ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Πξόινγνο ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πάβη Ε., Σκρουμπέλος Α., Κουλιεράκης Γ., Βελονάκης Ε., Κυριόπουλος Γ. Αζήλα, Φεβξνπάξηνο

2 Πξόινγνο Η δημόσια υγεία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης των κρατών στις υγειονομικές ανάγκες, και της αντιμετώπισης των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και της επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας. Η νεότερη εννοιολογική προσέγγιση της δημόσιας υγείας, ως σύνθετου κοινωνικού, πολιτικού και διοικητικού εγχειρήματος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μειζόνων παραγόντων κινδύνου, «τοποθετεί» τη λειτουργία της στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, αντλώντας στοιχεία από την επιδημιολογία, τη δημογραφία, τις συμπεριφορικές επιστήμες, τις επιστήμες υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και από άλλες συναφείς επιστημονικές κατευθύνσεις. Στη χώρα μας, με τη θέσπιση των Ν. 2517/1997, Ν. 3172/2003 και ειδικότερα, με τον Ν. 3370/2005, ο έλληνας νομοθέτης προσεγγίζει το σύγχρονο ρόλο της δημόσιας υγείας, όπως αυτός αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξάρτητα από την ιστορική καταγωγή της δημόσιας υγείας και την επιστημονική ακαδημαϊκή προσέγγισή της. Παραδοσιακά, στην Ελλάδα η δημόσια υγεία υστερεί υπέρ της ανάπτυξης ενός συστήματος υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (Economou, 2010). Σήμερα, όπου η συγκυρία επιβάλλει τον περιορισμό της υγειονομικής δαπάνης και την ενίσχυση της πρόληψης, της αγωγής και της προαγωγής της υγείας, ο ρόλος της δημόσιας υγείας και των λειτουργών της αναδεικνύεται ως κρίσιμος 2

3 Πεξηερόκελα 1. Δηζαγωγή ύληνκε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ Δπηβξάδπλζε δεηθηώλ Γηακόξθσζε επηδεκηνινγηθνύ πξνηύπνπ Μείδνλεο παξάγνληεο θηλδύλνπ Αλάδεημε πξνηεξαηνηήηωλ Φνξηίν αζζέλεηαο ζηελ Διιάδα Δπίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Μέηξα πνιηηηθήο Πξσηνγελήο Πξόιεςε Καηαλάισζε θαπλνύ Καηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ Φπζηθή άζθεζε Παρπζαξθία Οδηθά αηπρήκαηα Γεπηεξνγελήο Πξόιεςε Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ εληέξνπ Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ αλίρλεπζε αλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο Δζληθό πξόγξακκα εθηίκεζεο αγγεηαθνύ θηλδύλνπ Τερληθό θαη δηνηθεηηθό ππόζηξωκα Οη Νόκνη γηα ηε Γεκόζηα Τγεία Κξηηηθή αλαζθόπεζε Πόξνη Υπεξεζίεο θαη Φνξείο Γεκόζηαο Υγείαο Δπίκεηξν Βηβιηνγξαθία

4 1. Δηζαγωγή Η αναγνώριση του ρόλου της δημόσιας υγείας ως καθοριστικού παράγοντα για την υγεία του πληθυσμού παρατηρείται ήδη από τις αρχές του 19 ου αιώνα, οπότε και δημοσιεύονται οι πρώτες εκθέσεις που συνδέουν τις κοινωνικές συνθήκες με την εμφάνιση της αρρώστιας. Oι σύγχρονες προκλήσεις στον υγειονομικό τομέα απαιτούν δράσεις δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο που στοχεύουν στον έλεγχο των επιδημιών, τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, την ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών για την αγωγή και προαγωγή της υγείας με την ενημέρωση του κοινού σε θέματα διατροφής, τη διακοπή του καπνίσματος, την ανάπτυξη προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, τον έλεγχο των προσδιοριστών της υγείας και τέλος στη διαμόρφωση μέτρων, προγραμμάτων και δομών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας, τη μείωση του φορτίου νοσηρότητας και την εξοικονόμηση πόρων. 1.1 Σύντομη ιστορική προσέγγιση Μόλις το 1779, ο Peter Frank, γιατρός και ακαδημαϊκός, δημοσιεύει το έργο System of a Complete Medical Policy με το οποίο προτείνει νομοθετικές παρεμβάσεις και δράσεις για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, οι οποίες αφορούν μέτρα για την προσωπική υγιεινή, την ιατρική περίθαλψη, την περιβαλλοντική διαχείριση και την υγειονομική μηχανική. Στις αρχές του 19 ου αιώνα, με την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης και τη μαζική αστικοποίηση του πληθυσμού, καταγράφονται οι πρώτες προσπάθειες για την ανάδειξη της συσχέτισης κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και επιπέδου υγείας, ενώ στα μέσα του 19 ου αιώνα μελετάται το επίπεδο υγείας της εργατικής τάξης σε συνάρτηση με την επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία του πληθυσμού και την υγιεινή των αστικών και βιομηχανικών κέντρων της Αγγλίας. Η σύνδεση της υγείας με το κοινωνικοοικονομικό καθώς και το εργασιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την επίδραση των υποστηρικτών του ωφελιμισμού, με κύριους εκπροσώπους τους Jeremy Bentham και James Mill, 4

5 οδήγησαν σε έντονη κινητοποίηση και αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία του κινήματος της δημόσιας υγείας, τάση η οποία, μολονότι εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αγγλία, επηρέασε και άλλα κράτη, οι κυβερνήσεις των οποίων υιοθέτησαν ανάλογα μέτρα δημόσιας υγείας για την προστασία του πληθυσμού. 1.2 Εννοιολογική προσέγγιση της Δημόσιας Υγείας Οι πρώιμοι ορισμοί για την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «δημόσια υγεία», περιορίζονταν κατά κύριο λόγο στην αντίληψη ότι η δημόσια υγεία συνίσταται σε δέσμη μέτρων εξυγιαντικού χαρακτήρα και αντιμετώπισης κινδύνων υγείας τους οποίους το άτομο δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει μόνο του. Σήμερα, η νέα δημόσια υγεία αποτελεί νεότερο σύνθετο κοινωνικό, πολιτικό και διοικητικό εγχείρημα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης (τεκμηριωμένη ιατρική-evidence based medicine, τεκμηριωμένη Δημόσια Υγεία-evidence based public health), η οποία αντλείται από τα επιστημονικά πεδία της επιδημιολογίας, της δημογραφίας, των συμπεριφορικών επιστημών, των επιστημών υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και άλλων συναφών επιστημονικών κατευθύνσεων. 5

6 2. Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 2.1 Επιβράδυνση δεικτών Η Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία 30 χρόνια ικανοποιητική βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Το 1980 το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση ήταν 72,2 έτη για τους άνδρες και 76,6 έτη για τις γυναίκες. Το 1997 αυξήθηκε σε 75,3 και 80,6 έτη αντίστοιχα, ενώ το 2004 έφτασε τα 76,67 έτη για τους άνδρες και τα 81,46 έτη για τις γυναίκες. Όμως, η βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης παρουσιάζει επιβράδυνση. Ενώ η Ελλάδα το 1996 κατατασσόταν στην 8 η θέση ανάμεσα στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το 2004 έπεσε στην 11 η θέση. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την Ευρώπη στη βελτίωση του επιπέδου υγείας. Η προτυποποιημένη θνησιμότητα στην Ελλάδα το 1998 ήταν 670,6 ανά πληθυσμού. Και ενώ το 2004 η θνησιμότητα μειώθηκε σε 662,82 ανά πληθυσμού πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν υψηλότερη από τη μέση θνησιμότητα της Ευρώπης. Διαχρονικά, παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας στην Ελλάδα, εκτός από τη θνησιμότητα για την ηλικία άνω των 75 ετών. Όμως, από το 1990 και μετά, η μείωση της θνησιμότητας παρουσιάζει επιβράδυνση σε σχέση με τη θνησιμότητα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 2.2 Διαμόρφωση επιδημιολογικού προτύπου Οι κύριες αιτίες θανάτου ως ποσοστό επί του συνόλου των θανάτων στην Ελλάδα το 2004 ήταν: Παθήσεις κυκλοφορικού (48%) Κακοήθη νεοπλάσματα (25%) Παθήσεις αναπνευστικού (7%) Τραύματα και δηλητηριάσεις (5%) Παθήσεις πεπτικού (2%) 6

7 Καλύτερη εικόνα μας δίνει η κατά ηλικία κυριότερη αιτία θανάτου. Για τα βρέφη κύριες αιτίες θανάτου είναι οι συγγενείς και χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ενώ για παιδιά 1 14 ετών οι τραυματισμοί και οι δηλητηριάσεις. Τα ατυχήματα είναι επίσης η κύρια αιτία θανάτου για τις ηλικίες ετών. Οι κακοήθεις νεοπλασίες είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες ετών, ενώ πάνω από τα 60 έτη πρώτη αιτία θανάτου είναι τα νοσήματα του κυκλοφορικού. Η διαχρονική εξέλιξη της προτυποποιημένης θνησιμότητας γι αυτά τα νοσήματα δείχνει ότι ενώ τα νοσήματα του κυκλοφορικού δείχνουν μια μικρή μείωση, αυτή είναι πολύ μικρότερη από τη μείωση της θνησιμότητας από νοσήματα του κυκλοφορικού που επιτυγχάνουν οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα είναι μικρότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα την τελευταία εικοσαετία. Στους άνδρες πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια κατέχουν τα κακοήθη νεοπλάσματα της τραχείας, βρόγχων και πνευμόνων, και ακολουθεί ο καρκίνος του προστάτη. Στις γυναίκες πρώτα είναι τα κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού, ακολουθούν αυτά του αναπνευστικού συστήματος, και ακολούθως του παχέος εντέρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η Ευρώπη πέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες μείωση της θνησιμότητας στα περισσότερα από αυτά τα κακοήθη νεοπλάσματα, στην Ελλάδα δεν καταγράφεται η ίδια ρυθμός βελτίωσης. Αντίθετα, καταγράφεται επιδείνωση στη θνησιμότητα από καρκίνο του αναπνευστικού στις γυναίκες, εύρημα συμβατό με την αύξηση της συχνότητας του καπνίσματος σε αυτές. Η θνησιμότητα από ατυχήματα από το 1995 και μετά δείχνει και αυτή μια ελαφρά πτωτική πορεία, όχι όμως τόσο μεγάλη όσο στην Ευρώπη. Συνεπώς, το επιδημιολογικό πρότυπο του ελληνικού πληθυσμού ταυτίζεται μεν με αυτό των άλλων αναπτυγμένων κρατών (επικράτηση των εκφυλιστικών νοσημάτων, και νοσημάτων που οφείλονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής) αλλά η χώρα υπολείπεται όσον αφορά στις διαχρονικές τάσεις. Η θνησιμότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει γεωγραφική διακύμανση, πράγμα που αντανακλά τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο συνδέονται με χαμηλότερη θνησιμότητα, δηλαδή με καλύτερη υγεία. 7

8 3. Μείδνλεο παξάγνληεο θηλδύλνπ Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύγχρονο επιδημιολογικό πρότυπο του Ελληνικού πληθυσμού, όπως και όλων των ανεπτυγμένων χωρών, ενοχοποιούνται κοινοί παράγοντες κινδύνου για τα διάφορα νοσήματα, οι οποίοι παρουσιάζουν συνεργική δράση. Βασικοί παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη φυσικής άσκησης, η παχυσαρκία και το κάπνισμα. Η αρτηριακή υπέρταση, στην οποία ενέχονται εν μέρει οι παραπάνω συμπεριφορές επίσης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα. Για τα κακοήθη νεοπλάσματα επίσης ενοχοποιούνται κυρίως διάφορες συμπεριφορές και το περιβάλλον, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, κ.α. Σε εθνική μελέτη για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα το 2006 βρέθηκε ότι 46,8% των ερωτώμενων δήλωναν ότι είναι καπνιστές, και 6,9% πρώην καπνιστές. Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 3 με 4 φορές την εβδομάδα ή κάθε μέρα δήλωσαν 23% των ερωτώμενων, ενώ 24,8% δήλωσαν ότι δεν πίνουν ποτέ. Κατάχρηση αλκοόλ (πάνω από 3 ποτά τη φορά) δήλωσαν 19,8% των ανδρών και 8,7% των γυναικών (πάνω από 2 ποτά τη φορά). Σχετικά με τη συνιστώμενη ποσότητα των 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, 74,3% των ερωτώμενων δήλωσαν χαμηλότερη ποσότητα. Επίσης, 84,5% δήλωσαν ότι καταναλώνουν λιπαρό ψάρι λιγότερο από 2 φορές την εβδομάδα. Κατανάλωση κόκκινου κρέατος 3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα δήλωσαν 31,8% των ερωτώμενων ενώ ένα άλλο 35,9% των ερωτώμενων δήλωσε συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Τη συνιστώμενη έντονη φυσική δραστηριότητα διάρκειας μισής ώρας 5 με 7 φορές την εβδομάδα δήλωσαν μόλις 16,6% των ερωτώμενων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2008 η (αυτοαναφερόμενη) παχυσαρκία στην Ελλάδα (Δείκτης Μάζας Σώματος > 30kg/m 2 ) ήταν 18,1%, ενώ σύμφωνα 8

9 με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, στην Ελλάδα το 2010 το 35,2% του γενικού πληθυσμού ήταν υπέρβαροι ενώ το 22,5% παχύσαρκοι. Παρόλες τις μικρές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά που καταγράφονται σε άλλες μελέτες στον ελληνικό πληθυσμό, επιβεβαιώνονται τα παραπάνω ευρήματα, ότι δηλαδή οι συμπεριφορές υγείας των Ελλήνων υπολείπονται των ενδεδειγμένων απαιτούμενων σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά τεκμήρια. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι συμπεριφορές υγείας παρουσιάζουν διαφορετική συχνότητα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και χαμηλότερη μόρφωση σχετίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα ανθυγιεινών συμπεριφορών. Τα στοιχεία δηλαδή επιβεβαιώνουν ότι και στην Ελλάδα κοινωνικοί παράγοντες (εισόδημα, μόρφωση, κοινωνικό περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον, κ.α.) έχουν ισχυρή επίδραση στις συμπεριφορές υγείας, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες στην υιοθέτηση υγιεινών προτύπων συμπεριφοράς. Οι συμπεριφορές υγείας αναπτύσσονται μέσα στο κοινωνικό-οικονομικό και φυσικό περιβάλλον, τα οποία ασκούν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση συμπεριφορών υγείας και επιδημιολογικού προτύπου. Η επίδραση είναι τόσο ισχυρή που οι παράγοντες αυτοί διεθνώς έχουν τεκμηριωθεί και αναφέρονται ως κοινωνικές προσδιοριστές της υγείας. Οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας (ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, συνθήκες εργασίας, φυσικό περιβάλλον, υγιεινή, κλπ.) καταδεικνύουν τη διατομεακότητα της υγείας και επομένως και των απαιτούμενων δράσεων δημόσιας υγείας. Είναι δε ιδιαίτερης σπουδαιότητας σήμερα, δεδομένου ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης η αρνητική επίδρασή τους στην υγεία είναι αναμενόμενη. Η αποτελεσματικότητα μιας δράσης δημόσιας υγείας επηρεάζεται καθοριστικά από τις συνέργιες που αναπτύσσονται με δράσεις σε άλλους τομείς της πολιτικής, π.χ. κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική, πολιτική για το περιβάλλον, κ.λ.π. 9

10 4. Αλάδεημε πξνηεξαηνηήηωλ Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στην υγεία οφείλει να διέπεται τόσο από την αρχή της ανάγκης (Liss 2003) όσο και από την αρχή της αποδοτικότητας των πόρων (Priorities in Health Care, 1995). Το φορτίο ασθένειας μιας χώρας μπορεί να υποδείξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες του πληθυσμού για υγεία και όπως τονίζει ο ΠΟΥ (2004) οι υπεύθυνοι σχεδιασμού πολιτικών υγείας οφείλουν να είναι ενήμεροι τόσο για το σχετικό φορτίο ασθένειας και τους παράγοντες κινδύνου στους οποίους αποδίδεται όσο και για το πώς το φορτίο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις Φορτίο ασθένειας στην Ελλάδα Το φορτίο ασθένειας στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, δεν διαφέρει σημαντικά από αυτό των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών, με τα νοσήματα του κυκλοφορικού και τον καρκίνο να αποτελούν τις σοβαρότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (2006), το σύνολο των θανάτων στην Ελλάδα οφείλονται κατά 48% σε καρδιαγγειακές παθήσεις και κατά 25% σε κακοήθη νεοπλάσματα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από εναλλακτικούς τρόπους μέτρησης του φορτίου ασθένειας όπως τα πιθανά χαμένα έτη ζωής (potential years of life lost, PYLLs) και τα σταθμισμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής (disability adjusted life years, DALYs). Βάσει των PYLLs, οι μείζονες παράγοντες θνησιμότητας στην Ελλάδα είναι κατά σειρά προτεραιότητας: εξωτερικοί παράγοντες (ακούσιοι και εκούσιοι τραυματισμοί), κακοήθη νεοπλάσματα, και παθήσεις του κυκλοφορικού, ενώ βάσει DALYs, μείζονες παράγοντες θνησιμότητας αλλά και νοσηρότητας για το ίδιο έτος αναδυκνείονται: τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι νευροψυχιατρικές παθήσεις, και τα κακοήθη νεοπλάσματα. 10

11 4.2. Επίδοση του συστήματος υγείας Δεδομένου του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας της χώρας ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η αξιολόγηση της επίδοσης του ελληνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση των εν λόγω παθήσεων. Ένα μέτρο αξιολόγησης της επίδοσης των συστημάτων υγείας είναι ο δείκτης αποτρεπτής θνησιμότητα, η παρακολούθηση και καταγραφή δηλαδή των θανάτων οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί δεδομένης της παρουσίας αποτελεσματικών και έγκαιρων παρεμβάσεων φροντίδας υγείας. Από πρόσφατη έρευνα της ΕΣΔΥ αποδεικνύεται ότι η επίδοση του ελληνικού συστήματος υγείας υστερεί αισθητά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων όπως συχνών τύπων καρκίνου (μαστού, τραχήλου της μήτρας και παχεους εντέρου) και νοσημάτων του κυκλοφορικού. Αναλυτικότερα, η αποτρεπτή θνησιμότητα για τους εν λόγω καρκίνους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Επίσης, ενώ η θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού μειώνεται, ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου μέσου ρυθμού για τη συγκεκριμένη κατηγορία νοσημάτων στην Ε.Ε., γεγονός που σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να αποδοθεί στην απουσία μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής πολιτικής πρόληψης. 5. Μέηξα πνιηηηθήο Η υγεία δύναται να απεικονιστεί ως συνάρτηση διάφορων παραγόντων οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε τροποποιήσιμους και μη τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου (Segal, 2006 ) Εξισώσεις κινδύνου που βασίζονται μόνο στους παράγοντες ηλικία και φύλο, τυπικά μπορούν να εξηγήσουν λιγότερο από το 3% των αποκλίσεων στη χρήση των υπηρεσιών υγείας και στο κόστος (Van de Ven and Ellis, 2000). Κατά συνέπεια, η ευκαιρία για πρόληψη προκύπτει από το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η υγεία καθορίζεται από ένα σύνολο τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου. 11

12 Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη καθίσταται επιτακτική καθώς είναι σαφές ότι ο έλεγχος συγκεκριμένων τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου θα έχει εμφανή και ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο στην υγεία του πληθυσμού αλλά και στις δαπάνες υγείας. Ο κατάλογος των μέτρων και ο συνδυασμός αυτών τα οποία μπορούν να ληφθούν για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και για την πρόληψη εμφάνισης και ανάπτυξης σοβαρών παθήσεων είναι μακρύς. Στην παρούσα έκθεση προτείνεται σε πρώτο στάδιο η υιοθέτηση και προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα κάποιων εξ αυτών, των οποίων η κλινική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα έχει επιστημονικά και εμπειρικά τεκμηριωθεί. 5.1 Πρωτογενής Πρόληψη Στη πρωτογενή πρόληψη ανήκουν κυρίως παρεμβάσεις που στοχεύουν μείζονες παράγοντες κινδύνου όπως κάπνισμα, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, φυσική άσκηση και παχυσαρκία προλαμβάνοντας ουσιαστικά την εξέλιξή τους σε κλινικούς παράγοντες κινδύνου όπως αρτηριακή υπέρταση. Κατά συνέπεια τα μέτρα που προτείνονται παρακάτω αφορούν τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης καπνού και οινοπνευματωδών ποτών, της παχυσαρκίας, των οδικών ατυχημάτων καθώς και την αύξηση της φυσικής άσκησης και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών Κατανάλωση καπνού Το κάπνισμα αποτελεί έναν από το σοβαρότερους παράγοντες κινδύνου για μια σειρά από παθήσεις όπως καρκίνο του πνεύμονα, του άνω αναπνευστικού συστήματος, του στομάχου, του παγκρέατος, του ήπατος, του τραχήλου της μήτρας και της ουροδόχου κύστης καθώς και συγκεκριμένων καρδιαγγεικών παθήσεων και χρόνιας αποφρακτικής πενυμονοπάθειας(lopez et al., 2006). Ως εκ τούτου, προτείνονται: η εφαρμογή του νόμου της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσοιυς χώρους, 12

13 η αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα κατά τουλάχιστον 30%, και η εισαγωγή και αποζημίωση (πλήρης ή μερική) των κλινικών παρεμβάσεων και σκευασμάτων που βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος, όπως θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης, vareniclin και bupropion Κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών πέραν του επιτρεπτού ορίου εκτιμάται ότι ευθύνεται για την εμφάνιση παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο, διαβήτη, κίρρωση του ήπατος, καρκίνο του ήπατος, του στοματοφάρυγγα, του μαστού, και του οισοφάγου (Lopez et al., 2006). Η φορολογία αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση μια αποτελεσματική παρέμβαση στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης οινοπνευματωδών. Με βάση επιστημονικά τεκμήρια από την εμπειρία άλλων χωρών, εκτιμάται πως μακροπρόθεσμα θα συμβάλουν στη μείωση των σχετιζόμενων παθήσεων και στην εξοικονόμηση πόρων τα παρακάτω: αύξηση του φόρου κατά 30%, σε συνδυασμό με διαφημιστική εκστρατεία κατά των οινοπνευματωδών, αύξηση του κατώτατου ηλικιακού ορίου πώλησης οινοπνευματωδών ποτών στα 21 έτη, εντατικοποίηση των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και συμβουλές και παροτρύνσεις από τον γενικό ιατρό για τη μείωση της χρήσης οινοπνευματωδών ποτών Φυσική άσκηση Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας αξιολογείται ως μείζονος σημασίας για την αποφυγή παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παχέος εντέρου, καρκίνο του προστάτη, διαβήτη, οστεοπόρωση και οστεοαρθρίτιδα (Lopez et al., 2006). Παρόλα αυτά, οι παρεμβάσεις με θετική επίδραση στην αύξηση της φυσικής άσκησης και για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την οικονομική τους αποδοτικότητα, περιορίζονται ως επί το πλείστον: 13

14 στην ενημέρωση του κοινού από τους γενικούς ιατρούς και τον ηλεκτρονικό τύπο για τα πλεονεκτήματά της φυσικής δραστηριότητας και τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που ενέχει η καθιστική ζωή Διατροφή Από τις πιο οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι δύναται να αποτρέψει την εμφάνιση παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιόπαθεια, εγκεφαλικό, καρκίνο του παχέος εντέρου, του στομάχου, του πνεύμονα και του οισοφάγου (Lopez et al., 2006)., είναι επίσης: η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της σωστής διατροφής και την αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Επιπλέον, προτείνεται η επιβολή υποχρεωτικών ορίων στην περιεκτικότητα συγκεκριμένων τροφών σε αλάτι όπως ψωμί, δημητριακά και μαργαρίνη, παρέμβαση η οποία έχει κριθεί τόσο κλινικά αποτελεσματική όσο και οικονομικά αποδοτική Παχυσαρκία Με βάση τη διεθνή εμπειρία έχουν μελετηθεί μέτρα τα οποία έχουν βρεθεί ότι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του επιπολασμού κάποιων εκ των σημαντικότερων σχετιζόμενων με την παχυσαρκία και το υπερβάλλον βάρος παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτη, οστεοαρθρίτιδα, καρκίνο του ενδομητρίου και του παχεόυς εντέρου και καρκίνο του μαστού (Lopez et al., 2006).. Πρέπει να εξεταστεί αν στο Ελληνικό πλαίσιο και τη δεδομένη χρονική συγκυρία λόγω της οικονομικής κρίσης θα μπορούσαν να αποδώσουν τα παρακάτω μέτρα: επιβολή φόρου 10% στις ανθυγιεινές τροφές (τροφές με υψηλά κορεσμένα λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και ζάχαρη), σε συνδυασμό απαραιτήτως, με παράλληλη μείωση της φορολογίας ή επιδότηση της τιμής των φρούτων και των λαχανικών ώστε να αποφευχθεί η άνιση επιβάρυνση των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων και να ενισχυθεί περαιτέρω η μετατόπιση της ζήτησης προς τροφές υψηλότερης διατροφικής αξίας. 14

15 παροχή και αποζημίωση (πλήρης ή μερική) του γαστρικού δακτυλίου μόνο για άτομα με δείκτη μάζας σώματος > Οδικά ατυχήματα Ως αιτία θνησιμότητας, τα οδικά ατυχήματα κατέχουν την πρώτη θέση στο σύνολο των αιτιών με τη μεγαλύτερη συμβολή στο φορτίο θνησιμότητας της χώρας για το έτος 2004 (523 PYLLs ανά πληθυσμού). Προς την κατεύθυνση μείωσης των θανάτων αυτών προτείνονται: η ανάπτυξη προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και η εντατικοποίηση των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, για χρήση της ζώνης ασφαλείας και για την τήρηση των ορίων ταχύτητας. 5.2 Δευτερογενής Πρόληψη Η δευτερογενής πρόληψη αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας αυξάνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες θεραπείας της. Υπό αυτή την έννοια και βάσει του φορτιού ασθένειας της χώρας και της επίδοσης του συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση των παθήσεων με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτό, προτείνεται: η εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο των οποίων η κλινική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά από σειρά μελετών και εμπειρικά από το παράδειγμα αρκετών ανεπτυγμένων χωρών (ΕΣΔΥ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού παρέχοντας μαστογραφία ανά 3 έτη σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών οι οποίες δεν διαγνωσθεί προηγούμενα με την πάθηση (ΕΣΔΥ, 2011). 15

16 Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Σκοπός είναι η ανίχνευση αλλοιωμένων επιθηλιακών κυττάρων ύποπτων για νεοπλασία με την διενέργεια του τεστ Παπανικολάου ανά 3 έτη για γυναίκες ηλικίας 25 έως 64 ετών. Σε περίπτωση θετικών ή διφορούμενων αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης, διενεργείται η γενετική δοκιμασία HPV (HPV DNA test) ως συνδυαστικός έλεγχος προς επιβεβαίωση και επαλήθευση της διάγνωσης(εσδυ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του εντέρου Το πρόγραμμα προτείνεται να απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες 50 έως 69 ετών στους οποίους θα παρέχεται ανά 2 έτη δωρεάν η δοκιμασία για ανίχνευση λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα η οποία και αποτελεί σοβαρή ένδειξη για την ύπαρξη καρκινικών κυττάρων στο παχύ έντερο(εσδυ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για την ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρέχεται υπερηχογράφημα κοιλίας άπαξ σε άνδρες 65 ετών με σκοπό την ανίχνευση ύπαρξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής η έγκαιρη διάγνωση του οποίου μπορεί να προλάβει πιθανή ρήξη η οποία κατά 80-90% οδηγεί σε θάνατο(εσδυ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα εκτίμησης αγγειακού κινδύνου Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του διαβήτη και παθήσεων του νεφρού, καθώς και στην αποτροπή εγκεφαλικών επεισοδίων. Πληθυσμό-στόχο του προγράμματος προτείνεται να αποτελούν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 έως 74 ετών οι οποίοι δεν θα έχουν προηγούμενα διαγνωστεί με κάποια από τις ασθένειες-στόχο του προγράμματος ούτε θα βρίσκονται σε κάποιο πρωτόκολλο διαχείρισης κάποιων εκ των κλινικών παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης των παραπάνω 16

17 νοσημάτων, όπως π.χ. υπέρταση. Ο πληθυσμός που θα πληροί τα παραπάνω κριτήρια θα καλείται κάθε 5 έτη για μέτρηση αρτηριακής πίεσης και δείκτη μάζας σώματος καθώς και για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων χοληστερόλης, και γλυκόζης ή κρεατινίνης εφόσον αυτοί κριθούν απαραίτητοι (ΕΣΔΥ, 2011). 6. Τερληθό θαη δηνηθεηηθό ππόζηξωκα 6.1 Οι Νόμοι για τη Δημόσια Υγεία Κριτική ανασκόπηση Από την ίδρυση του ΕΣΥ έως σήμερα 3 είναι οι βασικότεροι νόμοι οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα δημόσιας υγείας: ο Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» το οποίου οι πρώτες διατάξεις αφορούν συγκεκριμένα την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ο Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις», και ο Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». Η ύπαρξη των νόμων αυτών αποτελεί θετική εξέλιξη γιατί υιοθετούν τη νέα διευρυμένη έννοια και πρακτική της σύγχρονης Δημόσιας Υγείας, εισάγουν την επίκαιρη ρητορική στην πολιτική υγείας, διαμορφώνοντας παράλληλα τη βάση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στο χώρο αυτό. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι παραπάνω νόμοι σε μια προσπάθεια να γίνει τόσο μια συγκριτική παρουσίαση των διατάξεών τους όσο και να εντοπιστούν οι διατάξεις που εφαρμόστηκαν αλλά και αυτές που έμειναν ανεφάρμοστες. 17

18 Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση των διατάξεων των 3 νόμων (Ν.2519/1997, Ν. 3172/2003, Ν. 3370/2005) για τη δημόσια υγεία Ν. 2519/1997 Ν. 3172/2003 Ν. 3370/2005 ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΑ ΥΟΛΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΑ ΥΟΛΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΑ ΥΟΛΙΑ ύζηαζε Γηεύζπλζεο ρνιηθήο Τγείαο, ππάγεηαη ζηελ Γ. Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο Οξηζκόο Γεκόζηαο Τγείαο, πξνηεξαηόηεηεο, εζληθό ζηξαηεγηθό ζρέδην δεκόζηαο πγείαο Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Οξηζκόο, Λεηηνπξγίεο θαη Γξάζεηο, Πνιηηηθή θαη Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γεκόζηα Τγεία πζηήλνληαη ηκήκαηα ηνκαηηθήο πγείαο θαη Ιαηξηθήο ηεο εξγαζίαο ζηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγηεηλήο ηελ έδξα θάζε πεξηθέξεηαο ζπλίζηαηαη Γ/λζε Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηελ έδξα θάζε πεξηθέξεηα ζπζηήλεηαη ην ΠΔΓΤ εθηόο από ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ ιεηηνπξγεί ην ΚΔΓΤ πληζηώληαη ζέζεηο γηαηξώλ δεκόζηαο πγείαο ηνπ ΔΤ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ Οη Γηεπζύλζεηο απηέο δελ ιεηηνύξγεζαλ παξά ζε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ήκεξα ιεηηνπξγνύλ ΠΔΓΤ: 1. Αιεμαλδξνύπνιε 2. Θεζζαινλίθε 3. Λάξηζα 4. Ισάλληλα 5. Πάηξα 6. Ρόδνο 7. Ηξάθιεην Με ηνπο Ν. 3172/2003 θαη Ν. 3370/2005 κεηαβάιινληαη νη δηαδηθαζίεο θξίζεο θαη πξναγσγήο ησλ ηαηξώλ δεκόζηαο πγείαο πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν θαη ιεηηνπξγεί ην Δζληθό πκβνύιην Γεκόζηαο Τγείαο, ην νπνίν είλαη ζπκβνπιεπηηθό, γλσκνδνηηθό θαη επηζηεκνληθό όξγαλν ηεο Πνιηηείαο πγθξνηείηαη Γηαγξακκαηεηαθή πληνληζηηθή Γεκόζηα Τγεία θαη πληνληζηηθή Οξγαληζκώλ Γεκόζηαο Τγείαο κε ζηόρν ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκόζηαο πγείαο Η Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο απνηειείηαη από 7 Γηεπζύλζεηο Η Γηεύζπλζε ρνιηθήο Τγείαο κεηαηξέπεηαη ζε Σκήκα ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγηεηλήο Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 ύζηαζε, έξγν θαη ζηειέρσζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Τγείαο Καζνξηζκόο έξγνπ Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο, επζύλε γηα ηε ζύληαμε ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Γεκόζηα Τγεία Η Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη δηαηεξεί ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηε δηάξζξσζή ηεο πλίζηαηαη ζην Τπνπξγείν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Σνκέα Τγείαο (Κ.ΔΠΙΥ..Ο.Σ.Τ.) Καζνξίζηεθε ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκόζηα Τγεία ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε 16 επηκέξνπο ζρέδηα δξάζεο. Ο Ν. 3527/2007 ζπγρσλεύεη ηηο ΓΤΠΔ ζε 6 ΤΠΔ ρσξίο όκσο λα ξπζκίδεη παξάιιεια θαη ηελ πνξεία ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ Γεκόζηαο Τγείαο Με ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 3527/2007 κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ) θαη ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ

19 Σν ΚΔΓΤ κεηαηξέπεηαη ζε Γ/λζε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ ε θάζε πεξηθέξεηα ζπγθξνηείηαη ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γεκόζηαο Τγείαο Η Γηεύζπλζε Τγείαο θαη Πξόλνηαο θάζε πεξηθέξεηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο Σα ΠΔΓΤ γίλνληαη ηκήκαηα ησλ Γηεπζύλζεσλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο ησλ Πεξηθεξεηώλ Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Σν Δ.Τ.Γ.Τ. κεηαηξέπεηαη ζε Αλεμάξηεηε Αξρή Σν ΚΔΔΛ κεηνλνκάδεηαη ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη δηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ σο Ν.Π.Ι.Γ. δηαξζξώλεηαη ζε 7 Γηεπζύλζεηο Σα ΠΔΓΤ κεηαηξέπνληαη ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ Σν ΚΔΓΤ απνηειεί Γηεύζπλζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηελ παξ. 2 άξζξν 13 Ν. 3627/2007 Κάζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ππνρξενύηαη λα ζπληζηά Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο κε 5 ηκήκαηα ύληαμε Υάξηε Τγείαο Γελ αθνινύζεζαλ νη απαξαίηεηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Έηζη έσο ζήκεξα αξθεηέο Γ/λζεηο δηαξζξώλνληαη βάζεη ηνπ ΠΓ 224/89 Σέζεθε ζε ηζρύ κε ηελ ΤΑ ΓΠ νηθ.80445/φδκβ 1089/2008 Η εηδηθόηεηα ηεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε ηαηξηθή ηεο δεκόζηαο πγείαο πλίζηαηαη ώκα Λεηηνπξγώλ Γεκόζηαο Τγείαο 19

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα Tσαλαπάτη Κωνσταντίνα ΒScEcon, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Απρίλιος 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Σκρουμπέλος Αναστάσιος, Κυριόπουλος Γιάννης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας 2010 a.skroumpelos [Type the

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και

«Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Δημιουργία «Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και Επιδημιολογικών Δεικτών των Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας» Άρης Σισσούρας Δημήτρης Καλαμάρας Η Λίστα των

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη

Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα ως απειλή για την υγεία και την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις; Τομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ. Εισαγωγή

Το κάπνισμα ως απειλή για την υγεία και την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις; Τομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ. Εισαγωγή Το κάπνισμα ως απειλή για την υγεία και την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις; Κώστας Αθανασάκης, BScHS, BScEcon, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ Εισαγωγή Το κάπνισμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σελίδα1 Η ΑΝΑΓΚΗ Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» Σεπτέμβριος 2016 Το τρίτο Ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Μακροχρόνια επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τι είναι ο καρκίνος; Ο καρκίνος περιλαμβάνει μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό μη υγιών κυττάρων σε

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες υγείας και οι παράγοντες που τους προσδιορίζουν (με ειδική αναφορά στην Ελλάδα)

Οι δείκτες υγείας και οι παράγοντες που τους προσδιορίζουν (με ειδική αναφορά στην Ελλάδα) Οι δείκτες υγείας και οι παράγοντες που τους προσδιορίζουν (με ειδική αναφορά στην Ελλάδα) ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Διάλεξη στο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ+ΚΑΡΚΙΝΟΥ+ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ+ΚΑΡΚΙΝΟΥ+ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΔΓ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ+ΚΑΡΚΙΝΟΥ+ΠΝΕΥΜΟΝΑ + ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ+ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ.+ειδικευόμενος+πνευμονολογικήςdογκολογικής Κλινικής++ Α.Ν.Θ.++ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Ειδικευόμενος++Πνευμονολογικής+Κλινικής+Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ.+++Γ.+ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης.

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Αν είστε 55-70 ετών ελάτε και εσείς για ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο παχέος εντέρου, από 1-31 Μαρτίου σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Σοφία Τούσα, Ειδικευόµενη Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας, MSc, υποψήφια διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014

Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014 Παθητικό κάπνισμα Θεοτοκά Σοφία Α1 6/5/2014 Παθητικό Κάπνισμα Το παθητικό κάπνισμα θεωρείται σήμερα η τρίτη προλήψιμη αιτία θνησιμότητας. «Ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος από τους καπνιστές καπνός (καπνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Αθηνά Λινού, MD, PhD, MPH Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στη φυλακή ως πρόληψη: η οπτική της δημόσιας υγείας

Η αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στη φυλακή ως πρόληψη: η οπτική της δημόσιας υγείας Τομέας Κοινωνιολογίας Η αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στη φυλακή ως πρόληψη: η οπτική της δημόσιας υγείας Γεώργιος Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης 3 Οκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων

Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων Λάµπρος Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Σκοπός πιλοτικού προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Η παχυσαρκία αποτελεί μία ασθένεια η οποία τείνει να εκλάβει διαστάσεις επιδημίας ή κοινωνικής μάστιγας τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Γενικό πλαίσιο Η Ευρώπη έχει το υψηλότερο και διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Προγράμματος Πρόληψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 8 εκεµβρίου 2009, δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση Health at a Glance 2009, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Πρόληψη: από τη θεωρία στην πράξη: νέες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Στους άντρες ηλικίας 65 ετών και άνω προτείνεται κλινική εξέταση και υπερηχογραφικός έλεγχος για ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής.

Στους άντρες ηλικίας 65 ετών και άνω προτείνεται κλινική εξέταση και υπερηχογραφικός έλεγχος για ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το ΚΕΠ Υγείας Μεταμόρφωσης, μια νέα δημοτική δομή που ασχολείται με την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, ενημερώνει τους κατοίκους του δήμου για τις προληπτικές εξετάσεις, που προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑϊΟΣ 2016 ΥΓΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑ-Π.Ο.Υ. «η υγεία θεωρείται η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου» και όχι μόνο η απουσία ασθένειας

Διαβάστε περισσότερα

Χοληστερόλη και διατροφή: ο ρόλος τους στις καρδιοπάθειες

Χοληστερόλη και διατροφή: ο ρόλος τους στις καρδιοπάθειες Χοληστερόλη και διατροφή: ο ρόλος τους στις καρδιοπάθειες Χρήστος Πίτσα6ος Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ν αναρωτηθούμε ποια είναι η νόσος που

Διαβάστε περισσότερα

Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου

Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου Νάνος Παναγιώτης Msc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Υποδιοικητής 3 ης Υ. ΠE. Μακεδονίας Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου 9/12/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Καρκίνος: Μείζον

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς Μεταβολικό Σύνδρομο Γλυκόζης νηστείας 110mg/dl Σπλαχνική παχυσαρκία [>102cm (m) >88cm (f)] TG 150mg/dl αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77 ΠΛΗΡ. : ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΛΙΚΗ ΤΗΛ.: 210 98.39.373 ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Αδραμερινά Άλκηστις Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝ Δράμας

Αδραμερινά Άλκηστις Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝ Δράμας Αδραμερινά Άλκηστις Ειδικευόμενη Ιατρός Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝ Δράμας Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) από το 1997 αναγνώρισε την παχυσαρκία ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας Παγκόσμιο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών.

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή υγείας είναι μια διαδικασία που στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Κώστα κουραβανα

Από τον Κώστα κουραβανα Από τον Κώστα κουραβανα Περιεχόμενα Γενικός ορισμός παχυσαρκίας Ορμονικοί-Γονιδιακοί-παράγοντες Επιπτώσεις στην υγεία Θεραπεία-Δίαιτα Γενικός ορισμός παχυσαρκίας Παχυσαρκία είναι κλινική κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου.

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. Επιδημιολογία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων Ροβίθης Μιχαήλ 2006 1 Ιπποκράτης (400 Π.Χ) Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. «Η εμφάνιση νόσου δεν οφείλεται σε θεϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του προληπτικού ελέγχου για τον ΚΠΕ. Όλγα Ι Γιουλεμέ Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΓΠΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Η σημασία του προληπτικού ελέγχου για τον ΚΠΕ. Όλγα Ι Γιουλεμέ Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΓΠΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Η σημασία του προληπτικού ελέγχου για τον ΚΠΕ Όλγα Ι Γιουλεμέ Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΓΠΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ καρκίνος παχέος εντέρου (ΚΠΕ) Ευρώπη: 2 η αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Υγείας

Κοινωνιολογία της Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Κοινωνιολογία της Υγείας Ενότητα 7:Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Καρκίνος του παχέος εντέρου Καρκίνος τι Πρ έπ ει να ''ξέρω... του Π. Πετρίδη* Παχύ έντερο Το παχύ έντερο είναι το τελευταίο τμήμα του πεπτικού συστήματος και αποτελεί τη συνέχεια του λεπτού εντέρου. Αποτελείται από 6 τμήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένοντας Υγιής. Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare

Παραμένοντας Υγιής. Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare Παραμένοντας Υγιής Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare Ένας εύκολος και σημαντικός τρόπος για να παραμένουμε υγιείς είναι να κάνουμε πρόληψη και να λαμβάνουμε υπηρεσίες για έγκαιρη ανίχνευση της ασθένειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ. Health transition «το σύγχρονο σκηνικό» Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ. Health transition «το σύγχρονο σκηνικό» Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Health transition «το σύγχρονο σκηνικό» Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μετάβαση υγείας Περιγράφει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο μεταβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ» Η συμβολή του Παρατηρητηρίου Υγείας στην επιτυχημένη λειτουργία των προγραμμάτων διαλογής Έλενα Ριζά,, MPH, PhD, DLSHTM

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκωδικοποιώντας τα Μηνύματα που Στέλνουν οι Αριθμοί

Αποκωδικοποιώντας τα Μηνύματα που Στέλνουν οι Αριθμοί Αποκωδικοποιώντας τα Μηνύματα που Στέλνουν οι Αριθμοί Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα Εισαγωγή Η χωρική διάσταση Η οπτική των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Οι προσδιοριστές της Υγείας

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Οι προσδιοριστές της Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Οι προσδιοριστές της Υγείας Τάσος Φιλαλήθης Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Κοινωνία & Υγεία Υγεία Κοινωνία Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ HELLAS HEALTH VI Γιάννης Τούντας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Το επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσµού, οι παράγοντες που το επηρεάζουν και ενδεικτικές δράσεις για συνεχή βελτίωσή του» Σοφία Παπαδοπούλου Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο οικισμός Μαύρικα του Δ. Καρδίτσας δημιουργήθηκε το έτος

Διαβάστε περισσότερα

36,6% και 57 και άνω: 51%) ( ιαφάνεια 2).

36,6% και 57 και άνω: 51%) ( ιαφάνεια 2). ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο καρκίνος που αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου στη χώρα µας και που ευθύνεται για 25.000 περίπου θανάτους το χρόνο, µπορεί να προληφθεί σε ποσοστό άνω του 60%. Όµως οι Έλληνες είναι πρωταθλητές

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΘΕΜΑ:Παραγοντες που επηρεαζουν την υγεια. Το 1948 με την ιδρυση του Π.Ο.Υ. τεθηκαν επισημως τα θεμελια για

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ ΑΡ Ο ΚΟ Π Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Keys A et al. Epidemiological studies related to coronary

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ.) Το κάπνισμα στην Ελλάδα Καρακατσάνη Άννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Β Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» Ε.ΜΕ.ΝΟ Είναι η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και της ουροδόχου κύστης

Πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και της ουροδόχου κύστης Πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και της ουροδόχου κύστης Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Aν. Kαθηγητής Iατρικής Σχολής Παν/µίου Φρανκφούρτης, Γερµανίας Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Υγείας και Διαβήτης: μια κριτική επισκόπηση των ερευνητικών δεδομένων

Οικονομικά της Υγείας και Διαβήτης: μια κριτική επισκόπηση των ερευνητικών δεδομένων Οικονομικά της Υγείας και Διαβήτης: μια κριτική επισκόπηση των ερευνητικών δεδομένων Κώστας Αθανασάκης BScHS, BScEcon, MSc, PhD, PD Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Νίκος Δ. Χαΐνης, Πνευμονολόγος

Γράφει: Νίκος Δ. Χαΐνης, Πνευμονολόγος Γράφει: Νίκος Δ. Χαΐνης, Πνευμονολόγος Η πλέον διαδεδομένη κατάχρηση ουσίας που γίνεται παγκοσμίως είναι η νικοτίνη. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 1,1 δισεκατομμύρια άτομα σε όλο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών.

Είναι μία χημική ουσία (στερόλη), που αυξάνει στον οργανισμό με την κατανάλωση λιπαρών ουσιών. Υψηλή Χοληστερίνη: Αίτια και Θεραπεία - Συνήθη Ερωτήματα των ασθενών στη Μαχόμενη Κλινική Γράφει: Αναστασία Μοσχοβάκη, Ιατρός Ειδικός Παθολόγος Τι είναι η χοληστερόλη; Είναι μία χημική ουσία (στερόλη),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση;

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; Δ. Καραγιάννη, Β. Κουρκούμπας, Δ. Μπαλτζής, Γ. Κοτρώνης, Ε. Κιντιράκη, Χ.Τρακατέλλη, Α. Παυλίδου, Μ. Σιών Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ορολογία και λίγα λόγια για τον καρκίνο Χαρακτηριστικά του καρκίνου Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις και καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα