Θέμα: Χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ π. Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ρςα Βελαμίδια Βξιώμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ π. Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ρςα Βελαμίδια Βξιώμ"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 16/04/2012 Ποξπ Δμέογεια: Ανιόςιμξ Δήμαουξ Μξμεμβαριάπ κ. Ηοακλή Τοιυείλη Ποξπ Κξιμξπξίηρη: -Αμςιδήμαουξ Δημξςικήπ Δμόςηςαπ Βξιώμ κ. Χαοάλαμπξ Κξσςρξμικξλή -Αμςιδήμαουξ Δημξςικήπ Δμόςηςαπ Βξιώμ κ. Χοήρςξ Πεςοάκη - Δημξςικό Σύμβξσλξ κ. Παμαγιώςη Σςαθάκη Από: Παμαγιώςη Τοιπόμςικα Για ςξ Σύμδερμξ Βελαμιδιχςώμ Η Μσοςιδιώςιρρα Κασκάρξσ Κξοσδαλλόπ Τηλ: Σσμημμέμα Συεςικά α έχπ ρς Θέμα: Χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ π. Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ρςα Βελαμίδια Βξιώμ Σχες: α. Η από 20/1/09 επιρςξλή ςξσ Σσμδέρμξσ Βελαμιδιχςώμ Η Μσοςιδιώςιρρα ρςξ Υπξσογείξ Πξλιςιρμξύ - Διεύθσμρη Νεώςεοηπ και Σύγυοξμηπ Αουιςεκςξμικήπ Κληοξμξμιάπ β. Η από 17/6/2009 απόταρη 163/2009 Δήμξσ Βξιώμ για ςξμ υαοακςηοιρμό ςξσ Νασςικξύ Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ γ. Η από 26/8/2009 σπξρςήοινη ποόςαρηπ από ςξμ Αμςιμαύαουξ Π.Ν ε.α κ. Κχμρςαμςίμξ Καςαγά δ. Η από 25/5/2009 με αο. ποχςξκ 46798/1191 ςηπ Γεμικήπ Διεύθσμρηπ αμαρςήλχρηπ Μξσρείχμ και Τευμικώμ έογχμ θεςική ειρήγηρη ποξπ Κ.Α.Σ (Κεμςοικό Αουαιξλξγικό Σσμβξύλιξ ) για ςξμ υαοακςηοιρμό ςξσ π. Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ ε. Η από 7/6/2009 απόταρη Τ.Σ Δημξςικξύ διαμεοίρμαςξπ Βελαμιδίχμ ρς. Η από 19/10/2009 ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ / 2093 αμαβξλή λήφηπ γμχμξδόςηρηπ λόγχ ιδιξκςηριακξύ καθερςώςξπ Ανιόςιμε Δήμαουε Μξμεμβαριάπ κ. Ηοακλή Τοιυείλη, Υπξβάλλξμςαι ρσμημμέμα όλα ςα έγγοατα πξσ ατξοξύμ εμέογειεπ πξσ έυξσμ γίμει έχπ ςώοα για ςξμ υαοακςηοιρμό ςξσ π. Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ χπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ Μμημείξσ, ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι ρςα Βελαμίδια Βξιώμ.

2 Σύμτχμα με ςξ ρυεςικό (ρς) ξ υαοακςηοιρμόπ χπ Ιρςξοικξύ και διαςηοηςέξσ μμημείξσ αμαβλήθηκε λόγχ ςξσ αρατξύπ ιδιξκςηριακξύ καθερςώςξπ. Τξ θέμα βέβαια ςέθηκε ποξτξοικά ςόρξ ρε εράπ όρξ και ρςξμ κ. Χαοάλαμπξ Κξσςρξμικξλή με ςημ αμάληφη ςχμ καθηκόμςχμ ραπ ρςξ μέξ διεσοσμέμξ Δήμξ Μξμεμβαριάπ από ςξμ Σύμδερμξ Βελαμιδιχςώμ και αμςαπξκοιθήκαςε άμερα. Σε ςελεσςαία επικξιμχμία πξσ είυαμε με ςξμ κ. Χαοάλαμπξ Κξσςρξμικξλή έγιμε με υαοά γμχρςό όςι πλέξμ ςξ π. Γεομαμικό Νασςικό Παοαςηοηςήοιξ αμήκει ρςξ Δήμξ Μξμεμβαριάπ και ρσγκεκοιμέμα ρςη Δημξςική εμόςηςα Βξιώμ. Καςόπιμ ςχμ αμχςέοχ αιςείςαι παοακαλείρθε όπχπ α. Λητθεί απόταρη από ςξ μέξ Δ.Σ ςξσ Δήμξσ Μξμεμβαριάπ (ρςξ αμέρχπ επόμεμξ Δ.Σ) για ςη θεςική γμχμξδόςηρη για ςξμ υαοακςηοιρμό χπ Μμημείξσ ςξσ π. Γεομαμικξύ Παοαςηοηςηοίξσ β. Με μέοιμμα πλέξμ ςξσ Δήμξσ Μξμεμβαριάπ ποξχθηθεί ςξ ςαυύςεοξ δσμαςόμ μέξ αίςημα ρςξ Κ.Σ.Ν.Μ (Κεμςοικό Σσμβξύλιξ Νεχςέοχμ Μμημείχμ ) για ςξμ υαοακςηοιρμό χπ Ιρςξοικξύ και Διαςηοηςέξσ Μμημείξσ ςξσ αμχςέοχ Παοαςηοηςηοίξσ Ο χαοακςηοιρμόπ ωπ Ιρςξοικξύ και διαςηοηςέξσ μμημείξσ ςξσ αμωςέοξσ κςίρμαςξπ απξςελεί αμαπόρπαρςξ κξμμάςι ςηπ ποξβξλήπ και ποξρςαρίαπ ςξσ Τξπίξσ και ςηπ Ιρςξοίαπ ςξσ Καβξμαλιά και η θερμξθέςηρή ςξσ είμαι ςξ μόμξ εχέγγσξ ποξρςαρίαπ ςξσ. Δμςάρρεςαι ήδη ρςιπ ξοειβαςικέπ διαδοξμέπ ςξσ Καβξμαλιά και απξςελεί πόλξ έλνηπ για ςημ εσούςεοη πεοιξχή. Σαπ εσυαοιρςξύμε για ξ,ςι ποάναςε έχπ ςώοα και παοακαλξύμε για ςιπ δικέπ ραπ εμέογειεπ και όπχπ μαπ εμημεοώμεςε ρυεςικά με ςιπ ενελίνειπ, ώρςε μα παοαρςξύμε ρε επόμεμη ρσμεδοίαρη ςξσ Κ.Σ.Ν.Μ.

3 Σύνδεσμος Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Σωηήξνο 12 & Κνινθνηξώλε 83-Πεηξαηάο Web-site:http:// ΠΡΟ: : Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ Αρ.Πρωη : 001 Γηεύζπλζε Nεόηεξεο θαη Σύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο Πειραιάς :20/1/09 Δξκνύ 17 Αζήλα ΤΚ ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Νασηικό Γερμανικό Παραηηρηηήριο 2 οσ Παγκοζμίοσ πολέμοσ- Χαρακηηριζμός ασηού ως ιζηορικού και διαηηρηηέοσ μνημείοσ ΧΕΣ: α. Νόκνο 3028 από 28/6/02 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ Αξραηνηήηωλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» β. Δπηζηνιή ζηνλ αθόινπζν Άκπλαο ηεο Γεξκαληθήο Πξεζβείαο γ. Απάληεζε από ηνλ αθόινπζν Άκπλαο ηεο Γεξκαληθήο Πξεζβείαο Αηηείηαη/ παξαθαιείζζε όπωο πξνβείηε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζζεί ην Γεξκαληθό Ναπηηθό Παξαηεξεηήξην ωο ηζηνξηθό θαη δηαηεξεηέν κλεκείν 2. Πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ζαο, πξνζθνκίδνληαη Φωηνγξαθίεο αθνύ δελ ππάξρεη ε αξρηηεθηνληθή απνηύπωζε (9 θωηνγξαθίεο εθηππωκέλεο ζε κέγεζνο Α4) 3. Ιζηνξηθό Γεξκαληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Σην όξνο Κξηζίλα ηνπ Κάβν Μαιέα, πιεζίνλ ηνπ ρωξηνύ Βειαλίδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είρε ρηηζζεί έλα Ναπηηθό Παξαηεξεηήξην ην νπνίν εμππεξεηνύζε ηνλ γεξκαληθό ζηξαηό. Απνηεινύζε δε καδί κε ην Ναπηηθό παξαηεξεηήξην ηεο Αίγηλαο (γηα ην νπνίν ζα αλαιεθζνύλ ελέξγεηεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ από ην Πνιεκηθό Ναπηηθό) έλα από ηα ζεκαληηθά θηίζκαηα πνπ ζθνπό είραλ ηελ παξνρή έγθαηξεο εηδνπνίεζεο εηζβνιήο ερζξώλ ηόζν ζην Μπξηών πέιαγνο όζν θαη ζηνλ Σαξωληθό θόιπν. Με ηελ απνρώξεζε όκωο ηωλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάηωλ ην θηίξην απηό αθέζεθε ζηελ θζνξά ηνπ ρξόλνπ. Όπωο αλαθέξνπκε θαη ζηελ επηζηνιή πνπ ζηείιακε ζηνλ Γεξκαλό Αθόινπζν Άκπλαο, ηα θηίζκαηα απηά απνηεινύλ ζηνηρεία ηεο ζύγρξνλεο Δπξωπαϊθήο Ιζηνξίαο θαη γηα απηό πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ θαη λα πξνζηαηεπζνύλ!!!η ζεζκνζέηεζή ηνπ είλαη ην κόλν ερέγγπν πξνζηαζίαο απηνύ ηνπ κλεκείνπ, ην νπνίν δεζπόδεη ζηνλ Κάβν Μαιέα. Δληάζζεηαη ήδε ζηηο νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο ηνπ Κάβν Μαιέα. Να ζαο ελεκεξώζνπκε δε, όηη ελ εμειίμεη βξίζθεηαη θαη ν Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ Γήκνπ Βνηώλ όπνπ ε πεξηνρή απηή πξνβιέπεηαη λα ραξαθηεξηζηεί ωο πεξηνρή απνιύηνπ πξνζηαζίαο. Όια απηά πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ γηα λα έρνπκε ην κέγηζην δπλαηό ζεηηθό απνηέιεζκα.

4 Σύνδεσμος Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Σωηήξνο 12 & Κνινθνηξώλε 83-Πεηξαηάο Web-site:http:// Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ θαη ειπίδνπκε όηη ζύληνκα ζα έρνπκε ηελ ζεηηθή ζαο απάληεζε. Γηα ην Γ.Σ Ο Πξόεδξνο Παλαγηώηεο Τξηπόληηθαο Σηνηρεία επηθνηλωλίαο Παλαγηώηεο Τξηπόληηθαο Καπθάζνπ 72,Κνξπδαιιόο Τει:

5 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΝΟΜΟ : ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ : ΒΟΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Η 163/2009 Από ηο πραθηηθό 11/ ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ. Σηε Νεάποιε ζήκερα ηελ 17 η ηοσ κελός Ιουνίου ηοσ έηοσς 2009, εκέρα Σετάρτη θαη ώρα 20:00 ηο Γεκοηηθό Σσκβούιηο ζσλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζσλεδρίαζε ζηελ αίζοσζα ζσλεδρηάζεφλ, ύζηερα από ηε κε αρηζκό 5479/ πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, ποσ δεκοζηεύηεθε ζηολ εηδηθό τώρο αλαθοηλώζεφλ ηοσ Γήκοσ θαη επηδόζεθε κε αποδεηθηηθό ζηο Γήκαρτο, ζηοσς Γεκ. Σσκβούιοσς θαη Προέδροσς Τοπ. Γ/ηφλ, ζύκθφλα κε ηο άρζρο 95 ηοσ Γ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΔΚ Α 114/2006), γηα ζσδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες ζηα παραθάηφ ζέκαηα: Θέμα 8ο : ύκθωλε ή κε γλώκε πεξί ραξαθηεξηζκνύ ηνπ γεξκαληθνύ παξαηεξεηεξίνπ ζην Σ.Γ. Βειαληδίωλ, ωο κλεκείνπ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σηε ζσλεδρίαζε ήηαλ παρώλ ο Γήκαρτος θ. Γηάλλες Κοσζούιες θαη από ηοσς Γεκοηηθούς Σσκβούιοσς ήηαλ: Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ 1. Γειαθοβίας Γεώργηος 14. Γεφργοσδής Δσζηράηηος 2. Λακπράθος Αγεζίιαος 15. Κοσηζοληθοιής Χαράιακπος 3. Χαρακής Αληώληος 4. Χαρακής Παύιος 5. Μαρούζες Χαράιακπος 6. Αζαλαζάθος Αλαζηάζηος 7. Καθαληάρες Ιφάλλες 8. Γρεπαληώηες Ιφάλλες 9. Τζάθος Πέηρος 10. Σηαζάθες Παλαγηώηες 11. Καιογερίλες Ηιίας 12. Μασροκκάηες Παλαγηώηες 13. Βειηώηες Δσζηάζηος Α Π Ο Ν Σ Δ 1. Αληφλάθος Χρήζηος 2. Κοθθηλάθες Παλ/ηες Από ηοσς Προέδροσς Τοπ. Γ/ηφλ 1. Κοσζούιες Γεώργηος -Πρόεδρος Τ. Γ. Διίθας (Απών) 2. Καιογεράθος Γεκήηρηος -Πρόεδρος ηοσ Τ. Γ. Παληαλάζζες (Παρών) 3. Αρώλες Ν. Παλαγηώηες -Πρόεδρος Τ. Γ. Αγίφλ Αποζηόιφλ (Απών ) 4. Μάρθος Παλαγηώηες -Πρόεδρος Τ.Γ. Αγίοσ Γεφργίοσ (Παρών) 5. Λεφηζάθοσ Καιιηόπε -Πρόεδρος Τ.Γ. Κάκποσ (Απούσα) 6. Τζαιαβούηας Ιφάλλες -Πρόεδρος Τ.Γ. Αγίοσ Νηθοιάοσ (Παρών) 7. Βαρβαρέζζος Γεώργηος -Πρόεδρος Τ.Γ. Λατίοσ (Παρών) 8. Καραηδής Σησιηαλός -Πρόεδρος Τ.Γ. Βειαληδίφλ (Απών) 9. Γειεγηάλλες Πέηρος -Πρόεδρος Τ.Γ. Φαραθιού (Απών) 10. Αρώλες Μ. Παλαγηώηες -Πρόεδρος Τ.Γ. Μεζοτφρίοσ (Απών) 11. Αργσράθες Κσρηάθος -Πρόεδρος Τ.Γ. Καζηαλέας (Παρών) 12. Γρίβα Παραζθεσή -Πρόεδρος Τ.Γ. Άλφ Καζηαλέας (Απούσα).

6 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ν Πξόεδξνο δίλεη ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λακπξάθν, ν νπνίνο ιέεη ηα εμήο: Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ κε ην αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/46793/1191/ έγγξαθν ηνπ κε ζέκα Υαξαθηεξηζκόο ή κε σο κλεκείνπ ηνπ ΓΔΡΜΑΝΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ Βειαλίδηα ηνπ Γήκνπ Βνηώλ, θάλεη ζεηηθή εηζήγεζε γηα ην ραξαθηεξηζκό σο κλεκείνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. ΙΓ ηνπ Ν. 3028/2002, ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Γεξκαληθνύ Ναπηηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ, δηόηη απνηειεί κία ζεκαληηθή θαηαζθεπή κε εηδηθή ρξήζε, πνπ αλεγέξζεθε ην 1942 από ηνπ Γεξκαλνύο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο λαπηηθό παξαηεξεηήξην. ηε ζπλέρεηα ν Αληηδήκαξρνο ιέεη όηη ην Σνπηθό πκβνύιην Βειαληδίσλ από ην νπνίν θαη δεηήζεθε ε άπνςή ηνπ κε ηελ αξηζ. 6/2009 απόθαζή ηνπ, νκόθσλα ζπκθσλεί όπσο ην ΓΔΡΜΑΝΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ραξαθηεξηζηεί σο Μλεκείν, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαζώο επίζεο θαη ιόγσ ηεο ζέζεο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη είλαη αλαπόζπαζηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξηθή κλήκε ησλ θαηνίθσλ ηελ πεξίνδν ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο. Έπεηηα από ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σα κέιε ηνπ Γ.. αθνύ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Λακπξάθνπ, έιαβαλ ππόςε ηνπο ην κε αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/46793/1191/ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαζώο θαη ηελ αξηζ. 6/2009 Α.Σ.. Βειαληδίσλ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Α π ν θ α ζ ί δ ν π λ Ο κ ό θ ω λ α Πξνηείλνπλ όπσο ην ΓΔΡΜΑΝΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ πνπ βξίζθεηαη ζην Σ.Γ. Βειαληδίσλ ηνπ Γήκνπ Βνηώλ, ραξαθηεξηζηεί σο Μλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Λακπξάθνπ. Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 163/2009 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΗ Γελακοβίας Γεώργιος Χαραμής Ανηώνιος Λαμπράκος Αγηζίλαος Μαρούζης Χαράλαμπος Χαραμής Παύλος Γρεπανιώηης Ιωάννης Καθανηάρης Ιωάννης Αθαναζάκος Αναζηάζιος Σζάκος Πέηρος Βελιώηης Δσζηάθιος ηαθάκης Παναγιώηης Καλογερίνης Ηλίας Μασρομμάηης Παναγιώηης Γεωργοσδής Δσζηράηιος Κοσηζονικολής Χαράλαμπος Ακριβές ανηίγραθο Νεάπολη 18/06/2009 Ο ΓΗΜΑΡΧΟ Μ.Δ.Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΟ ΑΓΗΙΛΑΟ ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΧΟ

7

8 Λίγα ιόγηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξόηαζεο θαζνξηζκνύ σο δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ Γεξκαληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Μαιέαο. Από: Τνλ Αληηλαύαξρν Π.Ν. εα Κ. Γ. Καηαγά. Καη αξράο ε όιε πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Μαιέαο, από ηα Βειαλίδηα σο ηνλ Κάβν κε ηνλ Φάξν ηνπ (πνπ ήδε είλαη βέβαηα έλα δηαηεξεηέν κλεκείν) ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Δηξήλεο αθξηβώο επάλσ ζην πην απόθξεκλν κέξνο ηνπ Κάβνπ αιιά θαη ε Γπηηθώο απηνύ πεξηνρή κέρξη θαη ηνπ ρσξηνύ Άγηνο Νηθόιανο απνηειεί ηνλ νξεηλό θαη απόθξεκλν όγθν ηνπ Αθξσηεξίνπ Μαιέα (Κάβν-Μαιηά). Ο Κάβν-Μαιηάο, όπσο πξνζδηνξίδεηαη πην πάλσ, είλαη έλα κλεκείν ηεο θύζεο θαη ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ην Αθξσηήξην ησλ Διιεληθώλ ζαιαζζώλ ηνπ νπνίνπ ε πξάγκαηη άγξηα θύζε (ην άγξην θπζηθό θάιινο) θαη ε ζάιαζζα κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ, έρνπλ ηζηνξεζεί θαη πεξηγξαθεί από ηελ κπζηθή αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα, όζν εθηεηακέλα θαη δσεξά, όζν θαλέλα άιιν ζαιαζζηλό γεσγξαθηθό ζεκείν ηεο Διιάδαο. Σηελ θπξηνιεμία είλαη έλαο «ζξύινο», αθνύ ε ιέμε απηή από ηα ιεμηθά ζεκαίλεη πνιύθσλνο ζόξπβνο, βνή, θξαπγή, έλλνηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ άγξηα αλεκνδαξκέλε γήηλε θαη ζαιαζζηλή θύζε ηνπ, αιιά θαη ζπλδένληαη κε ηε θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ησλ λαπηηθώλ θαη ησλ πεξηεγεηώλ πνπ ην έρνπλ πεξηπιεύζεη ζην δηάβα ησλ αηώλσλ από ηελ επνρή ηνπ κύζνπ έσο ζήκεξα. Οη πεξηγξαθέο ηνπ Κάβνπ εκθαλίδνληαη δπλαηέο, ραξαθηεξηζηηθέο θαη εθπιεθηηθέο σο ινγνηερλία, από ηνλ Όκεξν ζηελ Οδύζζεηα (ηα ηέζζεξηο θνξέο) ζην πξώην-πξώην δειαδή θείκελν ηεο γιώζζαο καο, ζην νπνίν ν ζείνο πνηεηήο κεηαθέξεη όιε ηελ ζαιαζζηλή κπζνινγία θαη γεσγξαθηθή γλώζε ηεο επνρήο ηνπ, αιιά θαη από κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο θαη πεξηεγεηέο ηεο αξραηόηεηαο κέρξη θαη ηελ επνρή καο. Μηα επηινγή ηζηνξηθώλ πεξηγξαθώλ έρσ επαλεηιεκκέλσο δεκνζηεύζεη ζε άξζξα κνπ. Δδώ αλαθέξσ κόλν ηα νλόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ: Όκεξνο (Οδύζζεηα Οκεξηθνί Ύκλνη), Αξγνλαπηηθά (ησλ Οξθηθώλ), Σηξάβσλ, Παπζαλίαο, θαη από ηνπο λεσηέξνπο Λακαξηίλνο, Καξθαβίηζαο, Οπξάλεο, Ταξζνύιε. Τν άγξην θάινο ηνπ αθξσηεξίνπ, απηόο ν ζξύινο πνπ ην ζπλνδεύεη κε ηηο ηζηνξηθέο πεξηγξαθέο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα, ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα θαη ν αξραηνινγηθόο ηνπ πινύηνο θπξίσο ζε βπδαληηλήο επνρήο εθθιεζίεο (κηθξόο Άγηνλ Όξνο ην έρνπλ εηπεί πνιινί πεξηεγεηέο) ζπληζηνύλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ηνπιάρηζηνλ σο απζηεξώλ πξνζηαηεπνκέλεο πεξηνρήο πξάγκα πνπ από αβειηεξία ησλ ηνπηθώλ αξρώλ δελ έρεη επηηεπρζεί, ζέκα βέβαηα πνπ εθθεύγεη ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο επηηξνπήο πνπ εμεηάδεη ην ελ ιόγσ ζέκα. Μέζα ζε απηόλ ηνλ ρώξν ηνπ αθξσηεξίνπ πνπ πεξηέγξαςα ήδε θαη κάιηζηα ζηε θπζηθή ηνπ θνξπθή, θνληά θαη πάλσ από ηα Βειαλίδηα είλαη θαη ην Παξαηεξεηήξην, ή κάιινλ ηα απνκεηλάξηα ηνπ ζήκεξα. Ννκίδσ ινηπόλ πσο ν πξώηνο ιόγνο γηα ηελ δηάζσζή ηνπ είλαη απηό ην θπζηθό πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηέγξαςα. Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη ε ηζηνξία. Μπνξεί θαλείο λα εηπεί; Μα ζα θάλνπκε έλα θηίζκα ησλ θαηαθηεηώλ δηαηεξεηέν; Αιιά ηόηε ζα έπξεπε λα ζέζνπκε ην ίδην εξώηεκα γηα ηα Γελνβέδηθα, ηα Βελεηζηάληθα θάζηξα, ησλ Ισαλληηώλ Ιππνηώλ, ησλ ηηαιηθώλ θαη ησλ ηνπξθηθώλ αθόκε θηηζκάησλ πνπ έρνπλ θξηζεί σο δηαηεξεηέα ζηελ πνιύπαζε ρώξα καο. Μπνξεί λα κελ ζπγθξίλεηαη ε θαιαηζζεζία ηνπ θηίζκαηνο κε ηα παιηά θάζηξα, αιιά ε ηζηνξία ηνπ έρεη θαη απηή ηελ δηθή ηεο ζεκαζία. Όια εθείλα ηα παιηά ησλ θαηαθηεηώλ έξγα ηα θηηζκέλα κε θαηαλαγθαζκό ησλ Διιήλσλ (όπσο θαη απηό) παξακέλνπλ ζεκάδηα ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ δεηλώλ ηεο ρώξαο καο, θαη ζπκίδνπλ ηνπο αγώλεο ηνπ ιανύ καο γηα λα ηνπο δηώμεη, γηα λα ειεπζεξσζεί.

9 Πηζηεύσ πσο ε αξκόδηα επηηξνπή ζα έρεη νξζά απνθαζίζεη εάλ ραξαθηεξίζεη δηαηεξεηέν ην παξαηεξεηήξην. Άιισζηε, εάλ δελ ην θάκεη, κπνξεί λα ηδεί θαλείο ζην κέιινλ λα γίλεηαη κηα βίιια ή έλα μελνδνρείν ζε απηήλ ηελ κνλαδηθήο νξαηόηεηαο θαη θπζηθήο νκνξθηάο πεξηνρή ή λα ηδεί επάλσ ηνπ κηα αλεκνγελλήηξηα πνπ κε ηελ όςε ηεο θαη ην βνπεηό ηεο ζα ζβήλεη θάζε ίρλνο ηζηνξηθήο κλήκεο. Με ηηκή Αύγνπζηνο 2009

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 EAAHNIKH AHMOKPATIA NOMOZ AAKQNIAZ AHMOZ BOIQN AHMOTIKO AIAMEPIZMA BEAANIAIQN K(ppaar) A n O Z H A Z M A EK TOU TipaKTiKOu Zuv 6pida UJ<; TOTTIKOU ZuupouAiou api6 j 6/ Api8u.6c; attocpdaecoc; 6 Zia BeAavi5ia arjijepa ang 7 unvoq llouviou TOU ETOUC; 2009 r][iipa KupiaKq KQI cbpa M.M. KOI aro ypacpeio TOU TOTTIKOU Aia^iepiouaToq BeAaviSicov auvesplaae TO TOTTIKO auu.pouaio TOU TOTTIKOU 6iau. piauatoc; BeAaviSicov TOU Ar uou Boicov, OaTepa airo TTpoaKAnar) TOU TrpoeSpou TOU TOTTIKOU auupouaiou, aupcpoava pe Tiq SiaTd^ei^ TOU N. 3463/2006 Trepi A.K.K. [ dp9po 130] ZTI" auvespfaar) erri auvoaou Tpioov peaoov (3pe9r Kav: 1] ZTeAioq KapaT^rjq [FlpoeSpoc;] 2] MapouAn AVTWVOIKOU [MeAoq] 3] Iwdvvriq KOUVOUTTQC; [ MeAog] Trjv Trjpnan TOJV TrpaKTiKcbv aveaa 3 o TTp6e6po<; TOU TOTTIKOU au jpouaiou, Aoyoo atrouaiag TOU uttaaar Aou TTOU ex^i opiagef JJE TPJV arrocpaon auvespiaan TrapeaTn KQI o TrposSpoq TOU Zuv6ea jou BeAaviSicoTcbv «H MupTi6iu)Tiaaa» K. navayicotriq TPITTOVTIKQC;. O ripoespoq.acpou SiaTriaTwae on TO T.Z. (3piaK Tai ae vopipn atraptia KQI eiariyouusvoi; TO TTPCOTO 6 ua r\\i pf\a\aq 5idiTa^n^ ^ S O TO apigjj 5296/ EYYpacpo TOU Aipou (J TO OTTOIO jja<; 6ia(3ipaa TO apisp YnnO/ANZAK/46793/1 191/ YYpa<po TOU YTTOUPYEIOU FloAiTiouou Tqq FEViKriq A/vaq? AvaaTuAwan? Mouaeiuov KQI TexviKCOV epyoov j 6 ja XapaKTr)pia j6q rj Ml w? uvr J iou TOU FEPMANIKOY NAYTIKOY flapathphthploy TTOU ppioketai iranafov TOU oikiajjou B Aavi6ia TOU Ar (jou Boiwv, aujjcpajva j TO OTroio YIVETQI GETIKP) iar Yn a n Y a T X a P akt np CT M6 we, (jvr) JEiou, auu.(pu>va JJE TO dp8po 6 Trap. If TOU N. 3028/2002, TOU auykpottifjatoi; TOU l~ p javikou NQUTIKOU flapatripnthpiou, SIOTI attot A i jia anijavtikn KOTaaKEun pe ei5ikr xpn "H. TTOU aveyeperike TO 1942 QTTO TOU Tepijavouc;, TrpoK i j vou va xpn a M OTroir 9 i W( > VQUTIKO TrapaTripnTHpio KQI v v w Jr TOU T.Z. BsAaviSicov Y Q TOV xapaktip^m 0 H MT TOU x; (Jvr)(J iou. auvexeia o TrpoeSpog eitre OTI 6Aoi ua^ exoupe akouaei TI^ lotopie^ TCOV YOVEOOV yia TO TTUK; KQTaaKeuaaTriKS OTPIV KQTOxn onro TOU reppavouq TO FepijaviKO QUTO TO OTroio aujjcpcava p (japtupie^ eixav TTiTax8 i KQTOIKOI QTTO TPJV euputepr) Trapxia^ ETTiSaupou Aipqpa^ KaGcoq KQI yia TO TTW^ j Tqv OTTia9oxwpno"n 01 fep javoi Trripav OTI utropouaav acpou irpajta ykpeuiaav THV aketrn TOU KTipiou. Aoyoo TQ? Sean? TO Y PM QV K 6 QUTO TrapaTr pr Tr pio attoteaei ar M io ava^opdq yia Touq KaTokoug KQI eivai avattoattaata auvseseuivo IJE Tqv lotopikri uvriur) TOOV KaToiKoov THV Trepfo5o TH<; l~ pu.c(vikr c; KaToxn? KQI yia QUTO 6ev utrdpxei KdToiKoq KQI ETriaK8TTTr q TOU x^piou TTOU 6ev 6a TTiaK (p9ei TO KTipio QUTO, yia TOUTO iar)you jai OTToog GETIKQ yia TOV xapaiar pia j6 QUTOU wq jvrim iou KCN KdA O TO auppouaio va onrocpaaiaei To TOTTIKO ZujjpouAio acpou QKOUOE Tqv ianyn a n TOU TTpo 5pou, Aap UTTOHJH TO TTIO TTdvoo ava9 p6 j vo EYYPQ^O TOU Ar jou, Tqv iar)yn ar l TOU YTTOUPYEIOU floaitia Jou KQI YKpiv i ir v t\af\yr\ar\ TOU npoespou KQI au j(pajvci OTTW? TO TEPMAN1KO NAYTIKO HAPATHPHTHPIO TTOU ppfaketai ata

24 > Y ia TOU S AOYOU^ TTOU ci5ikotcpa avacpspovrai O"rr v iarjyno"n THS A/van NEOTEPH? KOI ZuYXPOvrj? APXITSKTOVIKH^ KAnpovopiac; TOU YTTOUPYEIOU H TTapouaa atrocpaaq eaa(3 au^ovta api9po 6 Acpou auv TdYn KQI UTTOYpacpeTai. Ta Me MapouAq AVTCOVQKOU Kouvourra^ BeAavi6ia Au9n J p6v O FlpoeSpoq TOU T.Z. ZTEAIOZ KARATZHZ

25 EAAHNIKH AHMOKPATIA YlTOYPrElO noaitizmoy & TOYPIIMOY FINIKH AIET0YNZH ANAZTHAQZHZMOYIEON KAI TEXNIKQN EPT1QN AIET0YNZH NEQTEPHI KAI ZYTXPONHIAFXTTHCTONIKHZ KAHPONOMIAI TMHMAA' Ap. FlpoJT: YnnO/ANZAK/ / 2093 Tax. Aieu9uv<jr): Eppou 1 7, FTA. IUVTO<YM(XTOC; Tax- Kd)5iKO«;: nanpo^opleq: ZTEC^CXVOU lu><xvvn<; Tr)Aecf>ujvo rp«m Jorrei.o«;: (210) Fax: (210) TAMEIO E0NIKHZ AMYNAI (T-E0.A.) OaAAou & riutcxkou 1 0 T.K , AGnvcx Tr)A.: KOLV.: 1. f.e.n. MecroyeLcov 229, T.K , 2. KTriMaTiKii YTiripecrLa AniJoaLou N. T.K , IiTcxpTri (N. 3. NoMapxiaKii AuToSioLKticrri N. 'Oeuuvoc; & AuotALod; 85, T.K , 4. AtiMO(; BoicJbv T.K , NecxrroAri N. AcxKtwvLcxc; 0EMA: «fep JcxvLK6 NKUTIKO Arijjou Bo'itbv, oro N. / 5. ZuAAoyo^ BeAaviSicuTUjv «H MupTL8Ld)TLao-a» 72, T.K , Kopu5aAA6c; * TrAricrLov TOU oikiamou BeA(xvL8L(x TOU To FepyavLKO NCXUTLKO TTcxp(XTr pri T np -O gplaketcxi arn x^pcrovricro TOU McxAea, Trepioxn TTOU eivai yvoucmi KCXI cog «Kop4>OK«crreAo», ae (JiKpti ocrroorofcrri CXTTO TO BeAavLSicx TOU Ar] jou BOLCJUV N. AaKoovicxg. OpOKeLTaL yicx evcx auykpotrikicx KTipiauv TTOU K(XTCXcrKeu<xoTr Ke TO CXTTO TOU<; H AieuSuvari M«<; veru (XTTO (xutoipla arriv Trepioxn KCKL cxttotutrcxjcrri TUJV KTiploov TOU ZuyKpOTtiiJcxToc; eianyrigrike TO x^p^kthpi-ctmo TOU cue; (jvptjelou, au jcj>ujvo( pe TU; 5L(XT(X^ei<; TOU ap6pou 6 Trap, ly TOU N. 3028/2002 Tux Tpv TrpooTaalcx TOOV K«i ev yevet Trig noalticrrikrig KAppovoMi.o<c;» (0.E.K. 153/A/ ). To 6eMO< eiar)x6n irpog au^r]triar KCXL THV KCXTW Nopov NecoTepaiv Mvni-ieiaiv (K.Z.N.M., Iuve8plcxoT 27^ ) aro KevTpiKO ItAiSa In

26 To Iu(j 3ouXLO ono<t>a>vou<; cxve 3ocXe Tr) Xriipn yvo> Jo66Tr crr c; «... TrpOKeiMevou o cjxxkexoc; vex eijttxoutlorei (J TT6pCXlT6pa) OTOlXeiCX, KUplooq CTC OTL CXct>Op(X TO l6loktr aio(k6 rrou 5ie-rrei TO UTTO e^etcxaq KTLCTIJ«, KCXI TI- V e^cxpijoyn cxvticrroixcx, TOJV TOU VO JOU». KCXTOTTIV TCXJV cxvoitepco TTcxpcxKcxXou je vex ucx(; evrimepaicrete crxetiktx pe TO i6ioktnaio(k6 KCX0eoTci)^ TOU luykpotiiucxtoq Kcx0uj<; KCXL KcxGe cxxxr) crxetlkti TrXripo^opicx TTOU 9cx 3or)6oucre orr v TrXnpecrrepri TeKunpLcoan TOU cxvaitepai EaauT. Aicxvouri rnno/aniak (i) lte4>cxvou I. (1 ) H npo'icrrcxmevri rr\c, A0r]vcx A0cxvcxaicx5ou

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα