ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙ ΣΙΚΟ & ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙ ΣΙΚΟ & ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Αριστομένοσς 28, Τ.Κ. 240 Καλαμάτα, τηλ.: ,fax: web: Φ.Π..Τ.Τ. ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Κανάρη 20 Αθήνα T.K. 674 / Αγία Τριάδα Δστικό Κέντρο Τ.Κ. 240 Καλαμάτα Tηλ / , Fax / Ε-mail : URL: Καιακάηα, 05/05/2015 Αλαθνίλσζε / Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε /επηινγή σθεινύκελσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ /Έξγνπ «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα : Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο» (ππ αξηζκ. πξση. Γ23/νηθ.48277/2531/ (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο) Ο Γηθαηνύρνο Φνξέαο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηαίξν Φνξέα Παξνρήο πλνδεπηηθώλ Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ «ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» ((Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.»), Έρνληαο ππόςε: 1) Σελ κε αξ. πξση. Γ28/νηθ.31354/2352/15/09/2014 Ππόζκληζη ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ ηέγαζεο, ίηηζεο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο γηα ηνπο Αζηέγνπο, ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4052/2012, φπσο ηζρχεη (ΑΓΑ: 6ΒΝΛΛ-ΦΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο, ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία 2) Σελ κε αξηζκ. πξση. 3748/40/ Δγθεθξηκέλε Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο & ηελ ππ αξηζκ. πξση. Γ23/νηθ.48277/2531/ (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή Απφθαζε ηνπ ρεδίνπ «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο», 3) Σελ απφ 22/12/2014 ζρεηηθή Πξνγξακκαηηθή χκβαζε, πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ηνπ Δζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηνπ Γηθαηνχρνπ, 4) Σηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ, ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ Σνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο ππνςήθηνπο/εο ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ/Δ πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην ρέδην «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο», φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα:

2 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΦΟΡΔΑ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΣΑΙΡΟΙ ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΧΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ «ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ» (Φ.Π..Τ.Τ. «Δ..Π.Δ.Κ.Α.») ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ/ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΝΟΜΟ) ΜΔΗΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΔΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΟΥΟ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ AΣΔΓΟΙ 1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 1. Γεκηνπξγία πξνθίι/γεκηνπξγία αηνκηθνχ πιάλνπ επαλέληαμεο 25 ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΥΔΓΙΟ 2. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 3. ΣΔΓΑΗ 1. Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε & Γηαζχλδεζε κε αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή/πκβνιεπηηθή δηαρείξηζεο πφξσλ, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο 3. Ννκηθή πκβνπιεπηηθή & Δξγαζηαθή Τπνζηήξημε 1. Δμεχξεζε θαηάιιειεο ζηέγεο Δπηζθεπή πθηζηάκελεο θαηνηθίαο 3.Κάιπςε νηθνζθεπήο 4.Κάιπςε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ 4. ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ 1.Δξγαζηαθή εκπεηξία ΔΝΗΜΔΡΧΗ- ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΟΙΝΟΤ 1. Πιεξνθφξεζε ηνπ έξγνπ: α. Αλάπηπμε /Λεηηνπξγία ππνζειίδαο ζηελ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ηνπ Γηθαηνχρνπ Φνξέα β. Έθδνζε έληππνπ πιηθνχ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο (έληππαθπιιάδηα-αθίζεο, θιπ.) γ. Έθδνζε πεξηνδηθνχ Newsletter 6.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ & ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 2. Γεκφζηεο ζρέζεηο: α. Λεηηνπξγία Γξαθείσλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο β. Αλαθνηλψζεηο/Πξνζιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηχπν θαη ζε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ 25 ΑΣΟΜΑ ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟΤ & ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΠΛΗΘΤΘΜΟ (ΚΟΙΝΟ) Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ - Αμηνιφγεζε (εζσηεξηθή & εμσηεξηθή) - πζηάζεηο ζε εξγνδφηεο θαη σθεινχκελνπο/παξαθνινχζεζε ζπκκφξθσζεο - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ- ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 ηόρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε έληαμε ζε απηφ σθεινχκελσλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ γηα δηάζηεκα έσο θαη ελφο έηνπο, κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ζηνπο δχν (2) αλσηέξσ ππιψλεο ελεξγεηψλ α) ζηέγαζεο θαη β) επαλέληαμεο, ελψ εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ είλαη: Η άκεζε κεηάβαζε ζε απηφλνκεο κνξθέο δηαβίσζεο κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηέγαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο Η επαλέληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εξγαζηαθήο επαλέληαμεο

3 Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην ζρέδην έρνπλ νη ελδηαθεξόκελνη/εο πνπ πιεξνύλ ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 1)Να αλήθνπλ ζηελ νκάδα ζηφρν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα 2) Να είλαη Κάηνηθνη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Παξέκβαζεο Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα επηινγήο : 1) Γηαδηθαζία επηινγήο Τπνβνιή αίηεζεο θαη απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο σθεινχκελνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηεο ππεξεζίαο. Έιεγρνο πιεξφηεηαο αηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ. Δπηινγή σθεινχκελσλ χληαμε Πξαθηηθνχ Δπηινγήο. 2) Κξηηήξηα επηινγήο Κξηηήξηα επηινγήο Κιίκαθεο βαζκνινγίαο Αλώηαην όξην βαζκνινγίαο Α. ΣΤΠΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ON-OFF (ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) Οκάδα ζηφρνο Δληνπηφηεηα Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ (ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) Ηιηθία Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε θαηά ην ηειεπηαίν έηνο Τπαγσγή ζε επηπιένλ επάισηεο/ εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ Άζηεγν θαη εηδηθφηεξα : -Άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε αλνηθηψλ θέληξσλ εκέξαο ή -Άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε επηζθαιή θαηνηθία ή -Άηνκα πνπ ζηεξνχληαη θαηνηθίαο ή -Άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε αλεπαξθή αθαηάιιειε θαηνηθία ΓΔΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΙΣΑΙ Γεκφηεο/Κάηνηθνη ζηα φξηα ησλ Γήκσλ παξέκβαζεο ΓΔΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΙΣΑΙ Νένο/α θάησ ησλ 30 εηψλ = βαζκνί Άηνκν ειηθίαο εηψλ = 5 βαζκνί Ηιηθησκέλνο/ε άλσ ησλ 65 εηψλ = 15 βαζκνί Δηζφδεκα απφ 0,00 έσο θαη 5.000,00 : 20 βαζκνί Δηζφδεκα απφ 5.000,01 έσο θαη ,00 : βαζκνί Δηζφδεκα απφ ,01 θαη άλσ : 5 βαζκνί Άηνκα κε αλαπεξίεο = 2 βαζκνί Άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο πνπ δηαβηνχλ εθηφο ηδξπκάησλ = 2 βαζκνί Παιηλλνζηνχληεο = 2 βαζκνί Πξφζθπγεο = 2 βαζκνί Μεηαλάζηεο = 2 βαζκνί Φπιαθηζκέλνη / εο, ή πξνζθάησο Απνθπιαθηζκέλνη / εο = 2 βαζκνί Αλήιηθνη Παξαβάηεο/ηηζζεο = 2 βαζκνί Δηδηθέο Πνιηηηζκηθέο Οκάδεο (π.ρ. Σζηγγάλνη Έιιελεο Μνπζνπικάλνη) = 2 βαζκνί

4 Δηδηθέο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ πνπ απεηινχληαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο Αλχπαληξεο Μεηέξεο) = 2 βαζκνί Μαθξνρξφληα Άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ = 2 βαζκνί Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλέξγσλ ζε πεξηνρέο ή θιάδνπο πςειήο αλεξγίαο = 2 βαζκνί Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ ή άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο = 2 βαζκνί Οξνζεηηθνί = 2 βαζκνί Λνηπέο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο = 1 βαζκφο Άηνκα πνπ δελ ππάγνληαη ζε θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο: 0 βαζκνί Γηάξθεηα αλεξγίαο Α π φ 0 6 κ ή λ ε ο = 5 Α π φ κ ή λ ε ο = 1 0 Α π φ 1 2 κ ή λ ε ο θ α η ά λ σ = Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε Γ. ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ (Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ ΜΔ ΓΝΧΜΟΝΑ ΣΗ ΓΗΛΧΗ/ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ Ή/ΚΑΙ ΣΗ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ θιπ.) Κνηλσληθή Καηάζηαζε-βαζκφο νμχηεηαο πξνβιήκαηνο (Ιδηαίηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηέγαζεο, κνλαρηθφηεηαο, νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, αηνκηθέο απνηπρίεο, απνγνεηεχζεηο θ.α.) Γπλαηφηεηα Δξγαζίαο-Αμηνπνίεζεο επθαηξηψλ ηνηρεία δηάγλσζεο πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ελδπλάκσζεο/θνηλσληθήο ελζσκάησζεο/ζηέγαζεοεπαλέληαμεο Άγακνο-ε / Γηαδεπγκέλνο-ε/ ζε δηάζηαζε = 2 βαζκνί Έγγακνο-ε / ρήξνο-α ρσξίο παηδηά= 4 βαζκνί Έγγακνο-ε κε παηδηά = 6 βαζκνί Γ η α δ ε π γ κ έ λ ν ο - ε / ζ ε δ η ά ζ η α ζ ε / ρ ή ξ ν ο - α / ά γ α κ ν ο - ε κ ε π α η δ η ά = 8 β α ζ κ ν ί Πνιχηεθλνο-ε = βαζκνί ΝΑΙ = βαζκνί ΟΥΙ 0 βαζκνί ΝΑΙ= 5 βαζκνί ΟΥΙ= 0 βαζκνί ΝΑΙ= 5 βαζκνί ΟΥΙ= 0 βαζκνί Τ Ν Ο Λ Ο Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ 0 3) Γηθαηνινγεηηθά Α)Τπνρξεσηηθά Γηθαηνινγεηηθά πξνηεξαηόηεηαο /επηιεμηκόηεηαο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη από όινπο ηνπο ππνςήθηνπο: - (1) Φσηνγξαθία δηαβαηεξίνπ - Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (δηπιήο φςεο) ή αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ πνπ απνδεηθλχεη ηε λφκηκε παξακνλή ζηε ρψξα - Πιζηοποιηηικό μόνιμηρ καηοικίαρ (βεβαίυζη οικείος δημάπσος από ηην οποία πποκύπηει όηι ο ςποτήθιορ έσει ηη μόνιμη καηοικία ζε Δήμο παπέμβαζηρ ηος ζσεδίος) ή άλλο έγγπαθο πιζηοποίηζηρ ηος ηόπος διαμονήρ - Βεβαίσζε δηακνλήο ζε Κνηλσληθφ Ξελψλα Βξαρπρξφληαο Φηινμελίαο ή Ξελψλα γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ή Γνκή Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, ή βεβαίσζε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ Αλνηθηφ Κέληξν Ηκέξαο Αζηέγσλ ή Ξελψλα Ύπλνπ ή βεβαίσζε απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο - Έθζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ησλ αλσηέξσ δνκψλ, ή ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ ηεθκεξηψλεη ηε

5 δπλαηφηεηα έληαμεο ζην πξφγξακκα - Έθζεζε αμηνιφγεζεο απφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηνπ δηθαηνχρνπ - Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί κε ζπκκεηνρήο ζε άιιν ζρέδην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΣΔΓΑΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ φπνπ ζα δειψλεηαη : «Δεν ζςμμεηέσω ούηε έσω ζςμμεηάζσει ζε άλλο ζσέδιο ηος ππογπάμμαηορ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», «ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηην παπούζα αίηηζη ζςμμεηοσήρ για ηο ππόγπαμμα είναι αληθή, πλήπη και ακπιβή», «δίνω ηη ζςγκαηάθεζή μος για ηην ηήπηζη και επεξεπγαζία ηων πποζωπικών δεδομένων μος, ζςμπεπιλαμβανομένων και ηων εςαίζθηηων, από Φοπείρ ηος Δημοζίος ή Φοπείρ πος λειηοςπγούν για λογαπιαζμό ηος Δημοζίος, με ζκοπό ηη διενέπγεια επεςνών και ηην εκπόνηζη μελεηών αξιολόγηζηρ ηος ζςγκεκπιμένος έπγος. Επίζηρ δηλώνω όηι έσω ενημεπωθεί για ηο δικαίωμα ππόζβαζηρ και ηο δικαίωμα ανηίππηζηρ ηα οποία δύναμαι να αζκήζω». Β) Πξόζζεηα Γηθαηνινγεηηθά Βαζκνιόγεζεο (ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ): - Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 ή Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. - Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο ζε ινηπέο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο - Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ ζε ηζρχ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ/πξνγξάκκαηνο. Δηδηθά γηα επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο ζρεηηθφ έγγξαθν αλαζηνιήο ηνπ επηδφκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ (κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο). - Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο Γ)Πξόζζεηα Γηθαηνινγεηηθά Βαζκνιόγεζεο (ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ): Γελ πξνβιέπνληαη. Η βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πξνθχπηεη κε γλψκνλα ηε δήισζε/ζπκπιήξσζε αληίζηνηρνπ πεδίνπ ζηελ αίηεζε ή/θαη ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ζπλέληεπμε θιπ. Πξνζεζκίεο θαη Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα απεπζχλνληαη ζηελ θάησζη δηεχζπλζε γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο κεηά ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Σεηάξηε 06 Μαΐνπ Σξίηε 12 Μαΐνπ 2015, ψξεο 8.00 έσο 14.00: Γνκή: Γηεχζπλζε Πξφλνηαο Γήκνπ Καιακάηα Φαξψλ 15 (Γηνηθεηήξην) Σ.Κ. 240, Ιζφγεην, γξαθεία 363 & 364 ηει & Δπηινγή σθεινύκελσλ Η επηινγή ησλ σθεινχκελσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ Γήκν Καιακάηαο

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα