EQUAL - Ανδροµέδα. Έργο: Υποέργο 6: «ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στο χώρο εργασίας». Πιλοτικό Σχέδιο Ισότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EQUAL - Ανδροµέδα. Έργο: Υποέργο 6: «ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στο χώρο εργασίας». Πιλοτικό Σχέδιο Ισότητας"

Transcript

1 EQUAL - Ανδροµέδα Έργο: «ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στο χώρο εργασίας». Υποέργο 6: Πιλοτικό Σχέδιο Ισότητας Φεβρουάριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eισαγωγή Α: Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης. 3 Α1: Προσλήψεις. Α2: Αποχωρήσεις. Α3: Μέσος όρος υπηρεσιακής ηλικίας. Α4. Μορφωτικό επίπεδο. Α5: Εκπαίδευση-επιµόρφωση. Α6: Κατανοµή σε εργασιακές θέσεις. Α7: Τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης. Α8: Κατανοµή σε βαθµολογικά κλιµάκια. Α9: Αµοιβές. Α10: Συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Γενικό Συµπέρασµα Β: Προτεινόµενες ενέργειες ευαισθητοποίησης που υλοποιήθηκαν. 11 Ενέργεια 1: ηµοσιοποίηση στοιχείων για το ανθρώπινο δυναµικό, µε την οπτική του φύλου. Ενέργεια 2: έσµευση για πολιτική ίσων ευκαιριών. Ενέργεια 3: ιερεύνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ενδεχόµενη αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων. Ενέργεια 4: Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου. Γ: Οφέλη από τη συµµετοχή της Τράπεζας στην Equal - Ανδροµέδα. 15 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL είναι ένα από τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της EQUAL είναι η πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στην αγορά εργασίας. H EQUAL χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και έχει ως στόχο τη δηµιουργία «µιας α- γοράς εργασίας ανοιχτής για όλους και όλες». Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε η Αναπτυξιακή Σύµπραξη EQUAL ΑΝ ΡΟΜΕ Α, που αποτελείται από 22 φορείς-εταίρους και µε συντονιστή εταίρο το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), προκειµένου να υλοποιήσει το έργο «ράσεις για την καταπολέµηση του διαχωρισµού στο χώρο εργασίας» µε τις παρακάτω ενέργειες: - Ενίσχυση των επιχειρήσεων στη διαδικασία ένταξης της ισότητας στο χώρο εργασίας. - Ενίσχυση της έρευνας σχετικά µε το φαινόµενο του διαχωρισµού. - Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται στις γυναίκες. - ράσεις διάχυσης της γνώσης. Η Εµπορική Τράπεζα ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης της EQUAL-ΑΝ ΡΟΜΕ Α ανέλαβε την υ- λοποίηση των παρακάτω ενεργειών: α) Την εκπαίδευση στελεχών της σε θέµατα ισότητας. β) Την εκπόνηση/εφαρµογή πιλοτικού σχεδίου ισότητας. γ) Τη διερεύνηση δύο εκπαιδευτικών προγραµµάτων ως προς το εάν αναπαράγουν κοινωνικά στερεότυπα. δ) Τη διάχυση των αποτελεσµάτων της εµπειρίας της. Στόχοι του Πιλοτικού Σχεδίου Ισότητας είναι: Να διερευνήσει την ισότητα φύλου στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. Να αξιολογήσει την επίπτωση των εφαρµοζόµενων ενεργειών. Να προτείνει την εφαρµογή ενεργειών που θα ενισχύσουν την ισότητα φύλου. Να αξιολογήσει τα οφέλη για την Τράπεζα από την πιλοτική εφαρµογή του Σχεδίου Ισότητας. Να καταθέσει στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη Equal Aνδροµέδα την εµπειρία που αποκτήθηκε απο την εκπόνηση του Σχεδίου Ισότητας. Το Πιλοτικό Σχέδιο Ισότητας αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και τον προσδιορισµό ενεργειών που θα ενισχύσουν την ισότητα φύλου. Σηµειώνεται ότι η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης βασίστηκε µόνο σε αριθµητικά δεδοµένα. Όµως, για την πληρέστερη τεκµηρίωση των συµπερασµάτων τα ποιοτικά στοιχεία συνιστούν ουσιώδη παράµετρο. 2

4 Α: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α1: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Οι νέες θέσεις εργασίας συνήθως δηµοσιοποιούνται στον τύπο µε περιγραφή των ειδικοτήτων, των α- παιτουµένων τυπικών προσόντων και βασικών όρων της σύµβασης εργασίας. Οι προκηρύξεις θέσεων δεν αναφέρονται σε φύλο. Συνήθως εκδηλώνεται µεγάλο ενδιαφέρον για πρόσληψη στην Τράπεζα από άνδρες και γυναίκες. Προβλέπεται προσωπική συνέντευξη από ειδική επιτροπή, αποτελούµενη από έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της Τράπεζας. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΑΝ ΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ ΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , Συµπεράσµατα - Παρατηρείται σταδιακή αλλαγή στη σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού. Μολονότι ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων σταδιακά µειώνεται, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στη συνολική σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού αυξάνεται. Με στοιχεία της 31/12/2004, οι γυναίκες αποτελούν το 51,8% του ανθρώπινου δυναµικού. - Η σταδιακή αύξηση των γυναικών στη σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί ισχυρό επιχείρηµα ότι η διαδικασία προσλήψεων είναι απαλλαγµένη από διακρίσεις φύλου. - Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από γυναίκες για πρόσληψη στην Τράπεζα είναι µεγάλη. Συνάγεται το γενικότερο συµπέρασµα ότι το τραπεζικό επάγγελµα είναι ελκυστικό στις γυναίκες και διαγράφεται περαιτέρω αύξηση του ποσοστού των γυναικών στη συνολική σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού. Εποµένως η ισότητα ευκαιριών στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί επιχειρησιακή ανάγκη. Α2: ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η Τράπεζα ανανεώνει το προσωπικό της µε νέες προσλήψεις ή/και µε την παροχή κινήτρων για εθελουσία αποχώρηση. Τα τελευταία 15 χρόνια παρέχονται κίνητρα για εθελουσία έξοδο περίπου κάθε τρία χρόνια. Τα κίνητρα αφορούν προσωπικό που βρίσκεται κοντά στο ηλικιακό και υπηρεσιακό όριο συνταξιοδότησης. Το υφιστάµενο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού προβλέπει ελαστικότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών, σε σύγκριση µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ανδρών. Το θεσµικό πλαίσιο συνταξιοδότησης των γυναικών µπορεί να επηρεάζει τον προσανατολισµό της καριέρας τους. Πολλές γυναίκες, κυρίως µε ανήλικα παιδιά, επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν κάνοντας χρήση του ευνοϊκού ασφαλιστικού πλαισίου. 3

5 Α3: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Οι γυναίκες έχουν λιγότερα έτη υπηρεσιακής ηλικίας έναντι των ανδρών. Ειδικότερα, το 55% των υπαλλήλων έχει υπηρεσιακή ηλικία από 16 έτη και πάνω. Εξ αυτών το 33,3% είναι άνδρες και το 21,6% είναι γυναίκες. Μέχρι 15 χρόνια υπηρεσιακής ηλικίας έχει το 45% των υπαλλήλων, εκ των οποίων το 15,9% είναι άνδρες και το 29,1% είναι γυναίκες. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ( ) ΕΤΗ ΑΝ ΡΕΣ % ΑΝ ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ % ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ µέχρι ,9 77 1, , , , , , , , , , , , , ,66 26 και άνω ,4 63 0, ,32 Σύνολο ,00% Α4: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ( ) ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ - MASTER ,9 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ,1 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ,7 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ,4 ΛΟΙΠΟΙ ,9 ΣΥΝΟΛΟ ,0 Συµπέρασµα - Οι γυναίκες δεν υστερούν σε µόρφωση. 4

6 Α5: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Η Τράπεζα διαθέτει «Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Προσωπικού». Το ανθρώπινο δυναµικό ενηµερώνεται µε εσωτερικές εγκυκλίους για τα ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα επιµόρφωσης και καλείται να υποβάλλει αίτηση, εφόσον ενδιαφέρεται. Βασικά κριτήρια επιλογής για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι η συνάφεια του αντικειµένου επιµόρφωσης µε το ειδικό αντικείµενο απασχόλησης καθώς και ο αριθµός και τα συναφή σεµινάρια που ο/η λειτουργός παρακολούθησε. Η Τράπεζα χρηµατοδοτεί µεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Μάστερ και σε αντικείµενα που η ίδια ορίζει. Η Τράπεζα χρηµατοδοτεί πρόγραµµα για την εκµάθηση ξένων γλωσσών. ΠΙΝΑΚΑΣ 5α: ΕΚΠΑΙ ΕΥΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΕ ΕΝ ΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ) ΕΤΟΣ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5β: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣΤΕΡ ( ) ΕΤΟΣ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Συµπεράσµατα Οι γυναίκες στην Τράπεζα: - Ενδιαφέρονται για τα προγράµµατα κατάρτισης. - Η συµµετοχή τους στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση υπερτερεί. - Η συµµετοχή τους στα προγράµµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών υπερτερεί. - H αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στα εκπαιδευτικά προγράµµατα τεκµηριώνει ότι κατά την επιλογή των υποψηφίων για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων δεν γίνονται άµεσες διακρίσεις φύλου. 5

7 Α6: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο Το ανθρώπινο δυναµικό κατανέµεται στο δίκτυο και στις υποστηρικτικές-επιτελικές µονάδες. Η κατανοµή προσδιορίζεται µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την ενίσχυση του δικτύου η προκήρυξη θέσεων πρόσληψης µπορεί να αναφέρεται σε ανάγκες συγκεκριµένης γεωγραφικής περιφέρειας. εν υπάρχουν ενδείξεις για διακρίσεις φύλου στην κατανοµή του προσωπικού σε εργασιακές θέσεις (δίκτυο ή επιτελικές µονάδες). ΠΙΝΑΚΑΣ 6α: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ( ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ίκτυο ιευθύνσεις Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 6β: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΚΑΙ ΦΥΛΟ ( ) ΚΛΑ ΟΣ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ,66 ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ,50 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ,76 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ,04 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ,93 Ο ΗΓΩΝ ,42 ΕΡΓΑΤΩΝ ,32 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ,66 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,56 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ,14 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,26 ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ,76 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Συµπεράσµατα - Το 77% του συνόλου των υπαλλήλων είναι ενταγµένο στο λογιστικό κλάδο. - Η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού στον τεχνικό και στο νοµικό κλάδο αντικατοπτρίζει τη σύνθεση φύλου του επαγγέλµατος στη χώρα. - Ο κλάδος των κλητήρων είναι ανενεργός µε την έννοια ότι έπαψε να ενισχύεται µε νέες προσλήψεις. Οι υπάλληλοι του κλάδου κλητήρων, σταδιακά και µε προϋποθέσεις, µετακινούνται στο λογιστικό κλάδο. - Η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού στον κλάδο των καθαριστών και ασφαλείας αντανακλά εθνικά στερεότυπα. 6

8 Α7: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι θέσεις ευθύνης, µέχρι τη θέση /ντού/τριας Τοµέα, δηµοσιοποιούνται εσωτερικά µε ειδική εγκύκλιο. Η δηµοσιοποίηση περιγράφει τη θέση ευθύνης, τις επαγγελµατικές γνώσεις, την απαιτούµενη προϋπηρεσία, όπως επίσης και τα ειδικά τυπικά προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται. Υποβάλλονται οι αιτήσεις ενδιαφέροντος (σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας και σε προκαθορισµένη χρονική περίοδο). Η µονάδα που προκήρυξε τη θέση ευθύνης µελετά τις αιτήσεις, συχνά καλεί σε συνέντευξη και σε προκαθορισµένη χρονική περίοδο εισηγείται στην επιτροπή εργασιακών σχέσεων, η οποία τελικά αποφασίζει. Η τοποθέτηση των ιευθυντών/τριών ιεύθυνσης είναι αρµοδιότητα του Προέδρου.Σ. ΠΙΝΑΚΑΣ 7α: ΣΤΕΛΕΧΗ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ( ) ΑΝ ΡΕΣ % ΑΝ ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Στελέχη Υπάλληλοι Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 7β: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝ ΡΩΝ (Α) - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Γ) ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ( ) ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΗΤ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ /ΝΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΟΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ /ΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΟΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΟΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΟΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΛΛΑ

9 Συµπεράσµατα: - Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 45% των στελεχών. - Μολονότι ο συνολικός αριθµός των θέσεων ευθύνης σταδιακά µειώνεται, αυξάνεται η συµµετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. - Η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στις µεσαίες και υψηλές θέσεις ευθύνης µπορεί να ερµηνευθεί κυρίως από τα λιγότερα έτη υπηρεσίας των γυναικών. - Η µηδενική συµµετοχή γυναικών στις υψηλότερες θέσεις ευθύνης αντανακλά κοινωνικά στερεότυπα. Α8: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ Οι γυναίκες πλειοψηφούν στα χαµηλά βαθµολογικά κλιµάκια, συµµετέχοντας µε ποσοστό πάνω από 57% Αντίθετα, όσο ανεβαίνει η βαθµολογική κλίµακα αντίστοιχα µειώνεται η συµµετοχή των γυναικών. Η συµµετοχή των γυναικών στα ανώτερα βαθµολογικά κλιµάκια είναι πολύ χαµηλή. Στο βαθµό του ιευθυντή µόνο 6,8% είναι γυναίκες, και αντίστοιχα 8,2% στο βαθµό του Υποδιευθυντή Α και 20,58% στο βαθµό του Υποδιευθυντή Β. Η εξέλιξη στα βαθµολογικά κλιµάκια γίνεται µέσω των προαγωγών. ΠΙΝΑΚΑΣ 8: KATANOMH AN ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ (Λογιστικός, Ταµειακός και Τεχνικός Κλάδος) ( ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Α ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Β ΒΟΗΘ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α Α9: ΑΜΟΙΒΕΣ Η δοµή των αµοιβών είναι ανεξάρτητη φύλου. Οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις αµοιβές είναι κυρίως: Το βαθµολογικό κλιµάκιο. Η συµµετοχή σε θέσεις ευθύνης. Η υπηρεσιακή ηλικία. Παράλληλα λαµβάνεται υπ όψη και η απόδοση στην εργασία. Με βάση τους παραπάνω παράγοντες, το εκέµβριο του 2004 ο µέσος όρος µικτών αποδοχών των γυναικών ήταν 1.785,66 έναντι 2.462,42 των ανδρών. ηλαδή, η αµοιβή των γυναικών ήταν 72,51% της αµοιβής των ανδρών. 8

10 Α10: ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Επιδιώκεται η συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή και προωθείται µε πακέτο µέτρων, όπως: Σωρευτική χρήση άδειας µε αποδοχές για θηλασµό και φροντίδα των παιδιών, συνολικής διάρκειας 9 µηνών, σε γονείς που δικαιούνται και επιθυµούν να κάνουν χρήση. Παροχή ευνοϊκών δανείων για αγορά κατοικίας, έκτακτες οικογενειακές ανάγκες, αγορά σχολικών ειδών, κλπ. Αναγνώριση δαπανών, πέραν των συλλογικών συµβάσεων, για παιδικούς σταθµούς και κατασκηνώσεις. Υποτροφίες στα παιδιά υπαλλήλων. Πρόσθετες δαπάνες για υγεία. Υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης. Άλλα µέτρα συµφιλίωσης της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή, (πχ ειδικές άδειες, κάρτα θεάτρου, καθώς και χρηµατοδότηση Συλλόγου Εργαζοµένων για κάλυψη πολιτιστικών δράσεων εκδροµές, κλπ). ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΟΙ Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ( ) ΕΙ ΟΣ Α ΕΙΑΣ ΑΝ ΡΕΣ % ΑΝ ΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ % ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Εγκυµοσύνης 0, ,0 141 Γονική , , Μητρότητας 0, ,0 70 Πατρότητας 2 100,0 0,0 2 Γάµου 38 40, ,0 95 Εκπαιδευτική , , ιακοπή καριέρας 0 0, ,0 22 ιακοπών , , Ειδική , , Φροντίδα ΑΜΕΑ* 43 35, ,2 120 Εθελοντική δράση 23 48, ,1 47 Συνδικαλιστική , ,9 151 * Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες Ορισµένα Συµπεράσµατα - ιακοπή καριέρας κάνουν αποκλειστικά οι γυναίκες. - Ειδικές άδειες για φροντίδα Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) παίρνουν συνήθως οι γυναίκες (2/3 των αδειών αυτής της κατηγορίας). - Γονική άδεια συνήθως παίρνουν οι γυναίκες (σχεδόν 2/3 των αδειών). - Περιορισµένη είναι η συµµετοχή των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα, και ως εκ τούτου περιορισµένες και οι συνδικαλιστικές άδειες. (Περισσότερο από τα 3/4 των συνδικαλιστικών αδειών παίρνουν οι άνδρες). - Για τις υπόλοιπες κατηγορίες αδειών (διακοπών, εκπαιδευτική, εθελοντικής δράσης, και ειδικών περιστάσεων) σχεδόν υπάρχει ισορροπία. - Χρήση άδειας πατρότητας έκαναν µόνο 2 άνδρες. 9

11 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Εµπορική Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η πολιτική ίσων ευκαιριών στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού είναι επιχειρησιακή ανάγκη και συνδέεται άµεσα µε τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατά της. Για το λόγο αυτό, στην καθηµερινή λειτουργία της επιδιώκει να αξιοποιεί το σύνολο του προσωπικού χωρίς διακρίσεις φύλου. Ωστόσο, στην καθηµερινή λειτουργία της Τράπεζας, η εφαρµογή των ίσων ευκαιριών µπορεί να επηρεάζεται από τις καλές και λιγότερο καλές νοοτροπίες της προσωπικής κουλτούρας των στελεχών και των υπαλλήλων. Από την ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης δεν προκύπτουν άµεσες διακρίσεις φύλου. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις του Σχεδίου Ισότητας της Τράπεζας είναι σκόπιµο να επικεντρωθούν κυρίως σε ενέργειες διερεύνησης αναπαραγωγής κοινωνικών στερεοτύπων καθώς και σε ενέργειες ευαισθητοποίησης των ενδιαφεροµένων µερών. 10

12 Β: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ενέργεια 1: ηµοσιοποίηση στοιχείων για τη σύνθεση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, µε την οπτική του φύλου. Ενέργεια 2: έσµευση για πολιτική ίσων ευκαιριών. Ενέργεια 3: ιερεύνηση ενδεχόµενης αναπαραγωγής κοινωνικών προτύπων και στερεοτύπων στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ενέργεια 4: Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου. Ενέργεια 1: ηµοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων µε την οπτική του φύλου, που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Γιατί είναι σηµαντική: Η δηµοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων µε την οπτική του φύλου αποτελεί καλή πρακτική, µε θετική επίδραση στις νοοτροπίες και προσωπικές κουλτούρες των ενδιαφεροµένων µερών και ταυτόχρονα ενισχύει τη διαφάνεια στη λειτουργία της Τράπεζας. Που να δηµοσιοποιηθούν τα στοιχεία: Τα στοιχεία είναι σκόπιµο να ενσωµατώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις της Τράπεζας που υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Πώς ενεργήσαµε: α) Προσδιορίσθηκαν τα αναγκαία στοιχεία φύλου που αποτυπώνουν την υφιστάµενη κατάσταση. Για την α- πεικόνιση των διαµορφούµενων τάσεων κρίθηκε αναγκαία η διάθεση διαχρονικών στοιχείων. β) Η ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού διέθεσε τα στοιχεία για το ανθρώπινο δυναµικό, ώστε να απεικονίζεται η διάσταση του φύλου. γ) Ακολούθησε η ανάλυση των στοιχείων. δ) Τα στοιχεία δηµοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά µέσω της Έκθεσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2003). ε) Η Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη επαναλήφθηκε και το 2004 µε περισσότερα στοιχεία φύλου. Σηµαντικά προβλήµατα που ξεπεράσθηκαν: 1. εν υπήρχαν έτοιµα διαθέσιµα διαχρονικά στοιχεία φύλου. Η διάθεσή τους απαιτούσε χρόνο, προτεραιότητα και αιτιολόγηση. 2. Οι ετήσιες εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου που υποβάλλονται βάσει του νόµου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αφορούν κυρίως στη στρατηγική καθώς και στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των µεγεθών της Τράπεζας για το έτος χρήσης. εν ήταν δυνατόν να ενταχθεί στις εκθέσεις αυτές µια εκτενής ανάλυση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού µε την οπτική του φύλου. 3. Αποφασίσθηκε η υποβολή Έκθεσης µε θέµα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), η οποία ενσωµατώνει και την αντίληψη της ισότητας φύλου. 11

13 Ενέργεια 2: ηµόσια δέσµευση για πολιτική ίσων ευκαιριών. Γιατί είναι σηµαντική: Η δηµόσια δέσµευση για ισότητα φύλου µέσω επίσηµης Έκθεσης της Τράπεζας, αλλά και µέσω της ιστοσελίδας της, κρίθηκε ότι µπορεί να συµβάλλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερο- µένων µερών. Πως ενεργήσαµε: ιαµορφώσαµε συνοπτική δήλωση για την ισότητα φύλου. Η δήλωση-δέσµευση, µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία της Έκθεσης, εγκρίθηκε για δηµοσιοποίηση. Η δήλωση-δέσµευση εντάχθηκε στην Έκθεση για την ΕΚΕ το 2003 και παράλληλα αναρτήθηκε στην ι- στοσελίδα της Τράπεζας. Το 2004 η δήλωση βελτιωµένη εντάχθηκε στην Έκθεση ΕΚΕ Επίσης, ενηµερώθηκε η ιστοσελίδα. εν συναντήσαµε προβλήµατα για τη δηµοσιοποίηση δέσµευσης για πολιτική ίσων ευκαιριών. Ενέργεια 3: ιερεύνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ενδεχόµενη αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων. Γιατί είναι σηµαντικό: Τα κοινωνικά στερεότυπα µπορεί να αναπαράγονται µε πρακτικές που φαίνονται ουδέτερες φύλου. Ένα τέτοιο παράδειγµα µπορεί να είναι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, στα οποία συµµετέχει η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναµικού. Η επισήµανση αναπαραγωγής στερεοτύπων φύλου και η άρση τους ενισχύει την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού για την ισότητα φύλου. Πως εργασθήκαµε: Επιλέχθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα, που τελούν υπό αναµόρφωση: α)το πρόγραµµα για τη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού είναι επαναλαµβανόµενο και αναγκαίο για την ανάληψη θέσεων ευθύνης, β) Το πρόγραµµα για την εκπαίδευση «ιδιαιτέρων γραµµατέων». Πρόκειται για πρόγραµµα µε εξαιρετικά περιορισµένη ζήτηση και δεν είναι από τα τακτικά επαναλαµβανόµενα. Η διερεύνηση των στερεοτύπων φύλου έγινε από έµπειρο προσωπικό στα θέµατα εκπαίδευσης και εκπαιδευµένο στα θέµατα φύλου. Εντοπίσθηκαν ορισµένα σηµεία που συνδέονται µε αναπαραγωγή στερεοτύπων και προτάθηκαν ενέργειες για την άρση τους. Ορισµένες από τις ενέργειες υλοποιήθηκαν ήδη. εν αντιµετωπίσαµε δυσκολίες στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 12

14 Συµπεράσµατα από τη διερεύνηση αναπαραγωγής κοινωνικών στερεοτύπων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα: α) Πρόγραµµα ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού «Ούτε στο κείµενο της θεωρίας ούτε στις καταστάσεις που περιγράφονται στις ασκήσεις παρατηρούνται άµεσες ή έµµεσες αναφορές που να υποδηλώνουν διάκριση είτε µεταξύ φύλων είτε µεταξύ άλλων κοινωνικών οµάδων. Στην πλειοψηφία όµως των ασκήσεων στο ρόλο των ιευθυντών Μονάδων, των ιευθυντών Καταστηµάτων ή των Προϊσταµένων αναφέρεται κάποιος άνδρας. Στην πράξη βέβαια, κατά τη διεξαγωγή των α- σκήσεων, δεν τηρείται αυτή η αναλογία και οι ρόλοι ανατίθενται ανάλογα µε τη σύνθεση της οµάδας και α- νεξάρτητα από το φύλο. Τα σηµεία αυτά µπορούν ωστόσο εύκολα να τροποποιηθούν. Επιπλέον στο υλικό περιλαµβάνεται και ένα κείµενο για την Ηγεσία, όπου γίνεται λόγος για τη «θεωρία των Μεγάλων Ανδρών» και όπου τα βασικά παραδείγµατα είναι τρεις άνδρες, ένας µαέστρος, ένας εκδότης εφηµερίδας και ένας προπονητής. Σηµειώνεται ότι το κείµενο αυτό έχει ήδη αλλάξει. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα δεν έχει αναπτυχθεί από την Εµπορική Τράπεζα αλλά αποτελεί προσαρµογή πρότυπου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Επιπλέον, όπως συµφωνήθηκε µε τον Εκπαιδευτικό Σύµβουλο του προγράµµατος, είναι δυνατόν να προστεθούν ορισµένα στοιχεία που συµβάλλουν θετικά στην άρση των στερεοτύπων στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας που επιδιώκει να εφαρµόζει η Εµπορική Τράπεζα». β) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ιδιαιτέρων Γραµµατέων. Στην Εµπορική Τράπεζα ο κλάδος των γραµµατέων έχει καταργηθεί. Το ανθρώπινο δυναµικό που εκτελεί γραµµατειακά καθήκοντα κατά κανόνα ανήκει στο λογιστικό κλάδο και είναι συνήθως γυναίκες. Αν και αυτό αντανακλά κοινωνικά στερεότυπα, πρακτικά δεν υφίσταται οριζόντιος διαχωρισµός, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της καριέρας σε άλλη εργασιακή θέση, τοποθέτηση σε θέση ευθύνης και ιεραρχική εξέλιξη. Από την εξέταση του περιεχοµένου του προγράµµατος δεν προκύπτει ότι περιέχει στοιχεία άµεσων ή έµ- µεσων διακρίσεων ή αναπαραγωγής κοινωνικών στερεοτύπων. Επισηµαίνεται ότι, η αναφορά στη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο, στην εργαζόµενη ως ιδιαιτέρα γραµµατέα και στην εξέλιξή της ως λειτουργού στην Τράπεζα, επικεντρώνεται στα κριτήρια επαγγελµατισµού (συνέπεια, εχεµύθεια, ευγένεια, οργάνωση κλπ), στην αυστηρή οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων, στην αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης, στις δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, που βεβαίως είναι ουδέτερα φύλου. Προτάσεις για την αναµόρφωση των δύο διερευνηθέντων εκπαιδευτικών προγραµµάτων: «Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας µε πανεπιστηµιακές σχολές εξειδικευµένες σε θέ- µατα ισότητας, ώστε να µελετηθεί το θέµα σφαιρικά και να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία τα απαραίτητα στοιχεία που θα συµβάλλουν ουσιαστικά στην άρση των στερεοτύπων, στην καταπολέµηση των διακρίσεων και στην υλοποίηση της πολιτικής ισότητας στο χώρο εργασίας. Εξάλλου η εκπαίδευση, µέσω των δραστηριοτήτων της, αποτελεί σηµαντικό µέσο όχι µόνον για την µετάδοση γνώσεων και τεχνικών αλλά κυρίως για τη διαµόρφωση νοοτροπίας, την καλλιέργεια συµπεριφοράς και την υιοθέτηση εταιρικής κουλτούρας. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να συµβάλλει θετικά στην ανάδειξη περισσότερων γυναικών σε µεσαίες και κυρίως σε υψηλότερες διοικητικές θέσεις, µε τη δηµιουργία ενός υ- ποστηρικτικού περιβάλλοντος ανάπτυξης». 13

15 Ενέργεια 4: Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για την ισότητα φύλου. Γιατί είναι σηµαντικό: Η πραγµατική ισότητα φύλου συνδέεται και µε την αλλαγή παραδοσιακών νοοτροπιών και στερεοτύπων, που εγκλωβίζουν άνδρες και γυναίκες. Τα εκβιαστικά διλήµµατα οικογένεια ή καριέρα, οικογένεια ή εργασία καθηλώνουν σε ρόλους που καταπιέζουν τη δηµιουργικότητα. Η εργασία/καριέρα των γυναικών δεν ι- σοδυναµεί µε απώλειες των ανδρών, αλλά µε οφέλη για την οικογένεια, την Τράπεζα και το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, η ενηµέρωση, η εκπαίδευση, ο διάλογος, οι παροτρύνσεις, οι καλές πρακτικές, είναι µοναδικά εργαλεία που µπορούν να συµβάλουν θετικά. Σε ποιους να απευθύνεται: Σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 14

16 Γ. ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ EQUAL-ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 1. Εκπαιδεύθηκαν 5 λειτουργοί της Τράπεζας ειδικά για θέµατα ισότητας φύλου. 2. Ενθαρρύνθηκε από τη ιοίκηση η προώθηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και η δηµόσια αναγνώριση των ουσιαστικών προσόντων των γυναικών: είναι καλές στις διαπραγµατεύσεις, διακρίνονται για τη δηµιουργικότητά τους, είναι συστηµατικές και επιµελείς, ψύχραιµες σε καταστάσεις κρίσης και αποδίδουν σε πελατειακές θέσεις. Η ενθάρρυνση αυτή µπορεί να επηρεάζει και προσωπικές νοοτροπίες των λειτουργών. 3. Η Τράπεζα βραβεύθηκε µε εύφηµο µνεία για την προώθηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης από το ίκτυο Ελληνίδων ηµοσιογράφων, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράµµατος «Τώρα πια Ξέρεις» (Αίγλη Ζαππείου ). 4. Η δηµοσιοποίηση των στοιχείων φύλου στην Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2004) συνέβαλε σηµαντικά στη θετική αξιολόγηση της Τράπεζας και την υπαγωγή της στο χρηµατιστηριακό δείκτη ETHIBEL sustainability index, «Emporiki was accepted because of its well elaborated and implemented social policy, which is particularly exemplary for Greece and for the european bank sector on the level of equal opportunities» (Η Εµπορική έγινε δεκτή λόγω της σχετικά καλά αναπτυγµένης και εφαρµοσµένης κοινωνικής πολιτικής, η οποία στον τοµέα των ίσων ευκαιριών είναι ιδιαίτερα υποδειγµατική για την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα). 5. Γνωρίσαµε τη δράση και την κοινωνική συµβολή των εταίρων µας. 6. Από την άµεση ανταπόκριση αναγνωστών, που προκάλεσε η Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η δηµοσιοποίηση των στοιχείων φύλου ενίσχυσε την καλή φήµη της Τράπεζας. 15

17 Το έργο Εqual - Aνδροµέδα χρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Aπασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) 16

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 22/01/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα7: Διοίκηση προσωπικού vsδιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 05/02/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα