Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά"

Transcript

1 Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά George CIORAN Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Γ' Σελ. μη -νς ΑΘΗΝΑ 1938

2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ GEORGE Ύπο CIORAN.. ΣΧΕΣΕΙΣ TÖN ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ ΗΓΕΜΟΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΤΠΡΙΑΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΤΚΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Έκ τών 75 μοναστηριών 1 ), τα όποια άνηγέραησαν έν Κύπρω, δύο εσχον μέχρι σήμερον όλως έξαιρετικήν σημασίαν έν τη ιστορία του Έλλ. λάου, τα μοναστήρια του Κύκκου και του Μάχαιρα, αμφότερα κτίσματα αυτοκρατόρων έκ του οίκου τών Κομνηνών 2 ). Συμφώνως προς τάς μέχρι σήμερον γνωστός χρονολογίας διασω3έντων εγγράφων, αί 'Ρουμανικαί ήγεμονίαι εΐχον μετά τών δύο τούτων μοναστηριών στενούς δεσμούς κατά τον IH' και τον άρχόμενον ΙΘ' αΐώνα. Το τούτο γεγονός 9έλομεν διευκρινίσει κατωτέρω. α') Μονή του Κύκκου. 1. Ιστορία της Μονής. Το μοναστήριον του Κύκκου ίδρυ3η κατά τα τέλη του ΙΑ' αΐώνος 3 ), επί τών ήμερων του αύτοκράτορος 'Αλεξίου Κομνηνού ( ). Ό Κλεόπας Κύκκου παρέχει ώς χρόνους κτίσεως τού μοναστηρίου το έτος ). Ό προμνημονευ3είς αυτοκράτωρ έπέτρεψεν είς τον μοναχόν Ήσαΐαν 5 ) να κτίση το μοναστήριον τούτο επί τών ανατολικών υψωμάτων τού δρους «Χιωνίστρα» 6 ), παρεχώρησε δέ είς αυτόν έκ τών αυτοκρατορικών ανακτόρων της Κων/πόλεως τήν 9αυματουργόν εικόνα της Θεοτόκου μέσω τού Μιχαήλ Βουτομίτου, διοικητού τότε της Κύπρου 7 ). Αύτη ή εΐκών Θεοτόκος ή Κυκκώτισσα θεωρείται κατά τήν παράδοσιν ώς μία τών τριών θεομητορικών είκόνων, τάς οποίας έζωγράφισεν ό 'Απόστολος Λουκάς 8 ). Ό αυτοκράτωρ 'Αλέξιος Κομνηνός άφιέρωσεν είς το μοναστή- 1) Κιτίου Νικόδημο? Μυλωνάς, Μοναί, Κύπρος. Άνατύπωσις έκ της Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπαιδείας, Ά3ήναι, σελ. 61 (449). 2) Φιλίππου Γεωργίου, ΕΙδήσεις Ιστορικοί περί της 'Εκκλησίας της Κύπρου. Ά3ήνησι 1875, σελ. 38, 39. 3) Γ. Σωτηρίου, Ή Μονή Κύκκου ώς Ιερόν προσκύνημα. ΤΤεριοδικόν «Ό 'Απόστολος Βαρνάβας», τ. Β' (Ζ') σελ ) Κύκκου Κλεόπας, Κύκκου μονή. Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ., τ. ΙΕ', σελ ) Φίλιππος Γεωργίου, fvs. dv., σελ ) Μ. Beza, Urme Romanest în Rasariful Ortodox. Bucuresti 1935, p ) Περιγραφή της Κύκκου μονής. Ένετήισιν 1819, σελ ) Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς, IvS. αν. σελ. 61. Φίλιππος Γεωργίου.,?ν3. άν.,

3 piov τα χωρία Μήλον, Μηλικούρια και Περιστερώνα τής Λευκωσίας 1 ), εκτός δε τούτου έπροικοδότησεν αυτό με πολλά δώρα και προνόμια ελευθερίας και απαλλαγής φόρων 2 ). Λόγω τής φήμης τής μνημονευ3είσης εικόνος, τό μοναστήριον Κυκκου κατέστη τόπος προσκυνήματκος τών χριστιανών, οί όποιοι δια δωρεών ηύξησαν τον πλοΰτον αύτου. Διάφοροι χριστιανοί αφιέρωσαν είς την Μονήν Ιδιοκτησίας και εκτός τής νήσου, είς: Σμυρνην, Προυσαν, 'Ρωσσίαν, είς Κων/πολιν κ.λ.π. 3 ) Ό Οίκουμ. Πατριάρχης Διονύσιος ό Δ', ό Νεόφυτος τής 'Αντιοχείας και ό Δοσί3εος τών Ιεροσολύμων, απέλυσαν εν Κων/πόλει κατά μήνα Δεκέμβριον 1672 γράμμα δια τα σταυροπηγιακά δικαιώματα τοΰ μοναστηρίου 4 ), δικαιώματα, τα όποια είναι έπικεκυρωμένα υπό του Πατριάρχου Σεραφείμ του Β', δια τής σφραγϊδος τοΰ Αυγούστου ), και υπό τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Δ', δια τοΰ γράμματος άπό Σεπτεμβρίου 1815 e ). Τό μοναστήριον Κυκκου εκάη τεσσάρας φοράς τα ετη: 1365, 1542, 1751, ) και άλλας τόσος φοράς επιδιωρ3ώ3η. 2.Σχέσις τής Μ. Κύκκουπρός τάς Παριστρίους 'Ηγεμονίας. Κατά IH' αΐώνα αϊ 'Ρουμανικοί ήγεμονίαι εχουσιν ηγεμόνας 'Ελληνικής καταγωγής. Οί καλόγηροι ζητοΰσι την συνδρομή ν τών ηγεμόνων των δια τήν συντήρησιν τοΰ μοναστηρίου Κυκκου. Ό Κωνσταντίνος ό Μαυροκορδάτος, τό τρίτον ήγεμών τής Μολδαυΐας ( ), εν ετει 1748, μηνί Ίουλίω 5, 8 ) εξέδωκε χρυσόβουλλον, εν3α λέγεται: «Έξεδό3η Αυ3εντικόν χρυσόβουλλον ευεργετήριον γράμμα διοριζόμενον και έπιβραβεΰον τω εν τη Άγιωτάτη 'Αρχιεπισκοπή Κύπρου Ίερώ Μοναστηρίω έπ ονόματι τιμωμένω τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, και έπονομαζομένω τοΰ Κυκκου, Ιν3α ή παρά τοΰ 3είου, και εύαγγελιστοΰ Λουκά, ΐστορη3εϊσα προσηκόντως, και σεβάσμια Εΐκών τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Έλεοΰσα επικεκλημένη, ώσπερ τις 3ησαυ- Περιγραφή τής Κυκκου Μονής. Ένετίησιν 1819, σ. 20. Γ. Σωτηρίου, Τα Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου. Α' Λεύκωμα. Έν Ά3ήναις, Πίνα? 57, ) Περιγραφή τής Κυκκου μονής. Ένετίησιν 1819, σ ) Φίλιππος Γεωρ/ίου, έν 9' άν., σ ) Γ. Σωτηρίου, Ή μονή Κυκκου... έν τω περιοδικώ «Ό 'Απόστολος Βαρνάβας» τ. Β' (Ζ') σ )0. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Έν Κων/πόλει [ ] σ ) AUTÓRI σ Περιγραφή τής Κυκκου Μονής, εκδ. 1819, σ ) Αύτό 9ι σ Περιγραφή τής Κυκκου Μονής, εκδ σ ) Περιγραφή της Κυκκου Μονής. Ένετίησιν 1819, σ. 30, 39, 68 69, 77. Χρ. Γ. Παντελίδου, Συμπλήρωσις τοΰ καταλόγου τών ηγουμένων τής μονής Κυκκου. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τ. Α' (1924) σ ) Χαρ. Παπαϊωάννου, Κώδιξ α', έγγραφων τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου, έν περιοδ. «Φώς», Λευκωσία, 1911, άρι-θ. 8, σ

4 ν' pòs πολύτιμος ΐδρυται, έτήσιον δόσιν ελέους ανά πεντήκοντα γρόσια καθ' εκαστον χρόνον από βήματος τοΰ Αυθεντικού θρόνου Μολδοβλαχίας, προς επίσκεψη; των ένδιαιτωμένων Πατέρων, και μνημόσννον άκατάπαυστον των έλεούντων, και των πολιτευμένων κατά τόπον έκεΐσε Χριστιανών» 1 ). Ό ήγεμων Γρηγόριος Γκίκας, ò Β' της Ούγγρο-Βλαχίας, κατά τήν δευτέραν αύτοΰ ήγεμονίαν ( ) μανθάνει, οτι τό μοναστήριον Κύκκου ευρίσκεται είς μεγάλην ενδειαν «και άκούοντας ή αυθεντία μου ότι το ρηθέν 'Ιερόν Μοναστήριον ευρίσκεται εις πολλήν ενδειαν και πτωχείαν», αποφασίζει με όλόκληρον τό ήγεμονικόν συμβούλιον δια χρυσοβούλλου από 5 'Οκτωβρίου 1749, όπως τό Μοναστήριον «δια να έχη να πέρνη έλεος από τήν έμήν Αύθεντείαν κατ' έτος γρόσια πεντήκοντα» 2 ). Τό έτήσιον αυτό δώρον έδίδετο εκ τών είσοδημάτων τών ηγεμονικών άλατορυχείων. Ό ήγεμων αναθέτει είς τον ήγούμενον του έν Βουκουρεστίω Μοναστηρίου του Αγίου Σπυρίδωνος να είσπράττη και να άποστέλλη είς Κύκκον δια τών αντιπροσώπων αύτοΰ τό ποσόν τοΰτο. Τα χρήματα έπρεπε να είσπράττωνται «από τους καμαράσαδες» τών άλατορυχείων και να παρέχωνται ετησίως είς τον ήγούμενον του Κύκκου κατά τον μήνα Μάρτιον, εκείνος έπρεπε να υπογραφή άπόδειξιν παραλαβής. Ό ήγεμων συνιστά τήν χρήσιν του ποσού «να είναι προς σύστασιν και κυβέρνησιν τοΰ Μεροΰ Μοναστηρίου, της έμής Αύθεντείας και μακαρίων γονέων μου και πάππων μνημόσυνον αΐώνιον 3 )».Παρακαλεί δέ δια τοΰ χρυσοβούλλου του, όπως οί ηγεμόνες, οί όποιοι μέλλουσι να διαδεχθώσιν είς τον θρόνον να άνανεώσωσι και να ένισχυσωσι τό Ιλεος τοΰτο» 4 ). Τό έτος 1750, ότε ήρχισεν ή Τωσσική κατοχή εις τάς 'Ρουμανικός ηγεμονίας, ό Μολδαυϊκός θρόνος ήτο κατειλημμένος υπό τοΰ Κωνσταντίνου 'Ρακοβίτσα ( ). Οί καλόγηροι τοΰ μοναστηρίου Κύκκου επέδειξαν εις τον νέον ηγεμόνα τό από 5 Ιουνίου 1743 χρυσόβουλλον τοΰ Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου και παρεκάλεσαν να ανανέωση και να ενίσχυση τό υπ' αύτοΰ εκ πενήντα γροσιών γενόμενον δώρον. 5 ) Ό Κωνσταντίνος 'Ρακοβίτσα, ευλαβής ήγεμων, έχων υπ' όψει 1) Χρυσόβουλλον τοΰ Κωνσταντίνου 'Ραγκοβιτσα ήγεμόνος της Μολδαυΐας, άπολυ3εν τη 24 Σεπτ. 1750, εν Περιγραφή της Μονής Κύκκου. Ένετίησιν 1819, σ ) Περιγραφή της Μονής Κύκκου. Ένετίησιν 1751, σ , εκδ. 1819, σ , 4) Χρυσόβουλλον του Γρ. Γκίκα, ήγεμόνος Μολδοβλαχίας, άπό 24 Σεπτ Πρβλ. Περιγραφήν Μονής Κύκκου, εκδ. 1752, σ, 67-71, 1819, σ ) Χρυσόβουλλον τοΰ Κωνστ. 'Ραγκοβιτσα, ήγεμόνος Μολδοβλαχίας, άπό 24 Σεπτεμβρίου Πρβλ. Περιγραφήν τής Μονής Κύκκου. Ένετίησιν 1819, σ

5 να πάς δυσκολίας και τήν φήμην του μοναστηρίου, ανανέωσε δια χρυσόβουλου, απολυθέντος τή 24 Σεπτεμβρίου 1750, τό ύπό του προκατόχου του γενόμενον δώρον, έπιβεβαιώνων αυτό ούτω: «Τούτου χάριν και ημείς... δια του παρόντος ημετέρου αυθεντικού χρυσοβούλλου εύεργετηρίου γράμματος... διοριζόμενα, και αποφαινόμενα, όπως κατ' όφειλήν άπαραίτητον, εχη άπολαμβάνειν το ρηθέν ιερόν Μοναστήριον του Κύκκου από του αυθεντικού ημών Βήματος, ανά πεντήκοντα γρόσια κατά παν έτος, εις τό διηνεκές, μηδενός τό παράπαν είτε εκ των διαδόχων του ημετέρου γένους είτε και έτερου όποιουδήτινος προσώπου αδελφού επέχων τόπον άντιλέγοντος, ή άντιπράττοντος, ή όλως τολμήσαντος άθετήσαι ή παρασαλεΰσαι, και άνατρέψαι τήν διορισθεϊσαν και άφιερωθεϊσαν ταύτην έτησίαν δόσιν τών είρημένων άσπρων και καταλιπεϊν τήν Άγίαν αυτήν Έκκλησίαν έστερημένην της αναγκαίας και προσηκούσης αυτής επισκέψεως, και περιθάλψεως καθώς άρχήθεν εν λόγω, και δικαίω τρόπω διώρισται, ίνα μή τω κρίματι της ιεροσυλίας γένηται ένοχος καί θεία οργή υπόδικος 1 )». Ή ηγεμονία του Κων. 'Ρακοβίτσα διεκόπη τω 1753, του Ματθαίου Γρηγορίου Γκίκα καταλαβόντος τον θρόνον τής Μολδαυΐας τό δεύτερον ( ). Κατά τήν δευτέραν αυτήν ήγεμονίαν ό Ματθαίος Γρηγόρ. Γκίκας μετά τών υιών αυτού, Γρηγορίου, Γεωργίου καί Νικολάου, καί τή συγκαταθέσει του ήγεμονικοΰ συμβουλίου, δια χρυσοβούλλου, απολυθέντος κατά Νοέμβριον 1754, άνενέωσε καί έπεβεβαίωσε τήν δωρεάν τών 50 γροσιών τήν γενομένην υπό του Κων. Τακοβίτσα: «έπιβεβαιοΐ καί δι' ημετέρου αυθεντικού χρυσοβούλλου, τό διωρισμένον κατ' έτος, έπιδιδόμενον τή ρηθείση Μονή του Κύκκου αΰθεντικόν έλεος, καί διορίζει όπως κατ' όφειλήν άπαραίτητον νά λαμβάνη τό ρηθέν ιερόν Μοναστήριον τοΰ Κύκκου παρά του αυθεντικού βάματος, κατά παν έτος ασφαλώς, ανά πεντήκοντα γρόσια προς σύστασιν και κυβέρνησιν του ίεροΰ Μοναστηρίου, καί προς άναψυχήν καί βοήθειαν τών εν αύτώ ασκουμένων πατέρων, τής δ' έμής Αύθεντείας καί τών μακαρίων γονέων μου, καί πάππων μνημόσυνον αΐώνιον» 2 ). Μετά τήν χρονίαν τοΰ αμέσως ανωτέρω μνημονευθέντος χρυσοβούλλου δεν γνωριζομεν επί τή βάσει ασφαλών πηγών, εάν αί σχέσεις μεταξύ τών 'Ρουμανικών ηγεμονιών καί τοΰ Μοναστηρίου Κύκκου έξηκολούθησαν πλέον. β'. Μονή του Μάχαιρα. 1. Ιστορία τής Μονής. Ή μονή τής Παναγίας του Μαχαιρά είναι 1) AUTÓSI, σελ ) AÙTÓSI, σελ

6 νβ ή δευτέρα μεταξύ τών σπουδαιότερων μονών της Κύπρου 1 ). Έκτίσ3η> επί Μανουήλ Κομνηνού ( ) 2 έπι του ορούς 'Αώου τής επαρχίας: Λευκωσίας 3 ). Μοναχός τις, Νεόφυτος ονομαζόμενος, ήλ9εν έκ Παλαιστίνης είς Κυπρον, φεύγων τους Άγαρηνούς, και διήγεν άσκητικήν ζωήν έπί τοΰ ορούς 'Αώου μετά του μα3ητοϋ αύτοΰ ονόματι Ιγνατίου 4 ). Μετά τον θάνατον τοΰ Νεοφύτου, οί μοναχοί 'Ιγνάτιος και Προκόπιος, μετέβησαν είς Κων/πολιν, όπου ό αυτοκράτωρ Μανουήλ Κομνηνός παρεχώρησεν είς αυτούς δια χρυσοβούλλου αυτοκρατορικού τήν άδειαν να κτίσωσι το μοναστήριον.έξ έτερου ò αυτοκράτωρ ενίσχυσε το ίερόν ίδρυμα, παρέχων έτησίαν επιχορήγησιν 50 τρικέφαλων νομισμάτων, και άπήλλαξε αυτό τών φόρων, οι όποιοι έζητοΰντο τότε δια τήν κτίσιν μοναστηρίου. 5 ) Ό μοναχός Νείλος, γενόμενος ηγούμενος του μοναστηρίου ακόμη κα3' <3ν χρόνον έζη ò 'Ιγνάτιος, αγοράζει το δικαίωμα τής σταυροπηγίας παρά του επισκόπου Ταμασίας Νικήτα. Οί Βυζαντινοί αυτοκράτορες Ίσαάκιος "Αγγελος και Ίσαάκιος 'Αλέξιος Γ' έπεβεβαίωσαν τα σταυροπηγιακά δικαιώματα του μοναστηρίου και επροικοδότησαν μέ ιδιοκτησίας, άπαλλάσσοντες αυτό παντός φόρου. Οί πατριάρχαι Κων/πόλεως Σεραφείμ Β' ( ), δια του γράμματος από Σεπτεμβρίου 1760, και Γεράσιμος Γ' ( ), δια γράμματος άπό 13 Φεβρουαρίου 1795 έπεκύρωσεν εκ νέου τα σταυροπηγιακά δικαιώματα του Μοναστηρίου Μαχαιρά 6 ) Το μοναστήριον κατεστράφη και άνεκαινίσθη κατ'επανάληψιν 7 ). 2. Σχέσις τής Μονής Μαχαιρά προς τάς Παριστρίους Ηγεμονίας. Λήγοντος του IH' αιώνος, λόγω τής μεγάλης οικονομικής κρίσεως τής Κύπρου, το μοναστήριον δέν ήδύνατο πλέον να συντηρή τα κτίρια και τους μοναχούς 8 ) Ό ηγούμενος τοΰ μοναστηρίου Ίωαννίκιος (fi796) δια να σώση τήν κατάστασιν απέστειλε προς ζητείαν είς διάφορα μέρη τής 'Ανατολής άνδρας ικανούς, έφωδιασμένους μέ γράμματα συστατικά. Δια τάς Παριστρίους ηγεμονίας άνεχώρησεν εν ετει 1784 ό αρχιμανδρίτης τοΰ μοναστηρίου Χαράλαμπος, συνο- 1) Α. Κ. Α., Μαχα-.ρά Μονή έν τη Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ι ΣΤ', σ. 800, 2, 3) Φίλιππος Γεωργίου, εν3' άν., σ. 39, 40. Α. Κ. Α., εν3' ανωτέρω. 4) Σ. Μενάρδου, Ή έν Κύπρω Ιερά Μονή της Παναγίας τοΰ Μαχαιρά, εν Πειραιεϊ 1928, σ. 3. 5) Αύτό9ι σ. 6. Φίλιππος Γεωργίου, εν3' άν., σ ) AÙTÓSI. 7) Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Έν Κων/πόλει [ ] σ. 562, ) Φίλιππος Γεωργίου, εν$. άν., σ Σ. Μενάρδου, Ή έν Κύπρω- Ίερά Μονή της Παναγίας τοΰ Μαχαιρά. Άνατύπωσις έκ της Έπετηρίδος τον> «Παρνασσού», τ. Ι'. Έν Άδήναις 1914, σ. 138.

7 δευόμενος υπό του διακόνου Κυπριανού 1 ). Ό διάκονος Κυπριανός, ου ή δράσις υπήρξε σημαντική κατά τήν άποστολήν αυτήν, έγεννήθη èv ετει 1756, εν Στροβίλω, χωρίω τής Λευκωσίας 2 ), όπου υπάρχει και μετόχιον του μοναστηρίου Μαχαιρά 3 ). Έκ μικρας ηλικίας είσάγεται είς το μοναστήριον και εν ετει 1783 χειροτονείται διάκονος. Σπουδάζει ως μαθητής τοΰ Ευγενίου Βουλγάρεως. Μεταβαίνων τω 1784 προς ζητείαν είς Μολδαυΐαν είχε τήν εύκαιρίαν να ελθη είς έπαφήν προς τό άνθηρότατον κέντρον της Ελληνικής παιδείας εν Ίασίω, όπου γνωρίζει και τον ηγεμόνα τής Μολδαυΐας Μιχαήλ 'Ρακοβίτσα ( ). 'Εκτιμηθείς νπό του ήγεμόνος, κατ'έπιθυμίαν αύτοΰ εγένετο ιερομόναχος, ονομασθείς και ιερεύς τοΰ ηγεμονικού ναού. Συγχρόνως παρακολουθεί καί ανώτερα μαθήματα εν τω Έλληνικφ Σχολείω του Ιασίου 4 ). Έν τούτοις και ό 'Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος καί ό Κυπριανός δεν έλησμόνησαν τον πρωταρχικόν σκοπόν τής αποστολής αυτών καί έξηκολούθησαν τον ερανον υπέρ τής μονής Μαχαιρά. Κατά Μάρτιον του 1794, ό ηγούμενος Ίωαννίκιος αποστέλλει έκ νέου είς τάς ΓΤαριστρίους ηγεμονίας «άλλους ίκανωτέρους πράκτορας τών δύο έν Ίασίω εδρευόντων ιερομόναχων» προς συλλογήν εράνων 5 ). Οΐ εκπρόσωποι του μοναστηρίου φέρουσι μεθ' εαυτών τεμάχιον του τιμίου ξύλου καί τεμάχια λειψάνων τών Αγίων Βαρνάβα, Φιλίππου, Δαμιανού τοΰ άναργύρου, Νεοφύτου, 'Ελευθερίου, Χαραλάμπου, 6 ) προς τούτοις δε καί «έγκύκλιον έπιστολήν». Δια τής επιστολής ταύτης έζητεΐτο Ιλεημοσύνη παρά τών Χριστιανών τών Ρουμανικών ηγεμονιών προς έξόφλησιν τών χρεών, τα όποια είχον συναφθή χάριν επανορθώσεως τοΰ μοναστηρίου Μάχαιρα, παρακμάσαντος έκ καιρικών μεταβολών. "Αρχεται δε ή σχετική εγκύκλιος: «οί άνά πασαν τήν γήν τής Μολδαυΐας καί Ούγγροβλαχίας διαλάμποντες αστέρες πολύφωτοι τοΰ νοητοΰ στερεώματος πανιερώτατοι, θεοπρόβλητοι καί λογιώτατοι Μητροπολϊται, υπέρτιμοι αρχιεπίσκοποι και θεοφιλέστατοι επίσκοποι, γαληνότατοι, και όρθοδοξότατοι αυθένται καί ηγεμόνες, άγλαόφωτοι καί πνευματορήτορες διδάσκαλοι, πανοσιώτατοι καθηγούμενοι, άρχιμανδρϊται καί πρωτοσύγγελοι, όσιώτατοι Ιερομόναχοι, ιεροδιάκονοι καί μοναχοί. 7 ) νγ' 1) Φίλιππος Γεωργίου, êvs. άν., σ ) Χρυσ. Α. Παπαδοπούλου, Ή 'Εκκλησία τής Κύπρου επί Τουρκοκρατίας ( ). Ά3ήνησι 1919, σ Φίλιππος Γεωργίου, èvs' άν., σ. 119, 3) Σ. Μενάρδος, ËvS' ανωτέρω, σ. 139, 152. Χρ. Παπαδόπουλος, εν$' αν., σ ) Σ. Μενάρδου, Ή εν Κΰπρω Ιερά Μονή τής Παναγίας του Μαχαίρα. 'Εν Πειραιεϊ 1929, σ. 27. Φίλιππος Γεωργίου, εν3. άν., σ )Αύτό$ι, σ ) ACrróSi, σ ) Αύτό$ι, σ ,

8 νδ' ι 'Ούς έπακολού3ημα της εγκυκλίου επιστολής ταύτης και των μόχ3ων του Κυττριανου και των άλλων μοναχών, οΐτινες εστάλησαν υπό του μοναστηρίου,ύπήρξε τό γεγονός, ότι ό ήγεμών Μιχαήλ Σούτσος έξέδωκεν εν Ίασίω τή 13 Φεβρουαρίου 1795 χρυσόβουλλον, δια του οποίου ορίζει eis TOUS επιτρόπους του βασιλικού μοναστηρίου «της κυρίας Μαχαιράδος» δια τήν ενδειαν «τής μονής και τών εν αυτή ευρισκομένων πατέρων εσχάτην πενίαν», έτήσιον βοή3ημα» από μεν τών αυθεντικών όκνών γρόσια πεντήκοντα, άπο δε του βάματος ομοίως πεντήκοντα. 1 ) Ό ήγεμών διατάσσει τους «βαμάσιδες και καμαράσιδες» τών όκνών να δίδωσι τό ποσόν τούτο ετησίως έν μηνί Νοεμβρίω είς τήν επιτροπήν του μοναστηρίου Μαχαιρά και παρακαλεί τους διαδόχους αύτου ηγεμόνας να διατηρήσωσι τήν δωρεάν. Άντίγραφον του χρυσοβούλλου κείται εν τφ παλαίω κώδικι τής αρχιεπισκοπής Κύπρου 2 ). Ό Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος και Κυπριανός έπανελ3όντες εκ Μολδαυΐας είς Κύπρον τω 1802 με πολλά δώρα απήλλαξαν τό μοναστήριον δυσβάστακτων υποχρεώσεων και εκόσμησαν τήν εκκλησίαν με πολυτελή σκεύη 4.) Καί σήμερον τό μοναστήριον Μάχαιρα διατηρεί πλή3ος αντικειμένων, τά όποια συναπεκόμισαν οί δύο ούτοι μοναχοί έπανελ3όντες έξ 'Ιασίου. Μεταξύ τών αντικειμένων τούτων ύπάρχουσι δύο πίνακες ελαιογραφικοί, κατασκευασ3έντες έν Μολδαυΐα καί παριστώντες τον Χαράλαμπον 5 ) καί τον Κυπριανόν, ό όποιος τή 30 'Οκτωβρίου 1810 έχειροτονή3η αρχιεπίσκοπος Κύπρου, προώριστο δε να άπο3άνη τή 9 'Ιουνίου 1821 ως μάρτυς του Χρίστου καί του Ελληνισμού. Ό πίναξ του Κυπριανού υπήρξε τό πρότυπον δια τάς φωτογραφίας αύτου, αί όποϊαι προ πολλού εχουσι τε3ή είς κυκλοφορίαν, επίσης καί δια τήν εκ μαρμάρου προτομήν, ήτις έτοπο3ετή3η έν τή αρχιεπισκοπή Κύπρου 6 ). Κα3' ομοίωμα του πίνακος αύτου έγιναν αναπαραστάσεις δια τά βιβλία τών συγγραφέων, οϊτινες ένδιέτριψαν περί τόν βίον του Κυπριανού ως αρχιεπισκόπου καί έ3νικου μάρτυρος (πρβλ. Λοΐζου Φιλίππου, Τά 'Ελληνικά γράμματα έν Κυπρω. Τόμος Α', έν Λευκωσία 194, σ Σίμου Μενάνδρου, Ή έν Κύπρω ιερά Μονή τής Παναγίας του Μαχαιρά. 'Εν ΤΤειραιεϊ Εΐκών 3. Μ. Μπέζα, 'Ρουμανικά ίχνη έν τή Όρ3οδόξω 'Ανατολή. Βουκουρέστιον 1935, σελ. 64.) Άντίγραφον του πίνακος,. 1) Χρυσ. Παπαδόπουλος, εν9. άν., σ ) Σ. Μενάρδος, ivs* άν. σ. 28. Μ. Μπέζα, έν$' άν. 3) Χαρ. Παπαϊωάννου, Κώδιξ α', έγγραφων τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου έν τω περιοδ. «Φώς», έν Λευκωσία 1911, άρι3. 8, σ Σ. Μενάρδος, ïvs* ανωτέρω, σ ) Φίλιππος, Γεωργίου, εν3. άν., σ Χρυσ. Παπαδόπουλος, έν$. άν.,. σ Σ. Μενάρδος έν Έπετηρ. «Παρνασσού», τ. Ι', σ ) Σ. Μενάρδος, έν9. άν., σ Μ. Μπέζα, έν$. άν., σ ) Σ. Μενάρδος, ε ν 9, άν. σ. 142.

9 νε' μικρας επιτυχίας, ευρίσκεται έν τω Μουσείω της 'Ιστορικής και Έ3νολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος. Πλην των δύο τούτων πινάκων τό μοναστήριον φυλάττει εκ των εκ Μολδαυΐας προερχομένων αντικειμένων 1 ) εν κυτίον ζυ3εφένιον δια λείψανα* έπειτα χρυσουν κιβώτιον, φέρον εις τό μέσον αύτου σταυρόν μετά πολυτίμων λί3ων και πλαισιούμενον δι' επιγραφής: «Τό παρόν γέγονε δια δαπάνης Χαραλάμπους Άρχιμανδριτου του Μαχαιράδος 1795 Μαΐου 30. Γιάσι» 2) έπιτάφιον κομψόν μετ' επιγραφής «Ιδιοκτησία Χαραλάμπους Άρχιμανδριτου ) (βλέπε τάς άναπαραστατικάς φωτογραφίας εν τφ έργω του Μάρκου Μπέζα, Ρουμανικά ίχνη εν τή Όρ3οδόξω Ανατολή, Βουκουρέστιον 1935, σελ ). ' 'Εκ των μουσικών κωδίκων των εναποκειμένων εν τή μονή Μάχαιρα τρεις περιέχουσι σημειώματα μνημονεύοντα τον Χαράλαμπον καί δύο τον Κυπριανόν. ΓΤαρέχομεν τους σχετικούς τίτλους και τα σημειώματα 4 ) τα αναφερόμενα και εις την Ρουμανίαν: Άρ. 1. «Κώδιξ έσταχωμένος. 'Επί του καλύμματος όπισθεν: «Δημητρίου ιερέως, βιβλιοδέτης Ίανουάρ. Ίαση.» Άρ. 2. «Κώδιξ εσταχωμένος: αρχή συν 3ώ αγιω. πάντων των σοιμαδίων τής μουσικής.» 'Επί του φ. 5 σ μεταξύ εικονιζόμενου δένδρου:» Τό παρόν υπάρχει καμου χαραλάμπους άρχιμανδριτου μαχαιράδο» Άρ. 4. «Κώδιξ εσταχωμένος: «Αρχή σύν Θεώ άγίω τών σιχηρών». Έν φ. 1 α κάτωθεν: Κυπριανού Ιερομόναχου του έκ τής μονής μαχαιράδος». Άρ.5. Κώδιξ ελλιπής την αρχήν καίτήνστάχωσιν.έπί τής οπίσθιας όψεως του τελευταίου φύλλου: «Έγράφη δια χειρός Δανιήλ καί ελαχίστου τών Ιερομόναχων τό παρόν στιχιράριον μετά πλείστης επιμελείας Ένέτησι α ψηυ ω Έ ν Τ ή Φ α δια μέλανος καί γραφής απαράλλακτου προς την άνω: «Κυπριανού 'Ιερομόναχου του εκ τής μονής μαχαιράδος» Τό σημείωμα τούτο επαναλαμβάνεται αμέσως κατωτέρω, ίσως παρ' άλλης χειρός. Άρ. 6 α. «Κώδιξ εσταχωμένος. Είρμολόγιον 'Επί του φ. 1 α άναγινώσκομεν : «Τό παρόν υπάρχει καμου χαραλάμπους άρχιμανδριτου μαχαιράδος». Άρ. 11. «Κώδιξ μικρού σχήματος. Περιέχει τό τριώδιον. 'Εν τή άνω φα του φ. 9 α άναγινώσκομεν: «Καί τόδε σύν άλλοις χαραλάμπου ιερομόναχου του εκ τής μαχαιράδος άρχιμανδριτου». 1) Μ. Μπέζα, ίνβ. άν,. σ ) ACrróSi. 3) Σ. Μενάρδοξ, έν τή Έπετηρίδι (( Παρνασσού», τ. Ι', σ ) Σ. Μενάρδοξ, εν9. άν., σ

10 vs' Έπανελ9ών έκ Μολδαυΐας ό 'Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος παρέμεινεν έντώ μοναστηρίω Μαχαιρά. Ό δε Κυπριανός έχειροτονήθη τω 1810 αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά δε το έτος 1812 ϊδρυσεν 'Ελληνικόν Σχολεϊον έπί του κτήματος του μοναστηρίου Μάχαιρα 1 ), ίσως κατά το πρότυπον της έν Ίασίω σχολής. "Οτε τφ 1802 ό αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος και ό Κυπριανός επανέκαμψαν είς Κύπρον, ό μοναχός Γρηγόριος ό Β', ό σύντροφος του Χαραλάμπου άπό του έτους 1794, φαίνεται, ότι παρέμεινεν είς τάς Τουμανικάς ηγεμονίας δια να συλλέγη εράνους. Άσ3ενήσας άπεβίωσεν εν Μολδαυΐα, όπου άφήκε πολλά δώρα, άτινα εϊχε συλλέξει δια το μοναστήριον Μάχαιρα. Κατήγετο έκ του χωρίου Γιόλου τής Πάφου. Τή 24 Σεπτεμβρίου 1837 ό ηγούμενος του Μαχαιρά Μελέτιος παρέχει πληρεξουσιότητα είς τον Γεώργιον Θεοδοσίου, άνεψιόν πατρο3εν του αποθανόντος μονάχου Γρηγορίου, «δια να πλεύση είς Μολδαυΐαν και μετακόμιση την έπ* ονόματι τοϋ Ιερού ημών μοναστηρίου συλλεγη3εϊσαν παρά τών airrósi ελεημοσύνη» και να «παραλαβή πρώτον μέν τα ίερά κειμίλια δια τών οποίων ήν έφωδιασμένος ό μακαρίτης, έπειτα και πάσαν τήν περιουσίαν αυτού δια να μετακόμιση έν λεπτομερεϊ καταγραφή προς το ιερόν ημών μοναστήριον». 2 ) Δεν γνωρίζομεν τα κατά την κα3' όλου συλλογήν αφιερωμάτων έν Μολδαυΐα υπό του Γρηγορίου, ούτε που ακριβώς διετηρή^ησαν ταύτα μέχρι τού 1837 ούτε αν ό Γεώργιος Θεοδοσίου ήδυνή3η να μεταβή είς Μολδαυΐαν, όπως μετακόμιση τα αφιερώματα είς τήν μονήν τού Μαχαιρά. Λαμβάνων ύπ' όψιν τα συμβάντα τα κατά και μετά τήν έπανάστασιν τού 1821 κλίνω να πιστεύσω, ότι διεκόπησαν έκτοτε αί σχέσεις μεταξύ τών ΤΤαριστρίων ηγεμονιών και τών δύο Κυπριακών μοναστηρίων Κύκκου καί Μαχαιρά. 1) Χ. Παπαϊωάννου, IvS. av., σ. 54. Λοΐζου Φιλιτπτου, Τα 'Ελληνικά Γράμματα έν Κύπρω, τόμ. Α'. Έυ Λευκωσία 1930, σ ) Το σχετικόν Ιγγραφον άνευρέ3η âv TTJ βιβλιοθήκη Μαχαιρά υπό του καθηγητού Μακαρίου Ί. Μαχαιρώτου καί έδημοσιεΰθη έν τω περιοδικω «Απόστολος Βαρνάβαξ», τόμ. Β' (1920) σελ

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΜΕΛΩ ΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥΣ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας (3 ½ - 7 ½ ετών)

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΜΕΛΩ ΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥΣ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας (3 ½ - 7 ½ ετών) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.11.1 Αρ. Τηλ.: 22800910 Αρ. Φαξ.: 22305126 E-mail: dde-eparhiako-lef@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy Διευθυντές/Διευθύντριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού

Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού Δέκα βασικές υποχρεώσεις των Βουδιστών 1. Να σέβονται κάθε μορφή ζωής και να αποφεύγουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη. Φανερωμένης

Βιβλιοθήκη. Φανερωμένης Βιβλιοθήκη Φανερωμένης Βιβλιοθήκη Φανερωμένης «Αναμφισβητήτως ένα εκ των ιστορικών αρίστων έργων της τελευταίας πεντηκονταετίας είναι η ίδρυσις τη Βιβλιοθήκης Φανερωμένης». Με την απλή αυτή φράση η εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον

Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Α. Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, Λευ κωσία 2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο Τα Πανεπιστίμια του Βυζαντίου Οι Βυζαντινοί έδιναν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, παρ' όλο που στην αυτοκρατορία υπήρχαν πολλοί αναλφάβητοι. Γενικά στο Βυζάντιο η παιδεία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 1. Βραβείο Φυσικής Καθηγητικού Συλλόγου στη μνήμη Προκόπη Τάκη Το βραβείο επιδίδει ο Κυριάκος Ερωτοκρίτου ΒΔ. Απονέμεται στον τελειόφοιτο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.12.26.1.5/2 Αρ. Τηλ.:22800698 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 19 Φεβρουαρίου 2016 ιευθυντές/ντριες ηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα