Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών"

Transcript

1 Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/ ) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη και εμποπία νωπών οπωπολασανικών - Ενδείξειρ επί ηηρ ζςζκεςαζίαρ 1. Η εκπνξία θαη δηαθίλεζε λσπψλ νπσξνιαραληθψλ δηέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Α ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 543/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Ινπλίνπ 2011 (ΔΔ L 157 ηεο , ζ. 1), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δμαηξέζεηο θαη παξεθθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο επηηξέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ. 2. Καηά ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε λσπψλ νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ή ρνλδξεκπφξσλ ή ιηαλνπσιεηψλ γηα εγρψξηα νπσξνιαραληθά, θαη κεηαμχ εηζαγσγέσλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ρνλδξεκπφξσλ ή ιηαλνπσιεηψλ γηα πξνεξρφκελα απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο νπσξνιαραληθά, ηνπνζεηνχληαη επί ησλ εκπνξηθψλ ζπζθεπαζηψλ (ζάθνη, θηβψηηα, ηειάξα, θινχβεο θιπ.) θαζψο θαη επί φισλ ησλ εθδηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ νη ελδείμεηο επηζήκαλζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 543/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δηδηθά γηα ηα εγρψξηα νπσξνιαραληθά, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν ηφπνο παξαγσγήο θαη γηα ην είδνο παηάηεο, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε πνηθηιία. 3. Γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη ζε κεηαθνξηθφ κέζν (ηππνπνηεκέλα λσπά νπσξνιαραληθά) ζε κεγάινπο πεξηέθηεο (πνπ κε ΚΤΑ ηνπ ΤΠΑΝ θαη ΤΠΑΑΣ ζα θαζνξηζζεί ην κέγηζην βάξνο αλά πξντφλ), νη ελδείμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην εκπφξεπκα ή ζε δειηίν ην νπνίν ηνπνζεηείηαη επθξηλψο ζην εζσηεξηθφ ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 4. Δηδηθά γηα ηα πξντφληα ηνπ παξαθάησ πίλαθα (Α), αλαγξάθεηαη επί ησλ εκπνξηθψλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εθδηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ, πέξαλ ησλ ελδείμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο θαη ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΠΙΝΑΚΑ (Α) (α). Μήια (β). Δζπεξηδνεηδή (γ). Αθηηλίδηα (δ). Μαξνχιηα, θαηζαξά αληίδηα θαη πιαηχθπιια αληίδηα (ε). Ρνδάθηλα θαη Νεθηαξίληα (ζη). Αριάδηα (δ). Φξάνπιεο

2 (ε). Γιπθέο πηπεξηέο (ζ). Δπηηξαπέδηα ζηαθχιηα (η). Σνκάηεο (ηα). Παηάηεο (ηβ). Κξεκκχδηα 5. Πξνθεηκέλνπ γηα εγρψξηα λσπά νπσξνιαραληθά, ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο γηα ηα πξντφληα ηνπ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εθάζηνηε ηειηθφ ζπζθεπαζηή θαη πεξηιακβάλεη: (α) Σνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ εκπφξνπ νπσξνθεπεπηηθψλ ή ηνπ παξαγσγνχεκπφξνπ ηνπ Μεηξψνπ Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ (ΜΔΝΟ) ηνπ Καλ 543/2011 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί (πρgr000126α ) θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ν θσδηθφο ηνπ εκπφξνπ Σππνπνηεηή κε ηνλ νπνίν ζπλεβιήζε γηα λα ηππνπνηήζεη ηα πξντφληα ηνπ (β) Σνλ αχμνληα αξηζκφ (Α/Α) εγγξαθήο εκέξαο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ηνπ εθάζηνηε ηειηθνχ ζπζθεπαζηή απφ ηνλ νπνίν ηεξείηαη. Όπνπ ηειηθφο ζπζθεπαζηήο είλαη απηφο πνπ ζπζθεπάδεη ηα πξντφληα θαηά ηνλ ηξφπν πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. (γ) Σελ εκεξνκελία εγγξαθήο - παξαιαβήο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ηνπ εθάζηνηε ηειηθνχ ζπζθεπαζηή. Η εγγξαθή ηεο εκεξνκελίαο γίλεηαη κε εμαςήθην αξηζκφ ζηνλ νπνίν ηα δχν πξψηα ςεθία αληηζηνηρνχλ ζηελ εκέξα, ηα δχν επφκελα ζην κήλα θαη ηα ηειεπηαία δχν ςεθία ζην έηνο. 6. Πξνθεηκέλνπ γηα εηζαγφκελα νπσξνιαραληθά, ν αξηζκφο παξηίδαο εηζαγσγήο γηα ηα πξντφληα ηνπ ΠΙΝΑ-ΚΑ (Α) ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εθάζηνηε έκπνξν - εηζαγσγέα θαη ζε πεξίπησζε ζπζθεπαζίαο ή αλαζπζθεπαζίαο, απφ ηνλ ηειηθφ ζπζθεπαζηή θαη πεξηιακβάλεη: (α) Σνλ αξηζκφ κεηξψνπ (ΜΔΝΟ) ηνπ εηζαγσγέα παξαιήπηε. (β) Σνλ αχμνληα αξηζκφ (Α/Α) εγγξαθήο εκέξαο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ. (γ) Σελ εκεξνκελία εγγξαθήο-παξαιαβήο ζην ΒΙΒΛΙΟ ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ. Η εγγξαθή ηεο εκεξνκελίαο γίλεηαη κε εμαςήθην αξηζκφ ζηνλ νπνίν ηα δχν πξψηα ςεθία αληηζηνηρνχλ ζηελ εκέξα, ηα δχν επφκελα ζηνλ κήλα θαη ηα ηειεπηαία δχν ςεθία ζην έηνο. 7. Ο εηζαγσγέαο παξαιήπηεο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη πξνεθηππσκέλεο πηλαθίδεο ή απηνθφιιεηεο εηηθέηεο κε ηηο ελδείμεηο γηα ηα εηζαγφκελα νπσξνιαραληθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηηο νπνίεο: (α) ηνπνζεηεί επί ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξηθψλ ζπζθεπαζηψλ ή ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαζπζθεπαζία πνπ ν ίδηνο δηελεξγεί, θαη ζπκπιεξψλεη, πέξαλ ησλ άιισλ ελδείμεσλ, θαη κφλν γηα ηα πξντφληα ηνπ αλσηέξσ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ηνλ αξηζκφ παξηίδαο εηζαγσγήο, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία φπνπ πξνβιέπεηαη απηή θαη ηελ πνηθηιία. Η πνηθηιία δελ αλαγξάθεηαη γηα ην είδνο θξεκκχδηα. (β) παξέρεη ζπκπιεξσκέλεο ζην ζπζθεπαζηήξην, φηαλ απηφ αγνξάδεη ή ζπζθεπάδεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εκπφξνπ - εηζαγσγέα, θαη ην ζπζθεπαζηήξην ηηο ηνπνζεηεί ζηηο λέεο ζπζθεπαζίεο ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ, πέξαλ ησλ άιισλ ελδείμεσλ, θαη κφλν γηα ηα πξντφληα ηνπ αλσηέξσ ΠΙΝΑΚΑ (Α), ηνλ αξηζκφ παξηίδαο παξαγσγήο, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία, φπνπ πξνβιέπεηαη απηή θαη ηελ πνηθηιία. Η πνηθηιία δελ αλαγξάθεηαη γηα ην είδνο θξεκκχδηα. 8. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε αθαίξεζε ή ε θαηαζηξνθή ησλ παξαπάλσ πηλαθίδσλ-εηηθεηψλ θαζψο θαη ε αιινίσζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ επί απηψλ ελδείμεσλ.

3 9. ηηο ζπζθεπαζίεο παηάηαο επηηξέπεηαη ε χπαξμε μέλσλ πιψλ (ρψκα θ.ιπ.) κέρξη πνζνζηφ 1,5% ζην θαζαξφ βάξνο ηνπο. 10. ηνπο παξαβάηεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά πξφζηηκα σο θάησζη: α) Γηα ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζήκαλζε ησλ εκπνξηθψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ηνπ πίλαθα Α, ηξεηο ρηιηάδεο επξψ ( 3.000) αλά θσδηθφ πξντφληνο. β) Γηα ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζήκαλζε ησλ εκπνξηθψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ ινηπψλ πιελ ηνπ Πίλαθα Α λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ρίιηα επξψ ( 1.000) αλά θσδηθφ πξντφληνο. γ) Με αλαγξαθή ή ειιηπήο αλαγξαθή ελδείμεσλ ζηα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ηνπ πίλαθα Α, δχν ρηιηάδεο επξψ ( 2.000). δ) Με αλαγξαθή ή ειιηπήο αλαγξαθή ελδείμεσλ ζηα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο ησλ ινηπψλ πιελ ηνπ Πίλαθα Α λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ηνπ πίλαθα Α, ρίιηα επξψ ( 1.000). ε) Με ηήξεζε βηβιίνπ ηρλειαζηκφηεηαο γηα ηα πξντφληα ηνπ πίλαθα Α δπν ρηιηάδεο επξψ ( 2.000). ζη) Διιηπήο ηήξεζε βηβιίνπ ηρλειαζηκφηεηαο γηα ηα πξντφληα ηνπ πίλαθα Α ρίιηα επξψ (1.000 ) δ) γηα ηηο ινηπέο παξαβάζεηο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πεληαθφζηα επξψ ( 500) γηα θάζε κηα παξάβαζε. Άπθπο 39 Ειδικόηεπερ διαηάξειρ καηά ηη διάθεζη ηων νωπών οπωπολασανικών 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, απαγνξεχεηαη απνιχησο ε αλάκεημε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαζψο θαη δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ή δηαθνξεηηθψλ πνηνηήησλ ηνπ ίδηνπ είδνπο ζε θάζε ζηάδην ρνλδξηθήο θαη ζηε ιηαληθή πψιεζε φισλ ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ. Δίλαη αλεθηή ε απφθιηζε έσο πνζνζηφ 10% ζε πξντφληα πνπ πσινχληαη απνθιεηζηηθά ζηηο πξνζήθεο ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη δελ είλαη ζε θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο. 2. Δπηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζπζθεπαζηψλ θαζαξνχ βάξνπο 5 θηιψλ ή κηθξφηεξνπ πνπ πεξηέρνπλ κείγκαηα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ νπσξνιαραληθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: (α) ηα πξντφληα είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, (β) θάζε πξντφλ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ είδνπο ή, εάλ δελ ππάξρνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο, κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 543/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, (γ) ζηε ζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 543/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη, εηδηθά γηα ηα πξντφληα ηνπ πίλαθα (Α), ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο ηνπ θαζελφο απφ απηά. Δάλ ηα νπσξνιαραληθά πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα κείγκα είλαη θαηαγσγήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ, νη πιήξεηο νλνκαζίεο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε κία απφ ηηο θαησηέξσ ελδείμεηο θαηά πεξίπησζε: - «κείγκα νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ρψξεο ΔΔ» - «κείγκα νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ» - «κείγκα νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ρψξεο ΔΔ θαη απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ» 3. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο, επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζπζθεπαζηψλ πνπ πεξηέρνπλ

4 κείγκαηα ηνπ ίδηνπ είδνπο νπσξνιαραληθψλ αιιά δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 543/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. ηνπο ρψξνπο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Λατθψλ Αγνξψλ, ππαίζξησλ πσιεηψλ - ζηάζηκσλ ή πιαλνδίσλ-, δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αγνξψλ θιπ.), αλεμάξηεηα ηνπ αλ ε πψιεζε ηνπο γίλεηαη απεπζείαο απφ ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ή απφ πάγθνπο ή ζε επψλπκεο θαη θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο ζηνπο ρψξνπο έθζεζεο πξνο πψιεζε, γηα θάζε είδνο ρσξηζηά, ηνπνζεηείηαη ή αλαξηάηαη πηλαθίδα πψιεζεο ζε εκθαλέο ζεκείν νξαηή απφ ηνλ θαηαλαισηή, ζηελ νπνία κε επαλάγλσζηα θαη επδηάθξηηα γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 543/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ε ηηκή αλά κνλάδα πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Δηδηθά γηα ηα πξντφληα ηνπ Πίλαθα (Α) αλαγξάθεηαη επηπιένλ ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο φπσο αλαγξάθεηαη επί ησλ αληίζηνηρσλ ζπζθεπαζηψλ θαη παξαζηαηηθψλ. Γηα ηα εγρψξηα νπσξνιαραληθά, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν ηφπνο παξαγσγήο θαη γηα ην είδνο παηάηεο, αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε πνηθηιία. 5. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000) γηα θάζε κία παξάβαζε. Άπθπο 40 Παπαζηαηικά διακίνηζηρ και εμποπίαρ νωπών οπωπολασανικών - ενδείξειρ 1. Κάζε επηηεδεπκαηίαο (ζπζθεπαζηήο, ρνλδξέκπνξνο ή ιηαλνπσιεηήο) πνπ αγνξάδεη απφ παξαγσγφ ή άιιν επηηεδεπκαηία λσπά νπσξνιαραληθά εθδίδεη - θαηέρεη φια ηα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο, πνπ πξν-βιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πσιήζεσλ θαη ηα επηδεηθλχεη ζηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 2. Κάζε επηηεδεπκαηίαο (ζπζθεπαζηήο, ρνλδξέκπνξνο ή ιηαλνπσιεηήο) πνπ πσιεί λσπά νπσξνιαραληθά γηα ινγαξηαζκφ παξαγσγνχ ή άιινπ επηηεδεπκαηία (κε πξνκήζεηα) εθδίδεη, κεηά ην πέξαο ησλ πσιήζεσλ, εθθαζάξηζε ζχκθσλα ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. 3. ηα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο λσπψλ νπσξνιαραληθψλ πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ αλαγξάθνληαη, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη, θαη νη θαησηέξσ ελδείμεηο: α. ε πνηθηιία θαη ε πνηνηηθή θαηάηαμε καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο β. ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ παξαγσγνχ γηα ηα είδε πνπ δελ ππάγνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Α ηνπ άξζξνπ 38. γ. ν ηφπνο παξαγσγήο γηα ηα εγρψξηα θαη ηα ελδνθνηλνηηθά νπσξνιαραληθά θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο (ρψξα θαηαγσγήο) γηα ηα εηζαγφκελα. δ. ν αξηζκφο παξηίδαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο ηνπ ΠΙΝΑΚΑ Α ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 4. ηνπο παξαβάηεο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 38. Άπθπο 41 Διακίνηζη νωπών οπωπολασανικών με ΔΥ μεηαθοπικά μέζα 1. Παξαγσγνί θαη επηηεδεπκαηίεο πνπ δηαθηλνχλ λσπά νπσξνιαραληθά κε Γ.Υ. κεηαθνξηθά κέζα απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ζηνπο ηφπνπο θαηαλάισζεο ππνρξενχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο λα θαηέρνπλ καδί κε ηα παξαζηαηηθά δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο θαη ηελ αληίζηνηρε

5 θνξησηηθή κεηαθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Άπθπο 42 Ηπηημένη παπαγωγή 1. Δπηηεδεπκαηίεο (ζπζθεπαζηέο, ρνλδξέκπνξνη ή ιηαλνπσιεηέο) πνπ αγνξάδνπλ απφ παξαγσγνχο λσπά νπσξνιαραληθά πξηλ ηελ ζπγθνκηδή ηνπο (εξηεκελε παξαγσγή) ππνρξενχληαη ζηελ θαηάξηηζε ζπκθσλεηηθνχ ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε πξνβιεπφκελε παξαγσγή, ε ηηκή αγνξάο θαη ε ζπλνιηθή αμία απηήο. 2. Σν παξαζηαηηθφ αγνξάο ηεο εξηεκέλεο παξαγσγήο εθδίδεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Σν ελ ιφγσ ζπκθσλεηηθφ επηζπλάπηεηαη ζην παξαζηαηηθφ αγνξάο. 3. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ ( 1.000). Άπθπο 43 Επιζήμανζη ζε ξενόγλωζζερ ενδείξειρ 1. Νσπά θξνχηα ηππνπνηεκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηα νπνία δελ εμήρζεζαλ, κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, σο έρνπλ θαη κε ηηο μελφγισζζεο ελδείμεηο, κε ηηο νπνίεο είλαη επηζεκαζκέλα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πθίζηαηαη πηλαθίδα απφ ηελ νπνία κπνξεί λα ελεκεξσζεί ν θαηαλαισηήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Άπθπο 44 Διαδικαζία αποηίμηζηρ ζςναλλαγών μεηαξύ παπαγωγών και επιηηδεςμαηιών 1. Η απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ πψιεζε λσπψλ νπσξνιαραληθψλ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη επηηεδεπκαηηψλ (ζπζθεπαζηήξηα, ρνλδξέκπνξνη) γηα θάζε είδνο λσπνχ νπσξνιαραληθνχ γίλεηαη: α. είηε πξηλ ηε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ζην ζχλνιν ηεο πσιεζείζαο πνζφηεηαο. β. είηε κεηά ηε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο δηαθξηηά θαηά θαηεγνξία θαηάηαμεο ηνπ ζπλφινπ ηεο πσιεζείζαο πνζφηεηαο.

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα