Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Η παρούσα µελέτη αποτελεί αξιολόγηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του ακατέργαστου καπνού για την περίοδο Επιχειρεί να απαντήσει σε µια σειρά δεκαέξι αξιολογικών ερωτήσεων, οι οποίες αναλύουν τις επιπτώσεις της ΚΟΑ επί της ισορροπίας µεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά από ποσοτική και ποιοτική άποψη, επί των τιµών, επί του εισοδήµατος των παραγωγών και της οικονοµικής βιωσιµότητας των καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων, επί της κοινωνικής και οικονοµικής διάστασης στις περιοχές παραγωγής, καθώς και άλλα ζητήµατα, όπως η τήρηση των επιταγών της δηµόσιας υγείας, το περιβάλλον και ο τρόπος διαχείρισης. A.1. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσµιο πλαίσιο του ακατέργαστου καπνού Με παραγωγή τόνους, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πέµπτη θέση της παγκόσµιας παραγωγής ακατέργαστου καπνού, µετά την Κίνα, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ινδία και τη Βραζιλία. Κατά µέσο όρο, το µερίδιο της κοινοτικής παραγωγής στην παγκόσµια παραγωγή είναι 5,4%. Στο πλαίσιο της διεθνούς αγοράς, η ΕΕ είναι ο πρώτος εισαγωγέας, µε σχεδόν 19% των παγκόσµιων εισαγωγών σε ποσότητα (θέση κατά το µάλλον ή ήττον σταθερή), και ο τέταρτος εξαγωγέας µε σχεδόν 8% των παγκόσµιων εξαγωγών σε ποσότητα (θέση που παρουσιάζει πτώση). Οι κοινοτικές εισαγωγές ακατέργαστου καπνού, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, επικεντρώνονται σε καπνό µεταποιηµένο σε strips, προερχόµενο κυρίως από τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τη Ζιµπάµπουε, το Μαλάουι. Οι εξαγωγές εστιάζονται σε δύο κατηγορίες προϊόντων: τον καπνό τύπου Sun Cured σε φύλλα (συµπεριλαµβανοµένων των ελληνικών καπνών ανατολικού τύπου) και το σύνολο των µεταποιηµένων καπνών σε strips, προορίζονται δε κυρίως για τη Ρωσία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, την Αλγερία και την Ιαπωνία. Η διεθνής αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλικότητα των τιµών, σε συνάρτηση µε την εξέλιξη της παραγωγής και τις ποσότητες των αποθεµάτων. Κατά την περίοδο , η βασική τάση των διεθνών τιµών ήταν ελαφρά αρνητική (-0,82% κατά µέσο όρο ετησίως), παρά µια θετική τάση των τιµών εξαγωγής του κοινοτικού καπνού (+2,94%). Εξάλλου, το φάσµα των τιµών των διαφόρων εξαγωγικών χωρών είναι ευρύτατο, σε συνάρτηση µε τη σύνθεση των ποικιλιών (µε µεγαλύτερη ή λιγότερη ζήτηση στην αγορά) και µε την ποιότητα του προϊόντος. Σε σχέση µε τον παγκόσµιο µέσο όρο ( ), η µέση τιµή του κοινοτικού καπνού υπολείπεται (-17%), αλλά διέρχεται φάση βελτίωσης κατά τα τελευταία έτη της περιόδου. A.2. Η καπνοπαραγωγική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η κοινοτική παραγωγή ακατέργαστου καπνού πραγµατοποιείται από περίπου παραγωγούς, σε περιορισµένο αριθµό κρατών µελών, και παρουσιάζει ισχυρή συγκέντρωση σε ορισµένες περιφέρειες της Ιταλίας (Καµπανία, Ούµπρια, Βένετο), της Ελλάδας (Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα) και της Ισπανίας (Εξτρεµαδούρα). Σε αυτές τις τρεις χώρες συγκεντρώνεται σχεδόν το 87,8% της κοινοτικής παραγωγής. Τα άλλα κράτη µέλη (Γαλλία, Γερµανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Αυστρία) αντιπροσωπεύουν το 12,2% της παραγωγής. Ο αριθµός των παραγωγών παρουσιάζει ισχυρή µείωση, όπως και οι καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η µέση έκταση ανά παραγωγό παρέµεινε εποµένως σε χαµηλά επίπεδα (1,20 εκτάρια περίπου), αλλά µε αύξηση της παραγωγικότητας. Η διάρθρωση της πρώτης µεταποίησης του ακατέργαστου καπνού είναι ακόµη κατακερµατισµένη: το 2001 αριθµούσε 117 ιδιωτικές βιοµηχανίες και συνεταιρισµούς (εκ των οποίων σχεδόν 58% στην Ιταλία και 28% στην Ελλάδα), µε µέσο όγκο µεταποίησης τόνους ακατέργαστου καπνού σε φύλλα. Εξάλλου, η πλειονότητα των βιοµηχανιών (70% στην Ιταλία) αποτελούν µεσάζοντες, οι οποίοι πωλούν τα προϊόντα τους σε άλλες επιχειρήσεις µεταποίησης ακατέργαστου καπνού, γεγονός που επαυξάνει την αναποτελεσµατικότητα του βιοµηχανικού συστήµατος. A.3. Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό έχει την πηγή της στον κανονισµό (ΕΟΚ) 727/70, ο οποίος βασιζόταν σε ένα καθεστώς τιµών του ακατέργαστου καπνού σε φύλλα σε συνάρτηση µε 36 ποικιλίες αναφοράς, και το οποίο περιελάµβανε µια τιµή στόχου και µια τιµή παρέµβασης σε ένα καθεστώς πριµοδοτήσεων για τους µεταποιητές καπνού και σε ένα καθεστώς επιστροφών για το προϊόν που εξάγεται προς τρίτες χώρες. i

2 Για να εξαλειφθούν τα µη επιθυµητά αποτελέσµατα και έχοντας υπόψη την απαίτηση να αναπτυχθεί, µεταξύ άλλων, µια πολιτική ποιότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγµατοποίησε ριζική µεταρρύθµιση της ΚΟΑ για τον ακατέργαστο καπνό, µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992, καταργώντας τα όργανα της παρέµβασης και των επιστροφών (από την εσοδεία 1993). Τα βασικά σηµεία της ΚΟΑ µετά τη µεταρρύθµιση είναι τα εξής: - ένα καθεστώς περιορισµού της παραγωγής: καθορισµός συνολικού κατωφλίου εγγύησης ισοδύναµου µε τόνους ( τόνοι για την εσοδεία 1993) και ειδικού κατωφλίου για οκτώ οµάδες ποικιλιών (ταξινοµηµένες ανά µέθοδο ξήρανσης) και ανά κράτος µέλος, τα οποία κατανέµονται σε πρώτη φάση σε ποσοστώσεις µεταξύ των επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης, και στη συνέχεια απευθείας µεταξύ των παραγωγών ακατέργαστου καπνού από την εσοδεία ένα καθεστώς σταθερών πριµοδοτήσεων, ανά χιλιόγραµµο ακατέργαστου καπνού κάθε οµάδας ποικιλιών, οι οποίες αποσκοπούν στη στήριξη του εισοδήµατος των παραγωγών, περιορίζονται στις ποσότητες που προβλέπουν τα κατώφλια εγγύησης και προσαυξάνονται µε συµπληρωµατικό ποσό για ορισµένες ποικιλίες που καλλιεργούνται στο Βέλγιο, τη Γερµανία, τη Γαλλία και την Αυστρία µετά την προσχώρησή της. - υιοθέτηση µέτρων προσανατολισµού της παραγωγής, τα οποία υλοποιούνται µε την παραχώρηση ειδικής ενίσχυσης (10% επί της πριµοδότησης στην αρχή της περιόδου) στις οµάδες παραγωγών θέσπιση κοινοτικού ταµείου έρευνας και πληροφόρησης για τον καπνό, το οποίο χρηµατοδοτείται µε παρακράτηση του 1% της πριµοδότησης. Μεταξύ 1992 και 1998, επήλθαν τροποποιήσεις στον κανονισµό 2075/92, ιδίως µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1636/98. Ειδικότερα: - καθεστώς περιορισµού της παραγωγής: δυνατότητα πραγµατοποίησης µεταφοράς ποσοστώσεων µεταξύ διαφόρων οµάδων ποικιλιών (µε δηµοσιονοµική ουδετερότητα) δυνατότητα εκχώρησης ποσοστώσεων µεταξύ µεµονωµένων παραγωγών σύσταση εθνικού αποθέµατος ποσοστώσεων, προς ανακατανοµή µεταξύ των παραγωγών. - καθεστώς πριµοδοτήσεων: για να βελτιωθεί η ποιότητα του καπνού, η πριµοδότηση διαιρείται σε ένα σταθερό µέρος (που χορηγείται σε όλους τους παραγωγούς) και ένα µεταβλητό µέρος (που χορηγείται αποκλειστικά στους παραγωγούς µέλη οµάδας παραγωγών), το οποίο διαφοροποιείται σε συνάρτηση µε την τιµή αγοράς που καταβάλλει η επιχείρηση πρώτης µεταποίησης. Τα κράτη µέλη, εξάλλου, έχουν την ευχέρεια να καθιερώσουν ένα σύστηµα πώλησης µε δηµοπρασία για τις καλλιεργητικές συµβάσεις. - µέτρα προσανατολισµού της παραγωγής: η ειδική ενίσχυση καθορίζεται σε 2% της πριµοδότησης η εισφορά για τη χρηµατοδότηση του κοινοτικού ταµείου καπνού αυξάνεται σε 2% θέσπιση καθεστώτος εξαγοράς ποσοστώσεων, µε αντίστοιχη µείωση των κατωφλίων εγγύησης για τις ποσοστώσεις που δεν αγοράζονται από άλλους παραγωγούς δυνατότητα εφαρµογής διαρθρωτικών προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, για να καταστεί δυνατή η στροφή προς άλλα είδη παραγωγής ή άλλες δραστηριότητες, στις προβληµατικές καπνοπαραγωγικές περιφέρειες. A.4. Οι επιπτώσεις της εφαρµογής της ΚΟΑ A.4.1. Η ισορροπία της αγοράς και η ποιότητα του ακατέργαστου καπνού Το σύστηµα των κατωφλίων εγγύησης έδωσε τη δυνατότητα να συγκρατηθεί η κοινοτική παραγωγή: το σύστηµα των κατωφλίων εγγύησης συνέβαλε στη µείωση της κοινοτικής παραγωγής ακατέργαστου καπνού σε σχέση µε τα επίπεδα που είχε φθάσει πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού 2075/92 (από τόνους το 1991 σε τόνους το 2001) και ιδίως στη σταθεροποίησή της, αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στις περισσότερες άλλες χώρες παραγωγής: γενικά, από το 1989 έως το 1992 η τυπική απόκλιση της παραγωγής ήταν τόνοι, έναντι 4285 τόνων από το 1993 έως το Εξάλλου, η πραγµατική παραγωγή διατηρήθηκε σταθερά σε επίπεδο κατώτερο από τα κατώφλια που θεσπίστηκαν από τον κανονισµό. Τα µέσα της ΚΟΑ συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου για βελτίωση της ποσοτικής ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης: σύµφωνα µε τις αναφορές των ανθρώπων του επαγγέλµατος, εµφανίστηκε µια τάση για αύξηση της κοινοτικής ζήτησης καπνών Flue Cured, Light Cured και Mπασµά, έναντι πτώσης της ζήτησης καπνών Dark Cured και Sun Cured και σταθερότητας για τις άλλες οµάδες ποικιλιών. Το µέσο της µεταφοράς ποσοστώσεων µεταξύ οµάδων ποικιλιών διαδραµάτισε θετικό ρόλο, επιτρέποντας να αυξηθεί η ii

3 παραγωγή των ποικιλιών µε τη µεγαλύτερη ζήτηση και να µειωθεί η παραγωγή των ποικιλιών που αντιµετωπίζουν κρίση. Ειδικότερα, η παραγωγή καπνών Sun Cured µειώθηκε κατά 39,55% (από το 1996 έως το 2001). Το σύνολο που συνίσταται στο σύστηµα των κατωφλίων εγγύησης και το µέσο της µεταφοράς αποδείχθηκε εποµένως συνεκτικό σε σχέση µε το στόχο της βελτίωσης της ποσοτικής ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αν και η έλλειψη δεδοµένων δεν επέτρεψε να επαληθευθεί κατά πόσο τα µέσα ενήργησαν µε επαρκή τρόπο. Αντίθετα, το αποτέλεσµα της εξαγοράς ήταν οριακό ως προς αυτό το στόχο: τόνοι εξαγοράστηκαν από την Επιτροπή, ήτοι 0,32% του κατωφλίου εγγύησης. Αλλά δεν µπορεί να λεχθεί µε βεβαιότητα ότι επιτεύχθηκε καλύτερη ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης από την άποψη της ποιότητας: η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε σε κλίµακες κατάταξης του καπνού σε τάξεις ποιότητας/τιµής απέδειξε την ύπαρξη ανεπαρκούς επιπέδου οµοιογένειας και υψηλού βαθµού υποκειµενικότητας, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι τιµές δεν αντανακλούν πάντοτε την πραγµατική ποιότητα του καπνού και ότι το σύστηµα δεν δίνει τη δυνατότητα να αποτραπεί για ίση ποιότητα (στο πλαίσιο της ίδιας ποικιλίας) η διαµόρφωση διαφορετικών τιµών. Άλλωστε, η τιµή του ακατέργαστου καπνού σε φύλλα αντιπροσωπεύει τη σύνθεση ενός αρκετά µεγάλου αριθµού στοιχείων που συµµετέχουν στη διαµόρφωσή της. Τα ζητήµατα της ποιότητας αντιπροσωπεύουν ένα µέρος της, αλλά όχι το σύνολο, και οι διακυµάνσεις των τιµών δεν µπορούν να συσχετιστούν άµεσα µε τις διακυµάνσεις της ποιότητας. Ωστόσο, η έρευνα που διεξήχθη σε ένα δείγµα ανθρώπων του επαγγέλµατος απέδειξε ότι η ποιότητα του ακατέργαστου καπνού, τόσο από τεχνική άποψη όσο και άποψη υπηρεσιών, έχει βελτιωθεί, επίσης και µετά τη δεύτερη µεταρρύθµιση της ΚΟΑ το 1998, και ότι ο µέσος βαθµός ικανοποίησης των χρηστών του κοινοτικού καπνού έχει αυξηθεί, ιδίως χάρη στο µεταβλητό µέρος της πριµοδότησης και στην ειδική ενίσχυση. Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, ο ρόλος της ειδικής ενίσχυσης στη βελτίωση της ποιότητας του ακατέργαστου καπνού φαίνεται µεγαλύτερος από το ρόλο της µεταβλητής πριµοδότησης. Σχεδόν όλες οι οµάδες παραγωγών δηλώνουν ότι υλοποίησαν ενέργειες (κατάρτιση, τεχνική βοήθεια, µέθοδοι ξήρανσης του καπνού, παρουσίαση του προϊόντος σε οµοιόµορφες παρτίδες, προµήθεια πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά), οι οποίες προήγαγαν ταυτόχρονα τη µεγαλύτερη οµοιογένεια των καλλιεργειών, τη βελτίωση της τεχνικής ποιότητας του προϊόντος και τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας που παρέχει. Ο ρόλος της ΚΟΑ στη διαµόρφωση των εµπορικών τιµών ήταν οριακός, τουλάχιστο µέχρι το 1998: η εξέλιξη των εµπορικών τιµών των περισσότερων οµάδων ποικιλιών ακολούθησε µια φάση ισχυρής αύξησης µεταξύ 1993 και (από 0,319 σε 0,957 Ecu/Kg κατά µέσο όρο) και κάµψη µέχρι το Κατά τα δύο τελευταία έτη καταγράφηκε ανάκαµψη, η οποία επανέφερε τις τιµές σε επίπεδο ελαφρά χαµηλότερο από του 1997 (0,907 Euro/Kg κατά µέσο όρο). Η σύγκριση που έγινε απέδειξε ουσιαστική αντιστοιχία µεταξύ της µέσης κοινοτικής εµπορικής τιµής και της διεθνούς τιµής κατά την εξαγωγή, έως το 1998, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα διεθνή γεγονότα ή/και η συγκυριακή δυναµική διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των κοινοτικών εµπορικών τιµών, των οποίων η ρύθµιση δεν εξαρτάται από την ΚΟΑ. Εξάλλου, προπάντων στην Ιταλία και στην Ελλάδα, η χορήγηση ποσοστώσεων απευθείας στους παραγωγούς και όχι µέσω των µεταποιητών από τον κανονισµό 711/95 (ο οποίος δεν συσχετίζεται ευθέως µε την ΚΟΑ) είχε επίδραση στην ισορροπία της συµβατικής δύναµης µεταξύ µεταποιητών και οµάδων παραγωγών, γεγονός που ευνόησε την αύξηση του επιπέδου των εµπορικών τιµών. Από το 1999, η ανάκαµψη των τιµών για τις οµάδες ποικιλιών Flue, Light και ελληνικών ανατολικού τύπου καθώς και η συνέχιση της πτώσης για τις οµάδες Dark και Sun Cured φαίνονται πιο συνεπείς µε τις τάσεις της ζήτησης στην αγορά, αλλά η ανάλυση δεν επέτρεψε να εξαχθεί ένα θεµελιωµένο συµπέρασµα σχετικά µε τη συµβολή της διαφοροποίησης της πριµοδότησης στην αναστροφή της τάσης των τιµών (µέσω της ενδεχόµενης βελτίωσης της ποιότητας του καπνού). Η ανάλυση των δεδοµένων πάντως απέδειξε την ύπαρξη έντονων διαφορών στην εφαρµογή της µεταβλητής πριµοδότησης µεταξύ των κρατών µελών και τα αποτελέσµατα εµφανίζονται επίσης διαφοροποιηµένα. Εξάλλου, η ανάλυση κατέστησε εµφανή την καλύτερη λειτουργία του συστήµατος κατά το πρώτο έτος εφαρµογής σε πολλά κράτη µέλη: το ποσοστό διαφοροποίησης (τυπική απόκλιση/µέσο όρο) µειώθηκε µεταξύ 1999 και Η θετική εξέλιξη των εµπορικών τιµών βελτίωσε τη σχέση τιµής/πριµοδότησης η οποία πάντως παραµένει χαµηλή: για την αξιολόγηση της εξάρτησης µεταξύ των εσόδων των παραγωγών και της κοινοτικής στήριξης, η ανάλυση της σχέσης τιµής/καθαρής πριµοδότησης (πριµοδότησης που εισπράττεται πραγµατικά από τους παραγωγούς, αφαιρουµένων των εισφορών του Ταµείου Καπνού και της ειδικής ενίσχυσης) απέδειξε ότι, λαµβανοµένων υπόψη των γεωργονοµισµατικών τροποποιήσεων και της ενσωµάτωσης της ειδικής ενίσχυσης του 10% από το 1999, το ύψος της καθαρής πριµοδότησης ήταν κατά το µάλλον ή ήττον σταθερό σε όλη τη διάρκεια εφαρµογής της ΚΟΑ. Η εξέλιξη της σχέσης τιµής/καθαρής πριµοδότησης εκφράζεται εποµένως από iii

