Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της"

Transcript

1 Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας ενός αγαθού στην αγορά. - Η θεωρία για τον προσδιορισμό της ισορροπίας στην ανταγωνιστική αγορά εξηγεί με ποιο τρόπο κατανέμονται πραγματικά οι πόροι στην οικονομία και, επομένως, αποτελεί μέρος της θετικής οικονομικής ανάλυσης. - Η οικονομική της ευημερίας (welfare economics) εξετάζει αν η κατανομή των πόρων είναι επιθυμητή από την άποψη της κοινωνικής ευημερίας (δηλαδή εξετάζει με ποιο τρόπο πρέπει να κατανέμονται οι πόροι) και, επομένως, αποτελεί μέρος της κανονιστικής οικονομικής ανάλυσης. - Για να μετρήσουμε την κοινωνική ευημερία, αθροίζουμε το πλεόνασμα του καταναλωτή και το πλεόνασμα του παραγωγού. 1

2 (Ι) Πλεόνασμα του Καταναλωτή p p r 1 r 2 r 3 D : q ( p) d p 0 p 1 A B Γ q 0 q 1 q d -H αγοραία καμπύλη ζήτησης q d (p) δείχνει τη συνολική ζητούμενη ποσότητα για κάθε επίπεδο τιμής του αγαθού. - Ισοδύναμα, η (αντίστροφη) καμπύλη ζήτησης δείχνει τη μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο καταναλωτής για να αγοράσει μια δεδομένη ποσότητα του αγαθού δηλαδή δείχνει την προθυμία πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή (willingness to pay 2 WTP).

3 - Έστω ότι η τιμή του αγαθού είναι p 0, οπότε η συνολική ζητούμενη ποσότητα είναι q 0. Για να αποκτήσει την 1 η μονάδα του αγαθού, o καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει τιμή r 1 αλλά πληρώνει μόνο την τιμή p 0. => Ο καταναλωτής έχει πλεόνασμα ( r 1 p 0 ) για την 1 η μονάδα του αγαθού που αγοράζει. Για να αποκτήσει τη 2 η μονάδα του αγαθού, o καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει τιμή r 2 αλλά πληρώνει μόνο την τιμή p 0. => Ο καταναλωτής έχει πλεόνασμα (r 2 p 0 ) για τη 2 η μονάδα του αγαθού που αγοράζει. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία και αθροίζουμε όλα τα επιμέρους πλεονάσματα που αποκομίζουν οι καταναλωτές για κάθε πρόσθετη μονάδα του αγαθού που αγοράζουν, οπότε παίρνουμε το συνολικό πλεόνασμα του καταναλωτή. 3

4 - Ορισμός. Το Πλεόνασμα του Καταναλωτή (CS) είναι το εμβαδό της επιφάνειας που βρίσκεται κάτω από την αγοραία καμπύλη ζήτησης και πάνω από την τιμή του αγαθού στην αγορά: 1 CS = ( pap0) = q0 ( p p0) 2 - Το πλεόνασμα του καταναλωτή παριστάνει το όφελος που αποκομίζουν οι καταναλωτές από τη συμμετοχή τους στην αγορά. - Το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με το συνολικό ποσό που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές μείον την πραγματική συνολική δαπάνη που καταβάλλουν για την αγορά q 0 μονάδων του αγαθού: CS = (0 paq ) (0 p Aq ) = ( pap )

5 - Έστω ότι η τιμή του αγαθού μειώνεται από p 0 σε p 1, οπότε η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από q 0 σε q 1. To νέο πλεόνασμα του καταναλωτή είναι: CS = ( pbp ) > CS = ( pap ), 1 0 δηλαδή το πλεόνασμα του καταναλωτή αυξάνεται κατά το εμβαδό (p 0 ABp 1 ). - Γενικά: Ημείωση(αύξηση) της τιμής του αγαθού αυξάνει (μειώνει) το πλεόνασμα του καταναλωτή. - Η συνολική αύξηση του πλεονάσματος του καταναλωτή οφείλεται σε δύο αιτίες: (i) Οι παλιοί καταναλωτές (που αγόραζαν ποσότητα q 0 σε τιμή p 0 ) ωφελούνται, διότι τώρα πληρώνουν χαμηλότερη τιμή (p 1 < p 0 ) για να αγοράσουν την ποσότητα q 0. => Πρόσθετο πλεόνασμα παλιών καταναλωτών = ( p0aγ p1) = ( p0 p1) q0

6 (ii) Νέοι καταναλωτές εισέρχονται στην αγορά μετά τη μείωση της τιμής του αγαθού, οπότε η συνολική ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από q 0 σε q 1. Πλεόνασμα νέων καταναλωτών = (ΑΒΓ) - Άρα, η συνολική αύξηση του πλεονάσματος του καταναλωτή είναι: ( p AΓ p ) + ( ΑΒΓ ) = ( p ABp )

7 (ΙΙ) Πλεόνασμα του Παραγωγού p S: q ( p) s p 1 p 0 Ζ Δ Ε c c 3 0 c 2 1 p q 0 q 1 q s -H αγοραία καμπύλη προσφοράς q s (p) δείχνει τη συνολική προσφερόμενη ποσότητα για κάθε επίπεδο τιμής του αγαθού. - Ισοδύναμα, η (αντίστροφη) καμπύλη προσφοράς δείχνει την ελάχιστη τιμή που απαιτεί να εισπράξει μια επιχείρηση για να παράγει και να προσφέρει μια δεδομένη ποσότητα του αγαθού. - Αυτή η ελάχιστη απαιτούμενη τιμή ισούται με το (οριακό) κόστος παραγωγής του αγαθού εκ μέρους της επιχείρησης. 7

8 - Έστω ότι η τιμή του αγαθού είναι p 0, οπότε η συνολική προσφερόμενη ποσότητα είναι q 0. Για να παράγει και να προσφέρει την 1 η μονάδα του αγαθού, η επιχείρηση απαιτεί να εισπράξει τιμή τουλάχιστον ίση με c 1 αλλά εισπράττει την επικρατούσα τιμή p 0. => Η επιχείρηση έχει πλεόνασμα ( p 0 c 1 ) για την 1 η μονάδα του αγαθού που παράγει. Για να παράγει και να προσφέρει τη 2 η μονάδα του αγαθού, η επιχείρηση απαιτεί να εισπράξει τιμή τουλάχιστον ίση με c 2 αλλά εισπράττει την επικρατούσα τιμή p 0. => Η επιχείρηση έχει πλεόνασμα (p 0 c 2 ) για τη 2 η μονάδα του αγαθού που παράγει. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία και αθροίζουμε όλα τα επιμέρους πλεονάσματα που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις για κάθε πρόσθετη μονάδα του αγαθού που παράγουν, οπότε παίρνουμε το συνολικό πλεόνασμα του παραγωγού. 8

9 - Ορισμός. Το Πλεόνασμα του Παραγωγού (PS) είναι το εμβαδό της επιφάνειας που βρίσκεται πάνω από την αγοραία καμπύλη προσφοράς και κάτω από την τιμή του αγαθού στην αγορά: 1 PS = ( p0δ p) = q0 ( p0 p) 2 - Το πλεόνασμα του παραγωγού παριστάνει το όφελος που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους στην αγορά. - Το πλεόνασμα του παραγωγού ισούται με τα συνολικά έσοδα που εισπράττουν οι επιχειρήσεις μείον το συνολικό κόστος για την παραγωγή q 0 μονάδων του αγαθού: PS = (0 p Δq ) (0 pδ q ) = ( p Δp)

10 - Έστω ότι η τιμή του αγαθού αυξάνεται από p 0 σε p 1, οπότε η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται από q 0 σε q 1. To νέο πλεόνασμα του παραγωγού είναι: PS = ( pep) > PS= ( pδp), 1 0 δηλαδή το πλεόνασμα του καταναλωτή αυξάνεται κατά το εμβαδό (p 1 ΕΔp 0 ). - Γενικά: Ηαύξηση(μείωση) της τιμής του αγαθού αυξάνει (μειώνει) το πλεόνασμα του παραγωγού. - Η συνολική αύξηση του πλεονάσματος του παραγωγού οφείλεται σε δύο αιτίες: (i) Οι παλιές επιχειρήσεις (που πωλούσαν ποσότητα q 0 σε τιμή p 0 ) ωφελούνται, διότι τώρα εισπράττουν υψηλότερη τιμή (p 1 > p 0 ) για να προσφέρουν την ποσότητα q 0. => Πρόσθετο πλεόνασμα παλιών παραγωγών = ( p1ζδ p0) = ( p1 p0) q0

11 (ii) Νέες επιχειρήσεις εισέρχονται στην αγορά μετά την αύξηση της τιμής του αγαθού, οπότε η συνολική προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται από q 0 σε q 1. Πλεόνασμα νέων παραγωγών = (ΖΕΔ) - Άρα, η συνολική αύξηση του πλεονάσματος του παραγωγού είναι: ( p ΖΔ p ) + ( ΖΕΔ ) = ( pεδp ) (ΙΙ) Συνολικό Πλεόνασμα και Ευημερία - Ορισμός. Το συνολικό πλεόνασμα (TS) είναι το άθροισμα του πλεονάσματος του καταναλωτή και του παραγωγού: TS = CS + PS -To συνολικό πλεόνασμα περιλαμβάνει τα οφέλη που αποκομίζουν οι καταναλωτές και οι παραγωγοί από τη συμμετοχή τους στην αγορά και, επομένως, χρησιμοποιείται ως μέτρο της κοινωνικής ευημερίας. - Ορισμός. Η κατανομή των πόρων ονομάζεται αποτελεσματική (efficient) αν μεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασμα. 11

12 Η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Ισορροπίας p A S p 1 p* p 0 E B 0 q q* q D q -H αγορά ισορροπεί στο σημείο Ε(q*,p*). Τότε: CS*=(AEp*) : Πλεόνασμα Καταναλωτή σε ισορροπία PS*=(p*EB) : Πλεόνασμα Παραγωγού σε ισορροπία => TS* = CS* + PS* = (AEB) : Συνολικό Πλεόνασμα σε ισορροπία 12

13 - Παρατήρηση 1: Στην ανταγωνιστική ισορροπία, η ποσότητα q* αγοράζεται από εκείνους τους καταναλωτές που αποδίδουν τη μεγαλύτερη αξία στο αγαθό (δηλαδή έχουν τη μεγαλύτερη προθυμία πληρωμής για το αγαθό) και αντιπροσωπεύονται από το τμήμα ΑΕ της καμπύλης ζήτησης D. - Παρατήρηση 2: Στην ανταγωνιστική ισορροπία, η ποσότητα q* παράγεται από εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν το μικρότερο (οριακό) κόστος παραγωγής και αντιπροσωπεύονται από το τμήμα ΒΕ της καμπύλης προσφοράς S. Με δεδομένη την ποσότητα q*, δεν είναι δυνατό να αυξηθεί η ευημερία μεταβάλλοντας την κατανομή της κατανάλωσης μεταξύ των καταναλωτών ή μεταβάλλοντας την κατανομή της παραγωγής μεταξύ των επιχειρήσεων. - Ερώτημα: Η ποσότητα ισορροπίας (q*) είναι αποτελεσματική ή όχι; 13

14 - Θεώρημα: Η κατανομή των πόρων που επιτυγχάνεται στην ανταγωνιστική ισορροπία είναι αποτελεσματική. Δηλαδή: Η ποσότητα ισορροπίας q* μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία (το συνολικό πλεόνασμα). - Απόδειξη: Έστω ότι η παραγόμενη ποσότητα του αγαθού είναι q <q*. Σε αυτό το επίπεδο παραγωγής (q ), η οριακή αξία του αγαθού για τους καταναλωτές (p 1 ) είναι μεγαλύτερη από το οριακό κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις (p 0 ) H αύξηση της παραγόμενης ποσότητας αυξάνει το συνολικό πλεόνασμα. Έστω ότι η παραγόμενη ποσότητα του αγαθού είναι q >q*. Σε αυτό το επίπεδο παραγωγής (q ), η οριακή αξία του αγαθού για τους καταναλωτές (p 0 ) είναι μικρότερη από το οριακό κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις (p 1 ). 14

15 Η μείωση της παραγόμενης ποσότητας αυξάνει το συνολικό πλεόνασμα. - Άρα: Για q<q*, η αύξηση της παραγόμενης ποσότητας αυξάνει το συνολικό πλεόνασμα. Για q>q*, η μείωση της παραγόμενης ποσότητας αυξάνει το συνολικό πλεόνασμα. => Η ποσότητα ισορροπίας (q*) μεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασμα (την κοινωνική ευημερία), δηλαδή η ανταγωνιστική ισορροπία είναι αποτελεσματική. - Συμπέρασμα: Οι ανταγωνιστικές αγορές επιτρέπουν την άριστη κατανομή των πόρων στην οικονομία και, επομένως, αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. 15

16 - Παρατήρηση: Η ισορροπία στην αγορά είναι αποτελεσματική εφόσον ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες: 1. Οι αγορές είναι πλήρεις δηλαδή υπάρχει μια αγορά για κάθε τωρινό ή μελλοντικό αγαθό που αντιστοιχεί σε κάθε πιθανή κατάσταση του κόσμου. 2. Όλες οι αγορές είναι πλήρως ανταγωνιστικές δηλαδή όλοι οι καταναλωτές και όλες οι επιχειρήσεις θεωρούν δεδομένες τις τιμές όλων των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών. Αν κάποιοι καταναλωτές ή επιχειρήσεις διαθέτουν δύναμη αγοράς (δηλαδή μπορούν να επηρεάσουν την τιμή ενός αγαθού ή ενός παραγωγικού συντελεστή), τότε η ισορροπία στην αγορά δεν είναι αποτελεσματική. 3. Δεν υπάρχουν εξωτερικότητες ή δημόσια αγαθά. Αν υπάρχουν εξωτερικότητες ή / και δημόσια αγαθά στην οικονομία, τότε η ανταγωνιστική ισορροπία δεν είναι αποτελεσματική. 16

17 4. Υπάρχει τέλεια πληροφόρηση στην αγορά δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση για τις τιμές των αγαθών και οι επιχειρήσεις έχουν τέλεια πληροφόρηση για τις δεξιότητες και τις ενέργειες των παραγωγικών συντελεστών. Αν υπάρχει ασυμμετρική ή ατελής πληροφόρηση, τότε η ανταγωνιστική ισορροπία δεν είναι αποτελεσματική. 17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός A1. Το υπόδειγµα των εγχειριδίων Στον Πλούτο των Εθνών (1776) ο Adam Smith παρουσίασε το φηµισµένο πλέον επιχείρηµά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα