ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ/ ΣΕΚ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ιάρκεια του Έργου: έως Προϋπολογισµός: Ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (99.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.ΠΑ.. Μέτρο:2.3 «Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση & Κατάρτιση» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΕ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΕΚ)» Πράξη ζ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΕ» Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους 1

2 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία Αποστολής για ηµοσίευση: Στο Φ.Ε.Κ. ηµοσίων Συµβάσεων: Αριθµός ιακήρυξης 8/ Καταληκτική ηµεροµηνία & ώρα υποβολής προσφορών: , ηµέρα Τρίτη, ώρα Ελλάδος: 10.00π.µ. Τόπος υποβολής Προσφορών: Α. Τσόχα 36, Αµπελόκηποι, Τ.Κ , Αθήνα, 4 ος όροφος Αποσφράγιση προσφορών: , ώρα Ελλάδος: 10:00 π.µ. Αναθέτουσα Αρχή: Παραλαβή προκήρυξης: Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας Α. Τσόχα 36, Αµπελόκηποι, Τ.Κ , Αθήνα, 4 ος όροφος καθηµερινά από 08:30 14:00 εκτός Σαββάτου & Κυριακής Είδος σύµβασης: «Υπηρεσίες» Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Προϋπολογισµός έργου: Χρηµατοδότηση: Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (99.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ή Ογδόντα τρεις Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα τρία Ευρώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά (83.193,28) χωρίς Φ.Π.Α Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο & Εθνικοί Πόροι 1

3 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 1. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων ". 3. Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) "Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου" 4. Του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/00), Μέρος 2 ο άρθρο 25 " Ρυθµίσεις στα τέλη χαρτοσήµου". 5. Της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 6. Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005». 7. Το Άρθρο 15 του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) περί διοικητικών προσφυγών και το άρθρο 35 του ν.3377/2005 το οποίο ενσωµατώθηκε στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Π. 118/ Τον Προϋπολογισµό που βαρύνει την πράξη «Θερινά Σχολεία Επιχειρηµατικότητας για µαθητές των ΤΕΕ /ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα πλήν Αττικής». 2

4 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 9. Την µε Αρ / απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε την οποία τροποποιήθηκε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του ΕΠΕΑΕΚ µέσω γραπτής διαδικασίας και ισχύει σήµερα και ειδικότερα το τµήµα που αναφέρεται στο αναλυτικό περιεχόµενο του Μέτρου Την µε αρ. πρωτ / Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, µε θέµα: Ένταξη της Πράξης ζ του ΕΠΕΑΕΚ στο Μέτρο 2.3 µε τίτλο «Θερινά Σχολεία Επιχειρηµατικότητας για µαθητές των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής», από 13/06/ Την υπ αριθ / έγκριση 1 ης τροποποίησης και την αύξηση του προϋπολογισµού του έργου «Θερινά σχολεία επιχειρηµατικότητας για όλη την Ελλάδα, πλην Αττικής» 12. Την υπ αριθ / έγκριση 2 ης τροποποίησης και την αύξηση του προϋπολογισµού του έργου «Θερινά σχολεία επιχειρηµατικότητας για όλη την Ελλάδα, πλην Αττικής» 13. Την υπ αριθ. 4568/ έγκριση 3 ης τροποποίησης Τ Ε/Τ Υ του Έργου «Θερινά σχολεία επιχειρηµατικότητας για όλη την Ελλάδα, πλην Αττικής» 14. Απόφαση.Σ./ Ε.Ι.Ν /863/ που έκανε δεκτό το πρόγραµµα. 15. Το µε αριθ. πρωτ /Ε/251/12887/ αναµορφωµένο Τ Ε/Υ του Ε.Ι.Ν. που προέκυψε από το έγγραφο της ΕΥ µε αριθ. πρωτ /

5 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Αποφασίζουµε 1. Ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό σε Ευρώ µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάθεση της διοργάνωσης Ηµερίδας στην Αθήνα, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Θερινά Σχολεία Επιχειρηµατικότητας για µαθητές των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στην κατηγορία πράξεων ζ της Ενέργειας «Ανάπτυξη των Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Κ.», του µέτρου 2.3 «Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού του Β ΕΠΕΑΕΚ και χρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα τα οποία είναι αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 3. Ο διαγωνισµός διενεργείται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού (βλέπε κατωτέρω παράγραφος 6),στις και ώρα Ελλάδος 10:00 π.µ Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικά µετά την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µετά τις και ώρα 13:00 µ.µ, είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 4. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σε τρεις (3) οικονοµικές εφηµερίδες (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡ ΟΣ, ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ) στις 08/02/2008, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ν., του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και στο Φ.Ε.Κ. τεύχος ηµοσίων Συµβάσεων. 5. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 120 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 6. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης. 7. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από πενταµελή Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία θα οριστεί από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Ι.Ν, µετά από εισήγηση των αρµοδίων τµηµάτων. 8. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν το πρόγραµµα. 4

6 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 9. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Πράξης «Θερινά Σχολεία για µαθητές των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής»,, του Μέτρου 2.3 «Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση & Κατάρτιση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και τη Συλλογική Απόφαση Έργου Σ.Α.Ε. : 445/3 του ΥΠΕΠΘ 10. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τη ιεύθυνση Προµηθειών και Κοστολόγησης (Τµήµα Εφοδιασµού Προµηθειών) του Ε.Ι.Ν., Α. Τσόχα 36, Αµπελόκηποι, Τ.Κ , Αθήνα, 4 ος όροφος (τηλ ), καθηµερινά από τις 08:30 14:00 εκτός Σαββάτου & Κυριακής Για την παραλαβή της προκήρυξης προβλέπεται γραµµάτιο είσπραξης 10,00 το οποίο αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό για τη διασφάλιση της διαδικασίας διακίνησης της προκήρυξης. Οι παραλαµβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεµοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση ( ). ύναται η δυνατότητα αποστολής του τεύχους της ιακήρυξης µε παραλαβή από courier µε αντικαταβολή του γραµµατίου είσπραξης. 10. ιευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την Κεντρική Οµάδα Έργου του προγράµµατος στην οδό Βουρνάζου 14, Αµπελόκηποι, 2 ος όροφος, τηλ , fax , Επιστηµονικός Υπεύθυνος : κος Ν. Πατεργιαννάκης Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ι.Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Κοινοποίηση: Υπ.Ε.Π.Θ./.Σ..Ε./ Τµήµα Β Τ.Ε.Ε. Υπ.Ε.Π.Θ./ Ε.Υ.. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Προέδρου / Ε.Ι.Ν. Γενική ιεύθυνση / Ε.Ι.Ν..Ο.Υ. / Ε.Ι.Ν..Π.Κ. / Ε.Ι.Ν. Τ.Ε.Θ. / Ε.Ι.Ν. 5

7 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ...11 ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων οικονοµικής προσφοράς τελική αξιολόγηση πρόσκληση για έλεγχο δικαιολογητικών του υποψηφίου Αναδόχου επιλογή αναδόχου ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

8 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρόνος διεξαγωγής Ηµερίδας ιάρκεια Ηµερίδας Τόπος διεξαγωγής της ηµερίδας ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές επιλογής χώρου της ηµερίδας Υλικό Ηµερίδων Συντονισµός διαδικασίας διεξαγωγής της Ηµερίδας Κέτερινγκ ηµερίδας Μετακινήσεις των συµµετεχόντων και των εισηγητών ιαµονή των συµµετεχόντων ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ Α ΈΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ...63 ΜΕΡΟΣ Γ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΌΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ...70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ...77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΥΜΒΑΣΗ...79 ΜΕΡΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

9 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8

10 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Εθνικό Ίδρυµα Νεότητος (Ε.Ι.Ν.), Α. Τσόχα 36 Τ.Κ , Αµπελόκηποι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), έχει αναλάβει ως τελικός δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης ζ «ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», του Β Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Για την υλοποίηση της πράξης αυτής θα πραγµατοποιηθεί η εξής δράση: Θα διοργανωθεί ηµερίδα ενηµέρωσης στην Αθήνα στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Θερινά Σχολεία Επιχειρηµατικότητας για µαθητές των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα πλην Αττικής», στην οποία θα συµµετέχουν 300 εκπαιδευτικοί και 20 εισηγητές από όλη την περιφέρεια. Σκοπός της πράξης αυτής είναι η επαγγελµατική πληροφόρηση και επαφή των µαθητών και εκπαιδευτικών των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ µε τον κόσµο της εργασίας και αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση στα ΤΕΕ προγραµµάτων θερινών σχολείων στα οποία θα συνδυασθεί η εκπαίδευση µε παιδαγωγικές δραστηριότητες και δηµιουργικές δράσεις ελευθέρου χρόνου. Ειδικότερα, µε την πράξη αυτή αποσκοπείται η επαγγελµατική ενηµέρωση και επιχειρηµατική ενθάρρυνση σε θερινά σχολεία επιχειρηµατικότητας, για µαθητές των ΤΕΕ, µε σκοπό: 9

11 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Τον συνδυασµό της απόκτησης χρησίµων γνώσεων επαγγελµατικότητας και επιχειρηµατικότητας Την παραθεριστική διαµονή σε οργανωµένες εγκαταστάσεις Στόχος των προγραµµάτων είναι η δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µαθητών, κατά την διάρκεια του θέρους, η εκπαίδευσή τους σε πεδία που σχετίζονται µε την ειδικότητά τους, η ενίσχυση του πνεύµατος της επιχειρηµατικότητας και των επαγγελµατικών πρακτικών των µαθητών και η ανάπτυξη του πνεύµατος της ευγενούς άµιλλας. Μετά τη λήξη του διδακτικού έτους οι µαθητές θα διαµείνουν σε κάποιο παραθεριστικό κέντρο, όπου υπάρχουν εστίες του ΕΙΝ, στο οποίο εκτός των παραθεριστικών υπηρεσιών, θα τους παρέχονται παράλληλα µαθήµατα επαγγελµατικής ενδυνάµωσης και επιχειρηµατικής ενθάρρυνσης, από έµπειρους εκπαιδευτικούς. Τα πρόγραµµα αυτό έχει το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Μέσα από τις γνώσεις που θα αποκοµίσουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτογνωσίας, της ανάληψης πρωτοβουλιών, της δηµιουργίας ηγετικών και οργανωτικών ικανοτήτων των µαθητών. Ειδικότερα, στόχος του Προγράµµατος είναι οι µαθητές µε τη συµµετοχή τους: Να αναπτύξουν οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, όπου αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που προωθούν την αποτελεσµατικότητα των µελών της οµάδας. Να αξιοποιήσουν δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο της καλοκαιρινής περιόδου Να ενισχυθεί το πνεύµα της επιχειρηµατικότητας και να έλθουν σε επαφή µε το επάγγελµα που έχουν επιλέξει. Να εκπαιδευθούν σε θεµατικά πεδία που τους ενδιαφέρουν και που έχουν άµεση σχέση µε την ειδικότητά τους. 10

12 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 3 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1. Όλα όσα περιγράφονται στο Φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» 3.2. Μία έκθεση Πεπραγµένων στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που έγιναν για την πραγµατοποίηση της Ηµερίδας, επίσης ο αριθµός εισητηρίων (αεροπορικών,ακτοπολοικών,οδικών, αποζηµιώσεις), ο αριθµός διανυκτερεύσεων, ο αριθµός προσκλήσεων, ο αριθµός συµµετεχόντων στην ηµερίδα και ο αριθµός γευµάτων κ.ά 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και διαρκεί µέχρι την Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19% το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Ογδόντα τρεις Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα τρία Ευρώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτά (83.193,28) και Φ.Π.Α εκαπέντε χιλιάδες Οχτακόσια Έξι Ευρώ και Εβδοµήντα ύο Λεπτά (15.806,72). Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού προϋπολογισµού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ποσό. 11

13 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12

14 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Ο παρών ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση της διοργάνωσης της ηµερίδας ενηµέρωσης στη Αθήνα, για το πρόγραµµα Θερινά Σχολεία Επιχειρηµατικότητας για µαθητές των ΤΕΕ /ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα πλήν Αττικής, επί τη βάσει και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα µε το κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο στη σχετική επισυναπτόµενη Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό µε την παρούσα προκήρυξη είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους µέλους που έχει υπογράψει την Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή (3) αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία στους τοµείς του παρόντος έργου, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα 13

15 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αναλύονται στην παράγραφο 1.3 του Κεφαλαίου Ι, της παρούσας Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά, οφείλουν όµως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.. 118/07 να προσδιορίζουν την έκταση και το είδος συµµετοχής του κάθε µέλους στης ένωσης. Το Ε.Ι.Ν. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφουµένου αναλόγως. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι του Ε.Ι.Ν., αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από µια προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο µε το αντικείµενο του έργου επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νοµιµοποιεί για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από το Ε.Ι.Ν. προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οφείλουν να υποβάλουν, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.. 118/07, κοινή προσφορά η οποία θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης 14

16 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι: α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου και συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε καταδικαστική απόφαση για: i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. iii. iv. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. v. Αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, άρθρο 43 του π. δ/τος 60/2007. β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρησης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δ) καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. ε) έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή 15

17 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. θ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις του Π. 118/2007, άρθρο Αποκλείονται επίσης: α) Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σηµείο , Κεφαλαίου Ι, µέρους Β της παρούσας διακήρυξης β) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 1.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.3.3, Κεφαλαίου ι, Μέρους Β της παρούσας, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.3.4, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας λοιπά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν προσήκουσα προσφορά, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας, όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε επί µέρους οικείες διατάξεις του παρόντος. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή 16

18 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ προσφορά, τηρουµένων των αναφεροµένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στις παραγράφους και 1.1.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. 1.3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.950,00. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι στοιχεία, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης β) Τον εκδότη γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Ι.Ν.) δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθµός ιακήρυξης: 8/ Αντικείµενο Ανοικτού ιαγωνισµού: επιλογή Αναδόχου για τη «διοργάνωση ηµερίδας ενηµέρωσης στη Αθήνα, για το πρόγραµµα Θερινά Σχολεία Επιχειρηµατικότητας για µαθητές των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ σε όλη την Ελλάδα πλήν Αττικής,» Ηµεροµηνία ιαγωνισµού: ε) Τον αριθµό της εγγύησης στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση ζ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση. η) Την ισχύ της ( η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 3 µήνες από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού). θ) Τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ε.Ι.Ν. και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µετά από 17

19 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσφερόντων το ανωτέρω αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Επιπλέον απαιτείται συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο (κατ ελάχιστον) να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου και ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό έγγραφο. Στο συµφωνητικό θα πρέπει να ορίζονται επίσης το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της κοινοπραξίας ένωσης στο σύνολό της προσφοράς και το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας ένωσης για την υλοποίηση του έργου. 2. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής στην οποία: 2.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του ιαγωνισµού στον οποίον συµµετέχουν. 2.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: - ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση - ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - ο υποψήφιος Ανάδοχος ότι είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. - ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 18

20 - ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ - ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει εγγραφεί σε οικείο Επιµελητήριο ή άλλο ισοδύναµο οργανισµό ή επαγγελµατική ένωση, από το οποίο πιστοποιείται σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια Αρχή. - εν συµµετείχε σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. - εν κατηγορείται για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. - εν κατηγορείται για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - εν κατηγορείται για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. - εν κατηγορείται για αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, άρθρο 43 του π. δ/τος 60/ εν καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. - εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή - εν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. 3. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής στην οποία: 3.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του ιαγωνισµού στον οποίον συµµετέχουν. 3.2 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, εφόσον η κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν, θα προσκοµίσει στο αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΕΙΝ τα εξής δικαιολογητικά: I. ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και τεχνικής ικανότητας όπως περιγράφονται στην προκήρυξη, στο ΚΕΦ. ΙΙΙ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), άρθρο 5,(ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ), παρ5.1, εδάφιο α.και β. II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 19

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα