ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý"

Transcript

1 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé ðïëëü áðü ôá èýìáôá ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óå áõôþ ôçí Ýêäïóç åßíáé ðåñéóóüôåñï åðßêáéñá êáé åíäéáöýñïíôá áõôþ ôçí åðï Þ. Ôá ÍÝá ôçò Syngenta èá óõíå ßóïõí íá êõêëïöïñïýí êüèå ôñßìçíï êáé áõôþí ôç ñïíéü ìå óêïðü ôçí åíçìýñùóþ óáò ó åôéêü ìå ôá ðñïúüíôá êáé ôéò õðçñåóßåò ðïõ óáò ðáñý åé ç Syngenta. Óáò åíçìåñþíïõìå ðùò üðïéïò áðü åóüò äåí Ý åé ðñïìçèåõôåß êüðïéï áðü ôá ðñïçãïýìåíá ôåý ç, ìðïñåß íá áíáôñýîåé óôçí éóôïóåëßäá ìáò www. syngenta.gr êáé íá áíáæçôþóåé ôá ó åôéêü çëåêôñïíéêü áñ åßá. H Syngenta áíôáìïßâåé ôïõò ðåëüôåò ôçò ðáñáãùãïýò ìå ôñåéò ìïíáäéêýò ðñïóöïñýò. ÁíáôñÝîôå óôï åóùôåñéêü ôçò åöçìåñßäáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìýñåéåò. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý óåë. 6 ÌåãÜëç ðñïóöïñü Óðüñùí óåë. 7 Æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí óåë. 8-9 Lufox, NÝá Ýãêñéóç To Callisto åßíáé Ýíá åîáéñåôéêü æéæáíéïêôüíï êáëáìðïêéïý ãéá ðëáôýöõëëá æéæüíéá. ¼ìùò áõôüò äåí åßíáé ï ìïíáäéêüò ëüãïò ãéá íá ôï åðéëýîåé êáíåßò. Ìå ôçí áãïñü 4 ëßôñùí ðñïúüíôïò, ðñïóöýñïõìå Ýíá ìðïõöüí äþñï. Âéáóôåßôå! Ç ðñïóöïñü éó ýåé ìý ñé åîáíôëþóåùí ôùí áðïèåìüôùí. Ç Syngenta öýôïò ôéìüåé ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðáñáãùãþí êáé ìýóù ôùí óõíåñãáôþí ôçò êüíåé ìéá ìåãüëç ðñïóöïñü. ÊÜèå ðáñáãùãüò ðïõ áãïñüæåé 10 óáêéü ÍÊ óðüñùí êåñäßæåé åíôåëþò äùñåüí Üëëï Ýíá óáêß ÍÊ óðüñùí. Ôï Fusilade åßíáé Ýíá ðñïúüí ðïõ ñüíéá åìðéóôåýåóôå. Ôþñá, ìßá áêüìç ðñïóöïñü ôçò Syngenta, êüíåé ôï ãíùóôü óáò Fusilade áêüìç ðéï åëêõóôéêü óôïí ðáñáãùãü. Ìå ôçí áãïñü 5 ëßôñùí ðñïúüíôïò, áíåîáñôþôïõ óõóêåõáóßáò, èá äßíåôáé äþñï 1 ðñáêôéêü ãéëýêï, ìå äõíáôüôçôá åðéëïãþò äýï ñùìüôùí ( áêß êáé ìáýñï). Ç Syngenta êáôý åé çãåôéêþ èýóç óôïí ãåùñãéêü ôïìýá êáé äåóìåýåôáé óôçí áåéöüñï ãåùñãßá ìýóá áðü êáé íï ôï ìé êþ Ýñåõíá êáé ôå íïëïãßá. Ç åôáéñßá ìå ðùëþóåéò $ 8.1 äéò. äïëüñéá ôï 2005, êáôáôüóóåôáé ðñþôç óôçí áãïñü öõ ôï ðñï óôá óßáò êáé ôñßôç óôçí áãïñü óðüñùí õøçëþò áîßáò. Ç Syngenta áðáó ïëåß ðå ñéó óü ôåñïõò áðü áí èñþ ðïõò óå ðüíù áðü 100 þñåò. Åßíáé åéóçãìýíç óôá ñçìáôéóôþñéá Åëâåôßáò (SYNN) êáé ÍÝáò Õüñêçò (SYT). Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åßíáé äéáèýóéìåò óôçí äéåýèõíóç óåë. 10 Ortiva...H öõóéêþ åðéëïãþ óåë. 11 Fusilade - Dual Gold óåë. 12 Ανακοινώσεις

2 2 Η Syngenta δηµιουργεί αξία στους Συνεργάτες της... Γιώργος Παπούλιας Crop Manager Είµαστε στην αρχή µίας νέας καλλιεργητικής χρονιάς για το καλαµπόκι. Αναµφισβήτητα, η προηγούµενη χρονιά άφησε πίσω της αρκετά προβλήµατα, τα οποία όµως θα πρέπει να ξεπεράσουµε και να προχωρήσουµε. Άλλωστε, όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση στο γεωργικό τοµέα, σίγουρα υπάρχουν και ευκαιρίες. Φέτος, όπως ήδη θα γνωρίζετε από τις επαφές που έχετε µε τους ανθρώπους µας, η Syngenta προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα αλλά και οικονοµικότητα. Ο παραγωγός χρησι- µοποιώντας τα προϊόντα της Syngenta, µπορεί και φέτος να εξασφαλίσει καλή σοδειά, µειώνοντας το κόστος φυτοπροστασίας ενώ παράλληλα µπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τη διάθεση της παραγωγής του. Ξεκινώντας µία ακόµη καλλιεργητική χρονιά, θα θέλαµε να ξαναδούµε όλα αυτά που µας ενώνουν και κάνουν τη συνεργασία µας κάθε χρόνο και πιο δυνατή. 1. Προσφέρουµε ένα πλήρες πρόγραµµα φυτοπροστασίας Η Syngenta διαθέτει µία πλήρη γκάµα προϊόντων φυτοπροστασίας. Πιο συγκεκριµένα: Force, το πυρεθρινοειδές κοκκώδες εντοµοκτόνο εδάφους µε µεγάλη διάρκεια δράσης που δεν επηρεάζει τη µετέπειτα ζιζανιοκτονία. Το Gardoprim Gold, ζιζανιοκτόνο για προσπαρτικές και προφυτρωτικές εφαρ- µογές, προσφέρει στην καλλιέργεια ένα ασφαλές ξεκίνηµα. Το γνωστό Μilagro, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, τώρα και πιο οικονοµικό, αποτελεί την απόλυτη λύση για την καταπολέµηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το Banvel, το πλατυφυλλοκτόνο που δείχνει την αξία του και στα δύσκολα ζιζάνια. Και βέβαια το Callisto, το εµπνευσµένο από τη φύση ζ ι ζ α ν ι ο κ τ ό ν ο, π ο υ π ρ ο σ φ έ - ρει αξεπέραστη προστασία από τα πλατύφυλλα ζιζάνια, ελέγχοντας ταυτόχρονα και ορισµένα σηµαντικά στενόφυλλα, όπως η κύπερη και η µουχρίτσα. Ι δ ι α ί τ ε ρ α στη ζιζανιοκτονία, δεν υπάρχει πρόβληµα που να µην µπορεί να αντιµετωπισθεί και µάλιστα µε τον καλύτερο τρόπο - µε τα προϊόντα Syngenta. Ο συνεργάτης γεωπόνος, έχοντας στα χέρια του όλη αυτή τη γκάµα προϊόντων, µπορεί να προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις σε κάθε παραγωγό. 2. Τα προϊόντα µας είναι επώνυµα (brand) Όλοι γνωρίζετε ότι τα προϊόντα µας είναι υψηλής ποιότητας και χρόνια τώρα δίνουν λύση στο χωράφι. Είναι αυτό που κάνει τους παραγωγούς να τα εµπιστεύονται. Τα ζιζανιοκτόνα καλαµποκιού της Syngenta είναι πολύ γερά εγκατεστηµένα στη συνείδηση του Έλληνα παραγωγού. Για αυτό και µε το χρόνο γίνονται brands. Η επωνυµία των προϊόντων µας, εκ των πραγµάτων, διευκολύνει την πώλησή τους από τα µαγαζιά. Τα προϊόντα µας δεν είναι µόνο επώνυµα, είναι και τα καλύτερα! 3. ηµιουργούµε ζήτηση σε επίπεδο παραγωγού Υποστηρίζουµε τα προϊόντα µας τεχνικά αλλά και εµπορικά. ιοργανώνουµε συναντήσεις µε παραγωγούς από κοινού µε τους συνεργάτες µας. Σχεδιάζουµε προσφορές (όπως αυτή του Callisto) και οργανώνουµε προωθητικές καµπάνιες που δηµιουργούν ζήτηση σε επίπεδο παραγωγού. Ενηµερώνουµε τον παραγωγό, και τον παρακινούµε να χρησιµοποιήσει τα προϊόντα µας. Τελικά και οι συνεργάτες µας ωφελούνται, αυξάνοντας τις δικές τους πωλήσεις σε προϊόντα Syngenta, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τη θέση τους στην τοπική αγορά.

3 3 περισσότερο τη γκάµα των προϊόντων µας. Συνεπώς µε τη Syngenta υπάρχει παρόν, µέλλον και προοπτική. 4. Υπάρχει παράδοση της εταιρείας στο καλαµπόκι Η Syngenta είναι εταιρεία µε µακρά παράδοση στην καλλιέργεια του καλα- µποκιού. Και πως ορίζεται αυτή η παράδοση; Για εµάς παράδοση είναι οι άνθρωποι που χρόνια εργάσθηκαν και εργάζονται µε συνέπεια επάνω στην καλλιέργεια, Gardoprim Gold. Όµως, δεν σταµατάµε εδώ. Τα επόµενα χρόνια αναµένέται η έγκριση και άλλων εξαιρετικών σκευασµάτων που θα εµπλουτίσουν ακόµη Η Syngenta προσφέρει 7. Προϊόντα Σπόρων Πέραν των προϊόντων φυτοπροστασίας, η Syngenta µπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας και σε σπόρους. Από το 1990 η εταιρεία µας παρέχει τα πλέον αξιόπιστα υβρίδια καλαµποκιού στην ελληνική αγορά κάτω από το εµπορικό σήµα ΝΚ. Τα υβρίδια ΝΚ είναι προσαρ- µοσµένα στις διάφορες εδαφοκλιµατικές συνθήκες και χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και υψηλές αποδόσεις. Η πλήρης γκάµα υβριδίων καλαµποκιού της Syngenta περιλαµβάνει: To Furio και το Cisko στα 400 FAO, το Maverik στα 500 FAO, το Mitic και το Atria στα 650 FAO, το Brasco το Dracma το Arma και το Factor στα 700 FAO. Έχοντας τη Syngenta προµηθευτή σε σπόρους και προϊόντα φυτοπροστασίας, εξασφαλίζετε ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση και κάνετε τις αγορές σας πιο εύκολες, εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα. Η Syngenta δηµιουργεί αξία στους Συνεργάτες της... Οφέλη στο Συνεργάτη Πλήρες πρόγραµµα φυτοπροστασίας (Μilagro, Callisto, Gardoprim Gold, Banvel, Force) Έχει αξιόπιστη λύση για οποιοδήποτε πρόβληµα ζιζανίων Μπορεί να δώσει λύσεις «κοµµένες και ραµµένες» στα µέτρα του κάθε παραγωγού υνατότητα διαφοροποίησης από τον τοπικό ανταγωνιστή του Επώνυµα προϊόντα (brands) Εύκολη πώληση για το µαγαζί Μεγαλύτερο αίσθηµα ασφάλειας για το αποτέλεσµα αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία και γνώση, και οι οποίοι είναι πρόθυµοι να τη µοιρασθούν µαζί σας. Είναι η πολύχρονη έρευνα για την ανάπτυξη νέων µορίων και υβριδίων. Είναι όλη αυτή η επένδυση στην τεχνογνωσία ώστε να θεωρούµαστε πια ως οι ειδικοί στην καλλιέργεια του καλαµποκιού. Είναι ο χρόνος που τελικά επιβεβαιώνει τις λύσεις Syngenta ως µοναδικές. Ποιος αλήθεια δε θα ήθελε να έχει όλη αυτή την τεχνογνωσία στη διάθεσή του ανά πάσα στιγµή; 6. Προοπτικές - Νέα προϊόντα Την προηγούµενη χρονιά είχαµε την επιτυχηµένη κυκλοφορία στην αγορά δύο νέων προϊόντων, του Callisto και του Αυξηµένη ζήτηση των προϊόντων της από τους παραγωγούς Τεχνογνωσία Προοπτική Προϊόντα Σπόρων Κερδίζει πωλήσεις από αυξηµένη ζήτηση προϊόντων Syngenta Προσέλκυση νέων παραγωγών - πελατών Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ως προς τους µη συνεργαζόµενους µε την εταιρεία ανταγωνιστές του Τεχνική υποστήριξη Μειώνει το ρίσκο από άλλες επιλογές Νέα προϊόντα Ακόµη περισσότερες λύσεις στο µέλλον Συνεργασία µε τον ηγέτη της αγοράς Ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση Πιο εύκολες αγορές Εξοικονόµηση σε χρόνο και χρήµα Συνεργασία σηµαίνει κοινό όφελος και αυτό µόνο η Syngenta µπορεί να το παρέχει!

4 4 Callisto: ÅìðíåõóìÝíï áðü ôç öýóç Γιώργος Παπούλιας Crop Manager Το Callisto 10 SC είναι ένα µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαµποκιού για πλατύφυλλα ζιζάνια. Στη χώρα µας πρωτοκυκλοφόρησε επιτυχώς την προηγούµενη χρονιά. Είναι το ζιζανιοκτόνο που µέσα σε ελάχιστο χρόνο έχει κατακτήσει υψηλή αναγνωρισιµότητα αλλά και ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µερίδιο αγοράς παγκοσµίως. Η τοποθέτησή του στην αγορά Το Callisto 10 SC, είναι το εµπνευσµένο από τη φύση µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο καλαµποκιού, που προσφέρει: Αξεπέραστο έλεγχο στα πλατύφυλλα ζιζάνια Ευελιξία στο χρόνο εφαρµογής Ασφάλεια για το περιβάλλον, την καλλιέργεια και το χρήστη Η ιστορία του Callisto H ιστορία του Callisto ξεκίνησε όταν ένας Αµερικανός επιστήµονας παρατήρησε ότι γύρω από έναν Καλλιστήµονα δεν µπορούν να επιβιώσουν ζιζάνια. Αφού έγινε η σχετική εδαφική ανάλυση ανακαλύφθηκε ότι ο Καλλιστήµονας εκκρίνει από τη φύση του µία ζιζανιοκτόνο ουσία γνωστή ως λεπτοσπερ- µόνη, η οποία περιορίζει την ανάπτυξη των άλλων φυτών. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται αλληλοπάθεια. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε τελικά στη σύνθεση µίας δραστικής ουσίας που λέγεται mesotrione, έχει τον ίδιο τρόπο δράσης µε τη λεπτοσπερµόνη, αλλά είναι 20 φορές πιο δραστική. Tί είναι το Callisto Plant Technology; Το δραστικό συστατικό mesotrione εµπεριέχει µία τεχνολογία, η οποία έχει µερικά µοναδικά χαρακτηριστικά, όπως: ράση από φυλλώµατος & εδάφους Ευρύ φάσµα δράσης σε πλατύφυλλα ζιζάνια Ευελιξία στην εφαρµογή Υψηλά περιβαλλοντικά standards Εξαιρετική αποτελεσµατικότητα Έχον τας αυτές τις σηµαν τικές ιδιότητες, η συγκεκριµένη τεχνολογία κατέστη δυνατόν να εφαρµοσθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δίνοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα. Αυτή λοιπόν η τεχνολογία λέγεται Callisto Plant Technology. Όπου υπάρχει αυτή η υπογραφή είναι εγγύηση και υπόσχεση ποιότητας. Σήµερα η τεχνολογία αυτή υπάρχει µόνο στο Callisto. Μελλοντικά, θα υπάρξουν κι άλλα προϊόντα Syngenta, τα οποία θα αποτελούνται από µείγµατα mesotrione µε άλλες δραστικές ουσίες, τα οποία φέροντας την υπογραφή Callisto Plant Technology, θα δίνουν υπόσχεση ποιότητας και ταυτότητα στα προϊόντα. Η ìåãüëç ðñïùèçôéêþ êáìðüíéá ôïõ Callisto Σε εξέλιξη βρίσκεται η µεγάλη προωθητική καµπάνια του Callisto. Στόχος της φετινής καµπάνιας είναι η ενηµέρωση για το Callisto αλλά και η ανάπτυξη µιας ισχυρής σχέσης ανάµεσα στον παραγωγό και το προϊόν. Το φετινό προωθητικό πρόγραµµα του Callisto περιλαµβάνει µια ελκυστική προσφορά: µε την αγορά 4 λίτρων προϊόντος, ο παραγωγός θα λαµβάνει ένα µπουφάν δώρο. Η προσφορά Callisto θα επικοινωνηθεί και µε την επικόλληση αφισών σ ε µαγαζιά συνεργα τών, καφενεία, δηµόσιους χώρους. Επιπλέον, η καµπάνια θα υποστηριχθεί µε ειδικό φυλλάδιο για το προϊόν, καθώς και άλλο διαφηµιστικό υλικό. Ήδη οι άνθρωποι τ ης Syngenta έχουν οργανώσει µεγάλο αριθµό συγκεντρώσεων παραγωγών πολλές α π ό α υ τ έ ς α π ό κ ο ι ν ο ύ µ ε τ ο υ ς συνεργάτες µας µιλώντας για το Callisto αλλά και για τα άλλα προϊόντα Syngenta για το καλαµπόκι. Με αυτό τον τρόπο ο παραγωγός έχει να ωφεληθεί διπλά. Ωφελείται χρησιµοποιώντας ένα ευέλικτο προϊόν που προσφέρει αξεπέραστο έλεγχο στα πλατύφυλλα ζιζάνια. Ωφελείται όµως λαµβάνοντας και ένα χρήσιµο δώρο που θα το χρησιµοποιήσει για καιρό. To Callisto åßíáé Ýíá åîáéñåôéêü æéæáíéïêôüíï êáëáìðïêéïý ãéá ðëáôýöõëëá æéæüíéá. ¼ìùò áõôüò äåí åßíáé ï ìïíáäéêüò ëüãïò ãéá íá ôï åðéëýîåé êáíåßò. Ìå ôçí áãïñü 4 ëßôñùí ðñïúüíôïò, ðñïóöýñïõìå Ýíá ìðïõöüí äþñï. Âéáóôåßôå! Ç ðñïóöïñü éó ýåé ìý ñé åîáíôëþóåùí ôùí áðïèåìüôùí.

5 5 Öõôïðñïóôáóßá Êáëáìðïêéïý ÃéÜííçò Ðáðáãåùñãßïõ Ä/íôÞò ôì. ÁíÜðôõîçò Ðñïúüíôùí êáé Åãêñßóåùí GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC ê.åê./óôñ. (Áãñùóôþäç & Ðëáôýöõëëá). ÐñïóðáñôéêÜ - ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò ìåôü ôç óðïñü Þ ðñéí ôç óðïñü ìå åíóùìüôùóç êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. Íùñßò ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò üôáí ç ìïõ ñßôóá âñßóêåôáé ìý ñé ôï óôüäéï ôïõ 1-1,5 öýëëùí. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Íá óðýñíïíôáé 6 ìþíåò ìåôü ôçí åöáñìïãþ. DUAL GOLD 96 EC ê.åê./óôñ. (Áãñùóôþäç & Ðëáôýöõëëá). ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò ìåôü ôç óðïñü êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò üôáí ç ìïõ- ñßôóá âñßóêåôáé ìý ñé ôï óôüäéï ôïõ 1-1,5 öýëëùí. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. BANVEL 48 SL 60 ê.åê./óôñ. (Ðëáôýöõëëá) ÐñïöõôñùôéêÜ: ÌéêñÝò äüóåéò ãéá åëáöñéü åäüöç êáé ìåãüëåò ãéá ôá âáñéü åäüöç. MåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò üôáí ôï êáëáìðüêé Ý åé 2 Ýùò 6 öýëëá êáé ôá æéæüíéá Ý ïõí Ýùò 4-6 öýëëá. Óå êáëáìðüêé ìåãáëýôåñï áðü 6 öýëëá õðüñ åé êßíäõíïò öõôïôïîéêüôçôáò. ÓõíäõÜæåôáé ìå MILAGRO, RUSH êáé EXTRAVON, ü é üìùò ìå ëüäé Þ ATPLUS. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. MILAGRO 4 SC ãñ./óôñ. (Áãñùóôþäç & Ðëáôýöõëëá) MåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò Ýùò ôï 8ï öýëëï ôïõ êáëáìðïêéïý ìå ëßôñá íåñïý/óôñ. ÓõíäõÜæåôáé ìå BANVEL, CALLISTO. Ìðïñåß íá óõíäõáóôåß ìå ATPLUS. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Óå ðåñßðôùóç åðáíáóðïñüò ìåôü ôï øåêáóìü íá ìçí óðýñíåôáé âáìâüêé, êñéèüñé, óðáíüêé. CALLISTO 10 SC ãñ./óôñ. (Ðëáôýöõëëá) MåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò Ýùò ôï 6ï öýëëï ôïõ êáëáìðïêéïý êáé ôá æéæüíéá ìý- ñé ôá 6 öýëëá ìå ëßôñá íåñïý/óôñ. ÓõíäõÜæåôáé: ìå MILAGRO Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Óå ðåñßðôùóç åðáíáóðïñüò ìåôü áðü áðïôõ ßá ôçò êáëëéýñãåéáò ìðïñåß íá åðáíáóðáñèåß êáëáìðüêé. Ôï öèéíüðùñï ìðïñåß íá óðáñèåß óéôüñé, êñéèüñé, óßêáëç êáé ôçí åðüìåíç Üíïéîç çëßáíèïò, áöïý ðñïçãçèåß âáèéü Üñïóç. ÂáìâÜêé ìðïñåß íá óðáñèåß áöïý ðåñüóïõí 10 ìþíåò áðü ôçí åöáñìïãþ åíþ Συστάσεις Ζιζανιοκτονίας Καλαµποκιού æá áñüôåõôëá, ðáíôæüñé, óðáíüêé, áñáêüò öáóüëé êáé óüãéá ìðïñïýí íá óðáñèïýí 20 ìþíåò ìåôü ôçí åöáñìïãþ. ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GARDOPRIM GOLD PLUS κ.εκ./στρ. µε ή χωρίς ενσωµάτωση για ΑΓΡΩΣΤΩ Η + ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ. ΝΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GARDOPRIM GOLD PLUS κ.εκ./στρ. ή MILAGRO 100 κ.εκ./στρ. + ATPLUS για ΑΓΡΩΣΤΩ Η + ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ. Η µουχρίτσα έως 1-2 φύλλα και τα πλατύφυλλα ζιζάνια έως τα 2-4 φύλλα. GARDOPRIM GOLD PLUS 350 κ.εκ./στρ. + CALLISTO 100 κ.εκ./στρ. ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MILAGRO 125 κ.εκ./στρ. (Μουχρίτσα έως 4 φύλλα), MILAGRO 150 κ.εκ./στρ. (Βέλιουρας εκ). CALLISTO 75 κ.εκ./στρ. (Πλατύφυλλα 2-6 φύλλα), CALLISTO 100 κ.εκ./στρ. (Πλατύφυλλα > 6 φύλλα) BANVEL 60 κ.εκ./στρ. (Πλατύφυλλα 2-6 φύλλα) ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ MILAGRO + CALLISTO / BANVEL Μουχρίτσα µέχρι 3 φύλλα + πλατύφυλλα 2-6 φύλλα Milagro 100 κ.εκ./στρ. + Callisto 100 ή Banvel 60 κ.εκ./στρ. Όταν επικρατούν τα αγρωστώδη: Milagro 125 κ.εκ./στρ. + Callisto 75 ή Banvel 60 κ.εκ./στρ. Βέλιουρας εκ. ύψος + Μουχρίτσα µεγάλη + πλατύφυλλα 2-6 φύλλα Milagro 150 κ.εκ./στρ. + Callisto 75 κ.εκ./στρ. ή Banvel 60 κ.εκ./στρ. Ο συνδυασµός Milagro + Callisto συνιστάται να µην χρησιµοποιείται σε φυτά που είναι στρεσσαρισµένα (δηλ. φυτά απότιστα, αδύναµα µε δυσκολία στην ανάπτυξη), σε πολύ ελαφριά και άγονα εδάφη (ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας) και µετά από αποτυχηµένες προφυτρωτικές εφαρµογές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε είτε το Callisto, είτε το Milagro µόνα τους. Μην χρησιµοποιείτε λάδια ή προσκολλητικά µαζί µε τον συνδυασµό Milagro + Callisto. Οι µεταφυτρωτικές εφαρµογές µε ζιζανιοκτόνα συνιστάται να γίνονται µε χαµηλή πίεση (1,5-3 Atm.), µε λίγο νερό (20-30 λιτ./στρ.) και µε ύψος ψεκασµού εκ από το έδαφος.

6 6 Ç Syngenta óôçñßæåé ôçí êáëëéýñãåéá ôïõ êáëáìðïêéïý Êþóôáò Ïéêïíïìßäçò Product Manager & Product Dev. Co-ordinator þóôå íá ìåéùèåß ôï ñßóêï áðùëåéþí ðáñáãùãþò. Ï Üñéóôïò óõíäõáóìüò ôïõ õâñéäßïõ ìå ôï ùñüöé êáé ôéò åéóñïýò. Ôá õâñßäéá ÍÊ ôçò Syngenta áðýäåéîáí ôï 2005 üôé åßíáé ôá ðáñáãùãéêüôåñá óõãêñéíüìåíá ìå ôïõò êáëýôåñïõò ìüñôõñåò ôçò áãïñüò êáôü FAO. Ôï Factor, ôï Arma, ôï Mitic, ôï Atria êáé ôï Cisko óå 48 ðåñéï Ýò ôçò ÅëëÜäáò Ýäùóáí êáôü ìýóï üñï áðü 2-10% ðåñéóóüôåñá îåñü êéëü óå ó Ýóç ìå ôïõò ìüñôõñåò ôçò êáôçãïñßáò ôïõò. Åðß ðëýïí ôá 500 åñùôçìáôïëüãéá êáëëéåñãçôþí õâñéäßùí ìáò ( óôñ. ðåñßðïõ) ðïõ óõëëý èçêáí, óõíçãïñïýí üôé ãéá ôï 2006 ï ðáñáãùãüò øçößæåé ÍÊ. Ôï 85% ôùí åñùôçèýíôùí ðáñáãùãþí äþëùóáí áðüëõôá éêáíïðïéçìýíïé áðü ôçí ðáñáãùãùãþ ôùí õâñéäßùí ÍÊ Ýíá 10% áðüíôçóáí üôé åßíáé üðùò üëá êáé Ýíá 5% äåí åß å Üðïøç. Ç Syngenta öýôïò ôéìüåé ôçí åìðéóôïóýíç ôùí ðáñáãùãþí êáé ìýóù ôùí óõíåñãáôþí ôçò êüíåé ìéá ìåãüëç ðñïóöïñü: ôóé ï ðáñáãùãüò êáëáìðïêéïý å åé äéðëü êýñäïò: ÓðÝñíåé NK- ôá áðïäïôéêüôåñá õâñßäéá êáé ìå ìéêñüôåñï êüóôïò. Ôï ôìþìá Óðüñùí ôçò Syngenta îåêßíçóå Þäç ôçí öåôåéíþ êáìðüíéá ÊÜèå ðáñáãùãüò ðïõ áãïñüæåé 10 óáêéü ÍÊ óðüñùí êåñäßæåé åíôåëþò äùñåüí Üëëï Ýíá óáêß ÍÊ óðüñùí Ç ìåãáëýôåñç áíüãêç ðïõ ðñïêýðôåé ìå ôá äåäïìýíá ôçò íýáò ÊÁÐ åßíáé íá âñåé ï ðáñáãùãüò ôçí éäáíéêüôåñç óýíèåóç êáëëéåñãåéþí êáôü ùñüöé Ýôóé þóôå íá Ý åé ôï êáëýôåñï ïéêïíïìéêü áðïôýëåóìá. Ç ìý ñé ðñüôéíïò ïëéêþ óýíäåóç ôçò ðáñáãùãþò ìå ôçí åðéäüôçóç äçìéïõñãïýóå áíáðüöåõêôïõò åöçóõ áóìïýò ðïõ óå ðïëëýò ðåñéðôþóåéò êáôýëçãáí óå æçìßåò (áñíçôéêü êáèáñü ïéêïíïìéêü áðïôåëýóìáôá áíü óôñýììá) ðïõ Ýôñùãáí óçìáíôéêü êïììüôé áðü ôçí åðéäüôçóç. ÓÞìåñá ðëýïí ç åðéäüôçóç äåí áðïôåëåß êñéôþñéï åðéëïãþò êáëëéýñãåéáò. ÊÜèå êáëëéýñãåéá èá ðñýðåé íá áîéïëïãçèåß ìå êáèáñü ïéêïíïìéêü êñéôþñéá ëáìâüíïíôáò óïâáñü õð üøéí ôá äéáöïñåôéêü äåäïìýíá (åäáöïêëéìáôéêü, éóôïñéêü áðïäüóåùí, ìýóåò ôéìýò ðñïéüíôïò, êüóôïò ðáñáãùãþò, åíïßêéï ê.ë.ð.) êüèå ðåñéï Þò êáé êüèå ùñáöéïý. ¼óïí áöïñü ôï êáëáìðüêé åßíáé óßãïõñï üôé ôï 2005 Üöçóå ðéêñþ ãåýóç óôïõò ðáñáãùãïýò êáëáìðïêéïý ìå ôéò ôéìýò ôïõ íá áããßæïõí ôá áìçëüôáôá üñéá. Áðü ôçí Üëëç ìåñéü üìùò ôï êáëáìðüêé åßíáé ç êáëëéýñãåéá ìå ôá ìéêñüôåñá ñßóêá ðáñáãùãþò êáé ôçí ìéêñüôåñç ðéèáíüôçôá áñíçôéêþò óôñåììáôéêþò ðñïóüäïõ óå ó Ýóç ìå Üëëåò êáëëéýñãåéåò. ¼ðùò ëýåé áðëü ï ðáñáãùãüò áðü ôï êáëáìðüêé ìðïñåß íá ìçí âãüæåéò ðïëëü áëëü êáé äýóêïëá ìðáßíåéò ìýóá. Áí ìüëéóôá ç êáëëéýñãåéá ôïõ êáëáìðïêéïý ãßíåé ìå óùóôþ äéá åßñéóç êáé ïñèïëïãéêü Ýîïäá ìðïñåß íá áöþóåé éêáíïðïéçôéêü êýñäç ãéá ôïí ðáñáãùãü. Ïé âáóéêïß Üîïíåò ðñïò áõôþ ôçí êáôåýèõíóç åßíáé: ÅðéëïãÞ ðáñáãùãéêþí ùñáöéþí ãéá êáëëéýñãåéá êáëáìðïêéïý Íá ãßíïíôáé ïé áðáñáßôçôåò ìüíï êáëëéåñãçôéêýò åñãáóßåò áðïöåýãïíôáò êüèå ôé ðïõ äçìéïõñãåß ðáôçìýíá ùñüöéá Þ óõíèþêåò áíïìïéüìïñöçò ðñþôçò áíüðôõîçò êáëáìðïêéïý. Ç ñþóç ôùí æéæáíéïêôüíùí íá ãßíåôáé üóï íùñßôåñá ìðïñïýìå íá áðáëëá ôïýìå áðü ôïí áíôáãùíéóìü ôïõò êáé áíüëïãá ìå ôï åßäïò ôùí æéæáíßùí. ÏñèïëïãéêÞ ëßðáíóç ùñßò õðåñâïëýò áíüëïãá ìå ôï éóôïñéêü êáé ôéò áíüãêåò ôïõ ùñáöéïý. ÓùóôÞ äéá åßñéóç óôçí êáôáíïìþ êáé ôçí ðïóüôçôá ôïõ íåñïý áíüëïãá ìå ôï óôüäéï ôçò öõôåßáò. ÊÜôù áðü ôï ßäéï ðñßóìá ïé âáóéêýò áñ Ýò óùóôþò äéá åßñéóçò áíáöïñéêü ìå ôïí óðüñï åßíáé: ÅðéëïãÞ áðïäïôéêïý õâñéäßïõ ìå âéïëïãéêü êýêëï êáé áñáêôçñéóôéêü ðñïóáñìïóìýíá óôéò åäáöïêëéìáôéêýò óõíèþêåò ôçò ðåñéï Þò. ÓðïñÜ 2-3 äéáöïñåôéêþí õâñéäßùí åíçìýñùóçò ìå óåìéíüñéá áãñïôþí êáé óõíåñãáôþí ãéá ôá õâñßäéá ÍÝáò ÃåíéÜò ÍÊ ðïõ èá äéáñêýóåé ìý ñé ôï ôýëïò ÌÜñôç. Ôïí Áðñßëç ôï ôìþìá óðüñùí èá åðéêåíôñùèåß óôçí óðïñü ôùí ðåéñáìáôéêþí êáé áðïäåéêôéêþí áãñþí êáëáìðïêéïý. Óôü ïò ìáò íá êáëýøïõìå Ýíá åõñýôáôï öüóìá ðåñéï þí óôéò ïðïßåò èá áîéïëïãþóïõìå ôçí ðñïóáñìïóôéêüôçôá êáé ôçí áðïäïôéêüôçôá ôùí íýùí õâñéäßùí ôçò Syngenta. Ïé õðåýèõíïé áíüðôõîçò ôïõ ôìþìáôïò óðüñùí åßíáé óôçí äéüèåóþ óáò ãéá ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìýñåéåò ó åôéêü ìå ôï ðñüãñáììá ðñïþèçóçò êáé áíüðôõîçò ôçò Syngenta ãéá êüèå ðåñéï Þ.

7 7 Æéæáíéïêôïíßá óéôçñþí ÔÏPIÊ ÔÏPIÊ 8 EC ê.åê./óôñ. (Áãñéïâñþìç, ÖÜëáñç, Ìßëéï) 80 ê.åê./óôñ. (¹ñá) ÔÏPIÊ 100 EC 50 ê.åê./óôñ. (Áãñéïâñþìç, ÖÜëáñç, Ìßëéï) ÅöáñìïãÝò: Aðü ôï 3ï öýëëï Ýùò ôýëïò áäåëöþìáôïò ôïõ óéôáñéïý ìå ëßôñá íåñïý / óôñ. Êáëýôåñï óôüäéï óôá ìýóá áäåëöþìáôïò. ÓõíäõÜæåôáé: ìå Logran, Granstar, óêåõüóìáôá brominal, ü é üìùò ìå óêåõüóìáôá ðïõ ðåñéý ïõí dicamba, åóôýñá MCPA, 2,4D. To Topik 100 EC êáôü ôçí åöáñìïãþ èá ðñýðåé íá óõíäõüæåôáé ìå 100 ê.åê. ëüäé (AT PLUS) áíü óôñýììá. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: ÃñÞãïñá ìåôü ôïí øåêáóìü (48 þñåò) ôá æéæüíéá óôáìáôïýí íá áíáðôýóóïíôáé êáé íá áíôáãùíßæïíôáé ôçí êáëëé- Ýñãåéá. ÌåôÜ áðü 2-3 åâäïìüäåò áñ- ßæïõí íá êéôñéíßæïõí êáé íá îåñáßíïíôáé ôá íåáñü öýëëá. Óôéò 4-6 åâäïìüäåò áðü ôï øåêáóìü ôá æéæüíéá íåêñþíïíôáé. LOGRAN 75 WG 1-1,5 ãñ./óôñ. (Ðëáôýöõëëá). ÅöáñìïãÝò ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò óôï Ýäáöïò ìåôü ôç óðïñü êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò áðü ôï 2ï öýëëï Ýùò ôýëïò áäåëöþìáôïò ôïõ óéôáñéïý ìå ëßôñá íåñïý/óôñ. Èá ðñýðåé ôá æéæüíéá íá âñßóêïíôáé óôï óôüäéï ôùí êïôõëçäüíùí ìý ñé 4 öýëëá (5 åê). ÓõíäõÜæåôáé: ìå Topik ü é üìùò ìå Grasp. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: ÌåôÜ ôçí åöáñìïãþ ìðïñïýí íá óðáñèïýí: 10 ìþíåò áñãüôåñá êñéèüñé, 12 ìþíåò áñãüôåñá êáëáìðüêé, âáì- Ávena sp. Ávena sp. âüêé, êáðíüò, çëßáíèïò, öáêýò, 24 ìþíåò áñãüôåñá ïé õðüëïéðåò êáëëéýñãåéåò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: ÃñÞãïñá ìåôü ôï øåêáóìü ôá æéæüíéá óôáìáôïýí íá áíáðôýóóïíôáé êáé íá áíôáãùíßæïíôáé ôçí êáëëéýñãåéá. Óå 1-3 åâäïìüäåò áðü ôï øåêáóìü áñ ßæïõí íá öáßíïíôáé ôá ðñþôá óõìðôþìáôá. Óå 3-6 åâäïìüäåò ìåôü ôïí øåêáóìü ôá æéæüíéá ðáñáìýíïõí êáèçëùìýíá êáé íåêñþíïíôáé ïñéóôéêü. GRASP 25 SC ê.åê./óôñ. Áãñéïâñþìç, ¹ñá. ÅöáñìïãÝò Áãñéoâñþìç: Áðü ôï 1ï-2ï öýëëï Ýùò ôï ôýëïò ôïõ áäåëöþìáôïò ôïõ óéôáñéïý. Êáëýôåñï óôüäéï óôá 4 öýëëá. ¹ñá, ÖÜëáñç, ÁëåðïíïõñÜ: ÅöáñìïãÝò áðü ôï 1ï öýëëï Ýùò ôo ìýóï ôïõ áäåëöþìáôïò. ÓõíäõÜæåôáé: ìå Brominal H êáé 0,5% ëüäé Þ 0,3% ÁÔ PLUS Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: ÃñÞãïñá ìåôü ôï øåêáóìü (ìåñéêýò çìýñåò) ôá æéæüíéá óôáìáôïýí íá áíáðôýóóïíôáé êáé íá áíôáãùíßæïíôáé ôï óéôüñé. Óå 1-2 åâäïìüäåò áðü ôïí øåêáóìü áñ ßæïõí íá êéôñéíßæïõí êáé íá íåêñþíïíôáé. Óå 4 åâäïìüäåò ìåôü ôïí øåêáóìü ôá æéæüíéá íåêñþíïíôáé ïñéóôéêü. BOXER 800 EC ãñ./óôñ. (¹ñá, Ðëáôýöõëëá êáé ÁëåðïíïõñÜ). Óå ðñïöõôñùôéêýò åöáñìïãýò ïé ìéêñýò äüóåéò ãéá åëáöñéü åäüöç êáé ïé ìåãüëåò ãéá ôá âáñåéü åäüöç. ÅöáñìïãÝò ÐñïöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò åðéöáíåéáêýò óôï Ýäáöïò ìåôü ôç óðïñü êáé ðñéí ôï öýôñùìá ôùí æéæáíßùí êáé ôçò êáëëéýñãåéáò ìå ëßôñá/óôñ. ÌåôáöõôñùôéêÜ: ÅöáñìïãÝò Ýùò ôï 2ï öýëëï ôïõ óéôáñéïý ìå ëßôñá íåñïý/ óôñ. Èá ðñýðåé ôá æéæüíéá íá âñßóêïíôáé óôï óôüäéï ôùí êïôõëçäüíùí ìý ñé 2 öýëëá. Åðüìåíåò ÊáëëéÝñãåéåò: Äåí õðüñ åé ðåñéïñéóìüò. Ôñüðïò ÄñÜóçò: Ðáñåìðïäßæåé ôç óýíèåóç ôùí ëéðéäßùí êáé ôç äçìéïõñãßá íýùí êõôôüñùí. ÁðïññïöÜôáé áðü ôïõò âëáóôüíïíôåò óðüñïõò (ñßæåò êáé âëáóôïýò) êáé ôá öýëëá êáé ìåôáöýñåôáé ãñþãïñá óôïõò ìåñéóôùìáôéêïýò éóôïýò. ¼ôáí åöáñìüæåôáé ðñïöõôñùôéêü, ôá æéæüíéá äåí åìöáíßæïíôáé êáèüëïõ. Óôéò ìåôáöõôñùôéêýò åöáñìïãýò êáôáóôñýöåôáé ç êïñõöþ ôùí æéæáíßùí. Ïé ìåôáöõôñùôéêýò åöáñìïãýò ìå æéæáíéïêôüíá óõíéóôüôáé íá ãßíïíôáé ìå áìçëþ ðßåóç (1,5-3 Atm.), ìå ëßãï íåñü (20-30 ëéô./ óôñ.) êáé ìå ýøïò øåêáóìïý åê. áðü ôï Ýäáöïò. Lolium sp. Lolium sp. ÃéÜííçò Ðáðáãåùñãßïõ Ä/íôÞò ôì. ÁíÜðôõîçò Ðñïúüíôùí êáé Åãêñßóåùí

8 8 εν αφήνει τα έντοµα να βλάψουν την ποιότητα των σταφυλιών Σταύρος Παραγυίου Crop Manager Το Lufox, είναι η σύγχρονη λύση για την προστασία από έντοµα που προκαλούν ζηµιές στα αµπέλια Το Lufox είναι ένα νέας γενιάς εντοµοκτόνο που προορίζεται να καταπολεµήσει την ευδεµίδα. Καταπολεµά τα αυγά και όλα τα προνυµφικά στάδια. Η υψηλή αποτελεσµατικότητά του και η συνέπεια των αποτελεσµάτων του είναι εγγύηση ασφάλειας ως προς την ποσότητα και ποιότητα των παραγόµενων σταφυλιών. Ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αµπελοκαλλιέργειας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε όλες τις προδιαγραφές καλλιέργειας. Απόδοση που οφείλεται στο συνδυασµό 2 δραστικών ουσιών Το Lufox, αποτελείται από δύο συ- µπληρωµατικά ενεργά συστατικά για την καταπολέµηση των εντόµων: Το lufenuron, εµποδίζει την δηµιουργία της χιτίνης και σταµατά την εµβρυακή ανάπτυξη µέσα στο αυγό αποτρέποντας την εκκόλαψή του. Εµποδίζει επίσης της έκδυση των προνυµφών και συνεπώς την µεταµόρφωσή τους. Το fenoxycarb, µιµείται τη δράση µιας φυσικής ουσίας που ρυθµίζει την αύξηση στα έντοµα (ορµόνη νεότητας). Έτσι αυξάνει τη συγκέντρωση αυτής της ορµόνης αποτρέποντας την εκκόλαψη των αυγών και την µεταµόρφωση των προνυµφών από το ένα στάδιο στο επόµενο. Εγγύηση της ποιότητας: Το Lufox καταστρέφει τις προνύµφες µέσα στο αυγό Το Lufox είναι αποτελεσµατικό στα αυγά της ευδεµίδας. Η δράση του φτάνει στο µέγιστο επίπεδο όταν εφαρµόζεται από την αρχή των πρώτων πτήσεων και πριν τις πρώτες εναποθέσεις αυγών. Οι προνύµφες της 2ης και 3ης γενιάς νεκρώνονται και καταπολεµούνται µέσα στο αυγό χωρίς να προλάβουν να προκαλέσουν καµία ζηµιά. Παράλληλα, εκτός από ωοκτόνο δράση, το Lufox έχει και εξαιρετική προνυµφοκτόνο δράση, ώστε σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο ψεκασµός καθυστερήσει, το προϊόν να εξακολουθεί να είναι δραστικό. Προνύµφες στα τσαµπιά και βοτρύτης Εάν οι προνύµφες καταφέρουν και εµφανιστούν πάνω στα τσαµπιά, προκαλούν πληγές µε τα τσιµπήµατά τους οι οποίες είναι από τις σηµαντικότερες εισόδους του βοτρύτη στο σταφύλι. Εάν µε το Lufox καταστραφούν αυτές οι προνύµφες µέσα στο αυγό, πριν ακόµα εκκολαφθούν, τότε αποφεύγονται οι πληγές. Πως χρησιµοποιούµε το LUFOX Για να επωφεληθούµε από την µέγιστη αποτελεσµατικότητα του Lufox θα πρέπει να το εφαρµόζουµε προληπτικά ή µε την έναρξη των πτήσεων.

9 9 Πολύ καλή αντοχή στην βροχή Μετά την εφαρµογή και το στέγνωµα του ψεκαστικού υγρού οι δύο δραστικές ουσίες του Lufox, το lufenuron και το fenoxycarb, ενσωµατώνονται πολύ ισχυρά στην επιφάνεια των φύλλων και των ρωγών και παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση στην έκπλυση. Πρακτικά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται επανάληψη εάν βρέξει 2 ώρες µετά την εφαρ- µογή του Lufox. LUFOX, ένα σηµαντικό βήµα στην ποιότητα. Το LUFOX, µε την ωοκτόνο δράση του περιορίζει τις προνύµφες πριν προκαλέσουν ζηµιές. Έχει δηλαδή ση- µαντικό πλεονέκτηµα συγκρινόµενο µε προνυµφοκτόνα τα οποία δεν προλαµβάνουν όλες τις προνύµφες από το να τσιµπήσουν τις ρώγες πράγµα που ευνοεί τον βοτρύτη. Με την εντοµοκτόνο δράση του το LUFOX γίνεται η βάση µιας αποτελεσµα- τικής αντιβοτρυδιακής στρατηγικής. Εξασφαλίζοντας µια καλύτερη κατάσταση υγείας των σταφυλιών, το LUFOX, δεν έχει δράση µόνο κατά του βοτρύτη, αλλά µπορεί επίσης να περιορίσει την περιεκτικότητα του παραγόµενου κρασιού σε οχρατοξίνη Α. Σεβασµός στο κρασί Το LUFOX σέβεται τις διαδικασίες της ζύµωσης. 9 µελέτες στην Γαλλία έχουν δείξει ότι δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του µούστου. Το LUFOX σέβεται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τοπικών οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπελιού. Οι 2 δραστικές ουσίες του LUFOX δεν έχουν ανιχνευθεί ποτέ στο κρασί εφόσον το προιόν εφαρµόστηκε σύµφωνα µε την Ορθή Γεωργική Πρακτική. Σεβασµός στην ωφέλιµη πανίδα Το LUFOX δεν έχει αρνητικές επιδράσεις στους ωφέλιµους οργανισµούς. Καλλιέργεια Εχθρός όση εφαρµογής (κ.εκ./hl) Όγκος ψεκαστικού υγρού (λτ/στρ) Χρόνος εφαρµογής Μεγ. αρ. εφαρµογών ανά καλλ. περίοδο Ηµέρες από τη συγκοµιδή Αµπέλι Ευδεµίδα Προληπτικές εφαρµογές στη ζώνη των σταφυλιών από την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (έναρξη πτήσεων) µέχρι τις πρώτες εκκολάψεις των νεαρών προνυµφών και σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις 2 40

10 10 Η... φυσική επιλογή Σταύρος Παραγυίου Crop Manager Ôï ìïíáäéêü ðñùôïðïñéáêü ìõêçôïêôüíï ðïõ ïöåßëåé ôçí êáôáãùãþ ôïõ óôçí ßäéá ôç öýóç êáé åßíáé åãêåêñéìýíï óå 13 êáëëéýñãåéåò ëá áíéêþí. ÐñïóöÝñåé åîáéñåôéêþ äéáóõóôçìáôéêþ ðñïóôáóßá åíáíôßïí ìåãüëïõ åýñïõò óçìáíôéêþí áóèåíåéþí (ðåñïíüóðïñïò, ùßäéï, áëôåñíüñéá, óêùñéüóåéò) óå ðïëëýò êáëëéýñãåéåò ëá áíéêþí. Ôï ãåãïíüò áõôü óå óõíäõáóìü ìå ôçí åîáéñåôéêþ áóöüëåéá ãéá ôéò ßäéåò ôéò êáëëéýñãåéåò äßíåé ôçí äõíáôüôçôá óôïí ðáñáãùãü íá äéáôçñåß ôéò êáëëéýñãåéýò ôïõ õãéåßò êáé íá ðáñüãåé óïäåéýò õøçëþò åìðïñåõóéìüôçôáò, ðïóüôçôáò êáé ðïéüôçôáò. Áðü ôçí åìöüíéóþ ôïõ óôçí áãïñü ôï Ortiva Ý åé áðïäåé ôåß Ýíá åîáéñåôéêü áðïôåëåóìáôéêü ìõêçôïêôüíï åõñýùò öüóìáôïò. ÌÝ ñé ôþñá åß å ðåñéïñéóìýíåò åãêñßóåéò óôçí ÅëëÜäá. Áðü ôþñá üìùò åßíáé ðëýïí åãêåêñéìýíï óå 13 êáëëéýñãåéåò ëá áíéêþí êáé ç ðñïóðüèåéá ãéá íýåò åãêñßóåéò óõíå ßæåôáé... Ôï azoxystrobin, ç äñáóôéêþ ïõóßá ôïõ Ortiva, Ý åé áíáðôõ èåß áðü óõãêåêñéìýíá åßäç äáóéêþí ìáíéôáñéþí ðïõ åìöáíßæïõí ìõêçôïêôüíï äñüóç. Ôï Ortiva óõíäõüæåé åîáéñåôéêü Ýëåã ï ôùí áóèåíåéþí ìå áóöüëåéá óôéò êáëëéýñãåéåò êáé öéëéêüôçôá óôï ðåñéâüëëïí. Ôé êüíåé ôï Ortiva; Ôï Ortiva ðñïëáìâüíåé ôéò áóèýíåéåò ðñéí ðñïóâüëëïõí ôá öõôü êáé ôá êáôáóôñýøïõí. Ôá áðïôåëýóìáôá åßíáé: ÊáëëéÝñãåéåò ïé ïðïßåò ðáñáìýíïõí ðñüóéíåò êáé ñùìáëýåò êáé ìåãáëýôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. Ç ðñïóäïêþìåíç áðüäïóç ìåãéóôïðïéåßôáé. Ôá ðïéïôéêü áñáêôçñéóôéêü ðáñáìýíïõí óå õøçëü åðßðåäï ãéá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Ôé óõìâáßíåé ìå ôçí ðáñáãüìåíç ðïóüôçôá êáé ðïéüôçôá; Ïé ðåñéóóüôåñåò êáëëéýñãåéåò ëá- áíéêþí, óõìðåñéëáìâáíïìýíïõ êáé ôùí êñåììõäéþí êáé ôùí êáñþôùí, äéáôçñïýí êáé ìåãáëþíïõí ôïõò êáñðïýò ôïõò ìý ñé êáé ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìüäåò ôçò æùþò ôïõò Þ áêüìá êáé ìåñéêýò ìýñåò ðñéí ôçí óõãêïìéäþ. Äéáôçñþíôáò åýñùóôá, ðñüóéíá êáé õãéþ öõôü ìý ñé áõôþ ôçí ðåñßïäï ìåãéóôïðïéåßôáé ç ðñïóäïêüìåíç áðüäïóç ôçò êáëëéýñãåéáò. Ôï Ortiva âïçèüåé óôçí ðñüëçøç åìöüíéóçò áóèåíåéþí óôá ðñþéìá óôüäéá ôçò êáëëéýñãåéáò êáé åðïìýíùò óõíåéóöýñåé óå ìåßùóç áðùëåéþí, ìåãáëýôåñç åõåëéîßá óôïí ñüíï óõãêïìéäþò êáé êáëýôåñá ïéêïíïìéêü áðïôåëýóìáôá. Ôá öõóéêü óüê áñá ðïõ áðïèçêåýïíôáé óå ðñüóéíá êáé õãéþ öýëëá ìðïñåß íá óõìâüëëïõí óå åíäõíüìùóç ôçò ãëõêýôçôáò êáé ôçò ãåýóçò ôùí ðáñáãüìåíùí êáñðþí. Ðùò äïõëåýåé ôï Ortiva; To Ortiva ðñïóöýñåé Ýíá íýï ôñüðï ãéá ôïí Ýëåã ï åõñýùò öüóìáôïò áóèåíåéþí ôùí êçðåõôéêþí. Áñ ßæåé íá äïõëåýåé Üìåóá åìðïäßæïíôáò ôçí âëüóôçóç ôùí óðïñßùí ôùí ìõêþôùí êáé ôçí åãêáôüóôáóþ ôïõ óôçí åðéöüíåéá ôïõ öýëëïõ, ðñüãìá ðïõ èá ìðïñïýóå íá ïäçãþóåé óå ìåßùóç ôçò ðïéüôçôáò êáé ôçò åìöüíéóçò ôçò êáëëéýñãåéáò. Ôï Ortiva åßíáé äéáóõóôçìáôéêü ìõêçôïêôüíï ðïõ áðïññïöüôáé ðïëý ãñþãïñá êáé êéíåßôáé ìýóá óôï öõôü êáé ðñïóôáôåýåé ôá íýá öýëëá êáé ôá Üíèç áðü ôçí ðñïóâïëþ. Ç äéåëáóìáôéêþ ôïõ äñüóç åðßóçò, óçìáßíåé üôé äéáíýìåôáé ìýóá óôï áíáðôõóóüìåíï öýëëï êáé ôï äéáôçñåß ðñïóôáôåõìýíï. Ôï Ortiva Ý åé ìïíáäéêü ôñüðï äñüóçò. Äïõëåýåé ðáñåìðïäßæïíôáò ôçí áíáðíïþ ôùí óðïñßùí ôùí ìõêþôùí ðñéí áõôü áñ ßóïõí íá äéáðåñíïýí ôùí öõëëéêþ åðéöüíåéá. Ôï Ortiva ìðïñåß íá åöáñìïóôåß óå üëåò ôéò åãêåêñéìýíåò êáëëéýñãåéåò áêüìá êáé óå áõôýò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá åîáãùãþ áöïý õðüñ ïõí êáèïñéóìýíá ÅõñùðáéêÜ MRLs. Σχ.1 Το Ortiva εµποδίζει τον µύκητα να προσβάλει το φύλλο.

11 11 Γιώργος Παπούλιας Crop Manager Πιο σίγουρο, πιο αποτελεσµατικό, πιο γρήγορο To Fusilade åßíáé Ýíá åõýëéêôï, ðáíßó õñï, åêëåêôéêü æéæáíéïêôüíï ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç åôþóéùí êáé ðïëõåôþí áãñùóôùäþí æéæáíßùí óå ðëáôýöõëëåò êáëëéýñãåéåò. Ç áîéïðéóôßá ôïõ ðñïúüíôïò öáßíåôáé êáé óôá äýóêïëïåîüíôùôá ðïëõåôþ æéæüíéá üðùò ç áãñéüäá, ï âýëéïõñáò êáé ç ìïõ ñßôóá. Ôá óçìáíôéêüôåñá ðëåïíåêôþìáôá ðïõ Ý ïõí êüíåé ôï Fusilade ôï Íï 1 æéæáíéïêôüíï óôçí êáôçãïñßá ôïõ åßíáé: Η υψηλή αποτελεσµατικότητα Η ασφάλεια στην καλλιέργεια Το µεγάλο εύρος των εγκεκριµένων καλλιεργειών Η καλή συνδυαστικότητα H Ýñåõíá, üìùò, ðüíù óôç äñáóôéêþ ïõóßá äåí óôáìüôçóå ðïôý. Ôï Fusilade óþìåñá, ðåñéý åé Ýíá ìïíáäéêü óýóôçìá äéáâñåêôþí, ãíùóôü ùò ISOlink technology, ôï ïðïßï åîáóöáëßæåé óôáèåñþ ðñüóäåóç ôïõ åêäü ïõ ìå ôï äñùí óõóôáôéêü (fluazifop-p-butyl) óôï øåêáóôéêü ìýóï. Ìå ôç íýá ôå íïëïãßá âåëôéþíåôáé ç áðïññüöçóç ôïõ äñáóôéêïý óõóôáôéêïý áðü ôá æéæüíéá, êüôé ðïõ ôåëéêü áõîüíåé ðåñáéôýñù ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò. Ôá ðëåïíåêôþìáôá ôïõ Fusilade ìå ISOlink technology åßíáé: Bελτιωµένη απορρόφηση Αντοχή στο ξέπλυµα Γρηγορότερη δράση Καλύτερος έλεγχος των ζιζανίων Μεγαλύτερη ασφάλεια για την καλλιέργεια και το χρήστη Ôï Fusilade åßíáé Ýíá ðñïúüí ðïõ ñüíéá åìðéóôåýåóôå. Ôþñá, ìßá áêüìç ðñïóöïñü ôçò Syngenta, êüíåé ôï ãíùóôü óáò Fusilade áêüìç ðéï åëêõóôéêü óôïí ðáñáãùãü. Ìå ôçí áãïñü 5 ëßôñùí ðñïúüíôïò, áíåîáñôþôïõ óõóêåõáóßáò, èá äßíåôáé äþñï 1 ðñáêôéêü ãéëýêï, ìå äõíáôüôçôá åðéëïãþò äýï ñùìüôùí ( áêß êáé ìáýñï). Η Χρυσή επιλογή για αξιόπιστη προφυτρωτική ζιζανιοκτονία στο βαµβάκι To Dual Cold είναι ο άξιος συνεχιστής του γνωστού Dual. Είναι ένα παγκοσµίως καταξιωµένο ζιζανιοκτόνο, τόσο για την αποτελεσµατικότητα του σε δύσκολα ζιζάνια, όσο και για την ευελιξία του στους χρόνους εφαρµογής. Ένα προϊόν-εργαλείο στα χέρια του βαµβακοπαραγωγού για καθαρό χωράφι και σίγουρο ξεκίνηµα του βαµβακιού. Περιέχει το δρων συστατικό S-metolachlor, το οποίο έχει όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά του metolachlor αλλά είναι δραστικό σε πολύ πιο µικρές δόσεις. Τρόπος δράσης To S-metolachlor απορροφάται από τους βλαστούς και τα ριζίδια των νεαρών βλαστανόντων ζιζανίων και προκαλεί αναστολή της κυτταροδιαίρεσης και επιµήκυνσης των κυττάρων τους µε αποτέλεσµα το σταµάτηµα της ανάπτυξής τους και τέλος το θάνατό τους. Εφαρµογή To Dual Gold 96 EC εφαρµόζεται προφυτρωτικά - πριν το φύτρωµα του βαµβακιού και των ζιζανίων. Οι προτεινόµενες δόσεις είναι κ.εκ. /στρέµµα. Οι µεγάλες δόσεις συστήνονται για βαριά εδάφη. Εάν εντός µιας εβδοµάδας δεν βρέξει θα πρέπει να ακολουθήσει πότισµα µε τεχνητή βροχή. Συνδυασµοί To Dual Cold έχει από µόνο του έναν καλό έλεγχο στα πλατύφυλλα, ωστόσο εάν υπάρχει µεγάλη πίεση από πλατύφυλλα ζιζάνια µπορεί να συνδυασθεί µε Gesagard ή fluometuron. Ιδιότητες που κάνουν το DUAL GOLD 96 EC να υπερέχει: Μακρά περίοδος υπολειµµατικής δράσης Ασφαλές για την καλλιέργεια Ευέλικτο στην εφαρµογή Ευέλικτο στους συνδυασµούς Μικρές δόσεις άρα λιγότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον Τρεις διαθέσιµες συσκευασίες: 25Occ, 1lt, 5lt Αποτελεσµατική δράση σε δύσκολα ζιζάνια όπως: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), αιµατόχορτο (Digitaria spp.), σετάριες (Setaria spp.), ήρα (Lolium spp.), αγριοτοµάτα (Solnum nigrum), γλυστρίδα (Portulaca oleracea), βλήτα (Amaranthus spp), λουβουδιές (Chenopodium spp.), καψέλα (Capsella bursa pastoris) και καλό έλεγχο στα: κύπερη (Cyperus esculentum), αγριοπιπεριά (Polygomum persica), στελάρια (stelaria media) κ.ά. Πρίν την χρήση, να συµβουλεύεστε πάντα την ετικέττα του προϊόντος.

12 12 Η νέα ιστοσελίδα της Syngenta: Ç Syngenta Hellas AEBE åãêáéíßáóå óôéò 3 Ìáñôßïõ 2006 ôçí éóôïóåëßäá ôçò ç ïðïßá åßíáé ðëýïí äéáèýóéìç óå üëïõò ôïõò åðéóêýðôåò ôïõ internet. Óôçí éóôïóåëßäá ìáò ìðïñåßôå íá âñåßôå ïðïéáäþðïôå ðëçñïöïñßá èýëåôå ãéá ôá ðñïúüíôá ìáò, ôçí åôáéñßá ìáò êáé ôïõò áíèñþðïõò ôçò, ôéò õðçñåóßåò ìáò, ôéò ðñïóöïñýò ìáò êáèþò êáé ðëçñïöïñßåò ó åôéêü ìå ôçí äéáôñïöéêþ áëõóßäá, ôïõò óðüñïõò êáé ôçí âéïìç áíßá. Áêüìá ìýóù ôçò éóôïóåëßäáò ôçò Syngenta óáò ðáñý ïõìå Ýíá ìïíáäéêü åñãáëåßï ãéá ôçí äïõëåéü óáò êáèþò ìðïñåßôå íá åðéóêåöèåßôå ôç ðñüãíùóç êáéñïý ðïõ óáò ðñïóöýñåé ç Syngenta ìýóù äïñõöüñïõ, ãéá üëï ôï 24ùñï êáé ãéá êüèå þñá ôçò çìýñáò áíáëõôéêü, ðáñý ïíôáò ôçí ìïíáäéêþ ðëçñïöïñßá óôïí ëëçíá áãñüôç ãéá ôéò ðñïôåéíüìåíåò þñåò ôçò çìýñáò ðïõ åðéôñýðåôáé íá øåêüóåé. Ç éóôïóåëßäá ìáò Üíïéîå êáé óáò ðåñéìýíåé... Η Syngenta Hellas πρωτοπόρα στην διατροφική αλυσίδα Γιάννης Αθανασόπουλος Προϊστάµενος Υπηρεσιών Marketing Ç Syngenta óõíå ßæåé íá êáéíïôïìåß êáé íá ðñïóöýñåé ïëïêëçñùìýíåò ëýóåéò êáé ðñïãñüììáôá öõôïðñïóôáóßáò óõìâáôü ìå ôçí ÏëïêëçñùìÝíç Äéá åßñéóç. Ôï óçìáíôéêüôåñï üìùò åßíáé ðùò ðáñáìýíåé ðéóôþ óôçí äýóìåõóþ ôçò áðýíáíôé óôçí áåéöüñï ãåùñãßá êáé ôçí äéáôñïöéêþ áëõóßäá, åöáñìüæïíôáò ôá ðñïãñüììáôü ôçò óôçí ðñüîç êáé óå óõíåñãáóßá ìå áîéüðéóôïõò öïñåßò ôçò ãåùñãßáò. ÌåôÜ ôçí ðéóôïðïßçóç ôïõ ðñïãñüììáôïò öõôïðñïóôáóßáò áìðåëéïý ôçò Syngenta óôá ïéíïðïéþóéìá áìðýëéá óôï êôþìá ÊÕÑ-ÃÉÁÍÍÇ ìå Agro 2.1 & 2.2 ôï 2004, ç Syngenta ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 2005 ðéóôïðïßçóå êáé ôï ðñüãñáììá öõôïðñïóôáóßáò ôçò ãéá ôá åðéôñáðýæéá óôáöýëéá óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Α.Σ. Φρούτων/ Λαχανικών/ Σταφυλιών, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ óôïí Íïìü ÊáâÜëáò óå Ýêôáóç óôñåììüôùí. Ç ðñùôïðïñéáêþ áõôþ óõíåñãáóßá ìå ôçí äõíáìéêþ ïìüäá ðáñáãùãþí ôïõ Åëáéï ùñßïõ ðïõ áðáñôßæåôáé áðü ðåñßðïõ 70 ìýëç êáé ç ïðïßá áêïëïýèçóå ôï óýóôçìá ÏëïêëçñùìÝíçò Äéá åßñéóçò ãéá äåýôåñç óõíå Þ ñïíéü, åß å óáí áðïôýëåóìá áöåíüò ìåí ôçí ðéóôïðïßçóç êáôü EUREPGAP, áöåôýñïõ äå ôçí ðïéïôéêþ êáé ðïóïôéêþ áîéïëüãçóç ôïõ ðñïãñüììáôïò öõôïðñïóôáóßáò, ôïõ ïðïßïõ ç åöáñìïãþ êñßèçêå áðïëýôùò åðéôõ Þò. Ï Α.Σ. Φρούτων/ Λαχανικών/ Σταφυλιών, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ óôçí ðñïóðüèåéü ôçò íá åðéäéþêåé ðüíôá ôçí ðïéüôçôá ôçò ðáñáãùãþò ìýóù ôçò ïñèþò ãåùñãéêþò ðñáêôéêþò, ðñùôïóôáôåß áíáæçôþíôáò ëýóåéò êáé óõíåñãáóßåò ìå ôïõò åéäéêïýò ôçò öõôïðñïóôáóßáò. ÐáñÜëëçëá ç ïñèþ ñþóç áîéüðéóôùí óêåõáóìüôùí ôçò Syngenta äéáêñßíåé ôçí ïìüäá Åëáéï ùñßïõ ùò ðñïò ôï ìåëëïíôéêü äõíáìéêü åîáãùãþí êáé ôçí êáèéóôü ùò ìßá áðü ôéò ðéï áîéüðéóôåò ïìüäåò ðáñáãùãþí óôçí ÅëëÜäá. ÔÑÉÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ Syngenta Hellas Á.Å.Â.Å. Ðñïúüíôá Öõôïðñïóôáóßáò & Óðüñïé Ëåùö. Áíèïýóáò - ÔÊ , Áíèïýóá ÁôôéêÞò Ôçë.: , Fax: Õðåýèõíïò êäïóçò ÃéÜííçò Áèáíáóüðïõëïò Ó åäéáóìüò & ÐáñáãùãÞ ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ - Ôçë.: Syngenta Hellas S.A.

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ GR05820609d 100cc Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγ. Σύνθεση: Isoxaflutole 75% β/β Βοηθ. ουσίες: 21% β/β Ζιζανιοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ç ðáñáãùãþ ôçò IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ åßíáé ðëþñùò êáèåôïðïéçìýíç êáé ðñïóöýñåé ëýóåéò óôïõò ðåëüôåò ôçò óå üëá ôá óôüäéá êáé óå êüèå Ýíôõðï ðñïúüí. Ïé âáóéêýò êáôçãïñßåò õðçñåóéþí ðïõ ðñïóöýñoíôáé ðåñéëáìâüíïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) S-metolachlor 960 EC

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) S-metolachlor 960 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.0.203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 558/5267 Π.Ε. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα DUAL GOLD 96 EC 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 14345/163260 Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β 1 λίτρο Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 120 ηµερών διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Dual Gold 96 EC (ζιζανιοκτόνο)»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 120 ηµερών διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Dual Gold 96 EC (ζιζανιοκτόνο)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27-2 -2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.:95875 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ: Τ.Κ.: 10164-ΑΘΗΝΑ 1 Ελληνική Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg036@minagric.gr

e-mail: syg036@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-6 - -200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ:8585 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ /νση: Λ Συγγρού 50

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα CALLISTO 10 SC 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 4

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου. L1009280 GREC/4T PPE4051451 48 SL Dicamba (ντικάμπα) (χημική ομάδα βενζοϊκά παράγωγα) Πυκνό διάλυμα (SL) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 70077/20-03-14 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Dicamba 48% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Wing - P 25/21.25 EC Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Αρ. Άδειας: 70032/13.03.2013 Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò 4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò Óôéò áóêþóåéò ìå åðßäñáóç óôç èýóç ìéáò éóïññïðßáò ãßíåôáé áíáöïñü óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èýóåéò éóïññïðßáò. Ïé èýóåéò éóïññïðßáò åßíáé äéáäï

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 3 Λίτρα Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα