ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of Cheimaditida and Zazari Wetlands Παραδοτέο Α.: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ Σεπτέμβριος 2004 Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Εύα Παπαστεργιάδου, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 Προδιαγραφές παρακολούθησης της υγροτοπικής βλάστησης της περιοχής Λίμνης Χειμαδίτιδας ΓΕΝΙΚΑ Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών απαιτεί την παρακολούθηση του βαθμού αλλαγής του οικολογικού χαρακτήρα τους, ώστε να καθίσταται δυνατή διορθωτική διαχειριστική παρέμβαση. Στα σχέδια διαχείρισης φυσικών περιοχών η παρακολούθηση (monitoring), αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, που τροφοδοτεί περιοδικά τον σχεδιασμό της διαχείρισης και καθοδηγεί την τροποποίησή τους. Ανάλογα με το βαθμό, την οργάνωση και το χρόνο που διατίθεται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: -Απλή επισκόπηση (survey), -Εκτενής επισκόπηση (surveillance) -Διαχρονική Παρακολούθηση (monitoring). H παρακολούθηση αφορά: την παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων σε επίπεδο α) οικοτόπων, β) ειδών χλωρίδας και πανίδας, γ) αβιοτικών στοιχείων και δ) την κατά χώρο δομή του τοπίου. την παρακολούθηση των κοινωνικο οικονομικών παραγόντων την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της διαχείρισης 2

3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Στην πρώτη φάση του έργου LIFE και στα πλαίσια της δράσης με τίτλο "Οικολογική έρευνα της υδρόβιας μακροφυτικής βλάστησης των υγροτόπων Χειμαδίτιδα Ζάζαρη" (Παπαστεργιάδου κ.ά. 2003), πραγματοποιήθηκε η ανάλυση και περιγραφή της υγροτοπικής βλάστησης, καθορίστηκαν οι διακρινόμενες μονάδες βλάστησηςτύποι οικοτόπων και χαρτογραφήθηκαν σε κλίμακα 1: Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί με δειγματοληπτικές επιφάνειες, (τετράγωνα ή ορθογώνια πλαίσια συγκεκριμένου μεγέθους), οι οποίες θα οριοθετούνται στο πεδίο με συντεταγμένες με τη χρήση GPS. Ο προτεινόμενος αριθμός των δειγματοληπτικών επιφανειών (μόνιμων) ανά τύπο οικοτόπου αναφέρεται στον Πίνακα 1 και είναι συνάρτηση του προϋπολογισμού που διατίθεται από το συγκεκριμένο έργο. Πίνακας 1. Τύποι οικοτόπων τους οποίους αφορά η παρακολούθηση και αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών ανά τύπο οικοτόπου. Αριθμός δειγματοληπτικών Τύποι οικοτόπων επιφανειών 6450 Ελληνικοί υπερ -Μεσογειακοί υγροί λειμώνες Aσβεστούχα έλη με Cladium mariscus and Carex davalliana 2 72A0 (53.1) -Βλάστηση των ορίων νερού και ξηράς (Phragmitetea) καλαμώνες Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio - Holoschoenion) Περιγραφική εκτίμηση λόγω σημειακής εμφάνισης Σύνολο δ. ε. 17 Ως παρακολούθηση της βλάστησης στο επίπεδο των τύπων οικοτόπων, νοείται η παρακολούθηση των φυτοκοινοτήτων που εμφανίζονται σε έναν τύπο οικοτόπου. Η παρακολούθηση της βλάστησης αφορά τα βασικά της στοιχεία, όπως η δομή και η χλωριδική σύνθεση (είδη, πληθοκάλυψη, κοινωνικότητα, ζωτικότητα, κ.λπ.), μεταβολή των ορίων (επέκταση, συρρίκνωση). α) Κριτήρια επιλογής της θέσης των δειγματοληπτικών επιφανειών της υγροτοπικής βλάστησης. Στις μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες θα σημανθούν περιοχές που αντιστοιχούν σε επιλεγμένα πολύγωνα των τύπων οικοτόπων βλάστησης τα οποία απεικονίζονται στον χάρτη βλάστησης. Οι ακριβείς θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών είναι συνάρτηση -της σύνθεσης της βλάστησης 3

4 - της αντιπροσωπευτικότητας της ποικιλότητας των ειδών -της μη διαταραγμένης δομής, καθώς και από την ύπαρξη ομοιομορφίας περιοριστικό παράγοντα αποτελεί η δυσκολία πρόσβασης σε πολλές θέσεις της παράκτιας ζώνης της λίμνης και επίσης η άμεση εξάρτηση από τη χωροθέτηση των διαχειριστικών παρεμβάσεων. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα να περιφραχθούν οι μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες στον οικότοπο προτεραιότητας 7210 (Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και Carex davalliana) και στον οικότοπο 3140 (Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών (Characeae) ώστε να αποφευχθούν συγκεκριμένες ανθρωπογενείς επιδράσεις και κυρίως η βόσκηση και η καταπάτηση της βλάστησης με ζώα. β) Διαδικασία λήψης των δεδομένων πεδίου από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες (releve) (εποχή, μέθοδο δειγματοληψίας στο πεδίο, συντήρηση των δειγμάτων κ.λπ.). Οι δειγματοληψίες πεδίου θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της βλαστητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η καταλληλότερη εποχή για μια ετήσια δειγματοληψία θεωρητικά είναι στις αρχές του Ιουλίου, όμως θα εξαρτηθεί άμεσα από την πορεία υλοποίησης των προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων. Η δειγματοληψία πεδίου θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2005 και θα επαναληφθεί τον Ιούλιο του 2006 και τον Ιούλιο του Επίσης συμπληρωματικά θα χρησιμοποιηθούν έγχρωμες φωτογραφίες ή και νέα αεροφωτογράφηση των τύπων οικοτόπων κατά προτίμηση δύο φορές το έτος, στις αρχές του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου για επιβεβαίωση και εντοπισμό μεταβολών της βλάστησης και γενικότερα του τοπίου μετά την εφαρμογή των διαχειριστικών παρεμβάσεων. Ως ελάχιστη δειγματοληπτική επιφάνεια (quadrat) θα χρησιμοποιηθεί επιφάνεια 20m 2 και σε ορισμένες περιπτώσεις 50m 2. Σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια θα καταγράφονται όλα τα είδη φυτών με την τιμή κάλυψης-αφθονίας τους, χρησιμοποιώντας την επταβάθμια κλίμακα του Braun-Blanquet (Kent and Coker 1992, Westhoff and van der Maarel 1973), κοινωνικότητα, συχνότητα κυρίαρχων ειδών ζωτικότητα, κλπ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο δειγματοληψίας (Πίνακας 2). Για την χαρτογραφική απεικόνιση των τύπων οικοτόπων θα σημειώνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες των φυτοληψιών με τη χρήση GPS και σημείων παρουσίας ειδών. Για την ονοματολογία των ειδών θα ακολουθηθεί η προτεινόμενη ονοματολογία της Flora Europaea (Tutin et. al ), για τα αγγειόσπερμα, ενώ για τα χαρόφυτα η προτεινόμενη ονοματολογία των Wood and Imahori (1964). 4

5 Πίνακας 2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΟΥ (1:50.000) ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (κωδικός Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & Ονομασία) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (σύστημα ΕΓΣΑ και κέντρο βάρους επιφάνειας) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (m 2 ) ΥΠΟ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (m 2 ) ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΟ ΥΨΟΣ OΡΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (ράχη, πλαγιά, κοίλωμα, επίπεδο) ΕΚΘΕΣΗ (8 βάθμια) ΚΛΙΣΗ (%) ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΑΘΟΣ ΝΕΡΟΥ (m.)* ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΚΤΗ (m.)* ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΜΝΩΝ ΟΡΟΦΟΣ ΠΟΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΠΕΙΛΕΣ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝΟΥΣ- ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΛΗΘΟΚΑΛΥΨΗ 7-θμια κλίμακα ΠΛΗΘΟΚΑΛΥΨΗΣ κατά BRAUN ΒLANQUET r (πολύ σπάνιο, 1-2 άτομα) + (σπάνιο, λίγα άτομα) 1 (πολυάριθμα άτομα<5%) 2 (οσαδήποτε άτομα με κάλυψη 5-25%) 3 (οσαδήποτε άτομα με κάλυψη 25-50%) 4 (οσαδήποτε άτομα με κάλυψη 50-75%) 5 (οσαδήποτε άτομα με κάλυψη >75%) 5

6 γ) Επεξεργασία των δεδομένων (μέθοδοι και υλικά προσδιορισμού ειδών, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων). Η ποικιλότητα (diversity) αποτελεί ένα μέτρο της ετερογένειας των ειδών ή των taxa (είδη και υποείδη) που απαρτίζουν μια βιοκοινότητα. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εκτίμησης της ποικιλότητας, οι οποίες εξαρτώνται τόσο από τον αριθμό των ειδών όσο και από τη σχετική αφθονία τους. Η πιο γνωστή και συνήθως χρησιμοποιούμενη είναι η εκτίμηση της ποικιλότητας με τη χρήση του δείκτη των Shannon-Wiener. Ο πλούτος των ειδών (species richness) είναι ο αριθμός των ατόμων σε ένα τετράγωνο, ή μια επιφάνεια για κάθε είδος. Συνήθως όταν οι ερευνητές -οικολόγοι αναφέρονται σε υψηλή βιοποικιλότητα πολύ συχνά εννοούν ότι η κοινότητά τους περιέχει μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών. Όμως η ποικιλότητα εμπεριέχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ο αριθμός των ειδών και το δεύτερο η σχετική αφθονία (relative abundance) των ειδών μέσα στην επιφάνεια ή την κοινότητα. Για τα δεδομένα πεδία θα υπολογιστούν στη συνέχεια οι συντελεστές Ποιοτικής Ομοιότητας, ο Δείκτης Ποικιλότητας και ο Δείκτης ισομερούς κατανομής. Για τον υπολογισμό της συγγένειας ανάμεσα στις δειγματοληπτικές επιφάνειες χρησιμοποιούνται οι συντελεστές ομοιότητας. Η αξιολόγηση των δειγμάτων γίνεται με βάση την συγγένειά τους λαμβανομένων ανά δύο. Α. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Sorensen Συντελεστής «Ποιοτικής Ομοιότητας» του Sorensen, Ss 2α Ss= α +β+γ όπου α= ο αριθμός των κοινών ειδών των δύο δειγμάτων/ επιφανειών 1 και 2 β= ο αριθμός των ειδών του δείγματος 1 γ= ο αριθμός των ειδών του δείγματος 2 Δύο δείγματα για τα οποία η τιμή του δείκτη Ss τείνει στο 0 παρουσιάζουν διαφορές, ενώ δύο δείγματα για τα οποία ο δείκτης πλησιάζει το 0,5 παρουσιάζουν ομοιότητες. Β. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ Shannon-Wiener Ο δείκτης Shannon-Wiener υπολογίζεται από τον τύπο: s Ποικιλότητα Η = -Σ pi ln pi i=1 όπου Η = ποικιλότητα Shannon-Wiener 6

7 s= ο αριθμός των ειδών pi= η αναλογία των ατόμων ή η αφθονία του i είδους εκφραζόμενη σε % ποσοστό κάλυψης ln= log με βάση e Ο δείκτης παίρνει τιμές ανάμεσα στα 1.5 ως 3.5, αν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να φθάνει στα 4.5. Η μέγιστη πιθανή ποικιλότητα (Η max) σύμφωνα με το δείκτη αναμένεται να είναι Η max=ln S Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ eveness or equitability J Ο Δείκτης ομοιομορφίας ή ομοιοκατανομής ή ισομερούς κατανομής (eveness or equitability J), υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: s -Σ pi ln pi i=1 H Equitability J= = H max ln S Η τέλεια αναλογία ομοιομορφίας ή ομοιοκατανομής (eveness) για παράδειγμα 5 διαφορετικών ειδών σε μια επιφάνεια που έχει φυτοκάλυψη 100 % θα ήταν 20, 20, 20, 20, 20. δ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (πίνακες φυτοληψιών κ.λπ.) Για κάθε ένα από τα έτη 2005, 2006 και 2007 και σύμφωνα με τις εργασίες παρακολούθησης της υγροτοπικής βλάστησης θα συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον ακριβή χρόνο και τις θέσεις δειγματοληψίας πίνακες με τα είδη που εντοπίσθηκαν στις δειγματοληψίες ανά τύπο οικοτόπου και δειγματοληπτική επιφάνεια και σύγκριση της δομής και της εξέλιξης της βλάστησης με βάση τις φυτοληψίες αναφοράς της Α1 φάσης και υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των διαχειριστικών παρεμβάσεων του έργου. τις μεταβολές ανά τύπο οικοτόπου σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ειδών, την συνολική του έκταση, τον αριθμό των πολυγώνων του, τις αιτίες που εκτιμώνται ότι προκάλεσαν τις μεταβολές και τις απειλές που εντοπίσθηκαν σε αυτόν. 7

8 Σε περίπτωση που εμφανίζεται κατακερματισμός ή ένωση παλαιότερων πολυγώνων ή εμφάνιση νέων το φαινόμενο θα σχολιάζεται ειδικά. Κάθε έκθεση θα συνοδεύεται από χάρτη μεταβολής της κάλυψης των τύπων οικοτόπων του Πίνακα 1 που θα παράγεται σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ. Στον ίδιο χάρτη θα φαίνονται και οι θέσεις των δειγματοληψιών. Σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ θα συνεχιστεί η εφαρμογή που αναπτύχθηκε και δημιουργεί επί της οθόνης διαδοχικούς χάρτες με σταθερή μορφή και κλίμακα με την εξέλιξη των τύπων οικοτόπων από το 1945, 1969, 1980, 1996, ως σήμερα (Papastergiadou et. al. 2004). Επίσης θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν δεδομένα τα οποία θα δοθούν από το ΕΚΒΥ σχετικά με το βάθος νερού και της στάθμης των υδάτων τα οποία θα καταγράφονται με μόνιμη εγκατάσταση οργάνων η οποία προβλέπεται στα πλαίσια των δράσεων C2 και D2. 8

9 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Αναμενόμενα αποτελέσματα της παρακολούθησης μετά το τέλος του έργου Life Μετά την εφαρμογή των διαχειριστικών παρεμβάσεων που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του έργου Life αναμένεται η διατήρηση και αύξηση της υφιστάμενης έκτασης και βελτίωση της δομής και της αντιπροσωπευτικότητας των τύπων οικοτόπων με κωδικούς 3140, 7210, 91Ε0, 6450 και ρύθμιση της έκτασης και της δομής των τύπων οικοτόπων με κωδικούς 72Α0 και 72Β0. Για την επιτυχία των διαχειριστικών δράσεων του έργου Life και την εξαγωγή συμπερασμάτων από το πρόγραμμα παρακολούθησης, εκτός από την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι απαραίτητος και ο έλεγχος διαφόρων δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν τη βλάστηση. Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση της βόσκησης σε όλη την περιοχή, η παύση της ανεξέλεγκτης καύσης και της καταπάτησης υγροτοπικών εκτάσεων και η εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας με τα ύδατα των πηγών, τόσο στον λόφο της Αγίας Παρασκευής όσο και στην παρακείμενη έκταση όπου εμφανίζονται τυρφώνες εκατέρωθεν της συστάδας σκλήθρων. Για την παρακολούθηση από οικολογική άποψη ενός τύπου οικοτόπου ή του ενδιαιτήματος ενός είδους είναι επίσης απαραίτητη η συλλογή στοιχείων για τις φυσικοχημικές και τις βιολογικές παραμέτρους. Η συλλογή αυτή γίνεται είτε με εποχικές, είτε με μηνιαίες δειγματοληψίες σε καθορισμένους σταθμούς. Η συσχέτιση, κυρίως μέσω αριθμητικών τεχνικών, των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής της σύνθεσης των κοινωνιών αλλά και διερεύνησης ενδεχόμενης ομοιότητας τους με τύπους οικοτόπων σε άλλες περιοχές. Βασική πρϋπόθεση για την αποκατάσταση των λειτουργιών του υγρότοπου αποτελεί και ο έλεγχος του ευτροφισμού τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Goldsmith F. B Monitoring for Conservation and Ecology. Chapman & Hall, London. Kent, M. and P. Coker, Vegetation description and analysis: a practical approach. Belhaven Press, London (363 pp). Mitsch and Gosselink Wetlands, 2 nd edit. - J. Wiley & Sons, New York. Papastergiadou, E, M. Agami, and Y. Waisel Restoration of Aquatic Vegetation in Mediterranean Wetlands p. In: G. Zalidis, T. Crisman, P. A. Gerakis (editors). Restoration of Mediterranean wetlands. Medwet publ. ΕΚΒΥ. 237p. Papastergiadou E., Georgiadis T., Theocharopoulos M., and Dimitrellos G. (2003). Conservation and Management of Wetland Vegetation of Cheimaditida Lake N. Greece. IAVS Napoli June Papastergiadou E, Georgiadis Th., Retalis A. and Apostolakis A Long-term Changes of Emergent Macrophytes in the Greek Wetland of Cheimaditida lake. Ver. Veh. (In press). Tutin, T.G., V.H., Heywood, N.A., Burges, D.M., Moore, D.H., Valentine, S.M., Walters, and D.A. Webb (eds). ( ): Flora Europaea Voil Cambridge, University Press, Cambridge. Westhoff, V. and E. van der Maarel, The Braun-Blanquet Approach. In: R. H. Whittaker (ed.), Ordination and Classification of Communities. Handbook of Vegetation Science V, Dr. W. Junk Publishers, The Hague: Wood R. D. and K. Imahori A Revision of the Characeae. Vol.I, II. New York: Weinheim, Verlag Von J. Cramer. 10

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης Αναγκαιότητα προσανατολισµού των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242)

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Μελέτη Αποκατάστασης τύπου οικοτόπου " Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA REGION. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό δρασησ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA REGION. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό δρασησ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA REGION ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό δρασησ Νοέμβριος 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 Περιοδικό Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Φορέας Διαχείρισ ης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Β.2.1.4. Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων

Δράση Β.2.1.4. Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων Δράση Β.2.1.4 Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1999-2001 ΤΟΜΕΑΣ Β: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (τελική αναφορά κείμενο διαβούλευσης) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γεωργιακάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα