ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για τη δράση της παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας (D4) πραγματοποιήθηκαν συστηματικές μετρήσεις του αριθμού των ειδών που άμεσα σχετίζονται με τον υγρότοπο αλλά και δειγματοληψίες ειδών συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων. Από προγενέστερη έρευνα στην περιοχή προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα υδρόβια, τα παρυδάτια και τα στρουθιόμορφα είναι οι πολυπληθέστερες κατηγορίες ειδών πουλιών που παρατηρούνται στη λίμνη Άγρα (Πλατής κ.α., 2000). Η δράση παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος LIFE, έρχεται να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει την υπάρχουσα γνώση για τις προαναφερόμενες κατηγορίες ειδών που σχετίζονται άμεσα με τη λίμνη Άγρα. Κύριος σκοπός της δράσης σε ότι αφορά τα υδρόβια και παρυδάτια είδη ήταν η εύρεση της μεταβολής του αριθμού τους και της χωρικής κατανομής τους στα διάφορα τμήματα της λίμνης. Κύριος σκοπός της δράσης σε ότι αφορά τα στρουθιόμορφα είδη ήταν η καταγραφή των ειδών που παρατηρούνται στο καλαμώνα και στα διάφορα ενδιαιτήματα περιμετρικά της λίμνης κατά την αναπαραγωγική και μεταναστευτική περίοδο, καθώς και εκτίμηση της δομής της βιοκοινότητας των στρουθιόμορφων κατά την αναπαραγωγική περίοδο στον καλαμώνα κυρίως αλλά και σε άλλα ενδιαιτήματα. Υλικά και μέθοδοι Από τον Οκτώβριο 2004 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2006 πραγματοποιήθηκαν καταγραφές των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών πουλιών και δακτυλιώσεις στρουθιόμορφων ειδών που φωλιάζουν στους καλαμιώνες ή διέρχονται από αυτούς κατά την περίοδο της μετανάστευσης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 74 μετρήσεις από τις οποίες οι 36 αφορούσαν στις καταγραφές ορνιθοπανίδας και οι 38 στις δακτυλιώσεις. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών μεθόδων για κάθε μία δράση. 1.1 Καταγραφές υδρόβιων και παρυδάτιων Οι καταγραφές πουλιών πραγματοποιήθηκαν όλες τις εποχές του έτους, αλλά δόθηκε έμφαση τις περιόδους φθινοπωρινής μετανάστευσης και διαχείμασης. Για το λόγο αυτό ο μεγαλύτερος αριθμός καταγραφών πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο και το χειμώνα (από 14 καταγραφές) σε σύγκριση με την άνοιξη (6 καταγραφές) και το καλοκαίρι (2 καταγραφές). Οι καταγραφές υδροβίων και παρυδάτιων έγιναν στο ανατολικό, κεντρικό και δυτικό τμήμα της λίμνης Άγρα (Σχήμα 1). Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες με καλή ορατότητα από τα ίδια κάθε φορά σημεία παρατήρησης, τα οποία κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του υγροτόπου. Κατά τη διάρκεια των καταγραφών τα στοιχεία καταχωρούνταν σε πίνακα που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτό το σκοπό και περιλάμβανε το είδος, τον αριθμό των ατόμων, την ώρα παρατήρησης, τη θέση και το ενδιαίτημα. Επίσης, καταγράφονταν οι καιρικές συνθήκες, η θέση παρατήρησης, η ώρα έναρξης και λήξης της καταγραφής. Κατόπιν έγινε εισαγωγή των στοιχείων σε ειδική βάση δεδομένων.

2 1.2 Δακτυλιώσεις πουλιών με έμφαση στα στρουθιόμορφα είδη Η δακτυλίωση είναι μια μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και έχει εφαρμογή σε διάφορα ερευνητικά πεδία που αφορούν την αναπαραγωγή, τη μετανάστευση, τη διαχείμαση των πουλιών κ.α. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων στοιχείων και παραμέτρων των πουλιών, όπως η αναλογία των φύλων, ενδείξεις αναπαραγωγής, εκτίμηση της ηλικίας των πουλιών κ.α, που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με άλλες μεθόδους γεγονός που μας οδήγησε στην επιλογή της. Οι δακτυλιώσεις πουλιών πραγματοποιήθηκαν με χρήση διχτύων παραλλαγής (mist nets) για την σύλληψη των πουλιών. Οι χρονικές περίοδοι των δειγματοληψιών επιλέχθηκαν να συμπίπτουν με την περίοδο της αναπαραγωγής και της φθινοπωρινής μετανάστευσης των πουλιών. Για την αρτιότερη απογραφή των ειδών χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά η μέθοδος της σημειακής καταγραφής (οπτικής και ακουστικής) σε σημεία γύρω από τα δίχτυα. Η χρήση της μεθόδου αυτής είχε καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα, που αφορούσε στην καταγραφή ειδών της ορνιθοπανίδας που δεν πιανόταν στα δίχτυα Επιλογή θέσεων δακτυλίωσης Για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων δακτυλίωσης έγινε επισταμένη έρευνα τόσο περιμετρικά της λίμνης όσο και στα προσβάσιμα σημεία στο εσωτερικό του καλαμώνα. Τα κριτήρια για την επιλογή των πλέον κατάλληλων περιοχών ήταν : α) η κατά το δυνατόν καλύτερη αντιπροσώπευση διαφόρων ενδιαιτημάτων του καλαμώνα στην περιοχή β) η έλλειψη έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας (πχ βόσκηση, αγροτικές δραστηριότητες) γ) η δυνατή πρόσβαση σε όλα τα ενδιαιτήματα δ) η ευκολία δειγματοληψίας σε αυτά. Επιλέχθηκαν τρεις θέσεις, η πρώτη περιμετρικά της λίμνης σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το χωριό Νησί (πρώτος δακτυλιωτικός σταθμός), η δεύτερη στον κεντρικό εσωτερικό καλαμώνα, στην βόρεια πλευρά της λίμνης, 5 χιλιόμετρα από το χωριό Νησί (δεύτερος δακτυλιωτικός σταθμός) και η τρίτη στη δυτική πλευρά της λίμνης κοντά στην θέση Πηγές, 3 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Βρυτά. Αποτελέσματα Ι. Μεταβολές του αριθμού των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών Συνολικά καταγράφηκαν 31 είδη από τα οποία 22 ανήκουν στα υδρόβια και τα 7 στα πελαργόμορφα. Τα είδη αυτά κατατάσσονται στις οικογένειες Podicipedidae, Phalacrocoracidae, Pelecanidae, Ardeidae, Ciconiidae, Anatidae και Rallidae. Ο μέσος αριθμός και η τυπική απόκλιση των ατόμων που καταγράφηκαν την πρώτη περίοδο (Οκτώβριο 2004 έως Ιούνιο 2005) ήταν ± άτομα, τη δεύτερη (Σεπτέμβριο 2005 έως Ιούνιο 2006) ήταν ± άτομα και την τρίτη περίοδο (Σεπτέμβριο 2006 έως Δεκέμβριο 2006) ± 693 άτομα. O μεγαλύτερος αριθμός υδροβίων και παρυδάτιων καταγράφηκε το διάστημα από μέσα Οκτωβρίου μέχρι και μέσα Φεβρουαρίου και τις τρεις περιόδους έρευνας. Ο μέγιστος αριθμός ανά μέτρηση ήταν άτομα από 17 διαφορετικά είδη και καταγράφηκε στα τέλη Νοεμβρίου Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά οικογένεια και είδος της μεταβολής του αριθμού των ατόμων των υδροβίων και πελαργόμορφων στη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

3 1. Podicipedidae Στη λίμνη Άγρα καταγράφηκαν τρία είδη της οικογένειας Podicipedidae. Αυτά είναι το Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis, το Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus και το Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis. Το Νανοβουτηχτάρι και το Σκουφοβουτηχτάρι εμφανίστηκαν συχνότερα από το Μαυροβουτηχτάρι, το οποίο καταγράφηκε συνολικά τρεις φορές (ένα άτομο τέλη Οκτωβρίου 2005, ένα άτομο τέλη Φεβρουαρίου 2006 και τρία άτομα τέλη Οκτωβρίου 2006). Ο μεγαλύτερος αριθμός Νανοβουτηχταριών και Σκουφοβουτηχταριών καταγράφηκε στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα. Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενέστερα τα δύο πολυπληθέστερα είδη Βουτηχταριών. 1.1 Νανοβουτηχτάρι Το Νανοβουτηχτάρι είναι το δεύτερο πολυπληθέστερο είδος στη λίμνη και η παρουσία του καταγράφηκε όλο το έτος. Ο μέσος αριθμός Νανοβουτηχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 267±153 άτομα την πρώτη περίοδο (Οκτώβριος 2004 έως Ιούνιος 2005), 283 ± 182 άτομα τη δεύτερη περίοδο (Σεπτέμβριος 2005 έως Ιούνιο 2006) και 513 ± 73 άτομα την τρίτη (Σεπτέμβριος 2006 έως Δεκέμβριο 2006). Η μέγιστη μέτρηση στο σύνολο των περιόδων ήταν 610 άτομα (αρχές Δεκεμβρίου 2006) ενώ η ελάχιστη 12 άτομα (τέλη Μαΐου 2006). Τα περισσότερα Νανοβουτηχτάρια εμφανίζονται στη λίμνη το φθινόπωρο, στη συνέχεια ο αριθμός τους μειώνεται σταδιακά και τελικά στις αρχές καλοκαιριού στη λίμνη υπάρχουν μόνο τα αναπαραγόμενα άτομα Τη δεύτερη περίοδο υπήρχαν τουλάχιστον 15 ζευγάρια με 2 μέχρι 3 νεοσσούς. Το Νανοβουτηχτάρι καταγράφηκε και στα τρία τμήματα, ανατολικό, κεντρικό και δυτικό της λίμνης Άγρα καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Τα περισσότερα όμως καταγράφηκαν στο κεντρικό τμήμα της λίμνης, ανεξάρτητα από την εποχή και την περίοδο έρευνας. 1.2 Σκουφοβουτηχτάρι Το Σκουφοβουτηχτάρι καταγράφηκε στη λίμνη Άγρα όλες τις εποχές του έτους, όχι όμως και στο σύνολο των καταγραφών που πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός Σκουφοβουτηχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 2±3 άτομα την πρώτη περίοδο, 3±5 τη δεύτερη και 2±3 άτομα την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση στο σύνολο των περιόδων έρευνας ήταν 20 άτομα (μέσα Ιουνίου 2006). Η μεγαλύτερη περίοδος που δεν καταγράφηκαν Σκουφοβουτηχτάρια στη λίμνη ήταν από τον Δεκέμβριο 2005 μέχρι και τον Φεβρουάριο Ο αριθμός των Σκουφοβουτηχταριών ήταν μικρός κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αυξήθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Τον Ιούνιο 2006 καταγράφηκαν τέσσερα ζευγάρια τα οποία είχαν συνολικά 12 νεοσσούς. Το Σκουφοβουτηχτάρι καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής φωλιές Σκουφοβουτηχταριών παρατηρήθηκαν μόνο στο νότιο και κεντρικό τμήμα της λίμνης. 2. Phalacrocoracidae Καταγράφηκαν δύο είδη της οικογένειας Phalacrocoracidae, ο Κορμοράνος Phalacrocorax carbo και η Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus η οποία είναι προστατευόμενο είδος. Ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα δυο αυτά είδη. 2.1 Κορμοράνος Phalacrocorax carbo Ο Κορμοράνος έχει μόνιμη παρουσία στη λίμνη Άγρα, αλλά δεν φωλιάζει γύρω από τη λίμνη (Εικόνα 7). Ο μέσος αριθμός Κορμοράνων και η τυπική απόκλιση ήταν 80±53 την πρώτη περίοδο, 112±191 τη δεύτερη και 86±42 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 159 άτομα (αρχές Ιανουαρίου 2005).

4 Γενικά, ο αριθμός των Κορμοράνων ήταν αυξημένος κατά τη διάρκεια του χειμώνα Από την αρχή της άνοιξης μεγάλος αριθμός ατόμων αναχωρούν προς τις περιοχές αναπαραγωγής με αποτέλεσμα, στις αρχές καλοκαιριού να εμφανίζεται ιδιαίτερα μικρός αριθμός ατόμων. Ο Κορμοράνος καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης. 2.2 Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus Η Λαγγόνα καταγράφηκε καθ όλη τη διάρκεια των περιόδων έρευνας, παρά το ότι δεν φωλιάζει στη λίμνη Άγρα (Εικόνα 8). Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 13±8 άτομα την πρώτη περίοδο, 17±13 τη δεύτερη και 7±5 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 36 άτομα (αρχές Ιανουαρίου 2006). Ο αριθμός των Λαγγόνων αυξάνει στα τέλη του φθινοπώρου, η αύξηση συνεχίζεται τους χειμερινούς μήνες μέχρι και τα μέσα της άνοιξης, το καλοκαίρι ο μέσος αριθμός τους είναι μικρός. Πρόκειται για μη αναπαραγόμενα άτομα, αφού δεν έχουν βρεθεί φωλιές γύρω από τη λίμνη. Η Λαγγόνα καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της λίμνης. Στο κεντρικό τμήμα οι Λαγγόνες αυξάνουν το χειμώνα. Στο δυτικό τμήμα καταγράφηκε μικρός αριθμός κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής (τέλη του φθινόπωρου και αρχές της άνοιξης). 3. Pelecanidae Η οικογένεια Pelecanidae εκπροσωπείται στη λίμνη Άγρα από τον Αργυροπελεκάνο Pelecanus crispus ο οποίος είναι είδος παγκοσμίως απειλούμενο. 3.1 Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus Ο Αργυροπελεκάνος καταγράφηκε σποραδικά στη λίμνη Άγρα κυρίως το χειμώνα. Ο μέσος αριθμός των Αργυροπελεκάνων και η τυπική απόκλιση ήταν 5±16 άτομα την πρώτη περίοδο, 4±8 τη δεύτερη και 2±3 την τρίτη. Καταγράφηκε αύξηση των Αργυροπελεκάνων στα τέλη του χειμώνα και ο μέγιστος αριθμός τους ήταν 58 άτομα (αρχές Φεβρουαρίου 2005). Ο Αργυροπελεκάνος καταγράφηκε μόνο στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. 4. Ardeidae Συνολικά καταγράφηκαν έξι είδη από την οικογένεια των Ερωδιών. Αυτά είναι ο Ήταυρος Botarus stellaris, ο Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus, ο Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta, ο Αργυροτσικνιάς Ardea alba, ο Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea και ο Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea. Οι ερωδιοί προτιμούν τα ρηχά νερά και τις παρόχθιες θέσεις γύρω από τις ελεύθερες από βλάστηση επιφάνειες νερού. Η πλειονότητα των ερωδιών καταγράφηκε στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της λίμνης, εκτός από τον Μικροτσικνιά Ixobrychus minutus, ο οποίος καταγράφηκε στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα. Ο εντοπισμός νεαρών Μικροτσικνιάδων στα τμήματα αυτά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το είδος φωλιάζει εκεί. Από τα παραπάνω είδη μόνο ο Μικροτσικνιάς αναπαράγεται στη λίμνη. Ο Λευκοτσικνιάς καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης (ένα άτομο στα τέλη Σεπτεμβρίου 2006). Ο Ήταυρος και ο Αργυροτσικνιάς επισκέπτονται τη λίμνη το χειμώνα. Καταγράφηκαν συνολικά έξι άτομα Αργυροτσικνιά το Δεκέμβριο Τον Φεβρουάριο 2006 υπήρξαν δύο καταγραφές Ήταυρου από ένα άτομο κάθε φορά. Είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο άτομο το οποίο έμεινε στη λίμνη για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης τον Οκτώβριο 2005, παρατηρήθηκε ένα άτομο Πορφυροτσικνιά. Ο Σταχτοτσικνιάς είναι το είδος αυτής της οικογένειας που παρατηρήθηκε περισσότερες φορές και παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω.

5 4.1 Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea Ο Σταχτοτσικνιάς είναι το είδος του ερωδιού με τις περισσότερες καταγραφές στη λίμνη Άγρα. Καταγράφηκε κυρίως κατά τη φθινοπωρινή και εαρινή μετανάστευση και τη διαχείμαση και δεν φωλιάζει γύρω από τη λίμνη. Ο μέσος αριθμός Σταχτοτσικνιάδων και η τυπική απόκλιση ήταν 1±1 την πρώτη και δεύτερη περίοδο και 1±2 την τρίτη. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που καταγράφηκε ήταν τέσσερα άτομα (αρχές Νοεμβρίου 2005 και αρχές Δεκεμβρίου 2006). 5. Ciconiidae O Πελαργός Ciconia ciconia φωλιάζει στους οικισμούς γύρω από τη λίμνη. Το καλοκαίρι του 2005 υπήρχε μια φωλιά στο χωριό Νησί αλλά ένας από πελαργούς του αναπαραγόμενου ζευγαριού έπαθε ηλεκτροπληξία στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου και δεν καταγράφηκαν νεοσσοί. Το καλοκαίρι του 2006 δεν καταγράφηκε καμία φωλιά πελαργών γύρω από τη λίμνη. 6. Anatidae Η οικογένεια Anatidae είναι η πολυπληθέστερη οικογένεια στη λίμνη Άγρα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 14 είδη, ένα από τα οποία παγκοσμίως απειλούμενο η Βαλτόπαπια Aythya nyroca η οποία αναπαράγεται στη λίμνη. Ακολουθεί εκτενέστερη αναφορά σε κάθε ένα από τα είδη της συγκεκριμένης οικογένειας. 6.1 Κύκνος Cygnus olor Ο Κύκνος συναντάται όλο το έτος και φωλιάζει στη λίμνη Άγρα. Ο μέσος αριθμός Κύκνων και η τυπική απόκλιση ήταν 8±4 την πρώτη περίοδο, 12±8 τη δεύτερη και 15±7 άτομα την τρίτη. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στο σύνολο των περιόδων έρευνας ήταν 32 άτομα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (τέλη Μάιου 2006, περιλαμβάνονται και οι νεοσσοί). Ο Κύκνος καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό ατόμων εμφανίστηκε στο κεντρικό τμήμα. 6.2 Αγριόκυκνος Cygnus cygnus Ο Αγριόκυκνος έχει καταγραφεί στη λίμνη Άγρα το χειμώνα. Συνολικά έχουν καταγραφεί τρία άτομα στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 και από ένα άτομο στα τέλη Ιανουαρίου 2005 και στις αρχές Φεβρουαρίου Πάντοτε οι Αγριόκυκνοι παρατηρούνταν μαζί με Κύκνους. Δύο άτομα Αγριόκυκνου παρατηρήθηκαν στο κεντρικό τμήμα της λίμνης και ένα στο δυτικό. 6.3 Σφυριχτάρι Anas penelope Το Σφυριχτάρι εμφανίζεται στη λίμνη κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από τις περιοχές αναπαραγωγής προς τις περιοχές διαχείμασης. Αυτό προκύπτει από το ότι όλα τα Σφυριχτάρια εμφανίστηκαν στη λίμνη μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Η παρουσία του δεν ήταν σταθερή και ο αριθμός των ατόμων μικρός. Ο μέσος αριθμός Σφυριχταριών και η τυπική απόκλιση ήταν 2±4 τη πρώτη περίοδο, 1±2 τη δεύτερη. Ο μέγιστος αριθμός τους ήταν 11 άτομα (τέλη Νοεμβρίου 2004). Το Σφυριχτάρι καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα. 6.4 Καπακλής Anas strepera Ο Καπακλής διέρχεται από τη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής γιατί καταγράφηκαν δύο μέγιστα στις αρχές Δεκεμβρίου και στις αρχές Φεβρουαρίου. Επίσης, κάποια άτομα μένουν στη λίμνη Άγρα το χειμώνα γιατί η παρουσία του είδους είναι σταθερή από τον Νοέμβριο μέχρι και τα μέσα Μαρτίου. Ο μέσος αριθμός των ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 16±14 τη πρώτη περίοδο, 10±14 τη δεύτερη και 4±3 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 49 άτομα στις αρχές Δεκεμβρίου 2005.

6 Ο Καπακλής καταγράφηκε στο κεντρικό και δυτικό τμήμα. Την πρώτη περίοδο έρευνας περισσότερα άτομα καταγράφηκαν στο κεντρικό τμήμα, ενώ τη δεύτερη στο δυτικό. 6.5 Κιρκίρι Anas crecca Το Κιρκίρι διέρχεται από τη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής και διαχειμάζει. Τα πρώτα άτομα παρατηρήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τα τελευταία στα μέσα Μαρτίου. Γενικά ο αριθμός των Κιρκιριών εμφάνισε έντονες αυξομειώσεις ιδιαίτερα τη δεύτερη περίοδο (Σεπτέμβριο Μάρτιο 2006). Ο μέσος αριθμός Κιρκιριών και η τυπική απόκλιση ήταν 8±10 την πρώτη περίοδο, 7±8 τη δεύτερη και 15±11 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 30 άτομα (τέλη Οκτωβρίου 2004). Το Κιρκίρι εμφανίζεται και στα τρία τμήματα της λίμνης. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί ανά μέτρηση συγκεντρώθηκαν στο ανατολικό. Στο κεντρικό τμήμα παρατηρήθηκε μικρός αριθμός Κιρκιριών την περίοδο της διαχείμασης. 6.6 Πρασινοκέφαλη Anas platyrhynchos Η Πρασινοκέφαλη αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα. Παρατηρείται όλο το έτος, αλλά αυξάνει σταδιακά από το φθινόπωρο μέχρι και το χειμώνα ενώ νωρίς την άνοιξη ο αριθμός των Πρασινοκέφαλων μειώνεται σημαντικά. Ο μέσος αριθμός Πρασινοκέφαλων και η τυπική απόκλιση ήταν 19±17 την πρώτη περίοδο, 14±18 τη δεύτερη και 26±11 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 38 άτομα (τέλη Δεκεμβρίου 2005). Η Πρασινοκέφαλη κατανέμεται και στα τρία τμήματα του υγροτόπου, αλλά κυρίως στο ανατολικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν καταγράφηκαν οι μέγιστοι αριθμοί Πρασινοκέφαλων την πρώτη και δεύτερη περίοδο έρευνας, όλα τα άτομα ήταν συγκεντρωμένα στο ανατολικό τμήμα. 6.7 Ψαλίδα Anas acuta H Ψαλίδα καταγράφηκε στη λίμνη σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Παρατηρήθηκαν τρία άτομα στα τέλη Νοεμβρίου 2004, οκτώ άτομα στις αρχές Μαρτίου 2005 και ένα άτομο στις αρχές Οκτωβρίου Η πλειονότητα των ατόμων καταγράφηκε στο δυτικό τμήμα της λίμνης. 6.8 Σαρσέλα Anas querquedula Η Σαρσέλα καταγράφηκε στη λίμνη Άγρα κατά τη διάρκεια της εαρινής μετανάστευσης τους πρώτους μήνες της άνοιξης. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 1±4 την πρώτη περίοδο και 5±19 τη δεύτερη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 76 άτομα (τέλη Μαρτίου 2006). Η Σαρσέλα καταγράφηκε κυρίως στο κεντρικό τμήμα της λίμνης. 6.9 Χουλιαρόπαπια Anas clypeata Η Χουλιαρόπαπια καταγράφηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής ενώ λίγα άτομα διαχειμάζουν στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 8±11 την πρώτη περίοδο και 3±3 τη δεύτερη και 4±4 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 35 άτομα (τέλη Νοεμβρίου 2004). Η Χουλιαρόπαπια καταγράφηκε κυρίως στο ανατολικό τμήμα και τις τρεις ερευνητικές περιόδους Φερεντίνι Netta rufina Το Φερεντίνι καταγράφηκε σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από τις περιοχές αναπαραγωγής προς τις περιοχές διαχείμασης. Συνολικά καταγράφηκαν επτά άτομα την πρώτη περίοδο, δύο τη δεύτερη και ένα την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν τρία άτομα (τέλη Δεκεμβρίου 2004). Το Φερεντίνι καταγράφηκε κυρίως στο ανατολικό τμήμα της λίμνης.

7 6.11 Γκισάρι Aythya ferina Το Γκισάρι αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα και επίσης παρατηρείται όλο το έτος. Τα περισσότερα άτομα παρατηρούνται το χειμώνα και το φθινόπωρο. Την άνοιξη τα Γκισάρια είναι λιγότερα γιατί η πλειονότητα αναχωρεί προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 91±55 την πρώτη περίοδο και 97±82 τη δεύτερη και 161±52 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 296 άτομα (αρχές Φεβρουαρίου 2006). Το Γκισάρι καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, όμως ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στο κεντρικό Βαλτόπαπια Aythya nyroca Η Βαλτόπαπια είναι ένα από τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη το οποίο αναπαράγεται στην περιοχή. Τα περισσότερα άτομα παρατηρούνται το φθινόπωρο και την άνοιξη, ενώ ένας μικρός αριθμός διαχειμάζει στη λίμνη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 13±12 την πρώτη περίοδο και 11±13 τη δεύτερη και 25±19 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 46 άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου Η Βαλτόπαπια καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, όμως ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στο ανατολικό, ιδιαίτερα το χειμώνα Μαυροκέφαλη Aythya fuligula Η Μαυροκέφαλη καταγράφηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής ιδιαίτερα κατά τη εαρινή μετανάστευση. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 3±6 την πρώτη περίοδο και 1±2 τη δεύτερη και 1±2 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 17 άτομα στα τέλη Φεβρουαρίου Η Μαυροκέφαλη καταγράφηκε και στα τρία τμήματα της λίμνης, ο μέγιστος αριθμός της όμως συγκεντρώθηκε στο κεντρικό τμήμα Χηνοπρίστης Mergus merganser Ένα αρσενικό άτομο Χηνοπρίστη καταγράφηκε μία φορά στη λίμνη Άγρα στα τέλη Ιανουαρίου Rallidae Η οικογένεια Rallidae εκπροσωπείται στη λίμνη Άγρα με τρία είδη τη Φαλαρίδα Fulica atra, τη Νερόκοτα Gallinula chloropus και τη Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus. Από αυτά η Νερόκοτα και η Φαλαρίδα απαντούν στη λίμνη όλο το έτος ενώ η Νεροκοτσέλα παρατηρήθηκε δύο μόνο καταγραφές (δύο άτομα στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 και ένα άτομο στα τέλη Νοεμβρίου 2006). Η Φαλαρίδα και η Νερόκοτα καταγράφηκαν και στα τρία τμήματα της λίμνης. Η Νεροκοτσέλα καταγράφηκε στο δυτικό και στο ανατολικό. 7.1 Φαλαρίδα Fulica atra Η Φαλαρίδα είναι το πολυπληθέστερο είδος στη λίμνη Άγρα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι Φαλαρίδες αυξήθηκαν σταδιακά από το φθινόπωρο προς τον χειμώνα, στη συνέχεια ο αριθμός τους εμφάνισε μικρές αυξομειώσεις μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όπου φαίνεται να μειώνεται έντονα εξαιτίας της μετακίνησης των ατόμων που δεν αναπαράγονταιστη λίμνη προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 3.133±1.284 την πρώτη περίοδο, 2.785±1.499 τη δεύτερη και 3.312±635 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν άτομα (τέλη Νοέμβριου 2004) και η ελάχιστη 96 άτομα (τέλη Μαΐου 2005). Τουλάχιστον 60 ζευγάρια φωλιάζουν στο καλαμώνα και στη λίμνη. Ο αριθμός των νεοσσών ανά ζευγάρι ήταν 2 μέχρι Νερόκοτα Gallinula chloropus Η Νερόκοτα αναπαράγεται στη λίμνη Άγρα και συναντάται όλο το έτος. Είναι κρυπτικό είδος και για αυτό το λόγο η καταγραφή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο μέσος αριθμός ατόμων και η τυπική απόκλιση ήταν 10±11 την πρώτη περίοδο, 4±8 τη δεύτερη και 10±13 την τρίτη. Η μέγιστη μέτρηση ήταν 35 άτομα (αρχές Οκτωβρίου 2004).

8 ΙΙ. Χωρική κατανομή των υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών στη λίμνη Άγρα Η πλειονότητα των υδροβίων και πελαργόμορφων ειδών συγκεντρώνεται στο κεντρικό τμήμα της λίμνης Άγρα ανεξάρτητα από την εποχή. Το κεντρικό τμήμα είναι το τμήμα με τη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Παρατηρήθηκαν 30 από τα 31 είδη (ο Χηνοπρίστης παρατηρήθηκε μόνο μία φορά στο δυτικό τμήμα). Επίσης, καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ( 82,16% επί του συνόλου που καταγράφηκε στη λίμνη). Στο ανατολικό τμήμα καταγράφηκε 10,39% και στο δυτικό 7,45% στο σύνολο των περιόδων έρευνας. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της χωρικής κατανομής Η χωρική κατανομή των υδροβίων διαφέρει ανάλογα με το είδος. Ο Αργυροπελεκάνος ήταν το μόνο είδος που καταγράφηκε μόνο στο κεντρικό τμήμα. Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα καταγράφηκαν το Σφυριχτάρι και η Ροπαλόπαπια, η οποία εμφάνισε και το υψηλότερο ποσοστό της στο ανατολικό. Στο κεντρικό και δυτικό καταγράφηκαν τα είδη: Ψαλίδα Χουλιαρόπαπια Σαρσέλα, Καπακλής και Αγριόκυκνος. Το υψηλότερο ποσοστό στο δυτικό τμήμα εμφάνισε η Ψαλίδα. Τα είδη Πρασινοκέφαλη, Βαλτόπαπια, Νερόκοτα, Κιρκίρι Κορμοράνος, Γκισάρι, Σκουφοβουτηχτάρι, Φαλαρίδα, Νανοβουτηχτάρι, Λαγγόνα και Μαυροκέφαλη καταγράφηκαν και στα τρία τμήματα. Στο κεντρικό τμήμα καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό Λαγγόνων ενώ οι Βαλτόπαπιες καταγράφηκαν κυρίως στο ανατολικό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α. Υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών Η εποχική μεταβολή του αριθμού των υδροβίων στη λίμνη Άγρα κατά το χειμώνα και τη μεταναστευτική περίοδο, οφείλεται στις μετακινήσεις τους από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Η αύξηση του αριθμού των υδροβίων τον Νοέμβριο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Φαλαρίδων στη λίμνη. Ανάλογη αύξηση τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί και στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όπου και εκεί η Φαλαρίδα ήταν το πολυπληθέστερο είδος (Kazantzidis et al., 2006). Οι καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα οι χαμηλές θερμοκρασίες σχετίζονται με την αύξηση του αριθμού των υδροβίων που μετακινούνται νοτιότερα (Ridgill and Fox, 1990). Το διάστημα αρχές Ιανουαρίου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου 2006 καταγράφηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με 2005 (στοιχεία ΔΕΗ) επομένως η αύξηση των υδροβίων πιθανόν να οφείλεται στη μεταβολή της θερμοκρασίας. Σε ότι αφορά τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη η σημασία της λίμνης ανάλογα με το είδος είναι περιοχή αναπαραγωγής, ενδιάμεσος σταθμός κατά τις εποχικές μετακινήσεις ή περιοχή διαχείμασης. Η καταγραφή του μέγιστου αριθμού των Βαλτόπαπιων το φθινόπωρο συμφωνεί με τα λίγα ως τώρα στοιχεία που έχουμε για το είδος. Αναφέρεται ότι η Βαλτόπαπια αναχωρεί από τις περιοχές αναπαραγωγής το φθινόπωρο κυρίως στα μέσα Οκτωβρίου (Handrinos and Akriotis, 1997). Η Λαγγόνα φτάνει στις περιοχές διαχείμασης νωρίς το Νοέμβριο και ο μεγαλύτερος αριθμός αποχωρεί από αυτές μεταξύ Μαρτίου με μέσα Απριλίου, λίγα άτομα παραμένουν μέχρι τις αρχές Ιουνίου (Handrinos and Akriotis, 1997). Η Λαγγόνα παρατηρήθηκε από νωρίς τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο, αλλά ο μέγιστος αριθμός καταγράφηκε το χειμώνα. Επομένως, η λίμνη Άγρα αποτελεί περιοχή διαχείμασης για το συγκεκριμένο είδος.

9 Ο μέγιστος αριθμός Αργυροπελεκάνων καταγράφηκε στο διάστημα όπου το είδος μετακινείται από τις περιοχές διαχείμασης προς τις περιοχές αναπαραγωγής (Πρέσπα, (Handrinos and Akriotis, 1997). Επομένως για τον Αργυροπελεκάνο η λίμνη είναι ένας από τους ενδιάμεσους σταθμούς κατά τη μετανάστευση. Οι διαφορές που καταγράφηκαν στη χωρική κατανομή των υδροβίων σχετίζονται έως ένα βαθμό με το είδος. Τα υδρόβια επιλέγουν το ενδιαίτημα εκείνο που θα τους παρέχει τη μέγιστη ποσότητα τροφής με τη μικρότερη δαπάνη ενέργειας. Επομένως, η διαθέσιμη ποσότητα τροφής μαζί με τον ανταγωνισμό και η ανάγκη για ασφάλεια φαίνεται να καθορίζουν την χωρική κατανομή των υδροβίων στα υγροτοπικά ενδιαιτήματα (Newton 2004, Bety et al 2003). Η ετερογένεια των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων σχετίζεται με τη χωρική κατανομή των υδροβίων (McKinney et al., 2006). Οι μεγάλες σε έκταση ελεύθερες από βλάστηση επιφάνειες νερού και η ετερογένεια των ενδιαιτημάτων στο κεντρικό τμήμα (καλαμώνας, υδρόφιλη δενδρώδης βλάστηση, υγρά λιβάδια) εκτιμάται ότι διαμορφώνουν τις κατάλληλες θέσεις τροφοληψίας και καταφυγίου για όλα τα είδη. Όμως και ο ανταγωνισμός τόσο μεταξύ των ατόμων όσο και μεταξύ των ειδών πιθανόν να είναι η αιτία κατανομής των ειδών στα υπόλοιπα δύο τμήματα. Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδροβίων που καταγράφηκαν είναι άτομα που διαχειμάζουν στη λίμνη Άγρα. Η λίμνη είναι ενδιάμεσος σταθμός για τον Αργυροπελεκάνο στη μετακίνηση του προς τις περιοχές αναπαραγωγής. Η Λαγγόνα διαχειμάζει στη λίμνη και η Βαλτόπαπια αναπαράγεται και καταγράφεται κυρίως κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση. Η χωρική κατανομή των υδροβίων σχετίζεται έως ένα βαθμό με το είδος. Το κεντρικό τμήμα της λίμνης είναι το τμήμα που επιλέγεται από την πλειονότητα των ειδών. Τα διαχειριστικά μέτρα για τη προστασία των υδροβίων τους καλό θα ήταν να σχετίζονται με τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων που αυτά προτιμούν και κυρίως με τη διατήρηση της ετερογένειας του υγροτόπου. Β. Στρουθιόμορφα είδη πουλιών Ι. Βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών στον καλαμώνα κατά την αναπαραγωγική περίοδο Τα είδη που απαρτίζουν την βιοκοινότητα των στρουθιόμορφων πουλιών της υγροτοπικής βλάστησης στη λίμνη του Άγρα είναι 5. Στον ενιαίο εσωτερικό καλαμώνα της λίμνης αναπαράγονται 4 είδη: η Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus, η Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus, ο Μουστακαλής Panurus biarmicus και το Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus. Ενώ στις πλημμυρισμένες εκτάσεις περιμετρικά της λίμνης η κοινότητα αποτελείται επίσης από είδη (4) με τη διαφορά ότι απουσιάζει το Καλαμοτσίχλονο και προστίθεται το Ψευταηδόνι Cettia cetti. Παρόλα αυτά η παρουσία της Καλαμοποταμίδας και του Μουστακαλή θα πρέπει να θεωρείται περιοδική στις συγκεκριμένες θέσεις. Συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε είδος παρουσιάζονται παρακάτω. Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus Η Τσιχλοποταμίδα συνήθως φωλιάζει σε πλημμυρισμένους καλαμώνες κοντά σε ανοιχτές σε επιφανειακό νερό επιφάνειες (Handrinos and Akriotis, 1997). Η προτίμηση του είδους για μόνιμα κατακλυζόμενους καλαμώνες τους γένους Phragmites επιβεβαιώνεται τόσο στο δέλτα του ποταμού Ebro, στην Ισπανία (Martinez-Vilalta et al., 2002), όσο και στους υγροτόπους της Ολλανδίας (Graveland, 1998). Παράλληλα δείχνει στενή σύνδεση με ψηλά καλάμια και παχύς βλαστούς. Εξαιτίας του σχετικά μεγάλου μεγέθους του (30 g) χρειάζεται χοντρούς βλαστούς τόσο για να κουρνιάζει όσο για να χτίζει την φωλιά του (Jedraszko-Dabrowska,

10 1992). Χοντρά καλάμια αναμένονται σε καλαμώνες με γλυκό νερό σε σχετικά μεγάλο βάθος νερού (Poulin et al., 2002). Στη λίμνη του Άγρα η πλειονότητα της επιφάνειάς της καλύπτεται από καλαμώνες σε μεγάλο βάθος νερού. Αποτελεί δηλαδή ιδανικό οικοσύστημα για το συγκεκριμένο είδος, όπως αποδεικνύεται και από την έρευνα πεδίου αφού ήταν το πολυπληθέστερο της βιοκοινότητας των πουλιών στα καλάμια. Εκτιμάται όμως πως υπάρχουν θέσεις που το είδος είτε απουσιάζει είτε παρατηρούνται ελάχιστα άτομα. Οι θέσεις αυτές αφορούν περιοχές με απουσία καλαμιών ή με λεπτά καλάμια, με μικρό ποσοστό επιφανειακού νερού (πχ ενιαίος καλαμώνας στα βόρεια και δυτικά της λίμνης). Η αφθονία του είδους λοιπόν αναμένεται μεγάλη σε μια ζώνη κοντά στις άκρες των καλαμιών με τη λίμνη (πχ περιμετρικά της λίμνης, κανάλια κα) λόγω της ύπαρξης χοντρών και ψηλών καλαμιών καθώς και επιφανειακού νερού. Στην Ουγγαρία το είδος παρουσίασε έως και 12 φορές μεγαλύτερους πληθυσμούς στα άκρα των καλαμιών από το εσωτερικό τους (Baldi and Kisbenedek, 1999). Από τις δακτυλιώσεις στη λίμνη διαφαίνεται μια ανάλογη σχέση του είδους με τα άκρα των καλαμιώνων. Πρώτον λόγω του μεγάλου αριθμού συλλήψεων και επανασυλλήψεων στα άκρα των καλαμιών (P) και δεύτερον γιατί το είδος δείχνει να κινείται ελαφρά περισσότερο σε μια ζώνη κοντά στο επιφανειακό νερό (περισσότερες συλλήψεις σε δίχτυα με ύπαρξη επιφανειακού νερού) στον κεντρικό καλαμώνα. Επίσης, η Τσιχλοποταμίδα αναπαράγεται με μικρότερους πληθυσμούς (όχι αμελητέους) στις πλημμυρισμένες εκτάσεις με καλάμια ή βούρλα περιμετρικά της λίμνης. Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus Η Καλαμοποταμίδα είναι πρακτικά αδιάφορο είδος στην παρουσία επιφανειακού νερού και ως εκ τούτου παρατηρείται και σε πιο ξηρές θέσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο (Handrinos and Akriotis, 1997). Επίσης, είναι πιο ευπροσάρμοστο είδος στην επιλογή θέσεων φωλιάσματος σε σύγκριση με την τσιχλοποταμίδα (Prokesova and Kocian, 2004). Εποικίζει θέσεις τόσο μονοειδικές με παρουσία μόνο καλαμιών σε άριστη κατάσταση όσο και ξηρές θέσεις καλαμιών με παρουσία και άλλων υδροχαρών φυτών (Poulin et al., 2002). Παρόλο που η Καλαμοποταμίδα είναι πιο προσαρμοστικό είδος το 2005 απουσίαζε παντελώς από την περιμετρική ζώνη γύρω από τη λίμνη (πρώτος δακτυλιωτικός σταθμός). Τόσο στις δειγματοληψίες με τα δίχτυα όσο και στις ακουστικές μετρήσεις δεν παρατηρήθηκαν άτομα του είδους στα τρία ενδιαιτήματα του πρώτου σταθμού. Το 2006 πιάστηκε ένα ενήλικο άτομο στα καλάμια στη περιμετρική ζώνη της λίμνης. Πιθανά ο ισχυρός ανταγωνισμός με την κατά πολύ μεγαλύτερή της Τσιχλοποταμίδα να έχει οδηγήσει το είδος στον κεντρικό καλαμώνα. Η εικόνα που παρουσιάζει στον κεντρικό καλαμώνα είναι διαμετρικά αντίθετη με την προηγούμενη, καθώς μαζί με την Τσιχλοποταμίδα αποτελούν τα πιο κοινά είδη. Το είδος χρησιμοποιεί όλες τις θέσεις του καλαμώνα ακόμα και αυτές που είναι πιο ξηρές με μίξη φυτικών ειδών (ισόποσες συλλήψεις στα δίχτυα με διαφορετική διάταξη το 2005 και 2006). Ίσως η αφθονία του στον κεντρικό καλαμώνα να οφείλεται στο γεγονός ότι ξηρές θέσεις καλαμιών με μίξη διαφόρων ειδών αθροίζουν ένα σεβαστό ποσοστό επί της συνολικής έκτασης της λίμνης. Στις θέσεις αυτές το είδος βρίσκει τον κατάλληλο βιοτικό χώρο για την αναπαραγωγή του δίχως ιδιαίτερο ανταγωνισμό με την Τσιχλοποταμίδα η οποία δεν προτιμά τέτοιες θέσεις. Συνεπώς σε κάποιες θέσεις η Καλαμοποταμίδα να είναι πιο πολυάριθμη από την Τσιχλοποταμίδα (πχ εκτεταμένος καλαμώνας με έλλειψη επιφανειακού νερού στα δυτικά της λίμνης). Μουστακαλής Panurus biarmicus Ο Μουστακαλής είναι μόνιμο είδος στη χώρα μας (Handrinos and Akriotis, 1997). Στη νότιο Γαλλία, δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις πλημμυρισμένες θέσεις των καλαμιών,

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island.

LIFE09 NAT/GR/000323 Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island. Σχέδιο Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων της Σκύρου Ιούνιος 2011 Στην παρούσα έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας των Ακατοίκητων Νησίδων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-16 ΕΤΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς Επιμέλεια έκδοσης Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και τα ενδιαιτήματά της από την κατασκευή δρόμων Αντιμετώπιση των επιπτώσεων και επανορθωτικά μέτρα Συντάκτης: Μπούσμπουρας Δημήτρης Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α οιωνός #49 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ (ΕΟΕ) ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2012 LIFE10 NAT/GR/000638 > αφιέρωμα: Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες Ε λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 6 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά περί Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων ΜΕΛ Η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης τα τελευταία χρόνια τόσο στον τουριστικό όσο και στον γεωργικό τοµέα είχε σαν αποτέλεσµα την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης

Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης Νικόλαος Κασίνης, Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας Αύγουστος 2014 Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ε.Γαληνού Ιούλιος 2012 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Θάνος Καστρίτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ Ηλιάδου Ευδοκία Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιοχή του Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία, Γαλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΣΜΑΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΕΜ 4714 13/5/2013 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΜΑΛΗΣ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Περί Τουριστικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού...

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο. Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας. Αναφορές Δικτύου ΣΠΠΕ - Απειλές. Εξελίξεις στην προστασία των βιοτόπων των πουλιών

Δίκτυο. Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας. Αναφορές Δικτύου ΣΠΠΕ - Απειλές. Εξελίξεις στην προστασία των βιοτόπων των πουλιών Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας Εξελίξεις στην προστασία των βιοτόπων των πουλιών EOE- Ε λληνική Ο ρνιθολογική Ε ταιρεία www.ornithologiki.gr Τεύχος 2 Απρίλιος 2005 Ενημέρωση σε επικεφαλίδες

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 Περιοδικό Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Φορέας Διαχείρισ ης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά απειλούμενα είδη 1.1. Βασιλαετός..σελ.2 1.2. Χρυσαετός..σελ.3 1.3. Σπιζαετός..σελ.4 2.

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 3 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEST... 4 Κεφάλαιο 1 ο : Γενικά στοιχεία του Νομού Φλώρινας... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Νομού

Διαβάστε περισσότερα