ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΛΡΑΜΖ ΘΙΑΓΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ ΓΗΑΟΘΟΩΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ MΗΘΟΩΛ ΘΑΗ ΞΝΙ ΚΗΘΟΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ, ΞΝ ΑΞΑΠΣΝΙΝΛ 1-49 ΑΡΝΚΑ, ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ» πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλωληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα: «Γηαξζξωηηθή Ξξνζαξκνγή ηωλ Δπηρεηξήζεωλ εληόο ηεο Νηθνλνκηθήο Θξίζεο», κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ Α.Δ., Θεκαηηθό Άμνλα 2, Άμνλεο Ξξνηεξαηόηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Ξξνζαξκνζηηθόηεηαο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ηωλ Δπηρεηξήζεωλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» (ΔΠΞΑ ). 1

2 ΑΞΝΦΑΠΖ Έρνληαο ππφςε : 1. Σα νξηδφκελα ζηελ Πξφζθιεζε ηνπ ΔΦΓ «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Δ», κε θσδηθφ ΔΦΓ/04 θαη αξηζκ. πξση. 4/ , 2. Σηο απφ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 16,17,18 Απνθάζεηο Έληαμεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ 3. Σνλ λ.3614/2007 (ΦΔΚ/Α /267/2007) 4. Σελ ππ αξίζκ / Οηθ (ΦΔΚ 1658 / ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 5. Σελ ππ αξίζκ. 001/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα θαη δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πκβνχινπ 6. Σν Ν. 2362/95 πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ 7. Σν ππ αξίζκ / ΦΔΚ πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 2362/95 πεξί ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ 8. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.) (αλαινγηθή ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή) 9. Σν Ν / 2010 (ΦΔΚ Α 173) πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 10. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ «Πεξί ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 11. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α 64) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 2

3 ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 1. Σε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΑΞΗ ΚΛΑΓΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ MΙΚΡΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ, ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ» πνπ ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα: «Γηαξζξσηηθή Πξνζαξκνγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ εληφο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο», κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Δ., Θεκαηηθφ Άμνλα 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠΑ ). Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα: Α. Πξφζθιεζε Α: Δθπφλεζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο, φπνπ πξνδηαγξάθνληαη νη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ (θαηάξηηζε ζπκβνπιεπηηθή) θαη θαζνξηζκφο ησλ Δπηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε, κε θνξέα ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο ηνλ Κιαδηθφ πιινγηθφ Φνξέα. Β. Πξφζθιεζε Β: Τινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κιαδηθφ ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο γηα ηελ θάζε Δπηρείξεζε πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε απηφ, κε θνξέα ππνβνιήο θαη πινπνίεζεο ηελ Δπηρείξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κιαδηθφ πιινγηθφ Φνξέα. εκεηψλεηαη φηη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ππνβνιή, ηφζν ε αίηεζε γηα ηελ Πξφζθιεζε Α (Κιαδηθφ ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο) φζν θαη ε αίηεζε γηα ηελ Πξφζθιεζε Β (ζπκκεηνρή Δπηρείξεζεο ζην ρέδην) πξαγκαηνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα. Η έγθξηζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ ζα θαζνξίζεη ελ ηέιεη θαη ηελ πινπνίεζε ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ. 2. Σν αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπ πκβνχινπ πεξηιακβάλεη: i. Σε ζχληαμε ελφο (1) Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (Πξφζθιεζε Α), ii. Σελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε Β γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα 3

4 (αίηεζε έληαμεο θαη ζπλνπηηθά ζρέδηα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο), iii. Σελ νκαδνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο, φπσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα ηνπο. iv. Σελ ππνβνιή Σερληθψλ Γειηίσλ Πξάμεο θαη ηε ζχληαμε Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ θαη Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Β. 3. Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε Δλελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο, ελψ ε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο (24/11/2010) θαη εκεξνκελία ιήμεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπξίσο έξγνπ ηελ 24/01/2013. Η δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Α.Δ. (ήηνη κέρξη ηηο 17/03/2011 ή άιιε ηπρφλ εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ.). 4. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Κιαδηθφ ρέδην. πγθεθξηκέλα, ην επηιέμηκν πνζφ γηα ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 500 επξψ αλά επηρείξεζε ζπλ 100 επξψ αλά εξγαδφκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο-πκβνπιεπηηθήο (500 /επηρείξεζε /εξγαδφκελν), κε ηνλ αλψηαην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ λα αλέξρεηαη θαηά κέγηζην ζην 70% ηνπ επηιέμηκνπ πνζνχ γηα ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα, ήηνη ζε πελήληα έμη ρηιηάδεο επξώ ( ,00) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ). Οη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 4

5 Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» Η αλαινγνχζα Δζληθή πκκεηνρή, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηεο πξάμεο, ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 5. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ, ήηνη ηελ 10 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη εκέξα Πέκπηε θαη φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 25 Φεβξνπαξίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Π. Καξαηδά 4 Θεζζαινλίθε. Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν θνξέαο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. Χο απνδεηθηηθφ ηεο έγθαηξεο θαηάζεζεο ιακβάλεηαη κφλν ε εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Φνξέα θαη φρη ε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή απνδεηθηηθνχ ηαρπκεηαθνξάο. Οη ελδηαθεξφκελνη θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, 5

6 εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 5. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ απαηηείηαη ε ππαγσγή πξνο ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο δηθαηνχρνη ζηελ Πξφζθιεζε Β, θαζψο επίζεο θαη ε ππνβνιή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Β. Με ηελ έγθξηζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (απφ ηελ Πξφζθιεζε Α) θαη ηελ έγθξηζε έληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ ηελ Πξφζθιεζε Β) ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα γίλεηαη σο αθνινχζσο: 50% κε ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Δπηθαηξνπνηεκέλνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη σο δηθαηνχρνη ζηελ Πξφζθιεζε Β. 30% κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Δπηθαηξνπνηεκέλν Κιαδηθφ ρέδην. 20% κε ηελ ππνβνιή ηεο Σειηθήο Απνινγηζηηθήο Έθζεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. 6. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγεγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ νξίδεη ε πξνθήξπμε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηέο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίγξαθα πνπ ζα ηεζνχλ ζηνλ ίδην θάθειν πξνζθνξάο ζθξαγηζκέλν. ε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγεγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε 6

7 ιέμε ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΙΑ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: o ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) o ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΧΣ. o ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΤΝΣΑΞΗ ΚΛΑΓΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΓΙΑΡΘΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ MΙΚΡΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ, ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 1-49 ΑΣΟΜΑ, ΔΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ» Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 1. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Α. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75) πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 18/2004, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Όηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990. Όηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. Όηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα. 18,34,39 ηνπ Π.Γ 118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε. 7

8 Όηη ελ γέλεη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 18/2004. Β. Απφζπαζκα ηνπ ηζρχνληνο Καηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ), φπνπ λα θαίλεηαη πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ή πξαθηηθφ απφθαζεο πνπ εγθξίλεη θαη παξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά. 2. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Καη ειάρηζηνλ, ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη νη αθφινπζεο ελφηεηεο: Φάζεηο πινπνίεζεο Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά Πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Πξνηεηλφκελε δέζκε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Μεζνδνινγία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο Δπάξθεηα ηθαλφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ Γηαζεζηκφηεηα θαη ρξνληθή δέζκεπζε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο Οκάδαο Έξγνπ 3. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 8

9 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ έξγνπ, ήηνη ην πξνηεηλόκελν πνζό αλά επηρείξεζε (κε κέγηζην επηηξεπφκελν ηα 500 επξψ), ην πξνηεηλόκελν πνζό αλά εξγαδόκελν πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο-Ππκβνπιεπηηθήο (κε κέγηζην επηηξεπφκελν ηα 100 επξψ), θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο ακνηβήο ηνπ πκβνχινπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφηαζεο ηνπ Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα (κε κέγηζην επηηξεπφκελν ην 70%), κε κέγηζηε επηηξεπφκελε πξνζθνξά αλά Κιαδηθφ ρέδην ηα πελήληα έμη ρηιηάδεο επξώ ( ,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη θξαηήζεωλ. Χο κέγηζην πνζνζηφ επηηξεπφκελεο έθπησζεο νξίδεηαη ην 10%. ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 7. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο. β) Απνζθξαγίδνληαη, κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. γ) Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαηά θχιιν. δ) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. ε) Η θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 8. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: α) Έιεγρνο ησλ θαθέισλ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ β) Αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γηα εθείλνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ. Η αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΒΑΟΡΖΡΑΠ Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 10% Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη 10% ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 9

10 Πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 20% Κιαδηθνχ ρεδίνπ Πξνηεηλφκελε δέζκε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 20% Κιαδηθνχ ρεδίνπ Μεζνδνινγία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 15% Δπάξθεηα ηθαλφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ ηεο 15% Οκάδαο Έξγνπ Γηαζεζηκφηεηα θαη ρξνληθή δέζκεπζε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο 10% Οκάδαο Έξγνπ Αθνινχζσο ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ, ην νπνίν απνηειεί ηνλ Απφιπην Βαζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΑΒΣΠ) ηνπ θάζε πξνζθέξνληα. Ο πλνιηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΒΣΠ) θάζε πξνζθέξνληα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: Απφιπηνο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΑΒΣΠ θάζε πξνζθέξνληα) ΒTΠ = Υ 100 Απφιπηνο Βαζκφο Καιχηεξεο Πξνζθνξάο (ΑΒΣΠ max) φπνπ ΑΒΣΠ max = ε κέγηζηε απφιπηε βαζκνινγία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. γ) Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. ε απηφ ην ζηάδην απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ γίλεηαη ζε δχν βήκαηα σο εμήο: ΒΗΜΑ 1: Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζπκβαηφηεηαο κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο. ΒΗΜΑ 2: Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, πνπ δελ ζα απνθιεηζζνχλ κεηά ην αλσηέξσ Βήκα 1. Η αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνηεηλφκελε ακνηβή. Γηα θάζε πξνζθέξνληα ππνινγίδεηαη ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα (ΒΟΠ) σο εμήο: 10

11 Διάρηζηε Ακνηβή Πξνζθέξνληνο ΒΟΠ = x 100 Ακνηβή Πξνζθέξνληνο φπνπ Ακνηβή Πξνζθέξνληνο νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε ΔΤΡΩ έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν πξνζθέξσλ ην έξγν κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. δ) Σειηθή αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθεξφλησλ. ην ηειεπηαίν ζηάδην γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηά θζίλνπζα ηάμε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Η Αλνηγκέλε Πξνζθνξά (ΑΠ) θάζε πξνζθέξνληνο ζα ππνινγηζζεί κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: ΑΠ = (0, 90 x ΒΣΠ) + (0,10 x ΒΟΠ) Με βάζε ηηο Αλνηγκέλεο Πξνζθνξέο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνχ ηεο ΑΠ ηνπο. Η πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά είλαη απηή κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ Αλνηγκέλεο Πξνζθνξάο (ΑΠ). 9. Πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν, ν ππνςήθηνο πνπ αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεη γηα ηε ζχλαςε ηεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ θιαδηθνχ θνξέα, ηα επί κέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζε ζρέζε κε ηα νπνία ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε, ήηνη: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε 11

12 ηνπ λ. 1892/1990 (Α 101) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κνλφ γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείεηαη θαη ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά ππνςήθην κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. 10. Η παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα απφ αξκφδηα Δπηηξνπή. Θεζζαινλίθε, 10/02/2011 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΠΙΙΝΓΝ ΞΡΣΗΝΣΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΗΓΗΝΘΡΖΡΩΛ ΠΛΔΟΓΔΗΩΛ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΑΡ/ΡΩΛ Λ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΠΡΑΚΑΡΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 12

13 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ - ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠΑΝΑΓ) είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ο θεληξηθφο απηφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αλαιχεηαη ζε δχν επηκέξνπο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο: ηξαηεγηθφο ηφρνο 1: Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ηξαηεγηθφο ηφρνο 2: Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη ηξαηεγηθνί ηφρνη, κε ηε ζεηξά ηνπο εμεηδηθεχνληαη ζε ηέζζεξηο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ κε ηνπο Θεκαηηθνχο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (ΑΠ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο: ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ Γεληθφο ηφρνο 1/ΑΠ 2.1, 2.2, 2.3: Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεληθφο ηφρνο 2/ΑΠ 3.1, 3.2, 3.3: Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε. Γεληθφο ηφρνο 3/ΑΠ 4.1, 4.2, 4.3: Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ. Γεληθφο ηφρνο 4/ΑΠ 5.1,5.2,5.3: Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Σνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο, αλάπηπμε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 1.1 Πθνπόο ηεο Ξξάμεο Η Πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη εληάζζεηαη ζηνλ Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ», Καηεγνξία Παξεκβάζεσλ 2, Γξάζε 1. Θαηεγνξία Ξαξεκβάζεωλ 2: «Βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ». Οη πξάμεηο απηέο αθνξνχλ ζε παξεκβάζεηο ζε αλαπηπμηαθφ 13

14 επίπεδν θαη ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα, φπσο ε ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε αλάπηπμε ηεο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο, ε θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε ελζάξξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επελδχζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γξάζε 1: «Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θαη πξνψζεζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηα βίνπ κάζεζεο» πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ηνπ βάξνπο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηηο εμειηζζφκελεο ζπλζήθεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηηο ζχγρξνλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο επειημίαο απφ έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη αληηθείκελν απαζρφιεζεο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Η θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε έλα επξύηεξν ζρέδην αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, λα απνηειεί ηκήκα ελόο ζπλνιηθνύ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θαη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ χπαξμε πηζαλψλ θελψλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ Ξξάμε αθνξά ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε «ρεδίνπ Γξάζεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο» κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η Πξάμε ζπλάδεη θαη εμππεξεηεί ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Θεκαηηθνχ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2. χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ άμνλα, ελζαξξχλεηαη ε εκπινθή ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη ησλ Κιαδηθψλ Δθπξνζψπσλ ηνπο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 14

15 παξεκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζε βειηηψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κε ηελ εκπινθή ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ θαη ησλ Κιαδηθψλ Δθπξνζψπσλ ηνπο επηηπγράλεηαη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα. Δπηπιένλ δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο νηθνλνκηψλ κεγέζνπο ζε φιε ηελ αιπζίδα ησλ πινπνηνχκελσλ παξεκβάζεσλ Καηάξηηζεο θαη πκβνπιεπηηθήο. Δηδηθόηεξα: Σν Πξφγξακκα αθνξά ζηελ ελίζρπζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο «Κιαδηθψλ ρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο Δπηρεηξήζεσλ ζε επίπεδν Ννκνχ», κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πνπ δηακνξθψλεη ε νηθνλνκηθή θξίζε. ηελ Πξφζθιεζε Α ζα θιεζνχλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν ΔΚΑΔ νη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάιινπλ Κιαδηθά ρέδηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ζε επίπεδν Ννκνχ (βι. παξάξηεκα 2), ηα νπνία ζα εμεηδηθεχνληαη ζε πξνηάζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ Πνιχ Μηθξψλ θαη Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (1-49 αηφκσλ), πνπ ζα εθδειψζνπλ ηαπηόρξνλα ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο δηθαηνχρνη ζην πξφγξακκα κε ηίηιν Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (Δθεμήο: Πξφζθιεζε Β ). πγθεθξηκέλα ν Γηθαηνχρνο ΔΚΑΔ πξνζθαιεί ηνπο Κιαδηθνχο πιινγηθνχο Φνξείο, αλαιφγσο ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο εκβέιεηαο, λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάιινπλ Κιαδηθφ ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ππνρξεωηηθά γηα φιεο ηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπο (βι. παξάξηεκα 1 θαη 2) πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα ηεο Πξφζθιεζεο Β. Σα Κιαδηθά ρέδηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ηνκείο, φπσο: ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο πόξωλ, πνπ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζηηο επηρεηξήζεηο κεζφδσλ δηνίθεζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε 15

16 πφξσλ (π.ρ πξψησλ πιψλ, ελέξγεηαο, ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). ε βειηίωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ εξγαζίαο θαη δηνίθεζεο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ (π.ρ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πγηεηλή θαη αζθάιεηα, δηαρείξηζε θηλδχλσλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, λνκνζεζία). ε ελίζρπζε ηεο εμωζηξέθεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ ηερληθέο εμαγσγψλ, εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ, πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο πξντφλησλ), θαη ε αλάπηπμε κνληέιωλ θαη πξαθηηθώλ θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε βαζκίδαο θαη θαηεγνξίαο (εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ απεηινχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ. 1.2 Δηδηθνί Πηόρνη Βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο κεραληζκψλ θαη δνκψλ επέιηθηεο πξνζαξκνγήο ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αληηθείκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ππνβαιιφκελνπ ζρεδίνπ. 2. Ππλνιηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο Α αλέξρεηαη ζε Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο θάζε Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην πνζό ηωλ επξώ. Η ακνηβή ηνπ πκβνχινπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα. Σν επηιέμηκν πνζφ αλά Κιαδηθφ Φνξέα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό ηωλ 500 επξώ αλά επηρείξεζε πνπ ζα εληαρζεί ωο δηθαηνύρνο ζηελ Πξόζθιεζε Β, ζπλ 100 επξώ αλά εξγαδόκελν πνπ ζπκκεηέρεη 16

17 ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο-πκβνπιεπηηθήο (500 /επηρείξεζε /εξγαδφκελν). 3. ΔΛΑΟΜΖ ΙΖΜΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε είθνζη έμη (26) κήλεο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 24/11/2010 Ηκεξνκελία Λήμεο: 24/01/ ΞΙΑΗΠΗΝ ΔΛΡΑΜΖΠ - ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ-ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ λ.3614/2007 (ΦΔΚ/Α /267/2007) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 1. Οη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» Η αλαινγνχζα Δζληθή πκκεηνρή, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε θνηλνηηθή ζπλδξνκή ηεο πξάμεο, ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 2. χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο σο επηιέμηκεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ Δ.Π «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» νξίζηεθαλ θαη νη 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Οη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο εμεηδηθεχνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο ηνπ Δ.Π. ζηελ αθφινπζε ρσξηθή θιίκαθα: Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ζηηο νθηψ (8) Πεξηθέξεηεο ηφρνπ χγθιηζεο: Kξήηε, Ιφληα Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5 ζηηο ηξεηο (3) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ: Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 6 ζηηο δχν (2) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ: Νφηην Αηγαίν θαη ηεξεά Διιάδα. Η κέγηζηε δεκφζηα δαπάλε ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ Δπξψ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο σο εμήο: 17

18 Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Πεξηθέξεηεο Πνζφ «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» - Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ»-Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ»-Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 6 (8) Πεξηθέξεηεο ηφρνπ χγθιηζεο: Kξήηε, Ιφληα Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο, (3) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ: Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία. (2) Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ: Νφηην Αηγαίν θαη ηεξεά Διιάδα. Πύλνιν: Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ Θεκαηηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2: «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ», Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6 κε θσδηθφ ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο 62 ηεο κε αξηζκ /νηθ (ΦΔΚ 1170/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζέκα Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ζηελ «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Δ.». 5. ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ ΔΘΑΔ ΩΠ ΓΗΘΑΗΝΣΝ Η Δηαηξεία Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ., ζπζηάζεθε κε ηνλ Ν. 2956/2001 (ΦΔΚ 258 Α )- κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο Αξρηθήο θαη πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο- απνηειεί θνξέα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Με ηελ ππ αξηζκ /5812 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (ΦΔΚ 2059/ ) ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ /νηθ.6.955/ φκνηα απφθαζε (ΦΔΚ 1253 Β ) θαη κε ηελ ππ αξηζκ /νηθ (ΦΔΚ 1170/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 18

19 Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, έγηλε ζηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» θαη κε ην κε αξηζκφ /νηθ.6.552/ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ επηβεβαηψζεθε φηη ε ΔΚΑΔ ηθαλνπνηεί σο δηθαηνχρνο ηηο απαηηήζεηο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Σχπνπ Β θαη Γ. Σν ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 2.1, 2.2 θαη 2.3 απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα: Η ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 2.1, 2.2, 2.3 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Η πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε είλαη ην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ 3 Αμφλσλ. Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2.1 πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο: Κξήηε, Ιφληα, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία Γ. Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο. Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2.2 πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ: Αηηηθή, Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη Γπηηθή Μαθεδνλία. Σέινο, ν Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2.3 πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηηο 2 Πεξηθέξεηο ηαδηαθήο Δηζφδνπ Ν. Αηγαίνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο. Δηδηθφο ζηφρνο ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 2.1, 2.2 θαη 2.3 απνηειεί: Η αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ) γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, εξγνδφηεο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ΔΚ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελέξγεηεο θαηάξηηζεο. 6. Αλαδνρνη -Γηθαίωκα Ππκκεηνρήο Αλάδνρνη ηωλ Πξάμεωλ είλαη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο, νη νπνίνη δελ αζθνχλ θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή δελ πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ αγνξά. Δηδηθφηεξα: α) Κιαδηθέο-Σνπηθέο Γεπηεξνβάζκηεο Δλψζεηο Δξγνδνηψλ (Οκνζπνλδίεο) πνπ είλαη κέιε ησλ Σξηηνβάζκησλ Οξγαλψζεσλ (ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ). 19

20 β) Πξσηνβάζκηεο ελψζεηο εξγνδνηψλ (Μέιε ΔΒ) γηα ην πεδίν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, Πξσηνβάζκηνη Δκπνξηθνί χιινγνη (Μέιε νκνζπνλδηψλ ηεο ΔΔΔ) γηα πφιεηο άλσ ησλ θαηνίθσλ θαη Πξσηνβάζκηα σκαηεία (Μέιε ηεο ΓΔΒΔΔ). γ) Κιαδηθέο Δλψζεηο Δξγνδνηψλ Παλειιαδηθήο ή Πεξηθεξεηαθήο Δκβέιεηαο πνπ δελ είλαη κέιε ησλ παξαπάλσ Φνξέσλ. Οη αλσηέξσ Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο, ζπληάζζνπλ Κιαδηθά Σρέδηα Γηαξζξωηηθήο Πξνζαξκνγήο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν Ννκνύ, κε ηελ ππνζηήξημε πκβνχισλ, απεπζπλφκελνη ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 1-49 άηνκα. Ο θάζε Κιαδηθφο πιινγηθφο Φνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε κε ηελ ππνβνιή δύν θαηά ην κέγηζην Σρεδίωλ Γηαξζξωηηθήο Πξνζαξκνγήο. Η θάζε Δπηρείξεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε έλα Κιαδηθό Σρέδην. Οη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο ππνρξενύληαη λα απνδέρνληαη όιεο ηηο αηηήζεηο ηωλ επηρεηξήζεωλ κειώλ ηνπο, πνπ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ σο δηθαηνχρνη ζην πξφγξακκα ηεο Πξφζθιεζεο Β εθφζνλ απηέο βξίζθνληαη ζην Ννκφ γηα ηνλ νπνίν θαηαζέηεη πξφηαζε ν Κιαδηθφο πιινγηθφο ηνπο Φνξέαο. Οη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο ζα ιεηηνπξγνχλ σο «Γνκέο ηήξημεο» ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πκβνχισλ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη χκβνπινη αλαιακβάλνπλ: v. Σε ζχληαμε ησλ Κιαδηθψλ ρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο, vi. Σελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε Β γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα (αίηεζε έληαμεο θαη ζπλνπηηθά ζρέδηα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο), vii. Σελ νκαδνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο, φπσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα ηνπο. viii. Σελ ππνβνιή Σερληθψλ Γειηίσλ Πξάμεο θαη ηε ζχληαμε Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ θαη Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Β. 20

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ B

ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Α.Ε. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα