Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 6 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Σελίδα 1

2 1 Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων Όροι και συντομογραφίες Συνοπτικά στοιχεία του έργου Περιβάλλον του Έργου Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Βασικοί Χρήστες (Key - Users) Ομάδες χρηστών Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ που ενδιαφέρουν το έργο Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αντικείμενο του Έργου Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Απαιτήσεις ασφάλειας Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Πίνακας Παραδοτέων Γενικές Πληροφορίες Αντικείμενο Διαγωνισμού Προϋπολογισμός Έργου Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Διαδικασία ανάθεσης Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Δικαίωμα Συμμετοχής Αποκλεισμός Συμμετοχής Σελίδα 2

3 8.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι συνεταιρισμοί Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Εγγύηση Συμμετοχής Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Ισχύς Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Διενέργεια διαγωνισμού Αξιολόγηση προσφορών Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Απόρριψη Προσφορών Προσφυγές Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Υποχρεώσεις Αναδόχου Υπεργολαβίες Σελίδα 3

4 11.7 Εμπιστευτικότητα Πνευματικά δικαιώματα Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσίες Άλλες δαπάνες (αν υπάρχουν) Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχέδιο Σύμβασης Σελίδα 4

5 2 Όροι και συντομογραφίες Για την εξυπηρέτηση της σαφήνειας του παρόντος εγγράφου, οι ακόλουθοι όροι και συντομογραφίες έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΑ ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠΠΕ ΟΕ Π/Υ ΣΑΕ ΤΠΕ Αναθέτουσα Αρχή (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Ομάδα Έργου (του Αναδόχου) Προϋπολογισμός του έργου Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3 Συνοπτικά στοιχεία του έργου Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τα συνοπτικά στοιχεία του έργου: ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ) ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠ) Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Κεντρικές Υπηρεσίες) Σύμβαση Υπηρεσιών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( ,00 Σελίδα 5

6 ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός ,00, ΦΠΑ ,00 ) Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και ώρα 12:00π.μ. Διεύθυνση Προμηθειών Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα Όροφος 2 ος και ώρα 11:00 π.μ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στον παρόντα Πίνακα έχουν πληροφοριακό και μόνο χαρακτήρα και αποσκοπούν στη συνοπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τελούν δε υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης που ακολουθούν, οι οποίες υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση. Σελίδα 6

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 4 Περιβάλλον του Έργου 4.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Την ευθύνη διεκπεραίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάδειξης του αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας και παραλαβής του έργου, φέρει αποκλειστικά το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υπό την ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία ανάθεσης και εν γένει ως Φορέας Λειτουργίας (θα αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ως Φορέας, για λόγους συντομίας) του έργου Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ είναι ΝΠΙΔ. Εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠ). Αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) μετά τη συγχώνευσή του με απορρόφηση των Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε), Ινστιτούτου Νεολαίας (Ι.Ν), βάσει της ΚΥΑ /Η/ (ΦΕΚ 2508 / ). Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της ΚΥΑ /Η/ , το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχει ως σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών των συγχωνευόμενων φορέων σύμφωνα με τι κείμενες διατάξεις. Οι αρμοδιότητές του είναι κυρίως οι εξής: Η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν την προώθηση της νεανικής καινοτομίας αρμοδιότητας της εποπτεύουσας αρχής ή και άλλων δημόσιων φορέων (παρ. 1 του Άρθρου 1β του Ν. 2362/1995 και ιδίως της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) της Εποπτεύουσας Αρχής. Επίσης, αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Νέα Γενιά και τη λειτουργία της Κάρτας Νέων EURO <26, Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί η ΓΓΝΓ, καθώς και η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών, ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υλοποίηση ενεργειών και ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων και έργων που αφορούν τη νέα γενιά και τα οποία του ανατίθενται από τη ΓΓΝΓ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ή από άλλο φορέα, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, Η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση και ιδίως η εκπαίδευση Σελίδα 7

8 ενηλίκων και γενικά η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) ή από άλλο φορέα, Ο προγραμματισμός, παρακολούθηση και αποτύπωση της σε κάθε στιγμή υφιστάμενης νομικής και πραγματικής κατάστασης των κτιριακών υποδομών που αφορούν τη μαθητική και φοιτητική στέγαση καθώς και των αναγκών της κάθε περιοχής σε βάθος χρόνου και λαμβανομένων υπόψη των τοπικών κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών προοπτικών της Η, με κατάλληλα μέσα και τρόπους, παροχή κοινωνικής προσφοράς, φοιτητικής - σπουδαστικής και μαθητικής μέριμνας στους τομείς του Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Ψυχαγωγίας, Επικοινωνίας, Πολιτισμικής και Επιστημονικής δραστηριότητας και Επαγγελματικής Κατάρτισης, στέγασης - σίτισης και φιλοξενίας της Σπουδάζουσας Νεολαίας, του Απόδημου Ελληνισμού και του Ελληνικού λαού γενικότερα. Οι σκοποί του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υλοποιούνται με τη συντονισμένη αξιοποίηση του προσωπικού, της υποδομής και των εσόδων του. Αναλυτική παρουσίαση του έργου του Φορέα Λειτουργίας, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το σύστημα διακυβέρνησης του έργου εκτιμάται ότι θα έχει την ακόλουθη γενική δομή, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση και να διασφαλισθεί η αρτιότητά του Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Η ΕΠΠΕ έχει την ευθύνη παρακολούθησης της ομαλής και προσήκουσας υλοποίησης του έργου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (milestones) της προόδου του, όπως Σελίδα 8

9 προβλέπονται συμβατικά. Έχει επίσης την ευθύνη του ελέγχου και της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων του, από το χρονικό σημείο συμβασιοποίησης του έργου του Αναδόχου μέχρι και του χρονικού σημείου της οριστικής παραλαβής του. Δεδομένης της εξάρτησης του έργου του αναδόχου από την ποιότητα των μηχανογραφικών υποδομών που παραχωρούνται στην ΟΕ από τον Φορέα, η ΕΠΠΕ έχει την υποχρέωση να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, ζητήματα συναφή με πιθανές ανεπάρκειες των υποδομών αυτών, μετά από σχετικό αίτημα του Υπεύθυνου της ΟΕ του Αναδόχου. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τέτοια αιτήματα μπορούν να αναφέρονται σε: Βλάβες του εξοπλισμού που επιβραδύνουν ή καθιστούν αδύνατη την εισαγωγή ή/και επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων, Ανεπάρκεια του λογισμικού εφαρμογών ώστε να ανταποκριθεί στο αιτούμενο έργο, Μεταβολή της λειτουργικής συμπεριφοράς του λογισμικού εφαρμογών χωρίς επαρκή ενημέρωση / εκπαίδευση των χρηστών, κ.α. Σημαντικό αντικείμενο του έργου της ΕΠΠΕ είναι η καθιέρωση πνεύματος συναντίληψης μεταξύ της ΟΕ του Αναδόχου και της ομάδας των Βασικών Χρηστών, ώστε το αποτέλεσμα του έργου να καλύπτει άριστα τις τρέχουσες ανάγκες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Βασικοί Χρήστες (Key - Users) Ομάδες χρηστών Ως ομάδα των Βασικών Χρηστών (key-users) θεωρείται η ομάδα των αρμόδιων Υπηρεσιών, δια των εκπροσώπων τους, που θα αναλάβουν: Το συντονισμό συγκέντρωσης των προς εισαγωγή λογιστικών στοιχείων, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, Τον έλεγχο πληρότητας των εισερχομένων (προς επεξεργασία) παραστατικών, Την παράδοση των παραστατικών στην ΟΕ προς επεξεργασία, Την παραλαβή από την ΟΕ των καταχωρημένων παραστατικών και την αρχειοθέτησή τους με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, Την παραλαβή από την ΟΕ των εκτυπωμένων οικονομικών καταστάσεων προς έλεγχο, αξιοποίηση και αρχειοθέτηση. Με βάση τα ανωτέρω, ο Φορέας θα ορίσει την ομάδα των Βασικών Χρηστών που θα κληθούν: Να τροφοδοτήσουν την ΟΕ του Αναδόχου με πρωτογενή λογιστικά στοιχεία και Να αξιοποιήσουν το αποτέλεσμα των προσφερόμενων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών. Ο Φορέας εκτιμά ότι μεταξύ των βασικών χρηστών πρέπει να περιληφθούν τουλάχιστον τα εξουσιοδοτημένα στελέχη του που: Σελίδα 9

10 Διαχειρίζονται κάθε εισερχόμενη οικονομική πληροφορία και μορφής (έντυπης, ηλεκτρονικής κλπ), μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραιωτικής διαδικασίας και την αρχειοθέτησή της. Πραγματοποιούν οικονομικές δοσοληψίες με εξωτερικούς φορείς (εισπράξεις κρατικών χρηματοδοτήσεων, πληρωμές προμηθευτών, πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού, διαχείριση διαθεσίμων μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών, κλπ). Ασκούν αρμοδιότητες εσωτερικών ελέγχων των δομών του Φορέα. Αξιοποιούν τα επεξεργασμένα οικονομικά στοιχεία που θα παράγονται κατά τη λειτουργία του Έργου, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού του Φορέα, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προσφερόμενου έργου στους ωφελούμενους, τη διεκπεραίωση των εσωτερικών ελέγχων κλπ. 4.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Το οργανόγραμμα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχει σήμερα την μορφή που παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Από άποψη στελέχωσης, στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Φορέα εργάζονται περίπου 125 μόνιμοι υπάλληλοι με γνώση του εργασιακού αντικειμένου και σαφή αντίληψη του κοινωνικού ρόλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πέραν των ανωτέρω, ικανός αριθμός συμβασιούχων υποστηρίζει της διαχείριση των έργων που υλοποιεί το Ίδρυμα με χρηματοδότηση από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Δημόσιο: Παρέχει υπηρεσίες διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση έργων που του ανατίθενται από την Εποπτεύουσα Αρχή, Παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον τομέα της φοιτητικής και σπουδαστικής μέριμνας (σίτισης και στέγασης) σε όλη τη χώρα, Υλοποιεί και εποπτεύει τεχνικά έργα αποκατάστασης ή αναβάθμισης σχολικών υποδομών. Για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τη διενέργεια των οικονομικών πράξεων που πραγματοποιεί και σε εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για όλους τους δημόσιους φορείς στη χώρα μας, τηρεί μηχανογραφημένο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ που ενδιαφέρουν το έργο Η Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα διαθέτει σήμερα τυπικό εσωτερικό δίκτυο δεδομένων, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαχείρισης του περιεχομένου δημόσιου συμφέροντος που προκύπτει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το δίκτυο αυτό διασυνδέει 130 περίπου σταθμούς εργασίας και αξιοποιεί εφαρμογές: Σελίδα 10

11 Αυτοματισμού γραφείου, Οικονομικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των εργαζομένων) και ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων προς τις φορολογικές αρχές, τους ασφαλιστικούς φορείς και τις συνεργαζόμενες τράπεζες, Διαχείρισης έργων που έχουν ως αντικείμενο την υποστήριξη της νέας γενιάς και της δια βίου μάθησης, Διαδικτυακής πρόσβασης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις περιφερειακές δομές. Η ομαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των Κεντρικών Υπηρεσιών του Φορέα υποστηρίζεται από έμπειρα μόνιμα στελέχη της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας του Φορέα. 5 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 5.1 Αντικείμενο του Έργου Με το προκηρυσσόμενο έργο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ επιδιώκει την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών του με ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού που απασχολείται με την εισαγωγή και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν από λογιστικές πράξεις κατά την υλοποίηση έργων που του έχουν ανατεθεί. Οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει ο Ανάδοχος, αφορούν διαχειριστική υποστήριξη (καταχώρηση, επαλήθευση και έλεγχο, επεξεργασία και αποτύπωση) των λογιστικών στοιχείων που αφορούν τα ακόλουθα υποσυστήματα: a. Σύστημα Διαχείρισης Λογιστικής Παρακολούθησης Έργων, b. Σύστημα Παρακολούθησης Μισθοδοσίας και Παγίων, c. Σύστημα Διαχείρισης Κύκλου Πληρωμών, d. Σύστημα Διαχείρισης Δημόσιων ΙΕΚ 1 (ΔΙΕΚ). Αναλυτικά, τα μέλη της ΟΕ του Αναδόχου που θα εγκατασταθούν, με τη μορφή κλιμακίου, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, σε όλη τη διάρκεια του υπό ανάθεση έργου, θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: Ενότητα απαιτήσεων: Λογιστικές Υπηρεσίες Έλεγχος, καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών ανά πρόγραμμα. Συμφωνία λογιστικών καταστάσεων. Συμφωνία τραπεζών ανά πρόγραμμα και άξονα (47 τραπεζικοί λογαριασμοί). Συμφωνία προμηθευτών. Πληρωμές και έλεγχος πληρωμών προμηθευτών και λοιπών μέσω τραπεζών και μέσω διαδικτύου. Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών με τράπεζες, εφορίες, ΙΚΑ, Υπουργεία, ΔΕΚΟ κλπ. Συμφωνία στατιστικών καταστάσεων προγραμμάτων. 1 Τα ΔΙΕΚ κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας, ανέρχονται σε 95, σε όλη τη χώρα. Σελίδα 11

12 Διεκπεραίωση διοικητικού ελέγχου προγραμμάτων για τον δειγματοληπτικό έλεγχο του ΕΠΕΑΕΚ. Συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες στις ομάδες έργου των προγραμμάτων. Γραμματειακή υποστήριξη. Τηλεφωνική υποστήριξη με προμηθευτές, εκπαιδευτές και παροχή γενικών πληροφοριών. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμού. Έλεγχος φόρων, υποβολή καταστάσεων και πληρωμή. Έλεγχος εργοδοτικών εισφορών και πληρωμή. Υποβολή φορολογικών καταστάσεων. Συνεργασία με Ορκωτούς. Αποστολή στατιστικών στοιχείων. Λογιστική υποστήριξη σε οικονομικούς ελέγχους του ΕΠΕΑΕΚ και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επεξεργασία δεδομένων. Έλεγχος, καταχώρηση και πληρωμή των ΑΠΥ των εκπαιδευτικών των ΔΙΕΚ και των προγραμμάτων, με βάση τη σύμβαση τους και τα αντίστοιχα παρουσιολόγια. Έκδοση και αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου στους δικαιούχους. Λογιστική υποστήριξη για κλείσιμο έργων. Συνεργασία με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές παραγωγούς λογισμικού για την παραγωγή νέων στατιστικών πινάκων που κρίνονται απαραίτητοι από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας των υποστηριζόμενων έργων. Ενότητα απαιτήσεων: Υπηρεσίες Μισθοδοσίας Καταχώρηση (data entry) και έλεγχος συμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Έλεγχος συμβάσεων και ατομικών στοιχείων ηλεκτρονικού αρχείου διασύνδεσης των ΔΙΕΚ με το πρόγραμμα μισθοδοσίας και έλεγχος των συμβάσεων ανά εξάμηνο, ως προς την ορθότητα των ατομικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Καταχώρηση παρουσιολογίων των προγραμμάτων ανά μήνα. Έκδοση μισθοδοσίας ανά μήνα και ανά πρόγραμμα. Πληρωμή μισθοδοσίας μέσω τραπέζης. Σύνταξη εγγράφων, αποστολή αρχείων. Υποβολή ΑΠΔ και συμφωνία με μισθοδοσία και λογιστική. Καταγραφή βιβλίου ΙΚΑ. Έκδοση και αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών στο τέλος του έτους. Διεκπεραίωση και αποστολή πάσης φύσεως αιτημάτων των εργαζομένων. Έκδοση ΑΕΔ από μισθοδοσία, ενημέρωση λογιστικής και πληρωμή αυτών μέσω τραπέζης με αρχεία. Ο Φορέας για την επεξεργασία των λογιστικών στοιχείων των πιο πάνω υποσυστημάτων, διαθέτει σήμερα τις ακόλουθες εφαρμογές: Σελίδα 12

13 Λογιστικό πακέτο «ΑΙΧΜΕΣ» του κατασκευαστή SDC AE, Μισθοδοσία & Διαχείριση προσωπικού δημοσίου PAYBRAIN, του κατασκευαστή SDC AE. 5.2 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Μέσω των παρεχομένων υπηρεσιών του Αναδόχου, τα λογιστικά στοιχεία: Θα εισάγονται έγκαιρα με ακρίβεια και πληρότητα, Θα τηρούνται με ασφάλεια, Θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε χρηστική έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή για την: εξυπηρέτηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται και των τρεχουσών οικονομικών συναλλαγών (εισπράξεων, πληρωμών κλπ) που πραγματοποιούν οι δομές του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, διεκπεραίωση των εσωτερικών ελέγχων που προβλέπονται λογοδοσία προς τον εποπτεύοντα φορέα και τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές αρχές, λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τη χάραξη πολιτικών από τον εποπτεύοντα δημόσιο Φορέα. Τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του έργου. 6 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 6.1 Απαιτήσεις ασφάλειας Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη λήψης κάθε πρόσφορου μέτρου για την ακεραιότητα και ασφάλεια των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων και αρχείων που θα επεξεργάζεται, στις εγκαταστάσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος όπου και οι χώροι εργασίας που θα παραχωρηθούν στην Ομάδα Έργου. Διευκρινίζεται ότι: Ο Φορέας εξασφαλίζει έγκαιρα τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου, μέσω σύναψης συμβάσεων με τους παραγωγούς λογισμικού. Η ευθύνη λήψης περιοδικών αντιγράφων ασφαλείας του πληροφοριακού συστήματος που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου, είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Μηχανογράφησης του Ιδρύματος. Σελίδα 13

14 6.2 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Ο Ανάδοχος καλείται να αποδεχθεί ή να εξειδικεύσει ρεαλιστικά βελτιωμένο χρονοδιάγραμμα των ελάχιστων διακριτών φάσεων που προτείνονται από το Φορέα σε αυτή την ενότητα. Ο πίνακας των ελάχιστων διακριτών φάσεων προτείνεται όπως ακολουθεί: Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνας (Μ) Έναρξης-Λήξης 2 1 Εξοικείωση της Ομάδας Έργου με το αντικείμενο Μ1-Μ1 2 Επεξεργασία λογιστικών εγγραφών Μηνός 1 Μ1-Μ2 3 Επεξεργασία λογιστικών εγγραφών Μηνός 2 Μ2-Μ3 4 Επεξεργασία λογιστικών εγγραφών Μηνός 3 Μ3-Μ4 5 Επεξεργασία λογιστικών εγγραφών Μηνός 4 Μ4-Μ5 6 Επεξεργασία λογιστικών εγγραφών Μηνός 5 Μ5-Μ6 7 Επεξεργασία λογιστικών εγγραφών Μηνός 6 Μ6-Μ6 8 Εκκαθάριση / κλείσιμο χρήσεων Μ2-Μ6 6.3 Πίνακας Παραδοτέων Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παραθέσει λίστα με τα παραδοτέα του έργου και τους χρόνους παράδοσής τους, εμπλουτίζοντας τον παρακάτω πίνακα: Α/Α 3 Τίτλος Παραδοτέου Μορφή Παραδοτέου 4 Επαναλήψεις ΠΑ.0 Σχέδιο Υλοποίησης του έργου Έντυπη Κατά την έναρξη ΠΑ.1.Μ Επεξεργασία μισθοδοσίας Έντυπη / Ηλεκτρονική Μηνιαίως ΠΑ.2.Μ Διοικητική παρακολούθηση Έντυπη / Ηλεκτρονική Μηνιαίως ΠΑ.3.Μ Αποδόσεις Φόρων Έντυπη / Όπως Ηλεκτρονική προβλέπονται ΠΑ.4.Μ Αποδόσεις ασφαλιστικών ταμείων Έντυπη / Όπως Ηλεκτρονική προβλέπονται ΠΑ.5.Μ Διαχείριση αποθηκών και εξοπλισμών Έντυπη / Όπως Ηλεκτρονική προβλέπονται ΠΑ.6.Μ Διαχείριση απογραφών Έντυπη / Όπως Ηλεκτρονική προβλέπονται Διαχείριση επιτροπών ελέγχων με πανελλήνια Έντυπη / Όπως ΠΑ.7.Μ δικτύωση Ηλεκτρονική προβλέπονται Ηλεκτρονική υποστήριξη συναλλαγών και Έντυπη / ΠΑ.8.Μ διεκπεραιώσεων (e-banking, e-government Ηλεκτρονική κλπ) Μηνιαίως 2 Από την συμβασιοποίηση του έργου. 3 Μ = ο μήνας που αναφέρεται. 4 Κατά το ισχύον φορολογικό, ασφαλιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις δόκιμες πρακτικές. Σελίδα 14

15 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 Γενικές Πληροφορίες Παρακάτω παρατίθενται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 7.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α Μέρος της παρούσας Διακήρυξης Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης περιγράφεται από το ισχύον κωδικοποιημένο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 2008 (Κανονισμός αρ /2002, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 213/2008) με τους ακόλουθους κωδικούς αριθμούς του κυρίου και του συμπληρωματικού λεξιλογίου: - Κωδικός αριθμός ομάδας κυρίου λεξιλογίου («Λειτουργική Υποστήριξη»). - Κωδικός αριθμός συμπληρωματικού λεξιλογίου ΤΑ-14 («Για λογιστικά βιβλία»). 7.2 Προϋπολογισμός Έργου Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ ακριβώς, ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,00, πλέον ΦΠΑ (23 %): ,00]. 7.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα 7.4 Διαδικασία ανάθεσης Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 1, παρ. 11 εδ. α ), όπως ισχύει και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 60/2007. Σελίδα 15

16 7.5 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η παρούσα Διακήρυξη εγκρίθηκαν με την αρ.627/33/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α 64)» και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Α 150), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 ( Α 279) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». Τις διατάξεις του Ν.2328/95 (Α 159), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 ( Α 29) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Α 135) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2533/1997, αρθ. 109 (Α 228) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγωγών και άλλες διατάξεις» και με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.» Τις διατάξεις του της υπ' αρ. 11Ο8437/2565/ΔΟΣ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β 1590). Τις διατάξεις της υπ αρ /2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.331Ο/2005, όπως τροποποιήθηκε το Ν.3414/2005» (Β 1673). Σελίδα 16

17 Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999, άρθρο 8 (Α 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Κρατικές Προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ν. 3966/2011 που ορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.). Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α 22/3/94) αρθ.24 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος». 7.6 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις _09_ /_11_ /2012. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις _09_ /_11_ /_2012. Στον ελληνικό τύπο στις εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΚΕΡΔΟΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ όπου και δημοσιεύθηκε στις 09/11/2012 Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις 09/11/ Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 02/01/2013 και ώρα <12:00> π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Διεύθυνση Προμηθειών Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα 2 ος Όροφος Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Σελίδα 17

18 7.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 2 ος Όροφος, Διεύθυνση Προμηθειών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Κατά την παραλαβή της Διακήρυξης οι παραλήπτες θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο αρμόδιου για την επικοινωνία), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Τυχόν παράλειψη ενδιαφερομένου να γνωστοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής. Για την παραλαβή της Διακήρυξης και τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, προαπαιτείται η έκδοση γραμματίου είσπραξης 50,00 από το ταμείο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει επίσης από τον δικτυακό της τόπο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στο κείμενο της Διακήρυξης ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιληπτικής προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβεια μεταφόρτωσης, αντιγραφής ή μεταφοράς του αρχείου ή/και των δεδομένων της Διακήρυξης και την ενδεχόμενη απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 06/12/2012. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα της ζητηθούν, εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Σελίδα 18

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα