ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 571 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 3 Τροποποίηση του Μέρους Β Πρόγραμμα Σπουδών της 5383/ απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 3611/ τ.β / ). 4 Τροποποίηση του άρθρου 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων της 4876/ απόφασης για Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 2756/ τ.β / ). 5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή της Προϊσταμένης του Γραφείου Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 4011 (1) Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/ Το άρθρο 29 του ν. 4009/ Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 4. Την / υπουργική απόφαση μετάταξης της Παναγιώτας Γιαννούλη σε θέση μέλους Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 1091/τ.Γ / ). 5. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 6. Το αριθμ. 178/ έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 7. Την αριθμ. 90/ αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε: ότι το γνωστικό αντικείμενο της Παναγιώτας Γιαννούλη, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Θέατρο στην τυπική και στη μη τυπική εκπαίδευση». Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019 Ο Πρύτανης ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

2 7296 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. πράξης 4012 (2) Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/ Το άρθρο 29 του ν. 4009/ Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 4. Την / υπουργική απόφαση μετάταξης της Δέσποινας Ακριώτου σε θέση μέλους Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ 1091/τ.Γ / ). 5. Την από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 6. Το αριθμ. 180/ έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 7. Την αριθμ. 85/ αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε: ότι το γνωστικό αντικείμενο της Δέσποινας Ακριώτου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Αγγλική Γλώσσα». Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019 Ο Πρύτανης ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι Αριθμ (3) Τροποποίηση του Μέρους Β Πρόγραμμα Σπουδών της 5383/ απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 3611/τ.Β / ). Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (αριθμ. συνεδρίασης 13/ ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 43, 45 παρ.1 και 87 του ν. 4485/2017 (Α 114). 2. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων τμημάτων Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 3. Την 5383/ (ΦΕΚ 3611 Β ) απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 4. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (αριθμ. συνεδρίασης 7/ ). 5. Την απόφαση της αριθμ. 13/ έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (θέμα 4ο). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Μέρους Β Πρόγραμμα Σπουδών της 5383/ απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 3611/τ.Β / ), ως εξής: ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. Δομή του Προγράμματος Το ΔΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α εξάμηνο διδάσκονται τα τέσσερα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις). Στο Β εξάμηνο διδάσκονται δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής για κάθε ειδίκευση. Οι φοιτητές της κάθε ειδίκευσης μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής και μεταξύ των υποχρεωτικών της άλλης ειδίκευσης. Ο ορισμός των κατ επιλογή μαθημάτων γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα διδασκόντων κατ έτος και τις επιλογές των φοιτητών. Στο Γ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενός προαιρετικού μαθήματος υποβάθρου με τίτλο «Εισαγωγή στα Οικονομικά» σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός των φοιτητών του τμήματος δεν έχει υπόβαθρο στην οικονομική Επιστήμη. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην ελληνική γλώσσα, είτε στην αγγλική, από την αντίστοιχη αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7297 Περιγραφή Ώρες ECTS Α Εξάμηνο: 1 προαιρετικό μάθημα υποβάθρου (15 ώρες - 0 credits/μάθημα) 15 Α εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Β εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Β εξάμηνο: 2 μαθήματα επιλογής (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Γ εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο 90 Β. Μαθήματα Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο διδακτικά εξάμηνα ως εξής: Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού και Ειδικεύσεων) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινό) Μονάδες ECTS Μικροοικονομική Θεωρία Ι (Υ) 7,5 Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Υ) 7,5 Οικονομετρία Ι (Υ) 7,5 Μαθηματικά (Υ) 7,5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό) Ειδίκευση: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική Μικροοικονομική Θεωρία II (Υ) 7,5 Βιομηχανική Οργάνωση (Υ) 7,5 1 μάθημα επιλογής 7,5 1 μάθημα επιλογής 7,5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό) Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοδότηση (Υ) 7,5 Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (Υ) 7,5 1 μάθημα επιλογής 7,5 1 μάθημα επιλογής 7,5 Μαθήματα Επιλογής Οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων επιλέγουν κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου δύο μαθήματα μεταξύ των υποχρεωτικών της άλλης κατεύθυνσης και των παρακάτω μαθημάτων: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό) Μονάδες ECTS Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Ε) 7,5 Οικονομετρία ΙΙ (Ε) 7,5 Θεωρία Παιγνίων (Ε) 7,5 Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (Ε) 7,5 Δημόσια Οικονομική (Ε) 7,5 Οικονομική του Περιβάλλοντος (Ε) 7,5 Οικονομική των Φυσικών Πόρων (Ε) 7,5 Οικονομική της Εργασίας (Ε) 7,5 Τραπεζική Οικονομική (Ε) 7,5 Οικονομική Ανάπτυξη (Ε) 7,5 Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Ε) 7,5 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (Ε) 7,5 Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία (Ε) 7,5 Χρηματοοικονομική Μηχανική (Ε) 7,5 Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση με χρήση Η/Υ (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας Ι (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας ΙΙ (Ε) 7,5

4 7298 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας Ι (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας ΙΙ (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας Ι (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας ΙΙ (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας Ι (Ε) 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (Ε) 7,5 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Μονάδες ECTS Διπλωματική Εργασία (Thesis) στην περιοχή εξειδίκευσης 30 Γ. Περιγραφή μαθημάτων (όλων των υποχρεωτικών και ενδεικτικού δείγματος επιλογής, με αλφαβητική σειρά) Αγροτική Οικονομία και Πολιτική. Ανάλυση ευημερίας και διανεμητικών επιπτώσεων των αγροτικών πολιτικών σε οριζόντια και κάθετα συσχετιζόμενες αγορές. Αβεβαιότητα τιμών και προθεσμιακές αγορές αγροτικών προϊόντων. Αβεβαιότητα παραγωγής και ασφάλιση εσοδειών από καιρικές καταστροφές, θεωρία εναποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. Συναρτήσεις χειρισμού ζημιών και διαχείριση παρασίτων στην αγροτική παραγωγή. Συμβολαιακή γεωργία υπό συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου. Το υπόδειγμα του αγροτικού νοικοκυριού με ατελείς αγορές. Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. (Υ) Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τελευταίων προσεγγίσεων στην ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος, στη θεωρία χαρτοφυλακίου, και στις θεωρίες αποτελεσματικών και ετερογενών αγορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οικονομική διάσταση των χρηματοοικονομικών ανωμαλιών και των αιτίων της εμφάνισης shocks στην αγορά. Τέλος διερευνείται η σημασία της εισόδου νέας πληροφορίας καθώς και των χαρακτηριστικών των επενδυτικών μηχανισμών στη διαμόρφωση των τιμών. Βιομηχανική Οργάνωση. (Υ) Μελέτη αγορών ατελούς ανταγωνισμού, Δύναμη αγοράς, Διάκριση τιμών, Διαφοροποίηση ποιότητα ποικιλία, Κλασικά μοντέλα ολιγοπωλίου, Συμπαιγνία, Κάθετη ολοκλήρωση, Αρχές στρατηγικής συμπεριφοράς (στρατηγικά υποκατάστατα - συμπληρωματικά, κ.λπ.). Πρακτικές στρατηγικής συμπεριφοράς (αποτροπή εισόδου, οριζόντιες συγχωνεύσεις, ανταγωνισμός σε πολλές αγορές ταυτόχρονα, επιβάρυνση κόστους αντιπάλου, κ.ά.), R&D. Δημόσια Οικονομική. Φορολογία: Αρχές, Κατανομή φορολογικού βάρους, Στρεβλώσεις που προκαλεί η φορολογία στις αγορές, Εξωτερικότητες, Δημόσια αγαθά, Theory of Clubs, θεωρία της δεύτερης καλύτερης επιλογής (Second - Best), Μηχανισμοί Συλλογικών αποφάσεων, Ψηφοφορία. Διεθνής Χρηματοδότηση. (Υ) Διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, εναλλακτικά υποδείγματα προσδιορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομισματικές κρίσεις, κρατική παρέμβαση στην αγορά ξένου συναλλάγματος, συναλλαγματικές διευθετήσεις, προσδιορισμός ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διεθνείς νομισματικές εξελίξεις. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι. (Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων) Επιλογή υπό συνθήκες αβεβαιότητας, Mean-Variance Analysis και επιλογή χαρτοφυλακίου, CAPM, C-CAPM και πολυ-παραγοντικά υποδείγματα, σχέσεις μεταξύ στοχαστικών συντελεστών προεξόφλησης συντελεστών βήτα και συνόρων μέσουδιακύμανσης, στρατηγική επιλογή περιουσιακών στοιχείων. Τεχνικές αξιολόγησης επίδοσης χαρτοφυλακίου, επίδοση αμοιβαίων κεφαλαίων και εμμονή επίδοσης (performancepersistence), ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Κίνδυνος realoptions το κόστος κεφαλαίου και capitalbudgeting, Options futures - παράγωγα και hedging, Κεφαλαιακή διάρθρωση και πολιτικές μερισμάτων, το θεώρημα Modigliani-Miller, όρια χρέους (ομολόγων) και πολιτικές μερισμάτων, αποτίμηση και capitalbudgeting για την μοχλευμένη επιχείρηση. Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία. (Προαπαιτούμενο Μάθημα: Οικονομετρία ΙΙ) Εφαρμογές οικονομετρικών μεθόδων χρονολογικών σειρών με την χρήση οικονομετρικών προγραμμάτων (EVIEWS, RATS) σε θέματα μακροοικονομικής θεωρίας και διεθνούς χρηματοοικονομικής, Εφαρμογές μονομεταβλητών υποδειγμάτων ARIMA, ARCH, GARCH, EGARCH σε μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές, Εφαρμογές πολύ μεταβλητών υποδειγμάτων VAR για την επίδραση της νομισματικής πολιτικής σε μακροοικονομικές μεταβλητές, και πολύ μεταβλητών υποδειγμάτων GARCH για την σχέση των αποδόσεων δεικτών μετοχών σε ένα σύνολο χωρών, Εφαρμογές ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, γραμμικής και μη γραμμικής συνολοκλήρωσης και υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος (θεωρία ΡΡΡ, ζήτηση χρήματος, ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων, ισοτιμία πραγματικών επιτοκίων, κ.λπ.), Υποδείγματα Markov με μεταβλητές καταστάσεις (Markov regime - switching models), Η μέθοδος Monte Carlo. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία. Εφαρμοσμένη οικονομετρία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε οικονομετρικές τεχνικές με αναφορά στην χρήση των panel data και discrete choice data. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η ύλη του μαθήματος είναι: FE and RE Models, IV and GMM Estimation, Dynamic PM, Panel Unit Roots and CI, Probit & Logit models, Binary Response Models for Panel & Cluster Samples, Multinomial Response Models.

5 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7299 Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση με Χρήση Η/Υ. Σκοπός του μαθήματος είναι ο έλεγχος οικονομικών υποθέσεων σε πραγματικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα με την χρήση Η/Υ. Μερικές από τις ενότητες που θα εξεταστούν είναι οι ακόλουθες: Υπόθεση ορθολογικών επενδυτών, υπερβάλλουσες αποδόσεις, συμμετρική πληροφόρηση, εξωγενή και ενδογενή shocks, μέτρηση extreme events (ακραίων φαινομένων) κ.τ.λ. Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου. Αίτια και αποτελέσματα του διεθνούς εμπορίου: το κλασικό και το νεοκλασικό μοντέλο, Εμπορική πολιτική υπό καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού. Διεθνές εμπόριο με ατελή ανταγωνισμό, Εμπορική πολιτική υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού, Εμπόριο και συναλλαγματικές ισοτιμίες, Πολυεθνικές εταιρίες, Οικονομική Ολοκλήρωση, Μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο. Θεωρία Παιγνίων. Έμφαση στη μαθηματική θεμελίωση της θεωρίας Παιγνίων, Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης, καθαρές και μικτές στρατηγικές. Στατικά παίγνια ατελούς πληροφόρησης, ισορροπία Bayes-Nash, Δυναμικά παίγνια ατελούς πληροφόρησης (subgame perfection), Δυναμικά παίγνια ατελούς πληροφόρησης perfect Bayesian (τέλεια ισορροπία), Sequential equilibrium, Refinements of equilibrium: forward induction, intuitive criterion, Επιλογή ισορροπίας, θεωρία Παιγνίων και συνεργασία: πυρήνας και αξία Shapley, Στοιχεία εξελικτικής θεωρίας παιγνίων: εξελικτικά ευσταθείς ισορροπίες. Μαθηματικά. (Υ) Αριστοποίηση και μαθηματικός Προγραμματισμός: Kuhn Tacker, Εργαλεία συγκριτικής στατικής: Envelope Theorem-Implicit Function Theorem, Συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών, Δυναμική αριστοποίηση. Μακροοικονομική Θεωρία Ι. (Υ) Βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης σύμφωνα με τους Kaldor και Romer. Το νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow. To νεοκλασικό υπόδειγμα με μικροθεμελιώσεις: άπειρους (Ramsey-Cass-Koopmans) και πεπερασμένους (Alais- Samuelson-Diamond, Blanchard) χρονικούς ορίζοντες, θεωρία των επιχειρηματικών κύκλων, Νεοκλασική και Νέο-Κευνσιανή θεώρηση των επιχειρηματικών κύκλων, Στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, Πραγματικά και νομισματικά σοκ στην οικονομία. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης: Υπόδειγμα με εξωτερικές οικονομίες του φυσικού κεφαλαίου (Romer), Υπόδειγμα με ανθρώπινο κεφάλαιο (Lucas), Υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας (Rebello), Υπόδειγμα δημοσίων δαπανών (Barro), Υποδείγματα έρευνας και ανάπτυξης (Romer, Jones), Κυρτά υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, κ.ά. Θεωρίες ανεργίας (Efficiency Wage and Search and Matching Υποδείγματα). Μικροοικονομική Θεωρία Ι. (Υ) Θεωρία του καταναλωτή: Προτιμήσεις και ύπαρξη συνάρτησης χρησιμότητας, Ευημερία - Συνάθροιση (Αντιπροσωπευτικός καταναλωτής κριτική), Θεωρία παραγωγού: Σύνολο παραγωγής, Μεγιστοποίηση, κέρδους - Ελαχιστοποίηση κόστους, Αντιπροσωπευτικός παραγωγός, Αβεβαιότητα, Εξωτερικές οικονομίες - Δημόσια αγαθά. Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ. (Υ) Γενική ισορροπία: Κουτί Edgeworth, Διαγραμματική ανάλυση, Ισορροπία με ανταλλαγή και παραγωγή, Ύπαρξη και μοναδικότητα με δύο αγορές, Πυρήνας και ανταγωνιστική ισορροπία, Θεμελιώδη θεωρήματα γενικής ισορροπίας, Οικονομικά της πληροφόρησης: Δυσμενής επιλογή (Adverse Selection), Λύσεις στο πρόβλημα δυσμενούς επιλογής: Signaling, Screening, Ηθικός κίνδυνος: Contracts Principal Agent και Αντιμετώπιση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου, Θεωρία κοινωνικής επιλογής και οικονομικά της ευημερίας, Δημοπρασίες και εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανισμών (mechanism design). Οικονομετρία Ι. (Υ) Σκοπός της Οικονομετρίας, Το κλασικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης και οι βασικές υποθέσεις του, Πολλαπλή παλινδρόμηση με την χρήση της γραμμικής άλγεβρας, Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων, και οι στατιστικές του ιδιότητες, Η μέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας. Το θεώρημα των Cramer-Rao, Στοιχεία Ασυμπτωτικής θεωρίας, Έλεγχοι υποθέσεων των παραμέτρων του υποδείγματος με τις κατανομές t, F, και χ 2, Έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών του υποδείγματος, Παραβιάσεις των στατιστικών υποθέσεων του υποδείγματος παλινδρόμησης και συνέπειες για τις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων, Παράλειψη σημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών ή εισαγωγή άσχετων ερμηνευτικών μεταβλητών, Πολυσυγγραμικότητα. Μη σφαιρικά κατάλοιπα: αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου, Χρήση ψευδομεταβλητών, Συστήματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων (SUR), Συστήματα εξισώσεων, ταυτοποίηση και εκτίμηση. Οικονομετρία ΙΙ. Ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγματα ARIMA) και χρήση για προβλέψεις, Η προσέγγιση των Box and Jenkins. Εναλλακτικά υποδείγματα VAR, Αιτιώδης σχέση κατά Granger και εξωγένεια, Η έννοια της μοναδιαίας ρίζας και της ολοκλήρωσης, Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα με την χρήση στοιχείων χρονολογικών σειρών και στοιχείων panel, Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα κάτω από διαρθρωτικές μεταβολές στις χρονολογικές σειρές. Συνολοκλήρωση και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και έλεγχοι μακροχρόνιων προβλέψεων θεωριών στα πλαίσια του συνολοκληρωμένου VAR. Η αναπαράσταση κινητού μέσου ενός συνολοκληρωμένου VAR. Ταυτοποίηση υποδειγμάτων VAR: μόνιμες και προσωρινές διαταράξεις θέματα μη γραμμικών χρονολογικών σειρών (Μη γραμμική συνολοκλήρωση, μη γραμμικά υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος, αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα με thresholds), Η γενικευμένη μέθοδος των ροπών (GMM), θέματα υποδειγμάτων συνδυασμού διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών (υποδείγματα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων). Οικονομική Ανάπτυξη. Δείκτες οικονομικής ανάπτυξης, θεωρίες και εμπειρικός έλεγχος για την οικονομική σύγκλιση, Παγίδες φτώχειας, Απροσδιοριστία σε υποδείγματα δυναμικής γενικής ισορροπίας, Κοινωνικές νόρμες και οικονομική ανάπτυξη, Οικονομική ανάπτυξη και διανομή του εισοδήματος.

6 7300 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Οικονομική της Εργασίας: Προσφορά και ζήτηση εργασίας, Ισορροπία στην αγορά εργασίας, μισθολογικές διαφορές, ανθρώπινο κεφάλαιο και η σημασία της εκπαίδευσης, η δομή των μισθών και συστήματα αμοιβών, κινητικότητα της εργασίας, εργατικές ενώσεις και η διαπραγματευτική τους δύναμη, ανεργία και πολιτικές απασχόλησης. Οικονομική του Περιβάλλοντος. Σύνδεση οικονομικής δραστηριότητας και φυσικού περιβάλλοντος, Η ρύπανση ως εξωτερικότητα, Εισαγωγή του παράγοντα περιβάλλον στα κλασικά οικονομικά υποδείγματα, Εργαλεία πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος (άμεσες ρυθμίσεις, φόροι, επιδοτήσεις, πρότυπα), Μεταβιβάσιμες άδειες, Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συνθήκες, Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής Οικονομική των Φυσικών Πόρων. Η Τραγωδία των κοινών (Tragedy of the Commons), Άριστη χρήση μηανανεώσιμων πόρων (μεταλλεύματα), Άριστη χρήση ανανεώσιμων πόρων (αλιευτικά πεδία), Άριστη χρήση γης και υδάτινων πόρων, Ενεργειακοί πόροι και μετάβαση από υδρογονάνθρακες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Διατηρήσιμη ανάπτυξη. Τραπεζική Οικονομική. Θεωρία της τραπεζικής επιχείρησης, Τραπεζική διεθνοποίηση, Κίνδυνοι και οφέλη από την χρηματοοικονομική καινοτομία, Κεντρική τράπεζα: Ιστορικά στοιχεία - Βαθμός ελέγχου της νομισματικής πολιτικής, Διαμάχη ανάμεσα στην «στενή έννοια του χρήματος» και την «ευρύτερη έννοια του χρήματος», Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και η προσφορά χρήματος, Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, Νέες νομισματικές θεωρίες, Υποδείγματα επικαλυπτόμενων γενεών σε εγχρήματες οικονομίες, Cash-in-Advance υποδείγματα. Χρηματοοικονομική Μηχανική. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και εφαρμογή μοντέρνων τεχνικών και μεθοδολογιών από την μη-γραμμική ανάλυση για την κατανόηση και κατόπιν ταυτοποίηση του οικονομικού μηχανισμού που συνδέει τις μεταβολές χρηματιστηριακών τιμών και μακροοικονομικών μεταβλητών, την μελέτη του χρηματοοικονομικού κινδύνου, και τέλος την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των φαινομένων μιμητικής συμπεριφοράς (φαινόμενα πανικού, χρηματιστηριακές φούσκες κ.τ.λ.) στο σχηματισμό των αποδόσεων στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουμε σε θέματα όπως η δημιουργία χαρτοφυλακίου με πραγματικά δεδομένα, η ανάλυση και πρόβλεψη χρηματιστηριακών δεικτών και μετοχών, η παρουσίαση και υπολογισμός σε πραγματικά δεδομένα της Value-at-Risk για την μέτρηση του κινδύνου αγοράς, και τέλος η πολυμεταβλητή μη-γραμμική ανάλυση με εφαρμογή σε τιμές προϊόντων ενέργειας (πετρέλαιο, βενζίνη κ.τ.λ.) και μακροοικονομικές μεταβλητές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2019 Ο Πρύτανης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Αριθμ (4) Τροποποίηση του άρθρου 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων της 4876/ απόφασης για Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 2756/τ.Β / ). Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (αριθμ. συνεδρίασης 13/ ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 43 και 85 του ν. 4485/2017 (Α 114). 2. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων τμημάτων Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 3. Την 4876/ (ΦΕΚ 2756 Β ) απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 4. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (αριθμ. συνεδρίασης 7/ ). 5. Την απόφαση της αριθμ. 13/ έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (θέμα 4ο). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων της 4876/ απόφασης για Επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 2756/τ.Β / ), ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7301 Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 1. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται: α) η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οχτώ (8) μαθήματα εκ των οποίων: τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής στο Β εξάμηνο και β) η συγγραφή και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας στο Γ εξάμηνο. Το κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενός προαιρετικού μαθήματος υποβάθρου με τίτλο «Εισαγωγή στα Οικονομικά» σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός των φοιτητών του τμήματος δεν έχει υπόβαθρο στην οικονομική Επιστήμη. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Περιγραφή Ώρες ECTS Α Εξάμηνο: 1 προαιρετικό μάθημα υποβάθρου (15 ώρες - 0 credits/μάθημα) 15 Α εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Β εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Β εξάμηνο: 2 μαθήματα επιλογής (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Γ εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο 90 Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών και κατεύθυνση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινό) Μονάδες ECTS Μικροοικονομική Θεωρία Ι (Υ) Microeconomic Theory I 7,5 Μακροοικονομική θεωρία Ι (Υ) Macroeconomic Theory I 7,5 Οικονομετρία Ι (Υ) Econometrics I 7,5 Μαθηματικά (Υ) Mathematics 7,5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό) Ειδίκευση: Οικονομική θεωρία και Πολιτική Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Υ) Microeconomic Theory II 7,5 Βιομηχανική Οργάνωση (Υ) Industrial Organization 7,5 1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5 1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό) Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοδότηση (Υ) International Finance 7,5 Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (Υ) Analysis of Money and Capital Markets 7,5 1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5 1 μάθημα επιλογής 1 elective course 7,5 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Διπλωματική Εργασία (Thesis) στην περιοχή ειδίκευσnς 30 Αναφορικά με τα μαθήματα επιλογής οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων επιλέγουν κατά το Β εξάμηνο δύο μαθήματα μεταξύ των υποχρεωτικών της άλλης κατεύθυνσης και των παρακάτω μαθημάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό) Μονάδες ECTS Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Ε) Macroeconomic Theory ΙΙ 7,5 Οικονομετρία ΙΙ (Ε) Econometrics ΙΙ 7,5 Θεωρία Παιγνίων (Ε) Game Theory 7,5 Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (Ε) International Trade Theory 7,5 Δημόσια Οικονομική (Ε) Public Economics 7,5 Οικονομική του Περιβάλλοντος (Ε) Environmental Economics 7,5

8 7302 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Οικονομική των Φυσικών Πόρων (Ε) Natural Resource Economics 7,5 Οικονομική της Εργασίας (Ε) Labor Economics 7,5 Τραπεζική Οικονομική (Ε) Banking 7,5 Οικονομική Ανάπτυξη (Ε) Development Economics 7,5 Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Ε) Agricultural Economics and Policy 7,5 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (Ε) Applied Microeconometrics 7,5 Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία (Ε) Applied Macroeconometrics 7,5 Χρηματοοικονομική Μηχανική (Ε) Financial engineering 7,5 Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση Applied Economics with emphasis με χρήση Η/Υ (Ε) on the use of ΙΤ tools 7,5 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας Ι (Ε) Special topics in Macroeconomics I 7,5 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας ΙΙ (Ε) Special topics in Macroeconomics II 7,5 Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας Ι (Ε) Special topics in Microeconomics I 7,5 Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας ΙΙ (Ε) Special topics in Microeconomics II 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας Ι (Ε) Special topics in Econometrics I 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας Π (Ε) Special topics in Econometrics II 7,5 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι (Ε) Special topics in Finance I 7,5 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ (Ε) Special topics in Finance II 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας Ι (Ε) Special topics in Economic Theory I 7,5 Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (Ε) Special topics in Economic Theory II 7,5 Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν τα ακόλουθα: Τα μαθήματα του Α εξαμήνου πλήρους φοίτησης κατανέμονται στο πρώτο (Α) και τρίτο (Γ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του Β εξαμήνου πλήρους φοίτησης κατανέμονται στο δεύτερο (Β) και στο τέταρτο (Δ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πέμπτο (Ε) και στο έκτο (ΣΤ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Περιγραφή Ώρες ECTS Α εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Β εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Γ εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Δ εξάμηνο: 2 μαθήματα επιλογής ειδίκευσης (39 ώρες - 7,5 credits/μάθημα) Ε -ΣΤ εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο 90 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2019 Ο Πρύτανης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ Ι Αριθμ. απόφ. 69/12/ (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50 Α ) «Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Ι.Γ.Μ.Ε.». 2. Τις διατάξεις της 12935/2015 (ΦΕΚ 1247/τ.Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του ΕΚΒΑΑ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ) και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α ) Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του

9 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7303 κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α) και άλλες διατάξεις». 5. Την Α.Δ.Α. 7ΜΔΦ465ΥΛΩ-ΘΑ8 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για «Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού» οικονομικού έτους Την Α.Δ.Α. Ω8ΒΑ465ΥΛΩ-ΒΛΚ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για «Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου Προσωπικού» οικονομικού έτους Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη για πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση ενός οδηγού προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή ενός (1) οδηγού για τις ανάγκες του Ι.Γ.Μ.Ε. Το σύνολο των εγκρινομένων ωρών υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή είναι εκατόν είκοσι (120) για το πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται συνολικά να ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ ( 900) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) στο Κ.Α Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αχαρνές, 22 Ιανουαρίου 2019 Ο Πρόεδρος ΚΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΑΝΗΣ Ι Αριθμ. απόφ. 68/12/ (6) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή της Προϊσταμένης του Γραφείου Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50 Α ) «Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Ι.Γ.Μ.Ε.». 2. Τις διατάξεις της 12935/2015 (ΦΕΚ 1247/τ.Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του ΕΚΒΑΑ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ) και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α ) Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α) και άλλες διατάξεις». 5. Την Α.Δ.Α. 7ΜΔΦ465ΥΛΩ-ΘΑ8 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για «Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού» οικονομικού έτους Την Α.Δ.Α. Ω8ΒΑ465ΥΛΩ-ΒΛΚ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για «Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου Προσωπικού» οικονομικού έτους Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη για πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση της Προϊσταμένης του Γραφείου Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή της Προϊσταμένης του Γραφείου Γενικού Διευθυντή του Ι.Γ.Μ.Ε. Το σύνολο των εγκρινομένων ωρών υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή είναι εκατόν είκοσι (120) για το πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται συνολικά να ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ ( 900) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) στο Κ.Α Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αχαρνές, 22 Ιανουαρίου 2019 Ο Πρόεδρος ΚΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΑΝΗΣ

10

11

12 7306 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α 131 και π.δ. 29/2018/Α 58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο ( Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ ) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Ιστότοπος: Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 26 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 767 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39303 27 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15283 12 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1259 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 51779/Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7625 21 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1052 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 259/13.9.2018 Προκήρυξη μίας κενής (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59173 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4929 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 40900 Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 1153/414/29-09-2017, 1250/418/19-09-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22491 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2087 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92091/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13907 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1121 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43462/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13879 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1120 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43479/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50801 19 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4092 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.2/65280/δπγκ Τροποποίηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14633 10 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1201 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43496/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20465 24 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 175031 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8673 18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1199 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 9766 Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 553 21 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 57 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΓΔΠ 0000548 ΕΞ Μερική ανάκληση της με αριθμό ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.2018 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4135 22 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 6500/19/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3293 22 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 298 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλληνίας. 2 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11419 22 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40204/Δ3 Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6685 17 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 907 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42632/4786/843 Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3575 7 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67247 19 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5716 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14141 5 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1151 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24569 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35027 5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 106428/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26341 18 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2357 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1223 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22519 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2088 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 92096/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16943 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 452/79088 Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β 1239) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36215 16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2833 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11541 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40573 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3236 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ1/120367/Δ1 Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49663 12 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3960 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της 170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50953 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4111 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥδργ/Δ/οικ.177651 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6505 26 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1284 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819031916/20-5-2019 «Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 874 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16639 22 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1390 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61/16/10.04.2019 Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6189 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 543 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24179 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου, 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7593 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23181 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22535 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2089 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92094/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 4947 8 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 338 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 καθαριότητας για το Δασαρχείο Γουμένισσας Ν. Κιλκίς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10175 3 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1429 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 28748 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του τμήματος Ιατρικής στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8153 6 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4543 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10921 20 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 948 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1101 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59713 8 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4980 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3321/145849 Τροποποίηση της με αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6177 24 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718028275/18-5-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9687 15 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1352 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 26462 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3291 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 659 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 14398 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8303 10 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1146 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ.: 39099 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 68685 28 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5859 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ υπέρβαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 815 23 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 984/2019 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7585 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 21929 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9787 19 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1366 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 25812 γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία-Παιδοοφθαλμολογία-Στραβισμός».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6621 10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 898 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ.18951 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2605 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6780 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6627 1 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1310 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1819030319/3-5-2019 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17613 9 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1599 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ορισμός υποδείγματος του εντύπου καταγγελίας του άρθρου 36 της με αριθμό Τ/6736/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3971 23 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718024646/18.4.2018 «Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1275 20 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 131 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1333 28 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 204 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13339/17/ΓΠ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1907 22 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718016811/25-1-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27833 29 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2515 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105116/Δ3 Αναθέσεις μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6691 6 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1322 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819030570/7-5-2019 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18971 10 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1626 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100 Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να ανακαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7769 26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1407 2 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 213 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13338/17/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40115 5 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3401 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38195/1046 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/ 26.2.2019 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3075 26 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 461 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 2917 Φιλολογίας του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40793 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3249 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3003/106998 Τροποποίηση της αριθμ. 374/20210/06-02-2018 (Β 507) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53509 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5961 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7475 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20165055 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2771 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 480/4078 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14673 10 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43444/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19093 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1651 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 84455/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10351 11 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1457 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 29915 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6437 1 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 867 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ.:19463 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35311 12 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2913 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 771/565/06-06-2019 A Τροποποίηση παραρτματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 91 18 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1919 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6533 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 883 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15122 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30039 28 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2629 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100526/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35579 11 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2769 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/333248/22746/17915/4937 Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9211 25 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4556 Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41313 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Tροποποίηση της A.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ 4.11.2010 (ΦΕΚ Β 1826/22.11.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10235 4 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1438 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 30459 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9779 19 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1365 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 25613 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3819 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 561 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Αριθμ. 1718020516/7-3-2018 βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28187 27 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5744 Τροποποίηση και αντικατάσταση της 4174/2018 (Β' 1864) απόφασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2093 24 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100/8523 Ανακατανομή εξακοσίων δεκαοκτώ (618) υφιστάμενων οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36553 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3074 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6297 19 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1239 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 3455 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6347 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 856 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 11229/16/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58175 31 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4855 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3730/135719 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ.

Διαβάστε περισσότερα