ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ"

Transcript

1

2 Ιί ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΜΙΛΗ ΑΘΗΝΑ 1996

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. :~ Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ - Χρήστος Κουτσιαύτης Σαρανταπήχου 79 Αθήνα τ.κ τηλ Ο ΛOCο Τσε πocνω στο βόοι του (ζωγραφική του Τ σocο Π ο Τσε Ο).

4 Ο ΛΑΟ ΤΣΕ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο Λάο Τσε που σyjμαίνει ο σοφός γέρος ~ ο παλtός φίλος έζyjσε στψ Κίνα πιθανότατα τον 60 αιώνα π.χ. και θ εωρειται " αν οχι ο συγγραφεας 'λ' του α-ιιστον ο εμπνευστ~ς του Τάο Τε Ktvyx. Ο θρύλος αναφέρει ότι Yj παρ θ ενα " μανα του τον συνε 'λ α β ε απο " ενα πεφταστερι και τον κυοφορουσε ογοοντα ~ ο λ' οκ λ YjpIχ χρονια. ' 'Ο ταν επιτέλους YEvv~eYjKE οι συγκαιρινοί του τον ονόμασαν Γιο του 'Αστρου και Θεό' Ηλιο. Η παράδοσυ) αναφέρει ι ''1' ~ οτι E"YjcrE οιακοσια χρονια... Αρκετοί μελετyjτές τοποθετούν ΤΥ) χρονολογία ΤYjς γέννyjσ~ς του το 604 π.χ. Ο ιστορικός Σου Μα Τσιεν αναφέρει στο έργο του [στορtχές Μνήμες (Σε Τζt γύρω στο 100 π.χ.) πως YEvv~eYjKE στψ περιox~ που αντιστοιχεί στυ) σyjμεριν~ επαρχία Χουνάν και ότι το πρα- Λ Ε Σ 'λλ' γματικο του ονομα Yjταν ι ρ. ε α α κεψενα ονομαζεται Λάο Ταν. ΕργάσΤYjκε για καιρό σαν αρχειοφύλακας στυ) βασιλικ~ αυλ~ των Τσου στο Λογιάνγκ ενώ 'λλ λ ~~ Ι παρα Yj α οιοασκε το ταο ωσπου αποφασισε να φυγει προς τα δυτικά και να ζ~σει μόνος τα τελευταία χρόνια ΤYjς ζω~ς του. Τότε όπως λέει Yj παράδοσyj ο Γ ιν Σ ι φυ 'λ ακας καποιου " περασματος τον παρακα 'λ εσε ν ' αφyj- σει ενα γραπτο "λ' κεψυ) ιο φευγοντας κι ετσι προεκυ 'Ψ ε το Τάο Τε Ktνyx ένα βιβλίο με ΠΟΙYjτικούς αφορισμούς για η ζω~ και Τψ αυτογνωσία. 9

5 ΛέΥεται πως ο νεότερός του Κομφούκιος ( π.χ.) ταξίοεψε μια φορά. στο ΛΟΥιά.νΥΚ Υια να Υνωρίσει τον Λά.ο Τσε. Aυτ~ ΤΊJ συνά.ντίjσίj περιυρά.φει ο ταo ίστ~ς φιλόσοφος Τσουά.νΥΚ Τσε στο ομώνυμο σύυυραμμά. του (Τσουάνγχ Τσε 40ς ~ 30ς αιώνας π.χ.): «Τότε που ο Κομφούκιος π~yε στον Λά.ο Τσε τον β " " θ Λ' ~ ΡΊJκε ακινίjτo σα να μίjν ΊJταν αν ρωπος. ΙΥΟ ~ περιμενε και του ειπε μου φανίjκες σαν κουτσου- "' Υ' λλ' " ρο οιχως ~ωίj σα να ΊJσoυν καπου α ου μοναχος. "Ε' ιναι α λ ΊJ 'θ εια ειχα 'β ρε θ" ει στων μυριων πραυμα- των τψ αρχίj '"». Σύμφωνα με τον Σου Μα Τσιεν ο Λά.ο Τσε είπε στον Κομφούκιο: «Α υτα ' που λ ες ειναι 'λ' ΟΥια αν θ ρωπων ' που εχουν προ πολλού πεθά.νει. Στους ευνο ίκούς καιρούς ο ά.ρχοντας ταξιοεύει με τψ ά.μαξα αλλά. στους ούσκολους καιρούς ΤΡΙΥυρνά. με τον ά.νεμο. Λένε πως ο καλός ο έμπορος κρύβει το εμπόρευμά. του και μοιά.ζει να μψ έχει τίποτα. Έτσι κι ο ενά.ρετος κά.νει το χαζό. Λευτερώσου από ΤΊJν υπεροψία τα π ά.θίj τους ΧΡΊJσιμoθΊJρικoύς καλούς τρόπους και τψ υπέρμετρίj φιλοοοξία. Όλ' αυτά. είν' επιζ~μια ι Α Υια σενα. υτο ειναι Οη εχω να σου πω». ΦεύΥοντας ο Κομφούκιος παρομοίασε τον Λά.ο Τσε με τον ασύλλίjπτo Ορά.κο τ' οντας τον ανεμο και το συννεφο. ουρανού που ταξιοεύει ιππεύ- Ο Λά.ο Τσε οίοαξε σ' ένα μικρό κύκλο ανθρώπων. Λ ' 'λ Ψ Ι "' ευεται πως αποκα υ ε ΤΊJ yνωσίj του ταο σε ουο μα- θίjτές του κι αυτοί με ΤΊJ σεφά. τους σε ά.λλους Οέκα. Η οιοασκαλία του παλιού φίλου Υια τψ αυτουνωσία βα- ''?' " ι σι~εται στψ εσωτερικίj εμπεφια του ταο Υια τψ οποία Υρά.φει ο Γερμανός συυυραφέας Έρμαν Έσσε: «Η Μ ια ' Αλ ΊJ 'θ' εια ειναι ΊJ yνωσίj εκεινου που ειναι ζωντανό μέσα μας ΤΊJς μυσηκ~ς μαυείας ΤΊJς μυ- σηκίjς ευ λ α 'β ειας που ο κα θ'" ενας φερνει μεσα του: ΊJ yνωσίj που ξ' εκινωντας απ " αυτο το εν δι οτατο Ι "' β 'λ Υ' σημεtο ειναι ουνατο να υπερ ει ο α τα ~ευyίj των ανηθέτων. Οι lνοουιστές τψ αποκαλούν' Ατμαν οι Κινέζοι Τ ά.ο οι Χρισηανοί Χά.ρψ>. Τ ' θ ' Ψ πρoσεyyισίj αυτίjς ΤΊJς εμπεφιας προσπα ει να πε- ΡΙΥρά.ψει ο Τσουά.νΥΚ Τσε: «Τ ο σωμα χα λ' αρωνει σ β" ψουν ΊJ oρασίj κι ΊJ ακoίj "λ' χανονται οι μορφες οι Υνωσεις Ί)σμονουνται ο θ " '" ' αν ρωπος Υινεται ενα με αυτο που σιαπερνα τα παντα...» Εχοντας σαν κύρια αφετίjρ(α ΤΊJ οιοασκαλία του Λά.ο Τσε αναπτύχθίjκε ΊJ φιλoσoφικ~ σχoλ~ Τά.ο τσία και το θ ΡΊJσκευηκo " συστίjμα Τ' αο τσιαο. Ο φιλοσοφικός ΤαΟ ίσμός αντλώντας από το Τά.ο Τε ΚινΥΚ αλλά. και από ΠΡΟΥενέστερα και μεταυενέ- ~ / στερα κειμενα επεορασε σης τεχνες και τα Υραμματα (μoνόχρωμίj και λεπτεπlλεπτίj ζωyραφικ~ τοπίων βρά. χων και φυτών καλλιυραφία μύθοι oιαμόρφωσίj ρυθμικ~ς πρόζας απέριττίj μoυσικ~) στψ Ψυχoσωμαηκ~ '(Τ Τ' ασκίjσίj και τψ τεχνίj ΤΊJς αυτοαμυνας σι κουνυκ αι τσι σουά.ν ΚουνΥΚ φου ταo ίκ~ ΥιόΥκα) στψ παραοοσιακ~ ιατρικ~ και ης θεραπευηκές μεθόοους (βελονο

6 θερocπείoc Σιάτσου) στ'υ) όιocτροψή (μocκροβιωηκ~) κocι τον τρόπο ζω~ς κocι συμπεριφοράς (ocpx~ Τ'Υ)ς μ'υ)-όράσ'υ)ς ερωηκ~ συμπεριφορά κocι πρocκηκές) στψ ερμ'υ)- ι ι ~ " νειoc του ocpxocιou μocνηκου κocι οιocγνωσηκου συστ'υ)μocτος Ι Κνγχ ocλλά κocι στ'υ) όιocμόρφωσ'υ) του κινεζικού Βουόισμού Tcrocv κocι του ιocπωνικού Βουόισμού Ζεν ώς κocι στ'υ) σκε 'ψ' 'Υ) συγχρονων φι λ οσοφων ' κι επιστ'υ)μονων (κ. Γιουνγκ Ρ. Βίλχελμ Α. Γουάτς Τ. A~ρυ Φ. Κάπρoc). Ο Βρετocνός μελετ'y)τ~ς Τ'Υ)ς ocνocτολικ~ς φιλοσοφίocς Αλocν Γουάτς ocνocφέρει πως στψ ocpxocloc κινεζικ~ κοινωνίoc 'Υ) πocράόοσ'υ) του φιλοσοφικού Τ ocο"ίσμού κocι 'Υ) ρωμocηκά ocφού ο Κομφουκιocνισμός ocσχολείτocι με ης γλωσσικές 'Υ)θικές νομικές κocι εθψικές συμβάσεις που πocράόοσ'υ) του Κομφουκιocνισμού λειτουργούν συμπλ'υ) εξocσφocλίζουν στψ κοινωνίoc το σύστ'υ)μoc Τ'Υ)ς επικοινωνίocς Τ'Υ)ς ενώ ο Τocοϊσμός ocσχολείτocι με Τψ ocσύμβocτ'υ) γνώσ'υ) που προσεγγίζει άμεσoc Τ'Υ) ζω~ κocι όχι με Τψ " ocφ'υ)ρ'υ)μεν'υ) γρocμμικ'υ) ocνηπροσωπευτικ'υ) πocρocστocηκ~ σκέψ'υ). Ενώ ό'υ)λocό~ ο Κομφούκιος προσόιόρισε τους κocνόνες Τ'Υ)ς κocθ'υ)μεριν~ς εθψοτυπίocς ο Τ ocοϊσμός ocσχολ~θ'υ)κε μ' ένoc πνευμocηκότερο επίπεόο ζω~ς. Ο θρ'υ)σκευηκός Τocο'~σμός ocπό Τ'Υ)ν άλλ'υ) θεοποί'υ)σε τον Αάο Τ σε κocι άλλες μορφές κocι ocσχολ~θ'υ)κε με Τψ επιόίωξ'υ) Τ'Υ)ς μocκροβιότψocς κocι Τ'Υ)ς ocθocνocσίocς με όιάφορες μεθόόους άσκ'υ)σ'υ)ς κocι όιocλογισμού με τoc τελετουργικά νocών κocι μονocστ'υ)ριών Τ'Υ)ν ocπόκρυφ'υ) ocλχ'υ) μείoc Τψ πάλ'υ) κocτά των όocψόνων κocι Τ'Υ) λocτρείoc των μocγικών φυλocχτών. Όλο κι όλο που είχε κάνει ο σοφός γέρος ~τocν που 'λ ζ μι 'Υ)σε γιoc Τ'Υ) ω'υ) κocι Τψ ocυτογνωσιoc... ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Το πocλocιότερο χεφόγρocφο του Τάο Τε Κνγχχρονολογείτocι ocπό τον 30 ocιώνoc π.χ. Μερικοί μελετ'υ)τές θεωρουν πως εινocι " ocνηγρocφο του κεψενου 'Α' του oco Τ σε κocι άλλοι πως τότε κocτεγράφ'υ) γιoc πρώτ'υ) φορά 'Υ) όιόocσκocλίoc του. Στψ KLVoc το βιβλίο που λέγετocι ocπλά Λ αο 7" 1 σε ocποτε 'λ εσε ocνηκεψενο ' με λ' ετ'υ)ς κocι ocνocριθμ'υ)των ερμ'υ)νειών γιoc πολλούς ocιώνες. Περιλocμβάνει περίπου πέντε χιλιάόες χocρocκτ~ρες-ιόεογράμμocτoc. Ας όούμε όμως η ΠOCΡOCΤ'Υ)ρεΙ γιoc Τ'Υ) γρocφ~ ocυτ~ ο φυσικός κocι μελετ'y)τ~ς Τ'Υ)ς ocνocτολικ~ς φιλοσοφίocς ΦρΙτγιοφ Κάπρoc: «Τόσο τoc Κομφουχαναά Ανάλεκτα όσο κocι το Τάο Τε Κνγχ έχουν γρocφει σ' ένoc συμπocγές ύφος 'ζ θ ' γεμocτο υπocινιγμους που ocνηκocτοπτρι ει ocυμocσιoc τον κινεζικό τρόπο σκέψ'υ)ς. Ο κινεζικός νους όεν όεσμεύτ'υ)κε ocπό Τψ ocφ'υ)ρ'υ)μέν'υ) λoγικ~ κocι κocλλιέργ'υ)σε μιoc γλώσσoc που πocρουσιάζει τεράσηες όιocφορές ως προς τον τρόπο έκφρocσ'υ)ς ocπό ης γλώσσες Τ'Υ)ς Δύσ'Υ)ς. Πολλές ocπό ης κινεζικές λέξεις μπορούν voc ΧΡ'Υ)σΨΟΠΟΙ'Υ)θούν crocv ουσιocσηκά επlθετoc ~ ρ~μocτoc κocι 'Υ) εκάστοτε χρ~σ'y) τους όεν προσόιοριζετocι τόσο ocπό τους κocνόνες Τ'Υ)ς γρocμμocηκ'υ)ς '" οσο ocπο το συνocισ θ 'Υ)μocηκο' περιεχο- μενο Τ'Υ)ς πρότocσ'υ)ς. Στψ κλocσικ~ κινεζικ~ γλώσcroc κάθε λέξ'υ) όιocφέρει πολύ ocπό το ocφ'υ)ρ'υ)μένο σύμβολο που ocνηπροσωπεύει μιoc κocθορισμέν'υ) έννοιoc. Πρόκειτocι μάλλον γιoc ένoc 'Υ)Χ'Υ)ηκό σύμβολο που όιocθέτει ισχυρές όυνάμεις υπoβoλ~ς ocλλά κocι 12 13

7 υπαινιγμων φερνοντας στο νου μια απεραντί) σει- " θ"ε' ρα απο εικονες και συναισ 'l)ματα. τσι 'l) προθεσί) του ομιλ'l)τ~ οεν είναι τόσο να εκφράσει κάποιο οιανο'l)ηκό σχ~μα ~ μια ιοέα όσο να συγκιν~- Κ ' σει και να επ'l)ρεασει τον ακροατ'l). ατα συνεπεια 'l) γραμμένί) λέξί) οεν είναι μόνο ένα αφ'l)ρ'l)μένο συμ β ο λ ο α λλ" α ενα οργανικο " προτυπο -ενα gestalt- που οιατ'l)ρεί και αναμεταοίοει ένα σύμπλεγμα εικόνων μαζί με τψ υποβλ'l)ηκ~ OUναμΊ) Τ'l)ς λέξ'l)ς και τους ανεξάντλ'l)τους υπαινιγμούς Τ'l)ς.» Και ο Αλαν Γουάτς συμπλ'l)ρώνει πως: 'λ' ζ λ'1: ' ((... ενα μεγα ο μερος των κινε ικων ει.εων ειναι "Ι f ταυτοχρονα ουσιασηκα και Ρ'l)ματα κι ετσι οποιος σκέφτεται στψ κινεζικ~ γλώσσα οεν έχει καμία ~ λ' ~ " ουσκο ια να οει οη τα ανηκεψενα ειναι ταυτοχρονα και συμβάντα και όη ο κόσμος μας είναι μια συλλoγ~ από εξελισσόμενες οιαοικασίες και οντοτ'l)τες.» Εοώ παρουσιάζονται οι ερμψευηκές ουσκολίες του Τάο Τε Κινγκ που μετά ΤΊ) Β{βλο είναι ίσως το πω πολυμεταφρασμένο βιβλίο στον κόσμο. Οι πρώτες ευρωπα"lκές μεταφράσεις εμφανίζονται τον 180 αιώνα από καθολικούς ιερωμένους. Σ~μερα κυκλοφορούν περίπου σαράντα αγγλικές και πλ~θoς μεταφράσεων σης ~ περισσοτερες ουηκες χωρες. Με τψ απόοοσί) του Τάο Τε Κινγκ καταπιάστ'l)κα για πρώτί) φορά το Τότε είχα ΧΡ'l)σψοποι~σει ης αγγλικές μεταφράσεις του D. C. Lau και των Gia Fu Feng-Jane English και είχα ακόμί) βο'l)θ'l)θεί από ης πα- λαιότερες εργασίες του Α. Τσάκαλ'l) Τ'l)ς Μ. ΣεφεριάΟΊ) και του Π. Κουρόπουλου. Το αποτέλεσμα είχε κυκλοφoρ~σει σε βιβλίο (εκο. Εκκρεμές). Αργότερα έπεσαν στα χέρια μου οι αγγλικές μεταφράσεις του Ch'u Ta Kao και του R. Β. Blakney οπότε κάθισα και ξαναέγραψα το κείμενο που έχει πια αλλάξει σ'l)μανηκά μoρφ~. Ελπίζω αυτ~ να είναι 'l) oριστικ~... Η ΧΡ'l)σψοποί'l)σ'l) αγγλικών μεταφράσεων του Τάο Τε KιVΓΚ για τψ απόοοσί) του έργου στα ελλψικά οικαιώνεται έμμεσα από τον Δ. Βελισσαρόπουλο μελετ'l)τ'l) Τ'l)ς κινε ζ ΙΚ'l)ς γ λ' ωσσας και φι λ' οσοφιας που γρα- φει σχεηκα: (( μονί) γ λ' ωσσα που παρουσια 'ζ' ει σχεηκες ανα- Η λογίες [με τα κινεζικά] είναι τα αγγλικά που οεν έχουν τόσους κανόνες γραμμαηκ~ς όπου οι λέξεις ~ λ' " οεν κ ινονται και ΧΡ'l)σψοποιουνται συχνα τοσο / " 'θ σαν ουσιασηκα οσο και σα Ρ'l)ματα 'l) επι ετα.» Τον τίτλο αποοίοω ως ((Το Βιβλίο του Λόγου και Τ'l)ς ' Π' Φ 'λ ~ υσ'l)ς». ω κατω αναφερονται ο οι σχεοον οι οροι που ι / Ι ~ / επιχεφουν να ερμ'l)νευσουν τα τρια ισεογραμματα ταο Ι ι τε κινγκ σης περισσοτερες ευρωπαικες μεταφρασεις μελέτες και αναφορές στο βιβλίο. Τ ο κειμενο " εχει ΤΊ) μορφί) ρυ θ μικ'l)ς ' προ 'ζ ας αποτε- ' ~ ~ λ ειται απο ογοονταμια στροφες και οιακρινεται παραοοσιακά σε ούο μέρ'l). Το Τάο Κινγκ (Βιβλίο του Λόγου) που το αποτελούν οι τριανταεφτά πρώτες στροφές και το Τε Κινγκ (Βιβλίο Τ'l)ς Φύσ'l)ς) οι σαραντατέσσε- ρις επομενες. Αλλά ας εξετάσουμε κάποιες έννοιες που είναι κλει- \.' Ι οια για Τ'l)ν κατανο'l)σ'l) του εργου

8 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ :it Τά.ο: 'Ονομα Νό'Υ)μα ΟΟός Πνεύμα Αιτία Θεός Νόμος Αυτό Ένα Ον Μ'Υ)-Ον Απόλυτο Ατελεύτ'Υ)ΤΟ Αμετάβλ'Υ)ΤΟ Είναι Νους ΕνέΡΥεια Αρμονία ΛόΥος. Βασικές σ'υ)μασίες Τ'Υ)ς λέξ'υ)ς στα κινεζικά ~ λ' Σ' ειναι ορομος πορεια ΟΥος. αν Ρ'Υ)μα σ'υ)μαινει ακολ θ ου ω προχωρω κατευ θ" υνω προερχομαι επικοινωνω λ " Χ ~ λ' ευω. Ρ'Υ)σψοποιειται ακομ'υ) Υια να Ο'Υ) ωσει τον τροπο Τ'Υ) μέθοοο. Στ'Υ) θρ'υ)σκεία σ~μαινε Τ'Υ) μαyικ~ επικοι- θ ' Ο Κ ' λ' νωνια με το ειο και τα πνευματα. ομφουκιος μι α ι θ ' ι Υια το ταο του αν ρωπου και το ταο Τ'Υ)ς κοινωνιας εννοώντας το σωστό ορόμο Τ'Υ)ς ατoμικ~ς και Τ'Υ)ς κοινωνικ~ς ζω~ς και προσοίοοντας 'Y)θιχ~ σ'υ)μασία στ'υ) λέξ'υ). Η σ'υ)μασία που αποκτά στο Τάο Τε Ktvγx όπου ΧΡ'Υ) σψοποιείται 76 φορές μπορεί να σχετιστεί με το ινοικό Ομ.3'5 ην ένωσ'υ) με Τ'Υ) βαθύτερ'υ) ουσία Τ'Υ)ς ζω- Λ' Η Ι λ 'Υ)ς με Τψ αυτουνωσια και το ΟΥΟ του ρακ ειτου. {~ Τε: Δύναμ'Υ) Ουσία Aρετ~ ΓίΥνεσθαι Δυνατότψα Τάξ'Υ) Δράσ'Υ) Αξία Χάρ'Υ) ΑΥάπ'Υ) Zω~ Φύ- Β ' Ι θ ' σ'υ). ασικα σ'υ)μαινει Π'Υ)Υαινοντας κατευ ειαν στ'υ)ν καροιά ~ έρχοντας κατευθείαν από Τψ καροιά από Τψ Ε λ " λ'ξ ι ουσια. τυμο ΟΥικα προερχεται απο Τ'Υ) ε 'Υ) τtεκ φυτεύω και υπονοεί η βαθύτερ'υ) φύσ'υ) των πραυμάτων απ' όπου αναβλύζει 'Υ) αυθεντικ~ αρετ~ και 'Υ) αυθόρμ'υ)τ'υ) OUναμ'Υ). ' Αλλες σ'υ)μασίες Τ'Υ)ς λέξ'υ)ς είναι το οώρο 'Υ) ευυνωμοσύν'υ) το όφελος και 'Υ) θεραπευτικ~ ιοιότψα των φυτών. Ο ' Αλαν Γουάτς χαρακτ'υ)ρίζει Τψ τε σαν Τ'Υ) χωρίς σκέψ'υ) O'Y)μιoυρyικ~ OUναμ'Υ) Τ'Υ)ς φυσικ~ς λει- θ Ι Ι τουρυιας του αν ρωπου και παρατ'υ)ρει πως ουσιαστι- κά. 'Υ) τε αποτελεί το υπόβαθρο του συνόλου του υψ'υ)λού πολιτισμού ης Άπω Aνατoλ~ς και Τ'Υ) βασικ~ αρχ~ 'θ I~ YLCX κα ε εωος τεχν'υ)ς. ~.I Ktvyx: Κείμενο Γραφτό ΠραΥματεία Μελέ Τ'Υ) Αναφορά Βιβλίο. Συν~θως έχει Τ'Υ) σ'υ)μασία του Lf:pOU ~ του κλασικού βιβλίου. ' Αλλες σ'υ)μασίες είναι ό " ELX να σκ'υ)ν'υ) παραστασ'υ) κανονας.!i. Τσt: Η πρωταρχικ~ ενέρυεια 'Υ) ζωικ~ oρμ~ που Υεμίζει το σύμπαν και τον άνθρωπο. Το εκο'υ)λωμέι Η ι ~~ νο ταο. πρανα Τ'Υ)ς ινσικ'υ)ς παραοοσ'υ)ς 'Υ) κοσμικ'υ) Σ Ι Ι ~I ζ Ι ενερυεια. 'Υ)μαινει ακομα Τ'Υ) ουναμ'υ) Τ'Υ) ωτικοτ'υ)τα και Τ'Υ) σεξoυαλικ~ ενέρυεια. Αποτελεί σύνθεσ'υ) του ytv και του ytrxvyx των πέντε στοιχείων you xtvyx. (ξύλο Ι λλ Ι) Ι φωτια Υ'Υ) μετα ο νερο και των οκτω καταστασεων ι (Ι Ι Ι β " πα κουα ουρανος Υ'Υ) κεραυνος νερο ουνο ανεμος φωτιά λιμν'υ)). '~ rtv II rtrxvyx: Τ ο ζευυάρι των αντιθέτων και συνθετικών Ουνάμεων. Αρχικά το ytv υπoo~λω- Ι λ ' λ' νε Τ'Υ) σκιερ'υ) π ευρα του οφου και το ytrxvyx. Τ'Υ) φωτειν~. Το ytv αντιπροσωπεύει Τ'Υ) θ'y)λυκ~ αρχ~ Τ'Υ) Υ'Υ) Τψ 'Υ)ρεμία Τ'Υ) ΟεκτικόΤ'Υ)τα. Το ytrxvγx αντιπροσωπεύει Τ'Υ)ν αρσενικ~ αρχ~ τον ουρανό Τ'Υ) οράσ'υ) Τ'Υ) Ο'Υ)μιουΡΥΙ- Ι Η Ι Ι θ Ι ΚΟΤ'Υ)τα. σχεσ'υ) και ο χαρακτ'υ)ρας τους κα οριστ'υ)καν με το πανάρχαισ Y.~νεζικό σύμβολο Τ'Υ)ς ΜεΥάλ'Υ)ς Δύναμ'Υ)ς Tdt τσt ~ εκπλ'υ)κτικό στ'υ) σύλλ'υ)ψ'υ) και Τψ απλότ'υ)τά του πο\) παριστάνει Τ'Υ) συμμετρικ~ οιάταξ'υ) Ι Ι Π Ι ροκειται Υια του σκιερου ytv και του φωτεινου ytrxvyx.. Το yt μια συμμετρία κυκλικ~ oυναμικ~ και αειχιν'υ)τ'υ). ανυκ μόλις φτάσει στο αποκορύφωμά του οίνε ι Τ'Υ) θέσ'υ) 16 17

9 του στο Υιν. Το Υιν μόλις φτάσει στο αποκορuφωμά του όίνει ΤΊ) θέσί) του στο ΥιανΥΚ. Σuμφωνα με τον Τσουάνγκ Τσε «Ί) ζω~ είναι αρμoνικ~ σuνθεσί) του Υιν και του ΥιανΥΚ». ~ Σενγκ Υιεν: Ο σοφός άνθρωπος ο συνετός. Μ ' 'Υ λλ' ια εκφρασί) που εμφανι.."εται πο ες φορες στο κεψε- "Ι νο. Σ ενυκ σί)μαινει ν Ι ακους ΤΊ) φωνί) ΤΊ)ς σοφιας και να ορας '" συμφωνα ' μ "Σ" αυτί). χεηκο ειναι το ακο 'λ ου θ ο '''' ΚΙ f Ι Ι ανεκοοτο. αποιος συναντί)σε ενα σοφο και τον ρωτί)- 'Α ι " ~ σε «εισαι σοφος;»«ν πω οη εψαι τοτε σιγουρα οεν είμαι. Αν πω όη όεν είμαι τότε όε λέω ΤΊJV αλ~θεια»..ι~ Τιεν: Ο ουρανός ο φυσικός αλλά και ο υπερβαηκός. Ο Κομφοuκιος και ο Τσουάνγκ Τσε με ΤΊ) λέξί) αυτ~ υποόί)λώνουν το Θεό. Κ$;: Ουέι ου ουέι: Μια παράόοξί) φαινομενικά έκφρασί) που σί)μαίνει όράσί) χωρίς όράσί). Ο Τ σουάνγκ Τσε όίνει ΤΊJV εξ~ς ερμίjvεία: «ΜΊ)-όράσΊ) όε σί)- Ί)σΊ) ΤΊ)ς φuσί)ς». Σ α ρ~μα σί)μαίνει: πράξε με Ί)ρεμΙα ι ~ / Σ ' " ι μαινει αορανεια και σιωπί). Ί)μαινει ν αφίjvει κανεις 'θ ι ι το κα ε πραγμα να κανει αυτο που πρεπε ι συμφωνα με 'λλ λ' ΤΊ) φυσί) του μ α α ογια να επιτρεπει ΤΊJV ικανοποι- όράσε αβίαστα. Η έκφρασί) υποόί)λώνει ακόμα ΤΊ) όιαόικασία και ΤΊJV εξέλιξί) και όχι ΤΊJV πραγματοποίί)σί) 'Σ" σταηκων καταστασεων. χεηκες ειναι και οι τρεις επο- μενες εννοιες..!t Τσε Υιαν: Φυσικά αυθόρμί)τα. Η φuσί) αναι θ' θ ' λ πτυσσεται αυ ορμί)τα και ο αν ρωπος του ταο ειτουργεί σuμφωνα με ΤΊ) φuσί) του χωρίς παρεμβολές... ~.~ Που σι: ΑνεξάΡΤΊ)τος απερίσπαστος απο- στασloπolί)μενος χωρις προσκο λλ' Ί)σεις. Ο συνετος " κανει αυτο '" που εχει να κανει για το κα θ εη ' και τον κα θ' ενα αλλά όιατί)ρεί ΤΊJV ανεξαρτί)σία του απ' όλα. rt Πο: Ο απελέκί)τος κορμός Ί) ανέγγιχτί) φuσί). Ένα σuμβολο του αλί)θινοι) εαuτοu του βαθuτεροu είι ι Ι ι ναι που επανερχεται αρκετες φορες στο κεψενο σαν υπόόειγμα για ΤΊ)ν αυθενηκ~ εκό~λωσί) του ατόμου.....t Ου μινυχ: Χωρίς όνομα και επομένως '''' '" χωρις οιακρινομενες ΙΟLOΤΊ)τες σης οποιες να μπορει να 00 '" θ" ει καποιο ονομα. Σ' Ί)μαινει ακομα " καη το μοναοικο '" ' καη που οεν "" περιγραφεται και χαρακτί)ρι.."ει 'Υ' το ταο. ~ Α': Βασικά σί)μαίνει ΤΊ)ν αγάπί) αλλά ΧΡΊ)σι- 'λλ' ι μοποιειται και με μια α Ί) σί)μασια αυτί) ΤΊ)ς ΚΤΊ)ηκο- ΤΊ)τας ΤΊ)ς προσκόλλί)σί)ς και ΤΊ)ς όέσμευσί)ς. ΑκόμΊ) θεωρώ χρ~σψo ν' αναφέρω εόώ μερικά επωετα ι ι ''Ι' ι και εκφρασεις του κεψενου που χαρακτί)ρι.."ουν το ταο 'β λ ι Υ μια και αυτο ειναι αναμφι ο α το κυριο.." Ί)τουμενο του 'Ε 'Ε ΑΙ 'Υ' εργου. τσι το να ο ογος χαρακτί)ρι.."εται ανω- '" '" ' νυμος αοloρατος παναρχαιος απροσοιοριστος αμεταβλί)τος ανεξάντλί)τος καθαρός γαλ~νιoς ανεκτίμί) τος γν~σιoς πρωταρχικός ωφέλψος άφθονος. Αλλά ι " και μυσηκο ΠΊ)γΊ) των παντων παρον αμορφί) εικονα φως αγάπί) καταφuγιο θί)σαυρός αρμονία μεγάλί) απαντί)σί). Α κομί) ' παρομοια.."εται 'Υ με οοχεlo "" κενο "'" αοεlo χωρο νερο ποταμι 'θ α 'λ ασσα και ΤΊJV κρυφί) " γωνια στο σπιη

10 ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Ο σχολιocσμός του Τάο Τε ΚνΎΧ υπ~ρξε μίoc πρoσφιλ~ς ενocσχόλί)σί) πολλών μελετί)τών κocι μετocφρocστών του έρυου. Από τους ocρχocίους ocλλά. κocι νεότερους Κινέζους σχολιocστές μέχρι τους σύυχρονους ουηκούς μετocφρoc- 'λ 'θ' στες ο ων Ί) προσπoc ειoc φocινετocι νoc ocποσκοπει σε μιoc ερμίjvευηκ~ προσέυυισί) του OUσκολου μέσoc στίjv ocπλό- " Ι ΤΊ)ΤOC του κειμενου που νoc μί) το ocποστερει κocτoc το ~ λ' ~ " ουνocτον ocπο τoc πο υεπιπεοoc νοί)μocτoc του κocι νoc μί) του προσθέτει ης όπωες ocντιλ~ψεις του μελετί)τ~. Ε " ~ λ" τσι κocι σ ocυτί) ΤΊ)ν ocποοοσί) ο σχο ιocσμος Υινετocι "λ" με σκοπο νoc φωηστουν κocποιες π ευρες του ερυου κocι νoc Υινει 'λ' κoc υτερί) Ί) κocτocνοί)σί) "Τ του. oc σχο 'λ ιoc μοφoc- ' ζ ξ' οντocι κυριως σης ε Ί)ς ΚOCΤΊ)Υοριες: - ΕρμΊ)νευΤLκές σί)μειώσεις του περιεχομένου. - Διευκρινισηκές πλί)ροφορίες ΥΙOC ΤΊ) ζω~ στίjv ocρ- χocιoc Κ' ινoc. - ΜεΤOCΥενέστερoc τocο cκά. σχόλιoc κocι ocφορισμοι ' ~ - Σ χεηκoc με το περιεχομενο ocποσπocσμocτoc οιocφορων ιερών βιβλίων φιλοσόφων κocι συυυρocφέων. ΣτΊjV τελευτocίoc ΚOCΤΊ)Υορίoc α.ν~κoυν κocι ocρκετά. ocποσπocσμocτoc ocπο 'Η τον ρocκ ' λ ειτο που πocρoc θ' ετω ΥΙOC νoc οιocφocνούν -πιθocνώς- κά.ποιες πocρά.λλί)λες σκέψεις των ούο σοφών. ΕπίσΊ)ς ocρκετές φρά.σεις ocπό ΤΊ) Β 'βλ ' " ι ο συυυενικες στο νοί)μoc τους με ocνηστοιχες του κειμενου. Το κείμενο πocρocτίθετocι σης οεξιές σελίοες του βιβλ ' λ " LOυ ενω ο σχο ιocσμος Υινετocι σης ocριστερες. Ο ocνocυνώστί)ς μπορεί νoc πocρocκoλoυθ~σει τoc σχό- λιoc ocν ocυτό τον εξυπηρετεί ~ να. τoc ocyνo~σει ocν 8εν τον εν8ιocφέρουν οι ocνocφορές κocι οι συσχεησμοι Έτσι κι ocλλιώς το Τάο Τε ΚνΎΧ οεν έχει ocνά.υκί) υπoστ~ριξί)ς ούτε εκλoc ΙκευσΊ)ς. Είνocι ένoc κείμενο ocπλό στί) μορ- / Ι φί) πocρoc ης οπωες φocινομενικες πocρocοοξότί)τες των νοί)μocτων κocι πυκνο σε περιεχομενο με ΠOCΥκόσμιoc ο.ocχρονικί) ~ 'ξ" oc ιoc τοσο φι λ οσοφικί) ' οσο κocι λoyoτεxνικ~ έτσι ώστε νoc οικocιώνετocι μέσoc ocπό ΤΊ) φρά.σί) του 'Εζρoc Πά.ουντ: «λουοτεχνίoc είνocι Ί) Υλώσσoc στον ύψιστο βocθμό περιεχομένου ΤΊ)ς.» 20 21

11 '1'0 ΒΙΒΛΙΟ τσυ ΛΟΓΟΥ Ί'ιίο KLVYX στροφές 1-37 Από80σ'Υ) XOCL σχόλloc lij] ~ ~~ "6 i1 ~ ~R ~ W. 1L ~ ~ Υ... Jt -il ~ 'tι. ~t. -lt; ~..? \~ ~~ ~.?Q ~ k. ~ ~ ιt ~ ~ ~ 1{W ~ ~~ ~ -!} '$ ~j(. ~ $ b ~ ~ *..ι tι ~ Jf.. t Α. ~f ~ h k ~ ~~ Η στρoφ~ 1 σε κινεζικ~ γριxφ~. 23

12 Ι ; ι ; Ονόμιχσέ το Λόγο όμως 8εν λέγετιx~. 1 Όπως κιx~ νιχ τ' ~ θ ~ Δ" oνoμιxσε~ς οεν ιχ το ιxπooωσε~ς. εν εχε~ ονομιχ η ιχρχη " Ι ι Τ't)ζ γης κιx~ τ ουριχνου κ~ ε~νιx~ των μυρ~ων πριχγμιχτων 't) μocνιχ.* Α 'θ' '0 ' περlσπιχστος νlω ε~ κιχνεlς το μυσηκο. σο περlσπιχ- TΙXL βλέπε~ μονιχχoc ης εκ8ηλώσεlς του. ΑυτOC τιχ 8υο ι ~ ~ C~VΙXL ΤΟ LoLO πριχγμιχ** ιχνωνυμο η με ΟLιχφοριχ ονομιχτιχ που 8είχνουν προς την πύλη της πηγής του κόσμου. * «Εν α.ρχ~ Y)V ο Λόγος [... ] πocντα. οι' α.υτού εγένετο κα.ι χωρίς α.υτού εγένετο ουοέ εν ο γέγονεν» ΙωOCννου α.' 1 3. «Στην α.ρχ~ υπ~ρχε ο α.σύνειοος ποτα.μός α.π' όπου γενν~θ1jκε το Ένα. α.πό Τψ ocπειρ~ του ενέργεια.» Ριγχ Βέδα. ** «Η κα.λύτερη μετocφρα.ση του Τ OCο είνα.ι "ενέργεια."... είνα.ι εξέλιξη πορεία. ενέργεια.ς. Ενέργεια. σε μια. α.γν~ α.νοργocνωτη κα. τocστα.ση (το Ε της εξίσωσης του ΑϊνστOCιν) κα.ι ενέργεια. σης α.μέτρητες προσωρινές κα.τα.στocσεις της ooμ~ς (το Μ της εξίσωσης του ΑίνστOCιν)ιι Τίμοθυ Λ~ρυ. 25

13 2 Σ θ " " τον κα ενα αρεσε~ Ύ) oμoρφ~α να ομως κ~ Ύ) ασxύ)μ~α. Όλo~ θέλουν το καλό κ~ όμως υπά.ρxε~ το κακό.* ΑνυπαρξΙα κα~ ύπαρξύ) αλλύ)λ08~α8έxoντα~. Το 8ύσκολο ακολουθει το εύκολο το μακρύ αντ~σταθμιζε~ το κοντό το Ψ Ύ) λ ο ' αναμετραε~ το χαμύ) λ' 0.** Φ' ωνύ) κα~ χτυπος λλ 'ζ ε~να~ αρμoν~κα π~σω κα~ μπρος α α ουνε σεφα. Ο συνετός εργά.ζετα~ χωρις να παρεμβαινε~ 8~8ά.σκε~ εκπ λ Ύ)ρωνοντας ' κα~ ox~ 'λ' φ υαρωντας. 'Ο η κατορ θ' ωνε~ 8εν το εξoυσ~ά.ζε~. Όη 8Ύ)μ~oυργει 8εν το κατέxε~. Δεν ι ι " ~ γυρευε~ αναyνωρ~σύ) ετσ~ το εργο του ποτε οεν xανε~ αξια. 3 ΜΎ)ν εκθε~ά.ζoντας τους τρανους γ λ ~τωνoυμε ' απ 'θ' το φ 0- νο. ΜΎ) γυρευοντας π λ ουτύ) ' αποφευγουμε ΤΎjV κ λ ΟΠΎ). ' ' θ' λ' ΜΎ)ν εκ θ ετοντας τα επ~ υμύ)τα φυ αμε το νου απ ΤΎ) σύγχυσύ). * Ο συνετός ελευθερώνε~ το πνεύμα κα~ φροντιζε~ το σώμα. M~κραΙνε~ ΤΎ) φ~λ080ξια κα~ 8υναμώνε~ τα οστά.. Eλέγxε~ ης επ~θυμιες κα~ ης γνώσε~ς 8ρα β xωρ~ς να παρεμ α~νε~. " " λ' " σ Γ~ αυτο οταν ενεργε~ς με~νε σ~ωπύ) ος κα~ o~ατύ)ρύ) ε τον έλεγχο. * «Το γαληνεμένο πνεύμα 8έχεται σταθερά χαρές και λύπες και μενει " αταραχο και απ ~ τα ουο» Μ παγκα β' ατ r. κιτα. ' ** «Εκ των 8ιαφερόντων καλλίστην αρμονίαν» (Από τις 8ιαφορές ) Η ' λ γεννιεται η πιο ομορφη αρμονια ρακ ειτος. * Την ί8ια περίπου γνώμη έχουν κι άλλοι αρχαίοι Κινέζοι φιλόσοφοι όπως ο Κομφούκιος και ο Μο Τι. 'Οσον αφορά μάλιστα τον υπερβολικο " πλουτο των λ' ιγων θ εωρουν " οτι αποτε λ ει ~ οημοσια πρόκληση

14 4 ΟΛ Ε " 'θ ' ιν ΎJ α.πυ μενύj ΠΎJγΎJ των πα.ντων. ' ~ " ~ ~ ογος εινα.ι οοχεω κενο ετσι οεν γινετα.ι ν α.οεια.σει. Κocμε ΤΎjV κόψύj α.πα.λ~ τον κόμπο να. ξεμπλέξεις ΤΎJ φλόγα. να. μύj φoβύjθεις πέρνα. το σκονισμένο μονοπocτι. * " ~ Λ' Ε 'Α ιν α.olορα.τος ο ογος κι ομως πα.ντα. εκει. γνωστύj 'λ ι " ΎJ προε ευσύj του κι ειν ο γεννύjτoρα.ς των πα.ντων. 5 'Α σπ λ α.χνol μοια. 'ζ ουνε γύj κι ουρα.νος " κα.ι φεροντα.ι στα. πλocσμα.τα. λες κα.ι οεν έχουνε Ψυx~.* Μα. κι ο σοφός 'ζ μοια. ει να. φερετα.ι α.στοργα.... Α " "ζ ~ πο ΤΎJ γύj ως τον ουρα.νο μοια. ει με φυσερο το olα.στύjμα.. ΕΙνα.ι κενό α.λλ' α.νεξocντλύjτο κι όσο λειτουργει ιχποοίοει. Οι πολλές κουβέντες εινα.ι ενoxλύjτικές γι' α.υτό να. προτιμα.ς ΤΎJ σιωπύj. Ι * Κόψ"/): οι πρocξεις. Κόμπος φλόυoc σκονισμένο μονοπocτι: οι ουσκολιες τ"/)ς ζωής ocλλoc xoct "/) σύυχυσ"/) του νου. Δες xoct στροφή 56. '" λ ~ ψ' Κ 'λ'ι: ' «ες xoct οεν εχουνε υχψ>: ocτoc ει.."/) «σocν τ OCXUPEvtoc σκυλιoc» ομοιώμocτoc που χρφιμοποιούσocν στ"ι)v ocpxoc[oc K[voc σε τελ ' θ' 'θ ' ετες xoct υσιες που ELXOCV συν"/) ως σκοπο voc προκocλεσουν βρο- 'ΟΤ 'Τ ' 'Τ' χ"/). σουocνυκ σε ocνocφερει σχετικoc: «ο ocχυρενιο σκυλι φυλ ' ζ' Ι OCΥοτocν σε μετocι..οσκεπocστο κουτι xoct προσφεροτocν τελετουρ- 'Ε 'β λ' ytxoc. πειτoc οι κocτocσκευocστες xoct κου oc "/)τες του το Eptxvocv στ"/) φωτιoc»

15 6 Το πνεύμα της ΚΟLλά8ας* 8εν πεθαινεl ποτέ. ΕΙναL εκεινο το μυστήρω θ'yjλυκό που 08'YjγεΙ στ'yj ριζα Τ'Yjς γ'yjς καl Ε '" 'λ ~ τ ουρανου. κεl μενεl παντα σαν πεπ ο αμυορο που ο καφός 8εν εξαντλει Ι f 7 f'yj ΚL ουρανός βαστούνε καl αντέχουν γlατι 8εν ζουν λ ' ~ YLOC ογου τους οποτε ΟLαΡκουν. * Ο συνετος " μενεl τε λ' ευταως και γlνεταl πρωτος. "Ο λα τ απαρνεlταl καl γlνετ " ενα με ο 'λ α. Δ ρα χωρlς ' εγωl- σμο "λ ΚL ο α τα κατορ θ' ωνεl. \ ι ι * Το πνεύμα ΤΊJς κοιλάοας είν:η το θίjλυκό στοιχείο οεκτικό υποχωρητικό και υπομονετικό. * Γ" Ι Ι Ι «ενεα πορευεται και Υενεα ερχεται και ΊJ YΊJ εις τον αιωνα έστίjκε» EκκλΊJσιαστής α'

16 8 Τ ο ύψlστο αγαθό μοlάζεl με το νερό που ωφελεί το καθετί με οίχως κόπο. Σε μέρί) ταπεlνά κατασταλάζεl XL EtVllL ίοlo με το ΛόΥΟ.* rlll το χτίσψο ενός σπlηού ενοlαφέρεl Ί) θέσί) YLll ΤΊ) σκέψί) μετράεl το βάθος YLll ΤΊ) φlλία Ί) πρόθεσί) YLll τψ κουβέντα Ί) εlλlκρlνεlα YLll ΤΊ) olοlκί)σί) " ~ Ί) ται."ί) YL~ ΤΊ) οοuλεlά Ί) αρμοοlότί)τα XllL YLll τψ πράξί) Ί) σωστί) σηυμί) 9 Ένα OOXELO '" σα ΥεμL 'ζ εlς μα 'θ ε να σταματας " προτου να ξεχεlλlσεl.* 'Τ ο κοφτερο ' μαχαφl καποτε θ α στομωσεl. ' ΧρuσάφL XllL πετράοlα ούσκολα φuλάυονταl. Πλούτη XllL τψες φερνουν ΤΊ) συμφορα. Κάμε το έρυο σου XL απoτραβ~ξoυ. Αυτός EtVllL ο ορόμος τ ουρανου. ΌΠOLος οεν '" ~ ανημαχεταl οε ΥLνεταL να φταlι."εl. * Εδώ Ί) τοιπεινότί)τοι οιποκτά ένα. διευρυμένο νόί)μοι κοιι σ:χ.ετίζετοιι με ΤΊ)ν οιβίοιστί) διοιθεσιμότψοι. 32 '" Η οινοιυκοιιότψοι του μέτρου Υίνετοιι φoινεp~ σε πολλά σί)μείοι του κειμένου όπως στις στροφές 39 κοιι

17 10 Ι Ι Ψ Ι ι λ Ι Τ ου κορμωυ σου 1) σασησμεν1) υχ1) πως ν αγκα LασεL 'Ε Μ Ι Ι Ι 'λ Ι το να; πορεl να γlνεl σα μωρου ανα αφρ1) 1) πνο1) σου; Ι Οσο XΙXL να γuαλlσεlς ης Lόέες τόσα ΨεγάόLα όεν Ι Μ' αφ1)νεlς; πορεlς τον κοσμο ν αγαπας τον τοπο να όlεuθύνεlς όlχως παρεμβάσεlς; Ι Οταν 1) πύλ1) τ' ουρανού ανωγοκλεlνεl μπορεlς να κάθεσαl όπως το θ~λυ; Ενώ 1) Ι θ ι ~ Ι XpLa1) σου το κα εη οlαπερνα εlσαl Lκανος μοναχα να Ι Ι β Ι * κατανοεlς παυοντας να επεμ αlνεlς; 11 Τ ΡLάντα τόσους άξονες έχεl ο τροχός αλλά γlνεταl χρ~- Ι Ι Ι Πλ' Ι σφος απο τψ κεντρlκ1) του τρυπα. ασε καναη με Π1)λό χρ~σφo εlναl το εσωτερlκό κενό του. ΣΠLηα όεν Ι I~ Ι Ι ε(ναl τα ντου β ΙXpLΙX μα ο αοεlος χωρος που εκεlνα περl- 'Ε f " κλεlοuν.* τσl αναγκαlο εlναl το φανερο XΙXL ΧΡ1)σφο το αό~λωτo. ** Δώσε παντού ζω~ XΙXL τρoφ~. Όη ό1)μωuργεlς μ1) το Ι Μ ~ Ι β/ Ι λ Ι κατεχεlς. 1) προσοοκας ανταμω 1) απ Οη ωφε εlς. Γ ι ~ Ι Ι Ι Α Ι ι λ θ Ι Lνε 0Ο1)γος μψ εlσαl αφεντύ)ς. υτ1) εlν 1) α 1) Lν1) Ι αρετ1). * «ο σωστός άνθρωπος ΧΡΊjσιμoπoιεί το νου του σαν καθρέφτίj. Δεν αρπάζει τίποτα οεν αρνείται τίποτα. Αποοέχεται αλλά οε συγκρατεί» Τσουάνγκ Τσε. Είναι Ίj αρχή του ωφέλιμου χώρου που κάθε καλός αρχιτέκτονας λαμβάνει υπ' όψιν του. Α " (Η ' Κ «ρμoνιίj αφανίjς φανερίjς κρειττων» κρυμμενίj αρμονια "- Ν λύτερίj ΤΊjς φανερής) Ηράκλειτος

18 12 Τ' ιχ πεντε χρωμιχτιχ τυφ λ' ωνουν τιχ μιχηιχ. Ο' L πεντε YJlOL Ο' κουφιχlνουν τ ιχυηιχ. L πεντε ΥευσεLς νιχρκωνουν τον ου ριχνlσκο. ' * Τ'!:" ο τρε<.ψο XΙXL το XUVYJYL ' τρε λ ΙXLVOUV ' το λ ' " Ι ι λ ' μυιχ ο τιχ σπουσαια πραγματα το ιχποπ ιχνουν. Ο συνετος ' λ' ΟLπον YUpEUEL " Οη ΙΧLσ θ' ΙXVETΙXL 0lL " Οη τον YOYJTEUEL. Δ λ ' " LΙX EYEL ιχυτο XL 0lL EXELVO... Ε UVOLΙX " ' XΙXL ουσμενεlιχ φερνουν τιχριχχή. OL ημές " β' κορμl ELVΙXL ΠYJΥYJ 13 σιχν το ιχσιχνων.* TL πιχεl νιχ πεl ιχυτό ΠάεL '" νιχ πεl ν ΙΧΟLιχφορεLς στψ εύνοlιχ XΙXL TYJ ~υσμένεlιχ. Ν ιχ λ 'ζ' 0YΙXpLΙX εlς ης ημες σιχν του κορμου TYJV ιχνyjμπόρlιχ. Α" υτος που φερετιχl στον κοσμο σιχ νιχ 'τιχνε κορμι του όλιχ τιχ κυβερνά. Αυτός που ΙΧΥιχπάεL όπως τον ειχυτό του YLΙX όλιχ νolάζετιχl. ** Γ ιοι τους οιρχοιιους ' Κ ινε 'ζ ους υπηρχοιν πεντε 'β οισικοι χρωμοιτοι: μπλε κίτρινο κόκκινο OCσπρο κοιι μοιύρο πέντε ήχοι οί)λοιοή τόνοι που οιντιστοιχούσοιν στις νότες ντο ρε μι σολ κοιι λοι της κλ ' ιμοικοις ντο κοιι πεντε "λ' Υευσεις: Υ υκειοι ξ' ινη πικρη πικοιντικη κοιι οιλμυρή. 36 Πρόκειτοιι ΥΙΟΙ μιοι ποιλιoc κινέζικη ποιροιμίοι. «Τιμοιί θεούς κοιι οινθρώπους κοιτοιοουλούντοιι» (Οι τιμές υποοουλώνουν θεούς κοιι οινθρώπους) ΗρOCκλειτος. *. Α' λ ' «Υοιπησεις τον π ησιον σου ως σεοιυτον» Μοιτθ. κβ'39. 37

19 14 Κοίτα όσο θες οεν πρόκειται να σου φανερωθει Στ~σε αυτί τον ~xo του οεν θα συλλάβεις. Ψηλάψησε μα να τ' αγγίξεις οεν μπορείς. Αυτά τα τρία μοιάζουν ακατανό- ητα μα λ ενε ι το LOΙΟ Ι~ πραγμα.* ι Αποπάνω οεν φωτίζει αποκάτω οεν σκιάζει. Αόρατη μoρφ~ εικόνα χωρίς όψη ασύλληπτη νεφέλη και φευγά- Τ ι "Τ' τη. ο συναντας μα που ειναι το προσωπο του; λ θ ι ι ι ι ακο ου εις μα που ειν η ραχη του; Μείνε στον πανάρχαιο Λόγο για να νιώσεις το παρόν.** Α ι ι λ ι 1: ι ι ι Λ Ι πο κεινο το πα ιο ι..εκινημα φτανει το νημα του 0-15 Τους παλιούς σοφούς κανείς οεν γνώρισε. Ήτανε βλέι λ / Ι Τ λ Ι β' πεις το σο επτοt κι αποκρυφοι. ου αχιστον να ρω τ αχνάρια τους... Προσεχτικοί σα να οιαβαίναν ποταμό οισταχτικοί σα / ~ Ι να παραμονευει ο κινσυνος ευγενικοι σαν επισκεπτες υποχωρητικοί σαν πάγος που έλιωνε απλοί σαν άγραφο χαρτί* άοειοι σαν πεοιάοα θολοί σα λασπόνερα. Ποιος είναι καθαρός μέσα στο ζόφο; Ποιος είναι ζωνται ι ι Α ι λ θ ι Λ Ι νος μεσα στη (:nωπη; υτος που ακο ου ει το ογο οίχως αμoιβ~. Αυτός που αοειάζει οίχως εκπλ~ρωση. γου. * «Δε σ' ocποκάλυψε η κocτocιyί~oc η φωνή σου ~εν ocνάβρυσε ocπ' το ~έντpo κάτω στο ~pόμo κocνείς ~ε σε εί~ε' ω ~ίχως νoc το ξέρω ήσουν μέσoc μου πάντoc;» Ιβάν Γκολλ. (( Ότocν το ~ης θoc ξέρης πως πάντoc 4ερες κocι το ξεχνούσες...» Ρένος AπoστoλΙ~ης. ** ((Η Γνώση είνocι εμπειρίoc ~εν έχει χρόνο. Ο χρόνος ύπocρξής της εινocι η στιυμή» Έρμocν Έσσε. ((... ocπλοί σocν άυρocφο χocρτί». Κocτά λέξη ((σocν κορμός ocπελέκητος» ~ες κocι στpoφ~

20 16 ΑοεLάζω από καθετι γαλψεύω.* Τ α μύρlα πράγματα Ψ υ ωνονταl καl πεφτουν μπρος "Ο μου. η ΟΊ)μLουΡγεLταL ~ β λ' επlστρεφεl στψ ΠΊ)γΊ) του αποτρα LεταL στί) γα ψί) ζ Τ ' " αφψεταl στο pl LXO. ουτί) Ί) γνωσί) εlναl φωησί). 'Ο ΠΟLος γνωρl 'ζ εl κατανοεl. 'Ο ΠΟLος κατανοεl " γυρευ- εl το Δ Ί)μLOυργο. ' 'Ο ΠΟLος γυρευεl 'Δ το Ί)μLOυργο ' β' PLσκεL το Λόγο.** ΕκεΙνος ζεl παντοηνά. Ο κόσμος οεν γνωριζεl τον καλύτερο ΟΟΊ)γό γlατι 17 ακο- λου θ εl ' αυτον που θ αυμα 'ζ' εl εκεlνον που τρεμεl " Ί) περl- φρονεl. Αν οεν εμπlσ-tευτεις οεν πρόκεlταl να βρεlς εμπlστοσύνί). * Ο συνετός φυλάεl τα λόγlα του καl ενεργει Τότε ο ~ κοσμος παραοεχεταl το εργο του. / * «'Α' ψησε τον νoc λ'ψ ocτρε ει την Η' ρεμιoc γιocη " ocπ OCυΤΎJ γεννύj 'θ ΎJκε γιocτί σ' ocυτ~ θ' OCΠΟΡΡΟφΎJθεί γιocτl χά.pύj σ' ocυτ~ν ocνocσocίνει» Τσαντόγια Ουπανισχντ. ~ ** «Από ένoc ορισμένο σύjμείo XOCL μετιf οεν υπά.ρχει κocμιά. επιστpoφ~ πιoc. Αυτό το σύjμείo πρέπει νoc φτocστεί» Φ. ΚOCφκoc - Αφορισμοί. «Στον κόσμο του πρocγμocηκού εocυτός οεν υπocρχει. Δεν υπά.ρχει ά.λλο ocπό ε ocυτός» Σεγκ Τσocν. * Δεν πρόκειτocι γιoc τυφλ~ πίστύj. Πρόκειτocι μά.λλον γιoc εμπιστοσύνύj σε μιoc βocθύτερύj ocνocγκocιότψoc. Γιoc τον Αλocν ΓουOCτς 'λ ' ~ 'ο «Π ιστύj εινocι πocνω ocπ ο oc πνευμocηκύj οιocυγειoc - ΠΡOC~ΎJ εμπιστoσύνύjς ocπένocνη στο OCγνωστω). Δες XOCL στpoφ~

21 18 'Ο λ 'Λ' 'ζ τα.ν Ύ)σμονLετα.L ο ογος εμφα.νl οντα.l OL κα.νονες κα.l Ύ) Ύ)θLΚ~. Ότα.ν προβάλλοντα.l OL α.ρετές uπάρχεl 'Ο ' ~ ζ UΠΟΚΡLσLα.. τα.ν OL σuγγενεlς οεν ouv α.ρμονlκα. κα.- μωνοντα.l πως σε 'β οντα.l τοuς πρεσ β' uτεροuς. 'Ο τα.ν Ύ) χώρα. ε[να.l βuθωμένύ) στο χάος κuβερνούν o~θεν ΠLστο[ πολlηκοι* 19 Αν έλεlπε Ύ) σοφlα. κα.l Ύ) πο λ uμα. 'θ εlα. θ' α. Ύ)τα.ν εκα.το φορες " κα.λuτερα. γlα. ο 'λ οuς. * Χ" ωρlς κα.νονες κα.l Ύ) θ' LΚΎ) θ α. ξα.να.βρ[σκα.με το σεβα.σμό. Δ[χως εuφu tα. κα.l όφελος θα. γλlτώνα.με α.π' τοuς άρπα.γες. 'Ομως οεν α.ρκούν OL ΟLα. ΠLστώσεLς. Ας γ[νοuμε α.πλο[ σ~ν άγρα.φο χα.ρτι** Ας λ' 'θ ' α.ποβα.λοuμε ΤΎ) φl α.uηα. κα.l ης περlττες επl uμlες. ι ~ χ * Στψ αρχαία Κίνα οι υπουργοί ονομάζονταν «πιστοί υπηρέτες». Εοώ ο Λάο Τσε φαίνεται να ειρωνευεται την υποκριτική χρησιμοποίηση αυτού του τίτλου. Ι Ι Θ' 'Α' * «Η γαρ σοφια του κοσμου τουτου μωρια παριχ τω εω εστι» Κορινθ. γ'19. ** Δες σημείωση στροφής

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. ΑθΗΝΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. ΑθΗΝΑ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΥΜΠΟΣΟΝ ΕΚΔΟΣΕΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑθΗΝΑ ΣΥΜΠΟΣ.ΟΝ γ χρος πετχε μlχ στlγμ'1j υγlχσε ΤΧ φτερχ 11. - ' 1.. Η θ συχο xερxκ «ποσπερνυ σηκω '1jκε χπ τη θcfλxσσx κχ 8ρ6σLσε τη φρυμέv'1j Υης. ''Ενχς λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

στην άλλη. Χρησιµοποιώντας και τις δυο πλευρές δηµιουργείς ζωντάνια, ισορροπώντας και τις δυο πλευρές δηµιουργείς αρµονία.

στην άλλη. Χρησιµοποιώντας και τις δυο πλευρές δηµιουργείς ζωντάνια, ισορροπώντας και τις δυο πλευρές δηµιουργείς αρµονία. «ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΕΝΓΚ» 1. Το Τάο που ονοµάζεται δεν είναι το αιώνιο Τάο. Η έλλειψη ονόµατος είναι η ουσία. εν έχει όνοµα η αρχή της γης και του ουρανού, κι είναι αναρίθµητων πραγµάτων µάνα. Προσηλωµένος το νιώθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ. Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ. rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗθΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΙ ΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΗ rιαννησ Ρ/ΤΣΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 & Ι. ΠΑΓΚΑ - ΑθΗΝΑI '. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 66 Ι. 2 Ι Ι -2 Ι 5 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ. Ιούλιος Καίσαρ

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ. Ιούλιος Καίσαρ Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν 1 0 Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ 1. Ιούλιος Καίσαρ Εκ8όσεις ιιπαρασκηνιο)), Σπύρος Μαρίνη ς Σόλωνο ς 116, τ7)λ. 36.08.348-36.19.724 ΑΘΗΝΑ 106.81, ΝοέμβΡΥΙς 1990 Γάιος Σουητώνιος Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΙΝ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα