/30 PE v01-00

24 7. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 στοιχείο ε) όσον αφορά τρίτη χώρα επηρεάζει μόνο τις εξαγωγές προς την εν λόγω χώρα και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω εξαγωγές δεν επωφελούνται από την εξαίρεση. 8. Ο παρασκευαστής διασφαλίζει ότι τα φάρμακα που παρασκευάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο i) δεν φέρουν ενεργό μοναδικό κωδικό αναγνώρισης κατά την έννοια του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 *. 9. Ο παρασκευαστής διασφαλίζει με κατάλληλα και τεκμηριωμένα μέσα ότι κάθε πρόσωπο σε συμβατική σχέση με τον παρασκευαστή το οποίο προβαίνει σε πράξεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 στοιχείο α) έχει ενημερωθεί πλήρως και γνωρίζει τα εξής: α) ότι αυτές οι πράξεις υπόκεινται στην παράγραφο 2, β) ότι η διάθεση στην αγορά, η εισαγωγή ή η επανεισαγωγή του προϊόντος ή του φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο i) ή η διάθεση στην αγορά του προϊόντος ή του φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο iii) θα μπορούσε να προσβάλει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 όπου και για όσο χρόνο ισχύει το πιστοποιητικό. AM\ EL.docx 24/30 PE v01-00

25 10. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε πιστοποιητικά που ζητούνται το νωρίτερο από... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται επίσης σε πιστοποιητικά που ζητήθηκαν πριν από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και παράγουν αποτελέσματα το νωρίτερο από την εν λόγω ημερομηνία. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στα εν λόγω πιστοποιητικά μόνο από [την 1η Ιουλίου 2022] +. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε πιστοποιητικά που ξεκινούν να παράγουν αποτελέσματα πριν από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. * Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 32 της , σ. 1).» 3) στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «4. Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 δημοσιεύει, το συντομότερο δυνατόν, τις πληροφορίες που αναγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, καθώς και την ημερομηνία κοινοποίησης των εν λόγω πληροφοριών. Επίσης δημοσιεύει, το συντομότερο δυνατόν, κάθε τροποποίηση των πληροφοριών που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ).» + ΕΕ: η ημερομηνία να αντικατασταθεί από την ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. AM\ EL.docx 25/30 PE v01-00

26 4) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 12 Τέλη 1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν την απαίτηση καταβολής ετήσιων τελών για το πιστοποιητικό. 2. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν την απαίτηση καταβολής ετήσιων τελών για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ).» 5) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 21α Αξιολόγηση Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 10 και κατόπιν ανά πενταετία, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του άρθρου 5 παράγραφοι 2 έως 4 και του άρθρου 11, προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των εν λόγω διατάξεων, και υποβάλλει έκθεση με τα βασικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εκτός από την εκτίμηση του αντικτύπου της εξαίρεσης της παρασκευής για τον σκοπό της εξαγωγής, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι επιπτώσεις που έχουν η παρασκευή για τον σκοπό της αποθήκευσης, προκειμένου να διατεθεί το συγκεκριμένο προϊόν ή φάρμακο που περιέχει το εν λόγω προϊόν στην αγορά των κρατών μελών μετά τη λήξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, στην πρόσβαση σε φάρμακα και στις δαπάνες για τη δημόσια υγεία, και το κατά πόσον είναι επαρκής η εξαίρεση, και ιδίως η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii), για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας.» AM\ EL.docx 26/30 PE v01-00

27 6) Παρεμβάλλονται τα παραρτήματα -I και -Iα όπως καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος...., Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο AM\ EL.docx 27/30 PE v01-00

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα παραρτήματα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Ι Λογότυπο Το λογότυπο αυτό εμφανίζεται σε μαύρο χρώμα και σε τέτοιο μέγεθος ώστε να είναι επαρκώς ευκρινές. AM\ EL.docx 28/30 PE v01-00

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Iα Τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) Σημειώσατε το κατάλληλο τετραγωνίδιο α) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του παρασκευαστή Νέα κοινοποίηση Επικαιροποίηση υφιστάμενης κοινοποίησης β) Σκοπός της παρασκευής Εξαγωγή Αποθήκευση Εξαγωγή και αποθήκευση γ) Κράτος μέλος όπου θα πραγματοποιηθεί η παρασκευή και κράτος μέλος όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σχετική πράξη (κατά περίπτωση) πριν από την παρασκευή δ) Αριθμός του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος παρασκευής και αριθμός του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε στο κράτος μέλος της πρώτης σχετικής πράξης (κατά περίπτωση) πριν από την παρασκευή Κράτος μέλος παρασκευής (Κράτος μέλος της πρώτης σχετικής πράξης (κατά περίπτωση)) Πιστοποιητικό του κράτους μέλους παρασκευής (Πιστοποιητικό του κράτους μέλους της πρώτης σχετικής πράξης (κατά περίπτωση)) ε) Για φάρμακα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αριθμός αναφοράς της άδειας κυκλοφορίας ή του ισοδύναμου εγγράφου τέτοιας άδειας, σε κάθε τρίτη χώρα εξαγωγής». AM\ EL.docx 29/30 PE v01-00

30 Or. en AM\ EL.docx 30/30 PE v01-00

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.6.2019 L 153/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/933 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 11 Ιουνίου 2019 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/933 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 9.4.2019 A8-0039/2019/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0317 C8-0217/ /0161(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0317 C8-0217/ /0161(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 9.4.2019 A8-0039/ 001-031 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-031 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση Luis de Grandes Pascual Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα A8-0039/2019 (COM(2018)0317 C8-0217/2018

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0039/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0039/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0039/2019 28.1.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.3.2019 A8-0342/7 Τροπολογία 7 Lucy Anderson εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0342/2018 Jasenko Selimovic Μεταβατική χρήση μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών 8.2.2019 A8-0360/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Eva Maydell A8-0360/2018 Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 15.1.2019 EP-PE_TC1-COD(2017)0113 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/34 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/479 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2015 περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποίηση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 6.3.2019 A8-0435/6 Τροπολογία 6 Danuta Maria Hübner εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 5.2.2019 A8-0318/4 Τροπολογία 4 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Nicola Danti Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0291/2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 20.4.2017 A8-0291/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση A8-0291/2016 Theodor Dumitru Stolojan Πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.12.2018 A8-0359/19 Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0359/2018 Marlene Mizzi Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0369/12 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

A8-0369/12 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 8.3.2018 A8-0369/12 Τροπολογία 12 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Silvia Costa Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) COM(2017)0385 C8-0236/2017 2017/0163(COD)

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 23.1.2019 A8-0368/1 Τροπολογία 1 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Jasenko Selimovic Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (COM(2018)0259 C8-0180/2018

Διαβάστε περισσότερα

A8-0236/22

A8-0236/22 10.11.2017 A8-0236/22 Τροπολογία 22 Bernd Lange εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση A8-0236/2017 Salvatore Cicu Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.12.2013 2013/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/36 29.3.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/518 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

7566/17 ΜΑΚ/σα/ΚΚ 1 DGG 3B

7566/17 ΜΑΚ/σα/ΚΚ 1 DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 21.3.2019 A8-0042/2 Τροπολογία 2 Karima Delli εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση A8-0042/2019 Karima Delli Χρονικό περιθώριο εφαρμογής των ειδικών κανόνων σε ό,τι αφορά το μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 7.12.2018 L 311/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 12041/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 253 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 13/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ με σκοπό την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

A8-0102/32 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0102/32 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 28.6.2017 A8-0102/32 Τροπολογία 32 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0102/2017 Max Andersson Διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 10.4.2019 A8-0020/585 Τροπολογία 585 Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Έκθεση A8-0020/2018 József Szájer Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 443 final 2014/0206 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0065 C8-0040/ /0030(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0065 C8-0040/ /0030(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 8.3.2019 A8-0082/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Bogdan Andrzej Zdrojewski A8-0082/2019 Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0206 (COD) LEX 1613 PE-CONS 17/1/15 REV 1 CODIF 45 ECO 38 INST 92 MI 188 CODEC 406 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

A8-0253/13. Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.4.2018 A8-0253/13 Τροπολογία 13 Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Francesc Gambús Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2017 COM(2017) 660 final 2017/0294 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 322 final 2014/0167 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποίηση) EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II

P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II P7_TA-PROV(2011)0032 Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0374 (CNS) 12657/18 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIGIT 190 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2008/0214(COD) 1.4.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1 1 Σχέδιο έκθεσης Francisca Pleguezuelos Aguilar (PE416.636v02-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0417/132

A8-0417/132 5.12.2018 A8-0417/132 132 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Είναι, επομένως, απαραίτητο να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου με προδραστικό τρόπο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0153/2. Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

A8-0153/2. Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.10.2018 A8-0153/2 Τροπολογία 2 Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Pervenche Berès, Othmar Karas Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0047/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 23.4.2015 A8-0047/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.12.2017 L 338/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/2321 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

12848/1/18 REV 1 GA/ag ECOMP.2.B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 12848/1/18 REV 1

12848/1/18 REV 1 GA/ag ECOMP.2.B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 12848/1/18 REV 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0251 (CNS) 12848/1/18 REV 1 FISC 397 ECOFIN 881 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 16/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0191 (COD) LEX 1610 PE-CONS 16/1/15 REV 1 CODIF 44 ECO 37 INST 91 MI 187 CODEC 405 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.9.2017 L 242/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1563 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 103 final 2019/0052 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS))

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0021 C8-0022/ /0006(CNS)) 7.9.2018 A8-0260/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Tom Vandenkendelaere A8-0260/2018 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0351 (COD) PE-CONS 50/17 COMER 103 WTO 225 ANTIDUMPING 13 CODEC 1519

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0351 (COD) PE-CONS 50/17 COMER 103 WTO 225 ANTIDUMPING 13 CODEC 1519 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0351 (COD) PE-CONS 50/17 COMER 103 WTO 225 ANTIDUMPING 13 CODEC 1519 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας: Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Η δήλωση αυτή αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ερευνών για κρατικές ενισχύσεις που διενεργεί η Επιτροπή και άσκησης συναφών καθηκόντων προς το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/23. Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0359/23. Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2017 A8-0359/23 Τροπολογία 23 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-0359/2016 Michał Boni Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2332360-14/07/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Η σχέση µεταξύ της οδηγίας 98/34/ΕΚ και του κανονισµού αµοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/12 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1253 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 92/2010, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0277/14 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

A8-0277/14 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 25.1.2017 A8-0277/14 Τροπολογία 14 Bernd Lange εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 28.3.2019 A8-0010/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 17.12.2008 EP-PE_TC2-COD(2004)0209 ***II ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα