Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015

12 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 Α. ΔΗΑΓΩΓΖ Σν εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. ην εηήζην πξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015 κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ Κχξηνο ζηφρνο απνηειεί ε ζπκβνιή - ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο: ζηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ ζπλδξνκή ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη απαζρνιεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε ηελ πηνζέηεζε κνληέινπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αζηηθνχ ή δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο ηεο πεξηνρήο. Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΗΖΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ε επηρείξεζε ζα πινπνηήζεη ην έηνο 2015 ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ίδξπζεο ηεο. Αγγίδνπλ ηνλ ηνκέα ηεο ππνζηήξημεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο βξεθηθήο παηδηθήο ηξίηεο ειηθίαο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ Βνήζεηα ζην πίηη ή Καη νίθνλ Φξνληίδα πληαμηνχρσλ, Βξεθηθφο, Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο θαη Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Μνπζηθήο ρνιήο, ηεο Φηιαξκνληθήο θαη ησλ Γεκνηηθψλ Υνξσδηψλ (ελειίθσλ θαη παηδηθψλ). Γηα ην έηνο 2015 επίζεο πξνβιέπεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ λεντδξπζέληνο Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. πγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2015 πξνβιέπνληαη: Σνκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Βνήζεηα ζην πίηη Λεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη ην νπνίν κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ (θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο θαη νηθνγελεηαθνί βνεζνί) παξέρεη ζε ειηθησκέλνπο θαη άηνκα πνπ ρξήδνπλ θαη νίθνλ βνήζεηα θνηλσληθέο, ζπκβνπιεπηηθέο ηαηξηθέο θαη ππεξεζίεο νηθηαθήο θξνληίδαο. Η κνλάδα Βνήζεηα ζην πίηη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ), ζηνρεχεη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ παξακνλή ηνπο ζην νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηελ απνθπγή ρξήζεο ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο ή θαηαζηάζεσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο θαη πγηνχο δηαβίσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ζηφρν απνηειεί ε απνδέζκεπζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ηνπο ζηελ απαζρφιεζε, ε ζηαδηνδξνκία θαη ν ζπκβηβαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή.

13 Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ Σα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.) είλαη Μνλάδεο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη παηδηά ειηθίαο 6-12 ρξφλσλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο. θνπφο ησλ ΚΓΑΠ ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κε αηνκηθή ή νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ή κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ γνληψλ. Σν ΚΓΑΠ παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: Τγηεηλή θαη αζθαιή απαζρφιεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο, Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ έθθξαζεο. ςπραγσγίαο, άζιεζεο, Αλάπηπμε θηιηθψλ δεζκψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξαπνκπή ζε θνξείο πνπ παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Βξεθηθόο θαη Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο Οη Βξεθηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί είλαη νη Μνλάδεο πνπ θξνληίδνπλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο απφ 8 κελψλ κέρξη 2,5 εηψλ θαη απφ 2,5 έσο 5 εηψλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο. θνπφο ηνπ βξεθηθνχ θαη βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ είλαη ε θαζεκεξηλή θχιαμε, θξνληίδα, εκεξήζηα δηαηξνθή, δηαπαηδαγψγεζε θαη ςπραγσγία λεπίσλ θαη βξεθψλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ, ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε πξνπαξαζθεπή ηνπο γηα ηε θπζηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ο Βξεθηθφο θαη Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: Τγηεηλή θαη αζθαιή παξακνλή, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θάζε ειηθίαο θηινμελνχκελσλ παηδηψλ, ζε θηίξην θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζην άξζξν 3, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Απαζρφιεζε, δηαπαηδαγψγεζε, παηρλίδη, ςπραγσγία, αλάπαπζε, ςπρνινγηθή βνήζεηα αλάινγα κε ηελ ειηθία. Μέξηκλα γηα ηελ νκαιή ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη πγηεηλή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Τγηεηλή θαη επαξθή δηαηξνθή κε ζσζηή πνηνηηθή ζχλζεζε. Φξνληίδα γηα ηελ αηνκηθή θαζαξηφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηεο Μνλάδαο. Σαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε απφ παηδίαηξν κε ηνλ νπνίν έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ε Δπηρείξεζε θαζψο θαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ επί ηαηξηθψλ ζεκάησλ ησλ παηδηψλ ηνπο. ΣΟΜΔΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Λεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Μνπζηθήο ρνιήο Αηγηλίνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ θαη ησλ Φηιαξκνληθψλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ. Παξάιιεια δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα εθδειψζεσλ. πγθεθξηκέλα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ε Φηιαξκνληθή

14 ηνπ πξψελ Γήκνπ Μεζψλεο, ε Φηιαξκνληθή ηνπ πξψελ Γήκνπ Αηγηλίνπ, ε Φηιαξκνληθή ηνπ πξψελ Γήκνπ Κνιηλδξνχ θαη ε Γεκνηηθή Μνπζηθή ρνιή Αηγηλίνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ. Πξνβιέπεηαη ε δηνξγάλσζε ηκεκάησλ θηιαξκνληθήο, δεκνηηθήο ρνξσδίαο, ηκεκάησλ παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλνπ ρνξνχ, ζεάηξνπ θιπ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε δαζθάισλ κνπζηθήο γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη ζε δεθαπέληε άηνκα. Πξνβιέπεη αθφκα ηελ επηκέιεηα γηα ην πξφγξακκα καζεκάησλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ εθκάζεζεο, ηελ ηήξεζε παξνπζηνινγίνπ ησλ καζεηψλ. Η ελαζρφιεζε κε ηηο ηέρλεο θαη ην πλεχκα πνπ μεθίλεζε ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο πεξηζηαζηαθά έπξεπε λα πάξεη κηα πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Η χπαξμε ηεο Γεκνηηθήο Μνπζηθήο ρνιήο απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ πηζηνπνηεκέλε θαη πνηνηηθή κνπζηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ ηεο. Η Μνπζηθή ρνιή εληάρζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε ηε θξνληίδα ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ. Σν πξνεγνχκελν λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Μνπζηθή ρνιή Αηγηλίνπ» αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε αξηζκ: (Κ.Δ.Σ.Υ.Ν /70824/ /ΦΔΚ 1764). Οπζηαζηηθά ιεηηνχξγεζε ην δηδαθηηθφ έηνο / /2012 κε ηα εμήο ηκήκαηα. 1. Σκήκα Κιαζηθήο Καηεύζπλζεο Α. ρνιή Βηνιηνχ, δπλακηθφηεηαο έμη (6) καζεηψλ Β. ρνιή Πιήθηξσλ Πηάλν, 2 ηκήκαηα είθνζη (20) καζεηψλ Γ. ρνιή Κιαζηθήο Κηζάξαο, 2 ηκήκαηα ηξηάληα (30) καζεηψλ 2. Μνπζηθή Πξνπαηδεία Σξία (3) ηκήκαηα, δπλακηθφηεηαο ηξηάληα (30) παηδηψλ κε έκθαζε ζην ξπζκφ ησλ θξνπζηψλ. 3. ρνιή Θεσξεηηθώλ Σξία (3) ηκήκαηα, δπλακηθφηεηαο είθνζη πέληε (25) παηδηψλ. 4. Σκήκα Διιεληθήο Μνπζηθήο Παξαδνζηαθήο Καηεύζπλζεο Δθκάζεζε παξαδνζηαθώλ νξγάλσλ ρνιή γθάηληαο, δπλακηθφηεηαο δέθα (10) αηφκσλ (απηνρξεκαηνδνηνχκελα). Τπάξρεη πξφβιεςε θαη γηα εθκάζεζε άιισλ παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ (Καβάιη, Μπνπδνχθη, Μπαγιακάο, Αθνξληεφλ, παξαδνζηαθά θξνπζηά θ.ά.) Η Μνπζηθή ρνιή εθηφο απφ θέληξν Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη θαη θνξέαο πνιηηηζκνχ, ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηελ θαιιηηερληθή δσή ηνπ ηφπνπ καο. Έρνπλ νξγαλσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ελδηαθέξνπζεο πξσηνβνπιίεο θαη πνηθίιεο εθδειψζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ Γήκνπ. πλεξγάδεηαη κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο ζην δηεπξπκέλν Γήκν θαζψο θαη κε ηελ πεξηθέξεηα. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά πεξηιακβάλεη κνπζηθέο θαιιηηερληθέο παξαζηάζεηο θάζε κήλα.

15 Οη Φηιαξκνληθέο πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα ελεξγψλ κειψλ αιιά θαη λέα ηκήκαηα (θπηψξηα). Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα δεκνηηθψλ ρνξσδηψλ, κεηθηέο (Αηγηλίνπ, Κνιηλδξνχ θαη Μεζψλεο) 80 αηφκσλ, παηδηθή 25 αηφκσλ θαη λεαληθή 20 αηφκσλ. Οη αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη δηνηθεηηθά. πλεπώο νξηδόληηα ζε όιεο ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ππάξρεη ε αλάγθε ηεο δηνηθεηηθήο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο όισλ ησλ ελεξγεηώλ. Γ. Καηαλνκή δξάζεσλ κέζα ζην έηνο 2015 δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο Οη παξαπάλσ δξάζεηο θαηαλέκνληαη αλά έηνο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο νξίδεηαη απφ 01/01/2015 έσο 31/12/2015. ηνλ πίλαθα νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κελψλ, αλά έηνο, θαηά ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη ε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή έρεη εθηεζεί ζην παξαπάλσ ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ. Α/Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΣΟ 2015 (αξηζκόο κελώλ) 1 Μνλάδα πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη 12 2 Λεηηνπξγία ηκεκάησλ θηιαξκνληθήο, κνπζηθήο ζρνιήο, δεκνηηθώλ ρνξσδηώλ 12 3 Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο 12 Παηδηώλ 4 Βξεθηθόο θαη Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο 12 5 Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο Σελ πεξίνδν πνπ ζα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα απφ ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ Γ. Αηηηνιόγεζε ηεο ζύλδεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΣΑ χκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα νη Γήκνη έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο: Οη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αθνξνύλ, θπξίσο, ηνπο ηνκείο: α) Αλάπηπμεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Η πξνζηαζία, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη πεξηνρψλ, ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ θαη ησλ ήπησλ ή αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

16 2. Η κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 3. Ο εμειεθηξηζκφο, ε επέθηαζε ειεθηξηθψλ δηθηχσλ θαη γεληθφηεξα δηθηχσλ ελέξγεηαο, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο, θαζψο θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 4. Η κειέηε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε βηνηερληθψλ θέληξσλ θαη θηηξίσλ ζηηο εηδηθέο βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο δψλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 5. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπο. 6. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο. 7. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, φπσο έξγσλ νδνπνηίαο, ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, αληηπιεκκπξηθψλ θαη εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ. 8. Η εθπφλεζε, πινπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ζέξεηξσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο θαη δηαθνπψλ. 9. Η δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ ηεο δψλεο ιηκέλα δηθαηνδνζίαο ηνπο, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ιηκεληθψλ έξγσλ. 10. Η ίδξπζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ. 11. Η θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πγξψλ θαπζίκσλ. 12. Η δηαρείξηζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θηηξίσλ. 13. Η εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δαζψλ. 14. Η δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ θαη βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη απνθαιππηφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη απφ ην Γεκφζην. β) Πεξηβάιινληνο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Η εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 2. Η πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ απφ ηελ αιηεία (ιηκλνζάιαζζεο, ιίκλεο, ηρζπνηξνθεία, πνηακνί) θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο. 3. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 4. Η θαζαξηφηεηα φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο, ε απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία.

17 5. Η παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ δηαζέηνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ, ηδίσο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ δαζηθφ ραξαθηήξα. 6. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 7. Η κειέηε, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ νηθηζηηθήο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο. 8. Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε ησλ πεξηνρψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζεηαη εθκεηάιιεπζε νξπθηνχ πινχηνπ θαη εγθαζίζηαληαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. 9. Η ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη ρξήζεσλ γεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 10.Ο θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ε παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. γ) Πνηόηεηαο Εσήο θαη Δύξπζκεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πόιεσλ θαη ησλ Οηθηζκώλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Η εμαζθάιηζε θαη δηαξθήο βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά φπσο ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, αθαιάησζεο, ηειεζέξκαλζεο, έξγσλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ, ρψξσλ αλαςπρήο, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 2. Η ζπκκεηνρή ζην έξγν ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο θαη ε δηελέξγεηα κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθίλεζε θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαζψο θαη ε κεηαθνξά γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ αλαςπρή απηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 83 θαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 3. Ο θαζνξηζκφο, ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 4. Η ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ν θαζνξηζκφο πεδνδξφκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ε απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ θαη γεληθφηεξα ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 5. Ο θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, γηα άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, θαηά ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηακνλή κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 6. Ο θαζνξηζκφο ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 7. Η πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηε δεκηνπξγία Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο. 8. Ο πξνζδηνξηζκφο εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ίδξπζεο θαη εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο πνπ επεξεάδνπλ ην θπζηθφ,

18 πνιηηηζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή, θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 9. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ζην πιαίζην ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο. 10. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, φπσο ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ, ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, ν έιεγρνο ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηξνρνθφξα, ε πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα θαη ε δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 11. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ, φπσο ν έιεγρνο ζήκαλζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνχο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθηχνπ, ε ιήςε κέηξσλ θαη ν έιεγρνο γηα ηελ πξνζηαζία απφ επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, απφ έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη γεληθφηεξα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ. 12. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 13. Η κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 14. Η νλνκαζία ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθνξίαο θαη ε αξίζκεζε θηηζκάησλ. δ) Απαζρόιεζεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Η πινπνίεζε ή ε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 2. Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θαη θπξίσο ησλ πιεζπζκψλ ησλ νξεηλψλ, αγξνηηθψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη επξσπατθνχ ζρεδηαζκνχ. 3. πκβνιή ζηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ηνπο αλέξγνπο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηε δεκηνπξγία Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπο. ε) Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ φπσο παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, βξεθνθνκείσλ,

19 νξθαλνηξνθείσλ, θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θ.ιπ. θαη ηε κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 2. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 3. Η κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ, κε ηελ παξαρψξεζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ νηθνπέδσλ ζε απηνχο ή κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, εηδψλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο θαηά ηηο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα. 4. Η ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 5. Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 6. Η πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλφηεηαο. ζη) Παηδείαο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Η θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε θαζαξηφηεηα θαη ε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 2. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ. 3.Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ. 4. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 5. Η εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θ.ιπ., θαζψο θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 6. Η πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ, θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ. 7. Η επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο.

20 8. Η δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. 9. Η πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 10. Η αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 11. Η θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ γπκλαζηεξίσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο. 12. Η πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. δ) Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. 2. Η δηαηχπσζε εηζήγεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 3. Η δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκφο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Από ηελ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ, είλαη θαλεξή ε ζύλδεζή ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΣΑ. Δ. Κνζηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηώλ ζε εηήζηα βάζε Πξνϋπνινγηζκόο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πγθεληξσηηθά αλά δξαζηεξηφηεηα θαη έηνο ην θφζηνο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: Α/Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΣΟ 2015 Πνζό ζε επξώ 1 Λεηηνπξγία ηκήκαηνο θηιαξκνληθήο, κνπζηθήο ζρνιήο, δεκνηηθψλ ρνξσδηψλ 2 Μνλάδα πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» ή «Καη νίθνλ θξνληίδα ζπληαμηνχρσλ» , ,00 3 Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ,00 4 Βξεθηθφο θαη Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ,37 5 Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο ζα θαιπθζνχλ απφ ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ ύλνιν ,37

21 Αλάιπζε πξνϋπνινγηζκνύ αλά δξαζηεξηόηεηα: I. Λεηηνπξγία ηκήκαηνο Μνπζηθήο ρνιήο- Φηιαξκνληθήο Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί Δηδηθόηεηα Άηνκα Δηήζηεο απνδνρέο ύλνιν 2015 (12 κήλεο) Καζεγεηέο , ,00 κνπζηθήο Γεληθό ύλνιν , ,00 Β. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ Δίδνο εμόδσλ Μεληαία δαπάλε ύλνιν 2015 (12 κήλεο) Αλαιψζηκα θαη 208, ,00 γξαθηθή χιε Γηάθνξα έμνδα 95, ,00 (ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά, θαχζηκα ζέξκαλζεο, θσηηζκφο) Έμνδα πξνβνιήο & 41,67 500,00 δηαθήκηζεο Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ 416, ,00 Δλνίθηα 566, ,00 Γεληθό ύλνιν 1.329, ,00 Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Δίδνο επελδπηηθήο ύλνιν 2015 (12 δαπάλεο κήλεο) Πξνκήζεηα κνπζηθψλ 5.000,00 νξγάλσλ θαη κνπζηθνχ εμνπιηζκνχ Γεληθό ύλνιν 5.000,00 Σν αλσηέξσ πνζό κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί νξγάλσλ ην επηβάιινπλ. αλ νη αλάγθεο πξνκήζεηαο κνπζηθώλ

22 Γ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΥΟΛΗ Ηαλνπάξηνο: Δπίζθεςε γηα παξαθνινχζεζε πλαπιίαο ζε θξαηηθή νξρήζηξα Β. Διιάδαο. Φεβξνπάξηνο: Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη κνπζηθψλ εθδειψζεσλ κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ ηεο επεηείνπ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Κνιηλδξνχ ηεο 22αο Φεβξνπαξίνπ Οξγάλσζε Απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ. Μάξηηνο: Μνπζηθή εθδήισζε ρνξσδηψλ. Απξίιηνο: πλαπιία ζε εθθιεζηαζηηθφ ρψξν κε ζέκα ηα Πάζε θαη ε Αλάζηαζε. Μάηνο: Μνπζηθή Παξάζηαζε. Ηνύληνο: Μνπζηθή θαινθαηξηλή εθδήισζε κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηεο Μνπζηθήο ρνιήο. Ηνύιηνο: Φεζηηβάι Β. Πηεξίαο. Οθηώβξηνο: πλαπιία ησλ θαζεγεηψλ γηα φια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ. Ννέκβξηνο: Μνπζηθφ αθηέξσκα ζε Έιιελεο ζπλζέηεο. Γεθέκβξηνο: Υξηζηνπγελληάηηθε πλαπιία ησλ καζεηψλ ηεο Μνπζηθήο ρνιήο. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΥΗΣΡΑ 1. Κάιαληα Πξσηνρξνληάο (01.01) 1. Γηνξηή Θενθαλείσλ (06.01) 2. Δπαλάζηαζε Κνιηλδξνχ (22.02) 3. 25ε Μαξηίνπ Παξέιαζε Καηάζεζε ζηεθάλσλ (25.03) 4. Μ. Παξαζθεπή 5. Πεξηθνξά εηθφλαο (15.08) 6. 28ε Οθησβξίνπ Παξέιαζε- Καηάζεζε ζηεθάλσλ (28.10) 7. Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ ( 24.12) 8. Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε ζε ζρνιεία (Γεθέκβξηνο 2015) 9. Δθδήισζε κε δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζην Πνιχθεληξν 10. Δθδήισζε κε δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζηελ πιαηεία Ληβαδίνπ 11. Δθδήισζε ζηε Καηεξίλε (ζπκκεηνρή) 12. Πεξηθνξά εηθφλαο Αγ. Παξαζθεπήο (26.07) 13. Πεξηθνξά εηθφλαο Αγ. Γεσξγίνπ, Μαθξχγηαινο 14. Πεξηθνξά εηθφλαο, Παιαηνρψξη Αιεμάλδξεηαο, Αγθαζηά θαη Ν. Πξφδξνκν Ηκαζίαο 15. πκκεηνρή ζε έλαξμε θαη ιήμε αγψλσλ 16. Δθδήισζε κε ειαθξνιατθά ηξαγνχδηα ζην Πνιχθεληξν 17. Κεδείεο επηθαλψλ πξνζψπσλ 18. πκκεηνρή ζε εθδειψζεηο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ «Ν. Λνχζεο» 19. πκκεηνρή ή/ θαη δηνξγάλσζε δηάθνξσλ ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ (Φεζηηβάι κνπζηθήο ) ζηελ Πηεξία ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 20. Πεξηθνξά εηθφλαο Παλαγίαο (15 Απγνχζηνπ) Ν. Αγαζνχπνιε 21. Πεξηθνξά εηθφλαο Απνζηφινπ Παχινπ (29 Ινπλίνπ) Μεζψλε 22. Πεξηθνξά εηθφλαο Αγίαο Παξαζθεπήο (26 Ινπλίνπ) Π. Διεπζεξνρψξη

23 Οη παξαπάλσ εθδειψζεηο θνζηνινγνχληαη γηα ην έηνο 2015 κε ην πνζφ ησλ ,00 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΟΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ: 2015 Α+Β+Γ+Γ= ,00 Δπξψ ΗI. Μονάδα προγράμμαηος «Βοήθεια ζηο πίηι» Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί Δηδηθόηεηα Άηνκα Μήλεο Μεληαίεο απνδνρέο (ύλνιν απνδνρώλ: Μηθηέο απνδνρέο θαη εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ) Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί ύλνιν 2015 (12 κήλεο) , ,69 Ννζειεπηέο , ,56 Οηθηαθνί Βνεζνί Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ Γεληθό ύλνιν , , , , , ,00 Β. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ Δίδνο εμόδσλ Μεληαία δαπάλε ύλνιν 2015 (12 κήλεο) Αλαιψζηκα 100, ,00 Φάξκαθα 300, ,00 Έμνδα κεηαθηλήζεσλ 300, ,00 Γηάθνξα έμνδα 50,00 600,00 (ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά, θαχζηκα ζέξκαλζεο) Έμνδα πξνβνιήο & ,00 δηαθήκηζεο πληήξεζε ,00 κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ζέξβηο, ηέιε θπθινθνξίαο, αζθάιεηα θηι) πληήξεζε ,00 ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθ. πγθξνηεκάησλ Γεληθό ύλνιν 840, ,00

24 Γ. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ Δηδηθόηεηα Άηνκα Μεληαίεο ύλνιν 2015 απνδνρέο (12κήλεο) Λνγηζηήο 1 200, ,00 Γεληθό ύλνιν 1 200, ,00 Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Δίδνο επελδπηηθήο ύλνιν δαπάλεο 2015(12κήλεο) Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ 1.300,00 κεραλεκάησλ Πξνκήζεηα 3.000,00 ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ Γεληθό ύλνιν 4.300,00 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «Βνήζεηα ζην πίηη» 2015 Α+Β+Γ+Γ= ,00 Δπξψ Απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ (Άξζξν 22 παξ.1 πεξ. ζ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ - λ.2859/00) ΗII. Μονάδες Κένηρο Γημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί Δηδηθόηεηα Άηνκα Μήλεο Μεληαίεο απνδνρέο (ύλνιν απνδνρώλ: Μηθηέο απνδνρέο θαη εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ) Νεπηαγσγνί, παηδαγσγνί θαη εθπαηδεπηέο Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ύλνιν 2015 (12 κήλεο) , , , ,00 Γεληθό ύλνιν , ,00

25 Β. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ Δίδνο εμόδσλ Μεληαία δαπάλε ύλνιν 2015 (12 κήλεο) Αλαιψζηκα 3.000, ,00 Φάξκαθα 41,67 500,00 Έμνδα κεηαθνξάο 250, ,00 καζεηψλ Γηάθνξα έμνδα 1.100, ,00 (ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά, θαχζηκα ζέξκαλζεο, είδε θαζαξηφηεηαο) Έμνδα πξνβνιήο & 125, ,00 δηαθήκηζεο Έμνδα ζπληήξεζεο 833, ,00 θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γεληθό ύλνιν 5.350, ,00 Γ. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ Δηδηθόηεηα Άηνκα Μεληαίεο ύλνιν 2015 απνδνρέο (12κήλεο) Σερληθνί 1 416, ,00 Λνγηζηήο ,00 Γεληθό ύλνιν ,00 Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Δίδνο επελδπηηθήο ύλνιν 2015 δαπάλεο (12κήλεο) Πξνκήζεηα επίπισλ 8.200,00 Γεληθό ύλνιν 8.200,00 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΓΑΠ: 2015 Α+Β+Γ+Γ= ,00 Δπξψ Απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ (Άξζξν 22 παξ.1 πεξ. ζ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ - λ.2859/00)

26 IV. Μονάδα Βρεθικού και Βρεθονηπιακού ηαθμού Α. ΠΡΟΩΠΗΚΟ Πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί Δηδηθόηεηα Άηνκα Μήλεο Μεληαίεο απνδνρέο (ύλνιν απνδνρώλ: Μηθηέο απνδνρέο θαη εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ) Νεπηαγσγνί, παηδαγσγνί θαη εθπαηδεπηέο Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ύλνιν 2015 (12 κήλεο) , , , ,00 Γεληθό ύλνιν , ,96 Β. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ Δίδνο εμόδσλ Μεληαία δαπάλε ύλνιν 2015 (12 κήλεο) Αλαιψζηκα 2.000, ,00 Φάξκαθα 57,95 695,40 Γηάθνξα έμνδα 800, ,00 (ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά, θαχζηκα ζέξκαλζεο, είδε θαζαξηφηεηαο) Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ 375, ,00 Έμνδα πξνβνιήο & 100, ,00 δηαθήκηζεο Έμνδα ζπληήξεζεο 500, ,00 θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Έμνδα ζπληήξεζεο 100, ,00 επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ Γεληθό ύλνιν 3.932, ,40 Γ. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ Δηδηθόηεηα Άηνκα Μεληαίεο ύλνιν 2015 απνδνρέο (12κήλεο) Παηδίαηξνο 1 583, ,00 Λνγηζηήο 1 400, ,00 Γεληθό ύλνιν 2 983, ,00 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΒΡΔΦΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ: 2015 Α+Β+Γ= ,37 Δπξψ

27 Απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ (Άξζξν 22 παξ.1 πεξ. ζ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ - λ.2859/00) Σ. Τπνινγηζκόο ησλ ΔΟΓΩΝ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε εηήζηα βάζε (απνδεκηώζεηο γηα παξνρή ππεξεζηώλ, επηρνξεγήζεηο θιπ). πγθεληξσηηθά αλά δξαζηεξηφηεηα θαη έηνο ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε εηήζηα βάζε (απνδεκηψζεηο γηα παξνρή ππεξεζηψλ, επηρνξεγήζεηο θιπ). πεξηγξάθνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: ΔΟΓΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ Α/Α ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΣΟ 2015 Πνζό ζε επξώ 1 Λεηηνπξγία ηκήκαηνο ,00 θηιαξκνληθήο, κνπζηθήο ζρνιήο 2 Μνλάδα πξνγξάκκαηνο ,00 «Βνήζεηα ζην πίηη» ή «Καη νίθνλ θξνληίδα ζπληαμηνχρσλ» 3 Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο ,00 Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 4 Βξεθηθφο θαη ,37 Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ,37 5. Ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Δπηρείξεζεο από ηνλ Γήκν γηα ην νηθνλνκηθό έηνο. Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ε αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ επηρείξεζε γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ κείνλ ηα έζνδα απφ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαιπηηθά εθηέζεθαλ ζηα ηκήκαηα 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ»

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ» Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», για τα έτη 2014 και 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», για τα έτη 2014 και 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014».

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014». Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Αριθμός Απόφασης: 56/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 08/06/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011 ΓΖΜΟ ΑΡΩΝΗΚΟΤ Αξ. Πξση.506 Αξ. Απνθ. 5 Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 20/6-09-2011 της ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 02/10-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ΑΔΑ: ΩΚΨ7ΟΛΔ0-ΩΡΨ Αριθ. Αποφ. 28/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2016 της συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/23-2-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2012». Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Πολίτης Σπυρίδων

1. Καρφάκη Μαριάννα 2. Πολίτης Σπυρίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ «ΠΑΙ ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙ ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αριθ. Αποφ. 67/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10454/4.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 330/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 330/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10102/21.11.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/5/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.05.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα