Παρακολούθηση και εκτίµηση της έκθεσης σε καρκινογόνες χηµικές ουσίες, και των αντιστοίχων κινδύνων, στον εργασιακό χώρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακολούθηση και εκτίµηση της έκθεσης σε καρκινογόνες χηµικές ουσίες, και των αντιστοίχων κινδύνων, στον εργασιακό χώρο"

Transcript

1 Παρακολούθηση και εκτίµηση της έκθεσης σε καρκινογόνες χηµικές ουσίες, και των αντιστοίχων κινδύνων, στον εργασιακό χώρο Σ. Κυρτόπουλος, Εργαστήριο Χηµικής Καρκινογένεσης και Γενετικής Τοξικολογίας, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Εισαγωγή Αν και η ισχύουσα νοµοθεσία ενθαρρύνει τον περιορισµό της χρήσης καρκινογόνων χηµικών παραγόντων στους χώρους εργασίας, η παρουσία τέτοιων παραγόντων, στον βαθµό που παραµένει αναπόφευκτη, επιβάλλει αυξηµένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την εκτίµηση της έκθεσης σε αυτές καθώς και των κινδύνων υγείας που η έκθεση αυτή συνεπάγεται. Οι αυξηµένες αυτές απαιτήσεις οφείλονται τόσο στην σοβαρότητα των συνεπειών για την υγεία των εργαζοµένων όσο και στο γεγονός ότι οι συνέπειες αυτές συνήθως εµφανίζονται µόνο µετά από µακροχρόνια έκθεση. Για την εκτίµηση της εργασιακής έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες µπορούν κατ' αρχήν να εφαρµοσθούν οι ίδιες µέθοδοι που εφαρµόζονται και για την παρακολούθηση της έκθεσης σε άλλου είδους τοξικούς παράγοντες, δηλαδή µέθοδοι ανάλυσης περιβαλλοντικών δειγµάτων προερχοµένων είτε από περιβαλλοντική είτε από προσωπική δειγµατοληψία. Στην πράξη αυτού του τύπου περιβαλλοντική παρακολούθηση µπορεί να αποδώσει αξιόπιστες πληροφορίες µόνο ως προς την έκθεση µέσω του εισπνεόµενου αέρα, ενώ η έκθεση µέσω των οδών της δερµατικής απορρόφησης και της κατάποσης δύσκολα µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Για τον λόγο αυτό, η βιολογική παρακολούθηση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες µέσω της χρήσης "βιολογικών δεικτών", δηλαδή δεικτών που µετρούνται σε βιολογικά δείγµατα, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη αφού µπορεί να δώσει µιά περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα της έκθεσης του ατόµου µέσω όλως των δυνατών οδών. Κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη βιολογικών δεικτών έκθεσης σε καρκινογόνους χηµικούς παράγονες και έχει επιτευχθεί αξιόλογη πρόοδος ως προς την αξιοποίησή τους στην εκτίµηση της εργασιακής, αλλά και της γενικής περιβαλλοντικής, έκθεσης. Εκτός από την χρησιµότητά τους για την εκτίµηση της έκθεσης, ορισµένοι από τους βιολογικούς δείκτες που έχουν αναπτυχθεί παρουσιάζουν αξιόλογες προοπτικές αξιοποίησης και σαν δείκτες κινδύνου, δηλαδή σαν πρώϊµοι δείκτες επιβλαβών επιδράσεων στην υγεία οι οποίοι εµφανίζονται πολύ πριν από την εµφάνιση κλινικά αναγνωρίσιµων συµπτωµάτων. Τέλος, σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί ως προς την ανάπτυξη βιολογικών δεικτών ατοµικής ευαισθησίας οι οποίο ενδέχεται να επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισµό ατόµων µε αυξηµένη ευαισθησία στις επιβλαβείς επιδράσεις συγκεκριµµένων ουσιών ή κατηγοριών ουσιών. Η συνδυασµένη αξιοποίηση των παραπάνω ειδών βιολογικών δεικτών µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά οφέλη στον χώρο της υγειινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας αφού επιτρέπει - περισσότερο ακριβή και εξατοµικευµένη εκτίµηση της έκθεσης σε καρκινογόνους χηµικούς παράγοντες, - µείωση του χρόνου µεταξύ της έκθεσης και της ανίχνευσης βιολογικά σηµαντικών επιδράσεων, - αναγνώριση ατόµων ή οµάδων µε αυξηµένη ευαισθησία, κληρονιµική (γενετικά προσδιορισµένη) ή επίκτητη. Τα οφέλη αυτά προσφέρονται για αξιοποίηση σε διάφορα επίπεδα, όπως, για παράδειγµα, για την συγκριτική εκτίµηση της συνολικής έκθεσης που συνεπάγονται διαφορετικές εργασιακές πρακτικές ή συγκεκριµµένοι χώροι εργασίας, την πρώϊµη αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας προστατευτικών παρεµβάσεων, και προσδιορισµό ανεκτών ορίων έκθεσης µε µικρότερο βαθµό αβεβαιότητας.

2 Μηχανισµός χηµικής καρκινογένεσης και βιολογικοί δείκτες έκθεσης Η χρησιµότητα των βιολογικών δεικτών έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες, και των δεικτών των αντιστοίχων κινδύνων υγείας, συναρτάται µε την θέση που οι δείκτες αυτοί κατέχουν στα πλαίσια του µηχανισµού της χηµικής καρκινογένεσης. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται σχηµατικά τα σηµαντικότερα βήµατα του µηχανισµού δράσης των χηµικών καρκινογόνων ουσιών (τουλάχιστο της µεγάλης πλειοψηφίας τους). Στο κείµενο που ακολουθεί διάφοροι δείκτες έχουν αναπτυχθεί θα περιγραφούν συνοπτικά σε σχέση µε την θέση τους στον µηχανισµό της καρκινογένεσης. Γενικά µπορεί κανείς να πει ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται κάποιος δείκτης στα πρώϊµα στάδια της καρκινογένεσης όπως αυτή περιγράφεται στο Σχήµα 1 τόσο πιο πολύ λειτουργεί σαν δείκτης έκθεσης, ενώ όσο πιο κοντά βρίσκεται προς τα όψιµα στάδια τόσο λειτουργεί σαν δείκτης κινδύνου. Οπως φαίνεται στο Σχήµα 1, µετά την απορρόφησή τους στον οργανισµό οι καρκινογόνες ουσίες αρχικά υφίστανται µεταβολισµό ο οποίος οδηγεί στην αδρανοποίησή τους και/ή την αποβολή τους (αποτοξίνωση) ή την µετατροπή τους σε βιολογικά ενεργούς µεταβολίτες (µεταβολική ενεργοποίηση). Η συγκέντρωση µιάς ουσίας, ή ενός µεταβολίτη της, στο αίµα ή τα ούρα αποτελεί ένα πρώϊµο δείκτη της ποσότητας της ουσίας που εισήλθε στον οργανισµό ή, στην περίπτωση των µεταβολιτών, που υπέστη την αντίστοιχη µεταβολική µετατροπή στο συγκεκριµµένο άτοµο. Κατά συνέπεια αποτελεί ένα δείκτη της "εσωτερικής" δόσης ή έκθεσης του ατόµου που αντανακλά την συνολική έκθεση από όλες τις οδούς (αναπνοή, δερµατική απορρόφηση, κατάποση) (Σχήµα 2). Τα επίπεδα του δείκτη αυτού αυξάνονται σύντοµα µετά από την σχετική έκθεση, ενώ µειώνονται επίσης σχετικά γρήγορα (συνήθως σε διάστηµα λίγων ωρών) µετά από την µείωση ή διακοπή της. Η γρήγορη ανταπόκριση του δείκτη αυτού στα επίπεδα έκθεσης τον καθιστά ακατάλληλο για την εκτίµηση της µακροπρόθεσµης έκθεσης, ενώ αντίθετα τον καθιστά ιδιαίτερα χρήσιµο για την σύντοµη εκτίµηση των επιπτώσεων στην έκθεση που προκύπτουν από κάποια παρέµβαση (π.χ. αλλαγές στην διαδικασία παραγωγής, εισαγωγή προστατευτικών µέτρων κλπ). Ένα παράδειγµα βιολογικού δείκτη της εσωτερικής δόσης που χρησιµοποιείται µε ιδιαίτερη επιτυχία στον χώρο της εργασιακής υγειινής είναι το 1- υδροξυπυρένιο των ούρων, µεταβολίτης του πυρενίου ο οποίος χρησιµοποιείται σαν γενικός δείκτης της εσωτερικής έκθεσης στους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. Μέσω της "µεταβολικής ενεργοποίησης" τα καρκινογόνα µετατρέπονται σε χηµικά ενεργά (ηλεκτρονιόφιλα) ενδιάµεσα τα οποία είναι σε θέση να αντιδράσουν µε τα κυτταρικά συστατικά και να σχηµατίσουν µε αυτά χηµικά σταθερά σύµπλοκα. Ενώ τα σύµπλοκα µε τις πρωτεϊνες δεν φαίνονται γενικά να έχουν κάποια επιβλαβή επίδραση στην λειτουργία του κυττάρου, τα σύµπλοκα µε το DNA έχουν σαν συνέπεια την αλλοίωση της λειτουργίας του DNA (π.χ. µείωση της ακρίβειας µε την οποία αντιγράφεται κατά την διάρκεια του κυτταρικού πολλαπλασιασµού). Μεταξύ των συνεπειών τέτοιων αλλοιώσεων είναι η παραγωγή µεταλλάξεων, δηλαδή µόνιµων αλλαγών στην αλληλουχία των γονιδίων, πράγµα που, µε την σειρά του, οδηγεί στην παραγωγή πρωτεϊνών µε αλλοιωµένη λειτουργικότητα η οποία παίζει άµεσο ρόλο στην καρκινική εξαλλαγή του κυττάρου. Κατά συνέπεια τα σύµπλοκα των καρκινογόνων µε το DNA µπορούν να θεωρηθούν σαν η πρώτη, βιολογικά κρίσιµη επίδραση των καρκινογόνων. Ο βαθµός στον οποίο σχηµατίζονται σε κάποιο άτοµο εξαρτάται από τα επίπεδα έκθεσής του καθώς και από την σχετική αποτελεσµατικότητα µε την οποία λειτουργούν στο άτοµο αυτό οι διάφοροι µεταβολικοί (αποτοξινοτική και ενεργοποιητικοί) δρόµοι. Γιαυτό και τα σύµπλοκα καρκινογόνων-dna θεωρούνται σαν δείκτες της βιολογικά σηµαντικής έκθεσης" σε ατοµικό επίπεδο (Σχήµα 2). Λόγω όµως της θέσης τους στον µηχανισµό της καρκινογένεσης (άµεση εµπλοκή), παρουσιάζουν το ενδεχόµενο να λειτουργήσουν και σαν δείκτες κινδύνου. Πρόσφατα έχουν παρουσιασθεί οι πρώτες θετικές ενδείξεις για το ενδεχόµενο αυτό, από επιδηµιολογικές µελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι άτοµα µε αυξηµένα επίπεδα βλαβών στο DNA τους παρουσίασαν µακροπρόθεσµα αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου.

3 Κατά τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στην ανάπτυξη ευαίσθητων αναλυτικών µεθόδων για την µέτρηση των συµπλόκων µε το DNA µεγάλου αριθµού καρκινογόνων ουσιών που απαντώνται στο εργασιακό ή το γενικό περιβάλλον. Για την παρακολούθηση της ανθρώπινης έκθεσης τα σύµπλοκα αυτά µετρώνται συνήθως σε εύκολα προσβάσιµους ιστούς όπως τα κύτταρα του αίµατος (λεµφοκύτταρα ή συνολικά λευκά αιµοσφαίρια). Μετά από έκθεση σε κάποια καρκινογόνο ουσία, τα επίπεδα των συµπλόκων µε το DNA αυξάνονται σύντοµα (ανάλογα µε τον ρυθµό µεταβολισµού της ουσίας) ενώ, λόγω της λειτουργίας των µηχανισµών επιδιόρθωσης των βλαβών του DNA, τα σύµπλοκα αυτά εξαφανίζονται µε ρυθµό που συνήθως κυµαίνεται µεταξύ λίγων ηµερών και λίγων εβδοµάδων. Κατά συνέπεια η µέτρηση των συµπλόκων του DNA δίνει πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση του ατόµου κατά την διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου. Όπως και τα σύµπλοκα του DNA, τα σύµπλοκα των καρκινογόνων µε τις πρωτεϊνες αποτελούν επίσης δείκτες έκθεσης, αφού και στην περίπτωσή τους τα επίπεδα σχηµατισµού τους εξαρτώνται από τα επίπεδα έκθεσης και την µεταβολική ικανότητα του ατόµου. Στην περίπτωση αυτή, όµως, η απουσία εµπλοκής τους στον µηχανισµό της καρκινογένεσης περιορίζει την χρησιµότητά τους σαν δεικτών κινδύνου (Σχήµα 2). Από την άλλη πλευρά, η απουσία ενεργού επιδιόρθωσής τους τα καθιστά περισσότερο µακρόβια, αφού η διάρκεια της ζωής του εξαρτάται από την χηµική τους σταθερότητα και τον χρόνο ζωής της αντίστοιχης πρωτεϊνης. Τα σύµπλοκα αυτά συνήθως µετρώνται στην αιµοσφαιρίνη ή την αλβουµίνη του ορρού, πρωτεϊνες εύκολα προσβάσιµες και µε χρόνο ζωής που κυµαίνεται σε επίπεδα µερικών µηνών. Συνεπώς έχουν το πλεονέκτηµα ότι προσφέρονται για την εκτίµηση της έκθεσης σε σχετικά µακροχρόνια κλίµακα. Όµως σηµειώνεται ότι, άν και έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικά ευαίσθητες µεθοδολογίες για την µέτρησή τους για σειρά καρκινογόνων περιβαλλοντικού ή εργασιακού ενδιαφέροντος, οι αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις είναι σχετικά µεγάλες αφού συνήθως βασίζονται στην χρήση φασµατογραφίας µάζας και µάλιστα ιδιαίτερα ύψηλής τεχνολογίας. Οι δείκτες που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν χηµικούς δείκτες της παρουσίας των καρκινογόνων ή των µεταβολιτών τους σε βιολογικά υγρά ή σε βιολογικά µακροµόρια, και κατά συνέπεια µπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση στις αντίστοιχες, συγκεκριµµένες χηµικές ουσίες. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται παραδείγµατα δεικτών έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες εργασιακού ενδιαφέροντος. Αν και η εφαρµογή σε ερευνητικό πλαίσιο των δεικτών αυτών έχει αποδείξει την χρησιµότητά τους, σηµειώνεται ότι οι σχετικά µεγάλες τεχνικές απαιτήσεις για την µέτρησή τους έχει αποτρέψει µέχρι σήµερα την εφαρµογή τους για την εκτίµηση της έκθεσης, και των αντιστοίχων κινδύνων, στον εργασιακό χώρο σε επίπεδο ρουτίνας, µε σηµαντικότερο παράδειγµα εκτεταµένης και επιτυχούς εφαρµογής το 1- υδροξυπυρένιο των ούρων.

4 Βιολογικοί δείκτες κινδύνου 'Οπως έχει ήδη αναφερθεί, τα σύµπλοκα των καρκινογόνων µε το DNA οδηγούν στην παραγωγή µεταλλάξεων οι οποίες αποτελούν µόνιµες βιολογικές αλλοιώσεις. Μετά από έκθεση σε κάποια καρκινογόνο ουσία στα επίπεδα που συνήθως απαντώνται στο εργασιακό περιβάλλον παράγονται µερικές δεκάδες χιλιάδες σύµπλοκα ανά κύτταρο τα οποία εντοπίζονται σε διάφορα σηµεία του γονιδιώµατος, δηλαδή σε διάφορα γονίδια, στα οποία και τελικά προκαλούν µεταλλάξεις. Τέτοιου είδους αλλοιώσεις εµφανίζονται µέσα σε διάστηµα ηµερών ή εβδοµάδων από την έκθεση σε κάποιο καρκινογόνο, ενώ η διάρκεια της ζωής τους εξαρτάται από την διάρκεια ζωής των κυττάρων στα οποία βρίσκονται. Τείνουν να είναι σχετικά µακρόβιες (µήνες χρόνια), και µάλιστα αν σχηµατίστηκαν σε πρωτόγονα κύτταρα τότε πρέπει να θεωρηθούν σαν µόνιµες. Άν τα γονίδια στα οποία εντοπίζονται οι µεταλλάξεις αυτές είναι κρίσιµα για τον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασµού (π.χ. πρωτο-ογκογονίδια) τότε οι µεταλλάξεις µπορεί να παίζουν άµεσο ρόλο στην καρκινογένεση. Ακόµα όµως και δεν συµµετέχουν στον µηχανισµό της καρκινογένεσης, µπορούν να λειτουργήσουν σαν πρώϊµοι δείκτες των µόνιµων βιολογικών επιδράσεων των καρκινογόνων (Σχήµα 2). Τέτοιοι δείκτες µπορούν να ανιχνευθούν µε την µορφή γονιδιακών µεταλλάξεων σε συγκεκριµµένα γονίδια (π.χ. στο γονίδιο HPRT), ή σαν ανωµαλίες ή µετακινήσεις γενετικού υλικού σε µεταφασικά χρωµοσώµατα ή ενδοφασικούς πυρήνες (ανταλλαγές αδελφών χρωµατίδων, µικροπυρήνες, κλπ). Οι αλλοιώσεις αυτές αποτελούν γενικούς (generic) δείκτες κυτταρικής αλλοίωσης ανεξάρτητα από την ουσία που τις προκάλεσε, δηλαδή σε αντίθεση µε τους δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι ειδικοί για συγκεκριµµένες καρκινογόνες ουσίες. Mάλιστα σε προοπτικές επιδηµιολογικές µελέτες έχει δειχθεί ότι η παρουσία αυξηµένων επιπέδων χρωµοσωµικών ανωµαλιών σε λεµφοκύτταρα αίµατος συσχετίζεται µε αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου, πράγµα που υποδηλώνει ότι ο δείκτης αυτός µπορεί να λειτουργήσει σαν δείκτης κινδύνου. είκτες ατοµικής ευαισθησίας Όπως έχει ήδη αναφερθεί, µετά από την είσοδό τους στον οργανισµό οι καρκινογόνες ουσίες συνήθως υπόκεινται σε µεταβολισµό ο οποίος οδηγεί είτε στην αδρανοποίηση/ αποβολή τους είτε στην ενεργοποίησή τους και την µετατροπή τους σε ενδιάµεσα τα οποία σχηµατίζουν σύµπλοκα µε το DNA (την πρώτη βιολογικά σηµαντική επίδραση των καρκινογόνων ουσιών). Η ικανότητα εκτέλεσης αυτών των µεταβολικών διεργασιών διαφέρει από άτοµο σε άτοµο και τα αίτιά των παρατηρουµένων διακυµάνσεων δεν είναι γενικά κατανοητά. Μιά αιτία που έχει αναγνωρισθεί σχετίζεται µε την γενετική διαφορετικότητα, δηλαδή µε την παρουσία διαφορών (συνήθως περιορισµένων σε ένα νουκλεοτίδιο) στην αλληλουχία των σχετικών γονιδίων µεταξύ διαφόρων ατόµων. Η παρουσία των γενετικών αυτών πολυµορφισµών σε γονίδια µεταβολισµού των καρκινογόνων έχει σαν συνέπεια παραγωγή διαφορετικών επιπέδων των κρίσιµων αλλοιώσεων του DNA µετά από όµοια έκθεση, πράγµα που πιστεύεται ότι συνεπάγεται διαφορετική ευαισθησία στις καρκινογόνες επιδράσεις των αντιστοίχων ουσιών. Ανάλογη διακύµανση στην ατοµική ευαισθησία στα καρκινογόνα προκαλείται και από γενετικούς πολυµορφισµούς σε άλλα γονίδια που εµπλέκονται στην καρκινογένεση, όπως είναι τα γονίδια επιδιόρθωσης του DNA, γονίδια ελέγχου του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, της απόπτωσης κλπ. Τα κυριώτερα γονίδια των οποίων οι πολυµορφισµοί έχουν µελετηθεί ως δείκτες ατοµικής ευαισθησίας στα καρκινογόνα του εργασιακού χώρου είναι τα γονίδια µεταβολισµού φάσης Ι που ανήκουν στην οικογένεια του κυττοχρώµατος P450, όπως το CYP1A1, CYP1B1, CYP2D6, CYP2E1 κλπ, καθώς και γονίδια µεταβολισµού φάσης ΙΙ όπως η Ν-ακετυλοτρανσφεράση ΝΑΤ2 και οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης GSTµ,GSTπ και GSTθ, κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι άτοµα µε συγκεκριµµένους πολυµορφισµούς, ή συνδυασµούς πολυµορφισµών σε διαφορετικά γονίδια (π.χ. CYP1A1/GSTµ) παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα συµπλόκων του DNA, αλλά και αυξηµένη πιθανότητα καρκινογένεσης. Ο βαθµός αύξησης του κινδύνου που έχουν µέχρι σήµερα συσχετισθεί µε τους πολυµορφισµούς αυτούς είναι σχετικά µικρός (συνήθως

5 λιγότερο από διπλασιασµός). Αν όµως ληφθεί υπόψη η µεγάλη συχνότητα παρουσίας πολυµορφισµών στο ανθρώπινο γονιδίωµα (υπολογίζεται µέση συχνότητα µιάς µετάλλαξης κάθε 1500 νουκλεοτίδια), τότε µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι ο κατάλληλος συνδυασµός µεταλλάξεων σε σειρά γονιδίων τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία στα πλαίσια του µηχανισµού της καρκινογένεσης µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της ατοµικής ευαισθησίας. Με δεδοµένη την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας ανίχνευσης γενετικών διακυµάνσεων µπορεί κανείς βάσιµα να προβλέψει ότι η ανακάλυψη τέτοιων συνδυασµών πολυµορφισµών οι οποίοι σε συνέργεια οδηγούν στην διαµόρφωση σηµαντικά αυξηµένης ατοµικής ευαισθησίας είναι θέµα χρόνου, προοπτική µε µεγάλη σπουδαιότητα σε ό,τι αφορά την πρόληψη του καρκίνου, η οποία ταυτόχρονα θέτει και σηµαντικά ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά ερωτήµατα. Συµπεράσµατα ιάφοροι βιολογικοί δείκτες επιτρέπουν την παρακολούθηση, σε ατοµικό επίπεδο, της εργασιακής έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες. Ορισµένοι από του δείκτες αυτούς (βλάβες DNA) προσφέρουν την προοπτική λειτουργίας και σαν δείκτες κινδύνου µελλοντικής νόσησης. Σε επίπεδο κανονιστικό, η απουσία επαρκώς στοιχειοθετηµένων πληροφοριών για τις δοσολογικές σχέσεις µεταξύ δεικτών και επιπτώσεων υγείας δεν επιτρέπει ακόµα τον καθορισµό ορίων για τους βιολογικούς δείκτες των καρκινογών ουσιών. Όµως οι ήδη διαθέσιµοι δείκτες µπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση της χρονικής και τοπικής διακύµανσης της έκθεσης καθώς και της αποτελεσµατικότητας προστατευτικών και προληπτικών παρεµβάσεων. Τέλος, οι τεχνολογικές εξελίξεις προδιαγράφουν την προοπτική δυνατότητας ανίχνευσης ατόµων µε αυξηµένη γενετική ευαισθησία σε τοξικούς χηµικούς παράγοντες. Οι ηθικές, νοµικές και κοινωνικές προκτάσεις των εξελίξεων αυτών είναι σηµαντικές. Bιβλιογραφία 1. A. Mutti, Biological monitoring in occupational and enviornmental toxicology. Toxicol. Lett. 108 (1999) G. Talaska, A. Maier, S. Henn, A. Booth-Jones, Y. Tsuneoka, R. Vermeulen and B. L. Schumann, Carcinogen biomonitoring in human exposures and laboratory research: validation and application to human occupational exposures. Toxicol. Lett. 134 (2002) F.J. Jongeneelen, Benchmark guideline for urinary 1-hydroxypyrene as biomarker of occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons. Ann. Occup. Hyg. 45 (2001) 3 13.

6 Σχήµα 1: Μηχανισµός χηµικής καρκινογένεσης και βιολογικοί δείκτες αποβολή µεταβολική απενεργοποίηση / αποτοξίνωση ανενεργοί µεταβολίτες καρκινογόνο ενεργοί µεταβολίτες µεταβολική ενεργοποίηση εξωτερική δόση (περιβαλλοντική παρακολούθηση) εσωτερική δόση επιδιόρθωση DNA σύµπλοκα µε DNA σύµπλοκα µε πρωτεϊνες βιολογικά σηµαντική δόση µεταλλάξεις / µόνιµες γενετικές βλάβες σε καρκινικά γονίδια πρώϊµες βιολογικές επιδράσεις νεοπλασία

7 Σχήµα 2: Βιολογικοί δείκτες στην εκτίµηση κινδύνων από καρκινογόνους παράγοντες έκθεση δοσολογική σχέση νόσος εσωτερική δόση βιολογικά σηµανική δόστη πρώϊµες βιολογικές επιδράσεις αλλαγές δοµής/ λειτουργίας ουσίες / µεταβολίτες / µεταλλαξογόνος δραστικότητα σε ούρα σύµπλοκα µε DNA ή πρωτεϊνες σε κύτταρα (αίµατος ή ούρων) ή ούρα χρωµοσωµικές ανωµαλίες / µεταλλάξεις σε κύτταρα αίµατος γενετική έκφραση/ γενετικές αλλαγές σε προκαρκινικούς ιστούς ή κύτταρα δείκτες έκθεσης δείκτες κινδύνου ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ώρες - µέρες µέρες - εβδοµάδες εβδοµάδες - µήνες µήνες +

8 Πίνακας 1: Βιολογικοί δείκτες έκθεσης και κινδύνου για καρκινογόνους παράγοντες του εργασιακού χώρου βενζόλιο S-φαινυλοµερκαπτουρικό οξύ ούρων / σύµπλοκα αιµοσφαιρίνης αιθυλενοξείδιο 1,3-βουταδιένιο βενζιδίνη 4-αµινοδιφαινύλιο πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) (πίσσα, ατελής καύση) σύµπλοκα αιµοσφαιρίνης & DNA σύµπλοκα αιµοσφαιρίνης & DNA σύµπλοκα αιµοσφαιρίνης & DNA σύµπλοκα αιµοσφαιρίνης & DNA 1-υδροξυπυρένιο ούρων σύµπλοκα αλβουµίνης, αιµοσφαιρίνης & DNA

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Ευρεία ανασκόπηση Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Ανασκόπηση Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του : Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Κωνσταντίνα Σουλελέ 1, Ειρήνη Χριστοδούλου 1, Παναγιώτης Μαχαίρας 2 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα θέμα Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα Μια επισκόπηση της επιστήμης και των θεμάτων που εγείρονται Δημοσίευση κατόπιν αδείας από την U.S. National Academy of Sciences, www.nationalacademies.org/stemcells.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα

Κεφάλαιο 1 ο. Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Κεφάλαιο 1 ο Η επιστήμη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σήμερα Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι μια επιστήμη με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εφαρμογών που επιδέχεται πληθώρα ορισμών. Τόσο στα ελληνικά, όσο και στη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ" ΕΙΔΙΚΈ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ

Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΕΙΔΙΚΈ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΈ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η σημασία της αντιοξειδωτικής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού» ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Α.Φ.Τ: 2010069019, Α.Π.Τ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΤΑΡΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β.

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β. 1 N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 Αγαπητοί συνάδελφοι Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα- τηλ. επικοινωνίας: 2103645751, fax. no: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τµήµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί Επιβλέπουσα: Mαρία Μητροσύλη ΑΘΗΝΑ 2004 1 Summary The discovery

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Αναστασία Πανταζοπούλου - Φωτεινέα Ιατρός Υγειονολόγος - Επιδηµιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα