ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για τη δράση της παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας (D4) πραγματοποιήθηκαν συστηματικές μετρήσεις του αριθμού των ειδών που άμεσα σχετίζονται με τον υγρότοπο αλλά και δειγματοληψίες ειδών συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων. Από προγενέστερη έρευνα στην περιοχή προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα υδρόβια, τα παρυδάτια και τα στρουθιόμορφα είναι οι πολυπληθέστερες κατηγορίες ειδών πουλιών που παρατηρούνται στη λίμνη Άγρα (Πλατής κ.α., 2000). Η δράση παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος LIFE, έρχεται να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει την υπάρχουσα γνώση για τις προαναφερόμενες κατηγορίες ειδών που σχετίζονται άμεσα με τη λίμνη Άγρα. Κύριος σκοπός της δράσης σε ότι αφορά τα υδρόβια και παρυδάτια είδη ήταν η εύρεση της μεταβολής του αριθμού τους και της χωρικής κατανομής τους στα διάφορα τμήματα της λίμνης. Κύριος σκοπός της δράσης σε ότι αφορά τα στρουθιόμορφα είδη ήταν η καταγραφή των ειδών που παρατηρούνται στο καλαμώνα και στα διάφορα ενδιαιτήματα περιμετρικά της λίμνης κατά την αναπαραγωγική και μεταναστευτική περίοδο, καθώς και εκτίμηση της δομής της βιοκοινότητας των στρουθιόμορφων κατά την αναπαραγωγική περίοδο στον καλαμώνα κυρίως αλλά και σε άλλα ενδιαιτήματα. Υλικά και μέθοδοι Από τον Οκτώβριο 2004 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2006 πραγματοποιήθηκαν καταγραφές των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών πουλιών και δακτυλιώσεις στρουθιόμορφων ειδών που φωλιάζουν στους καλαμιώνες ή διέρχονται από αυτούς κατά την περίοδο της μετανάστευσης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 74 μετρήσεις από τις οποίες οι 36 αφορούσαν στις καταγραφές ορνιθοπανίδας και οι 38 στις δακτυλιώσεις. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών μεθόδων για κάθε μία δράση. 1.1 Καταγραφές υδρόβιων και παρυδάτιων Οι καταγραφές πουλιών πραγματοποιήθηκαν όλες τις εποχές του έτους, αλλά δόθηκε έμφαση τις περιόδους φθινοπωρινής μετανάστευσης και διαχείμασης. Για το λόγο αυτό ο μεγαλύτερος αριθμός καταγραφών πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο και το χειμώνα (από 14 καταγραφές) σε σύγκριση με την άνοιξη (6 καταγραφές) και το καλοκαίρι (2 καταγραφές). Οι καταγραφές υδροβίων και παρυδάτιων έγιναν στο ανατολικό, κεντρικό και δυτικό τμήμα της λίμνης Άγρα (Σχήμα 1). Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες με καλή ορατότητα από τα ίδια κάθε φορά σημεία παρατήρησης, τα οποία κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του υγροτόπου. Κατά τη διάρκεια των καταγραφών τα στοιχεία καταχωρούνταν σε πίνακα που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό και περιλάμβανε το είδος, τον αριθμό των ατόμων, την ώρα παρατήρησης, τη θέση και το ενδιαίτημα. Επίσης, καταγράφονταν οι καιρικές συνθήκες, η θέση παρατήρησης, η ώρα έναρξης και λήξης της καταγραφής. Κατόπιν έγινε εισαγωγή των στοιχείων σε ειδική βάση δεδομένων.

2 1.2 Δακτυλιώσεις πουλιών με έμφαση στα στρουθιόμορφα είδη Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και έχει εφαρμογή σε διάφορα ερευνητικά πεδία που αφορούν την αναπαραγωγή, τη μετανάστευση, τη διαχείμαση των πουλιών κ.α. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων στοιχείων και παραμέτρων των πουλιών, όπως η αναλογία των φύλων, ενδείξεις αναπαραγωγής, εκτίμηση της ηλικίας των πουλιών κ.α, που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με άλλες μεθόδους γεγονός που μας οδήγησε στην επιλογή της. Οι δακτυλιώσεις πουλιών πραγματοποιήθηκαν με χρήση διχτύων παραλλαγής (mist nets) για την σύλληψη των πουλιών. Οι χρονικές περίοδοι των δειγματοληψιών επιλέχθηκαν να συμπίπτουν με την περίοδο της αναπαραγωγής και της φθινοπωρινής μετανάστευσης των πουλιών. Για την αρτιότερη απογραφή των ειδών χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά η μέθοδος της σημειακής καταγραφής (οπτικής και ακουστικής) σε σημεία γύρω από τα δίχτυα. Η χρήση της μεθόδου αυτής είχε καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα, που αφορούσε στην καταγραφή ειδών της ορνιθοπανίδας που δεν πιανόταν στα δίχτυα Επιλογή θέσεων δακτυλίωσης Για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων δακτυλίωσης έγινε επισταμένη έρευνα τόσο περιμετρικά της λίμνης όσο και στα προσβάσιμα σημεία στο εσωτερικό του καλαμώνα. Τα κριτήρια για την επιλογή των πλέον κατάλληλων περιοχών ήταν : α) η κατά το δυνατόν καλύτερη αντιπροσώπευση διαφόρων ενδιαιτημάτων του καλαμώνα στην περιοχή β) η έλλειψη έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας (πχ βόσκηση, αγροτικές δραστηριότητες) γ) η δυνατή πρόσβαση σε όλα τα ενδιαιτήματα δ) η ευκολία δειγματοληψίας σε αυτά. Επιλέχθηκαν τρεις θέσεις, η πρώτη περιμετρικά της λίμνης σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το χωριό Νησί (πρώτος δακτυλιωτικός σταθμός), η δεύτερη στον κεντρικό εσωτερικό καλαμώνα, στην βόρεια πλευρά της λίμνης, 5 χιλιόμετρα από το χωριό Νησί (δεύτερος δακτυλιωτικός σταθμός) και η τρίτη στη δυτική πλευρά της λίμνης κοντά στην θέση Πηγές, 3 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Βρυτά. Αποτελέσματα Ι. Μεταβολές του αριθμού των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών Συνολικά καταγράφηκαν 31 είδη από τα οποία 22 ανήκουν στα υδρόβια και τα 7 στα πελαργόμορφα. Τα είδη αυτά κατατάσσονται στις οικογένειες Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Pelecanidae, Ardeidae, Ciconiidae, Anatidae και Rallidae. Ο μέσος αριθμός και η τυπική απόκλιση των ατόμων που καταγράφηκαν την πρώτη περίοδο (Οκτώβριο 2004 έως Ιούνιο 2005) ήταν ± άτομα, τη δεύτερη (Σεπτέμβριο 2005 έως Ιούνιο 2006) ήταν ± άτομα και την τρίτη περίοδο (Σεπτέμβριο 2006 έως Δεκέμβριο 2006) ± 693 άτομα. O μεγαλύτερος αριθμός υδροβίων και παρυδάτιων καταγράφηκε το διάστημα από μέσα Οκτωβρίου μέχρι και μέσα Φεβρουαρίου και τις τρεις περιόδους έρευνας. Ο μέγιστος αριθμός ανά μέτρηση ήταν άτομα από 17 διαφορετικά είδη και καταγράφηκε στα τέλη Νοεμβρίου Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά οικογένεια και είδος της μεταβολής του αριθμού των ατόμων των υδροβίων και πελαργόμορφων στη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

3 1. Podicipedidae Στη λίμνη Άγρα καταγράφηκαν τρία είδη της οικογένειας Podicipedidae. Αυτά είναι το Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis, το Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus και το Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis. Το Νανοβουτηχτάρι και το Σκουφοβουτηχτάρι εμφανίστηκαν συχνότερα από το Μαυροβουτηχτάρι, το οποίο καταγράφηκε συνολικά τρεις φορές (ένα άτομο τέλη Οκτωβρίου 2005, ένα άτομο τέλη Φεβρουαρίου 2006 και τρία άτομα τέλη Οκτωβρίου 2006). Ο μεγαλύτερος αριθμός Νανοβουτηχταριών και Σκουφοβουτηχταριών καταγράφηκε στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα. Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενέστερα τα δύο πολυπληθέστερα είδη Βουτηχταριών. 1.1 Νανοβουτηχτάρι Το Νανοβουτηχτάρι είναι το δεύτερο πολυπληθέστερο είδος στη λίμνη και η παρουσία του καταγράφηκε όλο το έτος. Ο μέσος αριθμός Νανοβουτηχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 267±153 άτομα την πρώτη περίοδο (Οκτώβριος 2004 έως Ιούνιος 2005), 283 ± 182 άτομα τη δεύτερη περίοδο (Σεπτέμβριος 2005 έως Ιούνιο 2006) και 513 ± 73 άτομα την τρίτη (Σεπτέμβριος 2006 έως Δεκέμβριο 2006). Η μέγιστη μέτρηση στο σύνολο των περιόδων ήταν 610 άτομα (αρχές Δεκεμβρίου 2006) ενώ η ελάχιστη 12 άτομα (τέλη Μαΐου 2006). Τα περισσότερα Νανοβουτηχτάρια εμφανίζονται στη λίμνη το φθινόπωρο, στη συνέχεια ο αριθμός τους μειώνεται σταδιακά και τελικά στις αρχές καλοκαιριού στη λίμνη υπάρχουν μόνο τα αναπαραγόμενα άτομα Τη δεύτερη περίοδο υπήρχαν τουλάχιστον 15 ζευγάρια με 2 μέχρι 3 νεοσσούς. Το Νανοβουτηχτάρι καταγράφηκε και στα τρία τμήματα, ανατολικό, κεντρικό και δυτικό της λίμνης Άγρα καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Τα περισσότερα όμως καταγράφηκαν στο κεντρικό τμήμα της λίμνης, ανεξάρτητα από την εποχή και την περίοδο έρευνας. 1.2 Σκουφοβουτηχτάρι Το Σκουφοβουτηχτάρι καταγράφηκε στη λίμνη Άγρα όλες τις εποχές του έτους, όχι όμως και στο σύνολο των καταγραφών που πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός Σκουφοβουτηχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 2±3 άτομα την πρώτη περίοδο, 3±5 τη δεύτερη και 2±3 άτομα την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση στο σύνολο των περιόδων έρευνας ήταν 20 άτομα (μέσα Ιουνίου 2006). Η μεγαλύτερη περίοδος που δεν καταγράφηκαν Σκουφοβουτηχτάρια στη λίμνη ήταν από τον Δεκέμβριο 2005 μέχρι και τον Φεβρουάριο Ο αριθμός των Σκουφοβουτηχταριών ήταν μικρός κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αυξήθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Τον Ιούνιο 2006 καταγράφηκαν τέσσερα ζευγάρια τα οποία είχαν συνολικά 12 νεοσσούς. Το Σκουφοβουτηχτάρι καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής φωλιές Σκουφοβουτηχταριών παρατηρήθηκαν μόνο στο νότιο και κεντρικό τμήμα της λίμνης. 2. Phalacrocoracidae Καταγράφηκαν δύο είδη της οικογένειας Phalacrocoracidae, ο Κορμοράνος Phalacrocorax carbo και η Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus η οποία είναι προστατευόμενο είδος. Ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα δυο αυτά είδη. 2.1 Κορμοράνος Phalacrocorax carbo Ο Κορμοράνος έχει μόνιμη παρουσία στη λίμνη Άγρα, αλλά δεν φωλιάζει γύρω από τη λίμνη (Εικόνα 7). Ο μέσος αριθμός Κορμοράνων και η τυπική απόκλιση ήταν 80±53 την πρώτη περίοδο, 112±191 τη δεύτερη και 86±42 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 159 άτομα (αρχές Ιανουαρίου 2005).

4 Γενικά, ο αριθμός των Κορμοράνων ήταν αυξημένος κατά τη διάρκεια του χειμώνα Από την αρχή της άνοιξης μεγάλος αριθμός ατόμων αναχωρούν προς τις περιοχές αναπαραγωγής με αποτέλεσμα, στις αρχές καλοκαιριού να εμφανίζεται ιδιαίτερα μικρός αριθμός ατόμων. Ο Κορμοράνος καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης. 2.2 Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus Η Λαγγόνα καταγράφηκε καθ όλη τη διάρκεια των περιόδων έρευνας, παρά το ότι δεν φωλιάζει στη λίμνη Άγρα (Εικόνα 8). Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 13±8 άτομα την πρώτη περίοδο, 17±13 τη δεύτερη και 7±5 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 36 άτομα (αρχές Ιανουαρίου 2006). Ο αριθμός των Λαγγόνων αυξάνει στα τέλη του φθινοπώρου, η αύξηση συνεχίζεται τους χειμερινούς μήνες μέχρι και τα μέσα της άνοιξης, το καλοκαίρι ο μέσος αριθμός τους είναι μικρός. Πρόκειται για μη αναπαραγόμενα άτομα, αφού δεν έχουν βρεθεί φωλιές γύρω από τη λίμνη. Η Λαγγόνα καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης. Στο κεντρικό τμήμα οι Λαγγόνες αυξάνουν το χειμώνα. Στο δυτικό τμήμα καταγράφηκε μικρός αριθμός κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής (τέλη του φθινόπωρου και αρχές της άνοιξης). 3. Pelecanidae Η οικογένεια Pelecanidae εκπροσωπείται στη λίμνη Άγρα από τον Αργυροπελεκάνο Pelecanus crispus ο οποίος είναι είδος παγκοσμίως απειλούμενο. 3.1 Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus Ο Αργυροπελεκάνος καταγράφηκε σποραδικά στη λίμνη Άγρα κυρίως το χειμώνα. Ο μέσος αριθμός των Αργυροπελεκάνων και η τυπική απόκλιση ήταν 5±16 άτομα την πρώτη περίοδο, 4±8 τη δεύτερη και 2±3 την τρίτη. Καταγράφηκε αύξηση των Αργυροπελεκάνων στα τέλη του χειμώνα και ο μέγιστος αριθμός τους ήταν 58 άτομα (αρχές Φεβρουαρίου 2005). Ο Αργυροπελεκάνος καταγράφηκε μόνο στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. 4. Ardeidae Συνολικά καταγράφηκαν έξι είδη από την οικογένεια των Ερωδιών. Αυτά είναι ο Ήταυρος Botarus stellaris, ο Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus, ο Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta, ο Αργυροτσικνιάς Ardea alba, ο Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea και ο Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea. Οι ερωδιοί προτιμούν τα ρηχά νερά και τις παρόχθιες θέσεις γύρω από τις ελεύθερες από βλάστηση επιφάνειες νερού. Η πλειονότητα των ερωδιών καταγράφηκε στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της λίμνης, εκτός από τον Μικροτσικνιά Ixobrychus minutus, ο οποίος καταγράφηκε στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα. Ο εντοπισμός νεαρών Μικροτσικνιάδων στα τμήματα αυτά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το είδος φωλιάζει εκεί. Από τα παραπάνω είδη μόνο ο Μικροτσικνιάς αναπαράγεται στη λίμνη. Ο Λευκοτσικνιάς καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης (ένα άτομο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006). Ο Ήταυρος και ο Αργυροτσικνιάς επισκέπτονται τη λίμνη το χειμώνα. Καταγράφηκαν συνολικά έξι άτομα Αργυροτσικνιά το Δεκέμβριο Τον Φεβρουάριο 2006 υπήρξαν δύο καταγραφές Ήταυρου από ένα άτομο κάθε φορά. Είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο άτομο το οποίο έμεινε στη λίμνη για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης τον Οκτώβριο 2005, παρατηρήθηκε ένα άτομο Πορφυροτσικνιά. Ο Σταχτοτσικνιάς είναι το είδος αυτής της οικογένειας που παρατηρήθηκε περισσότερες φορές και παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω.

5 4.1 Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea Ο Σταχτοτσικνιάς είναι το είδος του ερωδιού με τις περισσότερες καταγραφές στη λίμνη Άγρα. Καταγράφηκε κυρίως κατά τη φθινοπωρινή και εαρινή μετανάστευση και τη διαχείμαση και δεν φωλιάζει γύρω από τη λίμνη. Ο μέσος αριθμός Σταχτοτσικνιάδων και η τυπική απόκλιση ήταν 1±1 την πρώτη και δεύτερη περίοδο και 1±2 την τρίτη. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που καταγράφηκε ήταν τέσσερα άτομα (αρχές Νοεμβρίου 2005 και αρχές Δεκεμβρίου 2006). 5. Ciconiidae O Πελαργός Ciconia ciconia φωλιάζει στους οικισμούς γύρω από τη λίμνη. Το καλοκαίρι του 2005 υπήρχε μια φωλιά στο χωριό Νησί αλλά ένας από πελαργούς του αναπαραγόμενου ζευγαριού έπαθε ηλεκτροπληξία στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου και δεν καταγράφηκαν νεοσσοί. Το καλοκαίρι του 2006 δεν καταγράφηκε καμία φωλιά πελαργών γύρω από τη λίμνη. 6. Anatidae Η οικογένεια Anatidae είναι η πολυπληθέστερη οικογένεια στη λίμνη Άγρα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 14 είδη, ένα από τα οποία παγκοσμίως απειλούμενο η Βαλτόπαπια Aythya nyroca η οποία αναπαράγεται στη λίμνη. Ακολουθεί εκτενέστερη αναφορά σε κάθε ένα από τα είδη της συγκεκριμένης οικογένειας. 6.1 Κύκνος Cygnus olor Ο Κύκνος συναντάται όλο το έτος και φωλιάζει στη λίμνη Άγρα. Ο μέσος αριθμός Κύκνων και η τυπική απόκλιση ήταν 8±4 την πρώτη περίοδο, 12±8 τη δεύτερη και 15±7 άτομα την τρίτη. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στο σύνολο των περιόδων έρευνας ήταν 32 άτομα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (τέλη Μάιου 2006, περιλαμβάνονται και οι νεοσσοί). Ο Κύκνος καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό ατόμων εμφανίστηκε στο κεντρικό τμήμα. 6.2 Αγριόκυκνος Cygnus cygnus Ο Αγριόκυκνος έχει καταγραφεί στη λίμνη Άγρα το χειμώνα. Συνολικά έχουν καταγραφεί τρία άτομα στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 και από ένα άτομο στα τέλη Ιανουαρίου 2005 και στις αρχές Φεβρουαρίου Πάντοτε οι Αγριόκυκνοι παρατηρούνταν μαζί με Κύκνους. Δύο άτομα Αγριόκυκνου παρατηρήθηκαν στο κεντρικό τμήμα της λίμνης και ένα στο δυτικό. 6.3 Σφυριχτάρι Anas penelope Το Σφυριχτάρι εμφανίζεται στη λίμνη κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από τις περιοχές αναπαραγωγής προς τις περιοχές διαχείμασης. Αυτό προκύπτει από το ότι όλα τα Σφυριχτάρια εμφανίστηκαν στη λίμνη μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Η παρουσία του δεν ήταν σταθερή και ο αριθμός των ατόμων μικρός. Ο μέσος αριθμός Σφυριχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 2±4 τη πρώτη περίοδο, 1±2 τη δεύτερη. Ο μέγιστος αριθμός τους ήταν 11 άτομα (τέλη Νοεμβρίου 2004). Το Σφυριχτάρι καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα. 6.4 Καπακλής Anas strepera Ο Καπακλής διέρχεται από τη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής γιατί καταγράφηκαν δύο μέγιστα στις αρχές Δεκεμβρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου. Επίσης, κάποια άτομα μένουν στη λίμνη Άγρα το χειμώνα γιατί η παρουσία του είδους είναι σταθερή από τον Νοέμβριο μέχρι και τα μέσα Μαρτίου. Ο μέσος αριθμός των ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 16±14 τη πρώτη περίοδο, 10±14 τη δεύτερη και 4±3 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 49 άτομα στις αρχές Δεκεμβρίου 2005.

6 Ο Καπακλής καταγράφηκε στο κεντρικό και δυτικό τμήμα. Την πρώτη περίοδο έρευνας περισσότερα άτομα καταγράφηκαν στο κεντρικό τμήμα, ενώ τη δεύτερη στο δυτικό. 6.5 Κιρκίρι Anas crecca Το Κιρκίρι διέρχεται από τη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής και διαχειμάζει. Τα πρώτα άτομα παρατηρήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τα τελευταία στα μέσα Μαρτίου. Γενικά ο αριθμός των Κιρκιριών εμφάνισε έντονες αυξομειώσεις ιδιαίτερα τη δεύτερη περίοδο (Σεπτέμβριο Μάρτιο 2006). Ο μέσος αριθμός Κιρκιριών και η τυπική απόκλιση ήταν 8±10 την πρώτη περίοδο, 7±8 τη δεύτερη και 15±11 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 30 άτομα (τέλη Οκτωβρίου 2004). Το Κιρκίρι εμφανίζεται και στα τρία τμήματα της λίμνης. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί ανά μέτρηση συγκεντρώθηκαν στο ανατολικό. Στο κεντρικό τμήμα παρατηρήθηκε μικρός αριθμός Κιρκιριών την περίοδο της διαχείμασης. 6.6 Πρασινοκέφαλη Anas platyrhynchos Η Πρασινοκέφαλη αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα. Παρατηρείται όλο το έτος, αλλά αυξάνει σταδιακά από το φθινόπωρο μέχρι και το χειμώνα ενώ νωρίς την άνοιξη ο αριθμός των Πρασινοκέφαλων μειώνεται σημαντικά. Ο μέσος αριθμός Πρασινοκέφαλων και η τυπική απόκλιση ήταν 19±17 την πρώτη περίοδο, 14±18 τη δεύτερη και 26±11 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 38 άτομα (τέλη Δεκεμβρίου 2005). Η Πρασινοκέφαλη κατανέμεται και στα τρία τμήματα του υγροτόπου, αλλά κυρίως στο ανατολικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν καταγράφηκαν οι μέγιστοι αριθμοί Πρασινοκέφαλων την πρώτη και δεύτερη περίοδο έρευνας, όλα τα άτομα ήταν συγκεντρωμένα στο ανατολικό τμήμα. 6.7 Ψαλίδα Anas acuta H Ψαλίδα καταγράφηκε στη λίμνη σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Παρατηρήθηκαν τρία άτομα στα τέλη Νοεμβρίου 2004, οκτώ άτομα στις αρχές Μαρτίου 2005 και ένα άτομο στις αρχές Οκτωβρίου Η πλειονότητα των ατόμων καταγράφηκε στο δυτικό τμήμα της λίμνης. 6.8 Σαρσέλα Anas querquedula Η Σαρσέλα καταγράφηκε στη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια της εαρινής μετανάστευσης τους πρώτους μήνες της άνοιξης. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 1±4 την πρώτη περίοδο και 5±19 τη δεύτερη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 76 άτομα (τέλη Μαρτίου 2006). Η Σαρσέλα καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. 6.9 Χουλιαρόπαπια Anas clypeata Η Χουλιαρόπαπια καταγράφηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής ενώ λίγα άτομα διαχειμάζουν στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 8±11 την πρώτη περίοδο και 3±3 τη δεύτερη και 4±4 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 35 άτομα (τέλη Νοεμβρίου 2004). Η Χουλιαρόπαπια καταγράφηκε κυρίως στο ανατολικό τμήμα και τις τρεις ερευνητικές περιόδους Φερεντίνι Netta rufina Το Φερεντίνι καταγράφηκε σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από τις περιοχές αναπαραγωγής προς τις περιοχές διαχείμασης. Συνολικά καταγράφηκαν επτά άτομα την πρώτη περίοδο, δύο τη δεύτερη και ένα την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν τρία άτομα (τέλη Δεκεμβρίου 2004). Το Φερεντίνι καταγράφηκε κυρίως στο ανατολικό τμήμα της λίμνης.

7 6.11 Γκισάρι Aythya ferina Το Γκισάρι αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα και επίσης παρατηρείται όλο το έτος. Τα περισσότερα άτομα παρατηρούνται το χειμώνα και το φθινόπωρο. Την άνοιξη τα Γκισάρια είναι λιγότερα γιατί η πλειονότητα αναχωρεί προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 91±55 την πρώτη περίοδο και 97±82 τη δεύτερη και 161±52 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 296 άτομα (αρχές Φεβρουαρίου 2006). Το Γκισάρι καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, όμως ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στο κεντρικό Βαλτόπαπια Aythya nyroca Η Βαλτόπαπια είναι ένα από τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη το οποίο αναπαράγεται στην περιοχή. Τα περισσότερα άτομα παρατηρούνται το φθινόπωρο και την άνοιξη, ενώ ένας μικρός αριθμός διαχειμάζει στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 13±12 την πρώτη περίοδο και 11±13 τη δεύτερη και 25±19 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 46 άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου Η Βαλτόπαπια καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, όμως ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στο ανατολικό, ιδιαίτερα το χειμώνα Μαυροκέφαλη Aythya fuligula Η Μαυροκέφαλη καταγράφηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής ιδιαίτερα κατά τη εαρινή μετανάστευση. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 3±6 την πρώτη περίοδο και 1±2 τη δεύτερη και 1±2 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 17 άτομα στα τέλη Φεβρουαρίου Η Μαυροκέφαλη καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, ο μέγιστος αριθμός της όμως συγκεντρώθηκε στο κεντρικό τμήμα Χηνοπρίστης Mergus merganser Ένα αρσενικό άτομο Χηνοπρίστη καταγράφηκε μία φορά στη λίμνη Άγρα στα τέλη Ιανουαρίου Rallidae Η οικογένεια Rallidae εκπροσωπείται στη λίμνη Άγρα με τρία είδη τη Φαλαρίδα Fulica atra, τη Νερόκοτα Gallinula chloropus και τη Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus. Από αυτά η Νερόκοτα και η Φαλαρίδα απαντούν στη λίμνη όλο το έτος ενώ η Νεροκοτσέλα παρατηρήθηκε δύο μόνο καταγραφές (δύο άτομα στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 και ένα άτομο στα τέλη Νοεμβρίου 2006). Η Φαλαρίδα και η Νερόκοτα καταγράφηκαν και στα τρία τμήματα της λίμνης. Η Νεροκοτσέλα καταγράφηκε στο δυτικό και στο ανατολικό. 7.1 Φαλαρίδα Fulica atra Η Φαλαρίδα είναι το πολυπληθέστερο είδος στη λίμνη Άγρα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι Φαλαρίδες αυξήθηκαν σταδιακά από το φθινόπωρο προς τον χειμώνα, στη συνέχεια ο αριθμός τους εμφάνισε μικρές αυξομειώσεις μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όπου φαίνεται να μειώνεται έντονα εξαιτίας της μετακίνησης των ατόμων που δεν αναπαράγονταιστη λίμνη προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 3.133±1.284 την πρώτη περίοδο, 2.785±1.499 τη δεύτερη και 3.312±635 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν άτομα (τέλη Νοέμβριου 2004) και η ελάχιστη 96 άτομα (τέλη Μαΐου 2005). Τουλάχιστον 60 ζευγάρια φωλιάζουν στο καλαμώνα και στη λίμνη. Ο αριθμός των νεοσσών ανά ζευγάρι ήταν 2 μέχρι Νερόκοτα Gallinula chloropus Η Νερόκοτα αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα και συναντάται όλο το έτος. Είναι κρυπτικό είδος και για αυτό το λόγο η καταγραφή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 10±11 την πρώτη περίοδο, 4±8 τη δεύτερη και 10±13 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 35 άτομα (αρχές Οκτωβρίου 2004).

8 ΙΙ. Χωρική κατανομή των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών στη λίμνη Άγρα Η πλειονότητα των υδροβίων και πελαργόμορφων ειδών συγκεντρώνεται στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα ανεξάρτητα από την εποχή. Το κεντρικό τμήμα είναι το τμήμα με τη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Παρατηρήθηκαν 30 από τα 31 είδη (ο Χηνοπρίστης παρατηρήθηκε μόνο μία φορά στο δυτικό τμήμα). Επίσης, καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ( 82,16% επί του συνόλου που καταγράφηκε στη λίμνη). Στο ανατολικό τμήμα καταγράφηκε 10,39% και στο δυτικό 7,45% στο σύνολο των περιόδων έρευνας. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της χωρικής κατανομής Η χωρική κατανομή των υδροβίων διαφέρει ανάλογα με το είδος. Ο Αργυροπελεκάνος ήταν το μόνο είδος που καταγράφηκε μόνο στο κεντρικό τμήμα. Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα καταγράφηκαν το Σφυριχτάρι και η Ροπαλόπαπια, η οποία εμφάνισε και το υψηλότερο ποσοστό της στο ανατολικό. Στο κεντρικό και δυτικό καταγράφηκαν τα είδη: Ψαλίδα Χουλιαρόπαπια Σαρσέλα, Καπακλής και Αγριόκυκνος. Το υψηλότερο ποσοστό στο δυτικό τμήμα εμφάνισε η Ψαλίδα. Τα είδη Πρασινοκέφαλη, Βαλτόπαπια, Νερόκοτα, Κιρκίρι Κορμοράνος, Γκισάρι, Σκουφοβουτηχτάρι, Φαλαρίδα, Νανοβουτηχτάρι, Λαγγόνα και Μαυροκέφαλη καταγράφηκαν και στα τρία τμήματα. Στο κεντρικό τμήμα καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό Λαγγόνων ενώ οι Βαλτόπαπιες καταγράφηκαν κυρίως στο ανατολικό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α. Υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών Η εποχική μεταβολή του αριθμού των υδροβίων στη λίμνη Άγρα κατά το χειμώνα και τη μεταναστευτική περίοδο, οφείλεται στις μετακινήσεις τους από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Η αύξηση του αριθμού των υδροβίων τον Νοέμβριο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Φαλαρίδων στη λίμνη. Ανάλογη αύξηση τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί και στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όπου και εκεί η Φαλαρίδα ήταν το πολυπληθέστερο είδος (Kazantzidis et al., 2006). Οι καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα οι χαμηλές θερμοκρασίες σχετίζονται με την αύξηση του αριθμού των υδροβίων που μετακινούνται νοτιότερα (Ridgill and Fox, 1990). Το διάστημα αρχές Ιανουαρίου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου 2006 καταγράφηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με 2005 (στοιχεία ΔΕΗ) επομένως η αύξηση των υδροβίων πιθανόν να οφείλεται στη μεταβολή της θερμοκρασίας. Σε ότι αφορά τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη η σημασία της λίμνης ανάλογα με το είδος είναι περιοχή αναπαραγωγής, ενδιάμεσος σταθμός κατά τις εποχικές μετακινήσεις ή περιοχή διαχείμασης. Η καταγραφή του μέγιστου αριθμού των Βαλτόπαπιων το φθινόπωρο συμφωνεί με τα λίγα ως τώρα στοιχεία που έχουμε για το είδος. Αναφέρεται ότι η Βαλτόπαπια αναχωρεί από τις περιοχές αναπαραγωγής το φθινόπωρο κυρίως στα μέσα Οκτωβρίου (Handrinos and Akriotis, 1997). Η Λαγγόνα φτάνει στις περιοχές διαχείμασης νωρίς το Νοέμβριο και ο μεγαλύτερος αριθμός αποχωρεί από αυτές μεταξύ Μαρτίου με μέσα Απριλίου, λίγα άτομα παραμένουν μέχρι τις αρχές Ιουνίου (Handrinos and Akriotis, 1997). Η Λαγγόνα παρατηρήθηκε από νωρίς τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο, αλλά ο μέγιστος αριθμός καταγράφηκε το χειμώνα. Επομένως, η λίμνη Άγρα αποτελεί περιοχή διαχείμασης για το συγκεκριμένο είδος.

9 Ο μέγιστος αριθμός Αργυροπελεκάνων καταγράφηκε στο διάστημα όπου το είδος μετακινείται από τις περιοχές διαχείμασης προς τις περιοχές αναπαραγωγής (Πρέσπα, (Handrinos and Akriotis, 1997). Επομένως για τον Αργυροπελεκάνο η λίμνη είναι ένας από τους ενδιάμεσους σταθμούς κατά τη μετανάστευση. Οι διαφορές που καταγράφηκαν στη χωρική κατανομή των υδροβίων σχετίζονται έως ένα βαθμό με το είδος. Τα υδρόβια επιλέγουν το ενδιαίτημα εκείνο που θα τους παρέχει τη μέγιστη ποσότητα τροφής με τη μικρότερη δαπάνη ενέργειας. Επομένως, η διαθέσιμη ποσότητα τροφής μαζί με τον ανταγωνισμό και η ανάγκη για ασφάλεια φαίνεται να καθορίζουν την χωρική κατανομή των υδροβίων στα υγροτοπικά ενδιαιτήματα (Newton 2004, Bety et al 2003). Η ετερογένεια των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων σχετίζεται με τη χωρική κατανομή των υδροβίων (McKinney et al., 2006). Οι μεγάλες σε έκταση ελεύθερες από βλάστηση επιφάνειες νερού και η ετερογένεια των ενδιαιτημάτων στο κεντρικό τμήμα (καλαμώνας, υδρόφιλη δενδρώδης βλάστηση, υγρά λιβάδια) εκτιμάται ότι διαμορφώνουν τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και καταφυγίου για όλα τα είδη. Όμως και ο ανταγωνισμός τόσο μεταξύ των ατόμων όσο και μεταξύ των ειδών πιθανόν να είναι η αιτία κατανομής των ειδών στα υπόλοιπα δύο τμήματα. Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδροβίων που καταγράφηκαν είναι άτομα που διαχειμάζουν στη λίμνη Άγρα. Η λίμνη είναι ενδιάμεσος σταθμός για τον Αργυροπελεκάνο στη μετακίνηση του προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Η Λαγγόνα διαχειμάζει στη λίμνη και η Βαλτόπαπια αναπαράγεται και καταγράφεται κυρίως κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση. Η χωρική κατανομή των υδροβίων σχετίζεται έως ένα βαθμό με το είδος. Το κεντρικό τμήμα της λίμνης είναι το τμήμα που επιλέγεται από την πλειονότητα των ειδών. Τα διαχειριστικά μέτρα για τη προστασία των υδροβίων τους καλό θα ήταν να σχετίζονται με τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων που αυτά προτιμούν και κυρίως με τη διατήρηση της ετερογένειας του υγροτόπου. Β. Στρουθιόμορφα είδη πουλιών Ι. Βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών στον καλαμώνα κατά την αναπαραγωγική περίοδο Τα είδη που απαρτίζουν την βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών της υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη του Άγρα είναι 5. Στον ενιαίο εσωτερικό καλαμώνα της λίμνης αναπαράγονται 4 είδη: η Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus, η Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus, ο Μουστακαλής Panurus biarmicus και το Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus. Ενώ στις πλημμυρισμένες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης η κοινότητα αποτελείται επίσης από είδη (4) με τη διαφορά ότι απουσιάζει το Καλαμοτσίχλονο και προστίθεται το Ψευταηδόνι Cettia cetti. Παρόλα αυτά η παρουσία της Καλαμοποταμίδας και του Μουστακαλή θα πρέπει να θεωρείται περιοδική στις συγκεκριμένες θέσεις. Συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε είδος παρουσιάζονται παρακάτω. Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus Η Τσιχλοποταμίδα συνήθως φωλιάζει σε πλημμυρισμένους καλαμώνες κοντά σε ανοιχτές σε επιφανειακό νερό επιφάνειες (Handrinos and Akriotis, 1997). Η προτίμηση του είδους για μόνιμα κατακλυζόμενους καλαμώνες τους γένους Phragmites επιβεβαιώνεται τόσο στο δέλτα του ποταμού Ebro, στην Ισπανία (Martinez-Vilalta et al., 2002), όσο και στους υγροτόπους της Ολλανδίας (Graveland, 1998). Παράλληλα δείχνει στενή σύνδεση με ψηλά καλάμια και παχύς βλαστούς. Εξαιτίας του σχετικά μεγάλου μεγέθους του (30 g) χρειάζεται χοντρούς βλαστούς τόσο για να κουρνιάζει όσο για να χτίζει την φωλιά του (Jedraszko-Dabrowska,

10 1992). Χοντρά καλάμια αναμένονται σε καλαμώνες με γλυκό νερό σε σχετικά μεγάλο βάθος νερού (Poulin et al., 2002). Στη λίμνη του Άγρα η πλειονότητα της επιφάνειάς της καλύπτεται από καλαμώνες σε μεγάλο βάθος νερού. Αποτελεί δηλαδή ιδανικό οικοσύστημα για το συγκεκριμένο είδος, όπως αποδεικνύεται και από την έρευνα πεδίου αφού ήταν το πολυπληθέστερο της βιοκοινότητας των πουλιών στα καλάμια. Εκτιμάται όμως πως υπάρχουν θέσεις που το είδος είτε απουσιάζει είτε παρατηρούνται ελάχιστα άτομα. Οι θέσεις αυτές αφορούν περιοχές με απουσία καλαμιών ή με λεπτά καλάμια, με μικρό ποσοστό επιφανειακού νερού (πχ ενιαίος καλαμώνας στα βόρεια και δυτικά της λίμνης). Η αφθονία του είδους λοιπόν αναμένεται μεγάλη σε μια ζώνη κοντά στις άκρες των καλαμιών με τη λίμνη (πχ περιμετρικά της λίμνης, κανάλια κα) λόγω της ύπαρξης χοντρών και ψηλών καλαμιών καθώς και επιφανειακού νερού. Στην Ουγγαρία το είδος παρουσίασε έως και 12 φορές μεγαλύτερους πληθυσμούς στα άκρα των καλαμιών από το εσωτερικό τους (Baldi and Kisbenedek, 1999). Από τις δακτυλιώσεις στη λίμνη διαφαίνεται μια ανάλογη σχέση του είδους με τα άκρα των καλαμιώνων. Πρώτον λόγω του μεγάλου αριθμού συλλήψεων και επανασυλλήψεων στα άκρα των καλαμιών (P) και δεύτερον γιατί το είδος δείχνει να κινείται ελαφρά περισσότερο σε μια ζώνη κοντά στο επιφανειακό νερό (περισσότερες συλλήψεις σε δίχτυα με ύπαρξη επιφανειακού νερού) στον κεντρικό καλαμώνα. Επίσης, η Τσιχλοποταμίδα αναπαράγεται με μικρότερους πληθυσμούς (όχι αμελητέους) στις πλημμυρισμένες εκτάσεις με καλάμια ή βούρλα περιμετρικά της λίμνης. Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus Η Καλαμοποταμίδα είναι πρακτικά αδιάφορο είδος στην παρουσία επιφανειακού νερού και ως εκ τούτου παρατηρείται και σε πιο ξηρές θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο (Handrinos and Akriotis, 1997). Επίσης, είναι πιο ευπροσάρμοστο είδος στην επιλογή θέσεων φωλιάσματος σε σύγκριση με την τσιχλοποταμίδα (Prokesova and Kocian, 2004). Εποικίζει θέσεις τόσο μονοειδικές με παρουσία μόνο καλαμιών σε άριστη κατάσταση όσο και ξηρές θέσεις καλαμιών με παρουσία και άλλων υδροχαρών φυτών (Poulin et al., 2002). Παρόλο που η Καλαμοποταμίδα είναι πιο προσαρμοστικό είδος το 2005 απουσίαζε παντελώς από την περιμετρική ζώνη γύρω από τη λίμνη (πρώτος δακτυλιωτικός σταθμός). Τόσο στις δειγματοληψίες με τα δίχτυα όσο και στις ακουστικές μετρήσεις δεν παρατηρήθηκαν άτομα του είδους στα τρία ενδιαιτήματα του πρώτου σταθμού. Το 2006 πιάστηκε ένα ενήλικο άτομο στα καλάμια στη περιμετρική ζώνη της λίμνης. Πιθανά ο ισχυρός ανταγωνισμός με την κατά πολύ μεγαλύτερή της Τσιχλοποταμίδα να έχει οδηγήσει το είδος στον κεντρικό καλαμώνα. Η εικόνα που παρουσιάζει στον κεντρικό καλαμώνα είναι διαμετρικά αντίθετη με την προηγούμενη, καθώς μαζί με την Τσιχλοποταμίδα αποτελούν τα πιο κοινά είδη. Το είδος χρησιμοποιεί όλες τις θέσεις του καλαμώνα ακόμα και αυτές που είναι πιο ξηρές με μίξη φυτικών ειδών (ισόποσες συλλήψεις στα δίχτυα με διαφορετική διάταξη το 2005 και 2006). Ίσως η αφθονία του στον κεντρικό καλαμώνα να οφείλεται στο γεγονός ότι ξηρές θέσεις καλαμιών με μίξη διαφόρων ειδών αθροίζουν ένα σεβαστό ποσοστό επί της συνολικής έκτασης της λίμνης. Στις θέσεις αυτές το είδος βρίσκει τον κατάλληλο βιοτικό χώρο για την αναπαραγωγή του δίχως ιδιαίτερο ανταγωνισμό με την Τσιχλοποταμίδα η οποία δεν προτιμά τέτοιες θέσεις. Συνεπώς σε κάποιες θέσεις η Καλαμοποταμίδα να είναι πιο πολυάριθμη από την Τσιχλοποταμίδα (πχ εκτεταμένος καλαμώνας με έλλειψη επιφανειακού νερού στα δυτικά της λίμνης). Μουστακαλής Panurus biarmicus Ο Μουστακαλής είναι μόνιμο είδος στη χώρα μας (Handrinos and Akriotis, 1997). Στη νότιο Γαλλία, δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις πλημμυρισμένες θέσεις των καλαμιών,

11 εξαιτίας του ότι το διαιτολόγιό του την αναπαραγωγική περίοδο συμπληρώνεται από ένα μεγάλο ποσοστό από λάβρες εντόμων που απαντούν κοντά στο νερό (Poulin et al, 2002). Επίσης, οι ίδιοι επιστήμονες αναφέρουν πως το είδος εξαρτάται από θέσεις με πυκνή κάλυψη από λεπτά και ξηρά καλάμια για το χτίσιμο της φωλιάς του. Στην λίμνη Άγρα παρατηρήθηκε τόσο περιμετρικά της λίμνης όσο και στον κεντρικό καλαμώνα. Περιμετρικά της λίμνης φωλιάζει σε πλημμυρισμένες με βούρλα (Typha sp) εκτάσεις. Εντούτοις ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους σε αυτές θα πρέπει να είναι μικρός πιθανώς εξαιτίας του μικρού συνολικού μεγέθους της επιφάνειά τους. Ο Μουστακαλής είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε σχέση με το μέγεθος του ενδιαιτήματός του, εποικίζοντας καλαμώνες μεγέθους μεγαλύτερου των 40 στρεμμάτων (Poulin et al., 2002). Στον κεντρικό καλαμώνα εντοπίζεται σε θέσεις με πλημμυρισμένα πυκνά καλάμια και δεν απαντά σε ξηρές θέσεις με έλλειψη επιφανειακού νερού. Κατά συνέπεια θα πρέπει ναπεριορίζεται κοντά στις άκρες του καλαμώνα με τις ελεύθερες (ανοιχτές) επιφάνειες νερού, όπως επίσης περιμετρικά των εσωτερικών καναλιών της λίμνης. Ο πληθυσμός του στην λίμνη εκτιμάται ότι είναι σταθερός σε ένα ικανοποιητικό βιώσιμο επίπεδο. Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus Το Καλαμοτσίχλονο αποτελεί μόνιμο είδος στη χώρα μας και το βασικό ενδιαίτημα στο οποίο αναπαράγεται είναι οι καλαμώνες και τα αλμυρίκια (Tamarix) τόσο στους παράκτιους υγροτόπους της βόρειας Ελλάδας όσο και στους εσωτερικούς υγροτόπους της Μακεδονίας και Θράκης (Handrinos and Akriotis, 1997). Στους καλαμώνες στο δέλτα του ποταμού Ebro της Ισπανίας, προτιμά θέσεις με ξηρό τάπητα και πυκνή στρωμάτωση της βλάστησης (Martinez-Vilalta et al., 2002). Στη Μεγάλη Βρετανία το είδος φωλιάζει εκτός από τους υγροτόπους, σε αγροτικές εκτάσεις με μεγάλο ποσοστό άγριας βλάστησης από την οποία εξαρτώνται άμεσα τόσο για την εύρεση θέσεων φωλιάσματος όσο και για την εύρεση τροφής (Brickle and Peach, 2004). Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρει και ο Surmacki στις αγροτικές περιοχές της Πολωνίας με το είδος να προτιμά θέσεις με μεγάλο ποσοστό καλαμιών, ποώδους βλάστησης και ψαθιών Scirpus (Surmacki, 2004). Στη χώρα μας το είδος δεν παρατηρείται σε αγροτικά οικοσυστήματα πιθανώς λόγω της διαφορετικής σύνθεσης του διαιτολογίου του. Είναι γνωστό πως ο πληθυσμός στη χώρα μας ανήκει στο υποείδος E. schoeniclus reiseri το οποίο έχει μεγαλύτερο ράμφος από τα υπόλοιπα υποείδη της Ευρώπης E. schoeniclus schoeniclus και intermedia (Handrinos and Akriotis, 1997). Στη βόρειο Ιταλία για τα υποείδη schoeniclus και intermedia βρέθηκε πως η κατανομή τους διαφέρει σημαντικά και εξαρτάται από τις τροφικές πηγές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου στο intermedia (διαθέτει πιο μεγάλο ράμφος από το schoeniclus), η κατανομή του επικαλυπτόταν πλήρως με την κατανομή των εντόμων που διαχείμαζαν στις ταξιανθίες των καλαμιών (Matessi et al., 2002). Κάτι τέτοιο πιθανά να συμβαίνει και στην χώρα μας εξαιτίας της στενής σύνδεσης του είδους με τα καλάμια. Στη λίμνη του Άγρα πιστοποιήθηκε η αναπαραγωγή του στον κεντρικό καλαμώνα. Το είδος μπορούμε να υποθέσουμε πως χρησιμοποιεί ένα μεγάλο εύρος των καλαμιών κατά τη διάρκεια της άνοιξης όπου η διαθεσιμότητα νερού είναι μεγάλη. Όσο όμως πλησιάζει το καλοκαίρι και η διαθεσιμότητα του νερού ελαττώνεται στις ξηρές θέσεις του καλαμώνα το είδος επιλέγει θέσεις με μόνιμη ύπαρξη επιφανειακού νερού. Εάν ισχύει η παραπάνω υπόθεση μπορούμε να πούμε πως δεν επηρεάζει άμεσα την αναπαραγωγή του είδους αλλά την επιβίωση των ατόμων μετά την αναπαραγωγή. Ο χώρος των καλαμιών (εκτός των άκρων) αποτελεί άριστο ενδιαίτημα για το είδος με ξηρό τάπητα και πυκνή στρωμάτωση της βλάστησης σε χαμηλό ύψος όπου και χτίζει τη φωλιά του. Ο πληθυσμός του στη λίμνη εκτιμάται ότι είναι σταθερός.

12 Ψευταηδόνι Cettia cetti Το ψευταηδόνι αποτελεί το πέμπτο μέλος της βιοκοινότητας των στρουθίων της υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη Άγρα. Φωλιάζει περιμετρικά της λίμνης κοντά σε μόνιμα ή εποχιακά κατακλυσμένες με νερό θέσεις και με μεγάλο ποσοστό υδροχαρούς βλάστησης (ιτιές, βούρλα κα). Στις θέσεις αυτές παρατηρούνται και οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί του είδους, όπως η πλημμυρισμένη ζώνη με βούρλα όπου έγινε δειγματοληψία στον πρώτο σταθμό. Είδη που δεν παρατηρήθηκαν Τα είδη που δεν καταγράφηκαν αλλά αναμέναμε την παρουσία τους στον καλαμώνα ήταν τα εξής: η Βουρλοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus, η Μουστακοποταμίδα Acrocephalus melanopogon και ο Καλαμοτρυλιστής Locustella luscinioides. Τα είδη αυτά απαιτούν σε μεγάλο ποσοστό ξηρά καλάμια σε μίξη με άλλα υδροχαρή είδη και παρουσία επιφανειακού νερού (Martinez-Vilalta et al, 2002, Poulin et al, 2002). Ιδιαίτερα η Μουστακοποταμίδα προτιμά πλημμυρισμένες εκτάσεις με σταθερή στάθμη των νερών καθ όλο τον χρόνο. Περιοχές με πιθανή παρουσία των παραπάνω ειδών είναι οι πλημμυρισμένες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης. Παρόλα αυτά η έκταση και η επιφάνειά τους είναι μικρή, γεγονός που αποτελεί αρνητικό παράγοντα. Η Μουστακοποταμίδα και η Βουρλοποταμίδα εποικίζουν κατάλληλα ενδιαιτήματα 8 18 φορές μεγαλύτερα από την επικράτειά τους (Baldi, 2004). Ειδικότερα για την Μουστακοποταμίδα η έκταση του καλαμώνα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 40 στρεμμάτων (Poulin et al, 2002). Κάποιο άλλο σημείο με πιθανή παρουσία κάποιων εκ των τριών ειδών θα μπορούσε να είναι ο εσωτερικός καλαμώνας στα ανατολικά της λίμνης. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα και κατά συνέπεια δεν στάθηκε δυνατή η έρευνα πεδίου σε αυτήν. Οι πιθανότητες να υπάρχει αναπαραγόμενος πληθυσμός κάποιου εκ των τριών ειδών στη λίμνη είναι ελάχιστες. Τόσο η δειγματοληψία που έγινε σε δύο συνεχόμενες αναπαραγωγικές περιόδους όσο και οι απουσία άλλων βιοδηλωτικών ενδείξεων πχ ακουστικές παρατηρήσεις, παρατηρήσεις από τρίτους συνηγορεί στο παραπάνω συμπέρασμα. Ακόμα και να υπάρχει κάποιος μικρός πληθυσμός κάποιου από τα παραπάνω είδη αυτός κρίνεται ως μη βιώσιμος στο χρονικό ορίζοντα της επόμενης δεκαετίας. ΙΙ. Βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών στον καλαμώνα κατά τη φθινοπωρινή περίοδο Η βιοκοινότητα των πουλιών που χρησιμοποιούν τον καλαμώνα τις περιόδους μετά την αναπαραγωγή και κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση είναι πλουσιότερη από αυτή της αναπαραγωγικής περιόδου. Τόσο ο αριθμός των ειδών όσο και οι πληθυσμοί τους αυξάνονται. Τουλάχιστον 33 είδη στρουθιόμορφων πουλιών χρησιμοποιούν τα καλάμια για να καλύψουν μέρος των ημερήσιων αναγκών τους κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Στη ζώνη περιμετρικά της λίμνης όπου υπάρχουν καλάμια συνολικά πιάστηκαν 29 διαφορετικά είδη. Στα είδη αυτά συμπεριλαμβάνονται εκείνα που δεν είναι μεταναστευτικά αλλά χρησιμοποιούν τα καλάμια για εύρεση τροφής, καταφυγίου ή κουρνιάσματος μετά την αναπαραγωγή. Ο Καλόγερος, ο Μακρυνούρης, η Καρδερίνα, ο Φλώρος, η Γαλαζοπαπαδίτσα, η Σακουλοπαπαδίτσα, ο Δεντροσπουργίτης καλύπτουν σε κάποιο βαθμό της ημερήσιες ανάγκες τους σε τροφή και νερό στην ζώνη περιμετρικά της λίμνης κοντά σε καλάμια. Κάποια είδη όπως το Ψευταηδόνι και ο Καλόγερος παρατηρούνται ακόμα και στο εσωτερικό του κεντρικού καλαμώνα. Ορισμένα χρησιμοποιούν το χώρο του καλαμώνα ως χώρο κουρνιάσματος κατά τη διάρκεια της νύχτας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Καρδερίνα.

13 Κατά τη μεταναστευτική περίοδο του φθινοπώρου προσθέτονται άλλα είδη όπως διάφορα είδη του γένους Acrocephalus, η Αλκυόνη, ο Μυγοχάφτης, ο Κηποτσιροβάκος, ο Θαμνοτσιροβάκος, ο Μαυροσκούφης, ο Αετομάχος, η Δεντροκελάδα, το Αηδόνι και άλλα. Τα είδη αυτά εξαιτίας της μεγάλης διαθεσιμότητας τροφής και της ύπαρξης κατάλληλων θέσεων καταφυγίου στη ζώνη περιμετρικά της λίμνης χρησιμοποιούν έντονα την περιοχή αυτή. Επίσης τη διάρκεια της νύχτας πολλά είδη κουρνιάζουν στον εσωτερικό καλαμώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Σταυροχελίδονο Hirundo rustica όπου χιλιάδες άτομα του είδους περνάνε τη νύχτα τους στο εσωτερικό του καλαμώνα. Ο Μαυρολαίμης και ο Καστανολαίμης παρατηρήθηκαν επίσης στο εσωτερικό του καλαμιώνα. Στην πλημμυρισμένη ζώνη με βούρλα συνολικά παρατηρήθηκαν 23 διαφορετικά είδη. Για τα μόνιμα είδη πέρα από τα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε τον Χονδρομύτη. Για τα μεταναστευτικά πουλιά τα είδη του γένους Acrocephalus, η Αλκυόνη, ο Στραβολαίμης, ο Καλαμοτρυλιστής χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ενδιαίτημα. ΙΙΙ. Διατήρηση και προστασία της βιοκοινότητας των στρουθιόμορφων πουλιών στον καλαμώνα. Η κατανόηση των παραμέτρων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις βιοκοινότητες των πουλιών στα καλάμια είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και προστασία των πληθυσμών τους. Πέρα του ότι ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν διαφορετικός είναι δυνατή μια πρώτη προσέγγιση στα θέματα διαχείρισης των καλαμιών στη λίμνη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να τονίσουμε τα συμπεράσματα μιας ερευνητικής ομάδας που εργάστηκε στους καλαμώνες της νότιας Γαλλίας. Σύμφωνα με αυτά, η συνολική αφθονία των τροφικών πηγών καθορίζει τη συνολική αφθονία της βιοκοινότητας των πουλιών σε μια περιοχή, ενώ ειδικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος (πχ δομή βλάστησης) ρυθμίζουν τη δομή της κοινότητας αυτής (Poulin et al, 2002). Με βάση το σκεπτικό αυτό γίνετε παρακάτω μια προσέγγιση στις διαχειριστικές εκείνες πρακτικές στην λίμνη Άγρα που δύναται να επηρεάζουν τη συνολική αφθονία των τροφικών πηγών ή ειδικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος και κατά συνέπεια τη συνολική αφθονία των πουλιών ή τη δομή της βιοκοινότητάς τους. Θα σταθούμε σε δύο πρακτικές στο κάψιμο του καλαμώνα και στη σταδιακή εγκατάλειψη φροντίδας των εσωτερικών καναλιών της λίμνης. Καύση των καλαμιών Το κάψιμο των καλαμιών γίνεται από κτηνοτρόφους σε ακαθόριστες χρονικές περιόδους. Η έκταση του καμένου καλαμώνα ποικίλει ανάλογα με την εποχή που λαμβάνει χώρα το συμβάν. Ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλες εκτάσεις καλαμώνα παραδίδονται στη φωτιά. Η βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών επηρεάζεται από την συγκεκριμένη πρακτική. Μετά το πέρας της φωτιάς μειώνεται η συνολική αφθονία των τροφικών πηγών (έντομα) στις θέσεις του καλαμώνα που κάηκαν με αποτέλεσμα να μειώνεται και η συνολική αφθονία των πουλιών σε αυτές. Πέραν τούτου αλλάζει και η δομή της βλάστησης με αποτέλεσμα να τροποποιείται και η δομή της βιοκοινότητας των πουλιών. Τα μόνιμα είδη είναι και τα πιο ευάλωτα σε τέτοιες αλλαγές. Τόσο ο Μουστακαλής Panurus biarmicus όσο και το Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus εξαρτώνται από την ύπαρξη ξηρών καλαμιών καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την αναπαραγωγική περίοδο ο Μουστακαλής απαιτεί πυκνή διάταξη από ξηρά καλάμια για το χτίσιμο της φωλιάς του, ενώ το Καλαμοτσίχλονο χρειάζεται πυκνή βλάστηση για το φώλιασμά του. Την περίοδο μετά την αναπαραγωγή και το χειμώνα και τα δύο είδη τρέφονται στις ταξιανθίες των καλαμιών, οι οποίες αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη

14 εντόμων (Matessi et al, 2004, Poulin et al, 2002). Συνεπώς, καμένες εκτάσεις του καλαμώνα είναι πιθανό να μην φιλοξενούν αναπαραγόμενους πληθυσμούς των παραπάνω ειδών. Τα μεταναστευτικά είδη όπως η Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus και η Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus πιθανόν να επηρεάζονται λιγότερο από την καύση των καλαμιών. Τα είδη αυτά έρχονται στα μέσα της άνοιξης για να φωλιάσουν, περίοδος με ελάχιστα συμβάντα καύσης, και έτσι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα εύρεσης θέσεων φωλιάσματος αφού τα καινούργια καλάμια βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξής τους. Ιδιαίτερα η Καλαμοποταμίδα μπορεί να επωφελείται από την καύση των καλαμιών εξαιτίας της προσαρμοστικότητάς της σε σύγκριση με την Τσιχλοποταμίδα. Εγκατάλειψη φροντίδας των εσωτερικών καναλιών της λίμνης Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή επέκταση του καλαμώνα στα κανάλια της λίμνης. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ελεύθεροι χώροι επιφανειακού νερού ιδιαίτερα κατά μήκος των καναλιών. Η εξέλιξη αυτή μετά από κάποια χρόνια ίσως μειώσει το βιοτικό χώρο των πουλιών που εξαρτώνται από την ύπαρξη επιφανειακού νερού και φωλιάζουν κοντά στο νερό όπως: ο Μουστακαλής Panurus biarmicus και η Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus. Επιπλέον, για κάποια είδη που επιλέγουν θέσεις του καλαμώνα με πρόσβαση στο νερό τόσο τη περίοδο μετά τη αναπαραγωγή όσο και της μετανάστευσης ενδεχομένως μειωθεί η διαθεσιμότητα των θέσεων αυτών στο μέλλον. Πιθανώς είδη όπως το Καλαμοτσίχλονο επηρεαστούν μελλοντικά από την επέκταση του καλαμώνα. Η κοπή καλαμώνα μετά από διερεύνηση ως προς την έκταση και την περίοδο, ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά τον πληθυσμών των συγκεκριμένων ειδών.

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) Είδος: Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)

Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) Είδος: Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) Τάξη: Ciconiiformes (Πελαργόµορφα) Οικογένεια: Ardeidae (Ερωδιοί) Είδος: Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) Γνωρίσµατα: Είναι ο µεγαλύτερος σε µέγεθος ερωδιός (91εκ.). Αναγνωρίζεται εύκολα από το σταχτί πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ. Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, & Κ. Ε. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η λίμνη Κορώνεια βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, 20 km

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το κυνήγι στους υγροτόπους και οι επιπτώσεις στα υδρόβια πουλιά Σάββας Καζαντζίδης Μαρία Νοΐδου Ελένη Μακρυγιάννη Φώτης Περγαντής Μαρία Παναγιωτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε επικεφαλίδες

Ενημέρωση σε επικεφαλίδες εκέμβριος 2006, Τεύχος 5 Ενημέρωση σε επικεφαλίδες Σεμινάρια 2006: Τρίτση - Καστοριά Χουχουριστής Η Λίμνη της Καστοριάς Λέσβος Αλιάκμονας Βεγορίτιδα Παρακολούθηση Κοινών ειδών Αιολικά Πάρκα - Θέσεις ΕΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ THE COMPANY NAME]

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ THE COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2009 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Jakob Fric,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Λεγάκις* & Π.Β. Πετράκης** * Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ** ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 11 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία

Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Ε. Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

BirdWING Newsletter. To BirdWING Newsletter. Το Δέλτα του ποταμού Έβρου πλημμύρησε. Χρόνια πολλά Birdwing! Κατασκευή πλωτών εξέδρων για τα γλαρόνια

BirdWING Newsletter. To BirdWING Newsletter. Το Δέλτα του ποταμού Έβρου πλημμύρησε. Χρόνια πολλά Birdwing! Κατασκευή πλωτών εξέδρων για τα γλαρόνια BirdWING Newsletter Τόμος 1, τεύχος 6 Άνοιξη 2010 Στο τεύχος αυτό νέα από: Πόρτο Λάγος/ Νέστο/ Ισμαρίδα Λίμνη Κερκίνη Μικρή Μεγάλη Πρέσπα Δέλτα Έβρου Υγρότοπο του Άγρα BirdWING.eu Bird Watching In Northern

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα

Καταγγελία για έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης και άμεσου κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος του έργου στίβου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 6972 20 80 32 email: info@ecoioannina.gr http://www.ecoioannina.gr/ Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 106 81, Τηλ./Φαξ: 2108228704,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης

Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης 1 Μέρη πουλιού 2 3 Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πτηνών της λίμνης της Ορόκλινης Συγγραφή κειμένων κλείδας Δρ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[TYPE ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ THE COMPANY NAME] ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE 2011 COMPANY NAME] ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντάκτες: Μαργαρίτα Τζάλη, Νίκος Προμπονάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οδηγός Αναγνώρισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Οδηγός Αναγνώρισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Οδηγός Αναγνώρισης Τα Πουλιά της Λίµνης της Καστοριάς και της Λεκάνης Απορροής της ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού

Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού Αξιολόγηση συμβατότητας της θήρας με την προστασία του Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού 1 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Νοέμβριος 2012 Ομάδα εργασίας Μαλαμώ Κορμπέτη Δανάη Πορτόλου Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ 9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρόκειται για δύο νέα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί κοντά στους οµώνυµους οικισµούς. Το φράγµα Παρτίρων βρίσκεται βορείως του οικισµού και προσεγγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ. Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ Λούρος Ζηρός - Αμβρακικός Λίμνη Ζηρού ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Να γνωρίσουν καλύτερα τα τρία αυτά διαφορετικά οικοσυστήματα(τις δυνατότητές τους, τα προβλήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ Αρχείο ΕΠΠ /Λ. Νικολάου Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Σεπτέμβριος 2007 1 Το πρόγραμμα LIFE-Φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 794 811, e-mail: info@axiosdelta.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 794 811, e-mail: info@axiosdelta.gr ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 794 811, e-mail: info@axiosdelta.gr 2 Πρόλογος Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού είναι μία από τις πολυτιμότερες προστατευόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Τελική αναφορά Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου 1 Τι είναι υγρότοποι; Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Φορείς υλοποίησης έργου: Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου «Εκπαιδευτικό υλικό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009.

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. IBA caretakers Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ V O L U M E 1 2 0 7 / 2 0 1 0 Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME]

[TYPE THE Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COMPANY NAME] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ecoioannina.gr/ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ περιόδου 2012 2013 Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2013 Επιχειρούμενη κατασκευή στίβου θαλασσίου σκι στον Καλαμώνα Αμφιθέας, ο

Διαβάστε περισσότερα

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δακτυλιώσεις πουλιών στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δρ Σάββας Καζαντζίδης, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Ένα ζευγάρι Κότσυφες (το αρσενικό δεξιά). Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γυπαετός -Gypaetus barbatus Τα πουλιά που φωλιάζουν, διαχειμάζουν και σταματούν κατά την μετανάστευση. Ποικιλότητα - καταγωγή - ιδιαιτερότητες - απειλές - σημαντικά είδη και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτέες περιοχές και περιφερειακή Ζώνη: Άµεση εξάρτηση σε υγροτοπικά είδη πουλιών

Προστατευτέες περιοχές και περιφερειακή Ζώνη: Άµεση εξάρτηση σε υγροτοπικά είδη πουλιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων Εργαστήριο ιαχείρισης Βιοποικιλότητας Πτυχιακή Εργασία: Προστατευτέες περιοχές και περιφερειακή Ζώνη: Άµεση εξάρτηση σε υγροτοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού Τουρισμός για παρατήρηση πουλιών στην Κεφαλονιά: Ένας δυναμικός τομέας εναλλακτικών μορφών τουρισμού Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου Αργοστόλι, 15 Νοεμβρίου 2014 Οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ Ερωτηματολόγιο Νο1 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα 2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006

ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας Η κατάσταση των ΣΠΠΕ (ΙΒΑs) 2006 Μαρίλια Καλούλη, Συντονίστρια ικτύου Υπευθύνων Παρακολούθησης ΣΠΠΕ Οκτώβριος 2007 Κατάλογος περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας Ερευνητική δραστηριότητα στην Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ (ΥΘΠ) Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας υπάγεται στο ΥΠΕΣ και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της Πανίδας, η οποία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Enjoy nature. Long lasting preservation

Enjoy nature. Long lasting preservation Partners Nimfea Environment and Nature Conservation Association (LP) (HU) www.nimfea.hu Strandja Nature Park Directorate (BG) www.strandja.bg Timis County Council (RO) www.cjtimis.ro Province of Ravenna

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στους Υγρότοπους: Το παράδειγµα της Τεχνητής Λίµνης των Μπραµιανών Ιεράπετρας ασκαλάκης Παύλος

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στους Υγρότοπους: Το παράδειγµα της Τεχνητής Λίµνης των Μπραµιανών Ιεράπετρας ασκαλάκης Παύλος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στους Υγρότοπους: Το παράδειγµα της Τεχνητής Λίµνης των Μπραµιανών Ιεράπετρας ασκαλάκης Παύλος Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Οµάδας ΤΕΕ Ιεράπετρας περί εθελοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «Καλλιστώ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΓΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 1 ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ Θεσσαλονίκη 18 Μαρτίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π ΟΥ Ανησυχητικά είναι τα επιστημονικά ευρήματα για τη διασπορά του ιού του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Περιοδική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιοδική Έκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1. Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας στην Έκθεση British Birdfair 2014 2. Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Εικόνες 1.,2.: Ο Πηνειός και o Θεσσαλικός κάμπος σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. 4. Φύση και βιοποικιλότητα 4Α. Παρουσίαση κατάστασης Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λάρισας, διαμορφώνεται ως αγροτικό τοπίο, με σχετικά επίπεδο ανάγλυφο, μέση ετήσια θερμοκρασία 15,7 ο C (απόλυτες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Νο1. 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα

Ερωτηματολόγιο Νο1. 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα Ερωτηματολόγιο Νο1 1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα; α. Μαυροπελαργός β. Πελαργός γ. +Κανένα 2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα; α. +Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης

Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης Μέτρα για την Περιβαλλοντική Ενηµέρωση σε Τεχνητούς Υγρότοπους της Κρήτης LIFE ENVIRONMENT LIFE00 ENV/GR/000685 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ. ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island.

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island. Σχέδιο Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων της Σκύρου Ιούνιος 2011 Στην παρούσα έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ HELLENIC COMMON BREEDING BIRD MONITORING SCHEME ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών στα Αιολικά Πάρκα Επιπτώσεις αιολικών στα πουλιά /βιοποικιλότητα Πρόσκρουση/ενόχληση/εκτόπιση/ απώλεια βιοτόπων Αναπτυξιακές παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Μ.)... 4 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΘΗΝΑ, 11 8-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. : 104 32 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την αλιεία. για το έτος 2014. στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα

Εισήγηση για την αλιεία. για το έτος 2014. στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα Εισήγηση για την αλιεία για το έτος 2014 στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα Φεβρουάριος 2014 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή Υπεύθυνη Τομέα Έρευνας και Προστασίας Ομάδα εργασίας Μυρσίνη Μαλακού Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι ονομάζουμε ροή ενέργειας σε ένα οικοσύστημα; Όσο αναγκαία είναι η τροφοδότηση ενός οικοσυστήματος με ενέργεια, άλλο τόσο αναγκαία είναι η διανομή της στους άλλους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις

Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Μικρά ζώα, μικρές δράσεις Η Κύπρος είναι νησί και η θάλασσα τη χωρίζει από Ασία Ευρώπη Αφρική Χάρη στην απομόνωση εξελίχτηκαν μοναδικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρ. Δούρου Λεωφ. Συγγρού 15-17 117 44 Αθήνα Τηλ.: 210 6914145 Fax: 210 6984182

Προς. Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρ. Δούρου Λεωφ. Συγγρού 15-17 117 44 Αθήνα Τηλ.: 210 6914145 Fax: 210 6984182 Προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Διευθ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Μεσογείων 239 & Παρίτση 145 154 51, Ν.Ψυχικό, Fax: 210 3725770 Υπόψη κου Νιάκα Email: pexo@attica.gr Περιφέρεια Αττικής Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.ornithologiki.gr Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα, Tηλ. Fax: 210 8228704, 210 8227937 Κομνηνών 23, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ.

www.ornithologiki.gr Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα, Tηλ. Fax: 210 8228704, 210 8227937 Κομνηνών 23, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. Επιμέλεια έκδοσης: Ευγενία Πανώριου Εικονογράφηση: Βασίλης Χατζηρβασάνης Γραφιστική επιμέλεια: Sandipo Όλγα Βλάχου Εκτύπωση: COLORPRINT - Τσεκούρας Ε.Π.Ε. ISBN: 978-960 - 6861-29 -1 Ελληνική Ορνιθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. ΦΟΔΕΠΑΣΜ: Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2294099158, 6936660412

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόφιλη βλάστηση κοντά στο φράγµα

Υδρόφιλη βλάστηση κοντά στο φράγµα 11. ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΑΠΟ ΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Από τον δρόµο Ηράκλειο-Πύργος µετά τη Λιγόρτυνο πάρτε το δρόµο για το χωριό της Πλακιώτισσας. Ακολουθείστε τον κύριο δρόµο που περνά µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών «Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου, Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς

Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου. Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μία ιστορία για το νησί μου Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Υγρότοποι: μια ιστορία για το νησί μου 1 Τι είναι υγρότοποι; Καλουστ Παραγκαμιάν / WWF Ελλάς Καλούστ Παραγκαμιάν/ WWF Ελλάς Υγρότοποι:

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42.

Υποέργο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Υποέργο 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.270,00 Υποέργο 6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 42. 2006-2009 1.386.831,82 Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΕΑΕΚ) ΥΠΟΕΡΓΟ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε προστατευόμενες περιοχές 19.238,74 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων

Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Μιχάλης ρετάκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το υγροτοπικό µωσαϊκό στην Κρήτη LIFE

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιστημονική ανακοίνωση Κλιματική αλλαγή και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Ανήκει στην υποκατηγορία cyanomidines των νεονικοτινοειδών και γι αυτό: 1. Δεν εφαρμόζεται στο έδαφος 2. Δεν θεωρείται πολύ τοξικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Οι περιοχές των τροπικών δασών όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται στη Νότια Αμερική(γύρω από τον ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική(ανάμεσα από τον Τροπικό του

Διαβάστε περισσότερα