4 την εξέλιξη των εµπορικών τιµών (από 0,116 το 1993 σε 0,324 το 2001, κατά µέσο όρο). Η σχέση εποµένως παραµένει πολύ χαµηλή για τα καπνά Sun Cured (0,061 το 2001) και Dark Cured (0,173), αλλά είναι χαµηλή ακόµη και για τις ποικιλίες που χαίρουν της µεγαλύτερης εκτίµησης (0,868 για τον Mπασµά). Το σύστηµα των δηµοπρασιών, το οποίο θα συνέβαλε στην αύξηση της εµπορικής τιµής, δεν εφαρµόστηκε: η ποιοτική ανάλυση (συνεντεύξεις) κατέστησε εµφανή ότι οι διαρθρωτικές συνθήκες και η αντίθεση ορισµένων µελών του κλάδου, οι οποίοι εφοβούντο µήπως γίνουν βορά των µεγάλων επιχειρήσεων του τοµέα, απέτρεψαν οποιοδήποτε πειραµατισµό. Επίσης, ορισµένες αδυναµίες (εφαρµογή του συστήµατος σε όλες τις οµάδες ποικιλιών και σε όλο το εθνικό έδαφος, εφαρµογή των δηµοπρασιών στις συµβάσεις και όχι στο προϊόν) συνέβαλαν να καταστεί το σύστηµα ελάχιστα ελκυστικό. A.4.2. Τα εισοδήµατα των παραγωγών και η βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων Η ΚΟΑ συνέβαλε στην προώθηση της συγκέντρωσης της παραγωγής σε µικρότερο αριθµό πιο αποδοτικών εκµεταλλεύσεων, αλλά µε εντατικοποίηση των µεθόδων παραγωγής: µεταξύ 1993 και 2001 διατηρήθηκε η σταθερότητα της παραγωγής καπνού, παρά τη µείωση του αριθµού παραγωγών ( ) και των εκτάσεων ( εκτάρια). Οι εκµεταλλεύσεις, µε την έννοια του αριθµού κατόχων ποσοστώσεων ( το 2001), αύξησαν την παραγωγική διάστασή τους, ιδίως χάρη σε αύξηση των αποδόσεων (κατά µέσο όρο από 2,05 σε 2,73 τόνους/εκτάριο), γεγονός που φανερώνει την υιοθέτηση εντατικότερων µεθόδων καλλιέργειας (µε επιφυλάξεις για τις δηλώσεις των εκτάσεων). Μετά το 1998, η συγκέντρωση ευνοήθηκε µεταγενέστερα από το µέσο της εκχώρησης ποσοστώσεων και (σε µικρότερο βαθµό) από την προσφορά ποσοστώσεων για εξαγορά. Μεταξύ 1999 και 2001, άνω των τόνων ποσοστώσεων άλλαξαν χέρια µε συµβάσεις πώλησης και αγοράς µεταξύ σχεδόν παραγωγών. Επιπλέον, τόνοι ποσοστώσεων (επί τόνων που προσφέρθηκαν για εξαγορά από παραγωγούς), αγοράστηκαν από άλλους παραγωγούς. Κατά την τριετία, τα δύο µέσα της ΚΟΑ ευνόησαν τη µεταφορά τόνων προς εκµεταλλεύσεις που διηύρυναν την παραγωγική τους διάσταση και περίπου παραγωγοί (ιδίως µικρού µεγέθους) έπαυσαν οριστικά την παραγωγή καπνού. Το καθεστώς πριµοδοτήσεων της ΚΟΑ επέτρεψε να εξασφαλίσουν οι παραγωγοί καπνού υψηλότερο εισόδηµα, σε ταυτόσηµες διαρθρωτικές συνθήκες, σε σχέση µε άλλες τυπολογίες εκµετάλλευσης, αλλά επέτρεψε να εξασφαλίσουν απλώς ευπρεπές εισόδηµα οι παραγωγοί που διαθέτουν εκµετάλλευση αρκούντως µεγάλου µεγέθους: τα αποτελέσµατα της ανάλυσης (που πραγµατοποιήθηκε µε δεδοµένα του ΙΓΕΛΠ) κατέστησαν εµφανή ότι, σε γενικό επίπεδο, το εισόδηµα ανά µονάδα εργασίας (ΚΠΑΕ/ΜΕΕ και ΕΚΕΟ/ΜΟΕ) είναι αισθητά χαµηλότερο στις εξειδικευµένες καπνοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις σε σχέση µε άλλες τυπολογίες εκµεταλλεύσεων λόγω της µεγαλύτερης µέσης έκτασης. Πράγµατι, η ανάλυση επέτρεψε να επαληθευθεί ότι στις χώρες και στις περιφέρειες όπου η µέση έκταση των διαφόρων τυπολογιών εκµεταλλεύσεων είναι κατά το µάλλον ή ήττον οµοιογενής, τα εισοδήµατα των παραγωγών που ειδικεύονται στον καπνό είναι υψηλότερα. Επίσης, οι δείκτες εισοδήµατος των εξειδικευµένων στον καπνό παραγωγών αυξάνονται µε το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων (και ειδικότερα το ΕΚΕΟ/ΜΟΕ). Αυτό έχει επίδραση στα απόλυτα επίπεδα του µέσου εισοδήµατος στις περιφέρειες, σε συνάρτηση µε τις υφιστάµενες διαρθρωτικές διαφορές: για παράδειγµα, το εισόδηµα (ΕΚΕΟ/ΜΟΕ) που πραγµατοποιείται στην Ούµπρια ( Ecu κατά µέσο όρο), όπου η µέση διάσταση των καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων είναι µεγαλύτερη και η χρήση των πόρων αποτελεσµατικότερη, είναι 6,35 φορές το εισόδηµα που πραγµατοποιείται στη Μακεδονία - Θράκη (4.800 Ecu κατά µέσο όρο), όπου το µέσο µέγεθος και οι αποδόσεις ανά εκτάριο είναι χαµηλότερα και η ένταση της εργασίας είναι η υψηλότερη. Και τούτο, παρά το υψηλότερο επίπεδο της πριµοδότησης. εν εκπλήσσει εποµένως το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των παραγωγών που επώλησαν τις ποσοστώσεις τους κατέχουν εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους. Αντίθετα, το εισόδηµα των εκµεταλλεύσεων που αύξησαν την παραγωγική τους διάσταση µε αγορά ποσοστώσεων (χάρη στις παραχωρήσεις, στις ποσοστώσεις που προσφέρθηκαν για εξαγορά, στις µεταφορές ανά οµάδες ποικιλιών) πρέπει να έχει αυξηθεί. Μπορεί κανείς εποµένως να βεβαιώσει ότι τα µέσα που ευνόησαν τον διαρθρωτικό εξορθολογισµό των εκµεταλλεύσεων συνέβαλαν επίσης στη βελτίωση της µέσης αποδοτικότητας και στην εξασφάλιση ευπρεπέστερου εισοδήµατος για τους παραγωγούς. Η βιωσιµότητα των καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων καθίσταται δυνατή µόνο µε την κοινοτική στήριξη: θεωρήθηκαν βιώσιµες οι εκµεταλλεύσεις, όπου η διαφορά µεταξύ της ακαθάριστης αξίας παραγωγής (ή των εσόδων) και του κόστους είναι ικανή να παράσχει αµοιβή της οικογενειακής εργασίας σε επίπεδο ισοδύναµο τουλάχιστον µε το µέσο τοπικό κόστος της µισθωτής γεωργικής εργασίας (τεκµαρτό κόστος). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης απέδειξαν ότι, εν απουσία στήριξης, δεν πληρούνται οι συνθήκες οικονοµικής βιωσιµότητας των εξειδικευµένων καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής κατορθώνει να καλύψει περιορισµένο µερίδιο του συνολικού κόστους (πραγµατικού και τεκµαρτού) των iv

5 εξειδικευµένων καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων (44% στο συνολικό δείγµα), ανεξαρτήτως της τάξης µεγέθους. Αντίθετα, η κοινοτική στήριξη επιτρέπει στις εξειδικευµένες καπνοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις να αµείβουν την οικογενειακή εργασία στο επίπεδο της µισθωτής εργασίας, σε βαθµό που είναι συγκρίσιµος µε τις µη εξειδικευµένες καπνοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις και τις µη καπνοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις, και πάντοτε ανώτερος από τις εκµεταλλεύσεις αροτραίων καλλιεργειών. A.4.3. Ο αγροτικός χώρος, η απασχόληση Η ΚΟΑ φαίνεται ότι συνέβαλε στη µείωση των γεωργικών και αγροτικών δραστηριοτήτων σε ορισµένες καπνοπαραγωγικές περιοχές: η επίπτωση της ΚΟΑ καπνού στη διαρθρωτική δυναµική των εκµεταλλεύσεων και το χαµηλό εισόδηµα στις εκµεταλλεύσεις µικρότερων διαστάσεων ευνόησαν τη µάλλον δραστήρια εκκαθάριση οριακών καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων (µικρού µεγέθους, υπό τη διαχείριση ηλικιωµένων παραγωγών, µε κακή διάρθρωση), γεγονός που πρέπει να έχει επιφέρει, πέρα από την εγκατάλειψη της καλλιέργειας καπνού, την πλήρη εγκατάλειψη της γεωργίας, ιδίως στις περιοχές όπου ο βαθµός εξειδίκευσης είναι υψηλότερος και, άρα, κρισιµότερος (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Καµπανία). Μικρό µόνο µέρος των παραγωγών έχει στραφεί προς άλλες αγροτικές δραστηριότητες. Η επίπτωση της στήριξης προς τον καπνό επί της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές διαφοροποιείται, σε συνάρτηση µε τις συνθήκες εκκίνησης και µε τις κοινωνικοοικονοµικές τάσεις: η ανάλυση του πλαισίου και της κοινωνικοοικονοµικής δυναµικής των καπνοπαραγωγικών περιφερειών απέδειξε ότι οι περισσότερες από τις περιοχές που αναλύθηκαν είναι οικονοµικά καθυστερηµένες και περιλαµβάνονται στην κατηγορία των οριακών (Θεσσαλία, υτική Μακεδονία, Caserta και Benevento στην Καµπανία) ή των φθινουσών (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, υτική Ελλάδα). Στις περιοχές αυτές, η καπνοπαραγωγική δραστηριότητα, την οποία καθιστά δυνατή η κοινοτική στήριξη, έχει µεγάλη επίπτωση στην απασχόληση και στην προστιθέµενη αξία. Στις περιφέρειες αυτές, ο ρόλος της ΚΟΑ είναι σηµαντικός από κοινωνική άποψη, έστω και αν δεν αρκεί για να προωθήσει διαρθρωτική οικονοµική ανάπτυξη. Στις περιφέρειες (Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα), οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία των δυναµικών (περιφέρειες µετρίως προηγµένες και µε αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά µε µελλοντικές προοπτικές), η στήριξη προς τον καπνό αντιπροσωπεύει µία από τις συνιστώσες της ανάπτυξης. Σε άλλες καθυστερηµένες περιφέρειες, αλλά που βρίσκονται σε φάση ανάκαµψης, όπως η Εξτρεµαδούρα, όπου η επίπτωση της προστιθέµενης αξίας του καπνού στην προστιθέµενη αξία της γεωργίας είναι ισχυρή, η στήριξη προς τον καπνό πρέπει να έχει συµβάλει στην οικονοµική ανάκαµψη και ενεργοποιήθηκε ένα µεταναστευτικό ρεύµα εισόδου. Μόνο οι επαρχίες της Περούτζια (Ούµπρια) και της Βερόνα (Βένετο) ανήκουν στις ανταγωνιστικές περιοχές, οικονοµικά προηγµένες και σε φάση ύστερης µεγέθυνσης. Στις περιοχές αυτές η στήριξη προς τον καπνό δεν φαίνεται να έχει διαδραµατίσει ουσιώδη ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη. Αλλά δεν µπορεί κανείς να βεβαιώσει ότι η ΚΟΑ είχε αισθητή επίπτωση στο επίπεδο της ποιότητας ζωής, το οποίο παραµένει οριακό στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές: η ποικιλία των υφισταµένων γενικότερων κοινωνικοοικονοµικών καταστάσεων στις περιφέρειες αντικατοπτρίζεται επίσης στους δείκτες ποιότητας ζωής (δοµές υγιεινής, αριθµός οχηµάτων), οι οποίοι βρίσκονται στα πλέον χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τους εθνικούς µέσους όρους, εκτός των επαρχιών της Βερόνα και της Περούτζια. Εξάλλου, η σχέση µεταξύ της καθαρής προστιθέµενης αξίας ανά µονάδα ετήσιας εργασίας (ΚΠΑΕ/ΜΕΕ) στον τοµέα του καπνού και του καθαρού εγχώριου προϊόντος ανά εργαζόµενο (ΚΕΠ/εργαζόµενο) εµφανίζει τιµές χαµηλότατες στις περιφέρειες που υπάγονται στην κατηγορία των οριακών ή των φθινουσών. Η λειτουργία της ΚΟΑ φαίνεται ότι είναι να επιτρέπει τη διατήρηση µερίδων ενεργού πληθυσµού σε περιοχές µε υψηλό επίπεδο ανεργίας και οι οποίες χαρακτηρίζονται από ΑΕΠ µεταξύ των χαµηλότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγµατι, εν απουσία στήριξης προς τον καπνό, η κατάσταση της απασχόλησης θα ήταν ακόµη χειρότερη: µια ανάλυση για την εκτίµηση της µεταβολής στην απασχόληση στην απίθανη περίπτωση συνολικής στροφής προς άλλες γεωργικές δραστηριότητες απέδειξε αισθητή πτώση της απασχόλησης σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες, ιδίως στις ελληνικές περιφέρειες που υπάγονται στην κατηγορία των φθινουσών ή των οριακών. Στις περιφέρειες αυτές, εποµένως, µε δεδοµένο το δυσµενές οικονοµικό κλίµα, το καθεστώς στήριξης της ΚΟΑ φαίνεται ότι συνέβαλε τουλάχιστον στην επιβράδυνση της οικονοµικής παρακµής. Άλλωστε, η στροφή προς άλλες καλλιέργειες ή άλλες αγροτικές δραστηριότητες δεν είναι εύκολη, λόγω επίσης των διαρθρωτικών και κανονιστικών περιορισµών: οι αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχα) και οι καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών (συµπεριλαµβανοµένης της κτηνοτροφίας) µπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικές λύσεις ως προς τον καπνό µόνο µέσω της αύξησης του µεγέθους της v

6 εκµετάλλευσης (µε αγορές ή µίσθωση γαιών), και οι περισσότερες από τις διαρκείς καλλιέργειες (οπωροκηπευτικά, αµπέλια και ελαιόδεντρα), οι οποίες από οικονοµική άποψη (σε σχέση µε τις διαρθρωτικές συνθήκες των εκµεταλλεύσεων) είναι κατά το µάλλον ή ήττον συγκρίσιµες µε τον καπνό, αντιµετωπίζουν δυσχέρειες λόγω κανονιστικών περιορισµών (αµπέλια και ελαιόδεντρα) ή προβληµάτων στην αγορά (πλεονάσµατα παραγωγής). Από την επιτόπου έρευνα προέκυψε ότι οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις, ιδίως για τις καπνοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους, φαίνεται να περιορίζονται σε ορισµένες µόνο δραστηριότητες: λαχανικά υπαίθρου και θερµοκηπίου (σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες), βαµβάκι (στην Ελλάδα), λυκίσκος και κτηνοτροφία εκτός εδάφους (στη Γαλλία). Εξάλλου, η αλλαγή καλλιεργειών θα µπορούσε να επιβραδυνθεί από συνθήκες εξωγενείς ως προς την εκµετάλλευση (διαθεσιµότητα γαιών προς µίσθωση, ευκολία πρόσβασης σε πιστώσεις, υπηρεσίες κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας κλπ.), καθώς και από ενδογενείς συνθήκες (µικρή ικανότητα µετατροπής των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και των επενδύσεων). Στην περίπτωση των επενδύσεων, πάντως, οι χρηµατικοί πόροι που προέρχονται από την πώληση ή από την προσφορά για εξαγορά ποσοστώσεων θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη λύση του προβλήµατος. Αλλά το σύστηµα εξαγοράς ποσοστώσεων από µόνο του δεν φαίνεται ικανό να προωθήσει τη µετατροπή: η επιτόπου έρευνα κατέστησε εµφανές ότι το µεγαλύτερο µέρος των παραγωγών που πρόσφεραν προς εξαγορά τις ποσοστώσεις τους εγκατέλειψε την εργασιακή του δραστηριότητα, χωρίς τα έσοδα από την εξαγορά να επανεπενδυθούν σε άλλες αγροτικές δραστηριότητες. Πλην ειδικών περιπτώσεων, το τίµηµα της εξαγοράς χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την πρόωρη συνταξιοδότηση των παραγωγών. Έχοντας υπόψη τους µέσους διαρθρωτικούς περιορισµούς των καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων, η εξαγορά από µόνη της δεν φαίνεται ικανή να προωθήσει τη µετατροπή των καπνοπαραγωγικών εκµεταλλεύσεων, εάν δεν συνοδεύεται από άλλα διαρθρωτικά µέσα. A.4.4. Η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον Η χρησιµοποίηση από το κοινοτικό Ταµείο Καπνού των πόρων που αντλήθηκαν από την εισφορά επί της πριµοδότησης, για τη χρηµατοδότηση έργων πληροφόρησης και έρευνας, ήταν χαµηλή: από τη δηµιουργία του Ταµείου, η Επιτροπή δηµοσίευσε τρεις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, το 1994, 1996 και 2001, για ένα σύνολο 9 ερευνητικών έργων και 19 έργων πληροφόρησης. Από το 1996, σηµειώνεται ουσιαστική αναστολή των δραστηριοτήτων του Ταµείου, τουλάχιστον όσον αφορά την προκήρυξη νέων έργων, γεγονός που οδήγησε σε σηµαντική απώλεια χρηµατοδοτικών πόρων. Για την περίοδο αυτή, το Ταµείο παρουσίασε χαµηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισµού: η σχέση µεταξύ της εξαγγελθείσας συνεισφοράς ΕΕ (43,883 εκατ. ευρώ) και του συνολικού ποσού της εισφοράς (86,684 εκατ. ευρώ) ήταν 50,6%, γεγονός που περιόρισε τις δυνατότητες του Ταµείου να επιτύχει τους στόχους του. Η διαθέσιµη τεκµηρίωση δεν ήταν αρκετή για να κριθεί η επίπτωση των έργων πληροφόρησης κατά του καπνίσµατος: ωστόσο, τα χρηµατοδοτηθέντα έργα περιορίστηκαν σε ενέργειες πληροφόρησης σε πολύ ειδικό πραγµατικό περιβάλλον και πλαίσιο µε προϋπολογισµούς µικρής κλίµακας (1,16 εκατ. ευρώ κατά µέσο όρο). Εποµένως, οι ενέργειες αυτές φαίνεται ότι είχαν µικρή συµβολή στην καταπολέµηση του καπνίσµατος. Από το 2001 και µετά, πραγµατοποιείται µια ενηµερωτική εκστρατεία πολύ ουσιαστικότερη από τις προηγούµενες, µε σηµαντική ανάληψη υποχρεώσεων από τον προϋπολογισµό (18 εκατ. ευρώ), αλλά δεν είναι ακόµη δυνατό να διαµορφωθεί γνώµη γι αυτή, διότι η εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα έργα έρευνας που χρηµατοδότησε το Ταµείο επέτυχαν έγκυρα αποτελέσµατα, αλλά η διάχυσή τους στους παραγωγούς ήταν περιορισµένη: το Ταµείο έδωσε τη δυνατότητα να προωθηθούν έρευνες που αποσκοπούν στη µείωση της περιεκτικότητας σε βλαπτικές ουσίες, στη µείωση των ρυπαντικών ενεργειών και στη βελτίωση των επιδόσεων του καπνού. Το Ταµείο επίσης έδωσε τη δυνατότητα να αναβαθµιστούν οι µεθοδολογίες έρευνας που χρησιµοποιούνται από τα ινστιτούτα. Ωστόσο, οι αντίκτυποι των αποτελεσµάτων της έρευνας περιορίστηκαν σε αυτούς που ανέθεσαν τα έργα: κατά γενικό κανόνα, οι συνεντεύξεις µε τις οµάδες παραγωγών απέδειξαν µικρή ή µηδενική γνώση των αποτελεσµάτων που µπορούν να συσχετιστούν µε τις έρευνες που προώθησε το Ταµείο, γεγονός που κατέστησε εµφανές το πρόβληµα της διάχυσής τους και της εφαρµογής τους. Τα µέσα της ΚΟΑ που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ακατέργαστου καπνού δεν συνέβαλαν σηµαντικά στην τήρηση των επιταγών της δηµόσιας υγείας και η ειδική ενίσχυση δεν συνέβαλε επίσης στη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον: η στατιστική ανάλυση σχετικά µε το επίπεδο χρησιµοποίησης φυτοϋγειονοµικών προϊόντων και λιπασµάτων απέδειξε εντατικοποίηση των καλλιεργητικών µεθόδων (ιδίως στις εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους και στις αρδευόµενες εκµεταλλεύσεις), η οποία ευνόησε τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής από άποψη χρώµατος και αρτιότητας των φύλλων, αλλά, πιθανώς, την επιδείνωση της περιεκτικότητας σε υπολείµµατα και µεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και τούτο, αν vi

7 και ορισµένα µέλη του κλάδου είχαν επιδείξει ενδιαφέρον για τη µείωση της βλαπτικότητας του καπνού (χαµηλότερη περιεκτικότητα υπολειµµάτων, βαρέων µετάλλων, νιτροσαµινών, συµπυκνώµατος) και ορισµένες οµάδες παραγωγών είχαν δηλώσει ότι είχαν αναπτύξει θετική συµπεριφορά, ιδίως µέσω της ειδικής ενίσχυσης (τεχνική βοήθεια, κατάρτιση). Εξάλλου, η ΚΟΑ δεν φαίνεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην κατανάλωση σιγαρέτων: η ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων εµφάνισε ότι η ζήτηση σιγαρέτων (και άλλων προϊόντων καπνού) επηρεάζεται προπάντων από τα επίπεδα των τιµών καταναλωτή και, ιδίως, από το επίπεδο των φορολογικών εισφορών (οι οποίες καλύπτουν από το 69% έως το 84% της τιµής καταναλωτή), καθώς και από τη διαφήµιση. Οι φορολογικές εισφορές, η απαγόρευση διαφηµίσεων, οι περιορισµοί κατανάλωσης σε δηµόσιους χώρους και οι εκστρατείες αντιδιαφήµισης αποδείχθηκαν τα αποτελεσµατικότερα µέτρα για τον περιορισµό της κατανάλωσης σιγαρέτων. A.4.5. Οι τρόποι διαχείρισης Μετά τη µεταρρύθµιση του 1998 βελτιώθηκε η αποδοτικότητα του συστήµατος διαχείρισης του τοµέα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες: η έρευνα µεταξύ των οργανισµών διαχείρισης και των οµάδων παραγωγών κατέστησε εµφανή τη γενική βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης της ΚΟΑ, η οποία µετά τη µεταρρύθµιση του 1998 είναι εν γένει αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη, ιδίως όσον αφορά τη µείωση του κόστους, τον χρόνο και τη διαφάνεια στη διαχείριση της πριµοδότησης. Η αποτελεσµατικότητα αυτή φαίνεται εξάλλου να µειώνεται λόγω της ύπαρξης ορισµένων αδυναµιών του συστήµατος: υπερβολική γραφειοκρατία όσον αφορά τις δραστηριότητες και χρηµατοοικονοµική πίεση που προκαλείται στις οµάδες παραγωγών από τη διαχείριση της πριµοδότησης. vii

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς του τοµέα του καπνού

Καθεστώς του τοµέα του καπνού EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, SEC(2003) ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καθεστώς του τοµέα του καπνού Εκτεταµένη εκτίµηση επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν

Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν Π. Καρανικόλας Η πολιτική που αφορά τη δομή της παραγωγικής διαδικασίας και όχι το παραγόμενο γεωργικό προϊόν δηλαδή τη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και τον προσανατολισμό της γεωργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006

Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το Στα ίδια περίπου επίπεδα η προβλεπόµενη άνοδος το 2006 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 3/05 Τριιµηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 44,, Φεβρουάριος 2006 ΕΠΙΙΣΚΟΠΗΣΗ Στο 3,7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το 2005 Σύµφωνα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 6.3.2013 B7-0080/474 474 Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1 α) Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά με την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες μικρών και

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2007 COM(2007) 523 τελικό 2007/0194 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0349 (NLE) 14548/16 PROBA 20 RELEX 963 AGRI 620 WTO 331 DEVGEN 251 ACP 162 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009 Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον τομέα του λυκίσκου Συνοπτική παρουσίαση 7 Δεκεμβρίου 2009 Η παρούσα μελέτη αξιολόγησης περιλαμβάνει αφενός μια περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ Υπηρ. Αγρ. Οικονομίας. Θ. Βλουτής

ΠΑΣΕΓΕΣ Υπηρ. Αγρ. Οικονομίας. Θ. Βλουτής ΠΑΣΕΓΕΣ Υπηρ. Αγρ. Οικονομίας. Θ. Βλουτής Έγγραφο εργασίας Αθήνα Μαρ. 213 Εξελίξεις στην αγορά των Καπνών. 1) Εξελίξεις της καπνοπαραγωγής και των τιμών παραγωγού. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Περιγραφή του Μέτρου: Περιλαμβάνει ενισχύσεις για: την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010)

Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Ι. Οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία (Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2010) Η αύξηση κατά 0,7% του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο, είχε σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής

2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής 2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»; Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 Divani Caravel Hotel, Αθήνα Εισήγηση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Το θέμα της σημερινής ημερίδας μας καλεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 29.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 10/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Είναι αποτελεσµατικά το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού

Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού P5_TA(2002)0559 Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόληψη του καπνίσµατος και µε ορισµένες πρωτοβουλίες για την ενισχυµένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των βασικών παρατηρήσεων, συµπεράσµατα και συστάσεις

Περίληψη των βασικών παρατηρήσεων, συµπεράσµατα και συστάσεις Περίληψη των βασικών παρατηρήσεων, συµπεράσµατα και συστάσεις Η µελέτη αυτή είναι αξιολόγηση της κοινής οργάνωσης της αγοράς του ελαιολάδου για την περίοδο 1995-2000. Σύµφωνα µε τη συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development)

Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική. Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Κοινή Διαρθρωτική Πολιτική Πολιτική Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Rural Development) Εισαγωγή Η Διαχρονική στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων με μέτρα στήριξης της τιμής των προϊόντων ωφέλησε περισσότερο τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ

Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ A NEW ERA FOR ENTREPRENEURSHIP AND START-UPS Innovation Extroversion Funding Modernization The importance of branding Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ 1 Αγροτικός κλάδος Εξωτερικό εμπόριο Οι εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A1. Πεδίο εφαρμογής Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα