ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý"

Transcript

1 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé ðïëëü áðü ôá èýìáôá ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óå áõôþ ôçí Ýêäïóç åßíáé ðåñéóóüôåñï åðßêáéñá êáé åíäéáöýñïíôá áõôþ ôçí åðï Þ. Ôá ÍÝá ôçò Syngenta èá óõíå ßóïõí íá êõêëïöïñïýí êüèå ôñßìçíï êáé áõôþí ôç ñïíéü ìå óêïðü ôçí åíçìýñùóþ óáò ó åôéêü ìå ôá ðñïúüíôá êáé ôéò õðçñåóßåò ðïõ óáò ðáñý åé ç Syngenta. Óáò åíçìåñþíïõìå ðùò üðïéïò áðü åóüò äåí Ý åé ðñïìçèåõôåß êüðïéï áðü ôá ðñïçãïýìåíá ôåý ç, ìðïñåß íá áíáôñýîåé óôçí éóôïóåëßäá ìáò www. syngenta.gr êáé íá áíáæçôþóåé ôá ó åôéêü çëåêôñïíéêü áñ åßá. H Syngenta áíôáìïßâåé ôïõò ðåëüôåò ôçò ðáñáãùãïýò ìå ôñåéò ìïíáäéêýò ðñïóöïñýò. ÁíáôñÝîôå óôï åóùôåñéêü ôçò åöçìåñßäáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìýñåéåò. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý óåë. 6 ÌåãÜëç ðñïóöïñü Óðüñùí óåë. 7 Æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí óåë. 8-9 Lufox, NÝá Ýãêñéóç To Callisto åßíáé Ýíá åîáéñåôéêü æéæáíéïêôüíï êáëáìðïêéïý ãéá ðëáôýöõëëá æéæüíéá. ¼ìùò áõôüò äåí åßíáé ï ìïíáäéêüò ëüãïò ãéá íá ôï åðéëýîåé êáíåßò. Ìå ôçí áãïñü 4 ëßôñùí ðñïúüíôïò, ðñïóöýñïõìå Ýíá ìðïõöüí äþñï. Âéáóôåßôå! Ç ðñïóöïñü éó ýåé ìý ñé åîáíôëþóåùí ôùí áðïèåìüôùí. Ç Syngenta öýôïò ôéìüåé ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðáñáãùãþí êáé ìýóù ôùí óõíåñãáôþí ôçò êüíåé ìéá ìåãüëç ðñïóöïñü. ÊÜèå ðáñáãùãüò ðïõ áãïñüæåé 10 óáêéü ÍÊ óðüñùí êåñäßæåé åíôåëþò äùñåüí Üëëï Ýíá óáêß ÍÊ óðüñùí. Ôï Fusilade åßíáé Ýíá ðñïúüí ðïõ ñüíéá åìðéóôåýåóôå. Ôþñá, ìßá áêüìç ðñïóöïñü ôçò Syngenta, êüíåé ôï ãíùóôü óáò Fusilade áêüìç ðéï åëêõóôéêü óôïí ðáñáãùãü. Ìå ôçí áãïñü 5 ëßôñùí ðñïúüíôïò, áíåîáñôþôïõ óõóêåõáóßáò, èá äßíåôáé äþñï 1 ðñáêôéêü ãéëýêï, ìå äõíáôüôçôá åðéëïãþò äýï ñùìüôùí ( áêß êáé ìáýñï). Ç Syngenta êáôý åé çãåôéêþ èýóç óôïí ãåùñãéêü ôïìýá êáé äåóìåýåôáé óôçí áåéöüñï ãåùñãßá ìýóá áðü êáé íï ôï ìé êþ Ýñåõíá êáé ôå íïëïãßá. Ç åôáéñßá ìå ðùëþóåéò $ 8.1 äéò. äïëüñéá ôï 2005, êáôáôüóóåôáé ðñþôç óôçí áãïñü öõ ôï ðñï óôá óßáò êáé ôñßôç óôçí áãïñü óðüñùí õøçëþò áîßáò. Ç Syngenta áðáó ïëåß ðå ñéó óü ôåñïõò áðü áí èñþ ðïõò óå ðüíù áðü 100 þñåò. Åßíáé åéóçãìýíç óôá ñçìáôéóôþñéá Åëâåôßáò (SYNN) êáé ÍÝáò Õüñêçò (SYT). Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åßíáé äéáèýóéìåò óôçí äéåýèõíóç óåë. 10 Ortiva...H öõóéêþ åðéëïãþ óåë. 11 Fusilade - Dual Gold óåë. 12 Ανακοινώσεις

2 2 Η Syngenta δηµιουργεί αξία στους Συνεργάτες της... Γιώργος Παπούλιας Crop Manager Είµαστε στην αρχή µίας νέας καλλιεργητικής χρονιάς για το καλαµπόκι. Αναµφισβήτητα, η προηγούµενη χρονιά άφησε πίσω της αρκετά προβλήµατα, τα οποία όµως θα πρέπει να ξεπεράσουµε και να προχωρήσουµε. Άλλωστε, όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση στο γεωργικό τοµέα, σίγουρα υπάρχουν και ευκαιρίες. Φέτος, όπως ήδη θα γνωρίζετε από τις επαφές που έχετε µε τους ανθρώπους µας, η Syngenta προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα αλλά και οικονοµικότητα. Ο παραγωγός χρησι- µοποιώντας τα προϊόντα της Syngenta, µπορεί και φέτος να εξασφαλίσει καλή σοδειά, µειώνοντας το κόστος φυτοπροστασίας ενώ παράλληλα µπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τη διάθεση της παραγωγής του. Ξεκινώντας µία ακόµη καλλιεργητική χρονιά, θα θέλαµε να ξαναδούµε όλα αυτά που µας ενώνουν και κάνουν τη συνεργασία µας κάθε χρόνο και πιο δυνατή. 1. Προσφέρουµε ένα πλήρες πρόγραµµα φυτοπροστασίας Η Syngenta διαθέτει µία πλήρη γκάµα προϊόντων φυτοπροστασίας. Πιο συγκεκριµένα: Force, το πυρεθρινοειδές κοκκώδες εντοµοκτόνο εδάφους µε µεγάλη διάρκεια δράσης που δεν επηρεάζει τη µετέπειτα ζιζανιοκτονία. Το Gardoprim Gold, ζιζανιοκτόνο για προσπαρτικές και προφυτρωτικές εφαρ- µογές, προσφέρει στην καλλιέργεια ένα ασφαλές ξεκίνηµα. Το γνωστό Μilagro, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, τώρα και πιο οικονοµικό, αποτελεί την απόλυτη λύση για την καταπολέµηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το Banvel, το πλατυφυλλοκτόνο που δείχνει την αξία του και στα δύσκολα ζιζάνια. Και βέβαια το Callisto, το εµπνευσµένο από τη φύση ζ ι ζ α ν ι ο κ τ ό ν ο, π ο υ π ρ ο σ φ έ - ρει αξεπέραστη προστασία από τα πλατύφυλλα ζιζάνια, ελέγχοντας ταυτόχρονα και ορισµένα σηµαντικά στενόφυλλα, όπως η κύπερη και η µουχρίτσα. Ι δ ι α ί τ ε ρ α στη ζιζανιοκτονία, δεν υπάρχει πρόβληµα που να µην µπορεί να αντιµετωπισθεί και µάλιστα µε τον καλύτερο τρόπο - µε τα προϊόντα Syngenta. Ο συνεργάτης γεωπόνος, έχοντας στα χέρια του όλη αυτή τη γκάµα προϊόντων, µπορεί να προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις σε κάθε παραγωγό. 2. Τα προϊόντα µας είναι επώνυµα (brand) Όλοι γνωρίζετε ότι τα προϊόντα µας είναι υψηλής ποιότητας και χρόνια τώρα δίνουν λύση στο χωράφι. Είναι αυτό που κάνει τους παραγωγούς να τα εµπιστεύονται. Τα ζιζανιοκτόνα καλαµποκιού της Syngenta είναι πολύ γερά εγκατεστηµένα στη συνείδηση του Έλληνα παραγωγού. Για αυτό και µε το χρόνο γίνονται brands. Η επωνυµία των προϊόντων µας, εκ των πραγµάτων, διευκολύνει την πώλησή τους από τα µαγαζιά. Τα προϊόντα µας δεν είναι µόνο επώνυµα, είναι και τα καλύτερα! 3. ηµιουργούµε ζήτηση σε επίπεδο παραγωγού Υποστηρίζουµε τα προϊόντα µας τεχνικά αλλά και εµπορικά. ιοργανώνουµε συναντήσεις µε παραγωγούς από κοινού µε τους συνεργάτες µας. Σχεδιάζουµε προσφορές (όπως αυτή του Callisto) και οργανώνουµε προωθητικές καµπάνιες που δηµιουργούν ζήτηση σε επίπεδο παραγωγού. Ενηµερώνουµε τον παραγωγό, και τον παρακινούµε να χρησιµοποιήσει τα προϊόντα µας. Τελικά και οι συνεργάτες µας ωφελούνται, αυξάνοντας τις δικές τους πωλήσεις σε προϊόντα Syngenta, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τη θέση τους στην τοπική αγορά.

3 3 περισσότερο τη γκάµα των προϊόντων µας. Συνεπώς µε τη Syngenta υπάρχει παρόν, µέλλον και προοπτική. 4. Υπάρχει παράδοση της εταιρείας στο καλαµπόκι Η Syngenta είναι εταιρεία µε µακρά παράδοση στην καλλιέργεια του καλα- µποκιού. Και πως ορίζεται αυτή η παράδοση; Για εµάς παράδοση είναι οι άνθρωποι που χρόνια εργάσθηκαν και εργάζονται µε συνέπεια επάνω στην καλλιέργεια, Gardoprim Gold. Όµως, δεν σταµατάµε εδώ. Τα επόµενα χρόνια αναµένέται η έγκριση και άλλων εξαιρετικών σκευασµάτων που θα εµπλουτίσουν ακόµη Η Syngenta προσφέρει 7. Προϊόντα Σπόρων Πέραν των προϊόντων φυτοπροστασίας, η Syngenta µπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας και σε σπόρους. Από το 1990 η εταιρεία µας παρέχει τα πλέον αξιόπιστα υβρίδια καλαµποκιού στην ελληνική αγορά κάτω από το εµπορικό σήµα ΝΚ. Τα υβρίδια ΝΚ είναι προσαρ- µοσµένα στις διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες και χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και υψηλές αποδόσεις. Η πλήρης γκάµα υβριδίων καλαµποκιού της Syngenta περιλαµβάνει: To Furio και το Cisko στα 400 FAO, το Maverik στα 500 FAO, το Mitic και το Atria στα 650 FAO, το Brasco το Dracma το Arma και το Factor στα 700 FAO. Έχοντας τη Syngenta προµηθευτή σε σπόρους και προϊόντα φυτοπροστασίας, εξασφαλίζετε ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση και κάνετε τις αγορές σας πιο εύκολες, εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα. Η Syngenta δηµιουργεί αξία στους Συνεργάτες της... Οφέλη στο Συνεργάτη Πλήρες πρόγραµµα φυτοπροστασίας (Μilagro, Callisto, Gardoprim Gold, Banvel, Force) Έχει αξιόπιστη λύση για οποιοδήποτε πρόβληµα ζιζανίων Μπορεί να δώσει λύσεις «κοµµένες και ραµµένες» στα µέτρα του κάθε παραγωγού υνατότητα διαφοροποίησης από τον τοπικό ανταγωνιστή του Επώνυµα προϊόντα (brands) Εύκολη πώληση για το µαγαζί Μεγαλύτερο αίσθηµα ασφάλειας για το αποτέλεσµα αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία και γνώση, και οι οποίοι είναι πρόθυµοι να τη µοιρασθούν µαζί σας. Είναι η πολύχρονη έρευνα για την ανάπτυξη νέων µορίων και υβριδίων. Είναι όλη αυτή η επένδυση στην τεχνογνωσία ώστε να θεωρούµαστε πια ως οι ειδικοί στην καλλιέργεια του καλαµποκιού. Είναι ο χρόνος που τελικά επιβεβαιώνει τις λύσεις Syngenta ως µοναδικές. Ποιος αλήθεια δε θα ήθελε να έχει όλη αυτή την τεχνογνωσία στη διάθεσή του ανά πάσα στιγµή; 6. Προοπτικές - Νέα προϊόντα Την προηγούµενη χρονιά είχαµε την επιτυχηµένη κυκλοφορία στην αγορά δύο νέων προϊόντων, του Callisto και του Αυξηµένη ζήτηση των προϊόντων της από τους παραγωγούς Τεχνογνωσία Προοπτική Προϊόντα Σπόρων Κερδίζει πωλήσεις από αυξηµένη ζήτηση προϊόντων Syngenta Προσέλκυση νέων παραγωγών - πελατών Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ως προς τους µη συνεργαζόµενους µε την εταιρεία ανταγωνιστές του Τεχνική υποστήριξη Μειώνει το ρίσκο από άλλες επιλογές Νέα προϊόντα Ακόµη περισσότερες λύσεις στο µέλλον Συνεργασία µε τον ηγέτη της αγοράς Ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση Πιο εύκολες αγορές Εξοικονόµηση σε χρόνο και χρήµα Συνεργασία σηµαίνει κοινό όφελος και αυτό µόνο η Syngenta µπορεί να το παρέχει!

4 4 Callisto: ÅìðíåõóìÝíï áðü ôç öýóç Γιώργος Παπούλιας Crop Manager Το Callisto 10 SC είναι ένα µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαµποκιού για πλατύφυλλα ζιζάνια. Στη χώρα µας πρωτοκυκλοφόρησε επιτυχώς την προηγούµενη χρονιά. Είναι το ζιζανιοκτόνο που µέσα σε ελάχιστο χρόνο έχει κατακτήσει υψηλή αναγνωρισιµότητα αλλά και ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µερίδιο αγοράς παγκοσµίως. Η τοποθέτησή του στην αγορά Το Callisto 10 SC, είναι το εµπνευσµένο από τη φύση µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαµποκιού, που προσφέρει: Αξεπέραστο έλεγχο στα πλατύφυλλα ζιζάνια Ευελιξία στο χρόνο εφαρµογής Ασφάλεια για το περιβάλλον, την καλλιέργεια και το χρήστη Η ιστορία του Callisto H ιστορία του Callisto ξεκίνησε όταν ένας Αµερικανός επιστήµονας παρατήρησε ότι γύρω από έναν Καλλιστήµονα δεν µπορούν να επιβιώσουν ζιζάνια. Αφού έγινε η σχετική εδαφική ανάλυση ανακαλύφθηκε ότι ο Καλλιστήµονας εκκρίνει από τη φύση του µία ζιζανιοκτόνο ουσία γνωστή ως λεπτοσπερ- µόνη, η οποία περιορίζει την ανάπτυξη των άλλων φυτών. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται αλληλοπάθεια. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε τελικά στη σύνθεση µίας δραστικής ουσίας που λέγεται mesotrione, έχει τον ίδιο τρόπο δράσης µε τη λεπτοσπερµόνη, αλλά είναι 20 φορές πιο δραστική. Tί είναι το Callisto Plant Technology; Το δραστικό συστατικό mesotrione εµπεριέχει µία τεχνολογία, η οποία έχει µερικά µοναδικά χαρακτηριστικά, όπως: ράση από φυλλώµατος & εδάφους Ευρύ φάσµα δράσης σε πλατύφυλλα ζιζάνια Ευελιξία στην εφαρµογή Υψηλά περιβαλλοντικά standards Εξαιρετική αποτελεσµατικότητα Έχον τας αυτές τις σηµαν τικές ιδιότητες, η συγκεκριµένη τεχνολογία κατέστη δυνατόν να εφαρµοσθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δίνοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα. Αυτή λοιπόν η τεχνολογία λέγεται Callisto Plant Technology. Όπου υπάρχει αυτή η υπογραφή είναι εγγύηση και υπόσχεση ποιότητας. Σήµερα η τεχνολογία αυτή υπάρχει µόνο στο Callisto. Μελλοντικά, θα υπάρξουν κι άλλα προϊόντα Syngenta, τα οποία θα αποτελούνται από µείγµατα mesotrione µε άλλες δραστικές ουσίες, τα οποία φέροντας την υπογραφή Callisto Plant Technology, θα δίνουν υπόσχεση ποιότητας και ταυτότητα στα προϊόντα. Η ìåãüëç ðñïùèçôéêþ êáìðüíéá ôïõ Callisto Σε εξέλιξη βρίσκεται η µεγάλη προωθητική καµπάνια του Callisto. Στόχος της φετινής καµπάνιας είναι η ενηµέρωση για το Callisto αλλά και η ανάπτυξη µιας ισχυρής σχέσης ανάµεσα στον παραγωγό και το προϊόν. Το φετινό προωθητικό πρόγραµµα του Callisto περιλαµβάνει µια ελκυστική προσφορά: µε την αγορά 4 λίτρων προϊόντος, ο παραγωγός θα λαµβάνει ένα µπουφάν δώρο. Η προσφορά Callisto θα επικοινωνηθεί και µε την επικόλληση αφισών σ ε µαγαζιά συνεργα τών, καφενεία, δηµόσιους χώρους. Επιπλέον, η καµπάνια θα υποστηριχθεί µε ειδικό φυλλάδιο για το προϊόν, καθώς και άλλο διαφηµιστικό υλικό. Ήδη οι άνθρωποι τ ης Syngenta έχουν οργανώσει µεγάλο αριθµό συγκεντρώσεων παραγωγών πολλές α π ό α υ τ έ ς α π ό κ ο ι ν ο ύ µ ε τ ο υ ς συνεργάτες µας µιλώντας για το Callisto αλλά και για τα άλλα προϊόντα Syngenta για το καλαµπόκι. Με αυτό τον τρόπο ο παραγωγός έχει να ωφεληθεί διπλά. Ωφελείται χρησιµοποιώντας ένα ευέλικτο προϊόν που προσφέρει αξεπέραστο έλεγχο στα πλατύφυλλα ζιζάνια. Ωφελείται όµως λαµβάνοντας και ένα χρήσιµο δώρο που θα το χρησιµοποιήσει για καιρό. To Callisto åßíáé Ýíá åîáéñåôéêü æéæáíéïêôüíï êáëáìðïêéïý ãéá ðëáôýöõëëá æéæüíéá. ¼ìùò áõôüò äåí åßíáé ï ìïíáäéêüò ëüãïò ãéá íá ôï åðéëýîåé êáíåßò. Ìå ôçí áãïñü 4 ëßôñùí ðñïúüíôïò, ðñïóöýñïõìå Ýíá ìðïõöüí äþñï. Âéáóôåßôå! Ç ðñïóöïñü éó ýåé ìý ñé åîáíôëþóåùí ôùí áðïèåìüôùí.

5 5 Öõôïðñïóôáóßá Êáëáìðïêéïý ÃéÜííçò Ðáðáãåùñãßïõ Ä/íôÞò ôì. ÁíÜðôõîçò Ðñïúüíôùí êáé Åãêñßóåùí GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC ê.åê./óôñ. (Áãñùóôþäç & Ðëáôýöõëëá). ÐñïóðáñôéêÜ - ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò ìåôü ôç óðïñü Þ ðñéí ôç óðïñü ìå åíóùìüôùóç êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. Íùñßò ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò üôáí ç ìïõ ñßôóá âñßóêåôáé ìý ñé ôï óôüäéï ôïõ 1-1,5 öýëëùí. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Íá óðýñíïíôáé 6 ìþíåò ìåôü ôçí åöáñìïãþ. DUAL GOLD 96 EC ê.åê./óôñ. (Áãñùóôþäç & Ðëáôýöõëëá). ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò ìåôü ôç óðïñü êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò üôáí ç ìïõ- ñßôóá âñßóêåôáé ìý ñé ôï óôüäéï ôïõ 1-1,5 öýëëùí. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. BANVEL 48 SL 60 ê.åê./óôñ. (Ðëáôýöõëëá) ÐñïöõôñùôéêÜ: ÌéêñÝò äüóåéò ãéá åëáöñéü åäüöç êáé ìåãüëåò ãéá ôá âáñéü åäüöç. MåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò üôáí ôï êáëáìðüêé Ý åé 2 Ýùò 6 öýëëá êáé ôá æéæüíéá Ý ïõí Ýùò 4-6 öýëëá. Óå êáëáìðüêé ìåãáëýôåñï áðü 6 öýëëá õðüñ åé êßíäõíïò öõôïôïîéêüôçôáò. ÓõíäõÜæåôáé ìå MILAGRO, RUSH êáé EXTRAVON, ü é üìùò ìå ëüäé Þ ATPLUS. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. MILAGRO 4 SC ãñ./óôñ. (Áãñùóôþäç & Ðëáôýöõëëá) MåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò Ýùò ôï 8ï öýëëï ôïõ êáëáìðïêéïý ìå ëßôñá íåñïý/óôñ. ÓõíäõÜæåôáé ìå BANVEL, CALLISTO. Ìðïñåß íá óõíäõáóôåß ìå ATPLUS. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Óå ðåñßðôùóç åðáíáóðïñüò ìåôü ôï øåêáóìü íá ìçí óðýñíåôáé âáìâüêé, êñéèüñé, óðáíüêé. CALLISTO 10 SC ãñ./óôñ. (Ðëáôýöõëëá) MåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò Ýùò ôï 6ï öýëëï ôïõ êáëáìðïêéïý êáé ôá æéæüíéá ìý- ñé ôá 6 öýëëá ìå ëßôñá íåñïý/óôñ. ÓõíäõÜæåôáé: ìå MILAGRO Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Óå ðåñßðôùóç åðáíáóðïñüò ìåôü áðü áðïôõ ßá ôçò êáëëéýñãåéáò ìðïñåß íá åðáíáóðáñèåß êáëáìðüêé. Ôï öèéíüðùñï ìðïñåß íá óðáñèåß óéôüñé, êñéèüñé, óßêáëç êáé ôçí åðüìåíç Üíïéîç çëßáíèïò, áöïý ðñïçãçèåß âáèéü Üñïóç. ÂáìâÜêé ìðïñåß íá óðáñèåß áöïý ðåñüóïõí 10 ìþíåò áðü ôçí åöáñìïãþ åíþ Συστάσεις Ζιζανιοκτονίας Καλαµποκιού æá áñüôåõôëá, ðáíôæüñé, óðáíüêé, áñáêüò öáóüëé êáé óüãéá ìðïñïýí íá óðáñèïýí 20 ìþíåò ìåôü ôçí åöáñìïãþ. ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GARDOPRIM GOLD PLUS κ.εκ./στρ. µε ή χωρίς ενσωµάτωση για ΑΓΡΩΣΤΩ Η + ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ. ΝΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GARDOPRIM GOLD PLUS κ.εκ./στρ. ή MILAGRO 100 κ.εκ./στρ. + ATPLUS για ΑΓΡΩΣΤΩ Η + ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ. Η µουχρίτσα έως 1-2 φύλλα και τα πλατύφυλλα ζιζάνια έως τα 2-4 φύλλα. GARDOPRIM GOLD PLUS 350 κ.εκ./στρ. + CALLISTO 100 κ.εκ./στρ. ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MILAGRO 125 κ.εκ./στρ. (Μουχρίτσα έως 4 φύλλα), MILAGRO 150 κ.εκ./στρ. (Βέλιουρας εκ). CALLISTO 75 κ.εκ./στρ. (Πλατύφυλλα 2-6 φύλλα), CALLISTO 100 κ.εκ./στρ. (Πλατύφυλλα > 6 φύλλα) BANVEL 60 κ.εκ./στρ. (Πλατύφυλλα 2-6 φύλλα) ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ MILAGRO + CALLISTO / BANVEL Μουχρίτσα µέχρι 3 φύλλα + πλατύφυλλα 2-6 φύλλα Milagro 100 κ.εκ./στρ. + Callisto 100 ή Banvel 60 κ.εκ./στρ. Όταν επικρατούν τα αγρωστώδη: Milagro 125 κ.εκ./στρ. + Callisto 75 ή Banvel 60 κ.εκ./στρ. Βέλιουρας εκ. ύψος + Μουχρίτσα µεγάλη + πλατύφυλλα 2-6 φύλλα Milagro 150 κ.εκ./στρ. + Callisto 75 κ.εκ./στρ. ή Banvel 60 κ.εκ./στρ. Ο συνδυασµός Milagro + Callisto συνιστάται να µην χρησιµοποιείται σε φυτά που είναι στρεσσαρισµένα (δηλ. φυτά απότιστα, αδύναµα µε δυσκολία στην ανάπτυξη), σε πολύ ελαφριά και άγονα εδάφη (ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας) και µετά από αποτυχηµένες προφυτρωτικές εφαρµογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε είτε το Callisto, είτε το Milagro µόνα τους. Μην χρησιµοποιείτε λάδια ή προσκολλητικά µαζί µε τον συνδυασµό Milagro + Callisto. Οι µεταφυτρωτικές εφαρµογές µε ζιζανιοκτόνα συνιστάται να γίνονται µε χαµηλή πίεση (1,5-3 Atm.), µε λίγο νερό (20-30 λιτ./στρ.) και µε ύψος ψεκασµού εκ από το έδαφος.

6 6 Ç Syngenta óôçñßæåé ôçí êáëëéýñãåéá ôïõ êáëáìðïêéïý Êþóôáò Ïéêïíïìßäçò Product Manager & Product Dev. Co-ordinator þóôå íá ìåéùèåß ôï ñßóêï áðùëåéþí ðáñáãùãþò. Ï Üñéóôïò óõíäõáóìüò ôïõ õâñéäßïõ ìå ôï ùñüöé êáé ôéò åéóñïýò. Ôá õâñßäéá ÍÊ ôçò Syngenta áðýäåéîáí ôï 2005 üôé åßíáé ôá ðáñáãùãéêüôåñá óõãêñéíüìåíá ìå ôïõò êáëýôåñïõò ìüñôõñåò ôçò áãïñüò êáôü FAO. Ôï Factor, ôï Arma, ôï Mitic, ôï Atria êáé ôï Cisko óå 48 ðåñéï Ýò ôçò ÅëëÜäáò Ýäùóáí êáôü ìýóï üñï áðü 2-10% ðåñéóóüôåñá îåñü êéëü óå ó Ýóç ìå ôïõò ìüñôõñåò ôçò êáôçãïñßáò ôïõò. Åðß ðëýïí ôá 500 åñùôçìáôïëüãéá êáëëéåñãçôþí õâñéäßùí ìáò ( óôñ. ðåñßðïõ) ðïõ óõëëý èçêáí, óõíçãïñïýí üôé ãéá ôï 2006 ï ðáñáãùãüò øçößæåé ÍÊ. Ôï 85% ôùí åñùôçèýíôùí ðáñáãùãþí äþëùóáí áðüëõôá éêáíïðïéçìýíïé áðü ôçí ðáñáãùãùãþ ôùí õâñéäßùí ÍÊ Ýíá 10% áðüíôçóáí üôé åßíáé üðùò üëá êáé Ýíá 5% äåí åß å Üðïøç. Ç Syngenta öýôïò ôéìüåé ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðáñáãùãþí êáé ìýóù ôùí óõíåñãáôþí ôçò êüíåé ìéá ìåãüëç ðñïóöïñü: ôóé ï ðáñáãùãüò êáëáìðïêéïý å åé äéðëü êýñäïò: ÓðÝñíåé NK- ôá áðïäïôéêüôåñá õâñßäéá êáé ìå ìéêñüôåñï êüóôïò. Ôï ôìþìá Óðüñùí ôçò Syngenta îåêßíçóå Þäç ôçí öåôåéíþ êáìðüíéá ÊÜèå ðáñáãùãüò ðïõ áãïñüæåé 10 óáêéü ÍÊ óðüñùí êåñäßæåé åíôåëþò äùñåüí Üëëï Ýíá óáêß ÍÊ óðüñùí Ç ìåãáëýôåñç áíüãêç ðïõ ðñïêýðôåé ìå ôá äåäïìýíá ôçò íýáò ÊÁÐ åßíáé íá âñåé ï ðáñáãùãüò ôçí éäáíéêüôåñç óýíèåóç êáëëéåñãåéþí êáôü ùñüöé Ýôóé þóôå íá Ý åé ôï êáëýôåñï ïéêïíïìéêü áðïôýëåóìá. Ç ìý ñé ðñüôéíïò ïëéêþ óýíäåóç ôçò ðáñáãùãþò ìå ôçí åðéäüôçóç äçìéïõñãïýóå áíáðüöåõêôïõò åöçóõ áóìïýò ðïõ óå ðïëëýò ðåñéðôþóåéò êáôýëçãáí óå æçìßåò (áñíçôéêü êáèáñü ïéêïíïìéêü áðïôåëýóìáôá áíü óôñýììá) ðïõ Ýôñùãáí óçìáíôéêü êïììüôé áðü ôçí åðéäüôçóç. ÓÞìåñá ðëýïí ç åðéäüôçóç äåí áðïôåëåß êñéôþñéï åðéëïãþò êáëëéýñãåéáò. ÊÜèå êáëëéýñãåéá èá ðñýðåé íá áîéïëïãçèåß ìå êáèáñü ïéêïíïìéêü êñéôþñéá ëáìâüíïíôáò óïâáñü õð üøéí ôá äéáöïñåôéêü äåäïìýíá (åäáöïêëéìáôéêü, éóôïñéêü áðïäüóåùí, ìýóåò ôéìýò ðñïéüíôïò, êüóôïò ðáñáãùãþò, åíïßêéï ê.ë.ð.) êüèå ðåñéï Þò êáé êüèå ùñáöéïý. ¼óïí áöïñü ôï êáëáìðüêé åßíáé óßãïõñï üôé ôï 2005 Üöçóå ðéêñþ ãåýóç óôïõò ðáñáãùãïýò êáëáìðïêéïý ìå ôéò ôéìýò ôïõ íá áããßæïõí ôá áìçëüôáôá üñéá. Áðü ôçí Üëëç ìåñéü üìùò ôï êáëáìðüêé åßíáé ç êáëëéýñãåéá ìå ôá ìéêñüôåñá ñßóêá ðáñáãùãþò êáé ôçí ìéêñüôåñç ðéèáíüôçôá áñíçôéêþò óôñåììáôéêþò ðñïóüäïõ óå ó Ýóç ìå Üëëåò êáëëéýñãåéåò. ¼ðùò ëýåé áðëü ï ðáñáãùãüò áðü ôï êáëáìðüêé ìðïñåß íá ìçí âãüæåéò ðïëëü áëëü êáé äýóêïëá ìðáßíåéò ìýóá. Áí ìüëéóôá ç êáëëéýñãåéá ôïõ êáëáìðïêéïý ãßíåé ìå óùóôþ äéá åßñéóç êáé ïñèïëïãéêü Ýîïäá ìðïñåß íá áöþóåé éêáíïðïéçôéêü êýñäç ãéá ôïí ðáñáãùãü. Ïé âáóéêïß Üîïíåò ðñïò áõôþ ôçí êáôåýèõíóç åßíáé: ÅðéëïãÞ ðáñáãùãéêþí ùñáöéþí ãéá êáëëéýñãåéá êáëáìðïêéïý Íá ãßíïíôáé ïé áðáñáßôçôåò ìüíï êáëëéåñãçôéêýò åñãáóßåò áðïöåýãïíôáò êüèå ôé ðïõ äçìéïõñãåß ðáôçìýíá ùñüöéá Þ óõíèþêåò áíïìïéüìïñöçò ðñþôçò áíüðôõîçò êáëáìðïêéïý. Ç ñþóç ôùí æéæáíéïêôüíùí íá ãßíåôáé üóï íùñßôåñá ìðïñïýìå íá áðáëëá ôïýìå áðü ôïí áíôáãùíéóìü ôïõò êáé áíüëïãá ìå ôï åßäïò ôùí æéæáíßùí. ÏñèïëïãéêÞ ëßðáíóç ùñßò õðåñâïëýò áíüëïãá ìå ôï éóôïñéêü êáé ôéò áíüãêåò ôïõ ùñáöéïý. ÓùóôÞ äéá åßñéóç óôçí êáôáíïìþ êáé ôçí ðïóüôçôá ôïõ íåñïý áíüëïãá ìå ôï óôüäéï ôçò öõôåßáò. ÊÜôù áðü ôï ßäéï ðñßóìá ïé âáóéêýò áñ Ýò óùóôþò äéá åßñéóçò áíáöïñéêü ìå ôïí óðüñï åßíáé: ÅðéëïãÞ áðïäïôéêïý õâñéäßïõ ìå âéïëïãéêü êýêëï êáé áñáêôçñéóôéêü ðñïóáñìïóìýíá óôéò åäáöïêëéìáôéêýò óõíèþêåò ôçò ðåñéï Þò. ÓðïñÜ 2-3 äéáöïñåôéêþí õâñéäßùí åíçìýñùóçò ìå óåìéíüñéá áãñïôþí êáé óõíåñãáôþí ãéá ôá õâñßäéá ÍÝáò ÃåíéÜò ÍÊ ðïõ èá äéáñêýóåé ìý ñé ôï ôýëïò ÌÜñôç. Ôïí Áðñßëç ôï ôìþìá óðüñùí èá åðéêåíôñùèåß óôçí óðïñü ôùí ðåéñáìáôéêþí êáé áðïäåéêôéêþí áãñþí êáëáìðïêéïý. Óôü ïò ìáò íá êáëýøïõìå Ýíá åõñýôáôï öüóìá ðåñéï þí óôéò ïðïßåò èá áîéïëïãþóïõìå ôçí ðñïóáñìïóôéêüôçôá êáé ôçí áðïäïôéêüôçôá ôùí íýùí õâñéäßùí ôçò Syngenta. Ïé õðåýèõíïé áíüðôõîçò ôïõ ôìþìáôïò óðüñùí åßíáé óôçí äéüèåóþ óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìýñåéåò ó åôéêü ìå ôï ðñüãñáììá ðñïþèçóçò êáé áíüðôõîçò ôçò Syngenta ãéá êüèå ðåñéï Þ.

7 7 Æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí ÔÏPIÊ ÔÏPIÊ 8 EC ê.åê./óôñ. (Áãñéïâñþìç, ÖÜëáñç, Ìßëéï) 80 ê.åê./óôñ. (¹ñá) ÔÏPIÊ 100 EC 50 ê.åê./óôñ. (Áãñéïâñþìç, ÖÜëáñç, Ìßëéï) ÅöáñìïãÝò: Aðü ôï 3ï öýëëï Ýùò ôýëïò áäåëöþìáôïò ôïõ óéôáñéïý ìå ëßôñá íåñïý / óôñ. Êáëýôåñï óôüäéï óôá ìýóá áäåëöþìáôïò. ÓõíäõÜæåôáé: ìå Logran, Granstar, óêåõüóìáôá brominal, ü é üìùò ìå óêåõüóìáôá ðïõ ðåñéý ïõí dicamba, åóôýñá MCPA, 2,4D. To Topik 100 EC êáôü ôçí åöáñìïãþ èá ðñýðåé íá óõíäõüæåôáé ìå 100 ê.åê. ëüäé (AT PLUS) áíü óôñýììá. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: ÃñÞãïñá ìåôü ôïí øåêáóìü (48 þñåò) ôá æéæüíéá óôáìáôïýí íá áíáðôýóóïíôáé êáé íá áíôáãùíßæïíôáé ôçí êáëëé- Ýñãåéá. ÌåôÜ áðü 2-3 åâäïìüäåò áñ- ßæïõí íá êéôñéíßæïõí êáé íá îåñáßíïíôáé ôá íåáñü öýëëá. Óôéò 4-6 åâäïìüäåò áðü ôï øåêáóìü ôá æéæüíéá íåêñþíïíôáé. LOGRAN 75 WG 1-1,5 ãñ./óôñ. (Ðëáôýöõëëá). ÅöáñìïãÝò ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò óôï Ýäáöïò ìåôü ôç óðïñü êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò áðü ôï 2ï öýëëï Ýùò ôýëïò áäåëöþìáôïò ôïõ óéôáñéïý ìå ëßôñá íåñïý/óôñ. Èá ðñýðåé ôá æéæüíéá íá âñßóêïíôáé óôï óôüäéï ôùí êïôõëçäüíùí ìý ñé 4 öýëëá (5 åê). ÓõíäõÜæåôáé: ìå Topik ü é üìùò ìå Grasp. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: ÌåôÜ ôçí åöáñìïãþ ìðïñïýí íá óðáñèïýí: 10 ìþíåò áñãüôåñá êñéèüñé, 12 ìþíåò áñãüôåñá êáëáìðüêé, âáì- Ávena sp. Ávena sp. âüêé, êáðíüò, çëßáíèïò, öáêýò, 24 ìþíåò áñãüôåñá ïé õðüëïéðåò êáëëéýñãåéåò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: ÃñÞãïñá ìåôü ôï øåêáóìü ôá æéæüíéá óôáìáôïýí íá áíáðôýóóïíôáé êáé íá áíôáãùíßæïíôáé ôçí êáëëéýñãåéá. Óå 1-3 åâäïìüäåò áðü ôï øåêáóìü áñ ßæïõí íá öáßíïíôáé ôá ðñþôá óõìðôþìáôá. Óå 3-6 åâäïìüäåò ìåôü ôïí øåêáóìü ôá æéæüíéá ðáñáìýíïõí êáèçëùìýíá êáé íåêñþíïíôáé ïñéóôéêü. GRASP 25 SC ê.åê./óôñ. Áãñéïâñþìç, ¹ñá. ÅöáñìïãÝò Áãñéoâñþìç: Áðü ôï 1ï-2ï öýëëï Ýùò ôï ôýëïò ôïõ áäåëöþìáôïò ôïõ óéôáñéïý. Êáëýôåñï óôüäéï óôá 4 öýëëá. ¹ñá, ÖÜëáñç, ÁëåðïíïõñÜ: ÅöáñìïãÝò áðü ôï 1ï öýëëï Ýùò ôo ìýóï ôïõ áäåëöþìáôïò. ÓõíäõÜæåôáé: ìå Brominal H êáé 0,5% ëüäé Þ 0,3% ÁÔ PLUS Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: ÃñÞãïñá ìåôü ôï øåêáóìü (ìåñéêýò çìýñåò) ôá æéæüíéá óôáìáôïýí íá áíáðôýóóïíôáé êáé íá áíôáãùíßæïíôáé ôï óéôüñé. Óå 1-2 åâäïìüäåò áðü ôïí øåêáóìü áñ ßæïõí íá êéôñéíßæïõí êáé íá íåêñþíïíôáé. Óå 4 åâäïìüäåò ìåôü ôïí øåêáóìü ôá æéæüíéá íåêñþíïíôáé ïñéóôéêü. BOXER 800 EC ãñ./óôñ. (¹ñá, Ðëáôýöõëëá êáé ÁëåðïíïõñÜ). Óå ðñïöõôñùôéêýò åöáñìïãýò ïé ìéêñýò äüóåéò ãéá åëáöñéü åäüöç êáé ïé ìåãüëåò ãéá ôá âáñåéü åäüöç. ÅöáñìïãÝò ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò óôï Ýäáöïò ìåôü ôç óðïñü êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò Ýùò ôï 2ï öýëëï ôïõ óéôáñéïý ìå ëßôñá íåñïý/ óôñ. Èá ðñýðåé ôá æéæüíéá íá âñßóêïíôáé óôï óôüäéï ôùí êïôõëçäüíùí ìý ñé 2 öýëëá. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: Ðáñåìðïäßæåé ôç óýíèåóç ôùí ëéðéäßùí êáé ôç äçìéïõñãßá íýùí êõôôüñùí. ÁðïññïöÜôáé áðü ôïõò âëáóôüíïíôåò óðüñïõò (ñßæåò êáé âëáóôïýò) êáé ôá öýëëá êáé ìåôáöýñåôáé ãñþãïñá óôïõò ìåñéóôùìáôéêïýò éóôïýò. ¼ôáí åöáñìüæåôáé ðñïöõôñùôéêü, ôá æéæüíéá äåí åìöáíßæïíôáé êáèüëïõ. Óôéò ìåôáöõôñùôéêýò åöáñìïãýò êáôáóôñýöåôáé ç êïñõöþ ôùí æéæáíßùí. Ïé ìåôáöõôñùôéêýò åöáñìïãýò ìå æéæáíéïêôüíá óõíéóôüôáé íá ãßíïíôáé ìå áìçëþ ðßåóç (1,5-3 Atm.), ìå ëßãï íåñü (20-30 ëéô./ óôñ.) êáé ìå ýøïò øåêáóìïý åê. áðü ôï Ýäáöïò. Lolium sp. Lolium sp. ÃéÜííçò Ðáðáãåùñãßïõ Ä/íôÞò ôì. ÁíÜðôõîçò Ðñïúüíôùí êáé Åãêñßóåùí

8 8 εν αφήνει τα έντοµα να βλάψουν την ποιότητα των σταφυλιών Σταύρος Παραγυίου Crop Manager Το Lufox, είναι η σύγχρονη λύση για την προστασία από έντοµα που προκαλούν ζηµιές στα αµπέλια Το Lufox είναι ένα νέας γενιάς εντοµοκτόνο που προορίζεται να καταπολεµήσει την ευδεµίδα. Καταπολεµά τα αυγά και όλα τα προνυµφικά στάδια. Η υψηλή αποτελεσµατικότητά του και η συνέπεια των αποτελεσµάτων του είναι εγγύηση ασφάλειας ως προς την ποσότητα και ποιότητα των παραγόµενων σταφυλιών. Ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αµπελοκαλλιέργειας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε όλες τις προδιαγραφές καλλιέργειας. Απόδοση που οφείλεται στο συνδυασµό 2 δραστικών ουσιών Το Lufox, αποτελείται από δύο συ- µπληρωµατικά ενεργά συστατικά για την καταπολέµηση των εντόµων: Το lufenuron, εµποδίζει την δηµιουργία της χιτίνης και σταµατά την εµβρυακή ανάπτυξη µέσα στο αυγό αποτρέποντας την εκκόλαψή του. Εµποδίζει επίσης της έκδυση των προνυµφών και συνεπώς την µεταµόρφωσή τους. Το fenoxycarb, µιµείται τη δράση µιας φυσικής ουσίας που ρυθµίζει την αύξηση στα έντοµα (ορµόνη νεότητας). Έτσι αυξάνει τη συγκέντρωση αυτής της ορµόνης αποτρέποντας την εκκόλαψη των αυγών και την µεταµόρφωση των προνυµφών από το ένα στάδιο στο επόµενο. Εγγύηση της ποιότητας: Το Lufox καταστρέφει τις προνύµφες µέσα στο αυγό Το Lufox είναι αποτελεσµατικό στα αυγά της ευδεµίδας. Η δράση του φτάνει στο µέγιστο επίπεδο όταν εφαρµόζεται από την αρχή των πρώτων πτήσεων και πριν τις πρώτες εναποθέσεις αυγών. Οι προνύµφες της 2ης και 3ης γενιάς νεκρώνονται και καταπολεµούνται µέσα στο αυγό χωρίς να προλάβουν να προκαλέσουν καµία ζηµιά. Παράλληλα, εκτός από ωοκτόνο δράση, το Lufox έχει και εξαιρετική προνυµφοκτόνο δράση, ώστε σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο ψεκασµός καθυστερήσει, το προϊόν να εξακολουθεί να είναι δραστικό. Προνύµφες στα τσαµπιά και βοτρύτης Εάν οι προνύµφες καταφέρουν και εµφανιστούν πάνω στα τσαµπιά, προκαλούν πληγές µε τα τσιµπήµατά τους οι οποίες είναι από τις σηµαντικότερες εισόδους του βοτρύτη στο σταφύλι. Εάν µε το Lufox καταστραφούν αυτές οι προνύµφες µέσα στο αυγό, πριν ακόµα εκκολαφθούν, τότε αποφεύγονται οι πληγές. Πως χρησιµοποιούµε το LUFOX Για να επωφεληθούµε από την µέγιστη αποτελεσµατικότητα του Lufox θα πρέπει να το εφαρµόζουµε προληπτικά ή µε την έναρξη των πτήσεων.

9 9 Πολύ καλή αντοχή στην βροχή Μετά την εφαρµογή και το στέγνωµα του ψεκαστικού υγρού οι δύο δραστικές ουσίες του Lufox, το lufenuron και το fenoxycarb, ενσωµατώνονται πολύ ισχυρά στην επιφάνεια των φύλλων και των ρωγών και παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση στην έκπλυση. Πρακτικά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται επανάληψη εάν βρέξει 2 ώρες µετά την εφαρ- µογή του Lufox. LUFOX, ένα σηµαντικό βήµα στην ποιότητα. Το LUFOX, µε την ωοκτόνο δράση του περιορίζει τις προνύµφες πριν προκαλέσουν ζηµιές. Έχει δηλαδή ση- µαντικό πλεονέκτηµα συγκρινόµενο µε προνυµφοκτόνα τα οποία δεν προλαµβάνουν όλες τις προνύµφες από το να τσιµπήσουν τις ρώγες πράγµα που ευνοεί τον βοτρύτη. Με την εντοµοκτόνο δράση του το LUFOX γίνεται η βάση µιας αποτελεσµα- τικής αντιβοτρυδιακής στρατηγικής. Εξασφαλίζοντας µια καλύτερη κατάσταση υγείας των σταφυλιών, το LUFOX, δεν έχει δράση µόνο κατά του βοτρύτη, αλλά µπορεί επίσης να περιορίσει την περιεκτικότητα του παραγόµενου κρασιού σε οχρατοξίνη Α. Σεβασµός στο κρασί Το LUFOX σέβεται τις διαδικασίες της ζύµωσης. 9 µελέτες στην Γαλλία έχουν δείξει ότι δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του µούστου. Το LUFOX σέβεται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τοπικών οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπελιού. Οι 2 δραστικές ουσίες του LUFOX δεν έχουν ανιχνευθεί ποτέ στο κρασί εφόσον το προιόν εφαρµόστηκε σύµφωνα µε την Ορθή Γεωργική Πρακτική. Σεβασµός στην ωφέλιµη πανίδα Το LUFOX δεν έχει αρνητικές επιδράσεις στους ωφέλιµους οργανισµούς. Καλλιέργεια Εχθρός όση εφαρµογής (κ.εκ./hl) Όγκος ψεκαστικού υγρού (λτ/στρ) Χρόνος εφαρµογής Μεγ. αρ. εφαρµογών ανά καλλ. περίοδο Ηµέρες από τη συγκοµιδή Αµπέλι Ευδεµίδα Προληπτικές εφαρµογές στη ζώνη των σταφυλιών από την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (έναρξη πτήσεων) µέχρι τις πρώτες εκκολάψεις των νεαρών προνυµφών και σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις 2 40

10 10 Η... φυσική επιλογή Σταύρος Παραγυίου Crop Manager Ôï ìïíáäéêü ðñùôïðïñéáêü ìõêçôïêôüíï ðïõ ïöåßëåé ôçí êáôáãùãþ ôïõ óôçí ßäéá ôç öýóç êáé åßíáé åãêåêñéìýíï óå 13 êáëëéýñãåéåò ëá áíéêþí. ÐñïóöÝñåé åîáéñåôéêþ äéáóõóôçìáôéêþ ðñïóôáóßá åíáíôßïí ìåãüëïõ åýñïõò óçìáíôéêþí áóèåíåéþí (ðåñïíüóðïñïò, ùßäéï, áëôåñíüñéá, óêùñéüóåéò) óå ðïëëýò êáëëéýñãåéåò ëá áíéêþí. Ôï ãåãïíüò áõôü óå óõíäõáóìü ìå ôçí åîáéñåôéêþ áóöüëåéá ãéá ôéò ßäéåò ôéò êáëëéýñãåéåò äßíåé ôçí äõíáôüôçôá óôïí ðáñáãùãü íá äéáôçñåß ôéò êáëëéýñãåéýò ôïõ õãéåßò êáé íá ðáñüãåé óïäåéýò õøçëþò åìðïñåõóéìüôçôáò, ðïóüôçôáò êáé ðïéüôçôáò. Áðü ôçí åìöüíéóþ ôïõ óôçí áãïñü ôï Ortiva Ý åé áðïäåé ôåß Ýíá åîáéñåôéêü áðïôåëåóìáôéêü ìõêçôïêôüíï åõñýùò öüóìáôïò. ÌÝ ñé ôþñá åß å ðåñéïñéóìýíåò åãêñßóåéò óôçí ÅëëÜäá. Áðü ôþñá üìùò åßíáé ðëýïí åãêåêñéìýíï óå 13 êáëëéýñãåéåò ëá áíéêþí êáé ç ðñïóðüèåéá ãéá íýåò åãêñßóåéò óõíå ßæåôáé... Ôï azoxystrobin, ç äñáóôéêþ ïõóßá ôïõ Ortiva, Ý åé áíáðôõ èåß áðü óõãêåêñéìýíá åßäç äáóéêþí ìáíéôáñéþí ðïõ åìöáíßæïõí ìõêçôïêôüíï äñüóç. Ôï Ortiva óõíäõüæåé åîáéñåôéêü Ýëåã ï ôùí áóèåíåéþí ìå áóöüëåéá óôéò êáëëéýñãåéåò êáé öéëéêüôçôá óôï ðåñéâüëëïí. Ôé êüíåé ôï Ortiva; Ôï Ortiva ðñïëáìâüíåé ôéò áóèýíåéåò ðñéí ðñïóâüëëïõí ôá öõôü êáé ôá êáôáóôñýøïõí. Ôá áðïôåëýóìáôá åßíáé: ÊáëëéÝñãåéåò ïé ïðïßåò ðáñáìýíïõí ðñüóéíåò êáé ñùìáëýåò êáé ìåãáëýôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. Ç ðñïóäïêþìåíç áðüäïóç ìåãéóôïðïéåßôáé. Ôá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü ðáñáìýíïõí óå õøçëü åðßðåäï ãéá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Ôé óõìâáßíåé ìå ôçí ðáñáãüìåíç ðïóüôçôá êáé ðïéüôçôá; Ïé ðåñéóóüôåñåò êáëëéýñãåéåò ëá- áíéêþí, óõìðåñéëáìâáíïìýíïõ êáé ôùí êñåììõäéþí êáé ôùí êáñþôùí, äéáôçñïýí êáé ìåãáëþíïõí ôïõò êáñðïýò ôïõò ìý ñé êáé ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìüäåò ôçò æùþò ôïõò Þ áêüìá êáé ìåñéêýò ìýñåò ðñéí ôçí óõãêïìéäþ. Äéáôçñþíôáò åýñùóôá, ðñüóéíá êáé õãéþ öõôü ìý ñé áõôþ ôçí ðåñßïäï ìåãéóôïðïéåßôáé ç ðñïóäïêüìåíç áðüäïóç ôçò êáëëéýñãåéáò. Ôï Ortiva âïçèüåé óôçí ðñüëçøç åìöüíéóçò áóèåíåéþí óôá ðñþéìá óôüäéá ôçò êáëëéýñãåéáò êáé åðïìýíùò óõíåéóöýñåé óå ìåßùóç áðùëåéþí, ìåãáëýôåñç åõåëéîßá óôïí ñüíï óõãêïìéäþò êáé êáëýôåñá ïéêïíïìéêü áðïôåëýóìáôá. Ôá öõóéêü óüê áñá ðïõ áðïèçêåýïíôáé óå ðñüóéíá êáé õãéþ öýëëá ìðïñåß íá óõìâüëëïõí óå åíäõíüìùóç ôçò ãëõêýôçôáò êáé ôçò ãåýóçò ôùí ðáñáãüìåíùí êáñðþí. Ðùò äïõëåýåé ôï Ortiva; To Ortiva ðñïóöýñåé Ýíá íýï ôñüðï ãéá ôïí Ýëåã ï åõñýùò öüóìáôïò áóèåíåéþí ôùí êçðåõôéêþí. Áñ ßæåé íá äïõëåýåé Üìåóá åìðïäßæïíôáò ôçí âëüóôçóç ôùí óðïñßùí ôùí ìõêþôùí êáé ôçí åãêáôüóôáóþ ôïõ óôçí åðéöüíåéá ôïõ öýëëïõ, ðñüãìá ðïõ èá ìðïñïýóå íá ïäçãþóåé óå ìåßùóç ôçò ðïéüôçôáò êáé ôçò åìöüíéóçò ôçò êáëëéýñãåéáò. Ôï Ortiva åßíáé äéáóõóôçìáôéêü ìõêçôïêôüíï ðïõ áðïññïöüôáé ðïëý ãñþãïñá êáé êéíåßôáé ìýóá óôï öõôü êáé ðñïóôáôåýåé ôá íýá öýëëá êáé ôá Üíèç áðü ôçí ðñïóâïëþ. Ç äéåëáóìáôéêþ ôïõ äñüóç åðßóçò, óçìáßíåé üôé äéáíýìåôáé ìýóá óôï áíáðôõóóüìåíï öýëëï êáé ôï äéáôçñåß ðñïóôáôåõìýíï. Ôï Ortiva Ý åé ìïíáäéêü ôñüðï äñüóçò. Äïõëåýåé ðáñåìðïäßæïíôáò ôçí áíáðíïþ ôùí óðïñßùí ôùí ìõêþôùí ðñéí áõôü áñ ßóïõí íá äéáðåñíïýí ôùí öõëëéêþ åðéöüíåéá. Ôï Ortiva ìðïñåß íá åöáñìïóôåß óå üëåò ôéò åãêåêñéìýíåò êáëëéýñãåéåò áêüìá êáé óå áõôýò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá åîáãùãþ áöïý õðüñ ïõí êáèïñéóìýíá ÅõñùðáéêÜ MRLs. Σχ.1 Το Ortiva εµποδίζει τον µύκητα να προσβάλει το φύλλο.

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό. Καλλιέργειας. Καλαμπόκι

Τεχνικό. Καλλιέργειας. Καλαμπόκι Τεχνικό Εγχειρίδιο Καλλιέργειας 2015 Καλαμπόκι Η Syngenta είναι μία από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρίες με περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 90 χώρες, αφιερωμένους στο σκοπό μας:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 356/1990 K A Φύση και Τεχνολογία Bayer CropScience ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20 Μαρούσι, 15125 TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της σελ. 4 Συνεχίζουμε να επενδύουμε, χαράζουμε το μέλλον

τα νέα της σελ. 4 Συνεχίζουμε να επενδύουμε, χαράζουμε το μέλλον τα νέα της Τετράμηνη ενημερωτική έκδοση Τεύχος 18 XEIMΩΝΑΣ 2012 σελ. 4 Συνεχίζουμε να επενδύουμε, χαράζουμε το μέλλον σελ. 6 Η νέα δομή οργάνωσης βασικός μοχλός εφαρμογής της στρατηγικής της ενιαίας Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2008 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ

Διαβάστε περισσότερα