ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΡΑΣΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ H Υπουργός Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ Μάϊος (Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Αττικής)

2 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιµοποιούµενοι όροι και συντµήσεις έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω: Ε.Π. ΟΡΟΣ ράση του Ε.Π. Πράξη του Ε.Π. Έργο του Ε.Π. Ε.Φ. ΕΕΑΕ Ε.Φ.. ικαιούχος ιεπιστηµονική Συνεργασία Συντονιστικό Ινστιτούτο Ενίσχυση/ ηµόσια απάνη Ιδία συµµετοχή Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου ηµοσιονοµική διόρθωση Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ΒΣΣΑ ΒΠΕ ΣΒΠΕ Ανάκτηση ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έγγραφο που καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων Σύνολο ενεργειών που πραγµατοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΣΠΑ. Κάθε δράση µπορεί να υλοποιείται µέσω µίας ή περισσότερων πράξεων ή έργων Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος, ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται Έργο που υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριµένης πράξης Ερευνητικός Φορέας Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης. Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν έργα ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός που εκτελεί έργο και λαµβάνει δηµόσια ενίσχυση. Είναι ο τελικός αποδέκτης της δηµόσιας δαπάνης. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, ως δικαιούχος νοείται κάθε φορέας που συνεργάζεται για την υλοποίηση του έργου Συνεργασία µεταξύ διαφορετικών Ινστιτούτων του ιδίου ή διαφορετικών Ερευνητικών Φορέων, καθώς και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας Το Ερευνητικό Ινστιτούτο που δρα ως κοινός εκπρόσωπος στη διεπιστηµονική συνεργασία Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων/έργων H διαφορά της δηµόσιας δαπάνης από τον συνολικό προϋπολογισµό έργου/πράξης, η οποία καταβάλλεται από τους δικαιούχους Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου από επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής πλευράς Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή σε µία πράξη Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης Βαθµολόγηση σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης του Ερευνητικού φορέα Βαθµός προτεινόµενου έργου Συνολική βαθµολόγηση προτεινοµένων έργων Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από το λαβόντα. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ιαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης Περιεχόµενο αιτήσεων χρηµατοδότησης Απαραίτητα ικαιολογητικά ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων ιασφάλιση του απόρρητου ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ...19 Έγκριση προτάσεων- διαδικασία για την υπογραφή Απόφασης Χρηµατοδότησης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Καταβολή Α όσης πληρωµής Καταβολή Β' όσης πληρωµής Καταβολή Αποπληρωµής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρόνος πραγµατοποίησης των δαπανών Παραστατικά απανών Τρόπος εξόφλησης παραστατικών Μεταφορά κονδυλίων ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΝ II & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ» 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Βασικός στόχος της ράσης «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-Κρηπίς» (προϋπολογισµού ,00 εκ. ευρώ) είναι η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και την ποιότητα προσφεροµένων προϊόντων και των υπηρεσιών. Η συνεχής δράση σε κρίσιµους τοµείς εθνικής προτεραιότητας, στους οποίους έχει αναπτυχθεί επιστηµονική αριστεία, καθώς και η ενίσχυση νέων κατευθύνσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν τα Ινστιτούτα σε αναπτυξιακή κατεύθυνση µε διεθνή αναγνώριση, αποτελούν επένδυση για το µέλλον τους. Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιοµηχανική/εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη) και η εν δυνάµει αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που θα προέλθουν από αυτήν µε την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστηµονικής στάθµης, τα οποία αποτελούν χρήσιµο εργαλείο στη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. Η υλοποίηση των έργων, τα οποία θα εγκρίνονται και θα υποβάλλονται από τα ιοικητικά Συµβούλια αυτών, θα γίνεται από τα Ινστιτούτα των Ερευνητικών Φορέων, από Συµπράξεις Ινστιτούτων του ιδίου ή διαφορετικών Ερευνητικών φορέων, καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Η ράση προκηρύσσεται σε εθνικό επίπεδο και χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ως εξής: Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π. 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια. Μακεδονίας». Η συνολική ηµόσια απάνη της ράσης για την περίοδο εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε ,00. Η κατανοµή της ηµόσιας απάνης στις 3 περιφέρειες µετάβασης και στις 8 περιφέρειες του στόχου 1 (οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΝ-ΙΙ), απεικονίζεται στον πίνακα 1: 4

5 Περιφέρειες στόχου 1 Περιφέρειες µετάβασης ```````````````````` ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β Αιγαίο, Κρήτη, Ιόν. Νησιά, Πελοπόννησος, υτ. Ελλάδα) Αττική Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Στερεά Ελλάδα - Νήσων Νοτίου Αιγαίου - ΣΥΝΟΛΟ Η ηµόσια απάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής µέσω της µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρµογών των περιφερειακών οικονοµιών. Η ενίσχυση (δηµόσια δαπάνη) κάθε έργου: α. θα βαρύνει την Περιφέρεια (αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα), στην οποία βρίσκεται ο ερευνητικός φορέας (ινστιτούτο), που επωφελείται από τη συγκεκριµένη πράξη β. στην περίπτωση συνεργασίας ινστιτούτων, θα βαρύνει τις περιφέρειες στις οποίες είναι εγκατεστηµένα τα ινστιτούτα που επωφελούνται από το έργο, ανεξάρτητα από του πού βρίσκεται η έδρα των αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων στα οποία ανήκουν. Η παρούσα ράση θα διαρκέσει έως την 30/7/2015. Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης, καθώς και οι προτάσεις των έργων, θα υποβληθούν από τα ιοικητικά Συµβούλια των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας έως τις 30/7/2012, θα αξιολογηθούν κάθε µια χωριστά και ως ενιαίο σύνολο, σύµφωνα µε τα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 9, και θα χρηµατοδοτηθούν µέχρι την κάλυψη του συνόλου της ηµόσιας απάνης του Πίνακα ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Συνοπτική Περιγραφή: Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιοµηχανική/εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη) και η εν δυνάµει αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από αυτήν µε την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστηµονικής στάθµης, µε απώτερο σκοπό τη στρατηγική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων (ΕΦ) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και τη διατήρηση ή τη προσέγγιση αριστείας στους ερευνητικούς τοµείς που αυτά δραστηριοποιούνται. Η επίτευξη του στόχου αυτού βασίζεται στην υλοποίηση συνδυασµού συγκεκριµένων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση στοχευµένων ερευνητικών δραστηριοτήτων έρευνας, οι οποίες είτε ήδη υπάρχουν είτε σχεδιάζεται να αναπτυχθούν. Οι προτάσεις των έργων υποβάλλονται από τα Σ των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας και αξιολογούνται από ιαθεµατικές Επιτροπές. Κύρια επιδίωξη των προτεινόµενων έργων είναι η δηµιουργία προστιθέµενης επιστηµονικής αξίας 5

6 ώστε να στηριχθεί η βιωσιµότητα των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και να βελτιωθεί η βασική ερευνητική δραστηριότητά τους και η διεθνής τους παρουσία. Τα προτεινόµενα έργα µπορεί να αφορούν δράσεις µεµονωµένων Ινστιτούτων ενός Ερευνητικού Φορέα ή διεπιστηµονικές συνεργασίες µεταξύ διαφορετικών Ινστιτούτων του ιδίου ή διαφορετικών Ερευνητικών Φορέων, καθώς και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. Στις διεπιστηµονικές συνεργασίες θα πρέπει να ορισθεί ένα Ινστιτούτο, ως Συντονιστικό Ινστιτούτο. Το Συντονιστικό Ινστιτούτο θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στον Ερευνητικό Φορέα που θα υποβάλει την πρόταση. Οι διεπιστηµονικές συνεργασίες ανάµεσα σε Ινστιτούτα που ανήκουν σε διαφορετικούς Ερευνητικούς Φορείς εγκρίνονται από τα ιοικητικά Συµβούλια αυτών και υπογράφεται σύµφωνο συνεργασίας από τους νοµίµους εκπροσώπους των Ερευνητικών Φορέων. (Παράρτηµα Α) Κάθε Ινστιτούτο µπορεί: Να ορισθεί σε µία µόνο προτεινόµενη διεπιστηµονική συνεργασία ως Συντονιστικό Ινστιτούτο ή Να µετέχει σε ένα µόνο προτεινόµενο έργο ως µεµονωµένο Ινστιτούτο. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να τεκµηριώνονται τα αναµενόµενα οφέλη που θα προκύψουν όσον αφορά στην επιδίωξη της επιστηµονικής αριστείας και όσον αφορά στις πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την εκµετάλλευση/αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων για την οικονοµία και την κοινωνία. Τα προτεινόµενα έργα πρέπει να εµπίπτουν θεµατολογικά στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές: - Ενέργεια και Περιβάλλον - Βιοεπιστήµες, Υγεία, ιατροφή - Φυσικές Επιστήµες, Υλικά - Επιστήµες Μηχανικού, Μεταφορές - Μαθηµατικών και Πληροφορικής, Επικοινωνίες, ίκτυα - Κοινωνικές Επιστήµες - Ανθρωπιστικές Επιστήµες. Συνοπτικά η ράση αναµένεται να οδηγήσει: Στην προαγωγή συντονισµένης και στοχευµένης έρευνας ως µέσο στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. Στη δηµιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της µελλοντικής εκµετάλλευσης του ερευνητικού προϊόντος των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. Στη διευκόλυνση της διασύνδεσης και αποτελεσµατικής αξιοποίησης του ερευνητικού ιστού της χώρας σε θέµατα έρευνας. Στην ενίσχυση της θέσης των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας στο Ευρωπαϊκό και ιεθνές ερευνητικό τοπίο. 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της ράσης είναι: Ο Ν.1514/85 (ΦΕΚ Α 13/1985 «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Το άρθρο 5, παρ. 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » των Υπουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & 6

7 Θρησκευµάτων, που αφορούν στην εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 268). Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο », όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/ (ΦΕΚ 53 Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις», και όπως αυτός κάθε φορά ισχύει). Το Π.. 274/2000 (ΦΕΚ Α 225) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηµατοδότησης (επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές µονάδες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Η υπ αριθ /ΕΥΣ1749/ «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β 540) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραµµάτων και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων (ΥΠΟΙΟ/Α.Π /ΓΑΑΠ 4632/ΕΥΘΥ1). Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999». Ο ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Αναφορικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας, θα πρέπει να τηρούνται, από τον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) και τους δικαιούχους, οι απαιτήσεις του Κανονισµού πλαισίου της Ε.Ε. και συγκεκριµένα του άρθρου 16 του (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου Συγκεκριµένα, οι δικαιούχοι των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκριθούν, συµφωνούν πως η έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, και του ΕΣΠΑ, ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Επιπλέον ισχύει και η υποχρέωση του δικαιούχου για την τοποθέτηση επεξηγηµατικής εµφανούς πινακίδας µετά την περάτωση του έργου. Στην εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα: Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α 50) για «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήµερα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ και σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. [Άρθρο 16 Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006], µια από τις παραµέτρους του προγράµµατος αποτελεί η λήψη µέτρων για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Η λήψη µέτρων για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων αποτελεί µέριµνα του δικαιούχου. 7

8 Τέλος, σηµειώνεται ότι στη διαµόρφωση του παρόντος οδηγού εφαρµογής ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και των τεσσάρων προγραµµάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ, και 3 ΠΕΠ). 4. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επιλέξιµοι φορείς για συµµετοχή στην υλοποίηση προτάσεων της ράσης «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - Κρηπίς» είναι όλα τα εποπτευόµενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα και η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης και οι προτάσεις των έργων υποβάλλονται από τα Σ των Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας και αξιολογούνται από ιαθεµατικές Επιτροπές. 5. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Μέσω της παρούσας ράσης θα χρηµατοδοτηθούν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Η ράση θα διαρκέσει έως την 30/7/2015. Η προκήρυξη θα δηµοσιευθεί την 6/6/2012 Η ηµεροµηνία έναρξης του έργου και επιλεξιµότητας των δαπανών θα ορίζεται στην αίτηση χρηµατοδότησης του Φορέα και δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της. 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η συνολική ηµόσια απάνη της ράσης είναι το 100% του προϋπολογισµού της ράσης, και ανέρχεται ,00. Ο µέγιστος δυνατός εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανά Ερευνητικό Ινστιτούτο 1, ως άθροισµα των εγκεκριµένων προϋπολογισµών όλων των έργων µε τα οποία µετέχει στην παρούσα Προκήρυξη, ορίζεται στο ποσό του ,00. Η ηµόσια απάνη αντιστοιχεί στο 100% της ράσης υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες βασικής έρευνας, βιοµηχανικής/εφαρµοσµένης έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, δεν συνιστούν οικονοµικής φύσης δραστηριότητες και ειδικότερα: η πραγµατοποίηση ανεξάρτητης Ε&Α (δηλαδή χωρίς την ύπαρξη συµβατικής σχέσης µε επιχειρήσεις), είτε συλλογικά είτε ατοµικά, για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, η διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας, Ορισµένα είδη µεταφοράς τεχνολογίας (παραχώρηση αδειών εκµετάλλευσης, δηµιουργία τεχνοβλαστών ή άλλες µορφές διαχείρισης της γνώσης από τον ερευνητικό οργανισµό), εφόσον αυτή πραγµατοποιείται σε εσωτερικό επίπεδο και τα έσοδα που προκύπτουν επανεπενδύονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες των ερευνητικών οργανισµών. 7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΑΝΕΣ Από τους πόρους της συγκεκριµένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγµένων έργων κατά κατηγορία δαπανών, για τους φορείς, ως εξής: α) Αµοιβές προσωπικού Οι δαπάνες για αµοιβές προσωπικού που καταβάλλονται στα συµµετέχοντα σε πράξη φυσικά πρόσωπα και πιστοποιούνται από τον δικαιούχο βάσει κατάλληλων δικαιολογητικών εγγράφων, τα 1 Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας λογίζεται ως ένα Ινστιτούτο 8

9 οποία καθιστούν εφικτή την εξακρίβωση του πραγµατικού κόστους που καταβλήθηκε, αντιστοιχούν σε πραγµατικά παραδοτέα για τη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη και προβλέπονται στην εγκεκριµένη αίτηση χρηµατοδότησης της πράξης, αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες εάν πληρούν τους ακόλουθους όρους: Οι δαπάνες του προσωπικού πλήρους ή µερικής απασχόλησης που καλύπτεται από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, αορίστου χρόνου ή συµβάσεις έργου, στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόµενης εργασίας σε σχέση µε το χρηµατοδοτούµενο έργο, είναι επιλέξιµες. Οι δαπάνες του τακτικού προσωπικού σχετικά µε την προπαρασκευή ή υλοποίηση µιας πράξης, οι οποίες καταβάλλονται από µια δηµόσια αρχή που είναι και δικαιούχος και υλοποιεί µια πράξη για δικό της λογαριασµό χωρίς προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους, είναι επιλέξιµες εάν αιτιολογείται η εκτέλεση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τους στόχους της χρηµατοδοτούµενης πράξης και τους όρους της παρούσας απόφασης. Οι δαπάνες του τακτικού προσωπικού για τις συνήθεις δραστηριότητες του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιµες. Η πρόσληψη τυχόν πρόσθετου προσωπικού για τις ανάγκες του έργου µε οποιαδήποτε σχέση, γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νοµοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης µεταχείρισης, της µη-διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Οι δαπάνες προσωπικού πρέπει είναι ανάλογες της εµπειρίας και της θέσης του. Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των επιδοµάτων που προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και το θεσµικό πλαίσιο του δικαιούχου όταν αυτός είναι δηµόσιος φορέας. Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύµβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά περίπτωση (ad hoc) δεν είναι επιλέξιµες. Οι δαπάνες για υπερωριακή αποζηµίωση του προσωπικού είναι επιλέξιµες εφόσον καταβάλλονται για εργασία που παρασχέθηκε πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε µισθολογικές καταστάσεις του φορέα. Για την τεκµηρίωση των δαπανών που βαρύνουν τη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη και οι οποίες καταβάλλονται στο προσωπικό απαιτείται: Απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου, µε την οποία καθορίζεται η οµάδα έργου του φορέα και η οποία περιλαµβάνει σαφή αναφορά στο συνολικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε το έργο, στον καταµερισµό των καθηκόντων τους, στον επιµερισµό του χρόνου απασχόλησής τους, στον υπεύθυνο του έργου και στον ή στους υπεύθυνους για την παραλαβή των επιµέρους εργασιών/παραδοτέων και στον ή στους υπεύθυνους για την πληρωµή τους. Μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία θα αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγµατικές ώρες απασχόλησης ανά ηµέρα, ο τόπος παροχής της εργασίας και το αντικείµενο, υπογεγραµµένα από τον εργαζόµενο, τον υπεύθυνο της διοίκησης του φορέα και τον υπεύθυνο της δράσης. Στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά µήνα και ηµέρα για κάθε φυσικό πρόσωπο που απασχολείται στις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις, τα οποία υποβάλλονται κατά τη λήξη της περιόδου απολογισµού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υπογεγραµµένα από το νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου και το φυσικό πρόσωπο. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του δικαιούχου ότι τα στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά µήνα, ηµέρα και φυσικό πρόσωπο είναι ακριβή, και ότι οι δαπάνες αφορούν τo συγκεκριµένο έργο και δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί από άλλη πηγή, εθνική ή κοινοτική. Εκθέσεις για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο. Ο υπολογισµός του κόστους του επιµεριζόµενου προσωπικού γίνεται µε βάση το συνολικό πραγµατικό χρόνο απασχόλησης και το συνολικό κόστος µισθοδοσίας για τον φορέα. 9

10 β) Αµοιβές προς τρίτους Πρόκειται για δαπάνες αµοιβής επιστηµονικού, τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού. Επισηµαίνεται ότι οι συµβάσεις ανάθεσης έργου, καθώς και οι συµβάσεις υποτροφίας 2, θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο συγκεκριµένο συγχρηµατοδοτούµενο έργο και όχι σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών, να ορίζουν µε σαφήνεια το φυσικό αντικείµενο που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύµβασης, το ποσό της αµοιβής για το συγκεκριµένο έργο, καθώς και τα τελικά ελέγξιµα παραδοτέα του. γ) απάνες µελλοντικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων απάνες που απαιτούνται για τη µελλοντική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων του έργου, όπως βελτίωση προϊόντων, διατάξεων, µεθόδων, διαδικασιών, αισθητικός και βιοµηχανικός σχεδιασµός προϊόντος, κατοχύρωση πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρήση εµπειρογνωµόνων σε νοµικά, οικονοµικά και τεχνικά θέµατα προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, δαπάνες διαπραγµατεύσεων για την παραχώρηση της εµπορικής εκµετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και δαπάνες για αγορά από τρίτους τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, πνευµατικών δικαιωµάτων, που απαιτούνται για την εκτέλεση Ε&Τ έργων ή για την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων αυτών. δ) απάνες µετακίνησης διαµονής αποζηµίωσης των Ελλήνων επιστηµόνων (ερευνητών, τεχνικού ή άλλου είδους προσωπικού) στο εξωτερικό στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών, όπως και τη δαπάνη µετακίνησης - διαµονής αποζηµίωσης Ελλήνων επιστηµόνων για µετακινήσεις εντός Ελλάδος (εργασίες πεδίου) στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου. ε) Όργανα και εξοπλισµός στο βαθµό και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το έργο, αν τέτοια όργανα και εξοπλισµός δεν χρησιµοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρήσιµου βίου τους για το έργο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου και οι οποίες υπολογίζονται µε βάση την κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική. Περιλαµβάνονται µικρά όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήµατά τους, που θα χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του έργου, επισκευές αυτών, ενοικίαση σκάφους ή πλοίου για εργασίες πεδίου, υλικό και λογισµικό υπολογιστών, τράπεζες δεδοµένων, που θα χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του έργου. στ) Αναλώσιµα - ιάφορα: Οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου και πρέπει να σχετίζονται µε το έργο. ζ) Ειδικά ερευνητικά αναλώσιµα, πειραµατόζωα που σχετίζονται µε το έργο. η) Έξοδα αναβάθµισης υποδοµών που σχετίζονται µε το έργο. θ) Συµπληρωµατικές λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από την εκτέλεση του έργου. Οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν συνολικά το 20% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Αφορούν σε: 2 Αναφορικά µε την αµοιβή/αποζηµίωση που λαµβάνουν µεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες ή µεταδιδάκτορες, των οποίων η διδακτορική διατριβή και η έρευνα αντίστοιχα έχουν άµεση σχέση µε το ερευνητικό αντικείµενο της υποβαλλόµενης προς χρηµατοδότηση πρότασης και µε την προϋπόθεση ότι δεν λαµβάνουν από άλλη πηγή χρηµατοδότηση για τη διδακτορική διατριβή ή έρευνα, επειδή κάποιοι φορείς (ιδίως ερευνητικά κέντρα) στο θεσµικό τους πλαίσιο προβλέπουν τη χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ή µεταδιδάκτορες γίνεται δεκτό ότι: Το καταβαλλόµενο ποσό για την αποζηµίωση µεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων ή µεταδιδακτόρων λογίζεται ως υποτροφία αλλά µόνο για του φορείς που στο θεσµικό τους πλαίσιο προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών. 10

11 απάνες διάχυσης αποτελεσµάτων, δηµοσιότητας και προβολής, προώθησης και δικτύωσης µε άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιµότητά τους είναι η αναφορά στη χρηµατοδότηση του έργου από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους µέσω της παρούσας δράσης µε το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και µε τη χρήση των σχετικών λογότυπων όπου αυτό είναι εφικτό. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για πιθανές ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια, περιοδικά κ.τ.λ. Γενικότερα, θα πρέπει να τηρούνται οι προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 σχετικά µε την ενηµέρωση και τη δηµοσιότητα. Επίσης, περιλαµβάνονται έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης, κατοχύρωσης των αποτελεσµάτων, γενικά έξοδα, έξοδα αµοιβές ελεγκτών (ορκωτοί ελεγκτές), έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων που σχετίζονται άµεσα µε το έργο. Τα έξοδα και αµοιβές ελεγκτών δεν πρέπει να ξεπερνούν το 2% του συνολικού προϋπολογισµού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιµες, εφόσον καταλογίζονται στη Πράξη κατ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη ι) απάνες για Χρηµατοδοτική Μίσθωση (leasing) για απόκτηση εξοπλισµού που σχετίζεται άµεσα µε το ερευνητικό έργο. Όλες οι κατηγορίες των δαπανών θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον προβλέπονται στον παρόντα οδηγό και αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που τηρούνται στα λογιστήρια (λογιστικές αρχές) του Αναδόχου φορέα του έργου, αφορούν στην διάρκεια του έργου και συνάδουν µε το φυσικό αντικείµενο. Όλες οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιµες εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης. Για τον ΦΠΑ ισχύει το άρθρο 28, παρ. 1 της ΥΠΑΣΥ 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε τη 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β / ) υπουργική απόφαση, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο: «1. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας/ΦΠΑ: Είναι επιλέξιµη δαπάνη, εφ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα είναι επιλέξιµη δαπάνη εφ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. 2. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί µε οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη ακόµη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. 3. O ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη. 4. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιµοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωµα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν µπορεί να ανακτηθεί». εν είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες: Οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές µελλοντικές ζηµιές ή υποχρεώσεις Οι τόκοι ή η απόδοση του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου Αβάσιµα χρέη, µεταξύ των οποίων και τα µη-δυνάµενα να διαπιστωθούν πλήρως Οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προκήρυξης Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασµό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στον δικαιούχο µε οποιοδήποτε τρόπο Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου Οι δαπάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών 11

12 Οι δαπάνες αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού Η δαπάνη αγοράς έκτασης γης Επιµίσθια πάσης φύσεως. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η υποβολή γίνεται στην ελληνική γλώσσα, συµπληρώνοντας τη σχετική η φόρµα στην οποία ζητούνται: 1. αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία του Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, των στρατηγικών του στόχων, καθώς και των στόχων που εξυπηρετεί κάθε προτεινόµενο έργο 2. αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των Ερευνητικών Ινστιτούτων που µετέχουν σε µια συγκεκριµένη πρόταση του Ερευνητικού Φορέα, του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του κάθε προτεινόµενου έργου πρότασης, του επιστηµονικού υπευθύνου και της οµάδας εργασίας που θα υλοποιήσει το έργο, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η υποβολή γίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο του εποπτευοµένου από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας µε µία αίτηση µε συνηµµένο το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του φορέα, καθώς και αίτηση µε συνηµµένο το Τεχνικό ελτίο για κάθε προτεινόµενο από αυτόν έργο. Τόσο η υποβαλλόµενη αίτηση µε το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης, όσο και οι αιτήσεις για κάθε προτεινόµενο έργο, λαµβάνουν αριθµό πρωτοκόλλου, ο οποίος είναι µοναδικός και θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από την υποβολή τους µέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. 8.1 ιαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης στο πλαίσιο της ράσης «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» θα γίνει αµέσως µετά την ανοικτή πρόσκληση που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ. Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή για δύο περίπου µήνες, ως 30/7/2012. Επισηµαίνεται ότι η έγκριση χρηµατοδότησης συνιστά επίσης έγκριση της ένταξης στον κατάλογο δικαιούχων που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 2, στοιχείο δ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην ΦΟΡ/ΓΓΕΤ στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ιεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τµήµα Β Αξιολόγησης & Παρακολούθησης Προγραµµάτων Μεσογείων 14-18, , Αθήνα µε την ένδειξη: «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ» Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή παράδοση µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, η αίτηση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στη ΓΓΕΤ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. Προτάσεις που θα παραλειφθούν µετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν θα γίνουν αποδεκτές. Τα σχετικά έντυπα υποβολής µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τα προµηθευτούν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή από τον ικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ: 12

13 8.2 Περιεχόµενο Αιτήσεων Χρηµατοδότησης Η πρόταση στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων, καθώς και της Ελληνικής Επιτροπής Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, περιέχει: Την αίτηση υποβολής και το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (παράρτηµα Β) του εποπτευόµενου από τη ΓΓΕΤ ερευνητικού φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας µε πληροφορίες σχετικά µε το προφίλ αυτών όπως είδος, µέγεθος, πλήρες πεδίο δραστηριοτήτων, τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, το προσωπικό, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του 2000 και 2005 και την ανάγκη διενέργειας των προτεινοµένων έργων σε σχέση µε τη στρατηγική ανάπτυξής τους. Έντυπο αίτησης χρηµατοδότησης για κάθε έργο χωριστά που θα περιλαµβάνει αίτηση και Τεχνικό ελτίο έργου (παράρτηµα Γ) µε: Πληροφορίες σχετικά µε το προφίλ του Ινστιτούτου/Συντονιστικού Ινστιτούτου, καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων που µετέχουν σε κάθε έργο όπως είδος, µέγεθος, πλήρες πεδίο δραστηριοτήτων, τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, το προσωπικό, τη υλικοτεχνική υποδοµή και τον εξοπλισµό, τη διοικητική και οικονοµική υποστήριξη, τις διεθνείς συνεργασίες. Αντικείµενο και στόχους του προτεινόµενου έργου, περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας και των σταδίων εργασίας σε ενότητες οι οποίες θα πρέπει να απεικονίζουν την εξέλιξη του έργου, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και παραδοτέα, το προσωπικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το κόστος καθώς και την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου. Απαιτείται επίσης περιγραφή της συνολικής στρατηγικής του πλάνου εργασίας και του συνολικού σχεδιασµού σε σχέση µε την σειρά υλοποίησης των διάφορων ενοτήτων εργασίας, κατάλογος παραδοτέων, κατάλογος µε ορόσηµα/σηµεία ελέγχου (milestones) καθώς και στοιχεία του απασχολούµενου προσωπικού (σύνολο ανθρωποµηνών στη συνολική διάρκεια του έργου) για κάθε ενότητα εργασίας. Για κάθε ενότητα εργασίας θα ορίζονται οι στόχοι, τα υπάρχοντα δεδοµένα και η περιγραφή των εργασιών, ενδεχοµένως κατανεµηµένες σε επιµέρους κατηγορίες θεµάτων, η έναρξη και η λήξη αυτών, τα αποτελέσµατα και αναµενόµενα παραδοτέα. Τους τρόπους διάχυσης/διάδοσης των αποτελεσµάτων, τα πρότυπα επίδειξης ή/και τους λόγους που επιβάλλουν την παροχή της υπηρεσίας του. Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία του εποπτευόµενου από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, να βελτιώνουν την ερευνητική του ικανότητα µε επιδίωξη την Αριστεία. Θα πρέπει να αναφέρονται η συµβολή και οι επιδράσεις από την εκτέλεση του έργου, σε µεσο-µακροπρόθεσµo ορίζοντα, στην προαγωγή νέας γνώσης, στην επιστηµονική συνεργασία (εθνική καί διεθνή), στην οικονοµία και στην κοινωνία Τα τελευταία θα πρέπει να συνοδεύονται από δείκτες απόδοσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση/αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και των αποτελεσµάτων του. Για κάθε προτεινόµενο έργο ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος αυτού. Έχει την ευθύνη για το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου από επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής πλευράς, για την αρτιότητα της υλοποίησης του ερευνητικού έργου και για την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραµµάτων. Κατά συνέπεια, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος απαιτείται να έχει εµπειρία στην επίβλεψη και το συντονισµό ερευνητικών έργων. Το.Σ. του φορέα έχει την τελική ευθύνη για την υλοποίηση του κάθε έργου χωριστά, καθώς και το συντονισµό µεταξύ τους. 8.3 Απαραίτητα ικαιολογητικά Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαµβάνουν: α) Αίτηση υποβολής και Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του φορέα (παράρτηµα Β) 13

14 β) Έντυπο υποβολής για κάθε προτεινόµενο έργο χωριστά (αίτηση χρηµατοδότησης και Τεχνικό ελτίο για κάθε έργο) (παράρτηµα Γ) γ) Βιογραφικά σηµειώµατα του ερευνητικού και επιστηµονικού προσωπικού της οµάδας έργου δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (άρθρο 8) υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπό του Φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι: α. όλα τα αναφερόµενα στοιχεία στην πρόταση µε τίτλο είναι αληθή και ακριβή. β. η πρόταση έργου µε τίτλο, που υποβλήθηκε προς χρηµατοδότηση, δεν έχει χρηµατοδοτηθεί ή δεν χρηµατοδοτείται από άλλους φορείς για µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενό της. ε) Σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ Ινστιτούτων διαφορετικών Ερευνητικών Φορέων, (Παράρτηµα Α) στο οποίο επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των Ερευνητικών Φορέων που µετέχουν 9. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πριν την αξιολόγηση, τα µεν Σχέδια Στρατηγικής Ανάπτυξης καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων και ταξινοµούνται ανά Ερευνητικό Φορέα, τα δε προτεινόµενα έργα, ανά θεµατικό τοµέα έρευνας σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρότασης. Στο διάγραµµα ροής που ακολουθεί απεικονίζονται σχηµατικά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης: Υποβολή προτάσεων Αξιολόγηση ιαθεµατικής επιτροπής Αρνητικές απαντήσεις Έγκριση αποτελεσµάτων αξιολόγησης Θετικές απαντήσεις Έκδοση Απόφασης Χρηµατοδότησης Ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας να υποβάλουν την αίτηση υποβολής και το Σχέδιο 14

15 Στρατηγικής Ανάπτυξης, καθώς και το έντυπο υποβολής για κάθε προτεινόµενο έργο (αίτηση χρηµατοδότησης και Τεχνικό ελτίο έργου), µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος οδηγού εφαρµογής. 9.1 Αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων Η αξιολόγηση γίνεται ως εξής: Το υποβαλλόµενο από κάθε Ερευνητικό Φορέα και από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης, καθώς και τα προτεινόµενα ερευνητικά έργα, θα αξιολογηθούν από διαθεµατικές επιτροπές αξιολόγησης. Κάθε διαθεµατική επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) κριτές προερχόµενους από τις θεµατικές περιοχές της δράσης. Ο αριθµός των επιτροπών, καθώς και τα γνωστικά πεδία των κριτών-µελών τους, καθορίζονται από τις θεµατικές περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα προτεινόµενα έργα. Τα µέλη των επιτροπών ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόµενες από τον Ερευνητικό Φορέα θεµατικές περιοχές είναι περισσότερες των πέντε (5), είναι δυνατή η ενίσχυση της διαθεµατικής επιτροπής µε νέα µέλη, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας, για την κάλυψη των αντίστοιχων περιοχών. Οι διαθεµατικές επιτροπές αξιολόγησης θα συγκροτηθούν από επιστήµονες µε διεθνή αναγνώριση στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα και εµπειρία σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων και δεν θα έχουν καθοιονδήποτε τρόπο σχέση µε τις προς αξιολόγηση προτάσεις. Θα ληφθεί µέριµνα για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των πεδίων στα οποία θα ενταχθούν τα προτεινόµενα έργα. Οι επιτροπές θα συγκαλούνται µε τη φροντίδα της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας της ΓΓΕΤ, στελέχη της οποίας θα έχουν τον συντονισµό τους. Ένας κριτής δύναται να ορισθεί σε περισσότερες της µιας διαθεµατικές επιτροπές. Οι διαθεµατικές επιτροπές, για την εκπλήρωση του σκοπού τους, δύνανται: - να προσκαλέσουν σε συνέντευξη τους νοµίµους εκπροσώπους των Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, τους επιστηµονικούς υπεύθυνους των προτεινοµένων έργων ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνουν απαραίτητο - να συνεδριάσουν κατά οµάδες ή όλες µαζί. Έργο της επιτροπής είναι: Ο έλεγχος της πληρότητας κάθε πρότασης Η αξιολόγηση των Σχεδίων Στρατηγικής Ανάπτυξης των Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, καθώς και κάθε προτεινόµενου έργου αυτών, σύµφωνα µε τα κριτήρια που ακολουθούν Η οριζόντια αξιολόγηση των προτεινόµενων έργων ανά Ερευνητικό Φορέα H σύνταξη και η υποβολή στην υπηρεσία τεκµηριωµένης εισήγησης (Έντυπο Αξιολόγησης Επιτροπής) για την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε προτεινόµενου έργου. εν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης των προτάσεων. Η βαθµολόγηση των προτάσεων γίνεται ως εξής: 1. Βαθµολόγηση Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (ΒΣΣΑ): Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης κάθε Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας βαθµολογείται από την αρµόδια διαθεµατική επιτροπή αξιολόγησης. Η βαθµολόγηση των Σχεδίων Στρατηγικής Ανάπτυξης γίνεται σε κλίµακα µονάδων και προκύπτει ως µέσος όρος του αθροίσµατος των επιµέρους βαθµών στις δύο (2) οµάδες κριτηρίων (ΒΣΣΑ). Τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαθµολογική βαρύτητα ανά κριτήριο είναι τα εξής: 15

16 Α. Η αξιοπιστία του Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (µέγιστη βαθµολογία 40 µονάδες) Β. Ποιότητα και αρτιότητα του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (µέγιστη βαθµολογία 60 µονάδες) Αναλυτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: Α. Η Αξιοπιστία του Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, και η ικανότητα του να υποστηρίξει το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά. (Βαθµοί: 0-40). Συγκεκριµένα: Οι δραστηριότητές του, η παραχθείσα έρευνα, τα παραγόµενα ερευνητικά προϊόντα και υπηρεσίες κτλ. Κρίσιµη µάζα ερευνητών, που µετέχει στην υλοποίηση του κάθε αναπτυξιακού στόχου. Η επάρκεια της υποδοµής που διαθέτει για την υλοποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (επάρκεια προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, διοικητική και οικονοµική υποστήριξη). ιεθνής συνεργασία, όπου προβλέπεται, µε ερευνητικούς ή παραγωγικούς φορείς άλλων χωρών. Β. Ποιότητα και αρτιότητα του Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (Βαθµοί: 0-60). Συγκεκριµένα: Ποιότητα: Σαφήνεια των στόχων και βαθµός κάλυψης των εθνικών προτεραιοτήτων. Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας για µεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας µέσα από συνεργασίες µε άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. υνατότητα υλοποίησης: Καταλληλότητα/αποτελεσµατικότητα και ποιότητα των τακτικών που επιλέγονται για την υλοποίηση των στόχων. Πληρότητα και αποτελεσµατικότητα διαδικασίας υλοποίησης των στόχων (χρονοδιάγραµµα υλοποίησης). Πρωτοτυπία/Καινοτοµικότητα: Καινοτόµος χαρακτήρας και πρωτοτυπία των αναπτυξιακών κατευθύνσεων (στόχων). ιείσδυση σε νέες επιστηµονικές θεµατικές περιοχές. Βελτίωση της θέσης σε επίπεδο αριστείας. Οικονοµική αρτιότητα: Τεκµηρίωση του κόστους. Σύνδεση στόχων και οικονοµικών δυνατοτήτων. Καταλληλότητα της κατανοµής του προϋπολογισµού. Μέγιστη βαθµολογία: 100 µονάδες. 2. Βαθµολόγηση προτεινόµενων έργων (ΒΠΕ): Κάθε προτεινόµενο έργο βαθµολογείται από τη διαθεµατική επιτροπή η οποία αξιολόγησε το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Φορέα που υπέβαλλε το έργο αυτό, κατόπιν εισήγησης του µέλους (ή των µελών) της επιτροπής που ανήκει στην θεµατική περιοχή, στην οποία ανήκει και το προτεινόµενο έργο. Η βαθµολόγηση των προτεινοµένων έργων (ΒΠΕ) γίνεται σε κλίµακα µονάδων και προκύπτει ως µέσος όρος του αθροίσµατος των επιµέρους βαθµών στις πέντε (5) οµάδες κριτηρίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαθµολογική βαρύτητα ανά κριτήριο αναλύονται παρακάτω. Η συνολική βαθµολογία για κάθε προτεινόµενο έργο (ΣΒΠΕ) είναι το άθροισµα της βαθµολογίας του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (ΒΣΣΑ) και της βαθµολογίας του προτεινόµενου έργου (ΒΠΕ). Στη συνέχεια, τα προτεινόµενα έργα ιεραρχούνται από την Υπηρεσία ανά Περιφέρεια µε βάση το σύνολο της βαθµολογίας (ΣΒΠΕ) που συγκέντρωσαν. 16

17 Τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαθµολογική βαρύτητα αυτών είναι η ακόλουθη: Α. Η αξιοπιστία των Ερευνητικών Ινστιτούτων (µέγιστη βαθµολογία 15 µονάδες, ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία 8 µονάδες) Β. Ποιότητα και αρτιότητα του προτεινόµενου έργου (µέγιστη βαθµολογία 25 µονάδες, ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία 16 µονάδες) Γ. Εµπειρία και ικανότητα της οµάδας, που θα υλοποιήσει το έργο (µέγιστη βαθµολογία 15 µονάδες, ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία 8 µονάδες). Ικανότητα των Ερευνητικών Κέντρων/Ερευνητικών Ινστιτούτων να αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα της έρευνας (µέγιστη βαθµολογία 25 µονάδες, ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία 16 µονάδες) Ε. Συνάφεια και Συµβολή κάθε προτεινόµενου έργου µε το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης τoυ Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (µέγιστη βαθµολογία 20 µονάδες, ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία 12 µονάδες). Μέγιστη βαθµολογία προτεινόµενου έργου (ΒΠΕ): 100 µονάδες Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθµολογία προτεινόµενου έργου (ΒΠΕ): 60 µονάδες. Για να χρηµατοδοτηθεί κάθε προτεινόµενο έργο, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει την ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία (ΒΠΕ), όχι µόνο στο σύνολο, αλλά και στις πέντε επιµέρους οµάδες κριτηρίων. Αναλυτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: Α. Αξιοπιστία του Ινστιτούτου/ Συντονιστικού Ινστιτούτου και των λοιπών συµµετεχόντων Ινστιτούτων, και η ικανότητα τους να το υποστηρίξουν διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά. (βαθµός 0-15) Συγκεκριµένα: Οι δραστηριότητές τους, κτλ Η επάρκεια της υποδοµής που διαθέτουν για την εκπόνηση του έργου (επάρκεια προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, διοικητική και οικονοµική υποστήριξη). ιεθνείς συνεργασίες, όπου υπάρχουν, µε ερευνητικούς ή παραγωγικούς φορείς άλλων χωρών. Β. Ποιότητα και αρτιότητα του προτεινόµενου έργου, περιλαµβανοµένης της προτεινόµενης µεθοδολογίας/τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον (βαθµός 0-25). Η περιγραφή της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι σαφής και επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Με σαφήνεια επίσης και αναλυτικά θα πρέπει να περιγράφονται οι ενότητες εργασίας. Συγκεκριµένα: Ποιότητα: Καινοτόµος χαρακτήρας της µεθοδολογίας της εκτέλεσης του έργου, υπό την έννοια της τεχνολογικής καινοτοµίας σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση. Σαφήνεια των στόχων του προτεινόµενου έργου και βαθµός κάλυψης των στόχων της προκήρυξης. Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας για µεταφορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας µέσα από συνεργασίες µε άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. υνατότητα υλοποίησης: Καταλληλότητα/ αποτελεσµατικότητα και ποιότητα επιστηµονικής µεθοδολογίας. Πληρότητα και αποτελεσµατικότητα διαδικασίας υλοποίησης (χρονοδιάγραµµα υλοποίησης). 17

18 Πρωτοτυπία / Καινοτοµικότητα: Πρωτοτυπία και καινοτοµικότητα του αναµενόµενου ερευνητικού αποτελέσµατος. ιείσδυση σε νέες επιστηµονικές θεµατικές περιοχές. Βελτίωση της θέσης σε επίπεδο αριστείας. Οικονοµική αρτιότητα: Τεκµηρίωση του κόστους. Σύνδεση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Καταλληλότητα της κατανοµής του προϋπολογισµού. Παραδοτέα: Σαφή παραδοτέα ανά φάση και τελικά παραδοτέα. Γ. Η εµπειρία και η ικανότητα της οµάδας που θα υλοποιήσει το προτεινόµενο έργο. (βαθµός 0-15) Συγκεκριµένα: Ερευνητική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο. Προγενέστερο ερευνητικό έργο και συνάφεια µε το αντικείµενο. Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία. Προσλήψεις νέου προσωπικού, κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων ( ιδακτορικό, Master), ή τεχνικών και βοηθητικών.. Η υνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και η ικανότητα των Ερευνητικών Φορέων και Ινστιτούτων στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών (βαθµός 0-25). Συγκεκριµένα: υνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας. ιατήρηση και δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας (εντός ή εκτός του φορέα). Καταλληλότητα του σχεδίου διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων (δραστηριότητες ενηµέρωσης, προβολής, διάδοσης). Όφελος για την επιστηµονική ανάπτυξη, την οικονοµία και την κοινωνία. Ε. Συνάφεια και Συµβολή κάθε προτεινόµενου έργου µε το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (βαθµός 0-20) Συγκεκριµένα: Συµβολή στην επίτευξη της αναπτυξιακής πορείας και των στρατηγικών στόχων του Φορέα. Η Συµβολή στην Επιστηµονική και Τεχνολογική αριστεία Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. εν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης των προτάσεων. 9.2 ιασφάλιση του απόρρητου Κατά τις διάφορες φάσεις της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης, τηρείται εχεµύθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί το απόρρητο, τόσο στο περιεχόµενο της πρότασης, όσο και στα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους φορείς, που συνοδεύουν την πρόταση. Ειδικότερα: α) Η ερευνητική πρόταση κοινοποιείται στα µέλη της αντίστοιχης επιτροπής αξιολόγησης, τα οποία έχουν δεσµευτεί από την αρχή ενυπόγραφα ότι θα χειριστούν το περιεχόµενο των προτάσεων εµπιστευτικά. β) Τα ονόµατα των µελών των επιτροπών αξιολόγησης είναι απόρρητα και δε γνωστοποιούνται στα Ερευνητικά Κέντρα. Η ΓΓΕΤ διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύσει στο τέλος του έτους κατάλογο όλων των εµπειρογνωµόνων που χρησιµοποιήθηκαν στις διαδικασίες αξιολόγησης των δράσεών της. 18

19 γ) Στην περίπτωση απόρριψης µιας ερευνητικής πρότασης, αυτό γνωστοποιείται µόνο στον νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα που την υπέβαλε. δ) Στο τέλος της αξιολόγησης δηµοσιεύονται µόνο στοιχεία των προτάσεων που εγκρίθηκαν και ειδικότερα ο τίτλος του έργου, το όνοµα του φορέα, και το ύψος της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης. 10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Έγκριση προτάσεων - διαδικασία για την υπογραφή Απόφασης Ένταξης/Χρηµατοδότησης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης, και υπό την προϋπόθεση ότι τα προτεινόµενα έργα έχουν αξιολογηθεί µε τον ελάχιστο συνολικό βαθµό (ΒΠΕ) 60 (ΒΠΕ>60), καθώς και µε τον ελάχιστο βαθµό ανά αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης, θα ιεραρχηθούν από την υπηρεσία σε πίνακα, κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά των έργων ανά Περιφέρεια (σύµφωνα µε τον πίνακα 1). Η κατάταξη των προτάσεων γίνεται µε βάση τη συνολική βαθµολογία προτεινόµενου έργου (ΣΒΠΕ), η οποία προκύπτει ως άθροισµα της βαθµολογίας του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (ΒΣΣΑ) και της βαθµολογίας του κάθε προτεινοµένου έργου (ΒΠΕ). Αναφορικά µε την κατανοµή της ενίσχυσης (δηµόσιας δαπάνης) ανά δικαιούχο και Περιφέρεια τονίζεται ότι η δηµόσια δαπάνη χρεώνεται στην Περιφέρεια που είναι εγκατεστηµένο το αντίστοιχο ινστιτούτο. Στην περίπτωση πρότασης όπου συµµετέχουν δικαιούχοι από διαφορετικές «Περιφέρειες», η ηµόσια απάνη που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο θα χρεώνεται στο Ε.Π. της Περιφέρειας από την οποία αυτός προέρχεται, µε βάση την ιεράρχηση των προτάσεων και τη διαθέσιµη ηµόσια απάνη ανά Περιφέρεια, όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 1 της ενότητας 1. Στη συνέχεια θα καταρτίζεται πίνακας κατανοµής της δηµόσιας δαπάνης ανά «Περιφέρεια» ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση των συµµετεχόντων. Οι προτάσεις θα ιεραρχούνται στον πίνακα αυτό βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους (ξεκινώντας από την πρόταση που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία) και µέχρι εξάντλησης της διαθέσιµης ηµόσιας απάνης του Ε.Π. κάθε Περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και την έγκριση από το Γενικό Γραµµατέα του καταλόγου των προς χρηµατοδότηση έργων, για κάθε πρόταση που επιλέχθηκε για χρηµατοδότηση και πριν από την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης/Χρηµατοδότησης, η ΓΓΕΤ θα ενηµερώσει εγγράφως τον Ερευνητικό Φορέα και την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας για την επιλογή µε βάση τα στοιχεία της επιτροπής αξιολόγησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ερευνητικού Φορέα και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας δια µέσω του Ερευνητικού Υπεύθυνου ΤΟΥ, υποβάλλει το προβλεπόµενο από το Σ Ε Τεχνικό ελτίο του κάθε έργου σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιτροπής αξιολόγησης και τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου χρηµατοδότησης, εντός 10 ηµερών από την ενηµέρωση του. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της ΓΓΕΤ και του φορέα και το αργότερο εντός ενός µηνός, η πρόταση απορρίπτεται και καλείται ο επόµενος στη βαθµολογία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του Τεχνικού ελτίου και πριν την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης, η ΓΓΕΤ ενηµερώνει εγγράφως το δικαιούχο για την επιλογή της. 19

20 Συνηµµένα του αποστέλλεται Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης, καθώς και το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων, το οποίο ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει στη Α υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του εντός 5 ηµερών. Με την παραλαβή του υπογεγραµµένου Συµφώνου, εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης, η οποία αποστέλλεται στο ικαιούχο. Αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης αποτελεί το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων. Oι Αποφάσεις Ένταξης των έργων υπογράφονται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Στην Απόφαση Ένταξης/Χρηµατοδότησης θα ορίζονται το αντικείµενο του έργου, η χρονική διάρκειά του, ο προϋπολογισµός, οι φάσεις υλοποίησής του, τα παραδοτέα, η σύνθεση του προσωπικού που θα το εκτελέσει (το κυρίως ερευνητικό ή/και συµβουλευτικό προσωπικό αναφέρεται ονοµαστικά ή, σε περίπτωση αδυναµίας, αναφέρονται οι ειδικότητες µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα τυπικά προσόντα και εµπειρία), το συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης της ΓΓΕΤ προς τον χρηµατοδοτούµενο για την εκτέλεση του έργου, οι δόσεις καταβολής της ηµόσιας απάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η ΓΓΕΤ χρηµατοδοτεί µόνο για τις δαπάνες και τα ορισµένα ποσά που ρητώς αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης/Χρηµατοδότησης του έργου και δεν υποχρεούται σε καµία άλλη δαπάνη που προκαλείται κατά την εκτέλεσή του. Για τις επιπλέον τυχόν δαπάνες ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος του έργου. 11. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η καταβολή της ηµόσιας απάνης γίνεται σε τρία στάδια. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στην έναρξη του έργου, η δεύτερη δόση καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση του 85% των δαπανών της πρώτης δόσης και η τρίτη (αποπληρωµή) δίνεται µετά τη ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου. Η καταβολή της εκάστοτε δόσης της χρηµατοδότησης θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε τη ροή χρηµατοδότησης του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε). Οι επιχορηγήσεις καταβάλλονται µε την κατάθεση των αντιστοίχων ποσών στον τραπεζικό λογαριασµό που ο επιστηµονικός υπεύθυνος έχει δηλώσει στην ΓΓΕΤ Καταβολή Α όσης πληρωµής Η πρώτη δόση προκαταβάλλεται µετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης/Χρηµατοδότησης και ανέρχεται στο 60% της εγκεκριµένης ηµόσιας απάνης του έργου και θα αντιστοιχεί στις προβλεπόµενες δαπάνες, οι οποίες αφορούν στο διάστηµα που καλύπτεται από την ενδιάµεση έκθεση προόδου για το ήµισυ της διάρκειας του έργου. Προϋπόθεση για την είσπραξη της α' δόσης είναι η υποβολή από τον επιστηµονικό υπεύθυνο των παρακάτω δικαιολογητικών: α)τιµολόγιο αθεώρητο του άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη α δόση χρηµατοδότησης β) Βεβαίωση απόδοσης παρακρατηµένων φόρων γ) Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµιστούν µέσα σε δύο µήνες το αργότερο από την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης /Χρηµατοδότησης. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΓΓΕΤ µπορεί να εξετάσει την απένταξη του έργου. 20

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Ερώτηµα 1: Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι µπορούν να γίνουν συµπράξεις που θα αποτελούνται από 3 το πολύ Ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περίληψη Προκήρυξης της ράσης Εθνικής Εµβέλειας «ιµερείς, Πολυµερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας 2013-2015 Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YΠOYPΓEIO ANAΠTYΞHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης).

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.».

ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:α) ΤΟ ΘΕΜΑ, β) ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ γ) ΤΟ ΛΕΚΤΙ ΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: «την ένταξη της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.». ΑΔΑ: 4ΑΗΠ0-Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466 Αθήνα, 24-05-2011 Α.Π.: Οικ. 5987/466 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου µε τίτλο «Εντοπισµός και αξιολόγηση πετρωµάτων µε shale gas (αέριο σε λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώµατα) στη Βόρεια Ελλάδα».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου µε τίτλο «Εντοπισµός και αξιολόγηση πετρωµάτων µε shale gas (αέριο σε λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώµατα) στη Βόρεια Ελλάδα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε&Τ Συνεργασίες» ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΣ 024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΣ 024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ 27 07-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΣ 024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» 1. Ποιος είναι ο ελάχιστος και ποιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα