ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γεώργιος Καραβιδές, Άγις Μ. Παπαδόπουλος* Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 483, Θεσσαλονίκη, KEYWORDS: Πράσινα πιστοποιητικά, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή και οικονοµική πολιτική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστηµα πράσινων πιστοποιητικών (Σ.Π.Π.) αποτελεί µία εξαιρετικά πρόσφατη θεώρηση για την ενθάρρυνση της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η λογική του συστήµατος είναι συνυφασµένη µε τη συντελούµενη απελευθέρωση των εθνικών αγορών και τη µελλοντική διασύνδεσή τους. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται αναφορά στα βασικά σηµεία που χρειάζεται να προσεχθούν κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή του συστήµατος στα πλαίσια µιας εθνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόµη, παρατίθενται οι πρόσφατες εµπειρίες από την εφαρµογή του µηχανισµού στην Ευρώπη. Τέλος, επιχειρείται µια πρώτη απόπειρα προσέγγισης του συστήµατος υπό το πρίσµα του ελληνικού ενεργειακού τοπίου. TRADABLE GREEN CERTIFICATES SYSTEM FOR ELECTRIC ENERGY PRODUCTION Georgios Karavides, Agis M. Papadopoulos*, Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Mechanical Engineering Departement, Polytechnic School, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. 483, Thessaloniki, KEYWORDS: Tradable green certificates, RES, electricity market, environmental and economic policies ABSTRACT The TGC system is a highly innovative instrument for the deployment of green electricity market It is recommended as an instrument that ensures cost-efficient development of RE in a liberalized energy market. The points discussed in this paper focus on the issues that needs to be paid attention to during the design and 1

2 the implementation of a national TGC system, as well as the early assumptions that derive from countries with actual experience on this project. Finally, we attempt an exploratory approach of such a scheme in the Greek energy market. Before all these, there are reported in brief the EU Directives for the RE penetration in electricity generation. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τις πλέον ρυπογόνες δραστηριότητες του ανθρώπου. Με δεδοµένη τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τήρηση του πρωτοκόλλου του Κιότο, σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών CΟ 2, η προσφυγή στις ανανεώσιµες πηγές (Α.Π.Ε.) για την ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας δηµιουργεί προοπτικές αλλά ταυτόχρονα επιτείνει τους επενδυτικούς κινδύνους. Αγορές που χαρακτηρίζονται από βραχυπρόθεσµα ενεργειακά συµβόλαια και ελαστικότητα των τιµών είναι λογικό να οδηγήσουν τους επενδυτές σε επιλογές που παρέχουν, σχετικά άµεσα, υψηλές αποδόσεις και να τους αποµακρύνουν από τεχνολογίες Α.Π.Ε., τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των οποίων απαιτούν τη θεώρηση µακροχρόνιου ορίζοντα. Για το λόγο αυτό θα ήταν προτιµότερο να υπάρξει σαφής διαχωρισµός της συµβατικής από την «πράσινη» αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο η τελευταία να στερηθεί τις προκύπτουσες από την απελευθέρωση ωφέλειες. Στις παραπάνω προδιαγραφές, πιστεύεται από πολλούς αναλυτές, ότι ανταποκρίνεται το Σύστηµα Πράσινων Πιστοποιητικών (Σ.Π.Π.). Πρόκειται για µια εξαιρετικά πρόσφατη θεώρηση για την ενθάρρυνση της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι οι όποιες προσπάθειες εφαρµογής βρίσκονται σε εµβρυακό ακόµη στάδιο, συνάντησε, ήδη, την ενθουσιώδη αποδοχή της επιστηµονικής κοινότητας. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του µηχανισµού, ενώ παρατίθενται οι πρόσφατες εµπειρίες από την εφαρµογή του στην Ευρώπη. Τέλος, επιχειρείται µια πρώτη απόπειρα προσέγγισης του συστήµατος υπό το πρίσµα του ελληνικού ενεργειακού τοπίου. Προηγουµένως, επισηµαίνονται εν συντοµία οι κατευθύνσεις του κοινοτικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. 2. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Τον Οκτώβριο του 2001, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία 2001/77/EC για την εντατική διείσδυση των Α.Π.Ε. στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [1]. Ουσιαστικά, πρόκειται για περιγραφή του νοµοθετικού πλαισίου στο οποίο αναµένεται να κινηθούν οι επιµέρους πολιτικές των κρατών-µελών την επόµενη δεκαετία, µε απώτερο σκοπό τη σταδιακή εναρµόνισή τους µέχρι την επίτευξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Με δεδοµένη τη διάσταση απόψεων µεταξύ των κρατών µελών, η οδηγία µπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχής συµβιβασµός [2]. Αξίζει να τονισθεί ότι προτείνονται ενδεικτικοί στόχοι ως ποσοστό επί της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε χώρα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόµενο οι εν λόγω στόχοι να θεωρηθούν δεσµευτικοί, στην περίπτωση που διαπιστωθούν τεχνητά εµπόδια στην υλοποίησή τους. Παράλληλα, η κοινοτική οδηγία προβλέπει σύστηµα µε το οποίο θα πιστοποιείται η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. για τη διευκόλυνση του εµπορίου και την αύξηση της διαφάνειας, ώστε να απλοποιηθούν οι επιλογές του καταναλωτή. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρουν την ανανεώσιµη πηγή από την οποία προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια, την περιοχή και την ηµεροµηνία παραγωγής. Το σύστηµα θα εκπονηθεί σε εθνικό επίπεδο και δεσµεύει τα κράτη µέλη να ορίσουν έναν αρµόδιο οργανισµό, ανεξάρτητο από την παραγωγή και τη διανοµή, στον οποίο θα ανατεθεί η ευθύνη έκδοσης των εγγυητηρίων προέλευσης. Ήδη, στις µέρες µας, η πλειονότητα των 15 παλαιότερων µελών της Ε.Ε. είναι σε θέση να διασφαλίσει τις παραπάνω πληροφορίες. Παράλληλα, η Επιτροπή αναµένεται να µεριµνήσει, ώστε να καταστεί δυνατό το ενδοκοινοτικό 2

3 εµπόριο πράσινης ενέργειας, είτε µε τη µορφή πραγµατικών ενεργειακών ποσών είτε µε την ανταλλαγή πιστοποιήσεων. Ας σηµειωθεί, όµως, ότι, τουλάχιστον µέχρι το 2010, οι κυβερνήσεις δε δεσµεύονται για τα καθεστώτα στήριξης που υιοθετούν. Η επιδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών και η χρήση εργαλείων δηµοσιονοµικής πολιτικής αποτέλεσαν τα πλέον προσφιλή εργαλεία προώθησης Α.Π.Ε. τόσο σε επίπεδο καταναλωτή όσο και παραγωγού ενέργειας, κυρίως στη δεκαετία του Τα πλεονεκτήµατα τους -απλότητα και αποτελεσµατικότητα- οδήγησαν συγκεκριµένους κλάδους όπως τα θερµικά ηλιακά συστήµατα σε µεγάλη ανάπτυξη [3]. Ωστόσο, εµπεριέχουν κινδύνους για δηµιουργία συνθηκών αδιαφάνειας στον ανταγωνισµό, αλλά και οδηγούν αναπόφευκτα σε στρεβλώσεις της αγοράς [4]. Από τους παραδοσιακούς µηχανισµούς, τα συστήµατα σταθερών τιµών πώλησης αποδείχθηκαν τα πιο αποδοτικά, ιδιαίτερα όσον αφορά την αιολική ενέργεια [5]. Τα παραπάνω συστήµατα παρέχουν εγγυήσεις για την τιµή πώλησης της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, όχι όµως και για την ποσότητά της. Ταυτόχρονα εκφράζονται αµφιβολίες για το κατά πόσο το µοντέλο αυτό συνάδει µε το πνεύµα της ελεύθερης οικονοµίας, παρ ότι η νοµική υπηρεσία της Ε.Ε. έχει αποφανθεί θετικά.. Στον αντίποδα, το Σ.Π.Π., ρυθµίζοντας την ποσότητα και αφήνοντας τη διαµόρφωση της τιµής στις διαθέσεις της αγοράς, υποστηρίζεται ότι αρµόζει περισσότερο στην ελεύθερη αγορά. 3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ.Π.Π. Αντικειµενικός σκοπός του Σ.Π.Π. είναι η ουσιαστική διείσδυση των Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστηµα αναµένεται να αυξήσει το µερίδιο των Α.Π.Ε., παρακάµπτοντας το γεγονός ότι οι περισσότερες τεχνολογίες δε θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες παρά υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Η πιστοποίηση δρα εποικοδοµητικά σε δύο επίπεδα. Λειτουργεί ως µηχανισµός που επιβεβαιώνει την τήρηση των υποχρεώσεων των εµπλεκόµενων πλευρών. ηµιουργεί ως προς την ηλεκτροδότηση µία ξεχωριστή αγορά, κινητήριο γνώρισµα της οποίας είναι η φιλικότητα προς το περιβάλλον και λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτή καθ αυτή την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τη γενική ιδέα του συστήµατος, οι ηλεκτροπαραγωγοί λαµβάνουν πιστοποιητικά ανάλογα µε το ποσό των kwh από Α.Π.Ε., µε τις οποίες τροφοδοτούν το δίκτυο. Η ανάγκη για πιστοποίηση µπορεί να απορρέει από τις κοινωνικές συνθήκες ή να επιβάλλεται για λόγους πολιτικής. Όσον αφορά το πρώτο, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι καταναλωτές εµφανίζονται διατεθειµένοι να πληρώνουν ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύµα, µε την προϋπόθεση ότι θα προέρχεται από τεχνολογίες Α.Π.Ε. Με δεδοµένο ότι το σύστηµα απλοποιείται εντυπωσιακά, όταν η ζήτηση προκύπτει εθελοντικά, στη συνέχεια θα θεωρηθεί ότι προκύπτει κατόπιν νοµοθετικής υποχρέωσης. Η επίδειξη των Π.Π. είναι δυνατό να επιβληθεί από την πολιτεία, είτε στους λιανικούς καταναλωτές (οπότε η επιβολή συνάδει απόλυτα µε την αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει») είτε σε άλλους παράγοντες της ηλεκτροδότησης (παραγωγούς, διανοµείς, πωλητές). Η ίδια η κυβέρνηση µπορεί να λειτουργήσει ως αγοραστής των Π.Π., προκειµένου να ελαττώσει τον επενδυτικό κίνδυνο των παραγωγών. Στην πράξη, ενδέχεται να προκύψει συνδυασµός των παραπάνω δυνατοτήτων. Έχοντας, λοιπόν, την υποχρέωση να καλύψουν το απαιτούµενο ποσοστό πράσινης ενέργειας στο χαρτοφυλάκιό τους, οφείλουν να επιδείξουν τον απαιτούµενο αριθµό Π.Π., όποτε κι αν τους ζητηθεί. Αυστηρές ποινές ορίζονται για την περίπτωση που οι υποχρεώσεις δεν τηρούνται. Για το λόγο αυτό είναι προς το συµφέρον των υπόχρεων να εξασφαλίζουν Π.Π. από τους παραγωγούς. Οι τελευταίοι αποκτούν µία πρόσθετη πηγή εσόδων πέρα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. Οι καταναλωτές πληρώνουν το απαιτούµενο αντίτιµο, ώστε να αποκτήσουν ικανό αριθµό πιστοποιητικών. Στην προκειµένη περίπτωση, καταναλωτές θεωρούνται εκείνοι οι παράγοντες στην αλυσίδα ηλεκτροδότησης, που υπόκεινται στην υποχρέωση. Η τιµή, λοιπόν, των Π.Π. καθορίζεται από τους νόµους της αγοράς. Εξαρτάται από τη ζήτηση, όπως αυτή εκφράζεται από τον 3

4 οροθετηµένο στόχο, και την προσφορά. Χαµηλή προσφορά συνεπάγεται υψηλές τιµές, πράγµα που δελεάζει τους ηλεκτροπαραγωγούς να στραφούν προς την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Στο σχήµα που ακολουθεί αποτυπώνεται χαρακτηριστικά ο τρόπος µε τον οποίο αναµένεται να λειτουργήσει η αγορά Π.Π.. Η καµπύλη MC αντιστοιχεί στο οριακό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. Έστω ότι ο στόχος είναι Q και το αντίστοιχο κόστος mc*. εδοµένης της τιµής πώλησης της kwh (των γενικών φόρων συµπεριλαµβανοµένων) PE, τα πιστοποιητικά θα πωλούνται στην τιµή PC = mc* - PE. Σύµφωνα µε την καµπύλη του διαγράµµατος, µέχρι το σηµείο Α η παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας είναι συµφέρουσα ακόµα και χωρίς το Σ.Π.Π., εφόσον πρόκειται για ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Για τους συγκεκριµένους παραγωγούς το σύστηµα αποτελεί πρόσθετη πηγή κέρδους (η διαφορά µεταξύ mc* και PE). Tο συνολικό κέρδος των παραγωγών, τόσο από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των πιστοποιητικών αντικατοπτρίζεται από την περιοχή ανάµεσα στη γραµµή mc* και την καµπύλη MC [6]. Τιµή mc PC MC P Ζήτηση A Q Σχήµα 1. Καµπύλη κόστους ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το Σ.Π.Π. αποτελεί έναν ιδανικό µηχανισµό για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., δεδοµένου ότι ενθαρρύνει τη συµπίεση του κόστους. Όσο µικρότερο το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, τόσο πιο ανταγωνιστική καθίσταται η τιµή των αντίστοιχων Π.Π. Για τη διαπραγµάτευσή τους προβλέπεται να αναπτυχθούν δύο αγορές. Στη µία, καταναλωτές και εταιρείες διανοµής θα ανταλλάσσουν πιστοποιητικά που εκδόθηκαν στο παρελθόν, ώστε να καλύψουν τις άµεσες υποχρεώσεις. Στη δεύτερη, αναµένεται η διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την εξασφάλιση Π.Π. που θα εκδοθούν µελλοντικά. Θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει τη δεύτερη αγορά σαν προστατευτικό δίχτυ απέναντι στην ανεξέλεγκτη διακύµανση των τιµών και τους ενδεχόµενους επενδυτικούς κινδύνους. Με δεδοµένο τον τρόπο λειτουργίας του Σ.Π.Π., µόλις το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. - για λόγους οικονοµίας κλίµακας και τεχνολογικής εξέλιξης - καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό των συµβατικών πηγών, η τιµή των Π.Π. θα µηδενιστεί [7]. Ουσιαστικά, τα Π.Π. εκδίδονται τη στιγµή που το δίκτυο τροφοδοτείται µε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι µοναδικό και εύκολα αναγνωρίσιµο. εν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από γραπτή βεβαίωση, καθώς οι λογαριασµοί των Π.Π. µπορούν να έχουν ηλεκτρονική µόνο µορφή στα πλαίσια µιας τράπεζας δεδοµένων. Πέρα από τον ξεχωριστό αριθµό καταχώρησης, είναι χρήσιµη η αναγραφή κωδικών που θα παρέχουν πληροφορίες γύρω από το είδος των Α.Π.Ε., την ηµεροµηνία έκδοσης καθώς και την ταυτότητα του ηλεκτροπαραγωγού. 4

5 Λογικά, όσο ωριµάζει η αγορά τόσο πιο εξειδικευµένες πληροφορίες θα απαιτούνται. Τα πιστοποιητικά αποσύρονται µόλις προσκοµιστούν για την εκπλήρωση της υποχρέωσης στην ελεγκτική αρχή. Από την ηµέρα που εκδίδονται µέχρι την ηµέρα που αποσύρονται, τα Π.Π. είναι πλήρως ανταλλάξιµα. Η ευθύνη για τη συλλογή και ανταλλαγή των Π.Π. µπορεί να βαραίνει είτε τους παραγωγούς είτε έναν, ειδικά για το σκοπό αυτό θεσµοθετηµένο, οργανισµό. Είναι ευνόητο πως οι παραπάνω διαδικασίες προϋποθέτουν επαρκείς µηχανισµούς καταγραφής και ελέγχου. Πέραν τούτων, υπάρχει µία σειρά ζητηµάτων που µπορεί να εµποδίσουν την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος, τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Πρώτ απ όλα, είναι αναγκαίος ένας σαφής και ευρύτερα αποδεκτός ορισµός των Α.Π.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρόσφατες κοινοτικές οδηγίες αποκλείουν τους µεγάλης δυναµικότητας υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Στον αντίποδα, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα σε τεχνολογίες που βρίσκονται σε εµβρυακό στάδιο ανάπτυξης, καθώς το σύστηµα φαίνεται να ευνοεί τις οικονοµικά αποδοτικότερες. Λόγου χάρη, ανάλογα µε την τεχνολογία Α.Π.Ε., για το ίδιο ποσό kwh θα µπορούσε να αντιστοιχεί διαφορετικός αριθµός Π.Π. Πέρα από τα παραπάνω, δεν είναι ξεκάθαρο αν η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται θα µπορεί να προσµετρηθεί στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο των Α.Π.Ε. Τέλος, ουσιώδες ζήτηµα παραµένει ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η διαπίστευση και ο έλεγχος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. Είναι σηµαντικό να καθοριστούν µε σαφήνεια και σε βάθος χρόνου οι στόχοι, οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των ελέγχων και η χρονική διάρκεια των Π.Π. ιαφορετικά, η σταθερότητα του συστήµατος είναι εξαιρετικά αµφίβολη και ενισχύεται η ανασφάλεια των επενδυτών. Το χρονοδιάγραµµα εξέλιξης της υποχρέωσης είναι σχεδόν τόσο σηµαντικό - για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. - όσο και η επιλογή του σχεδίου δράσης. Η επιβολή αυστηρών ποινών είναι απαραίτητη προκειµένου το Σ.Π.Π. να λειτουργήσει. Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η πληρωµή του προστίµου να αποβαίνει φθηνότερη από τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις. Είναι δυνατό το πρόστιµο να λειτουργεί ως ανώτατο όριο της τιµής των Π.Π. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που δεν υπερβαίνει κατά πολύ την αναµενόµενη τιµή των Π.Π. ιαφορετικά, εάν το ύψος του είναι αρκετά υψηλό, δεν προβλέπεται να υπάρχει οροφή κατά τη διαπραγµάτευση των Π.Π. Καλό είναι να προσφέρονται δυνατότητες δανεισµού και αποταµίευσης ή να παρατείνονται -σε εξαιρετικές περιπτώσεις- οι περίοδοι συµµόρφωσης, ώστε ενδεχόµενες βραχυπρόθεσµες ελλείψεις να µην οδηγούν τις τιµές σε δυσθεώρητα ύψη. Άλλη επιλογή είναι η ποινή να ορίζεται κατά ένα ποσοστό µεγαλύτερη από την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι θα είναι προτιµότερη η εκπλήρωση των απαιτήσεων από την καταβολή του προστίµου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ιταλία, ως ποινή προτείνεται ακόµα και η απαγόρευση πρόσβασης στο δίκτυο των µη συµµορφούµενων παραγωγών [8]. Είναι σαφές, ότι η αυστηρότητα των ποινών αντικατοπτρίζει το βαθµό σοβαρότητας που προσδίδεται στο θεσµό. Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί ποιόν αφορούν οι υποχρεώσεις. Είναι εύλογο ότι τα Π.Π. θα εκφράζουν άλλη ποσότητα ενέργειας σε περίπτωση που επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες και άλλη όταν αφορούν τις εταιρείες ηλεκτροδότησης. Η διεθνοποίηση των αγορών ενέργειας καθιστά βέλτιστη την επιβολή στους τελικούς καταναλωτές [6]. Οι καταναλωτές, εκτός από το να φροντίζουν οι ίδιοι για την εκπλήρωση της υποχρέωσης, µπορούν να τη µεταθέτουν στις εταιρείες παροχής ενέργειας έναντι συµφωνηµένου αντιτίµου. Κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό καθώς µειώνονται οι υψηλού κόστους γραφειοκρατικές διαδικασίες και διευκολύνεται ο έλεγχος [9]. Εξάλλου, δεν πρέπει να αποκλειστεί η εθελοντική αγορά Π.Π. από φορείς και οργανώσεις µε σκοπό την τόνωση της αγοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόµοια τακτική ακολουθείται στις Η.Π.Α. για τα πιστοποιητικά εκποµπών SO 2 [10]. Το, επί του παρόντος αναπάντητο, ερώτηµα είναι αν θα πρέπει τα πιστοποιητικά αυτά να προσµετρώνται για την τήρηση των υποχρεώσεων ή να αποσύρονται από την αγορά. 5

6 Συνοψίζοντας, το Σ.Π.Π. υπερτερεί σε σύγκριση µε την παραδοσιακή µορφή εµπορίου πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στο ότι δεν υπάρχουν τεχνολογικοί ή άλλου είδους περιορισµοί όσον αφορά τη χρήση του δικτύου από τους παραγωγούς Α.Π.Ε. [9]. Η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια αντιµετωπίζεται ανάλογα µε τη συµβατική, ενώ τα Π.Π. θεωρούνται διακριτά οικονοµικά στοιχεία. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι η συµβατότητά του µε τις υφιστάµενες πολιτικές στήριξης, καθώς µπορεί να λειτουργήσει ως µηχανισµός καταγραφής και ελέγχου τόσο της προέλευσης της πράσινης ενέργειας όσο και των οικονοµικών εισροών των επιµέρους πολιτικών. Τέλος, ρυθµίζοντας την ποσότητα και αφήνοντας τη διαµόρφωση της τιµής στη διακριτική ευχέρεια της αγοράς, αρµόζει καλύτερα στη λογική µίας απελευθερωµένης αγοράς. 4. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η Ολλανδία και η ανία πρωτοπορούν στην εφαρµογή Σ.Π.Π., έχοντας θέσει πρώτες σε ισχύ τα εθνικά τους συστήµατα. Η Ιταλία, η Σουηδία και η Μ. Βρετανία είναι οι επόµενες χώρες που αναµένεται να ακολουθήσουν. Αντίθετα, στη Γερµανία διχογνωµία επικρατεί σχετικά µε το ζήτηµα, κυρίως επειδή µη κυβερνητικές οργανώσεις στήριξης των Α.Π.Ε. αλλά και παραγωγοί πράσινης ενέργειας αντιδρούν ζωηρά σε ενδεχόµενη αλλαγή του υφιστάµενου µηχανισµού στήριξης των Α.Π.Ε. που θεωρείται από τους πιο ισχυρούς στην Ε.Ε. Αναφέρεται δε χαρακτηριστικά η στάση αναµονής των επενδυτών σε αιολικά συστήµατα που παρατηρήθηκε στη ανία, µετά την υιοθέτηση της αλλαγής του θεσµικού πλαισίου [5]. Αναλυτικότερη αναφορά στα έως τώρα λειτουργούντα συστήµατα γίνεται στη συνέχεια. 4.1 Ολλανδία Η Ολλανδία υπήρξε η πρώτη χώρα που συµπεριέλαβε σύστηµα Π.Π. στην ενεργειακή της πολιτική, µε πρωτοβουλία της EnergieNed, της εγχώριας ένωσης των εταιρειών ηλεκτροδότησης. Από το 1998 µέχρι το 2000 οι απαιτήσεις κυµαίνονταν στο 1,8% της συνολικά καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ή στο 2% των λιανικών πωλήσεων µέσω των δηµόσιων δικτύων ή στο 3% των πωλήσεων σε µεγάλους καταναλωτές. Για το 2000, τα παραπάνω ποσοστά αντιστοιχούν σε 1,7 δισεκατοµµύρια MWh παραχθείσας πράσινης ενέργειας [7]. Τα πιστοποιητικά χορηγούνταν για κάθε 10 MWh ηλεκτρικής ενέργειας προερχόµενης από Α.Π.Ε. και η τιµή προσδιορίζονταν από τους νόµους προσφοράς και ζήτησης. Από το 2001, η ζήτηση δεν εξασφαλίζεται µε την επιβολή υποχρέωσης στους παραγωγούς, αλλά στηρίζεται στην απαίτηση των καταναλωτών για πράσινη ενέργεια. Η προερχόµενη από Α.Π.Ε. ηλεκτρική ενέργεια εξαιρείται του ιδιαίτερα υψηλού φόρου κατανάλωσης (0,06 Euro/kWh) µε αποτέλεσµα να καθίσταται σχεδόν ανταγωνιστική της συµβατικής και το 40% των ολλανδικών νοικοκυριών να την προτιµά. Ο ανεξάρτητος οργανισµός KEMA-ECC είναι επιφορτισµένος µε την έκδοση των Π.Π. που χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά προέλευσης. Τον Ιανουάριο του 2002 εγκρίθηκε η εισαγωγή πιστοποιητικών. Για το λόγο αυτό οι 23 εταιρείες διανοµής έχουν τρεις επιλογές: Να προχωρήσουν στην άµεση παραγωγή πράσινης ενέργειας. Να αγοράσουν ενέργεια, συνοδευόµενη από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από άλλη εταιρεία που εµφανίζει πλεόνασµα. Να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αγοράζοντας µόνο τα πιστοποιητικά. Τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, που δεν είναι ακόµη σε θέση να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό, υποβοηθούνται µε συµπληρωµατικούς µηχανισµούς στήριξης. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας εξακολουθούν να πωλούν σε προνοµιακή τιµή τα πράσινα ενεργειακά φορτία και να χρηµατοδοτούνται από το οικολογικό ταµείο. Το τελευταίο συγκεντρώνει πόρους από την επιβολή ανταποδοτικών τελών. 6

7 4.2 ανία Το Μάρτιο του 1999 εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της ανίας, µε ευρύτερη πολιτική συναίνεση, το θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία αγοράς πράσινων πιστοποιητικών. Τα µέτρα στήριξης που εφαρµόζονταν ως τότε κρίθηκε ότι υστερούσαν ως προς τη µείωση του κόστους παραγωγής [9]. Κύρια επιδίωξη του νέου προγράµµατος είναι εποµένως αφενός µεν η µείωση του κόστους παραγωγής, αφετέρου δε η προσαρµογή στις συνθήκες της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το νοµοθετικό πλαίσιο εγείρει απαιτήσεις από τους τελικούς καταναλωτές, βιοµηχανικούς και οικιακούς, καθορίζοντας σαφώς το είδος των Α.Π.Ε. στο οποίο επικεντρώνεται. Οι υπάρχουσες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρηµατοδοτούνται από άλλα προγράµµατα δε δικαιούνται πλέον πιστοποιητικά. Στοχεύοντας στη διασφάλιση των επενδυτικών εγχειρηµάτων ορίστηκε κατώτερη τιµή αγοράς των πιστοποιητικών (0,014 Euro/kWh), ενώ το πρόστιµο τέθηκε ίσο µε την ανώτερη τιµή τους (0,037 Euro/kWh) [6]. Τα Π.Π. είναι πλήρως ανταλλάξιµα µε απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Υπεύθυνοι για την έκδοση τους είναι οι διαχειριστές των δικτύων ηλεκτροδότησης. Το σύστηµα αναµένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία µέσα στο 2004, καθώς η έναρξή του αναβλήθηκε ήδη δύο φορές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τις τεχνολογίες που στην παρούσα φάση δε θεωρούνται ελκυστικές λόγω κόστους, µε τη χορήγηση επιπλέον πιστοποιητικών για το ίδιο ποσό kwh. Επιπρόσθετα, οι νεότευκτες µονάδες, οι οποίες κατασκευάστηκαν πριν το 2002, θα πωλούν σε εγγυηµένη τιµή κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους. 4.3 Βέλγιο Οι τρεις τοπικές κυβερνήσεις (Φλάνδρας, Βαλλονίας και Βρυξελλών) κατοχύρωσαν νοµοθετικά τη θέσπιση Σ.Π.Π. για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. Μάλιστα, στις δύο πρώτες ήδη τέθηκε σε λειτουργία. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις τοπικές επιτροπές ενέργειας και το καθένα αντιστοιχεί σε 1000 kwh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η υποχρέωση επιβαρύνει τις εταιρείες διανοµής, ενώ τα πρόστιµα διαφοροποιούνται ελαφρώς. Παρόµοια διαφοροποίηση υπάρχει και στις επιλεγόµενες τεχνολογίες. Για παράδειγµα, στη Βαλλονία συµπεριλαµβάνονται οι σταθµοί συµπαραγωγής. Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπονται οι εισαγωγές Π.Π., ούτε καν οι ανταλλαγές µεταξύ των τριών τοπικών συστηµάτων. 4.4 Υπερεθνικοί φορείς Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτροδότησης αλλά και κυβερνητικοί οργανισµοί συνασπίστηκαν στα πλαίσια του φορέα Renewable Electricity Certificate System (RECS). Η Ολλανδία, η ανία, η Γερµανία και η Μ. Βρετανία είναι οι πιο δραστήριες από τις χώρες που συµµετέχουν. Οι εργασίες του φορέα στοχεύουν στη δηµιουργία µιας διεθνούς αγοράς Π.Π., που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 1999, µε την ανταλλαγή Π.Π. µεταξύ της βρετανικής National Wind Power και της ολλανδικής Energie Noord West [11]. Γεγονός παραµένει ότι τα περισσότερα πρακτικά ζητήµατα αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων. Προς το παρόν, το σύστηµα στηρίζεται στη διάθεση των ευρωπαίων καταναλωτών για περιβαλλοντικά φιλική ηλεκτρική ενέργεια. Σύµφωνα µε στοιχεία του ίδιου του φορέα, περισσότερες από 70 επιχειρήσεις από 15 ευρωπαϊκές χώρες διαπραγµατεύονται τα 32,5 εκατοµµύρια πιστοποιητικά της µιας MWh που εκδόθηκαν µέχρι στιγµής. Τα περισσότερα από αυτά δόθηκαν ως εγγυητήρια πράσινης προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδιαφερόµενους καταναλωτές. 5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Προτού επιχειρηθεί µία σύντοµη ανάλυση των βασικών σηµείων που χρειάζεται να προσεχθούν κατά το σχεδιασµό και το εµβρυακό στάδιο λειτουργίας του ελληνικού συστήµατος, ας σηµειωθεί η έλλειψη ανταλλαγής απόψεων µεταξύ του επιστηµονικού κόσµου και των αρµόδιων φορέων. Η 7

8 αλήθεια είναι ότι η εξαιρετικά πρόσφατη θεώρηση του µηχανισµού δεν αφήνει περιθώρια για ιδιαίτερες απαιτήσεις. Εξάλλου, αποτελεί συνήθη πρακτική για τη χώρα η παρακολούθηση των εξελίξεων στο ενεργειακό τοπίο απλώς µε τη λογική της οριακής εναρµόνισης της νοµοθεσίας της µε τις κοινοτικές οδηγίες. Η εφαρµοζόµενη πολιτική για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., ειδικότερα στο πεδίο της ηλεκτροπαραγωγής, δε φαίνεται να συµµερίζεται την αναγκαιότητα θέσπισης Σ.Π.Π. Χαρακτηριστικά, το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο που αλιεύθηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία για την Ελλάδα ήταν ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν απαγορεύει την εφαρµογή του. Επιβάλλεται, λοιπόν, η συµπλήρωση της ισχύουσας µε διατάξεις που να αποτυπώνουν την πολιτική βούληση για ουσιαστική λειτουργία του µηχανισµού. Προφανώς, χρειάζεται να υπάρξει σαφής αναφορά στο χρονοδιάγραµµα που απαιτείται για το σχεδιασµό και την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος. Προς την επιθυµητή κατεύθυνση είναι δεδοµένο ότι θα συµβάλλει ο καθορισµός µακρόπνοου στόχου σχετικά µε τη συµµετοχή των Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό ενεργειακό µίγµα. Αναντίρρητα, ο εν λόγω στόχος είναι φρόνιµο να κυµαίνεται στα επίπεδα των προτάσεων της Ε.Ε. Ένα επιµέρους ζήτηµα, που χρειάζεται να αποσαφηνισθεί νοµοθετικά, είναι το είδος των τεχνολογιών που θα συµµετέχουν. Κρίνεται σκόπιµο να ακολουθηθούν και στο σηµείο αυτό οι κατευθυντήριες κοινοτικές οδηγίες. Λογικά, θα πρέπει να αναµένεται η εξαίρεση των µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικών σταθµών, καθώς θεωρούνται απόλυτα ανταγωνιστικοί ως προς τους συµβατικούς. Εξάλλου, το υπάρχον δυναµικό φαίνεται να έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανάπτυξης, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι αµφισβητούν την περιβαλλοντική τους διάσταση. Θεωρώντας δεδοµένη την εκτίµηση πως η τεχνολογία των Α/Γ πρόκειται σύντοµα να παρουσιάσει ραγδαία εξέλιξη, ίσως απαιτηθούν πρόσθετα µέτρα στήριξης για τις υπόλοιπες τεχνολογίες (µικρά υδροηλεκτρικά, βιοµάζα κ.α.), ώστε ο ανταγωνισµός µε τις Α/Γ να µη σταθεί εµπόδιο στην «απογείωσή» τους. Η δηµιουργία ξεχωριστών αγορών είναι απαγορευτική, καθώς η ελληνική αγορά είναι, ήδη, αρκετά µικρή ως έχει. Περισσότερο ρεαλιστική δείχνει η λύση της έκδοσης για το ίδιο ενεργειακό ποσό διαφορετικού αριθµού Π.Π. ανά τεχνολογία. Η παραγωγική λειτουργικότητα των Σ.Π.Π. απαιτεί την εξασφάλιση ικανοποιητικής ζήτησης Π.Π. Η τελευταία είναι µάλλον απίθανο να επιτευχθεί εθελοντικά, καθώς το ελληνικό καταναλωτικό κοινό δε χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Το ενδεχόµενο επιβολής της υποχρέωσης στους τελικούς καταναλωτές θα πρέπει επίσης να αποκλεισθεί. Η περιορισµένη έκταση της ελληνικής αγοράς υπαγορεύει το δραστικό περιορισµό των λειτουργικών εξόδων. Είναι προφανές ότι τα τελευταία διογκώνονται όταν οι συναλλακτικές και ελεγκτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν τους τελικούς χρήστες. Παράλληλα, το πλέον πιθανό για την επόµενη δεκαετία είναι η διατήρηση των σκήπτρων από τη.ε.η. στον τοµέα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τη Ρ.Α.Ε., ο ουσιαστικός ανταγωνισµός αρχικά θα προέλθει από την είσοδο ιδιωτών προµηθευτών που θα παρέχουν εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια. Από τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιµη η επιβολή της υποχρέωσης στις εταιρείες παροχής, των εισαγωγέων συµπεριλαµβανοµένων. Λόγοι διευκόλυνσης των διαπραγµατεύσεων συνηγορούν στην απεριόριστη διάρκεια των πιστοποιητικών. Τόσο η αποταµίευση όσο και ο δανεισµός Π.Π. είναι χρήσιµο να επιτραπούν, αρκεί να τεθούν περιορισµοί. Για παράδειγµα, στη Μ. Βρετανία προτείνεται η αποταµίευση να επιτρέπεται µέχρι το 50% της υποχρέωσης ενώ ο δανεισµός περιορίζεται στο 5% [5]. Θα ήταν φρόνιµο να αποτραπεί η άµεση διασύνδεση του συστήµατος µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Η εξαρχής αποδοχή Π.Π. από ωριµότερες αγορές είναι πιθανό να προξενήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες για τους «γηγενείς» παίκτες. Άλλωστε, ως χώρα µειονεκτούµε σε ζητήµατα τεχνογνωσίας, έρευνας και ανάπτυξης έναντι των υπολοίπων. Μοιάζει, λοιπόν, φρονιµότερη η 8

9 αναβολή της διασύνδεσης του ελληνικού Σ.Π.Π., µέχρις ότου τοποθετηθούν στέρεες βάσεις, ανθεκτικές στο διεθνή ανταγωνισµό. Σε κάθε περίπτωση, το πληροφοριακό περιεχόµενο των Π.Π. επιβάλλεται να είναι συµβατό µε τα υπόλοιπα της διεθνούς αγοράς. Η ευθύνη για την εποπτεία, την έκδοση πιστοποιητικών, τον έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και γενικότερα του συνόλου των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση του συστήµατος µπορεί κάλλιστα να βαρύνει τα υφιστάµενα θεσµικά όργανα, Ρ.Α.Ε. και.ε.σ.μ.η.ε. Με τον τρόπο αυτό, συµπιέζεται το κόστος διαχείρισης και αποφεύγονται επιπλοκές από ενδεχόµενη σύγχυση αρµοδιοτήτων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το κρίσιµο ζήτηµα των ποινών προτείνεται να αντιστοιχούν στην τρέχουσα τιµή της αγοράς, προσαυξηµένης κατά ένα σηµαντικό ποσοστό. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω αναφορές αποτελούν µία πρώτη προσέγγιση του ζητήµατος, δεν παύουν να εισάγουν προβληµατισµούς σχετικά µε την αποδοτικότητα του µηχανισµού. Η Ρ.Α.Ε. καλείται να διαδραµατίσει κοµβικό ρόλο για την αντιµετώπιση των αναµενόµενων δυσλειτουργιών. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καταλήγοντας, το Σ.Π.Π. αποτελεί έναν καινοτόµο µηχανισµό για την εντατικότερη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ευρωπαϊκό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Η λογική του είναι άµεσα συνυφασµένη µε την απελευθερωµένη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στο βαθµό που εξακολουθεί να επικρατεί διχογνωµία για το αν οι σήµερα εφαρµοζόµενες πρακτικές επιχορηγήσεων για τη στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών σε Α.Π.Ε. είναι συµβατές µε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού. Το Σ.Π.Π. ουσιαστικά απεµπλέκει την οικονοµική στήριξη για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. από αυτή καθ αυτή την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι απαιτήσεις για κρατικές ενισχύσεις µειώνονται, καθώς µέρος τους ικανοποιείται από τις αυτορυθµίσεις της αγοράς. Κρίνεται σκόπιµο να υπογραµµιστεί ότι η θεώρηση του Σ.Π.Π. είναι ακόµη πρόσφατη και πλήθος ζητηµάτων µένει να διευκρινιστεί. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσεται βιβλιογραφία σχετικά µε το ενδεχόµενο συσχέτισης του Σ.Π.Π. µε την κυοφορούµενη αγορά αδειών εκποµπής CO 2 [13], [14], [15]. Εικάζεται ότι η µελλοντική εξέλιξη και ωρίµανση των εθνικών συστηµάτων θα οδηγήσει στη µεταξύ τους διασύνδεση. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, το διαρκώς µεταβαλλόµενο (µε βραδείς, έστω, ρυθµούς) τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την υιοθέτηση πολιτικών δραστικής ανάπτυξης των Α.Π.Ε. Συνοψίζοντας, το Σύστηµα Πράσινων Πιστοποιητικών εκτιµάται ότι µπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο µηχανισµό για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς. Μεσοπρόθεσµα, αναµένεται να εξελιχθεί στον κύριο, αν όχι µοναδικό, µηχανισµό στήριξης. Η σε εύλογο χρονικό διάστηµα υλοποίηση αυτής της διαδικασίας αποτελεί συνάρτηση πολιτικών, οικονοµικών, θεσµικών και, στην τελευταία µόλις θέση, ενεργειακών παραγόντων. Ως εκ τούτου αποµένει να αποδειχθεί στην πράξη πόσο γρήγορα το Σ.Π.Π. θα µπορέσει να βρει ευρύτερη εφαρµογή. 9

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Ενότητα A1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές Δανάη Διακουλάκη Χημικός Μηχανικός Καθηγήτρια Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Στην εργασία αναδεικνύονται αρχικά οι μεγάλες διαρθρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα