ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Πξόινγνο ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πάβη Ε., Σκρουμπέλος Α., Κουλιεράκης Γ., Βελονάκης Ε., Κυριόπουλος Γ. Αζήλα, Φεβξνπάξηνο

2 Πξόινγνο Η δημόσια υγεία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης των κρατών στις υγειονομικές ανάγκες, και της αντιμετώπισης των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και της επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας. Η νεότερη εννοιολογική προσέγγιση της δημόσιας υγείας, ως σύνθετου κοινωνικού, πολιτικού και διοικητικού εγχειρήματος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μειζόνων παραγόντων κινδύνου, «τοποθετεί» τη λειτουργία της στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, αντλώντας στοιχεία από την επιδημιολογία, τη δημογραφία, τις συμπεριφορικές επιστήμες, τις επιστήμες υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και από άλλες συναφείς επιστημονικές κατευθύνσεις. Στη χώρα μας, με τη θέσπιση των Ν. 2517/1997, Ν. 3172/2003 και ειδικότερα, με τον Ν. 3370/2005, ο έλληνας νομοθέτης προσεγγίζει το σύγχρονο ρόλο της δημόσιας υγείας, όπως αυτός αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξάρτητα από την ιστορική καταγωγή της δημόσιας υγείας και την επιστημονική ακαδημαϊκή προσέγγισή της. Παραδοσιακά, στην Ελλάδα η δημόσια υγεία υστερεί υπέρ της ανάπτυξης ενός συστήματος υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (Economou, 2010). Σήμερα, όπου η συγκυρία επιβάλλει τον περιορισμό της υγειονομικής δαπάνης και την ενίσχυση της πρόληψης, της αγωγής και της προαγωγής της υγείας, ο ρόλος της δημόσιας υγείας και των λειτουργών της αναδεικνύεται ως κρίσιμος 2

3 Πεξηερόκελα 1. Δηζαγωγή ύληνκε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ Δπηβξάδπλζε δεηθηώλ Γηακόξθσζε επηδεκηνινγηθνύ πξνηύπνπ Μείδνλεο παξάγνληεο θηλδύλνπ Αλάδεημε πξνηεξαηνηήηωλ Φνξηίν αζζέλεηαο ζηελ Διιάδα Δπίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο Μέηξα πνιηηηθήο Πξσηνγελήο Πξόιεςε Καηαλάισζε θαπλνύ Καηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ Φπζηθή άζθεζε Παρπζαξθία Οδηθά αηπρήκαηα Γεπηεξνγελήο Πξόιεςε Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ εληέξνπ Δζληθό πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ αλίρλεπζε αλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο Δζληθό πξόγξακκα εθηίκεζεο αγγεηαθνύ θηλδύλνπ Τερληθό θαη δηνηθεηηθό ππόζηξωκα Οη Νόκνη γηα ηε Γεκόζηα Τγεία Κξηηηθή αλαζθόπεζε Πόξνη Υπεξεζίεο θαη Φνξείο Γεκόζηαο Υγείαο Δπίκεηξν Βηβιηνγξαθία

4 1. Δηζαγωγή Η αναγνώριση του ρόλου της δημόσιας υγείας ως καθοριστικού παράγοντα για την υγεία του πληθυσμού παρατηρείται ήδη από τις αρχές του 19 ου αιώνα, οπότε και δημοσιεύονται οι πρώτες εκθέσεις που συνδέουν τις κοινωνικές συνθήκες με την εμφάνιση της αρρώστιας. Oι σύγχρονες προκλήσεις στον υγειονομικό τομέα απαιτούν δράσεις δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο που στοχεύουν στον έλεγχο των επιδημιών, τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, την ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών για την αγωγή και προαγωγή της υγείας με την ενημέρωση του κοινού σε θέματα διατροφής, τη διακοπή του καπνίσματος, την ανάπτυξη προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, τον έλεγχο των προσδιοριστών της υγείας και τέλος στη διαμόρφωση μέτρων, προγραμμάτων και δομών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας, τη μείωση του φορτίου νοσηρότητας και την εξοικονόμηση πόρων. 1.1 Σύντομη ιστορική προσέγγιση Μόλις το 1779, ο Peter Frank, γιατρός και ακαδημαϊκός, δημοσιεύει το έργο System of a Complete Medical Policy με το οποίο προτείνει νομοθετικές παρεμβάσεις και δράσεις για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, οι οποίες αφορούν μέτρα για την προσωπική υγιεινή, την ιατρική περίθαλψη, την περιβαλλοντική διαχείριση και την υγειονομική μηχανική. Στις αρχές του 19 ου αιώνα, με την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης και τη μαζική αστικοποίηση του πληθυσμού, καταγράφονται οι πρώτες προσπάθειες για την ανάδειξη της συσχέτισης κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και επιπέδου υγείας, ενώ στα μέσα του 19 ου αιώνα μελετάται το επίπεδο υγείας της εργατικής τάξης σε συνάρτηση με την επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία του πληθυσμού και την υγιεινή των αστικών και βιομηχανικών κέντρων της Αγγλίας. Η σύνδεση της υγείας με το κοινωνικοοικονομικό καθώς και το εργασιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την επίδραση των υποστηρικτών του ωφελιμισμού, με κύριους εκπροσώπους τους Jeremy Bentham και James Mill, 4

5 οδήγησαν σε έντονη κινητοποίηση και αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία του κινήματος της δημόσιας υγείας, τάση η οποία, μολονότι εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αγγλία, επηρέασε και άλλα κράτη, οι κυβερνήσεις των οποίων υιοθέτησαν ανάλογα μέτρα δημόσιας υγείας για την προστασία του πληθυσμού. 1.2 Εννοιολογική προσέγγιση της Δημόσιας Υγείας Οι πρώιμοι ορισμοί για την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «δημόσια υγεία», περιορίζονταν κατά κύριο λόγο στην αντίληψη ότι η δημόσια υγεία συνίσταται σε δέσμη μέτρων εξυγιαντικού χαρακτήρα και αντιμετώπισης κινδύνων υγείας τους οποίους το άτομο δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει μόνο του. Σήμερα, η νέα δημόσια υγεία αποτελεί νεότερο σύνθετο κοινωνικό, πολιτικό και διοικητικό εγχείρημα για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης (τεκμηριωμένη ιατρική-evidence based medicine, τεκμηριωμένη Δημόσια Υγεία-evidence based public health), η οποία αντλείται από τα επιστημονικά πεδία της επιδημιολογίας, της δημογραφίας, των συμπεριφορικών επιστημών, των επιστημών υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και άλλων συναφών επιστημονικών κατευθύνσεων. 5

6 2. Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 2.1 Επιβράδυνση δεικτών Η Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία 30 χρόνια ικανοποιητική βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Το 1980 το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση ήταν 72,2 έτη για τους άνδρες και 76,6 έτη για τις γυναίκες. Το 1997 αυξήθηκε σε 75,3 και 80,6 έτη αντίστοιχα, ενώ το 2004 έφτασε τα 76,67 έτη για τους άνδρες και τα 81,46 έτη για τις γυναίκες. Όμως, η βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης παρουσιάζει επιβράδυνση. Ενώ η Ελλάδα το 1996 κατατασσόταν στην 8 η θέση ανάμεσα στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το 2004 έπεσε στην 11 η θέση. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την Ευρώπη στη βελτίωση του επιπέδου υγείας. Η προτυποποιημένη θνησιμότητα στην Ελλάδα το 1998 ήταν 670,6 ανά πληθυσμού. Και ενώ το 2004 η θνησιμότητα μειώθηκε σε 662,82 ανά πληθυσμού πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν υψηλότερη από τη μέση θνησιμότητα της Ευρώπης. Διαχρονικά, παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας στην Ελλάδα, εκτός από τη θνησιμότητα για την ηλικία άνω των 75 ετών. Όμως, από το 1990 και μετά, η μείωση της θνησιμότητας παρουσιάζει επιβράδυνση σε σχέση με τη θνησιμότητα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 2.2 Διαμόρφωση επιδημιολογικού προτύπου Οι κύριες αιτίες θανάτου ως ποσοστό επί του συνόλου των θανάτων στην Ελλάδα το 2004 ήταν: Παθήσεις κυκλοφορικού (48%) Κακοήθη νεοπλάσματα (25%) Παθήσεις αναπνευστικού (7%) Τραύματα και δηλητηριάσεις (5%) Παθήσεις πεπτικού (2%) 6

7 Καλύτερη εικόνα μας δίνει η κατά ηλικία κυριότερη αιτία θανάτου. Για τα βρέφη κύριες αιτίες θανάτου είναι οι συγγενείς και χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ενώ για παιδιά 1 14 ετών οι τραυματισμοί και οι δηλητηριάσεις. Τα ατυχήματα είναι επίσης η κύρια αιτία θανάτου για τις ηλικίες ετών. Οι κακοήθεις νεοπλασίες είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες ετών, ενώ πάνω από τα 60 έτη πρώτη αιτία θανάτου είναι τα νοσήματα του κυκλοφορικού. Η διαχρονική εξέλιξη της προτυποποιημένης θνησιμότητας γι αυτά τα νοσήματα δείχνει ότι ενώ τα νοσήματα του κυκλοφορικού δείχνουν μια μικρή μείωση, αυτή είναι πολύ μικρότερη από τη μείωση της θνησιμότητας από νοσήματα του κυκλοφορικού που επιτυγχάνουν οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα είναι μικρότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα την τελευταία εικοσαετία. Στους άνδρες πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια κατέχουν τα κακοήθη νεοπλάσματα της τραχείας, βρόγχων και πνευμόνων, και ακολουθεί ο καρκίνος του προστάτη. Στις γυναίκες πρώτα είναι τα κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού, ακολουθούν αυτά του αναπνευστικού συστήματος, και ακολούθως του παχέος εντέρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η Ευρώπη πέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες μείωση της θνησιμότητας στα περισσότερα από αυτά τα κακοήθη νεοπλάσματα, στην Ελλάδα δεν καταγράφεται η ίδια ρυθμός βελτίωσης. Αντίθετα, καταγράφεται επιδείνωση στη θνησιμότητα από καρκίνο του αναπνευστικού στις γυναίκες, εύρημα συμβατό με την αύξηση της συχνότητας του καπνίσματος σε αυτές. Η θνησιμότητα από ατυχήματα από το 1995 και μετά δείχνει και αυτή μια ελαφρά πτωτική πορεία, όχι όμως τόσο μεγάλη όσο στην Ευρώπη. Συνεπώς, το επιδημιολογικό πρότυπο του ελληνικού πληθυσμού ταυτίζεται μεν με αυτό των άλλων αναπτυγμένων κρατών (επικράτηση των εκφυλιστικών νοσημάτων, και νοσημάτων που οφείλονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής) αλλά η χώρα υπολείπεται όσον αφορά στις διαχρονικές τάσεις. Η θνησιμότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει γεωγραφική διακύμανση, πράγμα που αντανακλά τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία. Υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο συνδέονται με χαμηλότερη θνησιμότητα, δηλαδή με καλύτερη υγεία. 7

8 3. Μείδνλεο παξάγνληεο θηλδύλνπ Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύγχρονο επιδημιολογικό πρότυπο του Ελληνικού πληθυσμού, όπως και όλων των ανεπτυγμένων χωρών, ενοχοποιούνται κοινοί παράγοντες κινδύνου για τα διάφορα νοσήματα, οι οποίοι παρουσιάζουν συνεργική δράση. Βασικοί παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η ανθυγιεινή διατροφή, η έλλειψη φυσικής άσκησης, η παχυσαρκία και το κάπνισμα. Η αρτηριακή υπέρταση, στην οποία ενέχονται εν μέρει οι παραπάνω συμπεριφορές επίσης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα. Για τα κακοήθη νεοπλάσματα επίσης ενοχοποιούνται κυρίως διάφορες συμπεριφορές και το περιβάλλον, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, κ.α. Σε εθνική μελέτη για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα το 2006 βρέθηκε ότι 46,8% των ερωτώμενων δήλωναν ότι είναι καπνιστές, και 6,9% πρώην καπνιστές. Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 3 με 4 φορές την εβδομάδα ή κάθε μέρα δήλωσαν 23% των ερωτώμενων, ενώ 24,8% δήλωσαν ότι δεν πίνουν ποτέ. Κατάχρηση αλκοόλ (πάνω από 3 ποτά τη φορά) δήλωσαν 19,8% των ανδρών και 8,7% των γυναικών (πάνω από 2 ποτά τη φορά). Σχετικά με τη συνιστώμενη ποσότητα των 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, 74,3% των ερωτώμενων δήλωσαν χαμηλότερη ποσότητα. Επίσης, 84,5% δήλωσαν ότι καταναλώνουν λιπαρό ψάρι λιγότερο από 2 φορές την εβδομάδα. Κατανάλωση κόκκινου κρέατος 3 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα δήλωσαν 31,8% των ερωτώμενων ενώ ένα άλλο 35,9% των ερωτώμενων δήλωσε συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Τη συνιστώμενη έντονη φυσική δραστηριότητα διάρκειας μισής ώρας 5 με 7 φορές την εβδομάδα δήλωσαν μόλις 16,6% των ερωτώμενων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2008 η (αυτοαναφερόμενη) παχυσαρκία στην Ελλάδα (Δείκτης Μάζας Σώματος > 30kg/m 2 ) ήταν 18,1%, ενώ σύμφωνα 8

9 με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, στην Ελλάδα το 2010 το 35,2% του γενικού πληθυσμού ήταν υπέρβαροι ενώ το 22,5% παχύσαρκοι. Παρόλες τις μικρές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά που καταγράφονται σε άλλες μελέτες στον ελληνικό πληθυσμό, επιβεβαιώνονται τα παραπάνω ευρήματα, ότι δηλαδή οι συμπεριφορές υγείας των Ελλήνων υπολείπονται των ενδεδειγμένων απαιτούμενων σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά τεκμήρια. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι συμπεριφορές υγείας παρουσιάζουν διαφορετική συχνότητα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και χαμηλότερη μόρφωση σχετίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα ανθυγιεινών συμπεριφορών. Τα στοιχεία δηλαδή επιβεβαιώνουν ότι και στην Ελλάδα κοινωνικοί παράγοντες (εισόδημα, μόρφωση, κοινωνικό περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον, κ.α.) έχουν ισχυρή επίδραση στις συμπεριφορές υγείας, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες στην υιοθέτηση υγιεινών προτύπων συμπεριφοράς. Οι συμπεριφορές υγείας αναπτύσσονται μέσα στο κοινωνικό-οικονομικό και φυσικό περιβάλλον, τα οποία ασκούν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση συμπεριφορών υγείας και επιδημιολογικού προτύπου. Η επίδραση είναι τόσο ισχυρή που οι παράγοντες αυτοί διεθνώς έχουν τεκμηριωθεί και αναφέρονται ως κοινωνικές προσδιοριστές της υγείας. Οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας (ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, συνθήκες εργασίας, φυσικό περιβάλλον, υγιεινή, κλπ.) καταδεικνύουν τη διατομεακότητα της υγείας και επομένως και των απαιτούμενων δράσεων δημόσιας υγείας. Είναι δε ιδιαίτερης σπουδαιότητας σήμερα, δεδομένου ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης η αρνητική επίδρασή τους στην υγεία είναι αναμενόμενη. Η αποτελεσματικότητα μιας δράσης δημόσιας υγείας επηρεάζεται καθοριστικά από τις συνέργιες που αναπτύσσονται με δράσεις σε άλλους τομείς της πολιτικής, π.χ. κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική, πολιτική για το περιβάλλον, κ.λ.π. 9

10 4. Αλάδεημε πξνηεξαηνηήηωλ Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στην υγεία οφείλει να διέπεται τόσο από την αρχή της ανάγκης (Liss 2003) όσο και από την αρχή της αποδοτικότητας των πόρων (Priorities in Health Care, 1995). Το φορτίο ασθένειας μιας χώρας μπορεί να υποδείξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες του πληθυσμού για υγεία και όπως τονίζει ο ΠΟΥ (2004) οι υπεύθυνοι σχεδιασμού πολιτικών υγείας οφείλουν να είναι ενήμεροι τόσο για το σχετικό φορτίο ασθένειας και τους παράγοντες κινδύνου στους οποίους αποδίδεται όσο και για το πώς το φορτίο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις Φορτίο ασθένειας στην Ελλάδα Το φορτίο ασθένειας στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, δεν διαφέρει σημαντικά από αυτό των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών, με τα νοσήματα του κυκλοφορικού και τον καρκίνο να αποτελούν τις σοβαρότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (2006), το σύνολο των θανάτων στην Ελλάδα οφείλονται κατά 48% σε καρδιαγγειακές παθήσεις και κατά 25% σε κακοήθη νεοπλάσματα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από εναλλακτικούς τρόπους μέτρησης του φορτίου ασθένειας όπως τα πιθανά χαμένα έτη ζωής (potential years of life lost, PYLLs) και τα σταθμισμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής (disability adjusted life years, DALYs). Βάσει των PYLLs, οι μείζονες παράγοντες θνησιμότητας στην Ελλάδα είναι κατά σειρά προτεραιότητας: εξωτερικοί παράγοντες (ακούσιοι και εκούσιοι τραυματισμοί), κακοήθη νεοπλάσματα, και παθήσεις του κυκλοφορικού, ενώ βάσει DALYs, μείζονες παράγοντες θνησιμότητας αλλά και νοσηρότητας για το ίδιο έτος αναδυκνείονται: τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι νευροψυχιατρικές παθήσεις, και τα κακοήθη νεοπλάσματα. 10

11 4.2. Επίδοση του συστήματος υγείας Δεδομένου του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας της χώρας ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η αξιολόγηση της επίδοσης του ελληνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση των εν λόγω παθήσεων. Ένα μέτρο αξιολόγησης της επίδοσης των συστημάτων υγείας είναι ο δείκτης αποτρεπτής θνησιμότητα, η παρακολούθηση και καταγραφή δηλαδή των θανάτων οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί δεδομένης της παρουσίας αποτελεσματικών και έγκαιρων παρεμβάσεων φροντίδας υγείας. Από πρόσφατη έρευνα της ΕΣΔΥ αποδεικνύεται ότι η επίδοση του ελληνικού συστήματος υγείας υστερεί αισθητά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων όπως συχνών τύπων καρκίνου (μαστού, τραχήλου της μήτρας και παχεους εντέρου) και νοσημάτων του κυκλοφορικού. Αναλυτικότερα, η αποτρεπτή θνησιμότητα για τους εν λόγω καρκίνους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Επίσης, ενώ η θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού μειώνεται, ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου μέσου ρυθμού για τη συγκεκριμένη κατηγορία νοσημάτων στην Ε.Ε., γεγονός που σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να αποδοθεί στην απουσία μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής πολιτικής πρόληψης. 5. Μέηξα πνιηηηθήο Η υγεία δύναται να απεικονιστεί ως συνάρτηση διάφορων παραγόντων οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε τροποποιήσιμους και μη τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου (Segal, 2006 ) Εξισώσεις κινδύνου που βασίζονται μόνο στους παράγοντες ηλικία και φύλο, τυπικά μπορούν να εξηγήσουν λιγότερο από το 3% των αποκλίσεων στη χρήση των υπηρεσιών υγείας και στο κόστος (Van de Ven and Ellis, 2000). Κατά συνέπεια, η ευκαιρία για πρόληψη προκύπτει από το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η υγεία καθορίζεται από ένα σύνολο τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου. 11

12 Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη καθίσταται επιτακτική καθώς είναι σαφές ότι ο έλεγχος συγκεκριμένων τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου θα έχει εμφανή και ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο στην υγεία του πληθυσμού αλλά και στις δαπάνες υγείας. Ο κατάλογος των μέτρων και ο συνδυασμός αυτών τα οποία μπορούν να ληφθούν για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και για την πρόληψη εμφάνισης και ανάπτυξης σοβαρών παθήσεων είναι μακρύς. Στην παρούσα έκθεση προτείνεται σε πρώτο στάδιο η υιοθέτηση και προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα κάποιων εξ αυτών, των οποίων η κλινική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα έχει επιστημονικά και εμπειρικά τεκμηριωθεί. 5.1 Πρωτογενής Πρόληψη Στη πρωτογενή πρόληψη ανήκουν κυρίως παρεμβάσεις που στοχεύουν μείζονες παράγοντες κινδύνου όπως κάπνισμα, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, φυσική άσκηση και παχυσαρκία προλαμβάνοντας ουσιαστικά την εξέλιξή τους σε κλινικούς παράγοντες κινδύνου όπως αρτηριακή υπέρταση. Κατά συνέπεια τα μέτρα που προτείνονται παρακάτω αφορούν τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης καπνού και οινοπνευματωδών ποτών, της παχυσαρκίας, των οδικών ατυχημάτων καθώς και την αύξηση της φυσικής άσκησης και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών Κατανάλωση καπνού Το κάπνισμα αποτελεί έναν από το σοβαρότερους παράγοντες κινδύνου για μια σειρά από παθήσεις όπως καρκίνο του πνεύμονα, του άνω αναπνευστικού συστήματος, του στομάχου, του παγκρέατος, του ήπατος, του τραχήλου της μήτρας και της ουροδόχου κύστης καθώς και συγκεκριμένων καρδιαγγεικών παθήσεων και χρόνιας αποφρακτικής πενυμονοπάθειας(lopez et al., 2006). Ως εκ τούτου, προτείνονται: η εφαρμογή του νόμου της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσοιυς χώρους, 12

13 η αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα κατά τουλάχιστον 30%, και η εισαγωγή και αποζημίωση (πλήρης ή μερική) των κλινικών παρεμβάσεων και σκευασμάτων που βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος, όπως θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης, vareniclin και bupropion Κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών πέραν του επιτρεπτού ορίου εκτιμάται ότι ευθύνεται για την εμφάνιση παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο, διαβήτη, κίρρωση του ήπατος, καρκίνο του ήπατος, του στοματοφάρυγγα, του μαστού, και του οισοφάγου (Lopez et al., 2006). Η φορολογία αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση μια αποτελεσματική παρέμβαση στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης οινοπνευματωδών. Με βάση επιστημονικά τεκμήρια από την εμπειρία άλλων χωρών, εκτιμάται πως μακροπρόθεσμα θα συμβάλουν στη μείωση των σχετιζόμενων παθήσεων και στην εξοικονόμηση πόρων τα παρακάτω: αύξηση του φόρου κατά 30%, σε συνδυασμό με διαφημιστική εκστρατεία κατά των οινοπνευματωδών, αύξηση του κατώτατου ηλικιακού ορίου πώλησης οινοπνευματωδών ποτών στα 21 έτη, εντατικοποίηση των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και συμβουλές και παροτρύνσεις από τον γενικό ιατρό για τη μείωση της χρήσης οινοπνευματωδών ποτών Φυσική άσκηση Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας αξιολογείται ως μείζονος σημασίας για την αποφυγή παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παχέος εντέρου, καρκίνο του προστάτη, διαβήτη, οστεοπόρωση και οστεοαρθρίτιδα (Lopez et al., 2006). Παρόλα αυτά, οι παρεμβάσεις με θετική επίδραση στην αύξηση της φυσικής άσκησης και για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την οικονομική τους αποδοτικότητα, περιορίζονται ως επί το πλείστον: 13

14 στην ενημέρωση του κοινού από τους γενικούς ιατρούς και τον ηλεκτρονικό τύπο για τα πλεονεκτήματά της φυσικής δραστηριότητας και τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους που ενέχει η καθιστική ζωή Διατροφή Από τις πιο οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι δύναται να αποτρέψει την εμφάνιση παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιόπαθεια, εγκεφαλικό, καρκίνο του παχέος εντέρου, του στομάχου, του πνεύμονα και του οισοφάγου (Lopez et al., 2006)., είναι επίσης: η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της σωστής διατροφής και την αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Επιπλέον, προτείνεται η επιβολή υποχρεωτικών ορίων στην περιεκτικότητα συγκεκριμένων τροφών σε αλάτι όπως ψωμί, δημητριακά και μαργαρίνη, παρέμβαση η οποία έχει κριθεί τόσο κλινικά αποτελεσματική όσο και οικονομικά αποδοτική Παχυσαρκία Με βάση τη διεθνή εμπειρία έχουν μελετηθεί μέτρα τα οποία έχουν βρεθεί ότι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του επιπολασμού κάποιων εκ των σημαντικότερων σχετιζόμενων με την παχυσαρκία και το υπερβάλλον βάρος παθήσεων όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτη, οστεοαρθρίτιδα, καρκίνο του ενδομητρίου και του παχεόυς εντέρου και καρκίνο του μαστού (Lopez et al., 2006).. Πρέπει να εξεταστεί αν στο Ελληνικό πλαίσιο και τη δεδομένη χρονική συγκυρία λόγω της οικονομικής κρίσης θα μπορούσαν να αποδώσουν τα παρακάτω μέτρα: επιβολή φόρου 10% στις ανθυγιεινές τροφές (τροφές με υψηλά κορεσμένα λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και ζάχαρη), σε συνδυασμό απαραιτήτως, με παράλληλη μείωση της φορολογίας ή επιδότηση της τιμής των φρούτων και των λαχανικών ώστε να αποφευχθεί η άνιση επιβάρυνση των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων και να ενισχυθεί περαιτέρω η μετατόπιση της ζήτησης προς τροφές υψηλότερης διατροφικής αξίας. 14

15 παροχή και αποζημίωση (πλήρης ή μερική) του γαστρικού δακτυλίου μόνο για άτομα με δείκτη μάζας σώματος > Οδικά ατυχήματα Ως αιτία θνησιμότητας, τα οδικά ατυχήματα κατέχουν την πρώτη θέση στο σύνολο των αιτιών με τη μεγαλύτερη συμβολή στο φορτίο θνησιμότητας της χώρας για το έτος 2004 (523 PYLLs ανά πληθυσμού). Προς την κατεύθυνση μείωσης των θανάτων αυτών προτείνονται: η ανάπτυξη προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και η εντατικοποίηση των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, για χρήση της ζώνης ασφαλείας και για την τήρηση των ορίων ταχύτητας. 5.2 Δευτερογενής Πρόληψη Η δευτερογενής πρόληψη αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας αυξάνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες θεραπείας της. Υπό αυτή την έννοια και βάσει του φορτιού ασθένειας της χώρας και της επίδοσης του συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση των παθήσεων με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτό, προτείνεται: η εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο των οποίων η κλινική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά από σειρά μελετών και εμπειρικά από το παράδειγμα αρκετών ανεπτυγμένων χωρών (ΕΣΔΥ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού παρέχοντας μαστογραφία ανά 3 έτη σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών οι οποίες δεν διαγνωσθεί προηγούμενα με την πάθηση (ΕΣΔΥ, 2011). 15

16 Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Σκοπός είναι η ανίχνευση αλλοιωμένων επιθηλιακών κυττάρων ύποπτων για νεοπλασία με την διενέργεια του τεστ Παπανικολάου ανά 3 έτη για γυναίκες ηλικίας 25 έως 64 ετών. Σε περίπτωση θετικών ή διφορούμενων αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης, διενεργείται η γενετική δοκιμασία HPV (HPV DNA test) ως συνδυαστικός έλεγχος προς επιβεβαίωση και επαλήθευση της διάγνωσης(εσδυ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του εντέρου Το πρόγραμμα προτείνεται να απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες 50 έως 69 ετών στους οποίους θα παρέχεται ανά 2 έτη δωρεάν η δοκιμασία για ανίχνευση λανθάνουσας αιμορραγίας στα κόπρανα η οποία και αποτελεί σοβαρή ένδειξη για την ύπαρξη καρκινικών κυττάρων στο παχύ έντερο(εσδυ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για την ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρέχεται υπερηχογράφημα κοιλίας άπαξ σε άνδρες 65 ετών με σκοπό την ανίχνευση ύπαρξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής η έγκαιρη διάγνωση του οποίου μπορεί να προλάβει πιθανή ρήξη η οποία κατά 80-90% οδηγεί σε θάνατο(εσδυ, 2011) Εθνικό πρόγραμμα εκτίμησης αγγειακού κινδύνου Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του διαβήτη και παθήσεων του νεφρού, καθώς και στην αποτροπή εγκεφαλικών επεισοδίων. Πληθυσμό-στόχο του προγράμματος προτείνεται να αποτελούν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 έως 74 ετών οι οποίοι δεν θα έχουν προηγούμενα διαγνωστεί με κάποια από τις ασθένειες-στόχο του προγράμματος ούτε θα βρίσκονται σε κάποιο πρωτόκολλο διαχείρισης κάποιων εκ των κλινικών παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης των παραπάνω 16

17 νοσημάτων, όπως π.χ. υπέρταση. Ο πληθυσμός που θα πληροί τα παραπάνω κριτήρια θα καλείται κάθε 5 έτη για μέτρηση αρτηριακής πίεσης και δείκτη μάζας σώματος καθώς και για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων χοληστερόλης, και γλυκόζης ή κρεατινίνης εφόσον αυτοί κριθούν απαραίτητοι (ΕΣΔΥ, 2011). 6. Τερληθό θαη δηνηθεηηθό ππόζηξωκα 6.1 Οι Νόμοι για τη Δημόσια Υγεία Κριτική ανασκόπηση Από την ίδρυση του ΕΣΥ έως σήμερα 3 είναι οι βασικότεροι νόμοι οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα δημόσιας υγείας: ο Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» το οποίου οι πρώτες διατάξεις αφορούν συγκεκριμένα την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ο Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις», και ο Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και Λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». Η ύπαρξη των νόμων αυτών αποτελεί θετική εξέλιξη γιατί υιοθετούν τη νέα διευρυμένη έννοια και πρακτική της σύγχρονης Δημόσιας Υγείας, εισάγουν την επίκαιρη ρητορική στην πολιτική υγείας, διαμορφώνοντας παράλληλα τη βάση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στο χώρο αυτό. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι παραπάνω νόμοι σε μια προσπάθεια να γίνει τόσο μια συγκριτική παρουσίαση των διατάξεών τους όσο και να εντοπιστούν οι διατάξεις που εφαρμόστηκαν αλλά και αυτές που έμειναν ανεφάρμοστες. 17

18 Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση των διατάξεων των 3 νόμων (Ν.2519/1997, Ν. 3172/2003, Ν. 3370/2005) για τη δημόσια υγεία Ν. 2519/1997 Ν. 3172/2003 Ν. 3370/2005 ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΑ ΥΟΛΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΑ ΥΟΛΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΡΘΡΑ ΥΟΛΙΑ ύζηαζε Γηεύζπλζεο ρνιηθήο Τγείαο, ππάγεηαη ζηελ Γ. Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο Οξηζκόο Γεκόζηαο Τγείαο, πξνηεξαηόηεηεο, εζληθό ζηξαηεγηθό ζρέδην δεκόζηαο πγείαο Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Οξηζκόο, Λεηηνπξγίεο θαη Γξάζεηο, Πνιηηηθή θαη Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γεκόζηα Τγεία πζηήλνληαη ηκήκαηα ηνκαηηθήο πγείαο θαη Ιαηξηθήο ηεο εξγαζίαο ζηε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγηεηλήο ηελ έδξα θάζε πεξηθέξεηαο ζπλίζηαηαη Γ/λζε Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηελ έδξα θάζε πεξηθέξεηα ζπζηήλεηαη ην ΠΔΓΤ εθηόο από ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ ιεηηνπξγεί ην ΚΔΓΤ πληζηώληαη ζέζεηο γηαηξώλ δεκόζηαο πγείαο ηνπ ΔΤ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ Οη Γηεπζύλζεηο απηέο δελ ιεηηνύξγεζαλ παξά ζε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ήκεξα ιεηηνπξγνύλ ΠΔΓΤ: 1. Αιεμαλδξνύπνιε 2. Θεζζαινλίθε 3. Λάξηζα 4. Ισάλληλα 5. Πάηξα 6. Ρόδνο 7. Ηξάθιεην Με ηνπο Ν. 3172/2003 θαη Ν. 3370/2005 κεηαβάιινληαη νη δηαδηθαζίεο θξίζεο θαη πξναγσγήο ησλ ηαηξώλ δεκόζηαο πγείαο πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν θαη ιεηηνπξγεί ην Δζληθό πκβνύιην Γεκόζηαο Τγείαο, ην νπνίν είλαη ζπκβνπιεπηηθό, γλσκνδνηηθό θαη επηζηεκνληθό όξγαλν ηεο Πνιηηείαο πγθξνηείηαη Γηαγξακκαηεηαθή πληνληζηηθή Γεκόζηα Τγεία θαη πληνληζηηθή Οξγαληζκώλ Γεκόζηαο Τγείαο κε ζηόρν ηε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκόζηαο πγείαο Η Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο απνηειείηαη από 7 Γηεπζύλζεηο Η Γηεύζπλζε ρνιηθήο Τγείαο κεηαηξέπεηαη ζε Σκήκα ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγηεηλήο Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 ύζηαζε, έξγν θαη ζηειέρσζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Τγείαο Καζνξηζκόο έξγνπ Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο, επζύλε γηα ηε ζύληαμε ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Γεκόζηα Τγεία Η Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη δηαηεξεί ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηε δηάξζξσζή ηεο πλίζηαηαη ζην Τπνπξγείν Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Σνκέα Τγείαο (Κ.ΔΠΙΥ..Ο.Σ.Τ.) Καζνξίζηεθε ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκόζηα Τγεία ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε 16 επηκέξνπο ζρέδηα δξάζεο. Ο Ν. 3527/2007 ζπγρσλεύεη ηηο ΓΤΠΔ ζε 6 ΤΠΔ ρσξίο όκσο λα ξπζκίδεη παξάιιεια θαη ηελ πνξεία ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ Γεκόζηαο Τγείαο Με ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 3527/2007 κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ) θαη ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ

19 Σν ΚΔΓΤ κεηαηξέπεηαη ζε Γ/λζε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ ε θάζε πεξηθέξεηα ζπγθξνηείηαη ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γεκόζηαο Τγείαο Η Γηεύζπλζε Τγείαο θαη Πξόλνηαο θάζε πεξηθέξεηαο κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο Σα ΠΔΓΤ γίλνληαη ηκήκαηα ησλ Γηεπζύλζεσλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο ησλ Πεξηθεξεηώλ Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Καηαξγήζεθαλ κε ην Ν. 3370/2005 Σν Δ.Τ.Γ.Τ. κεηαηξέπεηαη ζε Αλεμάξηεηε Αξρή Σν ΚΔΔΛ κεηνλνκάδεηαη ζε ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη δηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ σο Ν.Π.Ι.Γ. δηαξζξώλεηαη ζε 7 Γηεπζύλζεηο Σα ΠΔΓΤ κεηαηξέπνληαη ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ Σν ΚΔΓΤ απνηειεί Γηεύζπλζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ηελ παξ. 2 άξζξν 13 Ν. 3627/2007 Κάζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ππνρξενύηαη λα ζπληζηά Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο κε 5 ηκήκαηα ύληαμε Υάξηε Τγείαο Γελ αθνινύζεζαλ νη απαξαίηεηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Έηζη έσο ζήκεξα αξθεηέο Γ/λζεηο δηαξζξώλνληαη βάζεη ηνπ ΠΓ 224/89 Σέζεθε ζε ηζρύ κε ηελ ΤΑ ΓΠ νηθ.80445/φδκβ 1089/2008 Η εηδηθόηεηα ηεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε ηαηξηθή ηεο δεκόζηαο πγείαο πλίζηαηαη ώκα Λεηηνπξγώλ Γεκόζηαο Τγείαο 19

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα

Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Εθνικά Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα Σκρουμπέλος Αναστάσιος, Κυριόπουλος Γιάννης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας 2010 a.skroumpelos [Type the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: MINDWORK ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ANΕΠΙΛΥΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY Γιατροί Του Κόσμου Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Συγγραφείς & επιστημονική επιμέλεια: Ρετινιώτη Αθανασία, Ιωάννα Μάντζιου Απαγορεύεται η αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις

To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και τρέχουσες προκλήσεις Αναστάσιος Σκρουμπέλος Άρης Δάγλας Δημήτριος Σκουτέλης Γιάννης Κυριόπουλος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Το υγειονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Εργασία. Κατάλληλη για όλους. Η Ευρώπη σε Κίνηση. Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη Δεδομένα και εικόνες Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο «Αναπνευστική Υγεία στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου σεπτεμβριοσ 2012 - ΤΕΥΧΟΣ 06 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα Μανιού Μαρία 1, Ιακωβίδου Ελισάβετ 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογος Το κείμενο αυτό συνιστά μια πρώτη περιεκτική και

Διαβάστε περισσότερα