Θέμα: Χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ π. Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ρςα Βελαμίδια Βξιώμ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ π. Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ρςα Βελαμίδια Βξιώμ"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 16/04/2012 Ποξπ Δμέογεια: Ανιόςιμξ Δήμαουξ Μξμεμβαριάπ κ. Ηοακλή Τοιυείλη Ποξπ Κξιμξπξίηρη: -Αμςιδήμαουξ Δημξςικήπ Δμόςηςαπ Βξιώμ κ. Χαοάλαμπξ Κξσςρξμικξλή -Αμςιδήμαουξ Δημξςικήπ Δμόςηςαπ Βξιώμ κ. Χοήρςξ Πεςοάκη - Δημξςικό Σύμβξσλξ κ. Παμαγιώςη Σςαθάκη Από: Παμαγιώςη Τοιπόμςικα Για ςξ Σύμδερμξ Βελαμιδιχςώμ Η Μσοςιδιώςιρρα Κασκάρξσ Κξοσδαλλόπ Τηλ: Σσμημμέμα Συεςικά α έχπ ρς Θέμα: Χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ π. Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ρςα Βελαμίδια Βξιώμ Σχες: α. Η από 20/1/09 επιρςξλή ςξσ Σσμδέρμξσ Βελαμιδιχςώμ Η Μσοςιδιώςιρρα ρςξ Υπξσογείξ Πξλιςιρμξύ - Διεύθσμρη Νεώςεοηπ και Σύγυοξμηπ Αουιςεκςξμικήπ Κληοξμξμιάπ β. Η από 17/6/2009 απόταρη 163/2009 Δήμξσ Βξιώμ για ςξμ υαοακςηοιρμό ςξσ Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ γ. Η από 26/8/2009 σπξρςήοινη ποόςαρηπ από ςξμ Αμςιμαύαουξ Π.Ν ε.α κ. Κχμρςαμςίμξ Καςαγά δ. Η από 25/5/2009 με αο. ποχςξκ 46798/1191 ςηπ Γεμικήπ Διεύθσμρηπ αμαρςήλχρηπ Μξσρείχμ και Τευμικώμ έογχμ θεςική ειρήγηρη ποξπ Κ.Α.Σ (Κεμςοικό Αουαιξλξγικό Σσμβξύλιξ ) για ςξμ υαοακςηοιρμό ςξσ π. Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ε. Η από 7/6/2009 απόταρη Τ.Σ Δημξςικξύ διαμεοίρμαςξπ Βελαμιδίχμ ρς. Η από 19/10/2009 ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ / 2093 αμαβξλή λήφηπ γμχμξδόςηρηπ λόγχ ιδιξκςηριακξύ καθερςώςξπ Ανιόςιμε Δήμαουε Μξμεμβαριάπ κ. Ηοακλή Τοιυείλη, Υπξβάλλξμςαι ρσμημμέμα όλα ςα έγγοατα πξσ ατξοξύμ εμέογειεπ πξσ έυξσμ γίμει έχπ ςώοα για ςξμ υαοακςηοιρμό ςξσ π. Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ χπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ Μμημείξσ, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρςα Βελαμίδια Βξιώμ.

2 Σύμτχμα με ςξ ρυεςικό (ρς) ξ υαοακςηοιρμόπ χπ Ιρςξοικξύ και διαςηοηςέξσ μμημείξσ αμαβλήθηκε λόγχ ςξσ αρατξύπ ιδιξκςηριακξύ καθερςώςξπ. Τξ θέμα βέβαια ςέθηκε ποξτξοικά ςόρξ ρε εράπ όρξ και ρςξμ κ. Χαοάλαμπξ Κξσςρξμικξλή με ςημ αμάληφη ςχμ καθηκόμςχμ ραπ ρςξ μέξ διεσοσμέμξ Δήμξ Μξμεμβαριάπ από ςξμ Σύμδερμξ Βελαμιδιχςώμ και αμςαπξκοιθήκαςε άμερα. Σε ςελεσςαία επικξιμχμία πξσ είυαμε με ςξμ κ. Χαοάλαμπξ Κξσςρξμικξλή έγιμε με υαοά γμχρςό όςι πλέξμ ςξ π. Γεομαμικό Νασςικό Παοαςηοηςήοιξ αμήκει ρςξ Δήμξ Μξμεμβαριάπ και ρσγκεκοιμέμα ρςη Δημξςική εμόςηςα Βξιώμ. Καςόπιμ ςχμ αμχςέοχ αιςείςαι παοακαλείρθε όπχπ α. Λητθεί απόταρη από ςξ μέξ Δ.Σ ςξσ Δήμξσ Μξμεμβαριάπ (ρςξ αμέρχπ επόμεμξ Δ.Σ) για ςη θεςική γμχμξδόςηρη για ςξμ υαοακςηοιρμό χπ Μμημείξσ ςξσ π. Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ β. Με μέοιμμα πλέξμ ςξσ Δήμξσ Μξμεμβαριάπ ποξχθηθεί ςξ ςαυύςεοξ δσμαςόμ μέξ αίςημα ρςξ Κ.Σ.Ν.Μ (Κεμςοικό Σσμβξύλιξ Νεχςέοχμ Μμημείχμ ) για ςξμ υαοακςηοιρμό χπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ Μμημείξσ ςξσ αμχςέοχ Παοαςηοηςηοίξσ Ο χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ αμωςέοξσ κςίρμαςξπ απξςελεί αμαπόρπαρςξ κξμμάςι ςηπ ποξβξλήπ και ποξρςαρίαπ ςξσ Τξπίξσ και ςηπ Ιρςξοίαπ ςξσ Καβξμαλιά και η θερμξθέςηρή ςξσ είμαι ςξ μόμξ εχέγγσξ ποξρςαρίαπ ςξσ. Δμςάρρεςαι ήδη ρςιπ ξοειβαςικέπ διαδοξμέπ ςξσ Καβξμαλιά και απξςελεί πόλξ έλνηπ για ςημ εσούςεοη πεοιξχή. Σαπ εσυαοιρςξύμε για ξ,ςι ποάναςε έχπ ςώοα και παοακαλξύμε για ςιπ δικέπ ραπ εμέογειεπ και όπχπ μαπ εμημεοώμεςε ρυεςικά με ςιπ ενελίνειπ, ώρςε μα παοαρςξύμε ρε επόμεμη ρσμεδοίαρη ςξσ Κ.Σ.Ν.Μ.

3 Σύνδεσμος Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Σωηήξνο 12 & Κνινθνηξώλε 83-Πεηξαηάο Web-site:http:// ΠΡΟ: : Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ Αρ.Πρωη : 001 Γηεύζπλζε Nεόηεξεο θαη Σύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο Πειραιάς :20/1/09 Δξκνύ 17 Αζήλα ΤΚ ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Νασηικό Γερμανικό Παραηηρηηήριο 2 οσ Παγκοζμίοσ πολέμοσ- Χαρακηηριζμός ασηού ως ιζηορικού και διαηηρηηέοσ μνημείοσ ΧΕΣ: α. Νόκνο 3028 από 28/6/02 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ Αξραηνηήηωλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» β. Δπηζηνιή ζηνλ αθόινπζν Άκπλαο ηεο Γεξκαληθήο Πξεζβείαο γ. Απάληεζε από ηνλ αθόινπζν Άκπλαο ηεο Γεξκαληθήο Πξεζβείαο Αηηείηαη/ παξαθαιείζζε όπωο πξνβείηε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί ην Γεξκαληθό Ναπηηθό Παξαηεξεηήξην ωο ηζηνξηθό θαη δηαηεξεηέν κλεκείν 2. Πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ζαο, πξνζθνκίδνληαη Φωηνγξαθίεο αθνύ δελ ππάξρεη ε αξρηηεθηνληθή απνηύπωζε (9 θωηνγξαθίεο εθηππωκέλεο ζε κέγεζνο Α4) 3. Ιζηνξηθό Γεξκαληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Σην όξνο Κξηζίλα ηνπ Κάβν Μαιέα, πιεζίνλ ηνπ ρωξηνύ Βειαλίδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είρε ρηηζζεί έλα Ναπηηθό Παξαηεξεηήξην ην νπνίν εμππεξεηνύζε ηνλ γεξκαληθό ζηξαηό. Απνηεινύζε δε καδί κε ην Ναπηηθό παξαηεξεηήξην ηεο Αίγηλαο (γηα ην νπνίν ζα αλαιεθζνύλ ελέξγεηεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ από ην Πνιεκηθό Ναπηηθό) έλα από ηα ζεκαληηθά θηίζκαηα πνπ ζθνπό είραλ ηελ παξνρή έγθαηξεο εηδνπνίεζεο εηζβνιήο ερζξώλ ηόζν ζην Μπξηών πέιαγνο όζν θαη ζηνλ Σαξωληθό θόιπν. Με ηελ απνρώξεζε όκωο ηωλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάηωλ ην θηίξην απηό αθέζεθε ζηελ θζνξά ηνπ ρξόλνπ. Όπωο αλαθέξνπκε θαη ζηελ επηζηνιή πνπ ζηείιακε ζηνλ Γεξκαλό Αθόινπζν Άκπλαο, ηα θηίζκαηα απηά απνηεινύλ ζηνηρεία ηεο ζύγρξνλεο Δπξωπαϊθήο Ιζηνξίαο θαη γηα απηό πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ θαη λα πξνζηαηεπζνύλ!!!η ζεζκνζέηεζή ηνπ είλαη ην κόλν ερέγγπν πξνζηαζίαο απηνύ ηνπ κλεκείνπ, ην νπνίν δεζπόδεη ζηνλ Κάβν Μαιέα. Δληάζζεηαη ήδε ζηηο νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο ηνπ Κάβν Μαιέα. Να ζαο ελεκεξώζνπκε δε, όηη ελ εμειίμεη βξίζθεηαη θαη ν Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ Γήκνπ Βνηώλ όπνπ ε πεξηνρή απηή πξνβιέπεηαη λα ραξαθηεξηζηεί ωο πεξηνρή απνιύηνπ πξνζηαζίαο. Όια απηά πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ γηα λα έρνπκε ην κέγηζην δπλαηό ζεηηθό απνηέιεζκα.

4 Σύνδεσμος Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Σωηήξνο 12 & Κνινθνηξώλε 83-Πεηξαηάο Web-site:http:// Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ θαη ειπίδνπκε όηη ζύληνκα ζα έρνπκε ηελ ζεηηθή ζαο απάληεζε. Γηα ην Γ.Σ Ο Πξόεδξνο Παλαγηώηεο Τξηπόληηθαο Σηνηρεία επηθνηλωλίαο Παλαγηώηεο Τξηπόληηθαο Καπθάζνπ 72,Κνξπδαιιόο Τει:

5 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΝΟΜΟ : ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ : ΒΟΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Η 163/2009 Από ηο πραθηηθό 11/ ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ. Σηε Νεάποιε ζήκερα ηελ 17 η ηοσ κελός Ιουνίου ηοσ έηοσς 2009, εκέρα Σετάρτη θαη ώρα 20:00 ηο Γεκοηηθό Σσκβούιηο ζσλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζσλεδρίαζε ζηελ αίζοσζα ζσλεδρηάζεφλ, ύζηερα από ηε κε αρηζκό 5479/ πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, ποσ δεκοζηεύηεθε ζηολ εηδηθό τώρο αλαθοηλώζεφλ ηοσ Γήκοσ θαη επηδόζεθε κε αποδεηθηηθό ζηο Γήκαρτο, ζηοσς Γεκ. Σσκβούιοσς θαη Προέδροσς Τοπ. Γ/ηφλ, ζύκθφλα κε ηο άρζρο 95 ηοσ Γ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΔΚ Α 114/2006), γηα ζσδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες ζηα παραθάηφ ζέκαηα: Θέμα 8ο : ύκθωλε ή κε γλώκε πεξί ραξαθηεξηζκνύ ηνπ γεξκαληθνύ παξαηεξεηεξίνπ ζην Σ.Γ. Βειαληδίωλ, ωο κλεκείνπ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σηε ζσλεδρίαζε ήηαλ παρώλ ο Γήκαρτος θ. Γηάλλες Κοσζούιες θαη από ηοσς Γεκοηηθούς Σσκβούιοσς ήηαλ: Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ 1. Γειαθοβίας Γεώργηος 14. Γεφργοσδής Δσζηράηηος 2. Λακπράθος Αγεζίιαος 15. Κοσηζοληθοιής Χαράιακπος 3. Χαρακής Αληώληος 4. Χαρακής Παύιος 5. Μαρούζες Χαράιακπος 6. Αζαλαζάθος Αλαζηάζηος 7. Καθαληάρες Ιφάλλες 8. Γρεπαληώηες Ιφάλλες 9. Τζάθος Πέηρος 10. Σηαζάθες Παλαγηώηες 11. Καιογερίλες Ηιίας 12. Μασροκκάηες Παλαγηώηες 13. Βειηώηες Δσζηάζηος Α Π Ο Ν Σ Δ 1. Αληφλάθος Χρήζηος 2. Κοθθηλάθες Παλ/ηες Από ηοσς Προέδροσς Τοπ. Γ/ηφλ 1. Κοσζούιες Γεώργηος -Πρόεδρος Τ. Γ. Διίθας (Απών) 2. Καιογεράθος Γεκήηρηος -Πρόεδρος ηοσ Τ. Γ. Παληαλάζζες (Παρών) 3. Αρώλες Ν. Παλαγηώηες -Πρόεδρος Τ. Γ. Αγίφλ Αποζηόιφλ (Απών ) 4. Μάρθος Παλαγηώηες -Πρόεδρος Τ.Γ. Αγίοσ Γεφργίοσ (Παρών) 5. Λεφηζάθοσ Καιιηόπε -Πρόεδρος Τ.Γ. Κάκποσ (Απούσα) 6. Τζαιαβούηας Ιφάλλες -Πρόεδρος Τ.Γ. Αγίοσ Νηθοιάοσ (Παρών) 7. Βαρβαρέζζος Γεώργηος -Πρόεδρος Τ.Γ. Λατίοσ (Παρών) 8. Καραηδής Σησιηαλός -Πρόεδρος Τ.Γ. Βειαληδίφλ (Απών) 9. Γειεγηάλλες Πέηρος -Πρόεδρος Τ.Γ. Φαραθιού (Απών) 10. Αρώλες Μ. Παλαγηώηες -Πρόεδρος Τ.Γ. Μεζοτφρίοσ (Απών) 11. Αργσράθες Κσρηάθος -Πρόεδρος Τ.Γ. Καζηαλέας (Παρών) 12. Γρίβα Παραζθεσή -Πρόεδρος Τ.Γ. Άλφ Καζηαλέας (Απούσα).

6 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ν Πξόεδξνο δίλεη ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λακπξάθν, ν νπνίνο ιέεη ηα εμήο: Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ κε ην αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/46793/1191/ έγγξαθν ηνπ κε ζέκα Υαξαθηεξηζκόο ή κε σο κλεκείνπ ηνπ ΓΔΡΜΑΝΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ Βειαλίδηα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ, θάλεη ζεηηθή εηζήγεζε γηα ην ραξαθηεξηζκό σο κλεκείνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. ΙΓ ηνπ Ν. 3028/2002, ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Γεξκαληθνύ Ναπηηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ, δηόηη απνηειεί κία ζεκαληηθή θαηαζθεπή κε εηδηθή ρξήζε, πνπ αλεγέξζεθε ην 1942 από ηνπ Γεξκαλνύο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο λαπηηθό παξαηεξεηήξην. ηε ζπλέρεηα ν Αληηδήκαξρνο ιέεη όηη ην Σνπηθό πκβνύιην Βειαληδίσλ από ην νπνίν θαη δεηήζεθε ε άπνςή ηνπ κε ηελ αξηζ. 6/2009 απόθαζή ηνπ, νκόθσλα ζπκθσλεί όπσο ην ΓΔΡΜΑΝΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ραξαθηεξηζηεί σο Μλεκείν, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαζώο επίζεο θαη ιόγσ ηεο ζέζεο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη είλαη αλαπόζπαζηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξηθή κλήκε ησλ θαηνίθσλ ηελ πεξίνδν ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο. Έπεηηα από ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σα κέιε ηνπ Γ.. αθνύ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Λακπξάθνπ, έιαβαλ ππόςε ηνπο ην κε αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/46793/1191/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαζώο θαη ηελ αξηζ. 6/2009 Α.Σ.. Βειαληδίσλ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Α π ν θ α ζ ί δ ν π λ Ο κ ό θ ω λ α Πξνηείλνπλ όπσο ην ΓΔΡΜΑΝΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ πνπ βξίζθεηαη ζην Σ.Γ. Βειαληδίσλ ηνπ Γήκνπ Βνηώλ, ραξαθηεξηζηεί σο Μλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Λακπξάθνπ. Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 163/2009 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΗ Γελακοβίας Γεώργιος Χαραμής Ανηώνιος Λαμπράκος Αγηζίλαος Μαρούζης Χαράλαμπος Χαραμής Παύλος Γρεπανιώηης Ιωάννης Καθανηάρης Ιωάννης Αθαναζάκος Αναζηάζιος Σζάκος Πέηρος Βελιώηης Δσζηάθιος ηαθάκης Παναγιώηης Καλογερίνης Ηλίας Μασρομμάηης Παναγιώηης Γεωργοσδής Δσζηράηιος Κοσηζονικολής Χαράλαμπος Ακριβές ανηίγραθο Νεάπολη 18/06/2009 Ο ΓΗΜΑΡΧΟ Μ.Δ.Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΟ ΑΓΗΙΛΑΟ ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΧΟ

7

8 Λίγα ιόγηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξόηαζεο θαζνξηζκνύ σο δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ Γεξκαληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Μαιέαο. Από: Τνλ Αληηλαύαξρν Π.Ν. εα Κ. Γ. Καηαγά. Καη αξράο ε όιε πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Μαιέαο, από ηα Βειαλίδηα σο ηνλ Κάβν κε ηνλ Φάξν ηνπ (πνπ ήδε είλαη βέβαηα έλα δηαηεξεηέν κλεκείν) ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Δηξήλεο αθξηβώο επάλσ ζην πην απόθξεκλν κέξνο ηνπ Κάβνπ αιιά θαη ε Γπηηθώο απηνύ πεξηνρή κέρξη θαη ηνπ ρσξηνύ Άγηνο Νηθόιανο απνηειεί ηνλ νξεηλό θαη απόθξεκλν όγθν ηνπ Αθξσηεξίνπ Μαιέα (Κάβν-Μαιηά). Ο Κάβν-Μαιηάο, όπσο πξνζδηνξίδεηαη πην πάλσ, είλαη έλα κλεκείν ηεο θύζεο θαη ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ην Αθξσηήξην ησλ Διιεληθώλ ζαιαζζώλ ηνπ νπνίνπ ε πξάγκαηη άγξηα θύζε (ην άγξην θπζηθό θάιινο) θαη ε ζάιαζζα κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ, έρνπλ ηζηνξεζεί θαη πεξηγξαθεί από ηελ κπζηθή αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα, όζν εθηεηακέλα θαη δσεξά, όζν θαλέλα άιιν ζαιαζζηλό γεσγξαθηθό ζεκείν ηεο Διιάδαο. Σηελ θπξηνιεμία είλαη έλαο «ζξύινο», αθνύ ε ιέμε απηή από ηα ιεμηθά ζεκαίλεη πνιύθσλνο ζόξπβνο, βνή, θξαπγή, έλλνηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ άγξηα αλεκνδαξκέλε γήηλε θαη ζαιαζζηλή θύζε ηνπ, αιιά θαη ζπλδένληαη κε ηε θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ησλ λαπηηθώλ θαη ησλ πεξηεγεηώλ πνπ ην έρνπλ πεξηπιεύζεη ζην δηάβα ησλ αηώλσλ από ηελ επνρή ηνπ κύζνπ έσο ζήκεξα. Οη πεξηγξαθέο ηνπ Κάβνπ εκθαλίδνληαη δπλαηέο, ραξαθηεξηζηηθέο θαη εθπιεθηηθέο σο ινγνηερλία, από ηνλ Όκεξν ζηελ Οδύζζεηα (ηα ηέζζεξηο θνξέο) ζην πξώην-πξώην δειαδή θείκελν ηεο γιώζζαο καο, ζην νπνίν ν ζείνο πνηεηήο κεηαθέξεη όιε ηελ ζαιαζζηλή κπζνινγία θαη γεσγξαθηθή γλώζε ηεο επνρήο ηνπ, αιιά θαη από κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο θαη πεξηεγεηέο ηεο αξραηόηεηαο κέρξη θαη ηελ επνρή καο. Μηα επηινγή ηζηνξηθώλ πεξηγξαθώλ έρσ επαλεηιεκκέλσο δεκνζηεύζεη ζε άξζξα κνπ. Δδώ αλαθέξσ κόλν ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ: Όκεξνο (Οδύζζεηα Οκεξηθνί Ύκλνη), Αξγνλαπηηθά (ησλ Οξθηθώλ), Σηξάβσλ, Παπζαλίαο, θαη από ηνπο λεσηέξνπο Λακαξηίλνο, Καξθαβίηζαο, Οπξάλεο, Ταξζνύιε. Τν άγξην θάινο ηνπ αθξσηεξίνπ, απηόο ν ζξύινο πνπ ην ζπλνδεύεη κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηγξαθέο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα, ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαη ν αξραηνινγηθόο ηνπ πινύηνο θπξίσο ζε βπδαληηλήο επνρήο εθθιεζίεο (κηθξόο Άγηνλ Όξνο ην έρνπλ εηπεί πνιινί πεξηεγεηέο) ζπληζηνύλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ηνπιάρηζηνλ σο απζηεξώλ πξνζηαηεπνκέλεο πεξηνρήο πξάγκα πνπ από αβειηεξία ησλ ηνπηθώλ αξρώλ δελ έρεη επηηεπρζεί, ζέκα βέβαηα πνπ εθθεύγεη ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο επηηξνπήο πνπ εμεηάδεη ην ελ ιόγσ ζέκα. Μέζα ζε απηόλ ηνλ ρώξν ηνπ αθξσηεξίνπ πνπ πεξηέγξαςα ήδε θαη κάιηζηα ζηε θπζηθή ηνπ θνξπθή, θνληά θαη πάλσ από ηα Βειαλίδηα είλαη θαη ην Παξαηεξεηήξην, ή κάιινλ ηα απνκεηλάξηα ηνπ ζήκεξα. Ννκίδσ ινηπόλ πσο ν πξώηνο ιόγνο γηα ηελ δηάζσζή ηνπ είλαη απηό ην θπζηθό πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηέγξαςα. Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη ε ηζηνξία. Μπνξεί θαλείο λα εηπεί; Μα ζα θάλνπκε έλα θηίζκα ησλ θαηαθηεηώλ δηαηεξεηέν; Αιιά ηόηε ζα έπξεπε λα ζέζνπκε ην ίδην εξώηεκα γηα ηα Γελνβέδηθα, ηα Βελεηζηάληθα θάζηξα, ησλ Ισαλληηώλ Ιππνηώλ, ησλ ηηαιηθώλ θαη ησλ ηνπξθηθώλ αθόκε θηηζκάησλ πνπ έρνπλ θξηζεί σο δηαηεξεηέα ζηελ πνιύπαζε ρώξα καο. Μπνξεί λα κελ ζπγθξίλεηαη ε θαιαηζζεζία ηνπ θηίζκαηνο κε ηα παιηά θάζηξα, αιιά ε ηζηνξία ηνπ έρεη θαη απηή ηελ δηθή ηεο ζεκαζία. Όια εθείλα ηα παιηά ησλ θαηαθηεηώλ έξγα ηα θηηζκέλα κε θαηαλαγθαζκό ησλ Διιήλσλ (όπσο θαη απηό) παξακέλνπλ ζεκάδηα ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ δεηλώλ ηεο ρώξαο καο, θαη ζπκίδνπλ ηνπο αγώλεο ηνπ ιανύ καο γηα λα ηνπο δηώμεη, γηα λα ειεπζεξσζεί.

9 Πηζηεύσ πσο ε αξκόδηα επηηξνπή ζα έρεη νξζά απνθαζίζεη εάλ ραξαθηεξίζεη δηαηεξεηέν ην παξαηεξεηήξην. Άιισζηε, εάλ δελ ην θάκεη, κπνξεί λα ηδεί θαλείο ζην κέιινλ λα γίλεηαη κηα βίιια ή έλα μελνδνρείν ζε απηήλ ηελ κνλαδηθήο νξαηόηεηαο θαη θπζηθήο νκνξθηάο πεξηνρή ή λα ηδεί επάλσ ηνπ κηα αλεκνγελλήηξηα πνπ κε ηελ όςε ηεο θαη ην βνπεηό ηεο ζα ζβήλεη θάζε ίρλνο ηζηνξηθήο κλήκεο. Με ηηκή Αύγνπζηνο 2009

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 EAAHNIKH AHMOKPATIA NOMOZ AAKQNIAZ AHMOZ BOIQN AHMOTIKO AIAMEPIZMA BEAANIAIQN K(ppaar) A n O Z H A Z M A EK TOU TipaKTiKOu Zuv 6pida UJ<; TOTTIKOU ZuupouAiou api6 j 6/ Api8u.6c; attocpdaecoc; 6 Zia BeAavi5ia arjijepa ang 7 unvoq llouviou TOU ETOUC; 2009 r][iipa KupiaKq KQI cbpa M.M. KOI aro ypacpeio TOU TOTTIKOU Aia^iepiouaToq BeAaviSicov auvesplaae TO TOTTIKO auu.pouaio TOU TOTTIKOU 6iau. piauatoc; BeAaviSicov TOU Ar uou Boicov, OaTepa airo TTpoaKAnar) TOU TrpoeSpou TOU TOTTIKOU auupouaiou, aupcpoava pe Tiq SiaTd^ei^ TOU N. 3463/2006 Trepi A.K.K. [ dp9po 130] ZTI" auvespfaar) erri auvoaou Tpioov peaoov (3pe9r Kav: 1] ZTeAioq KapaT^rjq [FlpoeSpoc;] 2] MapouAn AVTWVOIKOU [MeAoq] 3] Iwdvvriq KOUVOUTTQC; [ MeAog] Trjv Trjpnan TOJV TrpaKTiKcbv aveaa 3 o TTp6e6po<; TOU TOTTIKOU au jpouaiou, Aoyoo atrouaiag TOU uttaaar Aou TTOU ex^i opiagef JJE TPJV arrocpaon auvespiaan TrapeaTn KQI o TrposSpoq TOU Zuv6ea jou BeAaviSicoTcbv «H MupTi6iu)Tiaaa» K. navayicotriq TPITTOVTIKQC;. O ripoespoq.acpou SiaTriaTwae on TO T.Z. (3piaK Tai ae vopipn atraptia KQI eiariyouusvoi; TO TTPCOTO 6 ua r\\i pf\a\aq 5idiTa^n^ ^ S O TO apigjj 5296/ EYYpacpo TOU Aipou (J TO OTTOIO jja<; 6ia(3ipaa TO apisp YnnO/ANZAK/46793/1 191/ YYpa<po TOU YTTOUPYEIOU FloAiTiouou Tqq FEViKriq A/vaq? AvaaTuAwan? Mouaeiuov KQI TexviKCOV epyoov j 6 ja XapaKTr)pia j6q rj Ml w? uvr J iou TOU FEPMANIKOY NAYTIKOY flapathphthploy TTOU ppioketai iranafov TOU oikiajjou B Aavi6ia TOU Ar (jou Boiwv, aujjcpajva j TO OTroio YIVETQI GETIKP) iar Yn a n Y a T X a P akt np CT M6 we, (jvr) JEiou, auu.(pu>va JJE TO dp8po 6 Trap. If TOU N. 3028/2002, TOU auykpottifjatoi; TOU l~ p javikou NQUTIKOU flapatripnthpiou, SIOTI attot A i jia anijavtikn KOTaaKEun pe ei5ikr xpn "H. TTOU aveyeperike TO 1942 QTTO TOU Tepijavouc;, TrpoK i j vou va xpn a M OTroir 9 i W( > VQUTIKO TrapaTripnTHpio KQI v v w Jr TOU T.Z. BsAaviSicov Y Q TOV xapaktip^m 0 H MT TOU x; (Jvr)(J iou. auvexeia o TrpoeSpog eitre OTI 6Aoi ua^ exoupe akouaei TI^ lotopie^ TCOV YOVEOOV yia TO TTUK; KQTaaKeuaaTriKS OTPIV KQTOxn onro TOU reppavouq TO FepijaviKO QUTO TO OTroio aujjcpcava p (japtupie^ eixav TTiTax8 i KQTOIKOI QTTO TPJV euputepr) Trapxia^ ETTiSaupou Aipqpa^ KaGcoq KQI yia TO TTW^ j Tqv OTTia9oxwpno"n 01 fep javoi Trripav OTI utropouaav acpou irpajta ykpeuiaav THV aketrn TOU KTipiou. Aoyoo TQ? Sean? TO Y PM QV K 6 QUTO TrapaTr pr Tr pio attoteaei ar M io ava^opdq yia Touq KaTokoug KQI eivai avattoattaata auvseseuivo IJE Tqv lotopikri uvriur) TOOV KaToiKoov THV Trepfo5o TH<; l~ pu.c(vikr c; KaToxn? KQI yia QUTO 6ev utrdpxei KdToiKoq KQI ETriaK8TTTr q TOU x^piou TTOU 6ev 6a TTiaK (p9ei TO KTipio QUTO, yia TOUTO iar)you jai OTToog GETIKQ yia TOV xapaiar pia j6 QUTOU wq jvrim iou KCN KdA O TO auppouaio va onrocpaaiaei To TOTTIKO ZujjpouAio acpou QKOUOE Tqv ianyn a n TOU TTpo 5pou, Aap UTTOHJH TO TTIO TTdvoo ava9 p6 j vo EYYPQ^O TOU Ar jou, Tqv iar)yn ar l TOU YTTOUPYEIOU floaitia Jou KQI YKpiv i ir v t\af\yr\ar\ TOU npoespou KQI au j(pajvci OTTW? TO TEPMAN1KO NAYTIKO HAPATHPHTHPIO TTOU ppfaketai ata

24 > Y ia TOU S AOYOU^ TTOU ci5ikotcpa avacpspovrai O"rr v iarjyno"n THS A/van NEOTEPH? KOI ZuYXPOvrj? APXITSKTOVIKH^ KAnpovopiac; TOU YTTOUPYEIOU H TTapouaa atrocpaaq eaa(3 au^ovta api9po 6 Acpou auv TdYn KQI UTTOYpacpeTai. Ta Me MapouAq AVTCOVQKOU Kouvourra^ BeAavi6ia Au9n J p6v O FlpoeSpoq TOU T.Z. ZTEAIOZ KARATZHZ

25 EAAHNIKH AHMOKPATIA YlTOYPrElO noaitizmoy & TOYPIIMOY FINIKH AIET0YNZH ANAZTHAQZHZMOYIEON KAI TEXNIKQN EPT1QN AIET0YNZH NEQTEPHI KAI ZYTXPONHIAFXTTHCTONIKHZ KAHPONOMIAI TMHMAA' Ap. FlpoJT: YnnO/ANZAK/ / 2093 Tax. Aieu9uv<jr): Eppou 1 7, FTA. IUVTO<YM(XTOC; Tax- Kd)5iKO«;: nanpo^opleq: ZTEC^CXVOU lu><xvvn<; Tr)Aecf>ujvo rp«m Jorrei.o«;: (210) Fax: (210) TAMEIO E0NIKHZ AMYNAI (T-E0.A.) OaAAou & riutcxkou 1 0 T.K , AGnvcx Tr)A.: KOLV.: 1. f.e.n. MecroyeLcov 229, T.K , 2. KTriMaTiKii YTiripecrLa AniJoaLou N. T.K , IiTcxpTri (N. 3. NoMapxiaKii AuToSioLKticrri N. 'Oeuuvoc; & AuotALod; 85, T.K , 4. AtiMO(; BoicJbv T.K , NecxrroAri N. AcxKtwvLcxc; 0EMA: «fep JcxvLK6 NKUTIKO Arijjou Bo'itbv, oro N. / 5. ZuAAoyo^ BeAaviSicuTUjv «H MupTL8Ld)TLao-a» 72, T.K , Kopu5aAA6c; * TrAricrLov TOU oikiamou BeA(xvL8L(x TOU To FepyavLKO NCXUTLKO TTcxp(XTr pri T np -O gplaketcxi arn x^pcrovricro TOU McxAea, Trepioxn TTOU eivai yvoucmi KCXI cog «Kop4>OK«crreAo», ae (JiKpti ocrroorofcrri CXTTO TO BeAavLSicx TOU Ar] jou BOLCJUV N. AaKoovicxg. OpOKeLTaL yicx evcx auykpotrikicx KTipiauv TTOU K(XTCXcrKeu<xoTr Ke TO CXTTO TOU<; H AieuSuvari M«<; veru (XTTO (xutoipla arriv Trepioxn KCKL cxttotutrcxjcrri TUJV KTiploov TOU ZuyKpOTtiiJcxToc; eianyrigrike TO x^p^kthpi-ctmo TOU cue; (jvptjelou, au jcj>ujvo( pe TU; 5L(XT(X^ei<; TOU ap6pou 6 Trap, ly TOU N. 3028/2002 Tux Tpv TrpooTaalcx TOOV K«i ev yevet Trig noalticrrikrig KAppovoMi.o<c;» (0.E.K. 153/A/ ). To 6eMO< eiar)x6n irpog au^r]triar KCXL THV KCXTW Nopov NecoTepaiv Mvni-ieiaiv (K.Z.N.M., Iuve8plcxoT 27^ ) aro KevTpiKO ItAiSa In

26 To Iu(j 3ouXLO ono<t>a>vou<; cxve 3ocXe Tr) Xriipn yvo> Jo66Tr crr c; «... TrpOKeiMevou o cjxxkexoc; vex eijttxoutlorei (J TT6pCXlT6pa) OTOlXeiCX, KUplooq CTC OTL CXct>Op(X TO l6loktr aio(k6 rrou 5ie-rrei TO UTTO e^etcxaq KTLCTIJ«, KCXI TI- V e^cxpijoyn cxvticrroixcx, TOJV TOU VO JOU». KCXTOTTIV TCXJV cxvoitepco TTcxpcxKcxXou je vex ucx(; evrimepaicrete crxetiktx pe TO i6ioktnaio(k6 KCX0eoTci)^ TOU luykpotiiucxtoq Kcx0uj<; KCXL KcxGe cxxxr) crxetlkti TrXripo^opicx TTOU 9cx 3or)6oucre orr v TrXnpecrrepri TeKunpLcoan TOU cxvaitepai EaauT. Aicxvouri rnno/aniak (i) lte4>cxvou I. (1 ) H npo'icrrcxmevri rr\c, A0r]vcx A0cxvcxaicx5ou

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα