ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ."

Transcript

1 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. Κσλζηαληίλνο Ληάπεο Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξηθήο Αλάπηπμεο Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζχκθσλα κε ηεο Διιεληθέο Γεληθά Απνδεθηέο Αξρέο Λνγηζηηθήο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ (ΓΛΠ) 19 «Παξνρέο ζηνπο Δξγαδφκελνπο», θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηα Ακεξηθαληθά Υξεκαηννηθνλνκηθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΥΛΠ) 87. Με βάζε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ΓΠΥΠ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Παξάιιεια παξέρεηαη κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο πξν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ απφ ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Δηαηξείεο θαη ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 1, κε ζθνπφ θαη ηελ ζχγθξηζε επί ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ επηθέξεη ε αιιαγή ησλ εθαξκνδφκελσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ άξζξνπ απηνχ έγθεηηαη ζηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ παξνρψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηεί, βαζηδφκελε ζηελ Γηεζλή Πξαθηηθή θαζψο θαη ζηηο επηζεκάλζεηο ηνπ έλαληη ελφο ζέκαηνο ζεκαληηθνχ, ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 1

2 Δηζαγσγή Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαζηεξψζεθε ζηε ρψξα καο κε ηελ ςήθηζε ησλ Νφκσλ 2992/2002 θαη 3229/2003. Οη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) ζηελ Διιάδα θαιχπηνπλ ηηο ρξήζεηο 1/1-31/12/2004 θαη 1/1/-31/12/2005. χκθσλα κε ην λφκν 2992/2002, ηα Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ δεκνζηεπφκελσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ Ηζνινγηζκφ, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηα Γ.Λ.Π. θαηαξηίδνπλ ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θάζε ηξίκελν θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Σα Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη πξναηξεηηθά απφ ηηο ινηπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ειεγθηή ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ-Λνγηζηψλ (ΟΔΛ). ε ζρέζε κε αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηα Γ.Λ.Π. απαηηνχλ πιεξέζηεξε θαη αλαιπηηθφηεξε πιεξνθφξεζε, φπσο ε αλαθνξά ησλ βαζηθφηεξσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ - πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ, ελψ παξέρεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο κηαο επηρείξεζεο, κε ηε κνξθή ησλ ζεκεηψζεσλ.. Ζ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο απηέο αλαγλσξίδνληαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ θαη εηδηθφηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΛ19 «Παξνρέο ζηνπο Δξγαδφκελνπο» 1.Σν άξζξν απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα. ην πξψην κέξνο αλαιχνληαη νη δηάθνξεο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηα ΓΠΥΠ. Πνην αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ην είδε ησλ παξνρψλ, ησλ πξνγξακκάησλ ή ησλ θνξέσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ν ηξφπνο θάιπςεο ησλ παξνρψλ απηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ην δεχηεξν κέξνο αλαιχνληαη νη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, δειαδή ησλ δηεζλψλ κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα ησλ ΖΠΑ. ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα. Σν κέξνο απηφ ηνπ άξζξνπ απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, παξέρνληαο ζηνηρεία γηα ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα απηέο δειαδή, πνπ απαξηίδνπλ ηνλ δείθηε FTSE 20 ηνπ ΥΑΑ. Απφ ην ζχλνιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ δηεζλψο νη εηαηξίεο ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο κεηαβνιήο ησλ, θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη κηα εθηίκεζε γηα ηηο εμειίμεηο επί ηνπ ζέκαηνο ζε θαηξνχο θξίζεο. 1 A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs),2007 issued by the International Accounting Standard Board IASC International Accounting Standard 19 Employee Benefits pp

3 1. Ζ Γηεζλήο πξαθηηθή ζηελ αλάιπζε θαη αλαγλώξηζε ησλ παξνρώλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο από ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ δηεζλήο πξαθηηθή ζηελ αλάιπζε θαη αλαγλψξηζε ησλ παξνρψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηα θχξηα θαη βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα εθαξκνδφκελα ινγηζηηθά πξφηππα. ην κέξνο απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο ζηεξηδφκελε ζηα ΓΠΥΠ Σα ΓΠΥΠ θαη ην ΓΛΠ 19 Σν ΓΛΠ 19 εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1998 ελψ ε πην πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ Σν Λνγηζηηθφ απηφ Πξφηππν πεξηγξάθεη ηνλ ινγηζηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Δξγνδφηεο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ζηα βηβιία ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην ΓΛΠ 19 δελ θαιχπηεη νχηε αζρνιείηαη κε παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο επηρείξεζεο (Stock option plans). Σν πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξφηππσλ έρεη εθδψζεη ην ΓΠΥΠ 2 «Πιεξσκέο κέζσ κεηνρψλ» γηα λα θαιχςεη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. 2 Σν πξφηππν απηφ απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαγλσξίδνπλ : Μηα Τπνρξέσζε φηαλ ν εξγαδφκελνο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Έλα έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία δέρεηαη σθέιεηα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δξγαδνκέλνπ. Μειινληηθά ηα πνζά απηά αλήθνπλ θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ Δξγαδφκελν σο Παξνρή. Παξνρή Δξγαδνκέλνπ είλαη ε κε νπνηαδήπνηε κνξθή σθέιεηα πνπ ιακβάλεη ν Δξγαδφκελνο, ιφγσ ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε κηα επηρείξεζε. Οη Παξνρέο δηαθξίλνληαη ζε Άκεζεο Παξνρέο, ζε Παξνρέο κεηά ηε πληαμηνδφηεζε ζε Πξνγξάκκαηα Παξνρψλ κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ζε Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Δηζθνξψλ ζε Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, Παξνρέο κέζσ Σακείσλ ζηνπο Δξγαδφκελνπο. Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα έμνδα γηα ηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο πξνθχπηνπλ απφ δεζκεχζεηο ησλ εξγνδνηψλ : Ννκηθήο Φχζεο Ζζηθήο Φχζεο Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ηεο αλαγλψξηζεο εζηθήο δέζκεπζεο ησλ εξγνδνηψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ, βάζεη ησλ ΓΛΠ, γηα ηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ, νη νπνίεο 2 A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs),2007 issued by the International Accounting Standard Board IASC International Financial Reporting Standard 2 Share-based Payments pp

4 φηαλ έζησ θαη έκκεζα αλαγλσξίδνληαη ζπλεπάγνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε γηα ηνπο εξγνδφηεο Σα Δίδε Παξνρώλ ζηνπο Δξγαδόκελνπο. 3 Οη παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο : Άκεζεο ή Βξαρππξόζεζκεο Παξνρέο ζηνπο Δξγαδόκελνπο. Οη παξνρέο απηέο είλαη θαηαβιεηέεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζπλήζσο ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 12 κελψλ απφ ηνλ ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο. Οη παξνρέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε : o Υξεκαηννηθνλνκηθέο Παξνρέο φπσο: Μηζζνί θαη Ζκεξνκίζζηα Δηζθνξέο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο Δπηδφκαηα, φπσο Δπίδνκα Αδείαο Αζζελείαο Πξφζζεηεο Ακνηβέο ζην Πξνζσπηθφ (Bonuses, ινηπέο παξνρέο) o Με Υξεκαηννηθνλνκηθέο Παξνρέο φπσο: Τπεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο δειαδή: Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θ.α. Παξνρή αγαζψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο δειαδή : Απηνθίλεην, θηλεηφ ηειέθσλν Έλδπζε, Δζηίαζε, παξνρή ηέγεο θ.α Παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε. Οη παξνρέο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε είλαη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξνρέο απνδεκίσζεο) πνπ είλαη πιεξσηέεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ηππηθέο ή άηππεο ζπκθσλίεο βάζεη ησλ νπνίσλ κηα επηρείξεζε πξνζθέξεη παξνρέο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε γηα έλα ή πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπλήζσο είλαη : o πληάμεηο 3 IAS 19 pp IN2, Paragraph 7 4

5 o Δθάπαμ απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο. Οη παξνρέο απηέο κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθνχο λφκνπο ή εζσηεξηθνχο νξγαληζκνχο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. o Αζθάιηζε εξγαδνκέλσλ κεηά ηε ζχληαμε φπσο : Αζθάιεηεο Εσήο Αζθάιεηεο Αζζελείαο Άιιεο Μαθξνπξόζεζκεο Παξνρέο ζηνπο Δξγαδόκελνπο. Ο καθξνπξφζεζκνο ραξαθηήξαο ησλ παξνρψλ απηψλ δειψλεη φηη απηέο παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κειινληηθά θαη ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ 12 κήλεο απφ ην ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. Οη παξνρέο απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο θαη απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαη ζπλήζσο είλαη: o Απνδεκηψζεηο Αδεηψλ o Παξνρέο Αληθαλφηεηαο o Παξνρέο κέζσ δηαλνκήο θεξδψλ δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ Απνδεκηώζεηο παύζεο Δξγαζίαο ή ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. Οη απνδεκηψζεηο απηέο δίδνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φηαλ παχνπλ λα εξγάδνληαη, φρη ιφγσ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ζπληάμηκσλ εηψλ, αιιά κε απφθαζε ή παξαίλεζε ηνπ εξγνδφηε. Ζ επηρείξεζε αλαγλσξίδεη παξνρέο απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία σο ππνρξέσζε θαη σο έμνδν φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ε επηρείξεζε είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλε γηα ην ιφγν απηφ ηέηνηεο απνδεκηψζεηο θαιχπηνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ή ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο νξγαληζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλήζσο είλαη : o Απνδεκηψζεηο απφιπζεο. o Απνδεκηψζεηο Δζεινπζίαο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Καηά θαηξνχο θαη παγθνζκίσο νη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ θίλεηξα κέζσ Πξνγξακκάησλ Δζεινπζίαο Δμφδνπ ζην «Πιενλάδνλ» πξνζσπηθφ ηνπο λα απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία νηθηνζειψο, κεηά ζπλήζσο απφ άκεζν ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιιεο παξνρέο. Σα Πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο εμφδνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο πξνο απνθπγή ησλ δηαηάμεσλ Νφκσλ Πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο Πξνγξάκκαηα θαη Φνξείο παξνρώλ ζηνπο Δξγαδόκελνπο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο δηάθνξα πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ΓΛΠ είηε λνκηθά είηε εζηθά. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ ηηο κνξθέο: Πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα ηα αλαγλσξίζνπλ νη επηρεηξήζεηο 5

6 Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκα αιιά ζπλήζσο πξνθχπηνπλ: Μέζσ θνξέσλ φπσο: o Αζθαιηζηηθά Σακεία Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ o Πξνγξάκκαηα Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ o Δπαγγεικαηηθά Σακεία o Απινί Λνγαξηαζκνί ηακεηαθνί ή Δπελδπηηθνί Μέζσ ζπκβάζεσλ φπσο: o Δξγνδνηψλ Δξγαδνκέλσλ o Πξφλνηεο Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ o Δξγαηηθψλ ή Αζθαιηζηηθψλ Γηθαησκάησλ Πξνγξάκκαηα Παξνρώλ πνπ εζηθά δεζκεύεηαη ε επηρείξεζε. Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκα αιιά ζπλήζσο πξνθχπηνπλ φηαλ: o Ζ παξνρή πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη είλαη εζηκηθνχ ραξαθηήξα (πάληα θαιππηφηαλ απφ ηελ επηρείξεζε, ρσξίο απηή λα έρεη ππνρξέσζε πξνο θαηαβνιή). o Ζ παξνρή δελ θαιχπηεηαη λνκηθά νχηε απφ ηελ επηρείξεζε νχηε απφ άιιν θνξέα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη ε παξνρή απηή λα θαιπθηεί απφ ηελ επηρείξεζε. o Ο θνξέαο πνπ θάιππηε ηελ παξνρή αδπλαηεί λα ηελ θαιχςεη νπφηε νη εξγαδφκελνη ζηξέθνληαη σο πξνο ηελ επηρείξεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε είηε εζηθά ζα αλαγλσξίζεη ηελ παξνρή βάζεη ηνπ ΓΛΠ 19 ή αλ δελ ηελ αλαγλσξίζεη θαη ε πηζαλφηεηα λα ηεο θαηαινγηζζεί είλαη ζεκαληηθή, ηφηε ζα αλαγθαζηεί λα ηελ αλαγλσξίζεη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 37 σο «ελδερφκελε ππνρξέσζε» Κάιπςε ησλ παξνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ πξνγξακκάησλ. Ζ θάιπςε ησλ παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γίλεηαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 19 κε ηξείο ηξφπνπο : Άκεζε αλαγλώξηζε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εμόδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηακεηαθή θαηαβνιή ζηνπο εξγαδόκελνπο. 4 A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs),2007 issued by the International Accounting Standard Board IASC International Accounting Standard 37 Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets Share-based Payments pp

7 Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ππεξεζία θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, ε επηρείξεζε ζα αλαγλσξίζεη ην απξνεμφθιεην πνζφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζε αληάιιαγκα γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία. Ο Λογιστικός Χειρισμός γίλεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο: Μηαο ππνρξέσζεο (δεδνπιεπκέλν έμνδν), κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πνζνχ πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί. Δάλ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην απξνεμφθιεην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (πξνπιεξσκέλν έμνδν) θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κηα κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή επηζηξνθή κεηξεηψλ απφ ηνλ εξγαδφκελν. Δλφο εμφδνπ, εθηφο αλ έλα άιιν πξφηππν απαηηεί ή επηηξέπεη ηνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε παξνρή εξγαζίαο ζην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (πκκεηνρή ηεο άκεζεο εξγαζίαο ζηελ αμία ησλ απνζεκάησλ κέζσ ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ΓΛΠ 2 Απνζέκαηα θαη Ίδην-παξαγσγέο παγίσλ θαη γεληθά παγηνπνηήζεηο εμφδσλ, εθφζνλ επηηξέπνληαη, ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο). ηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο αγαζψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απνηεινχλ πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (απηνθίλεην, θηλεηφ) απηή εθρσξεί ηε ρξήζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ελψ απηή αλαγλσξίδεη ην έμνδν ηεο απφζβεζεο ηνπο. Γηα ηα ινηπά αγαζά κε πάγηα (έλδπζε, εζηίαζε, κίζζσζε ζηέγεο) ην έμνδν αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ελψ ην φθεινο ηεο θαηαλάισζεο ηνπο ην θαξπνχληαη νη εξγαδφκελνη. Οη ακνηβέο κέζσ δηαλνκήο θεξδψλ ελψ πνιιέο θνξέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηε θνξνινγηθή ή εηαηξηθή λνκνζεζία ελφο θξάηνπο φπσο θαη ε πεξίπησζε ηεο παξνρήο αγαζψλ ηα ΓΠΥΠ απαηηνχλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην θφζηνο ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηεο κε χπαξμεο άιιεο πξφβιεςεο ζε άιια άξζξα ηνπο Με θαηαβνιή θαη αλαγλώξηζε κηαο εηζθνξάο σο εμόδνπ ρσξίο θακία άιιε ππνρξέσζε ηελ πεξίπησζε απηή ην πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ ΓΛΠ 19 σο «Πξφγξακκα Καζνξηζκέλεο Δηζθνξάο» 5. Μηα παξνρή θαιχπηεηαη κε πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φηαλ ην πξφγξακκα πιήξε ηα θξηηήξηα : o Ο λνκηθά θαη εζηθά ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ παξνρή δελ είλαη ν εξγνδφηεο επηρείξεζε αιιά άιινο θνξέαο Σακείν ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ, Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. o Ο Δξγνδφηεο Δπηρείξεζε πιεξψλεη ζηαζεξή εηζθνξά ζηνλ θνξέα ηεο παξνρήο. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο εηζθνξάο εμεηάδεηαη σο : ηαζεξφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ πνζφ ηαζεξφ πνζνζηφ ζπλήζσο επί ησλ άκεζσλ-βξαρππξνζέζκσλ παξνρψλ. 5 IAS 19 Paragraph 7 Defined Contribution Plans 7

8 Ζ ζηαζεξφηεηα ζηα πνζά θαη πνζνζηά γίλεηαη απνδεθηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ εκθαλίδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο αλαπξνζαξκφδνπλ ηα εηζπξαηηφκελα πνζά θαη πνζνζηά απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην πιαίζην ηεο αλαινγηζηηθήο θάιπςεο ησλ παξνρψλ πνπ πξνζθέξνπλ. o Ο Δξγνδφηεο Δπηρείξεζε δελ έρεη νχηε λνκηθή νχηε ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε πξφζζεησλ ζεκαληηθψλ πνζψλ πέξαλ ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβάιεη. Γειαδή κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: Ζ λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ απηή ζπκθσλεί λα ζπλεηζθέξεη ζην ηακείν. Έηζη, ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα (θαη ίζσο θαη ηνλ εξγαδφκελν) ζε έλα πξφγξακκα παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε εηαηξεία κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο ή ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία, καδί κε ηελ ηπρφλ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη θνξείο αζθάιηζεο απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο. Ο αλαινγηζηηθφο θίλδπλνο (φηη νη παξνρέο ζα είλαη, ιφγνπ ράξε, ιηγφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο) θαη ν επελδπηηθφο θίλδπλνο (φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηηο επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ ζα είλαη αλεπαξθή ζην λα θαιχςνπλ ηηο αλακελφκελεο απνδνρέο) βαξχλνπλ ηνλ απνθιεηζηηθά ηνλ εξγαδφκελν. Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο έρεη παξάζρεη ππεξεζία ζε κηα επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ, ε επηρείξεζε ζα αλαγλσξίζεη ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ηελ θαηαβιεηέα εηζθνξά ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Ο Λογιστικός Χειρισμός γίλεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο: Μηαο ππνρξέσζεο (δεδνπιεπκέλν έμνδν), κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε άιιεο εηζθνξάο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί. Αλ ε εηζθνξά πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ηε ζπλεηζθνξά πνπ νθείιεηαη γηα ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (πξνπιεξσκέλν έμνδν) θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη, γηα παξάδεηγκα, κηα κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή επηζηξνθή κεηξεηψλ. Δλφο εμφδνπ, εθηφο αλ έλα άιιν Πξφηππν απαηηεί ή επηηξέπεη ηε ζπκπεξίιεςε ηεο εηζθνξάο ζην θφζηνο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (γηα παξάδεηγκα, ΓΛΠ 2 Απνζέκαηα θαη ΓΛΠ 16 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο, φπσο είδακε θαη πνην πάλσ) Με αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εμόδνπ ηεο παξνρήο από ηελ επηρείξεζε, ρσξίο άκεζε αιιά κειινληηθή θαηαβνιή ζηνλ εξγαδόκελν. 8

9 ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 19 σο «Πξφγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ» 6. Με βάζε ηα πξνγξάκκαηα απηά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ εμφδνπ πνπ απηή ε παξνρή ζπλεπάγεηαη, ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζηηο έμεο ελέξγεηεο : o Αλαγλψξηζε ηεο νθεηιήο γηα ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ε παξνρή θαιχπηεη (Δξγαδφκελνπο θαη πληαμηνχρνπο) o Αλαγλψξηζε φισλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ε παξνρή απηή ζπλεπάγεηαη. o Αλαγλψξηζε φισλ ησλ σθειεκάησλ απφ ηε ζρεκαηηζκέλε πεξηνπζία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ζπλεηζθνξά Δξγνδνηψλ θαη Δξγαδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο παξνρήο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. o χληαμε αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκεξηλήο ππνρξέσζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο παξνρήο. o Αλαγλψξηζε απφ ηελ επηρείξεζε ηεο ζεκεξηλήο ππνρξέσζεο ζηα Λνγηζηηθά ηεο Βηβιία. Ζ Αλαγλψξηζε απηή ζηεξίδεηαη ζε αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο ζε δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ : Δπί ησλ Γεκνγξαθηθψλ Παξαγφλησλ φπσο πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο,πνζνζηά απνρσξήζεσλ. Δπί Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Παξαγφλησλ φπσο πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, εμέιημε κηζζψλ απφδνζε πεξηνπζίαο. Βάζεη ησλ παξαγφλησλ απηψλ ππνινγίδεηαη απφ αλαινγηζηέο γηα ηελ εηαηξεία ε παξνχζα αμία ηεο παξνρήο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Απφ ην πνζφ απηφ αθαηξείηαη ε παξνχζα αμία ηεο πεξηνπζίαο. Απφ ηε δηαθνξά απηή αθαηξνχληαη εηζθνξέο εξγνδφηε εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα πξνθχςεη αλαινγηζηηθφ έιιεηκκα. Σν έιιεηκκα απηφ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί ακέζσο σο ππνρξέσζε θαη έμνδν απφ ηελ επηρείξεζε. Τπάξρεη φκσο θαη ε πηζαλφηεηα φηαλ ε αμία ηεο επελδπκέλεο πεξηνπζίαο έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά λα πξνθχςεη αλαινγηζηηθφ πιεφλαζκα, νπφηε θαη απηφ αλαγλσξίδεηαη κεηψλνληαο ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ επηρείξεζε, πνηέ φκσο ε ππνρξέσζε δελ κπνξεί λα γπξίζεη ζε απαίηεζε δηφηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ αλήθνπλ ζηνλ εξγνδφηε αιιά ζηνπο εξγαδνκέλνπο. o Έηζη θαη ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Ζ ππνρξέσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο είλαη λα παξέρεη ηηο ζπκθσλεκέλεο παξνρέο ζε λπλ θαη πξψελ ππαιιήινπο. Ο αλαινγηζηηθφο θίλδπλνο (φηη νη παξνρέο ζα θνζηίζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν) θαη ηηο επελδχζεηο κείσζε ησλ θηλδχλσλ, ζηελ νπζία, γηα ηελ επηρείξεζε. Αλ ε αλαινγηζηηθή ή επελδπηηθή εκπεηξία είλαη ρεηξφηεξε απφ ην αλακελφκελν, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απμεζεί o Ο Λογιστικός Χειρισμός γίλεηαη κέζσ ηεο: 6 IAS 19 Paragraph 7 Defined Benefit Plans 9

10 1) Υξήζε αλαινγηζηηθψλ ηερληθψλ γηα λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηνπ νθέινπο πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ θεξδίζεη ζε αληαπφδνζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο ηφζν θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Απηφ απαηηεί κηα επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη πφζν φθεινο αληηζηνηρεί ζηελ ηξέρνπζα θαη πφζν ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο 7 θαη λα θάλεη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο γηα ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο φπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (πξνζδφθηκν δσήο θ.ιπ.) θαζψο θαη νηθνλνκηθέο παξαδνρέο (φπσο γηα ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ζε κηζζνχο, ζην θφζηνο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο) πνπ ζα επεξεάζνπλ, ηειηθά, ην θφζηνο ηεο παξνρήο 8. 2) Πξνεμφθιεζε ηεο παξνρήο απηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πξνβεβιεκέλεο κνλάδαο ππνρξέσζεο (Projected Unit Credit Method), πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία δέζκεπζεο ρξεκαηηθψλ πνζφλ γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ζηελ επηρείξεζε 9. 3) Πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο ή αγνξαίαο αμίαο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 10. 4) Πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ θαη ηνπ πνζνχ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ ζα αλαγλσξηζηεί ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ παξαπάλσ 11. 5) Όηαλ έλα πξφγξακκα εηζάγεηαη ζηελ επηρείξεζε ή ε εάλ έλα ππάξρνλ κεηαβιεζεί, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνθχπηνληνο θφζηνπο πξνυπεξεζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην πξφγξακκα 12. 6) Όηαλ έλα πξφγξακκα έρεη πεξηθνπεί ή πεξηνξηζζεί, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ επέξρεηαη 13. 7) Σν Πξφηππν απαηηεί κηα απινχζηεξε κέζνδν ινγηζηηθήο γηα ινηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο απφ φ, ηη γηα ηηο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ακέζσο. 8) Όηαλ νη απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ιήγνπλ πέξαλ ησλ 12 κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη. ηελ πεξίπησζε εζεινπζίαο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ απνρψξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε απνηίκεζε ησλ παξνρψλ ιήμεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερηνχλ ηελ πξνζθνξά 7 παξάγξαθνη 67-71, ΓΛΠ.19 8 παξάγξαθνη 72-91, ΓΛΠ.19 9 παξάγξαθνη 64-66, ΓΛΠ παξάγξαθνη , ΓΛΠ παξάγξαθνη 92-95, ΓΛΠ παξάγξαθνη , ΓΛΠ παξάγξαθνη , ΓΛΠ.19 10

11 9) Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ηφηε πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο γηα θάζε ζεκαληηθφ πξφγξακκα μερσξηζηά. 2. Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ ζηε αλαγλώξηζε θαη ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη θνξείο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη ή θξαηηθνί ή ηδησηηθνί ή κηθηνί, φινη φκσο επνπηεχνληαη ή εγθξίλνληαη απφ ην θξάηνο. Σα πξφηππα απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, επεηδή νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ βαζίδνληαη ζε αμηφπηζηεο, ζπλνπηηθέο, θαη θαηαλνεηέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Οη κεγαιχηεξνη θνξείο εθπφλεζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ είλαη απηνί ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (IASB) θαη ηνπ αληηζηνίρνπ ζπκβνπιίνπ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ΖΠΑ (FASB). Οη θνξείο απηνί είλαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί θαη νξγαλψλνληαη απφ επαγγεικαηίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο ινγηζηηθήο, νξθσηνχο ειεγθηέο έρνληαο ιάβεη έγθξηζή απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ ηα εθαξκφδνπλ. πλήζσο, αληίζηνηρεο επηηξνπέο θεθαιαηαγνξάο πνπ επνπηεχνπλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, παξέρνπλ θαη ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σν FASB έρεη δεκηνπξγεζεί ην 1973, θαη νλνκάδεηαη πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (Financial Accounting Standards Board) είλαη νξγαληζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο πνπ δηέπνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Σα πξφηππα απηά είλαη αλαγλσξηζκέλα επίζεκα απφ ηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ησλ ΖΠΑ ε νπνία επηβεβαίσζε ηελ έγθξηζή ηεο εθ λένπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 θαη απφ ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (άξζξν 203 ηνπ Καλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1973 θαη ην 1979). Σν ίδξπκα ησλ ΓΠΥΠ (IASB) είλαη κία αλεμάξηεηε, κε-θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ εξγάδεηαη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν έξγν φισλ απηψλ ησλ θνξέσλ θαηαζθεπήο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ απνζθνπεί ζηε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία θνηλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ΓΠΥΠ πνπ αθνξνχλ ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ παξέρνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. Πίλαθαο 1, Γηαθνξέο ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ ΓΠΥΠ κε απηά ησλ ΖΠΑ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο Δξγαδφκελνπο Θέκα ΓΠΥΠ Λνγηζηηθέο Αξρέο ΖΠΑ Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ "εηδηθψλ" θαη άιισλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν εξγνδφηεο είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλνο Αλαγλψξηζε εηδηθψλ, κίαο θνξάο, παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γεληθά φηαλ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο, εθηφο αλ νη εξγαδφκελνη ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πέξα απφ κηα «ειάρηζηε πεξίνδν 11

12 λα πιεξψζεη. ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ζηελ ππεξεζία", ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη αλαινγηθά γηα ηελ κειινληηθή πεξίνδν ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο. Αλαγλσξίδεη ηηο ζπκβαηηθέο παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία φηαλ είλαη πηζαλφ φηη νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα απηφ θαη ην πνζφ ησλ παξνρψλ απηψλ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ζσζηά. Αλαγλσξίδνληαη νη εζεινληηθέο παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία φηαλ ν εξγαδφκελνο απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά γηα νηθηνζειή απνρψξεζε. Ζ αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, φηαλ απηέο πξνθχςνπλ Δπηηξέπεηαη Απαηηείηαη Αλαθχθισζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα Γελ Δπηηξέπεηαη Σα πνζά απηά ζα πξέπεη λα αλαθαηαηάζζνληαη απφ ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο ζπληζηψζεο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκίαο ηεο πεξηφδνπ. Μέηξεζε ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πεξηθνπήο ελφο πξνγξάκκαηνο παξνρψλ Έλα θέξδνο ή δεκία απφ πεξηθνπή ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πεξηιακβάλεη: (α) ηελ αιιαγή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, (β) ηελ νπνηαδήπνηε πξνθχπηνπζα κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνρψλ, θαη (γ) ηελ αλαινγηθή αθαίξεζε ησλ ηπρφλ ζπλαθψλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, φπσο ην κε αλαγλσξηζκέλν κεηαθεξφκελν πνζφ, θαη θφζηνο πξνυπεξεζίαο πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί. Παξφκνηα κε ηα ΓΠΥΠ. Χζηφζν, νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηηο ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, ην κε αλαγλσξηζκέλν πνζφ ηεο κεηάβαζεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Υξνλνδηάγξακκα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θεξδψλ / δεκηψλ ζε πεξηθνπή ελφο πξνγξάκκαηνο παξνρψλ Καη ηα δχν θέξδε θαη δεκίεο απφ ηελ πεξηθνπή αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλε θαη κηα πεξηθνπή έρεη αλαθνηλσζεί Μηα δεκηά απφ πεξηθνπή αλαγλσξίδεηαη φηαλ είλαη πηζαλφ ε πεξηθνπή λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη νη επηπηψζεηο ηεο κπνξνχλ κε δίθαην ηξφπν λα εθηηκεζνχλ. Έλα θέξδνο απφ πεξηθνπή αλαγλσξίδεηαη φηαλ παχνπλ λα απαζρνινχληαη νη ππάιιεινη πνπ αθνξά ή εγθξηζεί ηξνπνπνίεζε ή αλαζηνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνθχπηεη κεηά 12

13 απφ ηελ αλαθνίλσζε απφ ηελ επηρείξεζε φηη είλαη απνδεδεηγκέλα δεζκεπκέλε γηα ηελ θάιπςε ηεο παξνρήο απηήο. Αλαγλψξηζε θφζηνπο πξνυπεξεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε θεθηεκέλα νθέιε Αλαγλσξίδεηαη ακέζσο. Γεληθά, απνζβέλεηαη θαηά ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν ππεξεζίαο ή ην πξνζδφθηκν δσήο Παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο Παξνπζηάδεηαη σο αληηζηάζκηζε, κείσζε ή αχμεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Παξνπζηάδεηαη ζηα ινηπά απνηειέζκαηα κε ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο. Πξφγξακκα πνιιψλ εξγνδνηψλ, πνπ είλαη έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη σο έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, εάλ νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο. Γηαθνξεηηθά, σο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Λνγηζηηθνπνηείηαη σο ζρέδην θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. Πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί κε πνζφ πνπ λα ππεξβαίλεη ην θαζαξφ ζχλνιν ηνπ κε αλαγλσξηζκέλνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ηηο αλαινγηζηηθέο δεκηέο θαζψο θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ επηζηξνθέο ή ηε κείσζε ησλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πνζφ πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί. Πεγή: Δπεμεξγαζία ησλ αληηζηνίρσλ πξσηνηχπσλ θεηκέλσλ Οη ηειεπηαίεο πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζηα ΓΠΥΠ ην θαινθαίξη ηνπ 2011 πέξαλ ησλ άιισλ επηθεληξψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (πνπ δελ γηλφηαλ παιαηά) ζε πξνβιέςεηο ινγηζηηθψλ ηαθηνπνηήζεσλ γηα αθπξψζεηο ή πεξηθνπέο πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε φπνπ ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ νδεγεί ζε αθπξψζεηο ή πεξηθνπέο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη φηη θηλνχληαη ζε θάζε ζχγθιηζεο παξά απφθιηζεο κεηαμχ ηνπο θαηφηη ηα ΓΠΥΠ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπληεξεηηθφηεηαο κε επηηξέπνληαο ηελ εκθάληζε πιενλαζκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελψ απαηηνχλ γξεγνξφηεξε αλαγλψξηζε ζε απηέο ησλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Σα ΓΠΥΠ εκθαλίδνπλ, επίζεο κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθάλεηαο απαηηψληαο δεκνζίεπζε ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζεζκνζεηψληαο παξάιιεια έιεγρν γηα ηελ χπαξμε εθηφο ησλ λνκηθψλ θαη ησλ εζηθψλ ππνρξεψζεσλ 13

14 ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη πνζνηηθνπνηεκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 3. Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ γηα ηηο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιάδα 3.1. Καηάζηαζε πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ηελ Διιάδα ηζρχνπλ ή ε γεληθή ζπιινγηθή ή νη θιαδηθέο ή νη επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο σο πξνο ηνπο κηζζνχο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112 ή νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ απηνί πξνβιέπνπλ κεγαιχηεξεο παξνρέο απφ απηέο ηνπ Νφκνπ γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη θνξείο ζπληαμηνδφηεζεο είλαη Αζθαιηζηηθά Σακεία κε κεγαιχηεξν ην ΗΚΑ ΣΔΑΜ γηα ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Δπίζεο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο δηέπεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία. ηελ Διιάδα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνο απνθπγή ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηνχζαλ πξφβιεςε απνδεκηψζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, κε βάζε ηελ ππ αξηζκφ. 205/1988 Γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ ηεο Γηνηθήζεσο θαη ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2065/1992. Ζ γλσκνδφηεζε απηή νπζηαζηηθά επέηξεπε ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία κφλν γηα απηνχο πνπ ππνιφγηδαλ φηη ζα έθεπγαλ (ζπληαμηνδνηνχληαλ ή απνιχνληαλ) ην επφκελν ρξφλν. Δπίζεο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία εθηφο ηνπ ΗΚΑ ΣΔΑΜ θαη θπξίσο απηά ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ απνηεινχζαλ θπξίσο λνκηθά ή εζηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 3.2. Καηάζηαζε κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ Οη Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα πεξηγξάθνληαη πνην θάησ. Δηδηθφηεξα ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ρξεκαηηζηηθφ δείθηε FTSE 20 επί ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχλ αλαπαξάγνπκε ηελ πνην θάησ τσπική γνωστοποίηση πνπ αθινπζνχλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο. «ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζψο θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ. ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ε παξνρή απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ εηψλ ππεξεζίαο θαη ηνπ κηζζνχ θαη ππάξρεη εγγχεζε θάιπςήο ηεο απφ ηελ Δπηρείξεζε. ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ε Δπηρείξεζε θαηαβάιιεη έλα θαζνξηζκέλν, θαηά πεξίπησζε, πνζφ εηζθνξάο ζε έλαλ αλεμάξηεην θνξέα. Ζ Δπηρείξεζε δελ έρεη πεξαηηέξσ ππνρξέσζε λνκηθή ή ηεθκαξηή λα θαηαβάιεη επηπιένλ εηζθνξέο ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ θάιπςε ησλ παξνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ηξέρνλ ή ζε παξειζφληα έηε. 14

15 Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ δεδνπιεπκέλσλ παξνρψλ κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνγξακκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε πξνζαξκνγέο γηα ηπρφλ αλαινγηζηηθά απνηειέζκαηα (θέξδε / δεκίεο) θαη θφζηνο γηα ππεξεζίεο παξειζφλησλ εηψλ. Σν χςνο ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη εηεζίσο βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ εθπνλείηαη απφ αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή εηαηξεία, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνβιεπφκελεο κνλάδαο ππνρξέσζεο (Projected Unit Credit Method). Ζ παξνχζα αμία ηεο πξνζδηνξίδεηαη πξνεμνθιψληαο ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο κε ην επηηφθην πνπ ηζρχεη γηα εηαηξηθφ νκφινγν πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, πνπ έρεη εθδνζεί ζε λφκηζκα θνηλφ κε απηφ ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη ε θαζνξηζκέλε παξνρή θαη έρεη ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Σα ζπζζσξεπκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκίεο, πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηελ απφθιηζε κεηαμχ εθηηκήζεσλ θαη εκπεηξίαο θαζψο θαη ηε κεηαβνιή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ, θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηαμχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν ίζε κε ηε κέζε ελαπνκέλνπζα εξγάζηκε δσή ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν θφζηνο απφ ηελ ππεξεζία παξειζφλησλ εηψλ αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, εθηφο αλ νη κεηαβνιέο ζηε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο παξνρήο εμαξηψληαη απφ ηελ παξακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία γηα κία θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην θφζηνο ππεξεζίαο παξειζφλησλ εηψλ απνζβέλεηαη κε ηε γξακκηθή κέζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ ε Δπηρείξεζε θαηαβάιιεη εηζθνξέο, ζε θνξείο αζθάιηζεο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαζψο θαη ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζε ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή βάζε. Ζ ππνρξέσζε εμαληιείηαη ζηελ θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλεο εηζθνξάο θαηά πεξίπησζε. Οη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Σπρφλ πξνπιεξσκέλεο εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη σο απαίηεζε εθφζνλ ζπλνδεχνληαη είηε κε επηζηξνθή κεηξεηψλ είηε κε κείσζε κειινληηθψλ εηζθνξψλ.» Με ηελ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ ίζρπε γηα ηηο ινγηζηηθνπνηήζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ιήμεο ηεο ππεξεζία ή απνδεκίσζεο ιφγσ απφιπζεο νη επηρεηξήζεηο ππνεθηηκνχζαλ ζεκαληηθά ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. Οη πξνζαξκνγέο επί ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα θάιπςε ησλ παξνρψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ FTSE 20, παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 2. Όπσο παξαηεξνχκε ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ εμαλάγθαζε ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρεκαηηζκφ ζεκαληηθψλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ κέρξη ηφηε, ιφγσ ηεο ζπλδπαζκέλεο λνκνζεζίαο πνπ ίζρπε, ε δηαθάλεηα επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ ζαθψο πεξηνξηζκέλε. Υαξαθηεξηζηηθφ κε κεγάιε ζεκαζία απνηειεί ην γεγνλφο φηη κεγάιεο πξνζαξκνγέο πξαγκαηνπνίεζαλ ην πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ έδξα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Σν ίδην αιιά ζε κηθξφηεξε έθηαζε ίζρπε θαη γηα ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείθηε κε εμαίξεζε ζρεηηθψλ κηθξψλ πξνζαξκνγψλ γηα ηνλ ΟΣΔ θαη ηνλ ΣΗΣΑΝΑ. 15

16 Πίλαθαο 2, Πξνζαξκνγέο επί ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα θάιπςε ησλ παξνρψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ Δηαηξεία ηνπ FTSE 20 Διιεληθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 16 Πξνζαξκνγέο γηα ηα ΓΠΥΠ ΓΠΥΠ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) COCA - COLA ΣΡΗΑ ΔΦΗΛΟΝ (ΚΟ) EUROBANK EFG (ΚΟ) JUMBO (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) ΒΗΟΥΑΛΚΟ (ΚΑ) ΓΔΖ (ΚΟ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (KO) ΔΛΛΑΚΣΧΡ (ΚΟ) ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ (ΚΟ) ΚΑΔ (ΚΟ) ΚΤΠΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΚΟ) ΜΟΣΟΡ ΟΨΛ (ΚΟ) ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΣΔ (ΚΟ) ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΚΟ) ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ (ΚΟ) ΣΗΣΑΝ (ΚΟ Πεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο Σελ ίδηα πεξίνδν ησλ πξνζαξκνγψλ αλέθπςε ην πξφβιεκα ηνπ «αζθαιηζηηθνχ ησλ Σξαπεδψλ» κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα δίδεη ιχζε κε ηελ ρξήζε νηθνλνκηθψλ θαη φρη αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηελ δεκηνπξγία λένπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά κεηαηξνπή ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κε ηελ λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε ζε έλα θνηλφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Έηζη ην ηακείν επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ην ΣΑΠΗΛΣΑΣ θαη ην ΣΔΑΠΔΣΔ ησλ ινηπφλ ηξαπεδψλ εγθαηαιείθηεθαλ θη νη ηξαπεδνυπάιιεινη ππνρξεσηηθά εληάρζεθαλ ζην ΔΣΑΣ. Με ηελ απφθαζε δε ηδ (Οι.) 2199/2010 ιχζεθαλ θαη ηα νπνηαδήπνηε άιια πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην θνηλφ ηακείν. Ζ απφθαζή απηή αλαθέξεη: «Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 ν λνκνζέηεο, επηηξεπηψο θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 πλη., επέιεμε ην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή επηθνπξηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ αληίθεηληαη ζην άξζξν 12 πλη. ή ην άξζξν 11 ΔΓΑ, δηφηη νη

17 αζθαιηζκέλνη ησλ πθηζηάκελσλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ππάγνληαη κελ ππνρξεσηηθψο ζην ΔΣΑΣ, ηα ηακεία φκσο απηά νχηε δηαιχνληαη νχηε αθαηξείηαη ε πεξηνπζία ηνπο. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, νχηε ε αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο νχηε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο παξαβηάδεηαη (κεηνς.). Δμάιινπ, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δελ αληίθεηληαη ζηε ζπκβαηηθή ειεπζεξία, θαζφζνλ δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νχηε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (κεηνς.). Σέινο, δελ ηίζεηαη δήηεκα παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο». Άιιε κηα αμηνζεκείσηε ελέξγεηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ήηαλ ε απνθπγή δεκνζίεπζεο ηνπ αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ αλά ηξάπεδα απφ ην Γ ηνπ ΣΑΠΗΛΣΑΣ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ην πνιχ-εξγνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ηακείν, απνηέιεζε ζηελ νπζία πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ρσξίο λα παξζεί πέξαλ ηεο θαηαβαιιφκελεο εηζθνξάο θακία άιιε πξφβιεςε. Δπίζεο, φηαλ ην επηθνπξηθφ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο εζληθήο ηξαπέδεο δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο, ηελ θαηέβαιε ε ηξάπεδα, ρσξίο φκσο απηή λα ηελ αλαγλσξίζεη ην ηακείν κε βάζε ηελ εζηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα ΓΠΥΠ ζηελ ρψξα κεηαηξάπεθαλ ζηελ νπζία ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο θαη νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο κεηαηξάπεθαλ ζε νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηα λέα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Σα αληίζηνηρα πνζά βάζεη ησλ αλαινγηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ νπζησδψο κεγαιχηεξα, κε ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο ηεο κε πξνζαξκνζκέλεο θαηάζηαζεο λα κελ έρνπλ αλαθνηλσζεί. Παξά ηαχηα, ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ζηελ ρψξα, νδήγεζε αλαγλψξηζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζαθψο κεγαιπηέξσλ πξνβιέςεσλ, ππνρξεψζεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. πκπεξάζκαηα ε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο απηφ εκθαλίδεη κηα ζθαηξηθφηεηα θαη πιεξφηεηα ε νπνία παξαθνινπζείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη δηαρξνληθά. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα εμαλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίδνπλ κε πιεξφηεηα ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, αθνχ δελ ππεηζέξρνληαη κφλν ζηνλ ηερληθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αιιά πξνηείλνπλ κε αθξίβεηα επηζηεκνληθή ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θάζε παξνρή θαη απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαγλσξίδνπλ άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε ηα αληίζηνηρα έμνδα. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη νη δηαρξνληθέο πξνζαξκνγέο απηψλ νδεγνχλ ζε ζχγθιηζε παξά απφθιηζε κεηαμχ ηνπο. Σα ΓΠΥΠ ζε ζρέζε κε ηα άιια ινγηζηηθά πξφηππα, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπληεξεηηθφηεηαο κε επηηξέπνληαο ηελ εκθάληζε πιενλαζκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ απαηηνχλ γξεγνξφηεξε αλαγλψξηζε ζε απηέο ησλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ. Δκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθάλεηαο, έλαληη ησλ άιισλ πξνηχπσλ, απαηηψληαο δεκνζίεπζε ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζεζκνζεηψληαο παξάιιεια έιεγρν γηα ηελ χπαξμε εθηφο ησλ λνκηθψλ θαη ησλ ηεθκαηξνκέλσλ ή 17

18 εζηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη πνζνηηθνπνηεκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο νη ηειεπηαίεο πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ ζηα ΓΠΥΠ ην θαινθαίξη ηνπ 2011 πέξαλ ησλ άιισλ επηθεληξψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε πξνβιέςεηο ινγηζηηθψλ ηαθηνπνηήζεσλ γηα αθπξψζεηο ή πεξηθνπέο πξνγξακκάησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε φπνπ ε αλαγθαία κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ νδεγεί ζε αθπξψζεηο ή πεξηθνπέο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ, κε απνηέιεζκα λα πξνζαξκφδνληαη θαη ηα ινγηζηηθά πξφηππα. Έλα άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη ζε θαηξνχο θξίζεηο είλαη ε «ρξήζε επηηνθίνπ ηίηινπ πςειήο πηζησηηθήο ηθαλφηεηαο» γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ αλαινγηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Με ηα Διιεληθά Οκφινγα κε απνδφζεηο «θξίζεο» ζα έρνπκε σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηίηινη πςειήο πηζησηηθήο ηθαλφηεηαο (δελ ππάξρνπλ άιινη ζηε ρψξα) θαη απηφ απνηειεί έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί. Γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα ΓΠΥΠ, ηψξα, ζηελ ρψξα κεηαηξάπεθε, ζηελ νπζία, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο θαη νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο κεηαηξάπεθαλ ζε νηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηα λέα πιένλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Παξά ηαχηα ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ ζηελ ρψξα, νδήγεζε ζηελ αλαγλψξηζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζαθψο κεγαιπηέξσλ πξνβιέςεσλ - ππνρξεψζεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη έβαιε ην ζέκα ζηελ ζσζηή ηνπ δηάζηαζε. 18

19 Βηβιηνγξαθία B. Barlev and J. R. Haddad (2003), Fair Value Accounting and the Management of the firm, Critical Perspectives on Accounting, 14, pp De Lange P., Howieson B. (2006), International accounting standards setting and U.S. exceptionalism, Critical Perspectives on Accounting, 17, pp Financial Accounting Standards Board, Financial Accounting Standard No. 87: Employer s Accounting for Pensions (Stamford, CT: FASB, 1985). Financial Accounting Standards Board, SFAS 87 Gavanou Jean-François Potential actuarial contributions to the redesign of employers accounting standards for employee benefit plans (IAS 19 / SFAS 87), Working Paper, Chairman of the IAS 19 workgroup of the Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières, pp Giesecke Lee Gerald (1994), The Projected unit credit method with benefits apportioned by interest adjusted salaries, Transactions of society of actuaries, 24, pp Hallman V. G. and Rosenbloom J.S., (1986). Employee Benefit Planning, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. International Accounting Standard (2007, 2008, 2009, 2010, 2011). A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs). Issued by the International Accounting Standard Board IASC. International Accounting Standard, IAS 19 Marsh Bob and Kleiner H. Brian (2004), An Overview of Trends in Employee Benefits Programmes. Management Research News, 27(4/5), pp.1-8. Pegg, T. (2009), Creating engagement through employee benefits, Strategic HR Review, 8(2), pp PRICEWATERHOUSECOOPERS, (2006), The IFRS Manual of Accounting. CCH a Wolters Kluwer business. Reiter Sara Ann and Omer Thomas (1992). A Critical perspective on pension accounting, pension research and pension terminations, Critical Perspectives on Accounting, 3, pp Severinson, C. (2010), The New IAS 19 Exposure Draft, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 5, OECD Publishing Sutton V. (1993), Harmonization of international accounting standards: is it possible? Journal Accounting Education, 11, pp Tarca A. (2004) International convergence of accounting practices: choosing between IAS and US GAAP, Journal International Financial Management Accounting, 15(1), pp

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΓΗΔΘΝΔΗ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΛΑΓΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Κα. ΚΟΤΜΑΡΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ Β ΠΤΛΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπεηξηθή κειέηε ζην Ννκφ Ζκαζίαο»

Δκπεηξηθή κειέηε ζην Ννκφ Ζκαζίαο» ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Σίηινο «Κφζηνο Μηζζνδνζία θαη Κεξδνθνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 ν λνκνζέηεο, επηηξεπηώο θαηά ην άξζξν 22

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα