ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γεώργιος Καραβιδές, Άγις Μ. Παπαδόπουλος* Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 483, Θεσσαλονίκη, KEYWORDS: Πράσινα πιστοποιητικά, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή και οικονοµική πολιτική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστηµα πράσινων πιστοποιητικών (Σ.Π.Π.) αποτελεί µία εξαιρετικά πρόσφατη θεώρηση για την ενθάρρυνση της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η λογική του συστήµατος είναι συνυφασµένη µε τη συντελούµενη απελευθέρωση των εθνικών αγορών και τη µελλοντική διασύνδεσή τους. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται αναφορά στα βασικά σηµεία που χρειάζεται να προσεχθούν κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή του συστήµατος στα πλαίσια µιας εθνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόµη, παρατίθενται οι πρόσφατες εµπειρίες από την εφαρµογή του µηχανισµού στην Ευρώπη. Τέλος, επιχειρείται µια πρώτη απόπειρα προσέγγισης του συστήµατος υπό το πρίσµα του ελληνικού ενεργειακού τοπίου. TRADABLE GREEN CERTIFICATES SYSTEM FOR ELECTRIC ENERGY PRODUCTION Georgios Karavides, Agis M. Papadopoulos*, Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Mechanical Engineering Departement, Polytechnic School, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. 483, Thessaloniki, KEYWORDS: Tradable green certificates, RES, electricity market, environmental and economic policies ABSTRACT The TGC system is a highly innovative instrument for the deployment of green electricity market It is recommended as an instrument that ensures cost-efficient development of RE in a liberalized energy market. The points discussed in this paper focus on the issues that needs to be paid attention to during the design and 1

2 the implementation of a national TGC system, as well as the early assumptions that derive from countries with actual experience on this project. Finally, we attempt an exploratory approach of such a scheme in the Greek energy market. Before all these, there are reported in brief the EU Directives for the RE penetration in electricity generation. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τις πλέον ρυπογόνες δραστηριότητες του ανθρώπου. Με δεδοµένη τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τήρηση του πρωτοκόλλου του Κιότο, σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών CΟ 2, η προσφυγή στις ανανεώσιµες πηγές (Α.Π.Ε.) για την ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας δηµιουργεί προοπτικές αλλά ταυτόχρονα επιτείνει τους επενδυτικούς κινδύνους. Αγορές που χαρακτηρίζονται από βραχυπρόθεσµα ενεργειακά συµβόλαια και ελαστικότητα των τιµών είναι λογικό να οδηγήσουν τους επενδυτές σε επιλογές που παρέχουν, σχετικά άµεσα, υψηλές αποδόσεις και να τους αποµακρύνουν από τεχνολογίες Α.Π.Ε., τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των οποίων απαιτούν τη θεώρηση µακροχρόνιου ορίζοντα. Για το λόγο αυτό θα ήταν προτιµότερο να υπάρξει σαφής διαχωρισµός της συµβατικής από την «πράσινη» αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο η τελευταία να στερηθεί τις προκύπτουσες από την απελευθέρωση ωφέλειες. Στις παραπάνω προδιαγραφές, πιστεύεται από πολλούς αναλυτές, ότι ανταποκρίνεται το Σύστηµα Πράσινων Πιστοποιητικών (Σ.Π.Π.). Πρόκειται για µια εξαιρετικά πρόσφατη θεώρηση για την ενθάρρυνση της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι οι όποιες προσπάθειες εφαρµογής βρίσκονται σε εµβρυακό ακόµη στάδιο, συνάντησε, ήδη, την ενθουσιώδη αποδοχή της επιστηµονικής κοινότητας. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του µηχανισµού, ενώ παρατίθενται οι πρόσφατες εµπειρίες από την εφαρµογή του στην Ευρώπη. Τέλος, επιχειρείται µια πρώτη απόπειρα προσέγγισης του συστήµατος υπό το πρίσµα του ελληνικού ενεργειακού τοπίου. Προηγουµένως, επισηµαίνονται εν συντοµία οι κατευθύνσεις του κοινοτικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. 2. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Τον Οκτώβριο του 2001, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία 2001/77/EC για την εντατική διείσδυση των Α.Π.Ε. στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [1]. Ουσιαστικά, πρόκειται για περιγραφή του νοµοθετικού πλαισίου στο οποίο αναµένεται να κινηθούν οι επιµέρους πολιτικές των κρατών-µελών την επόµενη δεκαετία, µε απώτερο σκοπό τη σταδιακή εναρµόνισή τους µέχρι την επίτευξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Με δεδοµένη τη διάσταση απόψεων µεταξύ των κρατών µελών, η οδηγία µπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχής συµβιβασµός [2]. Αξίζει να τονισθεί ότι προτείνονται ενδεικτικοί στόχοι ως ποσοστό επί της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε χώρα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόµενο οι εν λόγω στόχοι να θεωρηθούν δεσµευτικοί, στην περίπτωση που διαπιστωθούν τεχνητά εµπόδια στην υλοποίησή τους. Παράλληλα, η κοινοτική οδηγία προβλέπει σύστηµα µε το οποίο θα πιστοποιείται η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. για τη διευκόλυνση του εµπορίου και την αύξηση της διαφάνειας, ώστε να απλοποιηθούν οι επιλογές του καταναλωτή. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρουν την ανανεώσιµη πηγή από την οποία προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια, την περιοχή και την ηµεροµηνία παραγωγής. Το σύστηµα θα εκπονηθεί σε εθνικό επίπεδο και δεσµεύει τα κράτη µέλη να ορίσουν έναν αρµόδιο οργανισµό, ανεξάρτητο από την παραγωγή και τη διανοµή, στον οποίο θα ανατεθεί η ευθύνη έκδοσης των εγγυητηρίων προέλευσης. Ήδη, στις µέρες µας, η πλειονότητα των 15 παλαιότερων µελών της Ε.Ε. είναι σε θέση να διασφαλίσει τις παραπάνω πληροφορίες. Παράλληλα, η Επιτροπή αναµένεται να µεριµνήσει, ώστε να καταστεί δυνατό το ενδοκοινοτικό 2

3 εµπόριο πράσινης ενέργειας, είτε µε τη µορφή πραγµατικών ενεργειακών ποσών είτε µε την ανταλλαγή πιστοποιήσεων. Ας σηµειωθεί, όµως, ότι, τουλάχιστον µέχρι το 2010, οι κυβερνήσεις δε δεσµεύονται για τα καθεστώτα στήριξης που υιοθετούν. Η επιδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών και η χρήση εργαλείων δηµοσιονοµικής πολιτικής αποτέλεσαν τα πλέον προσφιλή εργαλεία προώθησης Α.Π.Ε. τόσο σε επίπεδο καταναλωτή όσο και παραγωγού ενέργειας, κυρίως στη δεκαετία του Τα πλεονεκτήµατα τους -απλότητα και αποτελεσµατικότητα- οδήγησαν συγκεκριµένους κλάδους όπως τα θερµικά ηλιακά συστήµατα σε µεγάλη ανάπτυξη [3]. Ωστόσο, εµπεριέχουν κινδύνους για δηµιουργία συνθηκών αδιαφάνειας στον ανταγωνισµό, αλλά και οδηγούν αναπόφευκτα σε στρεβλώσεις της αγοράς [4]. Από τους παραδοσιακούς µηχανισµούς, τα συστήµατα σταθερών τιµών πώλησης αποδείχθηκαν τα πιο αποδοτικά, ιδιαίτερα όσον αφορά την αιολική ενέργεια [5]. Τα παραπάνω συστήµατα παρέχουν εγγυήσεις για την τιµή πώλησης της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, όχι όµως και για την ποσότητά της. Ταυτόχρονα εκφράζονται αµφιβολίες για το κατά πόσο το µοντέλο αυτό συνάδει µε το πνεύµα της ελεύθερης οικονοµίας, παρ ότι η νοµική υπηρεσία της Ε.Ε. έχει αποφανθεί θετικά.. Στον αντίποδα, το Σ.Π.Π., ρυθµίζοντας την ποσότητα και αφήνοντας τη διαµόρφωση της τιµής στις διαθέσεις της αγοράς, υποστηρίζεται ότι αρµόζει περισσότερο στην ελεύθερη αγορά. 3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ.Π.Π. Αντικειµενικός σκοπός του Σ.Π.Π. είναι η ουσιαστική διείσδυση των Α.Π.Ε. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστηµα αναµένεται να αυξήσει το µερίδιο των Α.Π.Ε., παρακάµπτοντας το γεγονός ότι οι περισσότερες τεχνολογίες δε θεωρούνται οικονοµικά βιώσιµες παρά υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Η πιστοποίηση δρα εποικοδοµητικά σε δύο επίπεδα. Λειτουργεί ως µηχανισµός που επιβεβαιώνει την τήρηση των υποχρεώσεων των εµπλεκόµενων πλευρών. ηµιουργεί ως προς την ηλεκτροδότηση µία ξεχωριστή αγορά, κινητήριο γνώρισµα της οποίας είναι η φιλικότητα προς το περιβάλλον και λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτή καθ αυτή την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τη γενική ιδέα του συστήµατος, οι ηλεκτροπαραγωγοί λαµβάνουν πιστοποιητικά ανάλογα µε το ποσό των kwh από Α.Π.Ε., µε τις οποίες τροφοδοτούν το δίκτυο. Η ανάγκη για πιστοποίηση µπορεί να απορρέει από τις κοινωνικές συνθήκες ή να επιβάλλεται για λόγους πολιτικής. Όσον αφορά το πρώτο, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένοι καταναλωτές εµφανίζονται διατεθειµένοι να πληρώνουν ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύµα, µε την προϋπόθεση ότι θα προέρχεται από τεχνολογίες Α.Π.Ε. Με δεδοµένο ότι το σύστηµα απλοποιείται εντυπωσιακά, όταν η ζήτηση προκύπτει εθελοντικά, στη συνέχεια θα θεωρηθεί ότι προκύπτει κατόπιν νοµοθετικής υποχρέωσης. Η επίδειξη των Π.Π. είναι δυνατό να επιβληθεί από την πολιτεία, είτε στους λιανικούς καταναλωτές (οπότε η επιβολή συνάδει απόλυτα µε την αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει») είτε σε άλλους παράγοντες της ηλεκτροδότησης (παραγωγούς, διανοµείς, πωλητές). Η ίδια η κυβέρνηση µπορεί να λειτουργήσει ως αγοραστής των Π.Π., προκειµένου να ελαττώσει τον επενδυτικό κίνδυνο των παραγωγών. Στην πράξη, ενδέχεται να προκύψει συνδυασµός των παραπάνω δυνατοτήτων. Έχοντας, λοιπόν, την υποχρέωση να καλύψουν το απαιτούµενο ποσοστό πράσινης ενέργειας στο χαρτοφυλάκιό τους, οφείλουν να επιδείξουν τον απαιτούµενο αριθµό Π.Π., όποτε κι αν τους ζητηθεί. Αυστηρές ποινές ορίζονται για την περίπτωση που οι υποχρεώσεις δεν τηρούνται. Για το λόγο αυτό είναι προς το συµφέρον των υπόχρεων να εξασφαλίζουν Π.Π. από τους παραγωγούς. Οι τελευταίοι αποκτούν µία πρόσθετη πηγή εσόδων πέρα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. Οι καταναλωτές πληρώνουν το απαιτούµενο αντίτιµο, ώστε να αποκτήσουν ικανό αριθµό πιστοποιητικών. Στην προκειµένη περίπτωση, καταναλωτές θεωρούνται εκείνοι οι παράγοντες στην αλυσίδα ηλεκτροδότησης, που υπόκεινται στην υποχρέωση. Η τιµή, λοιπόν, των Π.Π. καθορίζεται από τους νόµους της αγοράς. Εξαρτάται από τη ζήτηση, όπως αυτή εκφράζεται από τον 3

4 οροθετηµένο στόχο, και την προσφορά. Χαµηλή προσφορά συνεπάγεται υψηλές τιµές, πράγµα που δελεάζει τους ηλεκτροπαραγωγούς να στραφούν προς την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Στο σχήµα που ακολουθεί αποτυπώνεται χαρακτηριστικά ο τρόπος µε τον οποίο αναµένεται να λειτουργήσει η αγορά Π.Π.. Η καµπύλη MC αντιστοιχεί στο οριακό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. Έστω ότι ο στόχος είναι Q και το αντίστοιχο κόστος mc*. εδοµένης της τιµής πώλησης της kwh (των γενικών φόρων συµπεριλαµβανοµένων) PE, τα πιστοποιητικά θα πωλούνται στην τιµή PC = mc* - PE. Σύµφωνα µε την καµπύλη του διαγράµµατος, µέχρι το σηµείο Α η παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας είναι συµφέρουσα ακόµα και χωρίς το Σ.Π.Π., εφόσον πρόκειται για ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Για τους συγκεκριµένους παραγωγούς το σύστηµα αποτελεί πρόσθετη πηγή κέρδους (η διαφορά µεταξύ mc* και PE). Tο συνολικό κέρδος των παραγωγών, τόσο από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των πιστοποιητικών αντικατοπτρίζεται από την περιοχή ανάµεσα στη γραµµή mc* και την καµπύλη MC [6]. Τιµή mc PC MC P Ζήτηση A Q Σχήµα 1. Καµπύλη κόστους ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το Σ.Π.Π. αποτελεί έναν ιδανικό µηχανισµό για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., δεδοµένου ότι ενθαρρύνει τη συµπίεση του κόστους. Όσο µικρότερο το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, τόσο πιο ανταγωνιστική καθίσταται η τιµή των αντίστοιχων Π.Π. Για τη διαπραγµάτευσή τους προβλέπεται να αναπτυχθούν δύο αγορές. Στη µία, καταναλωτές και εταιρείες διανοµής θα ανταλλάσσουν πιστοποιητικά που εκδόθηκαν στο παρελθόν, ώστε να καλύψουν τις άµεσες υποχρεώσεις. Στη δεύτερη, αναµένεται η διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την εξασφάλιση Π.Π. που θα εκδοθούν µελλοντικά. Θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει τη δεύτερη αγορά σαν προστατευτικό δίχτυ απέναντι στην ανεξέλεγκτη διακύµανση των τιµών και τους ενδεχόµενους επενδυτικούς κινδύνους. Με δεδοµένο τον τρόπο λειτουργίας του Σ.Π.Π., µόλις το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. - για λόγους οικονοµίας κλίµακας και τεχνολογικής εξέλιξης - καταστεί πλήρως ανταγωνιστικό των συµβατικών πηγών, η τιµή των Π.Π. θα µηδενιστεί [7]. Ουσιαστικά, τα Π.Π. εκδίδονται τη στιγµή που το δίκτυο τροφοδοτείται µε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι µοναδικό και εύκολα αναγνωρίσιµο. εν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από γραπτή βεβαίωση, καθώς οι λογαριασµοί των Π.Π. µπορούν να έχουν ηλεκτρονική µόνο µορφή στα πλαίσια µιας τράπεζας δεδοµένων. Πέρα από τον ξεχωριστό αριθµό καταχώρησης, είναι χρήσιµη η αναγραφή κωδικών που θα παρέχουν πληροφορίες γύρω από το είδος των Α.Π.Ε., την ηµεροµηνία έκδοσης καθώς και την ταυτότητα του ηλεκτροπαραγωγού. 4

5 Λογικά, όσο ωριµάζει η αγορά τόσο πιο εξειδικευµένες πληροφορίες θα απαιτούνται. Τα πιστοποιητικά αποσύρονται µόλις προσκοµιστούν για την εκπλήρωση της υποχρέωσης στην ελεγκτική αρχή. Από την ηµέρα που εκδίδονται µέχρι την ηµέρα που αποσύρονται, τα Π.Π. είναι πλήρως ανταλλάξιµα. Η ευθύνη για τη συλλογή και ανταλλαγή των Π.Π. µπορεί να βαραίνει είτε τους παραγωγούς είτε έναν, ειδικά για το σκοπό αυτό θεσµοθετηµένο, οργανισµό. Είναι ευνόητο πως οι παραπάνω διαδικασίες προϋποθέτουν επαρκείς µηχανισµούς καταγραφής και ελέγχου. Πέραν τούτων, υπάρχει µία σειρά ζητηµάτων που µπορεί να εµποδίσουν την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος, τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Πρώτ απ όλα, είναι αναγκαίος ένας σαφής και ευρύτερα αποδεκτός ορισµός των Α.Π.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρόσφατες κοινοτικές οδηγίες αποκλείουν τους µεγάλης δυναµικότητας υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Στον αντίποδα, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα σε τεχνολογίες που βρίσκονται σε εµβρυακό στάδιο ανάπτυξης, καθώς το σύστηµα φαίνεται να ευνοεί τις οικονοµικά αποδοτικότερες. Λόγου χάρη, ανάλογα µε την τεχνολογία Α.Π.Ε., για το ίδιο ποσό kwh θα µπορούσε να αντιστοιχεί διαφορετικός αριθµός Π.Π. Πέρα από τα παραπάνω, δεν είναι ξεκάθαρο αν η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται θα µπορεί να προσµετρηθεί στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο των Α.Π.Ε. Τέλος, ουσιώδες ζήτηµα παραµένει ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η διαπίστευση και ο έλεγχος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. Είναι σηµαντικό να καθοριστούν µε σαφήνεια και σε βάθος χρόνου οι στόχοι, οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των ελέγχων και η χρονική διάρκεια των Π.Π. ιαφορετικά, η σταθερότητα του συστήµατος είναι εξαιρετικά αµφίβολη και ενισχύεται η ανασφάλεια των επενδυτών. Το χρονοδιάγραµµα εξέλιξης της υποχρέωσης είναι σχεδόν τόσο σηµαντικό - για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. - όσο και η επιλογή του σχεδίου δράσης. Η επιβολή αυστηρών ποινών είναι απαραίτητη προκειµένου το Σ.Π.Π. να λειτουργήσει. Για κανένα λόγο δε θα πρέπει η πληρωµή του προστίµου να αποβαίνει φθηνότερη από τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις. Είναι δυνατό το πρόστιµο να λειτουργεί ως ανώτατο όριο της τιµής των Π.Π. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που δεν υπερβαίνει κατά πολύ την αναµενόµενη τιµή των Π.Π. ιαφορετικά, εάν το ύψος του είναι αρκετά υψηλό, δεν προβλέπεται να υπάρχει οροφή κατά τη διαπραγµάτευση των Π.Π. Καλό είναι να προσφέρονται δυνατότητες δανεισµού και αποταµίευσης ή να παρατείνονται -σε εξαιρετικές περιπτώσεις- οι περίοδοι συµµόρφωσης, ώστε ενδεχόµενες βραχυπρόθεσµες ελλείψεις να µην οδηγούν τις τιµές σε δυσθεώρητα ύψη. Άλλη επιλογή είναι η ποινή να ορίζεται κατά ένα ποσοστό µεγαλύτερη από την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι θα είναι προτιµότερη η εκπλήρωση των απαιτήσεων από την καταβολή του προστίµου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ιταλία, ως ποινή προτείνεται ακόµα και η απαγόρευση πρόσβασης στο δίκτυο των µη συµµορφούµενων παραγωγών [8]. Είναι σαφές, ότι η αυστηρότητα των ποινών αντικατοπτρίζει το βαθµό σοβαρότητας που προσδίδεται στο θεσµό. Χρειάζεται να αποσαφηνιστεί ποιόν αφορούν οι υποχρεώσεις. Είναι εύλογο ότι τα Π.Π. θα εκφράζουν άλλη ποσότητα ενέργειας σε περίπτωση που επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες και άλλη όταν αφορούν τις εταιρείες ηλεκτροδότησης. Η διεθνοποίηση των αγορών ενέργειας καθιστά βέλτιστη την επιβολή στους τελικούς καταναλωτές [6]. Οι καταναλωτές, εκτός από το να φροντίζουν οι ίδιοι για την εκπλήρωση της υποχρέωσης, µπορούν να τη µεταθέτουν στις εταιρείες παροχής ενέργειας έναντι συµφωνηµένου αντιτίµου. Κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό καθώς µειώνονται οι υψηλού κόστους γραφειοκρατικές διαδικασίες και διευκολύνεται ο έλεγχος [9]. Εξάλλου, δεν πρέπει να αποκλειστεί η εθελοντική αγορά Π.Π. από φορείς και οργανώσεις µε σκοπό την τόνωση της αγοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόµοια τακτική ακολουθείται στις Η.Π.Α. για τα πιστοποιητικά εκποµπών SO 2 [10]. Το, επί του παρόντος αναπάντητο, ερώτηµα είναι αν θα πρέπει τα πιστοποιητικά αυτά να προσµετρώνται για την τήρηση των υποχρεώσεων ή να αποσύρονται από την αγορά. 5

6 Συνοψίζοντας, το Σ.Π.Π. υπερτερεί σε σύγκριση µε την παραδοσιακή µορφή εµπορίου πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στο ότι δεν υπάρχουν τεχνολογικοί ή άλλου είδους περιορισµοί όσον αφορά τη χρήση του δικτύου από τους παραγωγούς Α.Π.Ε. [9]. Η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια αντιµετωπίζεται ανάλογα µε τη συµβατική, ενώ τα Π.Π. θεωρούνται διακριτά οικονοµικά στοιχεία. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι η συµβατότητά του µε τις υφιστάµενες πολιτικές στήριξης, καθώς µπορεί να λειτουργήσει ως µηχανισµός καταγραφής και ελέγχου τόσο της προέλευσης της πράσινης ενέργειας όσο και των οικονοµικών εισροών των επιµέρους πολιτικών. Τέλος, ρυθµίζοντας την ποσότητα και αφήνοντας τη διαµόρφωση της τιµής στη διακριτική ευχέρεια της αγοράς, αρµόζει καλύτερα στη λογική µίας απελευθερωµένης αγοράς. 4. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η Ολλανδία και η ανία πρωτοπορούν στην εφαρµογή Σ.Π.Π., έχοντας θέσει πρώτες σε ισχύ τα εθνικά τους συστήµατα. Η Ιταλία, η Σουηδία και η Μ. Βρετανία είναι οι επόµενες χώρες που αναµένεται να ακολουθήσουν. Αντίθετα, στη Γερµανία διχογνωµία επικρατεί σχετικά µε το ζήτηµα, κυρίως επειδή µη κυβερνητικές οργανώσεις στήριξης των Α.Π.Ε. αλλά και παραγωγοί πράσινης ενέργειας αντιδρούν ζωηρά σε ενδεχόµενη αλλαγή του υφιστάµενου µηχανισµού στήριξης των Α.Π.Ε. που θεωρείται από τους πιο ισχυρούς στην Ε.Ε. Αναφέρεται δε χαρακτηριστικά η στάση αναµονής των επενδυτών σε αιολικά συστήµατα που παρατηρήθηκε στη ανία, µετά την υιοθέτηση της αλλαγής του θεσµικού πλαισίου [5]. Αναλυτικότερη αναφορά στα έως τώρα λειτουργούντα συστήµατα γίνεται στη συνέχεια. 4.1 Ολλανδία Η Ολλανδία υπήρξε η πρώτη χώρα που συµπεριέλαβε σύστηµα Π.Π. στην ενεργειακή της πολιτική, µε πρωτοβουλία της EnergieNed, της εγχώριας ένωσης των εταιρειών ηλεκτροδότησης. Από το 1998 µέχρι το 2000 οι απαιτήσεις κυµαίνονταν στο 1,8% της συνολικά καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ή στο 2% των λιανικών πωλήσεων µέσω των δηµόσιων δικτύων ή στο 3% των πωλήσεων σε µεγάλους καταναλωτές. Για το 2000, τα παραπάνω ποσοστά αντιστοιχούν σε 1,7 δισεκατοµµύρια MWh παραχθείσας πράσινης ενέργειας [7]. Τα πιστοποιητικά χορηγούνταν για κάθε 10 MWh ηλεκτρικής ενέργειας προερχόµενης από Α.Π.Ε. και η τιµή προσδιορίζονταν από τους νόµους προσφοράς και ζήτησης. Από το 2001, η ζήτηση δεν εξασφαλίζεται µε την επιβολή υποχρέωσης στους παραγωγούς, αλλά στηρίζεται στην απαίτηση των καταναλωτών για πράσινη ενέργεια. Η προερχόµενη από Α.Π.Ε. ηλεκτρική ενέργεια εξαιρείται του ιδιαίτερα υψηλού φόρου κατανάλωσης (0,06 Euro/kWh) µε αποτέλεσµα να καθίσταται σχεδόν ανταγωνιστική της συµβατικής και το 40% των ολλανδικών νοικοκυριών να την προτιµά. Ο ανεξάρτητος οργανισµός KEMA-ECC είναι επιφορτισµένος µε την έκδοση των Π.Π. που χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά προέλευσης. Τον Ιανουάριο του 2002 εγκρίθηκε η εισαγωγή πιστοποιητικών. Για το λόγο αυτό οι 23 εταιρείες διανοµής έχουν τρεις επιλογές: Να προχωρήσουν στην άµεση παραγωγή πράσινης ενέργειας. Να αγοράσουν ενέργεια, συνοδευόµενη από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από άλλη εταιρεία που εµφανίζει πλεόνασµα. Να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αγοράζοντας µόνο τα πιστοποιητικά. Τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, που δεν είναι ακόµη σε θέση να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό, υποβοηθούνται µε συµπληρωµατικούς µηχανισµούς στήριξης. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί ενέργειας εξακολουθούν να πωλούν σε προνοµιακή τιµή τα πράσινα ενεργειακά φορτία και να χρηµατοδοτούνται από το οικολογικό ταµείο. Το τελευταίο συγκεντρώνει πόρους από την επιβολή ανταποδοτικών τελών. 6

7 4.2 ανία Το Μάρτιο του 1999 εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της ανίας, µε ευρύτερη πολιτική συναίνεση, το θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία αγοράς πράσινων πιστοποιητικών. Τα µέτρα στήριξης που εφαρµόζονταν ως τότε κρίθηκε ότι υστερούσαν ως προς τη µείωση του κόστους παραγωγής [9]. Κύρια επιδίωξη του νέου προγράµµατος είναι εποµένως αφενός µεν η µείωση του κόστους παραγωγής, αφετέρου δε η προσαρµογή στις συνθήκες της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το νοµοθετικό πλαίσιο εγείρει απαιτήσεις από τους τελικούς καταναλωτές, βιοµηχανικούς και οικιακούς, καθορίζοντας σαφώς το είδος των Α.Π.Ε. στο οποίο επικεντρώνεται. Οι υπάρχουσες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρηµατοδοτούνται από άλλα προγράµµατα δε δικαιούνται πλέον πιστοποιητικά. Στοχεύοντας στη διασφάλιση των επενδυτικών εγχειρηµάτων ορίστηκε κατώτερη τιµή αγοράς των πιστοποιητικών (0,014 Euro/kWh), ενώ το πρόστιµο τέθηκε ίσο µε την ανώτερη τιµή τους (0,037 Euro/kWh) [6]. Τα Π.Π. είναι πλήρως ανταλλάξιµα µε απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Υπεύθυνοι για την έκδοση τους είναι οι διαχειριστές των δικτύων ηλεκτροδότησης. Το σύστηµα αναµένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία µέσα στο 2004, καθώς η έναρξή του αναβλήθηκε ήδη δύο φορές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τις τεχνολογίες που στην παρούσα φάση δε θεωρούνται ελκυστικές λόγω κόστους, µε τη χορήγηση επιπλέον πιστοποιητικών για το ίδιο ποσό kwh. Επιπρόσθετα, οι νεότευκτες µονάδες, οι οποίες κατασκευάστηκαν πριν το 2002, θα πωλούν σε εγγυηµένη τιµή κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους. 4.3 Βέλγιο Οι τρεις τοπικές κυβερνήσεις (Φλάνδρας, Βαλλονίας και Βρυξελλών) κατοχύρωσαν νοµοθετικά τη θέσπιση Σ.Π.Π. για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. Μάλιστα, στις δύο πρώτες ήδη τέθηκε σε λειτουργία. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις τοπικές επιτροπές ενέργειας και το καθένα αντιστοιχεί σε 1000 kwh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Η υποχρέωση επιβαρύνει τις εταιρείες διανοµής, ενώ τα πρόστιµα διαφοροποιούνται ελαφρώς. Παρόµοια διαφοροποίηση υπάρχει και στις επιλεγόµενες τεχνολογίες. Για παράδειγµα, στη Βαλλονία συµπεριλαµβάνονται οι σταθµοί συµπαραγωγής. Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπονται οι εισαγωγές Π.Π., ούτε καν οι ανταλλαγές µεταξύ των τριών τοπικών συστηµάτων. 4.4 Υπερεθνικοί φορείς Σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτροδότησης αλλά και κυβερνητικοί οργανισµοί συνασπίστηκαν στα πλαίσια του φορέα Renewable Electricity Certificate System (RECS). Η Ολλανδία, η ανία, η Γερµανία και η Μ. Βρετανία είναι οι πιο δραστήριες από τις χώρες που συµµετέχουν. Οι εργασίες του φορέα στοχεύουν στη δηµιουργία µιας διεθνούς αγοράς Π.Π., που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 1999, µε την ανταλλαγή Π.Π. µεταξύ της βρετανικής National Wind Power και της ολλανδικής Energie Noord West [11]. Γεγονός παραµένει ότι τα περισσότερα πρακτικά ζητήµατα αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων. Προς το παρόν, το σύστηµα στηρίζεται στη διάθεση των ευρωπαίων καταναλωτών για περιβαλλοντικά φιλική ηλεκτρική ενέργεια. Σύµφωνα µε στοιχεία του ίδιου του φορέα, περισσότερες από 70 επιχειρήσεις από 15 ευρωπαϊκές χώρες διαπραγµατεύονται τα 32,5 εκατοµµύρια πιστοποιητικά της µιας MWh που εκδόθηκαν µέχρι στιγµής. Τα περισσότερα από αυτά δόθηκαν ως εγγυητήρια πράσινης προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδιαφερόµενους καταναλωτές. 5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Προτού επιχειρηθεί µία σύντοµη ανάλυση των βασικών σηµείων που χρειάζεται να προσεχθούν κατά το σχεδιασµό και το εµβρυακό στάδιο λειτουργίας του ελληνικού συστήµατος, ας σηµειωθεί η έλλειψη ανταλλαγής απόψεων µεταξύ του επιστηµονικού κόσµου και των αρµόδιων φορέων. Η 7

8 αλήθεια είναι ότι η εξαιρετικά πρόσφατη θεώρηση του µηχανισµού δεν αφήνει περιθώρια για ιδιαίτερες απαιτήσεις. Εξάλλου, αποτελεί συνήθη πρακτική για τη χώρα η παρακολούθηση των εξελίξεων στο ενεργειακό τοπίο απλώς µε τη λογική της οριακής εναρµόνισης της νοµοθεσίας της µε τις κοινοτικές οδηγίες. Η εφαρµοζόµενη πολιτική για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., ειδικότερα στο πεδίο της ηλεκτροπαραγωγής, δε φαίνεται να συµµερίζεται την αναγκαιότητα θέσπισης Σ.Π.Π. Χαρακτηριστικά, το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο που αλιεύθηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία για την Ελλάδα ήταν ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν απαγορεύει την εφαρµογή του. Επιβάλλεται, λοιπόν, η συµπλήρωση της ισχύουσας µε διατάξεις που να αποτυπώνουν την πολιτική βούληση για ουσιαστική λειτουργία του µηχανισµού. Προφανώς, χρειάζεται να υπάρξει σαφής αναφορά στο χρονοδιάγραµµα που απαιτείται για το σχεδιασµό και την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος. Προς την επιθυµητή κατεύθυνση είναι δεδοµένο ότι θα συµβάλλει ο καθορισµός µακρόπνοου στόχου σχετικά µε τη συµµετοχή των Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό ενεργειακό µίγµα. Αναντίρρητα, ο εν λόγω στόχος είναι φρόνιµο να κυµαίνεται στα επίπεδα των προτάσεων της Ε.Ε. Ένα επιµέρους ζήτηµα, που χρειάζεται να αποσαφηνισθεί νοµοθετικά, είναι το είδος των τεχνολογιών που θα συµµετέχουν. Κρίνεται σκόπιµο να ακολουθηθούν και στο σηµείο αυτό οι κατευθυντήριες κοινοτικές οδηγίες. Λογικά, θα πρέπει να αναµένεται η εξαίρεση των µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικών σταθµών, καθώς θεωρούνται απόλυτα ανταγωνιστικοί ως προς τους συµβατικούς. Εξάλλου, το υπάρχον δυναµικό φαίνεται να έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανάπτυξης, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι αµφισβητούν την περιβαλλοντική τους διάσταση. Θεωρώντας δεδοµένη την εκτίµηση πως η τεχνολογία των Α/Γ πρόκειται σύντοµα να παρουσιάσει ραγδαία εξέλιξη, ίσως απαιτηθούν πρόσθετα µέτρα στήριξης για τις υπόλοιπες τεχνολογίες (µικρά υδροηλεκτρικά, βιοµάζα κ.α.), ώστε ο ανταγωνισµός µε τις Α/Γ να µη σταθεί εµπόδιο στην «απογείωσή» τους. Η δηµιουργία ξεχωριστών αγορών είναι απαγορευτική, καθώς η ελληνική αγορά είναι, ήδη, αρκετά µικρή ως έχει. Περισσότερο ρεαλιστική δείχνει η λύση της έκδοσης για το ίδιο ενεργειακό ποσό διαφορετικού αριθµού Π.Π. ανά τεχνολογία. Η παραγωγική λειτουργικότητα των Σ.Π.Π. απαιτεί την εξασφάλιση ικανοποιητικής ζήτησης Π.Π. Η τελευταία είναι µάλλον απίθανο να επιτευχθεί εθελοντικά, καθώς το ελληνικό καταναλωτικό κοινό δε χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Το ενδεχόµενο επιβολής της υποχρέωσης στους τελικούς καταναλωτές θα πρέπει επίσης να αποκλεισθεί. Η περιορισµένη έκταση της ελληνικής αγοράς υπαγορεύει το δραστικό περιορισµό των λειτουργικών εξόδων. Είναι προφανές ότι τα τελευταία διογκώνονται όταν οι συναλλακτικές και ελεγκτικές διαδικασίες περιλαµβάνουν τους τελικούς χρήστες. Παράλληλα, το πλέον πιθανό για την επόµενη δεκαετία είναι η διατήρηση των σκήπτρων από τη.ε.η. στον τοµέα της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τη Ρ.Α.Ε., ο ουσιαστικός ανταγωνισµός αρχικά θα προέλθει από την είσοδο ιδιωτών προµηθευτών που θα παρέχουν εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια. Από τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιµη η επιβολή της υποχρέωσης στις εταιρείες παροχής, των εισαγωγέων συµπεριλαµβανοµένων. Λόγοι διευκόλυνσης των διαπραγµατεύσεων συνηγορούν στην απεριόριστη διάρκεια των πιστοποιητικών. Τόσο η αποταµίευση όσο και ο δανεισµός Π.Π. είναι χρήσιµο να επιτραπούν, αρκεί να τεθούν περιορισµοί. Για παράδειγµα, στη Μ. Βρετανία προτείνεται η αποταµίευση να επιτρέπεται µέχρι το 50% της υποχρέωσης ενώ ο δανεισµός περιορίζεται στο 5% [5]. Θα ήταν φρόνιµο να αποτραπεί η άµεση διασύνδεση του συστήµατος µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Η εξαρχής αποδοχή Π.Π. από ωριµότερες αγορές είναι πιθανό να προξενήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες για τους «γηγενείς» παίκτες. Άλλωστε, ως χώρα µειονεκτούµε σε ζητήµατα τεχνογνωσίας, έρευνας και ανάπτυξης έναντι των υπολοίπων. Μοιάζει, λοιπόν, φρονιµότερη η 8

9 αναβολή της διασύνδεσης του ελληνικού Σ.Π.Π., µέχρις ότου τοποθετηθούν στέρεες βάσεις, ανθεκτικές στο διεθνή ανταγωνισµό. Σε κάθε περίπτωση, το πληροφοριακό περιεχόµενο των Π.Π. επιβάλλεται να είναι συµβατό µε τα υπόλοιπα της διεθνούς αγοράς. Η ευθύνη για την εποπτεία, την έκδοση πιστοποιητικών, τον έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και γενικότερα του συνόλου των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση του συστήµατος µπορεί κάλλιστα να βαρύνει τα υφιστάµενα θεσµικά όργανα, Ρ.Α.Ε. και.ε.σ.μ.η.ε. Με τον τρόπο αυτό, συµπιέζεται το κόστος διαχείρισης και αποφεύγονται επιπλοκές από ενδεχόµενη σύγχυση αρµοδιοτήτων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το κρίσιµο ζήτηµα των ποινών προτείνεται να αντιστοιχούν στην τρέχουσα τιµή της αγοράς, προσαυξηµένης κατά ένα σηµαντικό ποσοστό. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω αναφορές αποτελούν µία πρώτη προσέγγιση του ζητήµατος, δεν παύουν να εισάγουν προβληµατισµούς σχετικά µε την αποδοτικότητα του µηχανισµού. Η Ρ.Α.Ε. καλείται να διαδραµατίσει κοµβικό ρόλο για την αντιµετώπιση των αναµενόµενων δυσλειτουργιών. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καταλήγοντας, το Σ.Π.Π. αποτελεί έναν καινοτόµο µηχανισµό για την εντατικότερη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ευρωπαϊκό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Η λογική του είναι άµεσα συνυφασµένη µε την απελευθερωµένη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στο βαθµό που εξακολουθεί να επικρατεί διχογνωµία για το αν οι σήµερα εφαρµοζόµενες πρακτικές επιχορηγήσεων για τη στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών σε Α.Π.Ε. είναι συµβατές µε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού. Το Σ.Π.Π. ουσιαστικά απεµπλέκει την οικονοµική στήριξη για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. από αυτή καθ αυτή την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι απαιτήσεις για κρατικές ενισχύσεις µειώνονται, καθώς µέρος τους ικανοποιείται από τις αυτορυθµίσεις της αγοράς. Κρίνεται σκόπιµο να υπογραµµιστεί ότι η θεώρηση του Σ.Π.Π. είναι ακόµη πρόσφατη και πλήθος ζητηµάτων µένει να διευκρινιστεί. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσεται βιβλιογραφία σχετικά µε το ενδεχόµενο συσχέτισης του Σ.Π.Π. µε την κυοφορούµενη αγορά αδειών εκποµπής CO 2 [13], [14], [15]. Εικάζεται ότι η µελλοντική εξέλιξη και ωρίµανση των εθνικών συστηµάτων θα οδηγήσει στη µεταξύ τους διασύνδεση. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, το διαρκώς µεταβαλλόµενο (µε βραδείς, έστω, ρυθµούς) τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την υιοθέτηση πολιτικών δραστικής ανάπτυξης των Α.Π.Ε. Συνοψίζοντας, το Σύστηµα Πράσινων Πιστοποιητικών εκτιµάται ότι µπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο µηχανισµό για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς. Μεσοπρόθεσµα, αναµένεται να εξελιχθεί στον κύριο, αν όχι µοναδικό, µηχανισµό στήριξης. Η σε εύλογο χρονικό διάστηµα υλοποίηση αυτής της διαδικασίας αποτελεί συνάρτηση πολιτικών, οικονοµικών, θεσµικών και, στην τελευταία µόλις θέση, ενεργειακών παραγόντων. Ως εκ τούτου αποµένει να αποδειχθεί στην πράξη πόσο γρήγορα το Σ.Π.Π. θα µπορέσει να βρει ευρύτερη εφαρµογή. 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. European Commission (2001). Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market., European Union. 2. Van Dijk A.L., L.W.M. Beurskens, M.G. Boots, M.B.T. Kaal (2003) Renewable Energy Policies and Market Developments. The REMAC 2000 project, Project report. 3. Lewis, J.O. (1996) Solar building- European Union Research and Development Programmes Solar Energy, Vol.58, pp Guery B.[2001] Energy Policy and energy R&D in EU, Convergence or Divergence? The Shared Analysis Project Essor Europe, Economic Foundations for Energy Policy, Vol. 10, pp Meyer Niels I., V. Nielsen (2001) Synthesis of RECerT country reports. The European Electricity Certificate Trading Project (RECerT), Project Report. 6. Schaeffer G.J., M.G. Boots, J.W. Martens, M. Voogt, (1999) A new market-based incentive scheme for renewable energy: Introduction and analysis., Energy Research Centre of the Netherlands (ECN). 7. Espey S., (2001) Renewables portfolio standard: a means for trade with electricity from renewable energy sources Energy Policy, Vol. 29 (7), pp Puopolo G., R. Croce (2002) Green Certificates in Italy, (www.eco-web.com). 9. Eurelectric (2000) Market Mechanisms for Supporting Renewable Energies: Tradable RES Certificates, (www.eurelectric.org). 10. Union of Concerned Scientists (1999a) Powerful Solutions: 7 ways to switch America to Renewable Electricity, (www.ucsusa.org). 11. Schaeffer G. J., M.G. Boots, Τ. Anderson, C. Mitchell, C. Timpe, M. Cames (2000) Options for Design of Tradable Green Certificate Systems., Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) 12. Morthorst P. E. (2000) Interactions of a tradable green certificate market with a tradable permits market, Proc. Int. Conf. EWEC 2001, Elsevier Science Ltd. 13. Schaeffer G. J., M.G. Boots, T. Anderson, C. Mitchell, C. Timpe, M. Cames (1999b) The Implications of Tradable Green Certificates for the Deployment of Renewable Electricity, Energy Research Centre of the Netherlands (ECN). 14. Fristrup P. (2002) Some challenges related to introducing tradable green certificates Energy Policy Vol. 30(15), pp Papadopoulos Α.M. (2001) Reducing CO2 emissions and deregulating the electricity sector in Europe: A contradictory development Global Nest Vol. 3, pp

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων

Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων Διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες ηλεκτροκινητήρων της Ευρώπης μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος της ενέργειας Οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Δούρος Βαγγέλης ΕΥ0619 Μπαχάς Κωνσταντίνος ΕΥ0614 Γιαννακού Ιωάννης Μ30610

Δούρος Βαγγέλης ΕΥ0619 Μπαχάς Κωνσταντίνος ΕΥ0614 Γιαννακού Ιωάννης Μ30610 Δούρος Βαγγέλης ΕΥ0619 Μπαχάς Κωνσταντίνος ΕΥ0614 Γιαννακού Ιωάννης Μ30610 Επισκόπηση Αγοράς Ενέργειας άνα τον Κόσμο Το παράδειγμα της Καλιφόρνια και οι συνέπειές του στην ρύθμιση ενέργειας Η Αγορά Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.»

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» «Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Η οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΕ 2020 Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 ηµόσια Συζήτηση Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου Εισαγωγή στη συζήτηση Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Νοε 2010 ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 0 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Green Procurement in Europe. Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ Green Electricity

Buy Smart+ Green Procurement in Europe. Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ Green Electricity Buy Smart+ Green Procurement in Europe Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ Green Electricity it Περιεχόμενα Γενικό Πλαίσιο Ετικέτες Συσκευές Ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην EΕ-27, 1990 2008 Πηγή: EEA 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενέργεια και Περιβάλλον στα νησιά - Πολιτικές για ένα ευφυές ενεργειακά νησί- Αναφορά στην Κρήτη ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΕΕ/Τ Κ Ηράκλειο 24-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο μετασχηματιστικών αλλαγών προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ενισχύοντας την Ανάπτυξη του Τομέα Ενέργειας Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα