ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΛΗΝ ΟΡΟΥ Κ. ΟΥΡΩΝ. Λαµπρινή Κυρίου-Μάλλη, Χηµικός PhD, Βιοχηµικό Τµήµα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΛΗΝ ΟΡΟΥ Κ. ΟΥΡΩΝ. Λαµπρινή Κυρίου-Μάλλη, Χηµικός PhD, Βιοχηµικό Τµήµα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»."

Transcript

1 ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΛΗΝ ΟΡΟΥ Κ. ΟΥΡΩΝ Λαµπρινή Κυρίου-Μάλλη, Χηµικός PhD, Βιοχηµικό Τµήµα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός». Έχει δειχθεί ότι η πλειονότης των ογκοσχετιζόµενων αντιγόνων ανευρίσκονται εκτός του ορού και των ούρων- και σε διάφορα σωµατικά υγρά υγιών ατόµων, όπως ο σίελος, ο ιδρώτας, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), το σπέρµα, το κολπικό, τραχηλικο και ωοθυλακικό υγρό, το υγρό του περιτοναίου και του υπεζωκότα κ.α., όπως επίσης το αµνιακό υγρό (ΑΥ) εγκύων και το µητρικό γάλα. Επιπρόσθετα, έχουν βρεθεί ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ογκοσχετιζόµενων δεικτων καρκίνου ( Κ) σε ορώδη εκχυµατικά υγρά ΕΥ (ασκιτικές, πλευριτικές και περικαρδιακές συλλογές). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το καρκινοεµβρυικό αντιγόνο (CEA) διακρίνεται για την υψηλή συγκέντρωσή του στο ΑΥ, αλλά πολύ χαµηλές στο ορό της µητέρας (ΟΜ). Η AFP και η HCG ευρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο ΑΥ και στον ΟΜ κατά την εγκυµοσύνη. (1) Έχει βρεθεί ότι, φυσιολογικά, οι συγκεντρώσεις του CA 19-9 στο σίελο φθάνουν µέχρι περίπου U/ml στα άτοµα Le(+). Αυξηµένες συγκεντρώσεις του δείκτη CA 15.3 εντοπίσθηκαν στο πρωτόγαλα (colostrum) (81,3 U/ml) και στο γάλα (41,3 U/ml), αλλά και στον πλακούντα. Επίσης αυξηµένες συγκεντρώσεις του δείκτη CA125 έχουν βρεθεί στο ΑΥ, στον πλακούντα και στο σίελο φυσιολογικά, καθώς και σε κυστικά υγρά καλοήθων όγκων ωοθηκών. Έχει ανιχνευθεί PSA στο µητρικό γάλα, στο σίελο και στο ΑΥ, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις SCC έχουν βρεθεί στο σίελο, στον ιδρώτα και στις εκκρίσεις του αναπνευστικού. (2) Τα παραπάνω δεδοµένα αποτέλεσαν τη βάση για την αξιοποίηση των επιπέδων των Κ στα σωµατικά υγρά, ως µιας λιγότερο επεµβατικής διαγνωστικής επιλογής, στη διαφορική διάγνωση είτε της κακοήθους ή καλοήθους προέλευσης των συλλογών, είτε της παρουσίας κακοήθειας στον πάσχοντα παρακείµενο ιστό, σε συνδυασµό πάντοτε µε την αντίστοιχη κυτταρολογική εξέταση και προ της βιοψίας, που παραµένει η «χρυσή σταθερά». Σηµειώνεται ότι η κυτταρολογική εξέταση των ορωδών ΕΥ αποτελεί το κλασσικό διαγνωστικό εργαλείο στην ανίχνευση κακοήθων κυττάρων, µε ειδικότητα µεν 100%, αλλά µε µη ικανοποιητική ευαισθησία δε, κυµαινόµενη µεταξύ 28-60%.(3) Επιπρόσθετα η πρόσφατη πρόοδος στη µοριακή βιολογία παρέχει ένα πλαίσιο ανάπτυξης νέων διαγνωστικών εργαλείων αναφορικά µε τα κακοήθη εκχυµατικά υγρά (ΕΥ). Οι τεχνικές µοριακής βιολογίας, όπως οι αναλύσεις αριθµού αντιγράφων DNA, αλληλούχισης γονιδίων, έκφρασης mrna και mirna, το επίπεδο µεθυλίωσης του DNA και µελέτες έκφρασης πρωτεϊνών σε κακοήθη και φυσιολογικά κύτταρα των ΕΥ έχουν ταυτοποιήσει νέους µοριακούς διαγνωστικούς δείκτες που προσφέρουν την δυνατότητα συµπλήρωσης της κυτταρολογικής εξέτασης των ΕΥ. Επισηµαίνεται όµως ότι, πριν την ενσωµάτωση των µοριακών τεστ στην κλινική διάγνωση ρουτίνας, απαιτείται η αντιµετώπιση προκλήσεων, όπως η επικύρωση των µοριακών διαγνωστικών δεικτών σε καλοσχεδιασµένες προοπτικές και συγκριτικές µελέτες µε ανάλυση κόστους αποτελεσµατικότητας.(4) Έχει παρατηρηθεί παρεκκλίνουσα υπερµεθυλίωση (aberrant hypermethylation) αρκετών ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε διάφορα δείγµατα από 1

2 ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα, όπως ορός, πλάσµα, σίελος, υγρό βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος. Πρόσφατες µελέτες υπέδειξαν την παρουσία υπερµεθυλίωσης του υποκινητή διαφόρων γονιδίων σε υγρά, περιλαµβανοµένου του βρογχοκυψελιδικού εκπλύµατος, του πλευριτικού και του περιτοναϊκού υγρού. (5) Παρουσία mi-rnas έχει βρεθεί σε αρκετά σωµατικά υγρά φυσιολογικά, πέραν του ορού και των ούρων, όπως στο πλευριτικό και το περιτοναϊκό υγρό, στο ΕΝΥ (η χαµηλώτερη συγκέντρωση), στο αµνιακό υγρό, στο µητρικο γάλα, στο σίελο, στα δάκρυα (η υψηλώτερη συγκέντρωση) κα. (6) Σηµειώνεται ότι τα Micro (mi)rnas είναι µικρά µη κωδικεύοντα RNAs, µήκους νουκλεοτιδίων που µπορούν να τροποποιήσουν την έκφραση του αγγελιοφόρου (m)rna. Έχει δειχθεί ότι τα mirnas είτε καταστέλλουν, είτε προάγουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό των όγκων. Κάθε mirna δύναται να στοχεύει πολλαπλά γονίδια, ενώ περισσότερα του ενός mirna δύνανται να ρυθµίζουν ένα συγκεκριµένο γονίδιο-στόχο. 1. ΟΡΩ Η ΕΚΧΥΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ - ΕΥ. Ο πλευριτικός, ο περιτοναϊκός και ο περικαρδιακός χώρος περιέχουν µικρή ποσότητα υγρού (<10 ml, ml, 5 ml / 5-18 ml ), το επονοµαζόµενο ορώδες υγρό. Η ποσότης αυτή είναι αρκετή για την διατήρηση της υγρασίας του µονόστιβου χιτώνα εκ µεσοθηλιακών κυττάρων (τοιχωµατική µεµβράνη-parietal membrane) που περιβάλλει τις παραπάνω κοιλότητες, εντός των οποίων διολισθαίνουν τα αντίστοιχα όργανα, περιβαλλόµενα από την σπλαχνική τους µεµβράνη (visceral membrane). Φυσιολογικά, τόσο ο ρυθµός παραγωγής, όσο και επαναρρόφησης υγρού στις παραπάνω σωµατικές κοιλότητες παραµένει σταθερός και εξαρτάται από: α. την διαπερατότητα των µεµβρανών και των τριχοειδών, β. την απορρόφηση υγρού από το λεµφικό σύστηµα, γ. την υδροστατική πίεση σε αυτά τα τριχοειδή και δ. την παραγόµενη ωσµωτική πίεση από την παρουσία των πρωτεϊνών του πλάσµατος σε αυτά τα τριχοειδή. Συλλογή ορώδους υγρού στις τρεις παραπάνω κοιλότητες προκαλείται όταν εµφανισθεί διαταραχή σε µια ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες παραµέτρους. Ο χαρακτηρισµός ενός ΕΥ ως διύδρωµα (transudate) παραπέµπει σε συστηµική καλοήθη νόσο, σε αντιδιαστολή µε το εξίδρωµα (exudate), που αφορά σε νόσο εντοπισµένη στις προαναφερθείσες κοιλότητες (λοίµωξη, κακοήθεια, ρευµατοειδής αρθρίτις, τραύµα) και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. (7) (8) (9) 2

3 (10) 3

4 Αναφορικά µε τον Κ CA 125, σε οιοδήποτε κακόηθες ή καλόηθες νόσηµα που αφορά το περιτόναιο, τον πλευριτικό χώρο και το περικάρδιο µπορεί να παρατηρηθούν υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεών του στον ορό ή στην συλλογή οφειλόµενες στη σύνθεσή του από τα πάσχοντα µεσοθηλιακά κύτταρα. Η εν λόγω αύξηση εµφανίζεται όταν τα µεσοθηλιακά κύτταρα συµπιέζονται από την παρουσία του αυξανόµενου όγκου και είναι µη ειδική. Μάλιστα σύµφωνα µε τη οδηγία του AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) : Η µέτρηση του CA125 στον ορό δεν συνδράµει στη διαφορική διάγνωση ασκίτη. Η χρήση του δεν συνιστάται σε ασθενείς µε ασκίτη οιουδήποτε τύπου. (11) Έχει αναφερθεί ότι σε όλα τα ΕΥ- πλευριτικά ή ασκιτικά- οι τιµές του CA 125 υπερέβαιναν τα 105 U/ml. Ακόµη βρέθηκε γραµµική συσχέτιση µεταξύ µεταξύ τιµών CA 125 των ΕΥ και του ορού, τόσο στα καλοήθη, όσο και στα κακοήθη νοσήµατα, είτε οι όγκοι των τελευταίων εκφράζουν, είτε δεν εκφράζουν το αντιγόνο CA 125. (12) Η παρατήρηση αυτή συνηγορεί, µαζί µε άλλες παλαιότερες, στην υπόθεση ότι το CA 125 εκφράζεται από τα κύτταρα του µεσοθηλίου και ότι ένα αναπτυσσόµενο µεσοθήλιο οδηγεί σε αυξηµένες τιµές του δείκτη στον ορό. Εποµένως, σε γυναίκες ασθενείς µε πλευριτικές ή/και ασκιτικές συλλογές, αυξηµένες τιµές CA 125 ορού ακόµη και πέραν των 700 U/ml δεν θα πρέπει να ερµηνεύονται σαν ενδεικτικές παρουσίας καρκίνου των ωοθηκών. Ακόµη αυξηµένα επίπεδα του CA 125 στον ορό σχετίζονται στενά µε την παρουσία ορωδών υγρών ασκιτικών και πλευριτικών και µε ορώδη συµµετοχή, οιασδήποτε προέλευσης. εν φαίνεται να υπάρχει διαφορά µεταξύ των επιπέδων του CA 125 ορού και ΕΥ, στις περιπτώσεις µε ασκίτη, είτε καλοήθεις, είτε κακοήθεις. Τα επίπεδα του CA 125, τόσο του ορού, όσο και των ΕΥ ήσαν σηµαντικά υψηλώτερα στις περιπτώσεις µε ασκίτη, απ ότι σ εκείνες µε πλευριτική συλλογή (p<0.01) (13), ένδειξη ότι το επιθήλιο του περιτοναίου διαθέτει µεγαλύτερη ικανότητα έκκρισης CA 125 από το πλευριτικό επιθήλιο.(14) Υπενθυµίζεται ότι, ενώ το CA 125 έχει περιορισµένη αξία στο βλεννώδες αδενοκαρκίνωµα των ωοθηκών, ο δείκτης αυτός είναι πολύ σηµαντικός στην παρακολούθηση του καρκίνου των ωοθηκών ορώδους ιστολογικού τύπου. Εξ άλλου ήδη από το 1988 (3) αναφέρεται ότι και ο κυτταροκερατινικός δείκτης TPA (κυτταροκερατίνη 8,18 και19), όπως και το CA 125, ανήκει στα αντιγόνα που απαντώνται φυσιολογικά στις ορώδεις µεµβράνες, και εποµένως δεν είναι κατάλληλο για διαγνωστικό τεστ. Μάλιστα συστήνεται cut-off 2000 U/L (πολύ υψηλότερο του ορού U/L), προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητική ειδικότητα. Ανάλογη άποψη έχει αναφερθεί και για το CYFRA 21.1 (κυτταροκερατίνη 19). (15) 1Α. ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ (ΑΣΚΙΤΙΚΗ) ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΤΣ Περίπου 10% των ΠΤΣ οφείλεται σε παρουσία νεοπλασµατικής νόσου, ενώ για το 80% ενοχοποιείται η αντιρρόπηση της ηπατικής κίρρωσης. (16) Άλλα αίτια σχηµατισµού ασκίτη είναι η φυµατιώδης περιτονίτις, η καρδιακή ανεπάρκεια, η νεφρική νόσος. Παρά τα προαναφερθέντα σχετικά µε την προέλευση του CA 125, ο δείκτης αυτός αξιολογήθηκε ως προς την ικανότητα ανίχνευσης ασκίτη σε ασθενείς µε ήδη διαγνωσµένη κίρρωση ήπατος µε θετικά αποτελέσµατα. Αποδείχθηκε χρήσιµος στην ανίχνευση µικρού εως µέτριου όγκου ΠΤΣ, µετρούµενος στον ορό (321+/-283 U/ml), ενώ η µέση συγκέντρωση στην ΠΤΣ ήταν 624+/-397 U/ml. (17) Η διαγνωστική χρησιµότης διαφόρων Κ στις ΠΤΣ έχει αξιολογηθεί αναφορικά µε την διάγνωση κακοήθους ασκίτη, ιδιαίτερα σε καταστάσεις ασαφών κυτταρολογικών 4

5 ευρηµάτων. Γενικά θεωρούνται χαµηλής κλινικής αξίας, συγκριτικά µε τις αντίστοιχες αναλύσεις στον ορό. (15), (18) Στη µελέτη των Tuzun et al. (15) βρέθηκε ότι : (a) τα επίπεδα της AFP ορού ήσαν υψηλότερα της ΠΤΣ, εύρηµα σύµφωνο µε παλαιότερη άποψη, που θεωρεί επί πλέον ότι η AFP ορού διαθέτει ευαισθησία υψηλότερη και της κυτταρολογικής εξέτασης ΠΤΣ στην ανίχνευση του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος, (b) ότι στις κακοήθεις ΠΤΣ τα επίπεδα CA 72-4, AFP, CA 19-9, CA 15-3 ορού και ΠΤΣ εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση (0.94, 0.86, 0.85, 0.77 correlation coefficient), εποµένως οι µετρήσεις Κ στις ΠΤΣ µάλλον δεν προσφέρει διαγνωστικό πλεονέκτηµα, έναντι του ορού. Σε παράλληλη µελέτη η ίδια οµάδα ανέφερε ότι µόνον οι µετρήσεις των δεικτών CEA, CA 15-3 και CYFRA-21.1 σε ΠΤΣ δύνανται να διακρίνουν µεταξύ κακοήθους και µη κακοήθους ασκίτη µε ακρίβεια 98,8%. (19) Το 2004 οι Trape et al., χρησιµοποιώντας τον λόγο συγκέντρωσης Κ υγρού/ορό, για τις ΠΤΣ (49 ασθ.) και τις ΠΛΣ (52 ασθ.), συµπέραναν ότι για λόγο >1,2 και cut-off για CEA: 5 ng/ml, για CA 15-3: 30 U/ml και για CA 19-9: 37 U/ml, ο συνδυασµός (CEA+ CA CA 19-9) επέδειξε συνολική ευαισθησία 82% για όλα τα υγρά, και 79% για τα υγρά µε αρνητική κυτταρολογική, µε ειδικότητα 100%. (20) Αξιοσηµείωτη είναι και η µελέτη των Kaleta et al, που αναφέρουν ότι η µέτρηση των Κ CEA, AFP και CA 19-9 στην ΠΤΣ αυξάνει την διαγνωστική ευαισθησία κακοήθους προέλευσής της, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται υποοµάδες τύπων κακοήθειας. (21) Σε εκτεταµένη κινεζική µελέτη 437 ασθενών µε ασκίτη των Liu F. et al (2014) δείχθηκε ότι ο συνδυασµός των Κ (CEA + CA CA 19-9) στις ΠΤΣ απέδωσε ευαισθησία 85% για τον κακοήθη ασκίτη, µε ειδικότητα 97% (τόσο συνολικά, όσο και στις ΠΤΣ µε αρνητική κυτταρολογική). Η προσθήκη δε της κυτταρολογικής εξέτασης στον ως άνω συνδυασµό Κ στις ΠΤΣ αυξάνει την ευαισθησία στο 93%. Επίσης δείχθηκε ότι οι Κ ασκιτικού διέθεταν διαγνωστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους Κ ορού, ενώ η σειρά φθίνουσας διαγνωστικής επίδοσης ενός εκάστου Κ ήταν: CEA> CA 19-9>>CA 15-3 (τόσο συνολικά, όσο και στις ΠΤΣ µε αρνητική κυτταρολογική). (22) Σε συµφωνία µε τους Liu F. et al (2014) είναι και η µελέτη των Zhu F-L et al.(2015), όπου ο συνδυασµός των (CEA+CA 19-9) ασκιτικού και ο συνδυασµός (CEA ΑΣΚΙΤ+CA 19-9 ΑΣΚΙΤ+CEA ΑΣΚΙΤ/ΟΡΟ) αναδείχθηκαν ως αξιόλογες συµπληρωµατικές παράµετροι στην διάγνωση του κακοήθους ασκίτη, µε ευαισθησία- ειδικότητα: 72,43 %-100 % και 83,46 %-93,27 %, αντίστοιχα. (23) Επι πλέον, αναφορικά µε την διαγνωστική αξία του CEA της ΠΤΣ στον σχετιζόµενο µε κακοήθεια ασκίτη, διεξάχθηκε από τους Ahadi et al. (2014) µεταανάλυση (7 µελέτες), όπου βρέθηκε συγκεντρωτική ευαισθησία 43,1%, συγκεντρωτική ειδικότητα 95,5%, LR+(positive likelihood ratio) 7.33, LR-(negative likelihood ratio) 0.6, DOR (diagnostic odds ratio) (24) Η µέτρηση της ενεργότητας της τελοµεράσης (TRAP- telomere repeat amplification protocol) σε ΠΤΣ έδειξε ότι είναι περισσότερο ευαίσθητη από την κυτταρολογική εξέταση στην διάγνωση καρκινωµάτωσης του περιτοναίου και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Μάλιστα η τελοµεράση µπορεί να χρησιµεύσει στην πρώιµη ανίχνευση ενδοπεριτοναϊκής µετάστασης. (25) Τέλος, η µέτρηση φερριτίνης στις ΠΤΣ έδειξε ότι ο δείκτης αυτός αποτελεί χρήσιµο εργαλείο στον αδρό έλεγχο (screening) εντοπισµού κακοήθους ασκίτη, καθώς µε cut-off 95 ng/ml, εµφανίζει ευαισθησία 100% και ειδικότητα 63%. (26) Είναι 5

6 δε, σύµφωνα και µε παλαιότερη µελέτη, ακριβέστερη παράµετρος και από την SAAG (serum-ascites albumin gradient βαθµίδωση αλβουµίνης ορού-ασκίτη) ως προς την διάκριση κακοήθους ασκίτη, ιδιαίτερα του σχετιζόµενου µε ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα η/και µεταστατική ηπατική νόσο, από τον ασκίτη µη κακοήθους αιτιολογίας. (27) 1Β. ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ (ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ) ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΣ Οι πλέον κοινές αιτίες πρόκλησης ΠΛΣ είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η νεοπλασµατική νόσος, η πνευµονία, η φυµατίωση και η πνευµονική εµβολή. Η εξ αρχής διαφοροδιάγνωση µεταξύ καλοήθους και κακοήθους ΠΛΣ είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της κατάλληλης θεραπείας. Με δεδοµένο ότι το 20% περίπου των πλευριτικών ΕΥ έχουν κακοήθη αιτιολογία, οι Ferrer J. et al. (28), µελέτησαν την διαγνωστική χρησιµότητα ορισµένων Κ στη διαφορική διάγνωση κακοήθων ΠΛΣ ασθενών, θέτοντας το όριο cut-off κάθε Κ για ειδικότητα 100% στην κακοήθεια. Βρέθηκε ότι ο καλύτερος Κ είναι το CA 125 µε ευαισθησία 37% σε cut-off 1000 U/ml, ακολουθεί το CEA (34.9%, 40 ng/ml) και µετά το CYFRA 21.1 (23.8%, 150 ng/ml). Γενικά µέτρηση του CEA στις ΠΛΣ αποτελεί καλό διαγνωστικό εργαλείο για την παρουσία κακοήθειας, καθώς το 40-70% των παρακεντήσεων είναι θετικά. Η ευαισθησία του SCC (4.6%) στην ΠΛΣ ήταν σαφώς χαµηλότερη εκείνης του CYFRA Για δε το NSE στην ΠΛΣ η συγκεκριµένη µελέτη δεν έδειξε διαγνωστική χρησιµότητα. Επί πλέον ο συνδυασµός (CYFRA 21.1+CEA+CA 125) αγγίζει την ευαισθησία 65% στην µέγιστη ειδικότητα (100%) στην διάγνωση των κακόηθων ΠΛΣ, η οποία υπερτερεί της ευαισθησίας της κυτταρολογικής εξέτασης που κυµαίνεται µεταξύ 50-60%. Ο δε συνδυασµός και των τεσσάρων παραµέτρων ανεβάζει την ευαισθησία στο 81%. Σε άλλη µελέτη των Miédougé M et al. τα καλύτερα αποτελέσµατα διαγνωστικής ευαισθησίας τόσο ως προς τις κακοήθεις ΠΛΣ γενικά, όσο και τις εκ καρκινωµάτων, εµφάνισαν οι Κ CA 72-4 (3.4 ng/ml, 68.4%), CA15-3 (36.2 U/ml, 63.7%), CEA (6 ng/ml, 60%) και CYFRA 21.1(163 ng/ml, 42.8%). Μάλιστα, ως βέλτιστος συνδυασµός Κ για την διάγνωση µη λεφωµατωδών κακοήθων ΠΛΣ αναδείχθηκε ο (CEA+ CA15-3+ CYFRA NSE) µε ευαισθησία 94,4% και ειδικότητα 95%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 83,9% των ΠΛΣ µε αρνητική κυτταρολογική διαγνώσθηκαν µέσω αυτού του συνδυασµού Κ. Στις ΠΛΣ εκ µεσοθηλιώµατος την υψηλότερη ευαισθησία εµφάνισαν οι CYFRA 21.1 και CA15-3, ενώ η NSE εµφάνισε µέγιστη ευαισθησία στις ΠΛΣ εκ ΜΚΚΠ και εκ σαρκώµατος, συντελεί δε στη διάκριση µικροκυτταρικού από µη µικροκυτταρικό µεταστατικό πλευριτικό ΕΥ. Το SCC αποδείχθηκε χρήσιµο µόνο στη διάγνωση ΠΛΣ εκ καρκινώµατος πλακωδών κυτταρων. (29) Επίσης έχει αναφερθεί ότι ο πρσδιορισµός του δείκτη CA 72-4 σε πλευριτικά υγρά έδειξε την ύπαρξη αποδεκτής ευαισθησίας (51%) και πολύ καλής ειδικότητας (98%) στην διάγνωση πλευριτικών υγρών κακοήθους προέλευσης, µε cut-off 8.9 U/ml. Οι καλύτεροι µάλιστα συνδυασµοί Κ ήταν (CA CA CEA) και (CEA + CA 15-3). (30) Εποµένως στις µελέτες µέτρησης διαφόρων Κ ξεχωριστά στις ΠΛΣ µε σκοπό την αξιοποίησή τους ως µη επεµβατικής µέθόδου διάγνωσης κακοήθων ΠΛΣ, τα αποτελέσµατα ήσαν αντικρουόµενα και η κλινική χρησιµότης τους µειωµένη λόγω της χαµηλής ευαισθησίας. Υπο το πρίσµα βελτίωσης της ευαισθησίας, µελετήθηκαν συνδυασµοί Κ, όπως (CEA+CA 125+CYFRA 21-1) ή (CEA+CA 15-3+CYFRA 21-1+CA 125). είχθηκε πράγµατι ότι τέτοιοι συνδυασµοί δύνανται να θεωρηθούν πολύτιµα κλινικά εργαλεία στην διάγνωση κακοήθων ΠΛΣ, βελτιώνοντας την διαγνωστική αξία της κυτταρολογικής εξέτασης των ΠΛΣ. Εν τούτοις ο προσδιορισµός Κ στις ΠΛΣ δεν 6

7 συνιστάται, ως µη αποδοτικός. Μόνον σε υποψία κακοήθους ΠΛΣ µε αρνητική όµως κυτταρολογική ή απουσία γνωστής πρωτοπαθούς εστίας είναι δυνατόν οι Κ των ΠΛΣ να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εναλλακτικό εργαλείο στην υπόδειξη πλευριτικής βιοψίας. (28), (31), (18) Σχετικά πρόσφατα έχουν εκπονηθεί και αξιόλογες µετα-αναλύσεις στοχεύοντας στην αξιολόγηση της συνολικής διαγνωστικής ακρίβειας των επιπέδων Κ στις υπεζωκοτικές συλλογές, αναφορικά µε την διάγνωση των κακοήθων ΠΛΣ. Στη µελέτη των Liang et al. (2008) φάνηκε ότι οι τιµές LR+(positive likelihood ratio) για το Ca 125, Ca15-3, Ca 19-9 και CYFRA 21-1 ήταν αντίστοιχα 5.96, 11.69, και 6.55, δείχνοντας ότι ασθενείς µε κακοήθη ΠΛΣ έχουν σχεδόν 6 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι Ca 125 θετικοί στο πλευριτικό υγρό, 12 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι Ca15-3 θετικοί, 10 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι Ca 19-9 θετικοί και 7 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι CYFRA 21-1 θετικοί συγκρινόµενοι µε ασθενείς χωρίς κακοήθη ΠΛΣ. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις τιµές LR- (negative likelihood ratio) για τους ίδιους Κ, προκύπτει ότι αρνητικές τιµές Κ υποδεικνύουν πιθανότητα ότι πρόκειται για κακοήθη πλευριτική συλλογή σε ποσοστό 54%, 52%, 70% και 43% αντίστοιχα, δηλ. ποσοστά αρκετά µεγάλα ωστε να αποκλείσουν την κακοήθη πλευρίτιδα. Εποµένως, η διαγνωστική αξία των Κ στην κακοήθη πλευρίτιδα είναι παρόµοια µε αυτή της κυτταρολογικής εξέτασης, εµφανίζοντας υψηλή ειδικότητα και ανεπαρκή ευαισθησία. Στην ίδια µετα-ανάλυση προέκυψε ότι ο συνδυασµός 2 ή περισσότερων των ανωτέρω Κ καθώς και του CEA δύναται να αυξήσει την ευαισθησία. Με βάση αυτά τα δεδοµένα κάθε ασθενής µε ανεξήγητη πλευριτική συλλογή θα έπρεπε να παρακεντηθεί και να µετρηθούν τα επίπεδα των Κ στο πλευριτικό υγρό. Ασθενείς µε αρνητική κυτταρολογική και θετικά αποτελέσµατα Κ είναι σκόπιµο να υποβληθούν σε περαιτέρω διερεύνηση µε επεµβατικές εξετάσεις, ενώ οι κλινικές αποφάσεις να βασίζονται σε θετικό αποτέλεσµα είτε κυτταρολογικής εξέτασης, είτε βιοψίας. (32) Στην µετα-ανάλυση των Shi Het al. (2008) αναδεικνύεται η χρησιµότητα της µέτρησης του CEA στις ΠΛΣ για τη διάγνωση της κακοήθους πλευρίτιδας και για τη διαφορική διάγνωση µεταξύ κακοήθους υπεζωκοτικού µεσοθηλιώµατος και µεταστατικού καρκίνου του πνεύµονα. Φαίνεται ότι οι αυξηµένες συγκεντρώσεις του CEA στο πλευριτικό υγρό έχουν υψηλή ειδικότητα (µέση τιµή 0.95), αλλά µη ικανοποιητική ευαισθησία (µέση τιµή 0.54) για τη διάγνωση της κακοήθους ΠΛΣ. Επί υποψίας θετικής κυτταρολογικής εξέτασης για κακοήθεια, οπότε η διαφορική διάγνωση µεταξύ αδενοκαρκινώµατος και µεσοθηλιώµατος καθίσταται επιτακτική, η µέτρηση του CEA έχει ιδιαίτερη αξία. Για το µεσοθηλίωµα η ευαισθησία κυµαίνεται από 0,73-1,00 (µέση 0,97,95% Cl 0,93-0,99) για συγκεντρώσεις του CEA στην ΠΛΣ κάτω από τα κατώτερα όρια. Εποµένως, υψηλές τιµές CEA στον υπεζωκότα τείνουν να αποκλείσουν το κακόηθες µεσοθηλίωµα.τα παραπάνω αποτελέσµατα θα πρέπει να συνεκτιµώνται µέσα στο πλαίσιο της κλινικο-ακτινολογικής εικόνας και των υπόλοιπων εργαστηριακών δοκιµασιών. (33) Σε πρόσφατη µετα-ανάλυση των Wu Q et al. (2015) δείχθηκε ότι το CΑ 15-3 µπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην επιβεβαίωση παρουσίας κακοήθους ΠΛΣ, ιδιαίτερα στους ασθενείς µε θετικές κλινικές ενδείξεις και αρνητική κυτταρολογική εξέταση, επί θετικών τιµών του (συγκεντρωτική ευαισθησία 91%, συγκεντρωτική ειδικότητα 58%). (34) Εξ άλλου η µέτρηση της ενεργότητας της τελοµεράσης (TRAP) στις ΠΛΣ έδειξε ευαισθησία 91%, ειδικότητα 94%, PV+ 96% και PV- 89% για κακοήθεια, ενώ τα ελάχιστα ψευδώς θετικά οφείλοντο σε φυµατίωση. (25) Κατά τους Topolcan O. et al. (2007), ανάλογη συµπεριφορά µε το CA 125 παρατηρείται και µε τους κυτταροκερατινικούς δείκτες TPA,TPS, CYFRA21.1, τα επίπεδα των οποίων αυξάνονται σηµαντικά στις εξιδρωµατικές ΠΛΣ, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, ως µια µη ειδική αντίδραση των µεσοθηλιακών κυττάρων. Οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Κινάση της Θυµιδίνης (ΤΚ) - δείκτης κυτταρικού 7

8 πολλαπλασιασµού- και το CA 15-3 διέθεταν την υψηλότερη ευαισθησία στις κακοήθεις ΠΛΣ, 90% και 96% αντίστοιχα. (35) Επίσης η Μεσοθηλίνη, η SMRP (Soluble mesothelin-related protein), και η Fibulin-3 στα ΠΛΣ έχουν πρόσφατα συστηθεί ως νέοι βιοδείκτες στην διάγνωση του πλευριτικού µεσοθηλιώµατος. (36),(37),(38) Επιπρόσθετα, η TuM2-PK ένας µη ιστοειδικός Κ που αντικατοπτρίζει την µεταβολική ενεργότητα του όγκου- αποδείχθηκε χρήσιµος δείκτης στη διάκριση κακοήθων από καλοήθεις ΠΛΣ. (39) Τέλος, πρόσφατη µετα-ανάλυση συµπέρανε ότι ο VEGF µπορεί να παίξει ρόλο στη διάγνωση των κακοήθων ΠΛΣ, αν και η διαγνωστική του αξία δεν είναι ικανοποιητική. (40) Στο πεδίο των τεχνικών µοριακής βιολογίας βρέθnκε ότι η παρεκκλίνουσα µεθυλίωση των υποκινητών των ογκοκατασταλτικών γονιδίων MGMT, p16 INK4a, RASSF1A, and RARb σε DNA ΠΛΣ ήταν συχνότερη στις κακοήθεις ΠΛΣ, σε σύγκριση µε τις µη κακοήθεις. Αντίθετα η µεθυλίωση του γονιδίου DAPK στο DNA ΠΛΣ φαίνεται να µην είναι ογκοειδική, αλλά να σχετίζεται περισσότερο µε την έκθεση σε καπνό τσιγάρου. Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι η ανίχνευση παρεκκλίνουσας µεθυλίωσης του υποκινητή των ανωτέρω γονιδίων σε DNA ΠΛΣ µπορεί να είναι ένας πολύτιµος δείκτης που θα βοηθήσει την διαφορική διάγνωση των κακοήθων ΠΛΣ, που παραµένει ένα κρίσιµο κλινικό πρόβληµα. Απαιτούνται περαιτέρω µελέτες για την επιβεβαίωση των προαναφερθέντων και τον προσδιορισµό του βέλτιστου συνδυασµού των αναλυοµένων γονιδίων. (5) Η µελέτη των Wang T et al (2009) έδειξε ότι το επίπεδο έκφρασης του cellfree BIRC5 mrna στις κακοήθεις ΠΛΣ ήταν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τις καλοήθεις ΠΛΣ. Το γονίδιο BIRC5 ανήκει στην γονιδιακή οικογένεια των αναστολέων απόπτωσης. Εκφράζεται σε υψηλό βαθµό σε ένα ευρύ φάσµα νεοπλασιών, αλλά ελάχιστα στους φυσιολογικούς ιστούς. Εποµένως η ανίχνευση του BIRC5 mrna στα σωµατικά υγρά θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως διαγνωστικός δείκτης, επιτρέποντας την πρώιµη ανίχνευση κακοήθειας. (41) Σε κακοήθεις ΠΛΣ ασθενών µε καρκίνο πνεύµονα ή στοµάχου ταυτοποιήθηκε η αυξηµένη συγκέντρωση τριών mirnas (24, 26a and 30d) στο ελεύθερο-κυττάρων υγρό σε σύγκριση µε καλοήθεις ΠΛΣ ατόµων χωρίς κακοήθεια. (6) 8

9 1Γ. ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΚΣ Το CEA και η NSE έχουν µελετηθεί αναφορικά µε την ταυτοποίηση κακοήθων ΠΚΣ. Αν και υποσχόµενη, η διαγνωστική χρησιµότης των Κ είναι περιορισµένη λόγω του µικρού αριθµού ασθενών που περιλάµβαναν αυτές οι µελέτες. (42),(18) 2. ΚΥΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ 2Α. ΥΓΡΟ ΚΥΣΤΕΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΚυΠ Οι κύστεις παγκρέατος (ΚυΠ) περιλαµβάνουν συγγενείς, φλεγµονώδεις και νεοπλασµατικές κύστεις (10-20%). Οι νεοπλασµατικές κύστεις θεωρούνται σήµερα συχνότερες σε σχέση µε παλαιότερες εκτιµήσεις και ορισµένοι ιστολογικοί τύποι, όπως τα βλεννώδη κυστικά νεοπλάσµατα, ήτοι το βλεννώδες κυσταδένωµα (ΒΚΑ) (10-45%) και το ενδοπορογενές θηλωδες βλεννώδες νεόπλασµα (ΕΘΒΝ - intraductal papillary mucinous neoplasm) (21-33%), διαθέτουν κακοήθη δυναµική. Η διάκρισή τους από τις ΚυΠ καλοήθους φύσης, όπως οι ψευδοκύστεις (ΨΚ) και το ορώδες κυσταδένωµα (ΟΚΑ) (32-39%) αποτελεί ένα κρίσιµο βήµα ως προς τη στρατηγική διαχείρησης αυτών των περιστατικών. (43), (44), (45) Στο κυστικό υγρό εκ παγκρέατος έχει επικρατήσει η µέτρηση αµυλάσης και των Κ CEA και CA 19-9 µε στόχο την διάκριση µεταξύ βλεννωδών και µη ΚυΠ. Έχουν δηµοσιευθεί αρκετές µελέτες και µετα αναλύσεις σχετικά, όµως το ευρύ φάσµα ευαισθησίας και ειδικότητας που έχει αναφερθεί δυσκολεύει την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Εν τούτοις, ο συνδυασµός αµυλάσης <250 U/l και CEA>800 ng/ml αποκλείει την ΨΚ, ενώ CEA <5 ng/ml και CA 19-9 <37 U/l αποκλείει την βλεννώδη κύστη. Επίσης σε προοπτική πολυκεντρική µελέτη 112 ΠΚ, διαγνωσµένων µέσω χειρουργικής εξαίρεσης ή FNA, βρέθηκε ότι, µε cut-off 192 ng/ml για το CEA, επιτυγχάνεται ακριβής διάκριση µεταξύ βλεννώδών από µη βλεννώδεις κύστεις µε ευαισθησία 75% και ειδικότητα 84%. Όµως τα επίπεδα του CEA δεν είναι προβλεπτικά κακοηθείας. (46) Επιπρόσθετα, πρόσφατη µελέτη 78 ασθενών µε ιστολογικά χαρακτηρισµένες ΚυΠ έδειξε ότι cutoff 6,800 U/L για την αµυλάση παρείχε ακρίβεια 69,3% στην διάκριση µεταξύ ΨΚ και βλεννωδών νεοπλασµάτων µε ευαισθησία /ειδικότητα: 66,1% / 81,2%. Για το CEA, cut-off 50 ng/ml παρείχε ακρίβεια 84.6 % µε ευαισθησία/ειδικότητα: 83.9 % / 87.5 %. Τα επίπεδα αµυλάσης κυστικού υγρού ΒΚΑ και ΕΘΒΝ δεν εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική διαφορά. (45) Η πρωτεοµική θεωρείται κατάλληλη τεχνολογία αναφορικά µε την ανακάλυψη νέων βιοδεικτών σε βιολογικά υγρά. Έχουν διεξαχθεί πρωτεοµικές αναλύσεις υγρών εκ κύστεων παγκρέατος, ώστε να διερευνηθεί η παρουσία αποτελεσµατικών διαγνωστικών βιοδεικτών. Πράγµατι, βρέθηκε ότι δύο οµόλογα αµυλάσης, διαλυτά µόρια τεσσάρων βλεννινών, τέσσερα διαλυτά CEACAMs (CEArelated cell adhesion molecules), και τέσσερα οµόλογα της οικογένειας πρωτεϊνών S100, µπορεί µελλοντικά να παίξουν ρόλο στη βελτίωση της διάγνωσης των κύστεων παγκρέατος και της αντίστοιχης διαστρωµάτωσης κινδύνου. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί λιγότερο από 40 µl κυστικού υγρού/δείγµα, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα ανάλυσης κυστών διαµέτρου µικρότερης του 1 cm. (43) Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί µοριακές αναλύσεις DNA σε παγκρεατικά κυστικά υγρά, όµως µέχρι τώρα δεν έχει καθιερωθεί κάποιο µοριακό τεστ ανίχνευσης 9

10 κακοήθους κύστης. Μια KRAS µετάλλαξη φαίνεται µεν να υποστηρίζει βλεννώδη αιτιολογία, αλλά είναι ανακριβής στη διάκριση του ΕΘΒΝ από το ΒΚΑ. Πρόσφατα η ανάλυση µεταλλάξεων GNAS φέρεται ως πολλά υποσχόµενη στην διάκριση βλεννωδών από ορώδεις παγκρεατικές κύστεις, και ΕΘΒΝ από ΒΚΑ, όµως δεν συσχετίζεται µε τον ιστολογικό βαθµό κακοήθειας. (47),(48) 2Β. ΥΓΡΟ ΚΥΣΤΕΩΝ ΩΟΘΗΚΗΣ Σε µελέτη 64 ασθενών η µέτρηση των επιπέδων µιας σειράς Κ στο κυστικό υγρό καλοήθων και κακοήθων κυστικών όγκων ωοθηκών έδειξε ότι οι CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 και TPA εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα µέσης τιµής στα κυστικά υγρά τα προερχόµενα από κακοήθεις όγκους ωοθηκών, σε σχέση µε εκείνα από καλοήθεις. Τα επίπεδα των CEA, CA 125, CA 15-3 και TPA εµφάνισαν υψηλότερα επίπεδα στα κυστικά υγρά από καλοήθεις ωοθηκικούς όγκους, σε σχέση µε τις λειτουργικές κύστεις. (49) Οι Tavares Murta BM et al (2014) έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις CA 15.3 και β- HCG στο ωοθηκικό κυστικό υγρό ήταν σηµαντικά υψηλώτερες στους κακοήθεις σε σχέση µε τους καλοήθεις όγκους. Μάλιστα τα κυστικά επίπεδα της β-hcg βρέθηκαν > 10 miu/ml στο 80% των κακοήθων όγκων. Σηµειώνεται ότι έχει περιγραφεί αυξηµένη επιβίωση των ασθενών µε καρκίνο ωοθηκών που είχαν φυσιολογικά επίπεδα β-hcg στον ορό, συγκριτικά µε όσες ασθενείς εµφάνισαν παθολογικά επίπεδα.(50) Πρωτεοµική ανάλυση έδειξε ότι παρουσία πρωτεϊνών σχετιζοµένων µε τον κυτταρικό µεταβολισµό εντοπίσθηκε κυρίως στα κακοήθη κυστικά δείγµατα. Η δε TIMP1 µετρήθηκε µε ELISA, επιβεβαιώνοντας τα πρωτεοµικά δεδοµένα και την σηµαντικά υψηλότερη συγκέντρωσή της στα κακοκήθη κυστικά υγρά, σε σχέση µε τα καλοήθη. (51) 3. ΣΙΕΛΟΣ Το στοµατικό καρκίνωµα εκ πλακωδών κυττάρων εµφανίζεται µε αυξανόµενη επίπτωση, ιδιαίτερα στα νεότερα άτοµα, µε ποσοστό θνητότητας στην πενταετία ~50%. Οι κυκλοφορούντες στον ορό Κ απέδωσαν µέτρια έως ανεπαρκή ευαισθησία και ειδικότητα, όσον αφορά την διάγνωση, πρόγνωση ή παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Η µέτρηση Κ στο σίελο, ως µια µη επεµβατική διαδικασία, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια µεγάλη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό και η µελέτη των Nagler et al.(2006), όπου βρέθηκε ότι οι δείκτες CYFRA21.1, TPA και CA125 εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική αύξηση (~4 φορές) στο σίελο των ασθενών ως προς τους υγιείς. Αντίθετα η αύξηση (~1,4-2,9 φορές) των δεικτών CEA, CA 19-9, SCC δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Η δε σύχρονη ανάλυση των CYFRA21.1, TPA και CA125 στο σίελο παρείχε ευαισθησία, ειδικότητα, PPV -, PPV + 71%, 75%, 71%, 75% αντίστοιχα. (52) Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως σήµερα έχουν δηµοσιευθεί περισσότερες από 40 µελέτες και περισσότερα από 100 διαφορετικά σιελικά συστατικά έχουν προταθεί ως δυνητικοί βιοδείκτες για το στοµατικό καρκίνωµα εκ πλακωδών κυττάρων. Έχει δε υπάρξει µεγάλη ανάπτυξη στην έρευνα των σιελικών αναλύσεων πρωτεοµικής, µεταγραφοµικής, γενωµικής και µεταβολοµικής, που στοχεύουν στην πρώιµη ανίχνευση της νεοπλασµατικής αυτής νόσου. Πεπτιδικοί και πρωτεϊνικοί βιοδείκτες. Proteins P53 autoantibody, α-amylase IL-8, TNF-α,IL-6, Basic fibroblast growth factor, Statherin, Cyfra 21.1, Tissue polypeptide antigen (TPA), Cancer antigen 125 (CA125), Endothelin-1, IL-1β, CD44, Total salivary protein Insulin growth factor 1 (IGF-1), MMP-2, 10

11 MMP-9, CD59 Catalase, Profilin, S100A9/MRP14, M2BP, Carcinoembryonic antigen (CEA), Carcinoma associated antigen CA-50, Salivary carbonyls, Cyclin D1, Maspin, 8- oxoguanine DNA glycosylase (OGG1), Phosphorylated-Src, Ki-67, Lactate dehydrogenase, Transferrin, Zinc finger protein 501 peptide, Hemopexin, Haptoglobin, Complement C3, Transthyretin, α1-antitrypsin Βιοδείκτες DNA. P53 gene codon 63, Loss of heterozygosity in the combination of markers D3S1234, D9S156, and D17S799, Mitochondrial DNAs (cytochrome c oxidase I and cytochrome c oxidase II), Hypermethylation of promoters in tumor suppressor genes: DAPK, DCC, MINT-31, TIMP-31, TIMP-3, p16, MGMT, CCNA1 Βιοδείκτες mrna. IL-8, IL-1β Li, DUSP1 (dual specificity phosphatase 1), H3F3A (H3 histone family 3A), OAZ1 (ornithin decarboxylase antizyme 1, S100P (S100 calcium binding protein P), SAT (spermidine/spermine N1-acetyltransferase EST Βιοδείκτες microrna. mir-125a, mir-200a, mir-31 Μεταβολοµικοί βιοδείκτες. Cadaverine, alpha-aminobutyric acid, alanine, C5H14N5, piperidine, taurine piperideine, pipercolic acid, C4H9N, C8H9N, pyrroline, hydroxycarboxylic acid, betaine, C6H6N2O2, leucine+isoleucine, tyrosine, histidine, tryptophan, beta-alanine, glutamic acid, threonine, serine, glutamine, choline, carnitine, C4H5N2O11P, Phenylalanine], Valine Οι σιελικοί βιοδείκτες εποµένως αντιπροσωπεύουν µια πολλά υποσχόµενη, µη επεµβατική προσέγγιση για την ανίχνευση του στοµατικού καρκίνου και ένα πεδίο έντονου επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Όλη η παραπάνω επίπονη έρευνα έφερε όµως στην επιφάνεια και τα προβλήµατα ή τις προκλήσεις που απαιτείται να αντιµετωπισθούν, ώστε η χρήση των νέων τεχνολογιών να καθιερωθεί µε αξιοπιστία για κλινική χρήση. Τα προβλήµατα που προέκυψαν περιλαµβάνουν ειδικότερα: 1. την έλλειψη προτυποποίησης της συλλογής, χειρισµού και αποθήκευσης των δειγµάτων, σιέλου, 2. την µεγάλη µεταβλητότητα των επιπέδων των σιελικών βιοδεικτών σε ασθενείς και µάρτυρες και 3. την ανάγκη περαιτέρω τεκµηρίωσης των σιελικών βιοδεικτών στοµατικού καρκίνου µέσω µελέτης ατόµων που είτε πάσχουν από χρόνια φλεγµονώδη στοµατική νόσο ή άλλους τύπους νεοπλασµατικής νόσου. (53) 4. ΑΜΝΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΑΥ Η ανασκόπηση των Sarandakou et al. (2007) περιγράφει την παρουσία AFP, hcg, CEA, CA125, SCC, CA 15-3, MCA, TPS, CA 19-9 και PSA στο ΑΥ, στον οµφάλιο λώρο (ΟΛ) και τον ορό της µητέρας (ΟΜ). Οι σηµαντικές συγκεντρώσεις αυτών των πρωτεϊνών/αντιγόνων εξαιρουµένου του CA στο ΑΥ κατά την εγκυµοσύνη µπορεί να αποδοθούν στη συµµετοχή τους σε βιολογικές λειτουργίες συνδεόµενες µε την εµβρυϊκή ανάπτυξη, διαφοροποίηση και ωρίµανση. Η εγκυµοσύνη επηρεάζει σηµαντικά τα επίπεδα ΟΜ των AFP, hcg, CA125, SCC, MCA, and TPS, δεδοµένο που αποκλείει τα µόρια αυτά από την αξιόπιστη χρήση τους ως Κ σε έγκυες ασθενείς. Αντίθετα οι συγκεντρώσεις των CEA, CA 19-9 και CA 15-3 στον ΟΜ δεν επηρεάζονται σηµαντικά από την εγκυµοσύνη. Εποµένως τα αντιγόνα αυτά παραµένουν χρήσιµοι και αξιόπιστοι Κ για την παρακολούθηση νεοπλασµατικής νόσου σε έγκυες γυναίκες. Όσον αφορά το CA 15-3, ούτε οι τιµές του παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική αύξηση στο ΑΥ προϊούσης της εγκυµοσύνης, ούτε τα επίπεδά του στον ΟΜ επηρεάζονται από αυτήν. Ως εκ τούτου, µόνο αυτό δεν θεωρείται ογκοεµβρυϊκό αντιγόνο, σε αντιδιαστολή µε τα υπόλοιπα προαναφερθέντα αντιγόνα. (54) Η µελέτη των Tong et al. (2009) αναφέρεται στα επίπεδα πρωτεϊνών, ενζύµων και των Κ CEA, φερριτίνης, CA-125, CA-199 και AFP στο ΑΥ, τα οποία 11

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου Ευστάθιος Γκόνος: Aγγελική Μελπίδου: Φλώρα Κοντοπίδου:

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση Review. Hepatocellular carcinoma: Risk Factors, Diagnostic Strategies, Therapeutic Approaches

Aνασκόπηση Review. Hepatocellular carcinoma: Risk Factors, Diagnostic Strategies, Therapeutic Approaches ACHAIKI IATRIKI Volume 30, Issue 1, Αpril 2011 35 Aνασκόπηση Review Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος: Παράγοντες Κινδύνου, Νεώτερα Διαγνωστικά Δεδομένα, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Hepatocellular Carcinoma: Risk

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. www.eekx-kb.gr. Α λωπεκής 47-106 76 Αθήνα - τηλ.: 210 3645751 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. www.eekx-kb.gr. Α λωπεκής 47-106 76 Αθήνα - τηλ.: 210 3645751 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 8153 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Στους άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση νευροενδοκρινών όγκων

Θεραπευτική αντιμετώπιση νευροενδοκρινών όγκων 25 Θεραπευτική αντιμετώπιση νευροενδοκρινών όγκων Γεώργιος Κανάκης, Γρηγόριος Καλτσάς Μέρος VΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (neuroendocrine tumors, ΝΕΤs) αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Φυματίωση aπο τη διαγνωση στη θεραπεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2011-2014 Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10

Αντισυλληπτικά από το στόμα και ενδομητρίωση...6. Πρόληψη της προεκλαμψίας με τη χορήγηση αντιοξειδωτικών...10 Fluconazole 200 mg Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TEYXOΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Μ. Πιτσιλίδης ΑΕ, Αγ. Νικολάου 102, Γλυφάδα 16674, Τηλ. 210-8947.002, Fax. 210-8941.551, e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Χ.ΖΗΔΡΟΥ, Α.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού είναι ένζυμα ή

Διαβάστε περισσότερα

OWNER ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Tsoha 2 & Vas. Sofias, 115 21 Athens Tel.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695

OWNER ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Tsoha 2 & Vas. Sofias, 115 21 Athens Tel.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ OWNER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Τσόχα 2 & Βασ. Σοφίας, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, Fax: 210-64.58.695 HELLENIC SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανασκόπηση της σύγχρονης πραγματικότητας στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ 1 2 3 Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ Βασίλειος Α. Κομπορόζος MD, PhD, FACS Διευθυντής Γ Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer 28 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 30ος, τεύχος 1, Απρίλιος 2011 Aνασκόπηση Review Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer ABSTRACT Hormone Receptors

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(2):96 103 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(2):96 103 Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 3 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η νέα χρονιά ξεκίνησε. Το περιοδικό μας τα Επιστημονικά Χρονικά του Τζανείου συνεχίζει και φέτος στα επιτυχημένα βήματα της περσινής έκδοσης. Με την αμέριστη συμπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κακόηθες Μεσοθηλίωμα Περιτοναίου. Μια ορφανή νόσος. Περιγραφή τριών Περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κακόηθες Μεσοθηλίωμα Περιτοναίου. Μια ορφανή νόσος. Περιγραφή τριών Περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Κακόηθες Μεσοθηλίωμα Περιτοναίου. Μια ορφανή νόσος. Περιγραφή τριών Περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 325 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Κακόηθες Μεσοθηλίωμα Περιτοναίου. Μια ορφανή νόσος. Περιγραφή τριών Περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ειδικό προστατικό αντιγόνο Μελέτη πληθυσμού του Ν. Ζακύνθου Μ. Διαρεμέ 1, Α. Μάρκου 2, Π. Καρκαλούσος 3, Ι. Στήνιος 4 1 Βιοχημικό Εργαστήριο, ΕΟΠΠΥ Ζακύνθου 2 Βιοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα