ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΛΡΑΜΖ ΘΙΑΓΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ ΓΗΑΟΘΟΩΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ MΗΘΟΩΛ ΘΑΗ ΞΝΙ ΚΗΘΟΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ, ΞΝ ΑΞΑΠΣΝΙΝΛ 1-49 ΑΡΝΚΑ, ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ» πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλωληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα: «Γηαξζξωηηθή Ξξνζαξκνγή ηωλ Δπηρεηξήζεωλ εληόο ηεο Νηθνλνκηθήο Θξίζεο», κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ Α.Δ., Θεκαηηθό Άμνλα 2, Άμνλεο Ξξνηεξαηόηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Ξξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ηωλ Δπηρεηξήζεωλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» (ΔΠΞΑ ). 1

2 ΑΞΝΦΑΠΖ Έρνληαο ππφςε : 1. Σα νξηδφκελα ζηελ Πξφζθιεζε ηνπ ΔΦΓ «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Δ», κε θσδηθφ ΔΦΓ/04 θαη αξηζκ. πξση. 4/ , 2. Σηο απφ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 16,17,18 Απνθάζεηο Έληαμεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ 3. Σνλ λ.3614/2007 (ΦΔΚ/Α /267/2007) 4. Σελ ππ αξίζκ / Οηθ (ΦΔΚ 1658 / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 5. Σελ ππ αξίζκ. 001/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα θαη δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πκβνχινπ 6. Σν Ν. 2362/95 πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ 7. Σν ππ αξίζκ / ΦΔΚ πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 2362/95 πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ 8. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.) (αλαινγηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή) 9. Σν Ν / 2010 (ΦΔΚ Α 173) πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 10. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ «Πεξί ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 11. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α 64) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 2

3 ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 1. Σε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΑΞΗ ΚΛΑΓΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ MΙΚΡΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ, ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ» πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα: «Γηαξζξσηηθή Πξνζαξκνγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο», κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Δ., Θεκαηηθφ Άμνλα 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠΑ ). Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα: Α. Πξφζθιεζε Α: Δθπφλεζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο, φπνπ πξνδηαγξάθνληαη νη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ (θαηάξηηζε ζπκβνπιεπηηθή) θαη θαζνξηζκφο ησλ Δπηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε, κε θνξέα ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο ηνλ Κιαδηθφ πιινγηθφ Φνξέα. Β. Πξφζθιεζε Β: Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κιαδηθφ ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο γηα ηελ θάζε Δπηρείξεζε πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε απηφ, κε θνξέα ππνβνιήο θαη πινπνίεζεο ηελ Δπηρείξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κιαδηθφ πιινγηθφ Φνξέα. εκεηψλεηαη φηη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ππνβνιή, ηφζν ε αίηεζε γηα ηελ Πξφζθιεζε Α (Κιαδηθφ ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο) φζν θαη ε αίηεζε γηα ηελ Πξφζθιεζε Β (ζπκκεηνρή Δπηρείξεζεο ζην ρέδην) πξαγκαηνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα. Η έγθξηζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ ζα θαζνξίζεη ελ ηέιεη θαη ηελ πινπνίεζε ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ. 2. Σν αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπ πκβνχινπ πεξηιακβάλεη: i. Σε ζχληαμε ελφο (1) Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (Πξφζθιεζε Α), ii. Σελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε Β γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα 3

4 (αίηεζε έληαμεο θαη ζπλνπηηθά ζρέδηα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο), iii. Σελ νκαδνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο, φπσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα ηνπο. iv. Σελ ππνβνιή Σερληθψλ Γειηίσλ Πξάμεο θαη ηε ζχληαμε Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ θαη Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Β. 3. Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε Δλελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο, ελψ ε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο (24/11/2010) θαη εκεξνκελία ιήμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπξίσο έξγνπ ηελ 24/01/2013. Η δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Α.Δ. (ήηνη κέρξη ηηο 17/03/2011 ή άιιε ηπρφλ εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ.). 4. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Κιαδηθφ ρέδην. πγθεθξηκέλα, ην επηιέμηκν πνζφ γηα ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 500 επξψ αλά επηρείξεζε ζπλ 100 επξψ αλά εξγαδφκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο-πκβνπιεπηηθήο (500 /επηρείξεζε /εξγαδφκελν), κε ηνλ αλψηαην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ λα αλέξρεηαη θαηά κέγηζην ζην 70% ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ γηα ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα, ήηνη ζε πελήληα έμη ρηιηάδεο επξώ ( ,00) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ). Οη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 4

5 Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» Η αλαινγνχζα Δζληθή πκκεηνρή, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηεο πξάμεο, ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 5. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ, ήηνη ηελ 10 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη εκέξα Πέκπηε θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 25 Φεβξνπαξίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Π. Καξαηδά 4 Θεζζαινλίθε. Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν θνξέαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Χο απνδεηθηηθφ ηεο έγθαηξεο θαηάζεζεο ιακβάλεηαη κφλν ε εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Φνξέα θαη φρη ε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή απνδεηθηηθνχ ηαρπκεηαθνξάο. Οη ελδηαθεξφκελνη θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, 5

6 εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 5. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ απαηηείηαη ε ππαγσγή πξνο ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο δηθαηνχρνη ζηελ Πξφζθιεζε Β, θαζψο επίζεο θαη ε ππνβνιή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Β. Με ηελ έγθξηζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (απφ ηελ Πξφζθιεζε Α) θαη ηελ έγθξηζε έληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ ηελ Πξφζθιεζε Β) ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα γίλεηαη σο αθνινχζσο: 50% κε ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Δπηθαηξνπνηεκέλνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη σο δηθαηνχρνη ζηελ Πξφζθιεζε Β. 30% κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Δπηθαηξνπνηεκέλν Κιαδηθφ ρέδην. 20% κε ηελ ππνβνιή ηεο Σειηθήο Απνινγηζηηθήο Έθζεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. 6. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγεγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ νξίδεη ε πξνθήξπμε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηέο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίγξαθα πνπ ζα ηεζνχλ ζηνλ ίδην θάθειν πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλν. ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγεγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε 6

7 ιέμε ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΙΑ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: o ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) o ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΧΣ. o ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΑΞΗ ΚΛΑΓΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ MΙΚΡΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ, ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ» Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 1. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Α. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75) πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 18/2004, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Όηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990. Όηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. Όηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα. 18,34,39 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. 7

8 Όηη ελ γέλεη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 18/2004. Β. Απφζπαζκα ηνπ ηζρχνληνο Καηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ), φπνπ λα θαίλεηαη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ή πξαθηηθφ απφθαζεο πνπ εγθξίλεη θαη παξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά. 2. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Καη ειάρηζηνλ, ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη νη αθφινπζεο ελφηεηεο: Φάζεηο πινπνίεζεο Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά Πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Πξνηεηλφκελε δέζκε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Μεζνδνινγία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο Δπάξθεηα ηθαλφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ Γηαζεζηκφηεηα θαη ρξνληθή δέζκεπζε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Οκάδαο Έξγνπ 3. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 8

9 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ έξγνπ, ήηνη ην πξνηεηλόκελν πνζό αλά επηρείξεζε (κε κέγηζην επηηξεπφκελν ηα 500 επξψ), ην πξνηεηλόκελν πνζό αλά εξγαδόκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο-Ππκβνπιεπηηθήο (κε κέγηζην επηηξεπφκελν ηα 100 επξψ), θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο ακνηβήο ηνπ πκβνχινπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφηαζεο ηνπ Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα (κε κέγηζην επηηξεπφκελν ην 70%), κε κέγηζηε επηηξεπφκελε πξνζθνξά αλά Κιαδηθφ ρέδην ηα πελήληα έμη ρηιηάδεο επξώ ( ,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη θξαηήζεωλ. Χο κέγηζην πνζνζηφ επηηξεπφκελεο έθπησζεο νξίδεηαη ην 10%. ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 7. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο. β) Απνζθξαγίδνληαη, κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. γ) Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαηά θχιιν. δ) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. ε) Η θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 8. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: α) Έιεγρνο ησλ θαθέισλ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ β) Αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γηα εθείλνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ. Η αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΒΑΟΡΖΡΑΠ Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 10% Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη 10% ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 9

10 Πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 20% Κιαδηθνχ ρεδίνπ Πξνηεηλφκελε δέζκε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 20% Κιαδηθνχ ρεδίνπ Μεζνδνινγία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 15% Δπάξθεηα ηθαλφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ ηεο 15% Οκάδαο Έξγνπ Γηαζεζηκφηεηα θαη ρξνληθή δέζκεπζε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο 10% Οκάδαο Έξγνπ Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ, ην νπνίν απνηειεί ηνλ Απφιπην Βαζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΑΒΣΠ) ηνπ θάζε πξνζθέξνληα. Ο πλνιηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΒΣΠ) θάζε πξνζθέξνληα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: Απφιπηνο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΑΒΣΠ θάζε πξνζθέξνληα) ΒTΠ = Υ 100 Απφιπηνο Βαζκφο Καιχηεξεο Πξνζθνξάο (ΑΒΣΠ max) φπνπ ΑΒΣΠ max = ε κέγηζηε απφιπηε βαζκνινγία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. γ) Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. ε απηφ ην ζηάδην απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ γίλεηαη ζε δχν βήκαηα σο εμήο: ΒΗΜΑ 1: Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζπκβαηφηεηαο κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο. ΒΗΜΑ 2: Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, πνπ δελ ζα απνθιεηζζνχλ κεηά ην αλσηέξσ Βήκα 1. Η αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνηεηλφκελε ακνηβή. Γηα θάζε πξνζθέξνληα ππνινγίδεηαη ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα (ΒΟΠ) σο εμήο: 10

11 Διάρηζηε Ακνηβή Πξνζθέξνληνο ΒΟΠ = x 100 Ακνηβή Πξνζθέξνληνο φπνπ Ακνηβή Πξνζθέξνληνο νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε ΔΤΡΩ έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν πξνζθέξσλ ην έξγν κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. δ) Σειηθή αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθεξφλησλ. ην ηειεπηαίν ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Η Αλνηγκέλε Πξνζθνξά (ΑΠ) θάζε πξνζθέξνληνο ζα ππνινγηζζεί κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: ΑΠ = (0, 90 x ΒΣΠ) + (0,10 x ΒΟΠ) Με βάζε ηηο Αλνηγκέλεο Πξνζθνξέο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνχ ηεο ΑΠ ηνπο. Η πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά είλαη απηή κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ Αλνηγκέλεο Πξνζθνξάο (ΑΠ). 9. Πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν, ν ππνςήθηνο πνπ αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεη γηα ηε ζχλαςε ηεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ θιαδηθνχ θνξέα, ηα επί κέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζε ζρέζε κε ηα νπνία ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε, ήηνη: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε 11

12 ηνπ λ. 1892/1990 (Α 101) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κνλφ γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. 10. Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα απφ αξκφδηα Δπηηξνπή. Θεζζαινλίθε, 10/02/2011 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΠΙΙΝΓΝ ΞΡΣΗΝΣΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΗΓΗΝΘΡΖΡΩΛ ΠΛΔΟΓΔΗΩΛ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΑΡ/ΡΩΛ Λ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΠΡΑΚΑΡΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 12

13 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ - ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠΑΝΑΓ) είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ο θεληξηθφο απηφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο: ηξαηεγηθφο ηφρνο 1: Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ηξαηεγηθφο ηφρνο 2: Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη ηξαηεγηθνί ηφρνη, κε ηε ζεηξά ηνπο εμεηδηθεχνληαη ζε ηέζζεξηο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ κε ηνπο Θεκαηηθνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (ΑΠ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ Γεληθφο ηφρνο 1/ΑΠ 2.1, 2.2, 2.3: Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεληθφο ηφρνο 2/ΑΠ 3.1, 3.2, 3.3: Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε. Γεληθφο ηφρνο 3/ΑΠ 4.1, 4.2, 4.3: Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ. Γεληθφο ηφρνο 4/ΑΠ 5.1,5.2,5.3: Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο, αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 1.1 Πθνπόο ηεο Ξξάμεο Η Πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη εληάζζεηαη ζηνλ Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ», Καηεγνξία Παξεκβάζεσλ 2, Γξάζε 1. Θαηεγνξία Ξαξεκβάζεωλ 2: «Βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ». Οη πξάμεηο απηέο αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο ζε αλαπηπμηαθφ 13

14 επίπεδν θαη ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα, φπσο ε ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε αλάπηπμε ηεο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο, ε θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε ελζάξξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επελδχζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γξάζε 1: «Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θαη πξνψζεζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηα βίνπ κάζεζεο» πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηηο εμειηζζφκελεο ζπλζήθεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηηο ζχγρξνλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο επειημίαο απφ έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη αληηθείκελν απαζρφιεζεο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Η θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε έλα επξύηεξν ζρέδην αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, λα απνηειεί ηκήκα ελόο ζπλνιηθνύ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θαη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ χπαξμε πηζαλψλ θελψλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ Ξξάμε αθνξά ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε «ρεδίνπ Γξάζεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο» κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η Πξάμε ζπλάδεη θαη εμππεξεηεί ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Θεκαηηθνχ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2. χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ άμνλα, ελζαξξχλεηαη ε εκπινθή ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη ησλ Κιαδηθψλ Δθπξνζψπσλ ηνπο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 14

15 παξεκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζε βειηηψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κε ηελ εκπινθή ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη ησλ Κιαδηθψλ Δθπξνζψπσλ ηνπο επηηπγράλεηαη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα. Δπηπιένλ δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο νηθνλνκηψλ κεγέζνπο ζε φιε ηελ αιπζίδα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ Καηάξηηζεο θαη πκβνπιεπηηθήο. Δηδηθόηεξα: Σν Πξφγξακκα αθνξά ζηελ ελίζρπζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο «Κιαδηθψλ ρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο Δπηρεηξήζεσλ ζε επίπεδν Ννκνχ», κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πνπ δηακνξθψλεη ε νηθνλνκηθή θξίζε. ηελ Πξφζθιεζε Α ζα θιεζνχλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν ΔΚΑΔ νη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάιινπλ Κιαδηθά ρέδηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ζε επίπεδν Ννκνχ (βι. παξάξηεκα 2), ηα νπνία ζα εμεηδηθεχνληαη ζε πξνηάζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ Πνιχ Μηθξψλ θαη Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (1-49 αηφκσλ), πνπ ζα εθδειψζνπλ ηαπηόρξνλα ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο δηθαηνχρνη ζην πξφγξακκα κε ηίηιν Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Δθεμήο: Πξφζθιεζε Β ). πγθεθξηκέλα ν Γηθαηνχρνο ΔΚΑΔ πξνζθαιεί ηνπο Κιαδηθνχο πιινγηθνχο Φνξείο, αλαιφγσο ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο εκβέιεηαο, λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάιινπλ Κιαδηθφ ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ππνρξεωηηθά γηα φιεο ηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπο (βι. παξάξηεκα 1 θαη 2) πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα ηεο Πξφζθιεζεο Β. Σα Κιαδηθά ρέδηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ηνκείο, φπσο: ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο πόξωλ, πνπ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζηηο επηρεηξήζεηο κεζφδσλ δηνίθεζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε 15

16 πφξσλ (π.ρ πξψησλ πιψλ, ελέξγεηαο, ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). ε βειηίωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ εξγαζίαο θαη δηνίθεζεο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ (π.ρ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πγηεηλή θαη αζθάιεηα, δηαρείξηζε θηλδχλσλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, λνκνζεζία). ε ελίζρπζε ηεο εμωζηξέθεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ ηερληθέο εμαγσγψλ, εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ, πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο πξντφλησλ), θαη ε αλάπηπμε κνληέιωλ θαη πξαθηηθώλ θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε βαζκίδαο θαη θαηεγνξίαο (εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ απεηινχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ. 1.2 Δηδηθνί Πηόρνη Βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο κεραληζκψλ θαη δνκψλ επέιηθηεο πξνζαξκνγήο ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αληηθείκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ππνβαιιφκελνπ ζρεδίνπ. 2. Ππλνιηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο Α αλέξρεηαη ζε Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο θάζε Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην πνζό ηωλ επξώ. Η ακνηβή ηνπ πκβνχινπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα. Σν επηιέμηκν πνζφ αλά Κιαδηθφ Φνξέα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 500 επξώ αλά επηρείξεζε πνπ ζα εληαρζεί ωο δηθαηνύρνο ζηελ Πξόζθιεζε Β, ζπλ 100 επξώ αλά εξγαδόκελν πνπ ζπκκεηέρεη 16

17 ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο-πκβνπιεπηηθήο (500 /επηρείξεζε /εξγαδφκελν). 3. ΔΛΑΟΜΖ ΙΖΜΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε είθνζη έμη (26) κήλεο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 24/11/2010 Ηκεξνκελία Λήμεο: 24/01/ ΞΙΑΗΠΗΝ ΔΛΡΑΜΖΠ - ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ-ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ λ.3614/2007 (ΦΔΚ/Α /267/2007) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 1. Οη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» Η αλαινγνχζα Δζληθή πκκεηνρή, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηεο πξάμεο, ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 2. χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο σο επηιέμηκεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ Δ.Π «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» νξίζηεθαλ θαη νη 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Οη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο εμεηδηθεχνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Δ.Π. ζηελ αθφινπζε ρσξηθή θιίκαθα: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ζηηο νθηψ (8) Πεξηθέξεηεο ηφρνπ χγθιηζεο: Kξήηε, Ιφληα Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5 ζηηο ηξεηο (3) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ: Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 6 ζηηο δχν (2) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ: Νφηην Αηγαίν θαη ηεξεά Διιάδα. Η κέγηζηε δεκφζηα δαπάλε ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ Δπξψ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο σο εμήο: 17

18 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Πεξηθέξεηεο Πνζφ «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» - Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ»-Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ»-Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 6 (8) Πεξηθέξεηεο ηφρνπ χγθιηζεο: Kξήηε, Ιφληα Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο, (3) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ: Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία. (2) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ: Νφηην Αηγαίν θαη ηεξεά Διιάδα. Πύλνιν: Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ», Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6 κε θσδηθφ ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο 62 ηεο κε αξηζκ /νηθ (ΦΔΚ 1170/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζέκα Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ζηελ «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Δ.». 5. ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ ΔΘΑΔ ΩΠ ΓΗΘΑΗΝΣΝ Η Δηαηξεία Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ., ζπζηάζεθε κε ηνλ Ν. 2956/2001 (ΦΔΚ 258 Α )- κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο Αξρηθήο θαη πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο- απνηειεί θνξέα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Με ηελ ππ αξηζκ /5812 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (ΦΔΚ 2059/ ) ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ /νηθ.6.955/ φκνηα απφθαζε (ΦΔΚ 1253 Β ) θαη κε ηελ ππ αξηζκ /νηθ (ΦΔΚ 1170/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 18

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα