ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υποδομές για την άσκηση δραστηριοτήτων 8 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Βασική διάρθρωση των υπηρεσιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. 27 Διοίκηση και Διεύθυνση 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Προσωπικό Κόστος μισθών 37 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Πάγια Περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις 42 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Τιμολογιακή Πολιτική Απολογιστικά στοιχεία 51 δραστηριοτήτων από παραγωγή έως διάθεση νερού 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Κύκλος Εργασιών 59 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου - Πορεία μετοχής ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕΙΣ 97 Ισολογισμός, Προσάρτημα, Λογ/σμός Εκμετάλλευσης Αριθμοδείκτες, Ταμιακές ροές, Αντληθέντα κεφάλαια 1

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση από τους επενδυτές της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η σύνταξη του παρόντος ενημερωτικού δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 16 της 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των σχετικών εδαφίων του παραρτήματος Α του ΠΔ 348/85. Υπεύθυνος για την σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του Ενημερωτικού Δελτίου είναι ο κ. Λάζαρος Καρίκας, Διευθυντής Οικονομικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του δηλώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, ή απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει ανακριβές το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών. Δεν εκκρεμούν σε βάρος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Οικονομική της Κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικές πληροφορίες Η εταιρία με την επωνυμία «Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. (εφεξής η Εταιρία ή Ε.Υ.Α.Θ.), ιδρύθηκε το 1998 (Νόμος 2651/ (Φ.Ε.Κ. Α' 248/ ) και προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιριών «Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Ε.) και «Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η μετατροπή των ΝΠΔΔ ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες. Είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ. Διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, "περί Ανωνύμων Εταιριών" (ΦΕΚ 135 Τ.Α.) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ.Β (ΦΕΚ 169/Τ.Α.) καθώς και από τον Ν. 3016/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002. Τελεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας - Οικονομικών και Μακεδονίας Θράκης, η δε διάρκεια της ορίσθηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου Το Καταστατικό της εγκρίθηκε με την Αρ.ΕΓΑ/606/ (ΦΕΚ 989/ ) απόφαση και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 41913/06/B/98/32 Η έδρα της Εταιρίας είναι στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Εγνατίας 127 στην Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54635, τηλ Στους σκοπούς της Εταιρίας περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων: Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχέτευσης. Η εκμετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων. 3

4 Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως μέσω των δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης. Η παραγωγή, ιδίως με την εκμετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο νόμου. Ο κωδικός με τον οποίο οι δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνονται στη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) είναι για μεν τις Υπηρεσίες ύδρευσης ο 41, για δε τις Υπηρεσίες αποχέτευσης ο 90. Περιοχή δραστηριότητας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και επέκτασή της. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 2937/2001, η χωρική αρμοδιότητα της Εταιρίας, εντός της οποίας δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Εύοσμου, Σταυρούπολης, Πανοράματος, καθώς και η βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, η χωρική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαιρείται σε πέντε περιοχές: Η «Περιοχή Α» περιλαμβάνει τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Καλαμαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Διαβατών, Ελευθερίου Κορδελιού, Εύοσμου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου, στα διαμερίσματα Ιωνίας και Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας. Η «Περιοχή Β» περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των ποταμών Γαλλικού και Αξιού μέχρι τη θάλασσα, στην οποία περιλαμβάνεται η βιομηχανική ζώνη της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, τα διαμερίσματα Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυρας του Δήμου Αγ. Αθανασίου και τα διαμερίσματα Χαλάστρας και Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας. 4

5 Η «Περιοχή Γ» περιλαμβάνει τη ζώνη των υψωμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα Διαμερίσματα Ασβεστοχωρίσυ, Εξοχής, Φιλύρου του Δήμου Χορτιάτη. Η «Περιοχή Δ» εκτείνεται από τους Δήμους Καλαμαριάς και Πανοράματος μέχρι τα δημοτικά λουτρά Σέδες και μέχρι το αεροδρόμιο της Μίκρας και περιλαμβάνει τη Βιομηχανική περιοχή και τα Διαμερίσματα Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, και Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και το Διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών. Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόμιο της Μίκρας και τα διαμερίσματα Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων της Αγ.Παρασκευής μέχρι τη θάλασσα και περιλαμβάνει τα Διαμερίσματα Αγ. Τριάδας, Περσίας, Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού και τα διαμερίσματα Ν. Μηχανιώνας, Εμβόλου, Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας. Η Εταιρία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο και την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων μπορεί να αναλάβει το υφιστάμενο δίκτυο OTA που βρίσκεται σε μια από τις παραπάνω περιοχές και την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο Δήμο. Η Εταιρία με σύμβαση που υπογράφεται με τον οικείο Δήμο, την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας - Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ και Μακεδονίας - Θράκης και μπορεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε περιοχή ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των παραπάνω περιοχών. Σκοπός και εξέλιξη της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Κύριος σκοπός του νέου φορέα είναι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η συλλογή και επεξεργασία των αστικών αποβλήτων και βιομηχανικών λυμάτων. Ακόμη, στους σκοπούς της Εταιρίας, είναι ο σχεδιασμός του επενδυτικού προγράμματος που της έχει ανατεθεί για την πενταετία , βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου κατά την εισαγωγή στο ΧΑΑ, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι επενδύσεις να έχουν εύλογο ανταποδοτικό χαρακτήρα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών αλλά και της Εταιρίας. Πριν την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το Ελληνικό Δημόσιο ήταν κατά 100%, ο αποκλειστικός μέτοχος της Εταιρίας με μια ονομαστική μετοχή. Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) με τις 563/ και 605/ αποφάσεις της, αποφάσισε την εισαγωγή της Εταιρίας στο ΧΑΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε με έκδοση μετοχών και την εν συνεχεία πώληση , 5

6 που προήλθαν από αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου και εκ των αρχικά υφισταμένων μετοχών κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου. Κατά την εισαγωγή της, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2937/ , το κύριο μέρος των Παγίων Περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μεταφέρθηκε κατά κυριότητα στο νεοσυσταθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» άνευ ανταλλάγματος. Με σύμβαση διαρκείας 30 ετών, που υπογράφηκε στις , μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χορηγήθηκε στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της. Με την ίδια σύμβαση η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων οφείλει να παρέχει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της (καταναλωτών), η δε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να λαμβάνει μέριμνα για την ορθολογική χρήση του πωλουμένου ύδατος και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη μείωση των διαρροών και απωλειών, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης και ανακατασκευής του δικτύου διανομής της Ύδρευσης. Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας Όπως προκύπτει από την περιγραφή του καταστατικού σκοπού της Εταιρίας, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει τις εξής κύριες λειτουργίες: την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές της μέσω του δικτύου ύδρευσης, την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ακαθάρτων μέσω του δικτύου αποχέτευσης, και την οικονομική εκμετάλλευση των δυο αυτών υπηρεσιών και των δικτύων τους. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης περιλαμβάνει την παροχή πόσιμου νερού κατάλληλης ποιότητας για κατανάλωση στα νοικοκυριά, στους δήμους και για κοινωφελείς χρήσεις (π.χ. πότισμα δημόσιων χώρων), την παροχή νερού για βιομηχανικές χρήσεις και την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού για πυρόσβεση. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε με ένα σύνολο επί μέρους υδραυλικών και άλλων έργων και λειτουργιών που ανήκουν σε τρία διακεκριμένα μεταξύ τους τμήματα: Εξωτερικά υδραγωγεία και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. Εγκαταστάσεις σε δίκτυα διανομής πόσιμου νερού. Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης περιλαμβάνει τη συλλογή, μέσω των δικτύων υπονόμων, τη μεταφορά, τον καθαρισμό στα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και την εν 6

7 συνεχεία διάθεση στο φυσικό περιβαλλόντων υγρών αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων της μείζονος περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία συλλέγει το σύνολο των απαιτούμενων ποσοτήτων ακατέργαστου ύδατος από 112 υπόγειες πηγές που βρίσκονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια της πόλης. Οι κυριότερες υπόγειες πηγές βρίσκονται στο Καλοχώρι, Σίνδο, Νάρρες, Αξιό και Αρραβησσό, που μαζί με τον ποταμό Αλιάκμονα, δίδουν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Το νερό μέσω των αντλιοστασίων Δενδροποτάμου, Διαβατών, Σίνδου και Ιωνίας αποθηκεύεται σε 12 δεξαμενές και διοχετεύεται στους καταναλωτές μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων μήκους χιλιομέτρων περίπου. Για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει σήμερα, κατά μέγιστο, τα m 3 και κατ' ελάχιστον τα m 3 νερoύ, ημερησίως. Η οικονομική εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαμβάνει την καταμέτρηση της κατανάλωσης ύδατος, την τιμολόγηση και είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης, την είσπραξη των τελών αποχέτευσης, και γενικά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών της. Τα υδρευόμενα ακίνητα ανέρχονται σε περίπου που αντιστοιχούν σε περίπου ατόμων. Το 99% των καταναλωτών είναι οικιακοί χρήστες, οι οποίοι καταναλώνουν τα 2/3 της τιμολογούμενης ποσότητας νερού. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται βάσει της από Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι (α) τα έργα υδροληψίας, (β) τα εξωτερικά υδραγωγεία με τις γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, (γ) τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές και (δ) το δίκτυο διανομής με τους αγωγούς και τα υδρόμετρα. ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υδροφορέας Πάικου Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χρησιμοποιεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης το καρστικό σύστημα του υδροφορέα του όρους Πάικου και συγκεκριμένα τη θέση εκφόρτισης αυτού στο χώρο των πηγών Αραβησσού. Η υδροληψία των πηγών Αραβησσού περιλαμβάνει δύο φρέατα τροφοδοσίας με φυσική ροή, ένα φρέαρ (πηγάδα) τροφοδοσίας με άντληση και 10 υδρογεωτρήσεις εκμετάλλευσης, οι οποίες με άντληση, μέσω αγωγών σύνδεσης, τροφοδοτούν το υδραγωγείο Αραβησσού. Η λαμβανόμενη παροχή από τις υδροληψίες περιοχής πηγών Αραβησσού κυμαίνεται μεταξύ m 3 /ημέρα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις κάθε έτους. Ποταμός Αλιάκμονας Το έργο ξεκινά από τη θέση Βαρβάρες, 40 περίπου χιλιόμετρα από τις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα. Με την ενωτική διώρυγα το νερό μεταφέρεται με ελεύθερη ροή μέχρι τον Αξιό σε μήκος 50 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια με το σίφωνα του Αξιού, μήκους 1,5 χιλιομέτρου και κλειστό αγωγό μήκους 8,5 χιλιομέτρων, μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο της Σίνδου. Από εκεί προωθείται με αντλίες, μέσω αγωγού μήκους 4,7 χιλιομέτρων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (διυλιστήρια). Στα διυλιστήρια ακολουθείται μια πολύπλοκη διαδικασία καθαρισμού μέσα από κλίνες καθίζησης, άμμου, φίλτρα άνθρακα, οζόνωση, χλωρίωση κλπ που εξασφαλίζει την υψηλή του ποιότητα. 8

9 Το καθαρό πόσιμο νερό καταλήγει σε μια δεξαμενή χωρητικότητας κυβικών μέτρων και διανέμεται μέσω αγωγών, μήκους 36 χιλιομέτρων, στις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης, Διαβατών, Εύοσμου, Πολίχνης, Νεάπολης, Βλατάδων, Τούμπας και Καλαμαριάς καθώς και στη ΒΙΠΕΘ. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υδροφορέας Καλοχωρίoυ Η ποσότητα νερού που λαμβάνεται σήμερα από τον υδροφορέα Καλοχωρίου είναι μηδενική λόγω του μεγάλου υποβιβασμού της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και του φαινομένου των καθιζήσεων του εδάφους. Υδροφορέας Σίνδου Η ποσότητα νερού που μπορεί να ληφθεί από τον υδροφορέα περιοχής Σίνδου μέσω 26 υδρογεωτρήσεων είναι της τάξης των m 3 ημερησίως. Το νερό μέσω του υδραγωγείου Σίνδου φθάνει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, αφού προηγουμένως περάσει από τη δεξαμενή καθίζησης. Σήμερα, λόγω της λειτουργίας του διυλιστηρίου, οι γεωτρήσεις δεν λειτουργούν αλλά συντηρούνται συστηματικά και βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Υδροφορέας περιοχής Αξιού Στην ευρύτερη περιοχή Αξιού (περιοχές Γέφυρας, Ν. Χαλκηδόνας και Ελεούσας) υπάρχουν συνολικά 45 υδρογεωτρήσεις εκμετάλλευσης και η συνολικά λαμβανόμενη παροχή είναι της τάξης των m 3 ημερησίως. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Αξιού έχουν ανορυχθεί 8 υδρογεωτρήσεις και στην περιοχή Ν. Χαλκηδόνας 21. Όσον αφορά στην περιοχή Ελεούσας υπάρχουν 6 υδρογεωτρήσεις από τις οποίες αντλείται η περιορισμένη παροχή των βαθέων υδροφόρων στρωμάτων, τα οποία δίδουν νερό κατάλληλο για ύδρευση. Τα ανώτερα υδροφόρα στρώματα μπορούν να αποδώσουν επί πλέον ποσότητα νερού της τάξης των m 3 ημερησίως. Υδροληψία Περιοχής Νάρρες επί του Γαλλικού Ποταμού Η υδροληψία περιοχής Νάρρες βρίσκεται εντός της κοίτης του Γαλλικού ποταμού και αποτελείται από τα (3) φρεάτια υδροσυλλογής με οριζόντιες γεωτρήσεις ακτινωτές, καθώς και από επτά (7) κατακόρυφες αβαθείς υδρογεωτρήσεις. Στην περιοχή Κοινότητας Μεσαίου ανορύχθηκε και μία υδρογεώτρηση μεγάλου βάθους, η οποία όμως δεν απέδωσε μεγάλη παροχή και χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό της επιφανειακής παροχής με αγωγό που κατασκευάστηκε από τη γεώτρηση μέχρι την περιοχή υδροληψίας. 9

10 Η παροχή που μπορεί να ληφθεί από την υδροληψία Νάρρες μεταβάλλεται από m 3 την ημέρα έως m 3 την ημέρα, αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που σημειώνονται κάθε χρονιά. Σήμερα οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε ετοιμότητα. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υδροληψία Πηγών Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη Η παροχή των πηγών της Αγίας Παρασκευής στο Χορτιάτη, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υδροδότηση του Νοσοκομείου Γ.Παπανικολάου και των στρατοπέδων περιοχής Χορτιάτη και του Δ.Δ. Χορτιάτη. Υδροληψία Χαριλάου Περιοχής Χορτιάτη Πρόκειται για έργο υδροληψίας που ανήκει στην παλαιά εταιρία «Χαριλάου», το οποίο μισθώνει σήμερα η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και λαμβάνει παροχή που κυμαίνεται μεταξύ 400 m 3 την ημέρα m 3 την ημέρα, αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που σημειώνονται στην περιοχή. Η ως άνω παροχή χρησιμοποιείται για την υδροδότηση του Πανοράματος (μέσω αντλιοστασίου και αγωγού ωθήσεως ενισχύεται η δεξαμενή Πανοράματος χωρητικότητας 400m 3 ). Υδροληψία Πεδινής Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης Στην πεδινή περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης (Περιοχές Μίκρας - Ρυσίου) υπάρχουν 6 υδρογεωτρήσεις, οι οποίες αποδίδουν συνολικά παροχή m 3 ανά ημέρα. Η παροχή αυτή χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της δεξαμενής Καλαμαριάς. Σήμερα, οι ως άνω υδρογεωτρήσεις βρίσκονται σε ετοιμότητα. Γεωτρήσεις - Εγκαταστάσεις υδροληψίας Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και η Βιομηχανική της περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) υδροδοτούνται σήμερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού-Αξιού και από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης υδροδοτείται σήμερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού Αξιού και το διυλιστήριο, ενώ τα υδραγωγεία Νάρρες, Σίνδου και Καλοχωρίου είναι σε ετοιμότητα. Στη συνέχεια δίδεται σύντομη περιγραφή των υδραγωγείων αυτών καθώς και των διασυνδέσεων τους: 10

11 Υδραγωγεία Αραβησσού - Αξιού Το Υδραγωγείο Αραβησσού έχει μήκος 56 χλμ. περίπου και μεταφέρει με βαρύτητα το νερό του υδροφορέα περιοχής Πάϊκου στη Θεσσαλονίκη. Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή του νερού γίνεται με άντληση μέσω δέκα (10) γεωτρήσεων και σε περίπτωση μεγάλης παροχής του υδροφορέα η παροχή ενισχύεται με φυσική ροή προς το κεντρικό φρεάτιο υδροσυλλογής. Η κατασκευή του υδραγωγείου Αραβησσού ολοκληρώθηκε το έτος 1978 και έκτοτε λειτουργεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο αγωγός μεταφοράς του υδραγωγείου είναι κατασκευασμένος από προεντεταμένο σκυρόδεμα και από χαλυβδοσωλήνα. Το νερό του υδραγωγείου Αραβησσού καταλήγει στο κεντρικό Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου. Το υδραγωγείο Αξιού, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1976, συνδέεται με το υδραγωγείο Αραβησσού μέσω δικλείδων. Ο αγωγός μεταφοράς του υδραγωγείου Αξιού είναι κατασκευασμένος από αμιαντοσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 800 χιλ. και έχει μήκος 14,7 χιλιόμετρα. Το υδραγωγείο Αξιού συγκεντρώνει το νερό που αντλείται από τις υδρογεωτρήσεις Ελεούσας και περιοχής Γέφυρας Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σε μήκος μ., παράλληλα με τον αγωγό της Αραβησσού, ενισχύοντας τη διοχετευτικότητα του υδραγωγείου Αραβησσού. Στα υδραγωγεία Αραβησσού-Αξιού καταλήγει και το νερό των υδρογεωτρήσεων περιοχών Ν. Χαλκηδόνας, Αξιού, Γέφυρας και Αγ. Αθανασίου, μέσω αγωγών συνδέσεως. Υδραγωγείο Νάρρες Το εξωτερικό υδραγωγείο Νάρρες τέθηκε σε λειτουργία το έτος 1968 και η υδροληψία του κατασκευάστηκε στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού. Το υδραγωγείο έχει μήκος 11 χιλιόμετρα περίπου και αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό. Η υδροληψία του υδραγωγείου Νάρρες αποτελείται από τρία ακτινωτά φρεάτια και από ένδεκα (II) γεωτρήσεις, έκτων οποίων η μία έγινε στην περιοχή κοινότητας Μεσαίου. Το υδραγωγείο Νάρρες λειτουργεί με βαρύτητα και τροφοδοτεί τη δεξαμενή Διαβατών από την οποία υδροδοτείται τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και οι εγκαταστάσεις της ΕΚΟ. Υδραγωγείο Σίνδου Το υδραγωγείο Σίνδου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Σίνδου και αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό που λειτουργεί με βαρύτητα. Το νερό του υδραγωγείου Σίνδου, με παράκαμψη που έχει κατασκευασθεί, περνάει πρώτα από 11

12 τη δεξαμενή καθίζησης και καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο μπορεί με ώθηση να ενισχύσει τη δεξαμενή Διαβατών ή το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου. Υδραγωγείο Καλοχωρίου Το Υδραγωγείο Καλοχωρίου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Καλοχωρίου και αποτελείται σήμερα από κτιστό αγωγό μήκους 1000 μέτρων. Το νερό του υδραγωγείου Καλοχωρίου καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο μπορεί με ώθηση να ενισχύσει τη δεξαμενή Διαβατών ή το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου. Μεταφορά νερού προς τις δεξαμενές Με τα εξωτερικά υδραγωγεία που περιγράφονται ανωτέρω το νερό τελικά καταλήγει: α) στο αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου και στη συνέχεια προς την πόλη της Θεσσαλονίκης, μετά από χλωρίωση. β) στη δεξαμενή Διαβατών, όπου χλωριώνεται και μέσω του αντλιοστασίου Διαβατών υδροδοτεί τις Δυτικές περιοχές της πόλης και Στη συνέχεια περιγράφονται οι εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων Δενδροποτάμου και Διαβατών, τα οποία προωθούν το νερό προς τις δεξαμενές της πόλης. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α. Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου Το νερό από το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου, μέσω του χαλύβδινου αγωγού υψηλής πίεσης, υδροδοτεί το κέντρο της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, μέσω του αντλιοστασίου Ευαγγελιστρίας, το νερό ωθείται στη Δεξαμενή Αγίου Παύλου για την υδροδότηση του κέντρου πόλεως και στη Δεξαμενή 40 Εκκλησιών για την υδροδότηση περιοχών 40 Εκκλησιών, Τριανδρίας και υψηλών περιοχών Άνω Τούμπας. Το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου, μέσω του χαλύβδινου αγωγού χαμηλής πίεσης, υδροδοτεί επίσης ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς και τμήμα των Δυτικών Περιοχών ως εξής: Ανατολικές περιοχές Θεσσαλονίκης Μέσω του αγωγού χαμηλής πιέσεως τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο Κασσάνδρου, από το οποίο μέσω δύο (2) ωθητικών χαλύβδινων αγωγών το νερό προωθείται στη δεξαμενή Τούμπας. Από τη δεξαμενή Τούμπας, μέσω αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού, το νερό ωθείται στη δεξαμενή Πυλαίας από την οποία υδροδοτείται απ' ευθείας η υψηλή ζώνη Καλαμαριάς και με ώθηση η ευρύτερη περιοχή Πανοράματος. Η χαμηλή ζώνη Καλαμαριάς 12

13 υδροδοτείται από τη δεξαμενή Καλαμαριάς, η οποία τροφοδοτείται με βαρύτητα από τη δεξαμενή Τούμπας μέσω χαλύβδινου αγωγού. Δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης Το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου, μέσω του αγωγού χαμηλής πίεσης τροφοδοτεί επίσης και τη δεξαμενή Καλλιθέας από την οποία, μέσω αντλιοστασίου, υδροδοτούνται οι δεξαμενές Καυκάσου, Νεαπολέως και Συκεών. Από τη δεξαμενή Συκεών, μέσω αντλιοστασίου ώθησης, τροφοδοτείται η δεξαμενή Επταπυργίου, από την οποία υδροδοτείται η περιοχή Αγίου Παύλου. Επίσης, σήμερα, μέσω αντλιοστασίου ώθησης από τη δεξαμενή Συκεών ενισχύεται και η περιοχή Μετεώρων. Β. Αντλιοστάσιο Διαβατών Το αντλιοστάσιο Διαβατών, μέσω του χαλύβδινου ωθητικού αγωγού Διαβατών, Εύοσμου, τροφοδοτεί τη δεξαμενή χαμηλών περιοχών Εύοσμου. Από τη δεξαμενή Εύοσμου, μέσω δύο αντλιών, τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο ΑΔ8 και μέσω αυτού η δεξαμενή Μετεώρων. Γ. Αντλιοστάσιο Σίνδου του ποταμού Αλιάκμονα. Το αντλιοστάσιο Σίνδου προωθεί το νερό του ποταμού Αλιάκμονα στο Διυλιστήριο για επεξεργασία. Στη συνέχεια το επεξεργασμένο νερό μεταφέρεται με βαρύτητα στην ΒΙΠΕΘ και τα αντλιοστάσια Διαβατών και Ιωνίας. Δίκτυο Ύδρευσης Ως δίκτυο ύδρευσης νοείται το σύνολο των αγωγών μεταφοράς νερού από τα αντλιοστάσια μέχρι τους υδρομετρητές των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών αποθήκευσης νερού κατά μήκος του δικτύου. Δεξαμενές Το δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και της Βιομηχανικής Περιοχής εξυπηρετείται από τριάντα (30) δεξαμενές, οι οποίες λειτουργούν σήμερα και έχουν συνολική χωρητικότητα κ.μ. Στις δεξαμενές αυτές δε περιλαμβάνεται η δεξαμενή καθίζησης Καλοχωρίου χωρητικότητας κ.μ. και οι δεξαμενές πυροπροστασίας του δάσους-πάρκου Θεσσαλονίκης, συνολικής χωρητικότητας κ.μ. Η μεγαλύτερη από τις δεξαμενές που λειτουργούν σήμερα είναι εκείνη των Διυλιστηρίων, με χωρητικότητα κ.μ. 13

14 Αγωγοί Ωθήσεως Το προς διάθεση νερό με τη χρήση των αντλιοστασίων και μέσω ωθητικών αγωγών οδηγείται σε διάφορες περιοχές και στάθμες. Οι ωθητικοί αγωγοί είναι, κυρίως, χαλύβδινοι και έχουν μήκος περί τα 71 χιλιόμετρα. Δίκτυο διανομής Η κατασκευή του δικτύου διανομής ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940, ενώ υφίστανται κάποια ιδιωτικά τοπικά δίκτυα, όπως αυτό της Εταιρίας Υδάτων Χαριλάου, που κατασκευάσθηκαν από το Το μήκος του δικτύου αυτού είναι περίπου 1.284,1 χιλιόμετρα και είναι κατασκευασμένο από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου, από σωλήνες χάλυβα ή χυτοσιδήρου και από σωλήνες PVC. Υδρόμετρα Στο δίκτυο χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι υδρομέτρων: (α) Συνήθη υδρόμετρα μικρής διατομής (Φ013) υδρόμετρα περίπου, (β) Υδρόμετρα μεγάλης διατομής (Φ020, Φ025, Φ030, Φ040, Φ050) υδρόμετρα περίπου (γ) Υδρόμετρα μεγάλης διατομής (Φ080, Φ100, Φ150, Φ200) 130 υδρόμετρα περίπου και (δ) Σύνθετα υδρόμετρα μεσαίας - μεγάλης διατομής (Φ050 έως Φ200) 84 υδρόμετρα. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ Επεξεργασία Πόσιμου Νερού Με εξαίρεση το νερό που συλλέγεται από τις γεωτρήσεις περιοχής Σίνδου, η επεξεργασία του περιορίζεται στη χλωρίωση πριν από την εισαγωγή του νερού στο σύστημα διανομής. Μονάδες χλωρίωσης υφίστανται στα αντλιοστάσια Δενδροποτάμου, Διαβατών και Βιομηχανικής Περιοχής Θεσ/νίκης. Επίσης υφίστανται μονάδες χλωρίωσης στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού ποταμού Αλιάκμονα στη Ν.Ιωνία ενώ διενεργείται προχλωρίωση στη δεξαμενή καθισζήσεως Σίνδου (sedimentation) και στις γεωτρήσεις της περιοχής Νάρρες. ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Διυλιστήρια πόσιμου νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα (ΔΙ.ΝΕ.ΘΕΣ) Στα διυλιστήρια νερού ποταμού Αλιάκμονα πραγματοποιείται επεξεργασία του επιφανειακού νερού με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους που το καθιστά υγιεινό και κατάλληλο για πόση. Η παροχή σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι m 3 /ημέρα, ενώ στο παρόν 1 ο στάδιο της Α Φάσης των έργων του διυλιστηρίου υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας m 3 / ημέρα. 14

15 Οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων νερού καταλαμβάνουν έκταση περίπου 250 στρεμμάτων, που απαλλοτριώθηκε για το σκοπό αυτό προ ετών από τον πρώην Ο.Υ.Θ., σε έκταση του Δήμου Ν. Ιωνίας. Ο χώρος των διυλιστηρίων του πόσιμου νερού βρίσκεται 2 χλμ. περίπου βόρεια της ΒΙΠΕΘ και σε απόσταση 23 χλμ. περίπου από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η μέση ετήσια ποσότητα απόληψης για την ύδρευση, για τα έργα Α φάσης, θα είναι 109,5 εκατομ. m 3 (ή 3,5 m 3 /s), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 3,4% της μέσης ετήσιας παροχής του ποταμού Αλιάκμονα. Επιπλέον, οι υφιστάμενες πηγές υδροδότησης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία στο σύστημα, ώστε οι απολήψεις για το Διυλιστήριο Αλιάκμονα να προσαρμόζονται στις λοιπές ανάγκες ρύθμισης/διαχείρισης υδάτων (παραγωγή ενέργειας, άρδευση, οικοσύστημα). Η διαδικασία επεξεργασίας πόσιμου νερού περιλαμβάνει προοζόνωση, προσθήκη θειικού οξέος, προσθήκη θειικού αργιλίου, προσθήκη πολυηλεκτρολύτη σε δεξαμενές κροκιδοκαθίζησης, διήθηση με τη βαρύτητα σε κλίνες άμμου για φυσική και χημική απομάκρυνση αιωρουμένων και κολλοειδών στερεών. Για την τελική απομάκρυνση των, οργανικών ακολουθεί οζόνωση, αν απαιτηθεί προσθήκη H 2 O 2 και διύλιση σε κοκκώδη ενεργό άνθρακα (GAC). Τέλος, γίνεται διόρθωση ph με προσθήκη ασβέστου και τελική απολύμανση του νερού με αέριο χλώριο ανάντη της δεξαμενής αποθήκευσης νερού. Οι χημικές διεργασίες κατά τα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας του νερού καθώς επίσης και στην έξοδό του, πριν δοθεί στην κατανάλωση, ελέγχονται από το Χημικό-Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Διυλιστηρίου που είναι σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο με επιστημονικά όργανα. Όσον αφορά στην παραγόμενη ιλύ, λειτουργεί μονάδα απομάκρυνσης στερεών και μονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης με ταινιοφιλτρόπρεσσες. Εκτός από τη γραμμή επεξεργασίας του νερού, η εγκατάσταση περιλαμβάνει και βοηθητικές μονάδες, όπως μονάδα αναγέννησης του ενεργού άνθρακα, μονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος, μονάδα παραγωγής χημικών διαλυμάτων, μονάδα αποθήκευσης και δοσομέτρησης υδράσβεστου, μονάδα χλωρίωσης και μονάδα απομάκρυνσης στερεών. Το έργο προϋπολογισμού 20 εκατ., όσον αφορά το διυλιστήριο, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ολοκληρώθηκε στο τέλος του Η 18μηνη αποδοτική λειτουργία των διυλιστηρίων εκτελέσθηκε από το μελετητήκατασκευαστή υπό την επίβλεψη της ΔΕΚΕ και ολοκληρώθηκε στις (οριστική παραλαβή του συνολικού έργου του Διυλιστηρίου). Οι εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΝΕ.ΘΕΣ δυναμικότητας m 3 επεξεργασμένου νερού ανά ημέρα, περιήλθαν κανονικά στην ΕΥΑΘ ΑΕ κατόπιν της διοικητικής παραλαβής προς χρήση του από την ΔΕΚΕ. 15

16 Ήδη ( ) έχει εκδοθεί ενιαία άδεια αορίστου χρόνου- εγκατάστασης & λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης - Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου στο όνομα της ΕΥΑΘ ΑΕ. Η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΔΙ.ΝΕ.ΘΕΣ ανατέθηκε με την 78/05 Απόφαση της ΕΥΑΘ ΑΕ στην Τεχνική Εταιρία «ΧΡ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» για το χρονικό διάστημα από έως (με δυνατότητα ισόχρονης και ισόποσης παράτασης) έναντι τιμήματος /μήνα και 16 /1000m 3 επεξεργασμένου νερού. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Σε ότι αφορά την ποιότητα του παρεχόμενου στην κατανάλωση πόσιμου νερού, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όλοι οι ποιοτικοί της δείκτες εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. α. Φυσικοχημικός έλεγχος Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού για την προστασία της δημόσιας υγείας γίνεται στο Εργαστήριο Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/ ) σε συμμόρφωση προς την 98/83 ΕΚ οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και της ΥΔ Γ3α/761/ (ΦΕΚ 189/τ.β /1968). Ο ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού γίνεται ως προς τις χημικές, μικροβιολογικές καθώς και ενδεικτικές παραμέτρους που αφορούν παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που ορίζονται. Για την αποτελεσματικότερη προστασία της Δημόσιας Υγείας, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού πραγματοποιείται μέσω της συλλογής δειγμάτων από όλο το υδρευτικό σύστημα. Εξετάζονται κατά τη δοκιμαστική παρακολούθηση στο Εργαστήριο σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, σε ημερήσια βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, δείγματα από τις πηγές υδροληψίας και από το δίκτυο διανομής ως προς παραμέτρους όπως οσμή, γεύση, θολότητα, ph, αγωγιμότητα, αμμωνία, χλωριούχα, αργίλιο και μικροοργανισμούς. Σε ετήσιο πρόγραμμα εκτελείται ελεγκτική παρακολούθηση του νερού. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται οι παράμετροι που αφορούν στα βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις (φυτοφάρμακα, παραπροϊόντα χλωρίωσης κλπ.). Κατά την ελεγκτική παρακολούθηση εκτελούνται αναλύσεις σε περίπου 100 δείγματα ετησίως, που προέρχονται από τις πηγές υδροληψίας (πηγές Αραβησσού, Διυλιστήριο Αλιάκμονα, Υδρογεωτρήσεις) και το δίκτυο διανομής. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η διαπίστευση των αναλυτικών μεθόδων που εφαρμόζονται στο εργαστήριο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

17 β. Υγιεινολογικός έλεγχος-μικροβιολογική εξέταση Σημαντικό παράγοντα για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού, αποτελεί το γεγονός ότι το πόσιμο νερό δεν πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, και παθογόνους μικροοργανισμούς. Για το λόγο αυτό εκτελούνται συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι και αναγνωρίσεις στις πηγές υδροληψίας και στο δίκτυο διανομής. Στο Εργαστήριο Ύδρευσης εκτελούνται περίπου μικροβιολογικές αναλύσεις ετησίως που περιλαμβάνουν την εξέταση ως προς τα ολικά βακτήρια στους 37 ο και στους 22 ο C, ως προς τον ολικό αριθμό κολοβακτηριοειδών Escherichia coli και Clostridium Perfrigens. Τα δείγματα προέρχονται από σημεία των πηγών υδροληψίας και του δικτύου διανομής όπου τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή. Για την αποτελεσματικότερη προστασία της ποιότητας του νερού από μικροβιολογικής άποψης, γίνεται αυτόματη απολύμανση με άνυδρο υγρό χλώριο στα σημεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή σε 24ωρη βάση. Καθημερινά εκτελείται επιτόπιος έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου σε δείγματα από το δίκτυο διανομής με παράλληλες υγειονομικές επιθεωρήσεις. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Το δίκτυο ακαθάρτων και ομβρίων είναι ως επί το πλείστον φυσικής ροής και ως εκ τούτου η διαχείρισή του απαιτεί διαφορετικές συνθήκες και μεθόδους. Το δίκτυο αποχέτευσης του (ευρύτερου) πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: ανοικτούς αγωγούς και τάφρους, μικρούς κλειστούς αγωγούς, μεγάλους κλειστούς αγωγούς, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, έργα διευθέτησης χειμάρρων, έργα αντιρρύπανσης και συστήματα εγχύσεως οξυγόνου. Μέσω του δικτύου αποχέτευσης εξυπηρετούνται περίπου κάτοικοι. Το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης υπολογίζεται σε χιλιόμετρα περίπου. Η επιφάνεια που εξυπηρετείται από το δίκτυο αποχέτευσης έχει έκταση περί τα 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα. ΑΓΩΓΟΙ Τα σημαντικότερα έργα συλλογής λυμάτων έχουν ως εξής: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) Ο αρχικός αγωγός είχε μήκος μέτρα και αποτελεί έργο βαρείας υποδομής της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Το έργο εκτείνεται από το Φρεάτιο 36 (στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στο Γαλλικό ποταμό) μέχρι το φρεάτιο 98, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Μπότσαρη. 17

18 Διασχίζεται με μία μέση διατομή διαμέτρου 270m και σε βάθος που κυμαίνεται από 10 m έως 30 m περίπου. Με τον Κ.Α.Α. συνδέεται όλο το υφιστάμενο, παντορροικό και χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Επιπλέον συνδέονται ο αγωγός της εταιρίας ΕΚΟ, ο προσαγωγός ακαθάρτων του Δήμου Θέρμης και ο προσαγωγός Δ.Δ. Καλοχωρίου. Όλες οι συνδέσεις γίνονται με ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την εκτροπή της ροής των συνδεόμενων δικτύων από τον Κ.Α.Α. προς τη θάλασσα μέσω των υφιστάμενων αγωγών. Οι εκτροπές αυτές γίνονται με το χειρισμό ορισμένων θυροφραγμάτων που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά, προς το σκοπό αυτό, φρεάτια. Οι συμβολές, προς τον Κ.Α.Α., που έχουν κατασκευασθεί είναι 18 και είναι κατανεμημένες καθ όλο το μήκος του αγωγού. Το έργο αυτό κατασκευάσθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και παραδόθηκε στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στα τέλη της δεκαετίας του Σήμερα ο αγωγός αυτός με χρηματοδότηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτάθηκε μέχρι τον Δήμο Θέρμης και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2001, με την κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού μήκους μ, δύο αντλιοστασίων (Αγαπητός % Περιφερειακή Τάφρος) και δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών συνολικού μήκους μ. Παραλιακοί Συλλεκτήρες Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Το δίκτυο των παραλιακών συλλεκτήρων αποτελούν: Οι αγωγοί 4 παραλιακών ζωνών (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού Μουσείου και Λευκού Πύργου και Λιμένος). Οι αγωγοί περιλαμβάνουν τους κύριους συλλεκτήρες και τα συναφή τεχνικά έργα φρεατίων, θαλάμων συμβολής και εκτροπής. Αντλιοστάσια (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού Μουσείου, Λευκού Πύργου και Λιμένος) στις 4 παραλιακές ζώνες, μετά των καταθλιπτικών αγωγών και αγωγών συμβολής προς τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.). Έχουν επίσης κατασκευασθεί αγωγοί κατακράτησης και αγωγός υπερχείλισης που εκβάλει υποθαλάσσια. Δίκτυο Αποχέτευσης Χαμηλών Περιοχών Δυτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης. Ο αγωγός του δικτύου αποχέτευσης των χαμηλών περιοχών του δυτικού τμήματος της Θεσσαλονίκης συμβάλλει στον Κ.Α.Α. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τον αγωγό μήκους μέτρων και από τέσσερα αντλιοστάσια. 18

19 Καταθλιπτικός Αγωγός Αξιού - Γαλλικού. Ο αγωγός αυτός είναι δίδυμος από το σταθμό επεξεργασίας και μέχρι το φρεάτιο εξόδου στον Αξιό ποταμό, σε μήκος μέτρα. Από το φρεάτιο εξόδου και μέχρι τον Αξιό ποταμό έχει ανοικτή διατομή (επενδεδυμένη τάφρος) σε μήκος χιλίων μέτρων. Δίκτυο Αποχέτευσης που κατασκευάσθηκε την περίοδο Το δίκτυο αυτό, μήκους 640 χιλιομέτρων περίπου, παρελήφθη από τον Οργανισμό Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης από διάφορους δήμους και κοινότητες της εξυπηρετούμενης περιοχής, σύμφωνα με την ιδρυτική νομοθεσία του ΟΑΘ (Ν.Δ ). Το δίκτυο αυτό κατασκευάσθηκε στην περίοδο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με το Γενικό Σχεδιασμό που εκπονήθηκε στα τέλη του 1970 και που στο μεταξύ υλοποιήθηκε, η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε σε δύο ζώνες συλλογής αποβλήτων: α. Τα λύματα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες από τις αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, συλλέγονται και μεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ) στην περιοχή Σίνδου. β. Τα λύματα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και μεταφέρονται σε άλλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ του Δήμου Μηχανιώνας. γ. Τα απόβλητα της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) συλλέγονται και επεξεργάζονται στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων που περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ ΑΕ τον Ιανουάριο α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) Με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας της ΕΕΛΘ σε καθημερινή βάση επεξεργάζονται έως m 3 /ημέρα, παροχή που αντιστοιχεί στο 95% των αστικών λυμάτων της Θεσσαλονίκης. Επίσης εξυπηρετούνται περίπου 80 βυτία /ημέρα. Το στάδιο Ι των έργων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) προϋπολογισμού 3,5 δις δρχ. ξεκίνησε το 1983 και τελείωσε στις Το στάδιο ΙΙ της επέκτασης της ΕΕΛΘ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1995 με προϋπολογισμό 11,3 δις δρχ. Το κόστος του δεύτερου σταδίου της ΕΕΛΘ και του αγωγού διάθεσης (70 εκατ. ) χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής (85%) και το ΠΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η λειτουργία της Εγκατάστασης άρχισε το Μάιο του 1992 από τον κατασκευαστή. 19

20 Η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛΘ περιήλθε για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε από και έχει ανατεθεί με σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-«Κ/Ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ-Τ.Ε. ΧΡ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» για το χρονικό διάστημα από έως (εγκρ.απόφ. Δ.Σ 58/03). Η σύμβαση αυτή θα παραταθεί εντός του 2005 και ταυτόχρονα θα προκηρυχθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για ανάδειξη νέου παρόχου υπηρεσιών. Αποδέκτης των τριτοβάθμια βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης. Λόγω όμως της πολύ καλής ποιότητάς τους αλλά και στο πλαίσιο της προβλεπόμενης μείωσης της επάρκειας νερού, σε παγκόσμιο και σε τοπικό επίπεδο, διερευνάται από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και άλλους φορείς, η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση αγροτικών εκτάσεων κοντά στην Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης. Εξετάζεται επίσης σε ερευνητικό επίπεδο η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μετά από πρόσθετη επεξεργασία με μεμβράνες για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ) Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών «ΑΙΝΕΙΑ», η οποία εγκαινιάσθηκε το 1997, μπορεί να επεξεργάζεται κατά το πρώτο στάδιο σχεδιασμού m 3 /ημέρα. Αρχικά επεξεργάζονταν μικρές ποσότητες αστικών λυμάτων, από τη Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι μέσω δικτύου και κυρίως βοθρολύματα, τα οποία οδηγούνται εκεί με βυτιοφόρα οχήματα. Σημειώνεται ότι ήδη λειτουργεί ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός των τουριστικών περιοχών, τα οκτώ νέα αντλιοστάσια, καθώς και το αποχετευτικό δίκτυο των άνω της οδού Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας περιοχών του Δήμου Θερμαϊκού, τα λύματα των οποίων οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών προς επεξεργασία. Η λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης καθώς και των 11 αντλιοστασίων των Τουριστικών Περιοχών έχει ανατεθεί με σύμβαση έργου στην Κ/Ξ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ- Ι.ΤΡΟΥΒΑΣ ΕΔΕ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ-ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ» για το διάστημα από έως (εγκρ. Αποφ. Δ.Σ.193/02 και ΔΤΥΝΑΘ 07/4734/02). Είναι πιθανή η παράταση της σύμβασης αυτής για 5 μήνες έως Σήμερα επεξεργάζονται με τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία κατά μέσο όρο m 3 /ημέρα βοθρολύματα και m 3 /ημέρα αστικά λύματα με πολύ καλά αποτελέσματα. Συνολικά το 2004 επεξεργάστηκαν m 3 λυμάτων και εξυπηρετήθηκαν βυτία. Επίσης, προβλέπεται ότι θα κατασκευασθεί άμεσα και το δίκτυο των υπολοίπων περιοχών που έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έχει δημοσιευτεί προκήρυξη σύμβασης έργου). 20

21 γ. Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΚΑ) Η Μονάδα περιήλθε για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε το 2003 και επεξεργάζεται βιολογικά περί τα m 3 /ημέρα βιομηχανικών αποβλήτων από την περιοχή της ΒΙΠΕΘ. Εντός του 2004 ολοκληρώθηκε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση της ΜΚΑ ( έως ). Μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, η λειτουργία και συντήρησή της έχει ανατεθεί με σύμβαση παροχής υπηρεσιών στην Κ/Ξ «ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ-Κ.ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΔΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ» για το διάστημα από 1/12/2004 έως 31/5/2006 (εγκρ. Αποφ. Δ.Σ. 281/04) Η ΜΚΑ χρήζει περαιτέρω εργασιών επισκευής και επέκτασης για την εύρυθμη λειτουργία της. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν υποχρεούται να εκδώσει άδεια λειτουργίας για τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως αυτή χορηγείται από τις Αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης) ως επιχείρηση κοινής ωφελείας ελεγχόμενη αποκλειστικά από το δημόσιο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την έκδοση αδειών λειτουργίας για τους Βιολογικούς Σταθμούς έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης Διαθέτει οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων, ΑΠ 30/οικ 6604/ , με αποδέκτη τον κόλπο του Θερμαϊκού, βάσει της Απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης ΔΥ/22374/91/ Διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΚΥΑ / , η οποία ισχύει για 10 χρόνια. Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσ/νίκης με ΑΠ Φ.701.4/6986/ Μετά τα ανωτέρω, εκδόθηκε από τη ΝΑΘ η Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης Λειτουργίας της ΕΕΛΘ, ΑΠ 15/Φ /2/10664/ , με απεριόριστη χρονική διάρκεια. Διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΚΥΑ / , η οποία ισχύει μέχρι Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,5 MW ee στην ΕΕΛΘ Η άδεια λειτουργίας του ανωτέρω σταθμού χορηγήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΑΠ 8253/ για 10 έτη. β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΙΝΕΙΑ Διαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων- από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΚΥΑ 85222/ και 21

22 Οριστική Άδεια Διάθεσης Λυμάτων με ΑΠ 30/3748/ , σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Απόφαση ΔΥ/22374/91/94. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) Έχει γίνει η παραλαβή για χρήση: Της Εγκατάστασης Υποδοχής & Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων (ΕΥΠΒ). Του πλήρως εξοπλισμένου Εργαστηρίου Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων. Τα υπολειπόμενα έργα για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι: Κατασκευή Δικτύου για τη μεταφορά των προεπεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων από τη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στην ΕΕΛΘ. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ολοκληρωθεί το Επεξεργασία και διαχείριση ιλύος. Παραγωγή βιοαερίου & συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με πλήρη αξιοποίηση βιοαερίου στην ΕΕΛΘ Η δημόσια χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, μετά την έγκριση της αντίστοιχης πρότασης της ΕΥΑΘ ΑΕ από το ΕΠΑΝ-Πλαίσιο Δράσης στις , ανήλθε σε ποσό ίσο με με ύψος εγκεκριμένου προϋπολογισμού (ο αιτούμενος από την ΕΥΑΘ ΑΕ ανερχόταν σε ). Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Τα υπολειπόμενα έργα για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων αφορούσαν στους συλλεκτήρες, τμήμα δικτύου ακαθάρτων και αντλιοστάσια τουριστικών περιοχών (Περαία, Ν. Επιβάτες, Αγία Τριάδα), είχαν συνολικό κόστος 6,2 εκ., το οποίο καλύφθηκε από το Ταμείο Συνοχής και ολοκληρώθηκαν το Σημειώνεται ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων (δυναμικότητα εξυπηρέτησης κατοίκων) θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα εσωτερικών δικτύων των ωφελουμένων περιοχών της Μηχανιώνας και του Θερμαϊκού. Τα έργα αυτά ήδη δημοπρατήθηκαν και χρηματοδοτούνται από το 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια. 22

23 ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ολοκληρώθηκε εντός του 2002 το σύστημα Τηλελελέγχου και Τηλεχειρισμού (SCADA) όλων των ανωτέρω αντλιοστασίων από το Κέντρο Ελέγχου Αποχέτευσης (ΤΑΠ ΟΤΕ). Το εν λόγω έργο απαίτησε δαπάνη περίπου. Ολοκληρώθηκε εντός του 1 ου εξαμήνου του 2003 το έργο της αντικατάστασης του παλαιού (20ετίας) βασικού μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού των παραλιακών αντλιοστασίων περιοχής ΤΑΠ-ΟΤΕ (Β1, Β2, Β3 και Β4). Το εν λόγω έργο είχε προϋπολογισμό περίπου ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ α. Έλεγχος αστικών λυμάτων, υγρών αποβλήτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος Με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των εκροών στον αποδέκτη που είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος εφαρμόζει σύστημα ποιοτικού ελέγχου στα λύματα του δικτύου ακαθάρτων, στα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών καθώς και στην ποιότητα των λυμάτων που διατίθενται στον αποδέκτη. Ανταποκρινόμενη σε μία γενικότερη ανάγκη για ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για τις δράσεις της εταιρίας δίνεται ιδιαίτερη φροντίδα για τη συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του κοινού και ιδιαίτερα μαθητών νέων. β. Έλεγχος και αδειοδοτήσεις βιομηχανιών Το Πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θεωρείται η δεύτερη σε μέγεθος βιομηχανική περιοχή της χώρας με βιομηχανικές μονάδες μεγάλες σε μέγεθος, Οι βιομηχανίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωμένες να κατασκευάζουν και να λειτουργούν εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, ώστε η ποιότητα τους να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές προδιαγραφές εκροών υγρών αποβλήτων, αλλά και στις οδηγίες της ευρωπαϊκής κοινότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο σύνολό τους, οι μονάδες προεπεξεργάζονται τα υγρά απόβλητά τους πριν τα διαθέσουν σε δίκτυο αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ. Τα υγρά λύματα, όπως και τα επεξεργασμένα απόβλητα, οδηγούνται μέσω του δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ή του δικτύου αποχέτευσης της ΒΙΠΕΘ στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) ή στην Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) αντίστοιχα και στη συνέχεια επεξεργασμένα στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης. 23

24 Για τη λειτουργία αυτών των βιομηχανικών μονάδων απαιτείται έγκριση της μελέτης, όπως και οριστική άδεια για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων τους. Την έγκριση μελετών και αδειοδότηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ύστερα από απόφαση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, για τις περιπτώσεις που τα απόβλητα καταλήγουν στις ΕΕΛ, έχει αναλάβει το Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος. ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΟ 2004 Α Ομάδα Επειγότων Εργων Αποχέτευσης έτους 2002 Επείγοντα Μικροέργα Αποχετεύσεως έτους 2002 Κατασκευή συλλεκτήρων ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Ν. Ραιδεστός Ταγαράδες Φιλοθεη Λουτρά & Λανάρι του Δ. Θέρμης Θεσσαλονίκης. Επεκτάσεις δικτύου υπονόμων με επίσπευση και συμμετοχή τρίτων έτους Κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων σε περιοχές του Δυτικού Τομέα της πόλης έτους ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων σε περιοχές του Ανατολικού Τομέα της πόλης έτους Επείγοντα Μικροέργα Αποχετεύσεως έτους Α Ομάδα Επειγόντων έργων Αποχέτευσης έτους Επεκτάσεις δικτύου υπονόμων με επίσπευση και συμμετοχή τρίτων έτους 2003 Β Φάση. Κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων σε περιοχές του Δυτικού Τομέα της πόλης έτους Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων υδάτων στην οδό Καραολή και Δημητρίου (Μοναστηρίου έως Δωδεκανήσου) Δήμου Ευόσμου. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΟ Συντήρηση εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε Προστασία & συντήρηση υδραγωγείου Νάρρες περιόδου Διακλαδώσεις επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης & πύκνωση αντικατάσταση δικλείδων ανατολικού τομέα πόλεως Θεσσαλονίκης έτους

25 Υπολειπόμενες εργασίες του έργου: Διακλαδώσεις Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης & πύκνωση αντικατάσταση δικλείδων ανατολικού τομέα πόσεων Θεσσαλονίκης έτους Διακλαδώσεις επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης & πύκνωση αντικατάσταση δικλείδων δυτικού τομέα & κέντρου πόλης Θεσσαλονίκης έτους Α Ομάδα επειγόντων έργων ύδρευσης έτους Εγκατάσταση μ. αγωγών ύδρευσης στις Δυτικές περιοχές και το κέντρο της πόλης. Εγκατάσταση μ. αγωγών ύδρευσης στις ανατολικές περιοχές της πόλης. Μικροέργα ύδρευσης Ανατολικού Τομέα πόλεως Θεσσαλονίκης. Μικορέργα ύδρευσης 2003 Ανατολικού Τομέα πόλεως Θεσσαλονίκης. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Συντήρηση εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε Α Ομάδα επειγόντων εργων ύδρευσης έτους Κτίριο εργαστηρίων χημικού ελέγχου και τεχνικών υπηρεσιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Α Ομάδα επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους Προϋπολογισμός: Προστασία και συντήρηση υδραγωγείου Νάρρες περιόδου Προϋπολογισμός: Επεκτάσεις δικτύου υπονόμων με επίσπευση και συμμετοχή τρίτων στη δαπάνη έτους 2004 Προϋπολογισμός: Κατασκευή συμπληρωματικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων στο Δήμο Πανοράματος Προϋπολογισμός: Κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων σε περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ετών Προϋπολογισμός: Διακλαδώσεις επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και πύκνωση αντικατάσταση δικλείδων πόλεως Θεσσαλονίκης έτους 2005 Προϋπολογισμός: Εγκατάσταση μ. αγωγών ύδρευσης περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης 25

26 Προϋπολογισμός: Εγκατάσταση μ. αγωγού ύδρευσης περιοχής ανατολικής Θεσσαλονίκης Προϋπολογισμός: Εγκατάσταση μ. αγωγών ύδρευσης περιοχής κεντρικής Θεσσαλονίκης Προϋπολογισμός: Επείγοντα μικροέργα αποχέτευσης έτους 2005 Προϋπολογισμός: Κατασκευή εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Ταγαράδων και Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Προϋπολογισμός: ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2004 Α Ομάδα επειγόντων έργων ύδρευσης έτους Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Δημοπρατήθηκε στις Επείγοντα μικροέργα αποχέτευσης έτους 2003 Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Δημοπρατήθηκε στις Συντήρηση εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Α.Ε. έτους 2003 Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Δημοπρατήθηκε στις Κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων σε περιοχές του Δυτικού τμήματος της πόλεως έτους Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Δημοπρατήθηκε στις Επείγοντα μικροέργα υδρευσης έτους 2004 ανατολικού τομέα πόλεως Θεσσαλονίκης (έργο Διεύθυνσης Δικτύου Υδρευσης) Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Δημοπρατήθηκε στις Επείγοντα μικροέργα υδρευσης έτους 2004 δυτικού τομέα πόλεως Θεσσαλονίκης (έργο Διεύθυνσης Δικτύου Υδρευσης) Προϋπολογισμός: (με ΦΠΑ) Δημοπρατήθηκε στις

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ 27

28 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΣΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Created with the Trial Edition of SmartDraw 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚ. & ΜΗΧ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ.Α.Α. - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΟΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ KAT/TΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ & Η/Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ (R & D) ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ GIS 28

29 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ, που εγκρίθηκε με την Κ.Υ.Α ΕΓΑ/606/ , σε εφαρμογή του νόμου 2937/2001, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που ο αριθμός των μελών του δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα τρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η θητεία των μελών του Δ.Σ της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ είναι 5ετής. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται: (α) από εκπροσώπους των μετόχων, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α' 143). (β) Από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που εκλέγονται (με τους αναπληρωματικούς τους) με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 2414/1996, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2469/1997. (γ) από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996, Η πρόβλεψη του καταστατικού της Εταιρίας για διορισμό τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εκπροσώπους των εργαζομένων (2) και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (1), όπως επίσης και η δέσμευση της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή ενός μέλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για όσο διάστημα η Εταιρία έχει ανεξόφλητα δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995, διαφοροποιείται από την αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, το οποίο ορίζει τη δυνατότητα πρόβλεψης από το καταστατικό μίας ανώνυμης εταιρίας δικαιώματος μετόχου για διορισμό ως το ανώτατο όριο του 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν τίθεται υπέρ μετόχου της Εταιρίας, αλλά υπέρ των εργαζομένων και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο δε αριθμός αυτών δεν συνδέεται με το συνολικό αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφ' ότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων, αφ' ότου ειδοποιηθούν από τον εποπτεύοντα Υπουργό. 29

30 Μέχρις ότου οριστούν οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ και των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Από τον ορισμό τους και εξής συμμετέχουν αυτοδίκαια στη σύνθεση του οργάνου, που αν έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα, ανασυγκροτείται, ώστε να περιλάβει και τα μέλη αυτά στη σύνθεσή του. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2414/1996. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός τους, αντιστοίχως, δεν υπολογίζεται για την διαμόρφωση της απαρτίας και πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλου) του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά το σχηματισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του καταστατικού, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, επιλέγει τους Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2651/1998 και τα μέλη του διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατ εφαρμογή του Ν. 3016/ «περί εταιρικής διακυβέρνησης», νόμου που αφορά εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέχρι την ήταν η εξής: Όνομα Θέση στο Δ.Σ. Ιδιότητα Χρήστος Τσόγκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Τοπογράφος μηχανικός, Εκτελεστικό μέλος Σπυρίδων Σκλαβούνος Αντιπρόεδρος Καθηγητής Γεωλογίας, ΑΠΘ, Εκτελεστικό μέλος Χαρ. Γκουντουλάκης Μέλος Συνταξιούχος π.γεν. Δ/ντής ΕΒΕΘ, Εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Λεμπετλής Μέλος Πολιτικός μηχανικός Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Ριγάνης Μέλος Γεωλόγος, Ανεξάρτητο με εκτελεστικό μέλος 30

31 Σοφία Ντουσκίδου Μέλος Μηχανικός Τεχνολογ. Εφαρμογών Μη εκτελεστικό μέλος Σάββας Λαδόπουλος Μέλος Τοπογράφος μηχανικός Μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Γιαννόπουλος Μέλος Εκπρόσωπος ΟΚΕ Μη εκτελεστικό μέλος Σταμάτης Καραμανλής Μέλος Αντιδήμαρχος Θεσ/νίκης Μη εκτελεστικό μέλος Εμμανουήλ Σουάνης Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων Μη εκτελεστικό μέλος Νιόβη Βασιλειάδου Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων Μη εκτελεστικό μέλος Η σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από έως ήταν εξής: Όνομα Θέση στο Δ.Σ Ιδιότητα Μπαλαφούτας Γεώργιος Πρόεδρος Καθηγητής Υδραυλικής Α.Π.Θ Εκτελεστικό μέλος Χατζηπέτρου Σταύρος Αντιπρόεδρος Τ. Πρόεδρος ΤΕΙΘ, Εκτελεστικό μέλος Τζακόπουλος Αθανάσιος Διευθύνων Σύμβουλος Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας, Εκτελεστικό μέλος Σμύρης Παύλος Μέλος Καθηγητής Περιβάλλοντος ΑΠΘ Μη εκτελεστικό μέλος Καραμανλής Σταμάτης Μέλος Αντιδήμαρχος Θεσ/νίκης Μη εκτελεστικό μέλος Παπαλεξίου Γεώργιος Μέλος Γεωλόγος Μη εκτελεστικό μέλος Γιαννόπουλος Νικόλαος Μέλος Εκπρόσωπος ΟΚΕ, Μη εκτελεστικό μέλος Σακκαλή - Νάνου Βασιλεία Mέλος τ. Προϊσταμένη Οικ/μικού Επιμελητηρίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ελευθερίου Αθανάσιος Mέλος Μέλος Εργατικού Κέντρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δερμίσης Βασίλειος Μέλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μη εκτελεστικό μέλος Παπαμιμίκος Ανδρέας Μέλος Οικονομολόγος Μη εκτελεστικό μέλος Σουάνης Εμμανουήλ Mέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Μη εκτελεστικό μέλος Βασιλειάδης Δημήτριος Mέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Μη εκτελεστικό μέλος 31

32 Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της , με την αριθμ 132/2005 απόφασή του, αποφάσισε την ανάκληση των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από τους κ.κ. Γεώργιο Μπαλαφούτα και Σάκη Τζακόπουλο, αντίστοιχα και προέβη στην εκλογή του κ. Σταύρου Χατζηπέτρου, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετά την παραίτηση του κ. Σάκη Τζακόπουλου και την αντικατάστασή του με τον κ. Αθανάσιο Οικονόμου, με την 136/2005 απόφαση, το Δ.Σ.της ΕΥΑΘ Α.Ε. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής: Όνομα Θέση στο Δ.Σ Ιδιότητα Χατζηπέτρου Σταύρος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Τ. Πρόεδρος ΤΕΙΘ, Εκτελεστικό μέλος Οικονόμου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Καθηγητής Γεωπονίας, Εκτελεστικό μέλος Μπαλαφούτας Γεώργιος Μέλος Καθηγητής Υδραυλικής Α.Π.Θ Εκτελεστικό μέλος Σμύρης Παύλος Μέλος Καθηγητής Περιβάλλοντος ΑΠΘ Μη εκτελεστικό μέλος Καραμανλής Σταμάτης Παπαλεξίου Γεώργιος Γιαννόπουλος Νικόλαος Σακκαλή - Νάνου Βασιλεία Ελευθερίου Αθανάσιος Δερμίσης Βασίλειος Παπαμιμίκος Ανδρέας Σουάνης Εμμανουήλ Βασιλειάδης Δημήτριος Μέλος Μέλος Μέλος Mέλος Mέλος Μέλος Μέλος Mέλος Mέλος Αντιδήμαρχος Θεσ/νίκης Μη εκτελεστικό μέλος Γεωλόγος Μη εκτελεστικό μέλος Εκπρόσωπος ΟΚΕ, Μη εκτελεστικό μέλος τ. Προϊσταμένη Οικ/μικού Επιμελητηρίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μέλος Εργατικού Κέντρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μη εκτελεστικό μέλος Οικονομολόγος Μη εκτελεστικό μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Μη εκτελεστικό μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Μη εκτελεστικό μέλος Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και υπογράφει τις συμβάσεις της Εταιρίας. 32

33 Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Ειδικότερα: Επιμελείται των υποθέσεων και συμφερόντων της Εταιρίας, Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό προς έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρηματικό Σχέδιο και προβαίνει στην αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπληρώσεως και συντηρήσεως των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων. Μαζί με τα ανωτέρω προγράμματα, εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, Αποφασίζει την ανάθεση σύνταξης μελετών, κατασκευής έργων και προμηθειών, και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων ποσού άνω των Αποφασίζει τη σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες εντός και εκτός Ελλάδος, Αποφασίζει την παροχή από την Εταιρία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, άσκηση ενδίκων μέσων, σύναψη δανείων κλπ. καθώς και την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού, Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας, Εγκρίνει τους κανονισμούς σχετικά με την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση δημοσίων έργων, Εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την έγκριση ή τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας της Εταιρίας, Αποφασίζει την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζομένους και για την κατάρτιση νέων κανονισμών προσωπικού ή την τροποποίηση τους, Αποφασίζει για την κατάρτιση ή τροποποίηση οιουδήποτε κανονισμού συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού προμηθειών και του οργανογράμματος της Εταιρίας Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων πάνω από Αποφασίζει για την κατάρτιση των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του ελληνικού δημοσίου, μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. Παρέχει γνώμη σε σχέση με τον καθορισμό των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, 33

34 Υλοποιεί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 22 του νόμου 2937/2001 ενέργειες σχετικά με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στην Ε.Υ.Α.Θ Παγίων. Στη χρήση του 2004, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν στις ,02. (Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη και τον γραμματέα, συνεδριάζει έως 4 φορές το μήνα και τα μέλη του αμείβονται ανά συνεδρίαση με 235,00 μικτά, 158,00 περίπου καθαρά). Οι μηνιαίες αποδοχές και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χρήστου Τσόγκα, του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν στις καταληκτική ημερομηνία της θητείας του, στις ,09 και 4.303,26 αντίστοιχα. Οι μηνιαίες αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σάκη Τζακόπουλου, όπως αυτές καθορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις , ανήλθαν από τις έως στις ,23. Τα δε έξοδα παράστασης του Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Μπαλαφούτα, ανήλθαν στις ,34. Οι μηνιαίες αποδοχές και τα έξοδα παράστασης του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για εκτέλεση καθηκόντων σε Διοικητικοοικομικά θέματα ανήλθαν από έως στις ,52 και 1.956,48 αντίστοιχα. Για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση έμμισθης εργασίας με την ΕΥΑΘ Α.Ε. και εκπροσωπούν τους εργαζόμενους καταβλήθηκαν ,40, ενώ για τις αμοιβές των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο των συνεδριάσεων, καταβλήθηκαν 6.800,70. Οι συνολικές αμοιβές των δύο Γενικών Διευθυντών για το 2004, ανήλθαν στις ,37 και των εννέα Διευθυντών στις ,82. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι δεν είναι μέτοχοι, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή σε άλλες εταιρίες πλην της Εκδότριας. Παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών ανά διεύθυνση απασχόλησης: Μπαλαφούτας Γεώργιος του Ιωάννη Πρόεδρος. Είναι καθηγητής Υδραυλικής του ΑΠΘ. Στη θέση του Προέδρου παρέμεινε στο διάστημα από μέχρι Τζακόπουλος Αθανάσιος του Ηρακλή, Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παρέμεινε από μέχρι

35 Βαδράτσικας Μιχαήλ του Χρήστου, Γενικός Διευθυντής Έργων και Ανάπτυξης. Είναι πολιτικός μηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1979 (Ο.Α.Θ.) και στη σημερινή του θέση είναι από το Βουγιατζής Γεώργιος του Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής Δικτύων και Εγκαταστάσεων. Είναι Τοπογράφος μηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1979 και στη σημερινή του θέση είναι από τον Ιούλιο του Καραμπατάκη Αργυρώ του Δημητρίου, Διευθύντρια Διοικητικού. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1977 (Ο.Α.Θ.) και στη σημερινή της θέση είναι από τον Δεκέμβριο του Καρίκας Λάζαρος του Δημητρίου, Διευθυντής Οικονομικού. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και πτυχιούχος Οικονομολόγος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1975 (Ο.Α.Θ.) και στη σημερινή του θέση είναι από το Νοέμβριο του Παπαβασιλείου Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Καταναλωτών. Είναι πτυχιούχος οικονομολόγος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1975 (Ο.Α.Θ.) και στη σημερινή του θέση είναι από το Φεβρουάριο του Σιγιουλτζής Κωνσταντίνος του Φωτίου, Διευθυντής Ύδρευσης. Είναι τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, Στην Εταιρία εργάζεται από το 1975 (Ο.Υ.Θ.) και στη σημερινή του θέση είναι από το Μπούρας Χρήστος του Ανδρέα, Διευθυντής Δικτύου Αποχέτευσης. Είναι Τοπογράφος μηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1995 (Ο.Α.Θ.) και στη σημερινή του θέση είναι από το Δεκέμβριο του Αδαμόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννου, Διευθυντής Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Εχει δίπλωμα μηχανολόγου- ηλεκτρολόγου. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1984 (Ο.Υ.Θ.) και στη σημερινή του θέση είναι από το Δεκέμβριο του Χαραλαμπίδου Αικατερίνη του Χριστόφορου, Διευθύντρια Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων. Είναι χημικός βιολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογική Χημεία. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1978 (Ο.Υ.Θ.) και στη σημερινή της θέση είναι από το Μάντσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Τεχνικών Έργων. Είναι πολιτικός μηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1977 (Ο.Υ.Θ.) και στη σημερινή του θέση υπηρετεί από το Στεφανίδου Ελένη του Στεφάνου, Διευθύντρια Ανάπτυξης. Είναι πολιτικός μηχανικός. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1979 και στη σημερινή της θέση υπηρετεί από τον Δεκέμβριο του

36 Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει συγγένεια κανενός βαθμού μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας. Επίσης, κανένα εκ των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα ή είναι αναμειγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη ή τους έχει απαγορευθεί η άσκηση: επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιριών κλπ. Σημειώνεται ότι πέραν των συναλλαγών που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ουδεμία άλλη επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία τριετία και την τρέχουσα χρήση μεταξύ των διοικητικών οργάνων, των οργάνων διεύθυνσης και εποπτείας της Εκδότριας και του κυρίου μετόχου με την ίδια την Εταιρία. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας: Εγνατία 127, Θεσσαλονίκη. Συμμετοχές μελών του Δ.Σ. στη Διοίκηση και το Κεφάλαιο άλλων εταιριών Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση και / ή στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες εκτός της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου Στην Εταιρία έχει στελεχωθεί Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, επικεφαλής το οποίου είναι η κα Παναγιώτα Αμανατίδου του Σταύρου και εποπτεία ασκείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παύλο Σμύρη του Κων/νου και Βασιλεία Σακκαλή Νάνου του Χαρίλαου. 36

37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Προσωπικό Το προσωπικό της Εταιρίας μέχρι την ήταν 584 άτομα. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων στην τελευταία πενταετία. Σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες, είναι υψηλός. Αλλά κι η απασχόληση του προσωπικού σε βοηθητικές εργασίες έχει υποκατασταθεί με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που κρίνονται ως οικονομικά συμφέρουσες λύσεις, έτσι, η φύλαξη και ο καθαρισμός των χώρων της Εταιρίας, η διανομή των αποδείξεων με τους λογαριασμούς, έχουν ανατεθεί σε ιδιωτικές υπηρεσίες. Η εμφανιζόμενη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων έχει αναπληρωθεί με την ανάθεση αντιστοίχων εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες και κυρίως η συντήρηση και λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Είναι θέμα στρατηγικής επιλογής ο τρόπος αντιμετώπισης της απασχόλησης από την Εταιρία, προσλήψεις ή αναθέσεις ; Διευκρινίζεται ότι οι προσλήψεις την τελευταία πενταετία ανήλθαν στα 56 άτομα, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης με το ΑΣΕΠ άλλων 68 ατόμων και οι αποχωρήσεις ανήλθαν στα 110 άτομα λόγω συνταξιοδότησης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Κατηγορίες προσωπικού Επιστημονικό Προσωπικό Διοικητικου - Οικ/κού (ΠΕ) Δικηγόροι (ΠΕ) Μηχανικών (ΠΕ) Χημικών (ΠΕ) Περιβάλλοντος (ΠΕ) Διοικητικού - Λογιστικού (ΤΕ) Τεχνολογικών εφαρμογών (ΤΕ) Επόπτες Δημ.Υγείας Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕ) ΔΕ Εισπρακτόρων. Σημειωτών Διοικητικού (ΔΕ) Δακτυλογράφων (ΔΕ)

38 Τεχνικών (ΔΕ) Τηλεφωνητών (ΔΕ) Βοηθητικού προσωπικού (ΥΕ) Προσωπικού Καθαριότητας (ΥΕ) Φυλάκων (ΥΕ) Εργατών (ΥΕ) Εισπρακτόρων (ΥΕ) Σύνολο Το προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. (τέως ΟΥΘ και ΟΑΘ) μέχρι την μετατροπή σε Ανώνυμες Εταιρείες αμειβόταν σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1505/84, 1810/88 και 2470/97 περί ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Μετά τη μετατροπή των ΝΠΔΔ σε Ανώνυμες Εταιρείες και την μετέπειτα συγχώνευση τους σε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (1998) το προσωπικό αμείβεται μέσω Ε.Σ.Σ.Ε. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΝ (σε χιλιάδες ) ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Σ Υ Ν Ο Λ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ 6% 6,7% 8% -1% Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαρκώς διευρυνόμενη περιοχή ευθύνης της Εταιρίας απαιτεί πρόσθετη απασχόληση που, σε συνδυασμό με τα ώριμα μισθολογικά δικαιώματα και την 24ωρη λειτουργία των εγκαταστάσεων, επιβαρύνουν το κόστος των μισθών και αμοιβών γενικά. Το ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων της ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει ως εξής: Α. Οι υπάλληλοι της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά κύριο λόγο είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Οι υπηρετούντες κατά την (ημερομηνία μετατροπής των πρώην ΟΥΘ και ΟΑΘ ΝΠΔΔ σε ΑΕ) οι οποίοι κατέχουν μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις (με τη συνταξιοδότησή 38

39 τους οι θέσεις καταργούνται) υπάγονται στις διατάξεις του ν.3163/55 (συνταξιοδοτικό καθεστώς δημοσίων υπαλλήλων). Εισφορές ΙΚΑ κύρια σύνταξη Α. Ι. Ασφαλισμένος: 6,67 % Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Εργοδότης: 25,33% Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Εισφορές Επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ) ΙΙ. Ασφαλισμένος: 3 % Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Εργοδότης: 3% Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Β. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά τη μετατροπή σε ΑΕ ( και εντεύθεν) υπάγονται στο καθεστώς του Α.Ν. 1846/51 (κοινές ασφαλιστικές διατάξεις του ΙΚΑ) και κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία καταβάλλεται σε αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από την Εργατική Νομοθεσία. (ν. 2112/1920 και 3198/1955). Παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι ) Εισφορές κύριας και επικουρικής σύνταξης Ασφαλισμένου: 16% εφ όλων των αποδοχών έως του τεκμαρτού μισθού Εργοδότη: 28,06% εφ όλων των αποδοχών έως του τεκμαρτού μισθού Νέοι ασφαλισμένοι ( και εντεύθεν) Ασφαλισμένος: 15,95% εφ όλων των αποδοχών έως του τεκμαρτού μισθού Εργοδότης: 28,01% εφ όλων των αποδοχών έως του τεκμαρτού μισθού Γ. Υπάρχουν 42 υπάλληλοι που προέρχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΜΟΜΑ) και από τους Δήμους που διατηρούν το καθεστώς των Δημοσίων υπαλλήλων. ΤΣΜΕΔΕ Κύρια σύνταξη ΓΛΚ Ασφαλισμένος 6,67% Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Ασφαλισμένος (μόνο): 4% Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Ασφαλισμένος (μόνο): 4% Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων Ασφαλισμένος (μόνο): 1% Χ των λοιπών αποδοχών. 39

40 Ταμείο Αρωγής (ΤΑΜΠΥ): Ασφαλισμένος (μόνο): 5% Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος Ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΩΝ Κύρια σύνταξη ΓΛΚ Ασφαλισμένος 6,7% Χ Συντάξιμων αποδοχών εκάστοτε ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΑΔΚΥ Ασφαλισμένος (μόνο): 4% Χ του συνόλου των αποδοχών. Δ. Οι Μηχανικοί της Εταιρίας υπάγονται, οι μεν υπηρετούντες κατά την στο ΤΣΜΕΔΕ (ως επικουρικό ταμείο). Για κύρια σύνταξη υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3163/1955 συνταξιοδοτικό καθεστώς Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενώ οι προσληφθέντες μετά την υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ. Προσληφθέντες μέχρι Ασφαλισμένος (μόνο): 117,34 / μηνιαίως (σήμερα.) Προσληφθέντες μετά την ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη): Ασφαλισμένος (μόνο): 117,34 / μηνιαίως (σήμερα.) ΕΛΠΠ (ειδικός λογαριασμός προσθέτων παροχών) Ασφαλισμένος: 60,28 / μηνιαίως (σήμερα.) Εργοδότης: 133,92 /μηνιαίως.(σήμερα) ΕΛΠΠ (εφάπαξ) Ασφαλισμένος (μόνο): 20,09 / μηνιαίως Νέοι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ (άνω πενταετίας) ΤΣΜΕΔΕ κύρια Ασφαλισμένος: 6,67% Χ συνόλου αποδοχών Εργοδότης: 13,33% Χ συνόλου αποδοχών ΕΛΠΠ (ειδικός λογαριασμός προσθέτων παροχών) Ασφαλισμένος 58,61 / μηνιαίως Εργοδότης: 58,61 / μηνιαίως. ΕΛΠΠ εφάπαξ Ασφαλισμένος (μόνο): 78,15 / μηνιαίως Ως προς τα ταμεία Πρόνοιας, για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 1. Οι υπάλληλοι του πρώην ΟΥΘ υπάγονται στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού ΟΥΘ (ΝΠΔΔ) στο οποίο οι παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι ) εισφέρουν 4,5 % οι ίδιοι επί 40

41 του εκάστοτε μεγίστου τεκμαρτού μισθού και η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε 3% επί του ίδιου τεκμαρτού. Οι νέοι ασφαλισμένοι (μετά την ) εισφέρουν 4% οι ίδιοι επί των πάσης φύσεως αποδοχών χωρίς εργοδοτική εισφορά. 2. Οι υπάλληλοι του πρώην ΟΑΘ που υπηρετούσαν κατά την υπάγονται για εφάπαξ αποζημίωση στο Ν και καταβάλλουν εισφορές οι οποίες ανέρχονται σε 5% επί των συνταξίμων αποδοχών (εκάστοτε ενιαίου μισθολογίου Δημοσίων Υπαλλήλων). Για το σκοπό αυτό, πέραν των εισφορών, υπάρχει σχηματισμένη πρόβλεψη γι αυτούς που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης την που ανέρχεται στο ποσό των και εμφανίζεται στον Ισολογισμό στο λογαριασμό «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» υπό στοιχεία Β1α. 3. Οι προερχόμενοι από τη ΜΟΜΑ (μεταταγέντες) καταβάλλουν εισφορές στο ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και στο ΤΑΜΠΥ ΥΕΘΑ ( ταμείο αρωγής μονίμων πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης) και κατά την αποχώρησή τους θα λάβουν αντίστοιχα εφάπαξ από τους φορείς τους. Οι προερχόμενοι από τους Δήμους (μετατεγέντες) καταβάλουν εισφορές στο ΤΑΔΚΥ και κατά την αποχώρησή τους θα λάβουν εφάπαξ από αυτό. 41

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Α Πάγια περιουσιακά στοιχεία Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. έχει μειωθεί σημαντικά, μετά την απόσχιση των παγίων και τη μεταβίβασή τους στο ΝΠΔΔ «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», που συνεστήθη κατά τις διατάξεις του Ν.2937/2001. Στον κατωτέρω πίνακα εμφανίζονται τα εναπομείναντα πάγια της Εταιρίας με τις λογιστικές τους αξίες την 31/12/2004, σε χιλιάδες ευρώ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 3.564, , ,98 ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα , ,93 Κτίρια - Τεχνικά έργα 6.801, , ,14 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.380,57 796,13 584,44 Τοποθετημένοι Υδρομετρητές , , ,97 Δίκτυο Ύδρευσης , , ,51 Δίκτυο Αποχέτευσης , , ,58 Μεταφορικά μέσα 2.327, ,94 545,18 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 2.826, ,07 627,91 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση , ,74 Εκτελούμενα έργα για λογαριασμό τρίτων 2.258, ,20 Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων , , ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι + ΙΙ , , ,58 42

43 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτη Έξοδα ίδρυσης & 1ης εγκατάστασης Λοιπά έξοδα εγκατάστασης & έξοδα πολυετούς απόσβεσης Εξοδα ερευνών & ανάπτυξης Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπό σβεστη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπό σβεστη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπό σβεστη Αξία 519,36 274,24 245,12 519,36 378,11 141,24 519,36 443,90 75, , , , , ,93 985, , ,14 578, , , , , , , , , ,72 Σύνολο 5.961, , , , , , , , ,42 Όπως φαίνεται και στον πίνακα τα ανωτέρω έξοδα εμφανίζουν σταθερή μείωση της αναπόσβεστης αξίας τους από έτος σε έτος. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο που αναφέρεται στη χρήση του 2004 οι ενσώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στα ,70 έναντι ,50 του έτους 2003, δηλαδή αυξημένα κατά 17%. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ν. 2937/2001 τα περισσότερα κτίρια, οικόπεδα και όλα τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και οι λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις μεταβιβάσθηκαν στο ΝΠΔΔ «ΕΥΑΘ Παγίων». Β Επενδύσεις Οι επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μέχρι ανήλθαν , ενώ το έτος 2003 σε και το 2002 σε Το ποσό των διατέθηκε κατά κύριο λόγο στις ανακατασκευές και συντηρήσεις των Δικτύων Υδρευσης - Αποχέτευσης καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών υδρομετρητών με νέους σύγχρονης τεχνολογίας. Επίσης, εφαρμόζεται ευρύ πρόγραμμα βελτίωσης των συστημάτων πληροφορικής και αυτοματισμών. 43

44 Διευκρινίζεται ότι η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. παρά την μεταβίβαση των παγίων στο ΝΠΔΔ έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των εκτελουμένων έργων κατά την ημερομηνία απόσχισης των περιουσιακών της στοιχείων. Σύμφωνα με τον Ν.2937/2001 και τη συναφθείσα σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, τα έργα αυτά, καθώς και τα νέα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό της πρόγραμμα, μετά την περάτωσή τους, θα παραμείνουν κατά κυριότητα και κατά χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία θα λογίζει τις αποσβέσεις του Π.Δ. 100/98 και θα παραδώσει τα έργα αυτά στην Παγίων, μετά την εκπνοή της 30ετούς σύμβασης, με τις υπολειμματικές (αναπόσβεστες) αξίες του χρόνου εκείνου. 44

45 Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα κονδύλια για επενδύσεις που έχουν προβλεφθεί για την πενταετία και η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ σε χιλιάδες ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Κτίρια Απορροφητικότητα Μηχ/κος εξοπλ.-υδρόμετρα Απορροφητικότητα Β..Μηχανήματα Απορροφητικότητα Μεταφορικά μέσα Απορροφητικότητα Επιπλα, εξπλισμος γραφείων Η/Υ, όργανα χημείων κλπ Απορροφητικότητα Δίκτυο ύδρευσης Α. Αγωγοί 4700, , , , , ,00 Απορροφητικότητα 5260, , ,00 Β. Συντήρηση δεξαμενών 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 590,00 Απορροφητικότητα 100,00 0,00 100,00 Γ. Συντήρηση αντλιοστασίων 440,00 440,00 440,00 440,00 440, ,00 Απορροφητικότητα Δίκτυο αποχέτευσης 240,00 120,00 400,00 Α. Αγωγοί 5280, , , , , ,00 Απορροφητικότητα 7060, , ,00 Β. Συντήρηση αντλιοστασίων 440,00 440,00 440,00 440,00 440, ,00 Απορροφητικότητα 540,00 160,00 320,00 Γ. Συντήρηση Ε.Ε.Λ. 150,00 150,00 290,00 290,00 440, ,00 Απορροφητικότητα Μελέτες-Ερευνες, Προγράμμ. Μηχανοργάνωσης, SCADA, λοιπές επενδύσεις κλπ Απορροφητικότητα ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Απορροφητικότητα 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 790,00 520, , , , , , , ,

46 Ειδικότερα, η σχέση ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΥΑΘ Παγίων και Δημοσίου όπως αυτό εκπροσωπείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και το καθεστώς που διέπει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Γ Χρηματοδότηση επενδύσεων - Σχέση ΕΥΑΘ Α.Ε. & ΕΥΑΘ Παγίων Ειδικότερα, η σχέση ΕΥΑΘ Α.Ε. ΕΥΑΘ Παγίων και Δημοσίου όπως αυτό εκπροσωπείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και το καθεστώς που διέπει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, τις επενδύσεις, την κυριότητα, τη λειτουργία και τη χρήση της ρυθμίζεται από το ν.2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 43 του ν. 3316/2005 και που έχει ως εξής: Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ169 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. α. Μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις για την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων. Συμβάσεις μεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α. Ε. για την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων υπογράφονται, κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Με τις συμβάσεις καθορίζονται οι σχετικοί με την ανάθεση των εργασιών όροι, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών και καταβολής της δαπάνης των εργασιών, καθώς και η αποζημίωση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθοριζόμενη είτε απολογιστικά είτε και κατ αποκοπή. Όταν η αποζημίωση συμφωνείται απολογιστικά, το ποσό αυτής συνίσταται στη δαπάνη που υποβλήθηκε η εταιρεία, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά της βιβλία, οι οποίες ελέγχονται και βεβαιώνονται από ειδική έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της διατάξεις, χωρίς Φ.Π.Α, και επιπλέον ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της δαπάνης αυτής ως εύλογη αμοιβή της εταιρείας. β. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και αναφέρονται σε εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που εκτελούνται ή έχουν ήδη εκτελεστεί από την εταιρεία, ισχύουν από , ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής τους. γ. Για τις εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι οποίες εντάχθηκαν σε έργα αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και εκτελέσθηκαν μετά τις και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της απολογιστικής μεθό- 46

47 δου, επειδή δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα στα λογιστικά βιβλία της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καταβάλλει στην εταιρεία εύλογη αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής δαπάνης των σχετικών εργασιών και επιπλέον την αμοιβή της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της αποζημίωσης αυτής.» 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αναριθμείται ως παράγραφος 5. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 4, έχουσα ως ακολούθως: «4. Στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και έργων, στις οποίες φέρεται ως κύριος του έργου η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, τα αποφαινόμενα επί των συμβάσεων όργανα ορίζονται ως ακολούθως: α) Αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας όργανο είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. β) Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. γ) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το τεχνικό συμβούλιο ορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22Β του ν. 2937/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εκπρόσωπος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. υποδεικνύεται από την εταιρεία μαζί με τον αναπληρωτή του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός προβαίνει στον ορισμό του μέλους αυτού και του αναπληρωτή του.» 47

48 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Ποσά χιλιάδες Ευρώ Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων Αρχικό πρόγραμμα σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο Πρόγραμμα σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ Σύνολο σε χιλιάδες Ευρώ Πρόγραμμα σύμφωνα με την από 366/04 απόφαση του Δ.Σ Σύνολο σε χιλιάδες Ευρώ Σύνολο διατεθέντων κεφαλαίων μέχρι Υπόλοιπο ποσό κεφαλαίων προς διάθεση σε χιλιάδες Ευρώ Κτίρια - Γήπεδα Μεταφορικά μέσα Γενικό Σύνολο Πέραν των ανωτέρω εκτεθέντων η δέσμευση της εταιρίας για την ανέγερση νέου ιδιόκτητου κτιρίου στην περιοχή της Άνω Τούμπας που θα χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια που προήλθαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, άρχισε ήδη να υλοποιείται, αλλά δεν έγινε εντός του 2004 εκταμίευση ποσού όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα που παρατίθεται. 48

49 Η αξία των επενδύσεων που πραγματοποίησε η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κατά τα έτη εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (σε χιλιάδες ευρώ) Περιγραφή Γήπεδα κτίρια 338,37 34,04 313,27 20, Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.346, , , Λοιπός εξοπλισμός - Μεταφορικά Μέσα 290,83 467, , Έργα υπό εκτέλεση Ύδρευσης 3.939, , , Έργα υπό εκτέλεση Αποχέτευσης , , , Μελέτες - Έρευνες και λοιπές επενδύσεις (Η/Υ) 941, ,12 788, Σύνολο , , , Από τα ποσά που δαπανήθηκαν για εκτέλεση έργων ένα μέρος χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ μέσω του Ταμείου Συνοχής. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν ως εξής: Χιλιάδες Χιλιάδες Χιλιάδες Χιλιάδες Χιλιάδες Χιλιάδες Χιλιάδες Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η μεταβολή των Παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας το έτος 2004: 49

50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (31/12/03-31/12/04) Αναπόσβεστο υπόλοιπο έως Αποσβεσθέντα έως Αποσβέσεις μειώσεωνπωλήσεων δωδεκαμήνου 2004 Αναπροσαρμογή αποσβέσεων ακινήτων 2004 Αποσβέσεις προσθηκώναγορών δωδεκαμήνου 2004 Αποσβεσθέντα έως Αξία κτήσεως Μειώσεις - Πωλήσεις δωδεκαμήνου 2004 Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 2004 Προσθήκες - Αγορές δωδεκαμήνου 2004 Περιγραφή Αξία κτήσεως ,90 0,00 0,00 0, , , ,48 0,00 0, , ,99 1.Εξοδα Εγκ/σης & Ασώματης Ακινητοποιησης (16.10) , ,50 0,00 0, , , ,60 0,00 0, , ,43 2.Λοιπά Εξοδα Εγκαταστάσεως (16-(16.10, 16.12) , ,46 0,00 0, , , ,08 0,00 0, , ,87 3. Εξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως 16.12) 4. Γήπεδα - Οικόπεδα (10) ,42 0, ,82 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 5. Κτίρια & Τεχνικά έργα (11) ,71 0, , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , ,34 0,00 0, , ,96 6. Μηχανήματα - Μηχ/κός Εξοπλισμός ( ) , , , ,13 0, , , , ,00 0, ,45 6α.Τοποθετημένοι Υδρομετρητές ( ) , ,72 0,00 0, , , ,17 0,00 0, , ,15 6β. Αγωγοί & Τεχν. εγκατ. δικτύου ύδρευσης(12.90) , ,36 0,00 0, , , ,97 0,00 0, , ,05 6γ. Αγωγοί & Τεχν. εγκατ. δικτύου αποχέτευσης( ) 7. Μεταφορικά Μέσα (13) , ,00 0,00 0, , , ,13 0,00 100, , , , , , ,57 0, , , , ,70 0, ,14 8. Επιπλα -Λοιπός Εξοπλισμός (14) , ,85 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 9.Ακινητοποίηση υπό Εκτέλεση (15) ,91 764,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 10.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις(18) 50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , ,90

51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Α. Τιμολογιακή πολιτική Σύμφωνα με τις ΚΥΑ 1008/ και 608/ τα τιμολόγια της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανά κατηγορία πελατών και κυβικά μέτρα, μέχρι και το έτος 2006 είναι τα εξής: ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ σε Κυβικά μέτρα m 3 0,24 0,26 0,30 0,33 0, m 3 0,37 0,40 0,43 0,47 0, m 3 0,46 0,48 0,52 0,55 0, m 3 0,90 0,92 0,96 0,99 1, m 3 1,86 1,94 2,01 2,12 2, m 3 και άνω 3,62 3,70 3,77 3,88 4,03 * Πολύτεκνοι: Χρεώνονται με το 50% της κατανάλωσης Η αναπροσαρμογή των τιμολογίων γίνεται αυτόματα την 1 η Μαϊου κάθε έτους μέχρι την , σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα και τα τιμολόγια αφορούν καταναλώσεις νερού από Με συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών έχουν συμφωνηθεί εδικές χρεώσεις ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ενώ με τις Βιομηχανικές μονάδες έχει συμφωνηθεί τίμημα ανάλογα με την κατανάλωση. Ο κατωτέρω πίνακας εμφανίζει συγκεκριμένα την τιμολογιακή πολιτική για τις κατηγορίες αυτές των καταναλωτών. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Βιομηχανίες m 3 μηνιαίως 0,44 / m m 3 και άνω 0,73 / m 3 Ελληνικά Πετρέλαια Ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,35 / m 3 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) Ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,88 / m 3 Επαγγελματίες Ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,73 / m 3 Δημόσιο ΟΤΑ Ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,44 / m 3 Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ Ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,22 / m 3 Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές ως 31/12/

52 ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ (Εξέλιξη τιμών ως το 2006) Παροχή (διατομή) ½ και ¾ ίντσας 0,515 0,536 0,562 0,590 0,62 1 ίντσα 2,06 2,142 2,25 2,362 2,48 1 ½ ίντσα 3,09 3,214 3,374 3,543 3,72 2 ίντσες 6,18 6,427 6,749 7,086 7,44 3 ίντσες 10,30 10,712 11,248 11,81 12,40 4 ίντσες 15,45 16,068 16,871 17,715 18,60 Διευκρινίζεται ότι για κατανάλωση έως 40 m 3 /τετράμηνο ισχύουν οι ανωτέρω τιμές ενώ για καταναλώσεις άνω των 40 m 3 η τιμή είναι 1,18 /τετράμηνο. Επίσης, για τη συντήρηση υδρομέτρων η χρέωση για το Β/2004 είναι η ακόλουθη: Α/Α ΔΙΑΤΟΜΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΕ m 3 /τετράμηνο 1 Φ 13 (1/2 ) 8 Χ 0,30 = 2,40 2 Φ 20 (3/4 ) 12 Χ 0,30 = 3,60 3 Φ 25 (1 ) 20 Χ 0,30 = 6,00 4 Φ 30 (1 1/4 ) 24 Χ 0,30 = 7,20 5 Φ 40 (1 1/2 ) 36 Χ 0,30 = 10,80 6 Φ 50 (2 ) 48 Χ 0,30 = 14,40 7 Φ 80 (3 1/4 ) 60 Χ 0,30 = 18,00 8 Φ 100 (4 ) 72 Χ 0,30 = 21,60 9 Φ 150 (6 ) 84 Χ 0,30 = 25,20 10 Φ 200 (8 ) 96 Χ 0,30 = 28,80 Τέλος, τα τιμολόγια του Τομέα Αποχέτευσης, δηλαδή η χρήση του δικτύου Υπονόμων, υπολογίζεται σε ποσοστό επί των κυβικών νερών που χρεώνονται, σύμφωνα με την κατωτέρω κλιμάκωση. Σημειώνεται ότι για τη ΒΙΠΕΘ εφαρμόζεται ειδική τιμολόγηση. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ) Το έτος % τιμής νερού Το έτος % τιμής νερού Το έτος % τιμής νερού Το έτος % τιμής νερού Το έτος % τιμής νερού Το έτος % τιμής νερού 52

53 Τέλος, στις περιοχές εκείνες στις οποίες η Εταιρία εισπράττει το αντίτιμο μόνο από τη χρήση του Δικτύου Αποχέτευσης, επειδή δεν έχει κατασκευαστεί από την ΕΥΑΘ το δίκτυο παροχής νερού, εισπράττει 0,25 ανά κυβικό μέτρο νερού, σύμφωνα με τις βεβαιωτικές καταστάσεις των Δήμων. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στο θέμα οργάνωσης ενός αποτελεσματικού εισπρακτικού μηχανισμού. ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Συνολικά το 2004 ο αριθμός των καταναλωτών ανήλθε σε έναντι το 2003 (απολογιστικά στοιχεία). Δηλαδή, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,6%, δηλαδή, επιπλέον καταναλωτές. Η αύξηση όμως αυτή του αριθμού των καταναλωτών δεν είχε ως αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση των αντιστοιχών τιμολογήσεων. Ειδικότερα: Καταναλωτές Τιμολογήμενα κυβικά Αξία σε Ευρώ Σε δύο διαδοχικούς πίνακες εμφανίζονται αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία των ετών

54 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΑΘ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Α' τετρ , , , , ,59 Β' τετρ , , , , ,02 Γ' τετρ , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,85 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δ.Π. -ΑΜΣΤΕΛ- ΟΛΘ- ΟΙΚ.ΕΛΠΙΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΝΙΣΧ. ΟΤΑ - ΥΔΡ.ΠΥΡΚ. Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Α' τετρ , , , , ,90 Β' τετρ , , , ,83 Γ' τετρ , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,23 Kαταναλωτές Xρεώσιμα κυβικά euro ,08 54

55 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΑΘ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Α' τετρ , , , , ,14 Β' τετρ , , , , ,68 Γ' τετρ , , , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,22 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δ.Π. -ΑΜΣΤΕΛ- ΟΛΘ- ΟΙΚ.ΕΛΠΙΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΝΙΣΧ. ΟΤΑ - ΥΔΡ.ΠΥΡΚ. Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Κατ/τες Μ3 euro Α' τετρ , , , , ,95 Β' τετρ , , , ,50 Γ' τετρ , , , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,32 Kαταναλωτές Xρεώσιμα κυβικά euro

56 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (εκατ.m 3 ) Έτη Παραγωγή νερού , ,5 Τιμολόγηση νερού 67,7 67,2 67, ,00 Μη τιμολογηθείσες ποσότητες 27,3 21, ,5 Ποσοστό 28,74% 24,49% 21.86% 24.70% 26,55% Όπως φαίνεται από τον πίνακα, υπάρχει το 2004 σημειώθηκε αύξηση απωλειών και μείωση τιμολογημένων ποσοτήτων νερού σε σχέση με το ποσοστού των 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (χιλ. m 3 ) Κατηγορία Κοινοί καταναλωτές (οικιακό τιμολόγιο) Δημόσιο ΟΤΑ Βιομηχανίες ΕΚΟ - ΕΛΔΑ Επαγγελματίες κλπ Σύνολο ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Έτη Κοινοί καταναλωτές (οικιακό 67,20% 64,99% 63,98% 65,20% 67,92% τιμολόγιο) Δημόσιο 4,12% 4,03% 3,94% 4,20% 3,40% ΟΤΑ 5,03% 3,23% 2,34% 2,40% 2,47% Βιομηχανίες 7,84% 7,88% 7,41% 7,00% 8,95% ΕΚΟ - ΕΛΔΑ 13,52% 13,59% 13,45% 14,00% 14,08% Επαγγελματίες κλπ 2,29% 6,28% 8,88% 7,20% 3,18% Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % 56

57 4. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (σε χιλιάδες ) Κατηγορία Κοινοί καταναλωτές (οικιακό τιμολόγιο) , , Δημόσιο 613, , ΟΤΑ 748,35 751, Βιομηχανίες 1.214, , ΕΚΟ - ΕΛΔΑ 1.663, , Επαγγελματίες κλπ 692, , Σύνολο , , ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΑΞΙΕΣ) Κατηγορία Κοινοί καταναλωτές (οικιακό τιμολόγιο) 73,54% 62,91% 66,55% 67% 66,77% Δημόσιο 3,29% 3,90% 5,06% 4,20% 3,07% ΟΤΑ 4,01% 2,80% 3,58% 2,40% 2,23% Βιομηχανίες 6,52% 11,05% 9,20% 11,20% 13,03% ΕΚΟ - ΕΛΔΑ 8,92% 10,04% 10,66% 11,10% 10,15% Επαγγελματίες κλπ 3,72% 9,30% 4,95% 4,10% 4,75% Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57

58 6. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Σταθερά τιμολόγια Κλίμακα Κλίμακα Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό κατανάλωσης κατανάλωσης Νοικοκυριών Νοικοκυριών Νοικοκυριών Νοικοκυριών 4μηνη βάση 4μηνη βάση Από 0 20 m 3 40% Από 0 10 m 3 21,01% 21,64% 23,99% Από m 3 47% Από m 3 30,36% 32,48% 36,16% Από m 3 11% Από m 3 33,29% 33,29% 31,15% Από m 3 1,50% Από m 3 13,87% 11,41% 7,90% Από m 3 0,40% Από m 3 1,03% 0,84% 0,57% Από 401 m 3 και 0,10% Από 181 m 3 και 0,44% 0,34% 0,25% άνω άνω Σύνολο νοικοκυριών περίπου 100% 100% 100% >

59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ Γενικές επισημάνεις Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις και παροχές υπηρεσιών ανήλθε στις ,11, έναντι ,54 το 2003 και ,801 το Το κόστος το πωληθέντων, ωστόσο, ακολούθησε μια αυξητική πορεία με συγκρατημένο ρυθμό περίπου το έτος. Τούτο εμφανίζεται στον πίνακα με τις διαδοχικές χρήσεις των ετών 2002, Επισημαίνεται, επίσης, η σταδιακή μείωση της κρατικής επιχορήγησης από σε και ανά έτους. Είναι άξιο προσοχής η σταδιακή μείωση των εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης Λειτουργίας Διάθεσης, το σύνολο των οποίων είναι κατά μικρότερο σε σχέση με εκείνο του 2003 και κατά έναντι του αντίστοιχου του Αναλυτικά ο Κύκλος Εργασιών έχει ως εξής; 1, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ Η βασική πηγή εσόδων της Εταιρίας είναι η πώληση νερού που αποτελεί το 62,01% του συνολικού Κύκλου Εργασιών. Για το έτος 2004 τα έσοδα από πωλήσεις νερού ανήλθαν στο ποσό των ,89 δηλαδή σημείωσαν αύξηση κατά ,52 δηλαδή ποσοστό 15,80%. Οι καταναλωτές αυξήθηκαν από σε δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά καταναλωτές, δηλαδή ποσοστό 1,61%. Τα χρεώσιμα κυβικά, παρά την ανωτέρω αύξηση του αριθμού υδρομέτρων κατά μονάδες, μειώθηκαν από σε δηλαδή μείωση κατά δηλαδή ποσοστό 1,73%. 59

60 Τούτο οφείλεται στη δεδομένη ετήσια αύξηση των τιμολογίων, και στην υστέρηση των εισπράξεων το τελευταίο δίμηνο του 2003 και την αναπλήρωση των εισπράξεων το Α τρίμηνο του Στα έσοδα από πωλήσεις νερού περιλαμβάνονται και τα έσοδα από πάγια τέλη που ανήλθαν σε ,94 ( ΚΑ ) και τα έσοδα από πωλήσεις νερού χωρίς ΦΠΑ σε , 77 (ΚΑ ) Συνολικά: Εσοδα από πωλήσεις, Γενικό Τιμολόγιο ,18 Έσοδα από Πάγια Τέλη ,94 Έσοδα από πωλήσεις χωρίς ΦΠΑ ,77 ΣΥΝΟΛΟ (1) ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ,89 2. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα λοιπά έσοδα του Τομέα Υδρευσης που δεν προέρχονται από κατανάλωση νερού. Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (73.05) ,35 Τα έσοδα από τη συντήρηση υδρομέτρων (73.07) ,29 Τα έσοδα από έλεγχο υδρομετρων (73,08) ,73 Τα έσοδα από τοποθέτηση υδρομέτρων (73.09) ,39 Τα έσοδα από δαπάνες διακλ/σεων συνδέσεων υδρευσης (73.10) ,14 Τα έσοδα από αποκαταστάσεις ζημιών υδρευσης (73.12) ,79 Τα έσοδα από επεκτάσεις του δικτύου (73.13) ,88 Τα έσοδα από επανατοποθετήσεις (73.15) ,31 Άλλα έσοδα ( ) ,81 ΣΥΝΟΛΟ (2) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

61 3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Όπως είναι γνωστό τα έσοδα αυτά μέχρι το 2006 έχουν προσδιορισθεί με την ΚΥΑ και ήδη έχει γίνει νόμος. Αντιπροσωπεύουν το 55% του ποσοστού επί των πωλήσεων του νερού για το 2003 και το 2004, ενώ θα είναι 58% για το 2005 και τέλος το 60% για το Για τη χρήση του 2004 τα έσοδα αυτά ανήλθαν σε ,99 έναντι ,40 για το έτος 2003 δηλαδή σημειώθηκε αύξηση ,59 και ποσοστό 27,75 %. ΣΥΝΟΛΟ (3) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,99 4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Τα έσοδα αυτά ανήλθαν το 2004 σε ,63 και είναι: Εσοδα από δικαιώματα σύνδεσης με το δίκτυο ( ) ,98 Εσοδα από δαπάνες εξωτερικών διακλαδώσεων ( ) ,23 Εσοδα από δαπάνες επέκτασης ( ) ,78 Εσοδα από απολογιστικές εργασίες αποχέτευσης 1.271,64 ΣΥΝΟΛΟ (4) ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,63 5. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οι πωλήσεις αυτές ανήλθαν σε ,92 για το έτος 2004 έναντι ,27 το 2003 και ,42 το Καταβάλλεται προσπάθεια εκποίησης του άχρηστου υλικού μετά την υποτίμηση των αποθεμάτων και πιθανόν να εισπραχθεί ένα ποσό περίπου το 2004 με την προϋπόθεση της εξαφάνισης των αμιαντοσωλήνων και των λοιπών εξαρτημάτων από τις αποθήκες ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. 61

62 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μετά την αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους πηγών εσόδων για το 2004 η συνοπτική εικόνα των μεγεθών και η συγκριτική εξέλιξή τους την τριετία έχει ως εξής: ΕΤΗ ΕΙΔΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΒΟΛΗ 2004 ΜΕΤΑ ΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ,37-4,9% ,89 15,8% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , , ,92 -- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,09-47% ,7% ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ,40-8,6% ,99 27,7% ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,41 20,7% ,63 2,7% Σ Υ Ν Ο Λ Α , ,54-11,15% % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Συμπεράσματα: Οι πωλήσεις νερού αποτελούν το 61,21% του συνολικού Κύκλου Εργασιών. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ : ,89 62

63 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ( ) (Λοιπά Οργανικά Εσοδα) Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνονται διάφορες επιδοτήσεις και ειδικές επιχορηγήσεις, έσοδα από παροχές υπηρεσιών στο προσωπικό, έσοδα από ενοίκια οικοπέδων της ΕΥΑΘ, κυρίως, το υπόλοιπο του Ειδικού Πόρου, που αντικατέστησε το Τέλος του 3%. Το σύνολο των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης ανέρχεται στο 2004 στο ύψος των ,03 έναντι ,21 για το έτος Ο Ειδικός Πόρος 3%, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2937/2001 για το έτος 2003 ανήλθε της ,74 και για το έτος 2004, τελευταίο έτος χορήγησης, ήταν ,86. Το 2005 η επιχορήγηση αυτή θα είναι μηδενική. Η απώλεια αυτού του εσόδου σε συνδυασμό με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και του Κεντρικού Διυλιστηρίου Νεοχωρούδας επιβάλλει τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιστάθμιση της απώλειας με άλλο τέλος. Ο Πίνακας των Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης έχει ως εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ 1. Ειδικός Πόρος 3% (τελευταία δόση το 2004) Ειδικές Επιδοτήσεις & Επιχορηγήσεις (ΟΑΕΔ κλπ) Επιδοτήσεις ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ Επιχορηγήσεις Λοιπών Φορέων Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ( 75 ) (Λοιπά Οργανικά Εσοδα) Πρόκειται για συνολικό ποσό και αφορά παρεχόμενες υπηρεσίες σε τρίτους, στο προσωπικό καθώς και έσοδα που προέρχονται από ενοίκια. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) (Λοιπά Οργανικά Εσοδα) Τα έσοδα αυτά αποτελούν οι πιστωτικοί τόκοι και τα έσοδα από χρεώγραφα. 63

64 Σε κάθε περίπτωση επηρεάζονται από τα επιτόκια καταθέσεων, που, ως γνωστόν, έχουν φθίνουσα τάση και από το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων, το οποίο καλύπτει τις λειτουργικές υποχρεώσεις και μέρος του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος. Το 2004 τα έσοδα αυτά ανήλθαν σε έναντι για το έτος ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ( 81 ) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ( 82 ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ , ΚΑ , ΣΥΝΟΛΟ , ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός ΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις & Παροχή Υπηρεσιών (Κύκλος , , , Εργασιών) 74. Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων , ,03 75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών , , ,07 76 Εσοδα Κεφαλαίων (τόκοι πιστωτικοί) , , ,68 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα , ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ , , ,40 Πλέον Ιδιοπαραγωγή Παγίων , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ , , ,15 64

65 ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , ,00 0, Κύκλος εργασιών Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης Τόκοι πιστωτικοί Εκτακτα και ανόργαν έσοδα Ιδιοπαραγωγή ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Τα γενικά έξοδα λειτουργίας της ΕΥΑΘ ΑΕ για το έτος 2004 ανήλθαν στο ποσό των ,63 έναντι των ,36 της χρήσης του Παράλληλα δεν αποσβέννυνται οι εγκαταστάσεις των οποίων το κόστος λειτουργίας βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ και τούτο γιατί ως πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι στην κυριότητα της ΕΥΑΘ Παγίων. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το σύνολο των «αμοιβών και λοιπών εξόδων προσωπικού» το 2004 είναι στο ποσό των ,15 έναντι ,25 του έτους 2003, δηλαδή έχουμε μία μείωση κατά ,10, ποσοστό 0,1%. Οι δαπάνες προσωπικού καλύπτουν το 50% του συνόλου των εξόδων της Εταιρίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Σ Υ Ν Ο Λ Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ 6% 6,7% 8% -1% 65

66 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπάλληλη ιδιότητα με την Εταιρία όπως τρίτοι συνεργάτες ή Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχουν τεχνογνωσία είτε με τη μορφή συστημάτων μηχανογράφησης είτε συστημάτων GIS είτε με την εκπόνηση άλλων μελετών. Η δαπάνη στον τομέα αυτό ανήλθε ,26 έναντι ,79 την προηγούμενη διαχειριστική χρήση. Ειδικότερα: Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Αμοιβές & έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών, υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος (δικηγόροι κα) ,83 2. Αμοιβές & έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών, υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος: Συνεδριάσεις Δ.Σ Αμοιβές & Εξοδα Παραστάσεων Προέδρου Λοιπές αμοιβές τρίτων , , , , ,02 Λοιπές προμήθειες τρίτων 1, Επεξεργασίες από τρίτους , Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε φόρο εισοδήματος ,64 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ,26 66

67 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (62.00 / 02 / 03 / 04 / 05 / 07) Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στη λειτουργία και συντήρηση των Τεχνικών Εγκαταστάσεων της Εταιρίας, δηλαδή τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Σίνδου και του Κεντρικού Διυλιστηρίου. Οι δαπάνες αυτές «παροχές τρίτων» ανήλθαν για το έτος 2003 στα ,95 ενώ για το 2004 ανέρχονται στο ύψος των: ,26. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΔΕΗ , ΥΔΡΕΥΣΗ 868, Τηλεπικοινωνίες , Ενοίκια , Ασφάλιστρα , Επισκευές - Συντηρήσεις ,07 Σ Υ Ν Ο Λ Α ,26 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ (63.02 / 03 / 04 / 98) Οι Φόροι Τέλη το 2004 ανήλθαν σε ,56 έναντι ,61 το Συνοπτικά η ανάλυση Φόρων & Τελών έχει ως εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ - ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Χαρτόσημα Τέλη κυκλοφορίας , Δημοτικοί φόροι - Τέλη , Λοιποί φόροι - Τέλη ,43 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,56 67

68 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 23% 5% Τέλη κυκλοφορίας Δημοτικοί φόροι - Τέλη Λοιποί φόροι - Τέλη 72% ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (64) ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ Εξοδα μεταφορών , Εξοδα ταξιδιών , Εξοδα προβολής και διαφήμισης , Εξοδα εκθέσεων και επιδείξεων , Συνδρομές - εισφορές , Δωρεές - επιχορηγήσεις 7.750, Εντυπα και γραφική ύλη , Υλικά άμεσης ανάλωσης , Εξοδα δημοσιεύσεων , Εξοδα Συμμετοχων & Χρεωγραφων 5, Ζημιες από πώληση Συμμ/χων & Χρ 172, Διάφορα έξοδα ,72 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,25 Η κατηγορία αυτή των εξόδων που δεν συντελούν άμεσα στην αύξηση του κόστους παραγωγής, εμφανίζουν μείωση σε σχέση με το έτος 2003 κατά το οποίο ανήλθαν σε ,08 68

69 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΛ/ΜΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΑΠΟΛ/ΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ % ΑΠΌ ΠΡΟΥΠ/ΜΟ 2004 % 2004/ Έξοδα μεταφορών % % '' ταξιδιών % % '' Προβολής- διαφήμισης % % '' εκθέσεων- επιδείξεων % % Συνδρομές- εισφορές % 359 1% Δωρεές- επιχορηγήσεις % % Έντυπα- γραφική ύλη % % Υλικά άμεσης ανάλωσης % % Έξοδα δημοσιεύσεων % % '' Συμμετοχών- χρεωγράφων Ζημιές πώλησης χρεωγράφων Διάφορα έξοδα Σύνολο:

70 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ( 65 ) Η σταδιακή αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας που είχαν συναφθεί προ της συστάσεως των ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ΕΥΑΘ Α.Ε. και η μη σύναψη νέων δανείων, οδήγησαν σε σταδιακή σταθερή μείωση των τόκων και των τοκοχρεωλυσίων. Ετσι, το 2002 το σύνολο των τόκων ήταν ,23, το 2003 ήταν ,63 και τέλος το 2004 ανήλθε σε ,17. Η σχετική ανάλυση έχει ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Τόκοι Δανείων Ελληνικού Δημοσίου τέως ΟΥΘ , Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ. τέως ΟΥΘ , Δάνειο γα έργα Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης , Δάνειο για έργο Επεξεργασίας Λυμάτων Σίνδος Α Φάση , Δάνειο για έργο Αποχέτευση Δυτικών Περιοχών Θεσ/νίκης ,36 Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών 6.571,22 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,17 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ Τόκοι Δανείων Ελληνικού Δημοσίου τέως ΟΥΘ 36% 14% 1% 21% 25% 3% Τόκοι Δανείων Τ.Π. & Δ. τέως ΟΥΘ Δάνειο γα έργα Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Δάνειο για έργο Επεξεργασίας Λυμάτων Σίνδος Α Φάση Δάνειο για έργο Αποχέτευση Δυτικών Περιοχών Θεσ/νίκης Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών 70

71 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (66) Μετά τη μεταβίβαση του κύριου όγκου των Δικτύων και λοιπών Τεχνικών Εγκαταστάσεων της Εταιρίας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» οι αποσβέσεις δεν αποτελούν σημαντικό στοιχείο κόστους για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Αυτή η εξέλιξη συντέλεσε καθοριστικά στη διαμόρφωση υψηλών μεγεθών κερδοφορίας, με αντίστοιχες επιπτώσεις στις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, αλλά και στη διανομή ικανοποιητικού μερίσματος στους μετόχους επενδυτές, γεγονός που διατήρησε τη μετοχή σε ικανοποιητικά επίπεδα το έτος Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας θα δημιουργήσει νέες υποδομές και πάγια περιουσιακά στοιχεία και έτσι στο μέλλον θα διαμορφωθούν υψηλότερες βάσεις επί των οποίων θα λογίζονται οι αποσβέσεις ως στοιχεία του λειτουργικού κόστους. Σημειώνεται ότι οι αποσβέσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν ταχύτερο βαθμό απόσβεσης. Ετσι, κατά ομάδα παγίων οι αποσβέσεις έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΣΟ Αποσβέσεις Κτιρίων & Τεχνικών Εργων , Αποσβέσεις Μηχ/των, Τεχνικών Εγκ/σεων και λοιπά έξοδα , Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων , Αποσβέσεις Επίπλων & λοιπού Εξοπλισμού , Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων & λοιπών εξόδων ,16 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,72 71

72 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις Κτιρίων & Τεχνικών Εργων , , , , ,00 0,00 1 Αποσβέσεις Μηχ/των, Τεχνικών Εγκ/σεων και λοιπά έξοδα Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων Αποσβέσεις Επίπλων & λοιπού Εξοπλισμού Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων & λοιπών εξόδων Αποθέματα Η αξία των αποθεμάτων την ήταν ,01 Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 έγιναν αγορές υλικών για την συντήρηση των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και για την αγορά ανταλλακτικών, συνολικής αξίας ,84, ενώ το ύψος των αναλώσεων ανήλθε στις ,26. Τα τελικά αποθέματα στο ισολογισμό την ανέρχονται στο ποσό των ,59. Τούτο προήλθε λόγω υποτίμησης κατά ,90 που καταχωρήθηκε στις ζημίες της χρήσης 2004, με αντίστοιχη μείωση της καθαρής θέσης της Εταιρίας. Η ανωτέρω υποτίμηση εγκρίθηκε με την αρ. 54/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. Τα υλικά που υποτιμήθηκαν και έχουν ελάχιστη υπολειμματική αξία θα εκποιηθούν ως χυτοσίδηρος και ως ορείχαλκος, ενώ οι σωλήνες αμιάντου και τα υλικά που συνάπτονται με αυτούς, θα διατεθούν ως ίνες αμιάντου με μηδενική αξία. Την τριετία οι διαδοχικοί ισολογισμοί κλεισίματος εμφάνισαν την εξής εικόνα ως προς το στοιχείο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΞΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ σε ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ,01-12% ,59-33% 72

73 Ο λόγος της υποτίμησης, που είναι η αχρησία των υλικών, λόγω ασυμβατότητας με την υφιστάμενη κατάστασης των δικτύων, εξακολουθεί να υφίσταται σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Παράλληλα, θα διατηρηθεί η πολιτική της μη άσκοπης σώρευσης υλικών με βραδύ ρυθμό αντικατάστασης. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ( σε χιλιάδες Ευρώ) Η πιθανότητα καταβολής αποζημιώσεων στο προσωπικό που θα αποχωρήσει είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω απόλυσης και το ενδεχόμενο να καταστούν ορισμένες απαιτήσεις της Εταιρίας επισφαλείς, επιβάλλουν το σχηματισμό ενός ποσού ως προβλέψεις εξόδων οι οποίες θα βαρύνουν την κλειόμενη χρήση Έτσι για το 2002 είχε εγγραφεί ως πρόβλεψη ποσό ,91 και το 2003 το ποσό ήταν ,50. Ειδικότερα: α. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση βάσει του Α.Ν. 1846/51 Υπόλοιπο πρόβλεψης ,00. Νέοι δικαιούχοι (υπό την έννοια ότι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης την και ενδεχομένως να κάνουν χρήση όλοι) 35 άτομα Χ = Την η σχηματισμένη πρόβλεψη ήταν ,96, εκταμιεύθηκε ποσό ,96 και την το υπόλοιπο ήταν ,00. Συνεπώς στον Λογαριασμό , έχουμε: Υπόλοιπο προηγούμενης πρόβλεψης έτους ,00 Πλέον νέα πρόβλεψη έτους ,00 Συνολική πρόβλεψη για αντιμετώπιση αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων ,00 β. Πρόβλεψη για αποζημίωση νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων λόγω απόλυσης βάσει του Ν. 2112/20 και 3198/35 Η πιθανότητα αυτή αφορά σε 101 υπαλλήλους. Πιθανή συνολική αποζημίωση ,86 Χ 40%= ,54. Την η σχηματισμένη πρόβλεψη ήταν ,70. Συνεπώς στον Λογαριασμό , έχουμε: Υπόλοιπο προηγούμενης πρόβλεψης έτους ,70 Πλέον νέα πρόβλεψη έτους ,00 73

74 Συνολική πρόβλεψη για αντιμετώπιση αποζημιώσεων λόγω απόλυσης ,70 γ. Πρόβλεψη για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/1975 την στους υπαλλήλους του τέως ΟΑΘ ανέρχεται στα ,28. Δηλαδή, αν προστεθεί στην ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη της (ισολογισμός της ) ,13, το σύνολο των κρατήσεων υπέρ του Τ.Π. για το 2004 που είναι ,90 το ποσό ανέρχεται στις ,03 Συνεπώς στον Λογαριασμό , έχουμε: Υπόλοιπο προηγούμενης πρόβλεψης έτους ,13 Πλέον νέα πρόβλεψη έτους ,00 Συνολική πρόβλεψη για αντιμετώπιση αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης ,13 Δηλαδή οι συνολικές προβλέψεις, βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων είναι: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 1 Προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω απόλυσης νεοπροσληφθέντων ,00 υπαλλήλων 2 Προβλέψεις για συνταξιοδοτήσεις ,00 3 Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/ ,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ ( ) Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν στο ύψος των ,05. Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων είναι ,23. Οι έκτακτες ζημίες, κυρίως από αντικαταστάσεις υδρομέτρων ανέρχονται σε ,05. Ενώ οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (έκτακτοι κίνδυνοι) εκτιμήθηκαν στα ,57. Το ποσό αυτό αφορά σε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εφόσον υπάρχουν υπόλοιπα πελατών με καθυστέρηση εισπράξεως. Συνολικά, τα Ανόργανα και Εκτακτα έξοδα ως αφαιρετικό στοιχείο των ολικών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης ανέρχονται σε ,00. Ο σχετικός πίνακας έχει ως εξής: 74

75 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ , , , ,57 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,15 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,26 62 Παροχές τρίτων ,26 63 Φόροι & Τέλη ,56 64 Διάφορα έξοδα ,25 65 Τόκοι και συναφή έξοδα ,17 66 Αποσβέσεις ,72 68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης ,00 20,25 Αγορές και διαφορά αποθεμάτων ,26 81,82,83 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ,63 μειον Δαπάνες Ιδιοπαραγωγής που παγιοποιούνται ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,66 75

76 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3% 8% 4% Παροχές τρίτων Φόροι & Τέλη 9% 2% 1% 1% 44% Διάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις 25% 3% Προβλέψεις εκμετάλλευσης Αγορές και διαφορά αποθεμάτων ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ Οι απαιτήσεις της Εταιρίας ανέρχονται στα ,44, όσες είναι περίπου, και οι εισπράξεις ενός τριμήνου. Τούτο οφείλεται: α) στη μη πληρωμή των λογαριασμών εντός των προθεσμιών εξόφλησης, ημέρες και τούτο γιατί, η παροχή νερού διακόπτεται μόνον αν η οφειλή υπερβεί τα 70 το τετράμηνο. Επειδή, λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία των πλειοψηφία των πελατών πληρώνει κάτω από το όριο των 70, είναι αυτονόητο, ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών να καταβάλλει το συνολικό τίμημα κάθε δίμηνο. β) Το 40% περίπου των εισπράξεων της Εταιρίας διεκπεραιώνεται με τα συμβαλλόμενα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ και φαρμακεία, έναντι αμοιβής 0,25 λεπτών. Πλην όμως η μη δυνατότητα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ως συνέπεια τη συγκέντρωση μεγάλου 76

77 αριθμού καταναλωτών στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Τούτο είχε ως αλυσιδωτή συνέπεια τη δημιουργία δύο νέων υποκαταστημάτων εξυπηρέτησης του κοινού, στον Δυτικό και Ανατολικό Τομέα, με περαιτέρω συνέπεια την αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Δηλαδή, αν επιχειρήσει η Εταιρία να περικόψει την παροχή νερού σε όλες τις περιπτώσεις του χρέους κάτω των 70, απαιτείται η απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού, δηλαδή και πάλι αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και παρά την εκτεταμένη μηχανογράφηση στα θέματα βεβαίωσης και είσπραξης λογαριασμών, ο εισπρακτικός μηχανισμός εξαρτώμενος από τους ανωτέρω παράγοντες, έχει άμεσο αντίκτυπο στην ρευστότητα της Εταιρίας. Επίσης, καταβάλλονται προσπάθειες διεύρυνσης του αριθμού των υδρομετρητών καταναλωτών άλλα και αντιμετώπισης ορισμένων περιπτώσεων αδυναμίας είσπραξης λόγω δυσκολίας στην βεβαίωση των απαιτήσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η διακύμανση των απαιτήσεων στα 3 τελευταία έτη. Πελάτες 31/12/2002 % 31/12/2003 % 31/12/2004 % Κοινοί καταναλωτές 9.877,90 70,77% ,41 71, ,23 66,71 Δημόσιο 501,70 3,59% 1.044,22 6, ,33 7,02 ΟΤΑ 1.832,98 13,13% 1.806,97 11, ,67 11,58 Βιομηχανίες - ΕΚΟ 1.092,77 7,83% 1.416,43 8, ,00 10,92 Λοιποί 651,60 4,68% 362,19 2,22 542,33 3,77 Σύνολο ,95 100% ,22 100% ,56 100% Χρεώστες Διάφοροι Ο λογαριασμός αυτός κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα ενώ την ήταν ,11. με το Την ήταν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Α/Α ΠΟΣΟ 1. Εσοδα Χρήσης ,40 (χωρίς την ιδιοπαραγωγή) 2. Μείον Εξοδα χρήσης ,66 (χωρίς δαπάνες ιδιοπαραγωγής που παγιοποιούνται) Καθαρά κέρδη προ φόρων ,74 77

78 Ενώ τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2003 είχαν ανέλθει σε ,96 (αύξηση κατά 31,64%) η αύξηση των κερδών της χρήσης 2004 κατά ,78 οφείλεται αποκλειστικά στην τιμολόγηση δεδουλευμένων εσόδων του ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) Έτη Δάνεια Τραπεζών ,66 65,59% 9.503,12 59,77% 7.878,06 52,42% Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Ληφθείσες εγγυήσεις και λοιπές υποχρεώσεις 114,62 0,67% ,00 33,74% 6.395,28 40,23% 7.152,02 47,58% ,28 100% ,40 100% ,08 100% Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας κατά το 2004 σημείωσαν μείωση στο σύνολό τους. Στην επί μέρους διάρθρωσή τους παρατηρείται μείωση όσον αφορά στο μακροπρόθεσμο δανεισμό, ενώ αντίθετα έχουμε αύξηση υποχρεώσεων από ληφθείσες εγγυήσεις νέων πελατών υδροληψίας για τοποθέτηση υδρομέτρων και κατανάλωση νερού. Η εξέλιξη του μακροχρόνιου δανεισμού της Ε.Υ.Α.Θ. όπως είναι επόμενο, έχει φθίνουσα πορεία, συνεπεία της εξόφλησης μέρους των δανείων. Αυτή η εξέλιξη βελτιώνει σε ανάλογα μέτρο και τη ρευστότητα της Εταιρίας ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλιάδες ΕΥΡΩ) Έτη Προμηθευτές 1.236,54 548, , , ,60 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 260, ,74 281, ,57 452,61 Προκαταβολές πελατών 3,35 3, Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.464, , , , ,49 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 609,48 631,87 693,09 747,88 740,94 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 3.047, , , , ,05 επόμενη χρήση Μερίσματα πληρωτέα 665, , , , ,14 Πιστωτές διάφοροι 1.035, , , , ,78 Σύνολο 8.321, , , , ,63 78

79 ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (σε ΕΥΡΩ) ΕΤΟΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά κέρδη χρήσεως ,74 Μείον Φόρος εισοδήματος ,51 Πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων ,14 Κέρδη χρήσεως 2004 προς διάθεση ,37 Προτείνουμε την παρακάτω διάθεση των κερδών: 1 Τακτικό Αποθεματικό ,61 2 Πρώτο Μέρισμα καθαρό ,00 3 Διανομή Κερδών στο προσωπικό ,00 4 Υπόλοιπο Κερδών εις νέον ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,37 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 2% 10%1% Τακτικό Αποθεματικό Πρώτο Μέρισμα καθαρό 87% Διανομή Κερδών στο προσωπικό Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 79

80 Αναλυτική διαχρονική απεικόνιση της εξέλιξης του Κύκλου Εργασιών και του Λειτουργικού Αποτελέσματος, εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , ,12 Μείον: Κόστος πωλήσεων , , , ,92 ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , , , ,19 % κύκλου Εργασιών 48,07% 51,60% 42,36% 46,07% Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως 9.489, , , ,63 Μείον: Γενικα Έξαδα προ αποσβέσεων , , , ,72 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , , , ,10 % κύκλου Εργασιών 51,34% 49,09% 32,97% 35,32% Έκτακτα αποτελέσματα , , ,95 Καθαρό χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα -660,6-553,0-518,65-468,60 Μείον: Συνολικές Αποσβέσεις , , , ,46 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , , , ,05 % κύκλου Εργασιών 39,33% 42,72% 21,71% 24,20% Μείον: Φόρος Εισοδήματος , , , ,13 ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ , , , ,96 % κύκλου Εργασιών 23,36% 29,55% 14,00% 17,72% 80

81 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Από τα στοιχεία του Ισολογισμού συνάγονται πολλά, και μέχρις ενός σημείου, ασφαλή συμπεράσματα για τις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρίας. Ειδικότερα: Οι δείκτες ρευστότητας, (έμμεση ή γενική ρευστότητα και η άμεση ή ειδική ρευστότητα) είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, δηλαδή η Εταιρία έχει ικανοποιητική ρευστότητα, παρά τη μικρή πτώση των δεικτών σε σχέση με τους αντίστοιχους του η παρατήρηση. Εκείνο όμως, που επισημαίνεται είναι η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού δηλαδή η φυσική κατάσταση των αποθεμάτων και περισσότερο η πραγματική αξία των αποθεμάτων, είναι, συγκριτικά με του 2003 πολύ καλύτερη. 2 η παρατήρηση. Η φύση των «Πελατών» είναι σαφώς ελεγχόμενη και εξηγείται στο οικείο κεφάλαιο, γιατί είναι ακόμη σε αυτό το ύψος. 3 η παρατήρηση Είναι, σαφώς, ικανοποιητική η ταμειακή ρευστότητα. Ετσι, ο σχετικός δείκτης από 0,32 το 2003, ανήλθε σε 0,51 το η Παρατήρηση Το προσδιοριστικό στοιχείο για τη ρευστότητα της Εταιρίας, εκτός της ποιότητας των κυκλοφοριακών στοιχείων, είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων, η οποία για το 2004 είναι στο 79,28% σε σχέση με το 91,50 % που ήταν το η Παρατήρηση Έγινε ουσιαστική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των αποθεμάτων τα οποία από ,01 το 2003, κατόπιν υποτίμησης, είναι το ,59. Η υποτίμηση αυτή αφορούσε υλικά μη χρησιμοποιούμενα πλέον, όπως σωλήνες αμιάντου ή υλικά μη συμβατά με τα υφιστάμενα δίκτυα. Γενικά πρόκειται για υλικά με μηδενική αξία, που προορίζονται για εκποίηση ως άχρηστα. Στα σχετικά κεφάλαια αναλύεται το θέμα των αποθεμάτων καθώς και αυτό των προβλέψεων. 81

82 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Οι προοπτικές για τη χρήση του 2005 ως προς τα έσοδα, με δεδομένη την τιμολογιακή πολιτική είναι σαφώς μέγεθος μετρήσιμο με ελάχιστες πιθανότητες απόκλισης. Οι μεγάλες μονάδες όπως είναι: 1. Η Λειτουργία και Συντήρηση της μονάδας Κατεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει η Κοινοπραξία «Χριστόφορος Κωνσταντινίδης Α.Ε. Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» έναντι συνολικού μηνιαίου τιμήματος ,27 με ΦΠΑ. 2. Η Λειτουργία των Διυλιστηρίων Υδρευσης Θεσσαλονίκης έχει ανατεθεί στην εταιρία «Χριστόφορος Κωνσταντινίδης Α.Ε.» έναντι συνολικού μηνιαίου τιμήματος με ΦΠΑ Η Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, έχει ανατεθεί στην εταιρία «Κ/Ξ Ι. Τρουβάς ΕΔΕ Καρκανιάς Α.Ε.», έναντι μηνιαίου τιμήματος με ΦΠΑ. Οι ανωτέρω μονάδες απασχολούν βάσει συμβατικών υποχρεώσεων 102 εργαζόμενους και η Εταιρία επιπλέον καταβάλλει τις λοιπές δαπάνες των λογαριασμών της ΔΕΗ εκτός του ρεύματος, καθώς και για υλικά που χρησιμοποιούν οι μονάδες Συνολικά οι ανωτέρω 3 μονάδες απορροφούν μηνιαίως ,27 και ετησίως ,24 ( ,27 Χ 12). Βασική προϋπόθεση για την αδιάλειπτη κερδοφόρα λειτουργία της Εταιρίας είναι να παραμείνει ο αριθμός των απασχολούμενων υπαλλήλων σε χαμηλά επίπεδα αλλά με σταδιακή υποκατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από νέες υψηλής τεχνολογίας ειδικότητες. Εάν η Εταιρία προβαίνει σε επιχειρησιακές επιλογές με κριτήρια ιδιωτικοοικομικά τότε μπορεί να λειτουργεί με συνεχή κερδοφορία, σταθερό μέρισμα και χωρίς κρατική ενίσχυση. Παράλληλα, πρέπει να εισπράττει το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις ανωτέρω εκτεθείσες λειτουργίες των μονάδων Επεξεργασίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαίο και δίκαιο να επιβληθεί το «ειδικό περιβαλλοντικό τέλος» που εγκρίθηκε με την 409/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την κωδική ονομασία «Τέλος Επεξεργασίας Λυμάτων» και που καθορίστηκε στα 0,10 /m 3 νερού για όλους τους καταναλωτές εκτός των Ελληνικών Πετρελαίων, για τα οποία ισχύει ειδικό καθεστώς τιμολογίων και των βιομηχανιών. 82

83 Το 2004 ήταν το τελευταίο έτος της κρατικής επιχορήγησης και εισπράχθηκε το ποσό των ,86 έναντι ,74 το Επιβάλλεται η δραστική ενεργοποίηση της δικαστικής υπηρεσίας για οριστικό κλείσιμο των εκκρεμούντων απαιτήσεων της Εταιρίας. Επίσης, σημειώνεται ότι έγιναν το 2004 δραστικές περικοπές μη ανταποδοτικών δαπανών όπως αυτό φαίνεται σαφώς στην ανάλυση του κόστους πωληθέντων, όπου οι δαπάνες υπήρξαν άμεστο στοιχείο κόστους παραγωγής. 83

84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Α Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως έχει αναφερθεί, προήλθε από τη συγχώνευση των τέως ΟΥΘ Α.Ε. και ΟΑΘ Α.Ε. Οι δύο πρώην Ανώνυμες Εταιρίες, μετά την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων για πρώτη φορά το 1997 (ΠΔ 156 και 157/ ), είχαν διαμορφώσει το Μετοχικό τους Κεφάλαιο ως εξής: α) ΟΥΘ Α.Ε ,27 β) ΟΑΘ Α.Ε ,46 Μετά την συγχώνευση σε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με τον Ν.2651/1998 το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ,73 Σύμφωνα με τον Ν.2651/98, για το καθορισμό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών επιλήφθηκε της εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Κατά την εκτίμηση αυτή θεωρήθηκε ότι η αξία της Εταιρίας ήταν υπερτιμημένη και, χάριν της αρχής της συντηρητικότητας, προέκυψε μείωση της αξίας των παγίων κατά 30% περίπου. Έτσι ο νέος Ισολογισμός έναρξης της 1/1/99 διαμόρφωσε το οριστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε ,83 που ήταν διαιρεμένο σε μετοχές, αξίας 2,93 έκαστη, όλες κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 8174/ Τ.Α.Ε.) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2937/ και την μεταβίβαση των παγίων στο ΝΠΔΔ «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων», το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ορίσθηκε σε , διαιρουμένο σε μετοχές του 1 έκαστη. Παράλληλα δημιουργήθηκε ειδικό αποθεματικό ύψους ,83 ( , ), το οποίο, εν συνεχεία, μειώθηκε κατά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. Στις , η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Μακεδονίας Θράκης, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την 605/ απόφασή της, αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Υ.Α.Θ. κατά μετοχές ονομαστικής αξίας 1. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η διάθεση υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας Κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Από τις μετοχές αυτές, οι αφορούσαν ιδιωτική τοποθέτηση των μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού. Έτσι, στο σύνολο των μετοχών της Ε.Υ.Α.Θ., το Ελληνικό Δημόσιο, στις 31/12/2001, κατείχε το 74,55%, ήτοι μετοχές και οι λοιποί ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές κατείχαν το 25,45%, ήτοι μετοχές. 84

85 Εν συνεχεία, μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών (21/03/2002) από την απόφαση, δόθηκαν 2 δωρεάν μετοχές για κάθε 10 παλαιές στους μετόχους που κράτησαν τις μετοχές της Δημόσιας εγγραφής για 6 μήνες και έτσι η σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε 74,016% Ελληνικό Δημόσιο και 25,84 % λοιποί θεσμικοί ή μη επενδυτές. Ως προς το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας αυτό αυξήθηκε κατά , ύστερα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έλαβε χώρα στις 30/12/2002. Η αύξηση αυτή του Μ.Κ. προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπεραξίας ακινήτων ( ), καθώς και από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών ( ) Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία 1 (μίας) δωρεάν μετοχής για κάθε 10 παλαιές. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ήταν η 17/01/2003. Μετά από αυτά, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στα , διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 εκάστη. Ίδια κεφάλαια & λογιστική αξία μετοχής την 31/12/2004 Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία μετοχής 1 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικό από υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων ,62 Λοιπά αποθεματικά ,30 Υπόλοιπο κερδών εις νέον ,76 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,68 Λογιστική αξία μετοχής 4,355 Μετοχική σύνθεση της Ε.Υ.Α.Θ. στις 31/12/2004 Μέτοχοι % Μετοχών Αριθμός Μετόχων Πλήθος Μετοχών Ελληνικό Δημόσιο 74,02% Νομικά πρόσωπα 10,84% Φυσικά πρόσωπα 15,14% Σύνολο 100,00%

86 Διάρθρωση κλιμακίων μετοχών Εύρος μετοχών Αριθμός μετόχων Πλήθος Μετοχών Ποσοστό Μετοχών 0-10 τεμάχια ,00% τεμάχια ,56% τεμάχια ,68% τεμάχια ,35% τεμάχ ,27% κι άνω ,14% Σύνολα ,00% Β Πορεία της μετοχής από την εισαγωγή μέχρι 31/12/2004 Όπως είναι γνωστό, μετά από μια μακροχρόνια προετοιμασία περίπου 4 ετών ολοκληρώθηκε ο στόχος της εισαγωγής της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Δημόσια εγγραφή έλαβε χώρα από 24 έως 28 Αυγούστου 2001 και ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας ορίσθηκε η 21 η Σεπτεμβρίου Παρά το γεγονός ότι ήταν νωπές οι εντυπώσεις από το θλιβερό γεγονός της 11 ης Σεπτεμβρίου στην Ν. Υόρκη και παρά την παρατεταμένη ύφεση που υπόβοσκε στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η μετοχή της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. κινήθηκε ικανοποιητικά τις πρώτες 100 μέρες και στις 31/12/2001 σημείωσε μία αύξηση της τάξεως του 48% πολύ καλύτερα από το Γενικό Δείκτη που κέρδισε το 23% της τιμής του για το αντίστοιχο διάστημα. Η τιμή εισαγωγής της μετοχής στις 21/9/2001 ορίσθηκε στα 3,94 αλλά για λόγους συγκριτικούς θα λαμβάνεται υπόψη η αναπροσαρμοσμένη τιμή της όπως διαμορφώνεται με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/12/2002, οπότε και δόθηκαν 1 δωρεάν μετοχή για κάθε 10 παλιές. Έτσι ως τιμή εισαγωγής θα λαμβάνεται από τούδε και εφεξής η τιμή των 3,58 που προκύπτει από την σχέση: Ρ 2 = Ρ 1 Χ Μ 1 = 3,94 Χ Μ 2 = 3,58 Όπου Ρ 1 : Τιμή εισαγωγής 86

87 Μ 1 : Αριθμός μετοχών κατά την εισαγωγή στο ΧΑΑ Μ 2 : Αριθμός μετοχών μετά την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή 1 δωρεάν μετοχής για κάθε 10 παλιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2004 ο μήνας Ιανουάριος ήταν ο καλύτερος, ενώ ο Αύγουστος βρίσκεται στον αντίποδα. Τα βασικά στοιχεία των 2 μηνών έχουν ως εξής: Στοιχεία / Μήνας Ιανουάριος 2004 Αύγουστος 2004 Μέγιστη/ Ελάχιστη τιμή μετοχής 5,76 3,60 Μεγαλύτερος / Μικρότερος Μ.Ο. ημέρας τεμ τεμ. Μεγαλύτερος / Μικρότερος τζίρος ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Αριθμός μετοχών Ελεύθερα διαπραγματεύσιμες Ονομαστική αξία μετοχής 1 1 Τιμή εισαγωγής (3,94 ) 3,58 3,58 Υψηλότερη τιμή έτους 6,86 5,76 Χαμηλότερη τιμή έτους 4,54 3,60 Μέσος όρος έτους 5,31 5,32 Κλείσιμο έτους (31/12) 5,02 4,16 Χρηματιστηριακή αξία ΕΥΑΘ (31/12) Μεγαλύτερη μηνιαία εμπορευσιμότητα Αύγουστος Ιανουάριος Ρ/Ε πρό φόρων 7,69 5,20 Ρ/Ε μετά τους φόρους 11,67 7,05 Ρ/ΒV 1,28 0,95 Κέρδη ανά μετοχή προ φόρων 0,67 0,80 Μέρισμα ,16 Μερισματική απόδοση 2,99% 3,85 Η μετοχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. συγκριτικά τη διετία γίνεται πιο ελκυστική, μα και οι δείκτες Τιμή ανά μετοχή (Ρ/ΕΥΑΘ Α.Ε.) προ φόρων και μετά φόρων, μειώνονται και αυξάνεται η μερισματική απόδοση της μετοχής. Η Τιμή προς Λογιστική αξία (P/BV) δείχνει μείωση του δείκτη. Η μετοχή γίνεται λιγότερη υπερτιμημένη. 87

88 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Επωνυμία Μήνας Συναλλαγής Αξία συναλλαγών Ογκος συναλλαγών Αριθμός πράξεων Τιμή κλεισίματος (Μέση) ΕΥΑΘ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , , ,48 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , , ,03 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ , , ,66 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ , , ,51 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΜΑΙΟΣ , , ,69 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΙΟΥΝΙΟΣ , , ,09 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ , , ,81 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , , ,69 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , , ,87 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ , , ,84 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΝΟEΜΒΡΙΟΣ , , ,03 ΕΥΑΘ Α.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ , , , ,48 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/1/2004 5, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/1/2004 5, , ,36 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/1/2004 5, , ,94 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/1/2004 5, , ,24 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/1/2004 5, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/1/2004 5, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/1/2004 5, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/1/2004 5, , ,30 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/1/2004 5, , ,68 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/1/2004 5, , ,36 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/1/2004 5, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/1/2004 5, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/1/2004 5, , ,64 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/1/2004 5, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/1/2004 5, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/1/2004 5, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/1/2004 5, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 28/1/2004 5, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/1/2004 5, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/1/2004 5, , , , ,12 Average: 5,48 88

89 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/2/2004 5, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/2/2004 5, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 4/2/2004 5, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/2/2004 5, , ,84 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/2/2004 5, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/2/2004 5, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/2/2004 5, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 11/2/2004 5, , ,64 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/2/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/2/2004 5, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/2/2004 4, , ,16 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/2/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 18/2/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/2/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/2/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/2/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 25/2/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/2/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/2/2004 4, , , , ,64 Average: 5,03 ΜΑΡΤΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/3/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/3/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/3/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 4/3/2004 4, , ,56 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/3/2004 4, , ,14 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/3/2004 4, , ,90 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/3/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/3/2004 4, , ,72 ΕΥΑΘ Α.Ε. 11/3/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/3/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/3/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/3/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/3/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 18/3/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/3/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/3/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/3/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/3/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/3/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/3/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/3/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 31/3/2004 4, , , , ,72 Average: 4,66 89

90 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/4/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/4/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/4/2004 4, , ,66 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/4/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/4/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/4/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/4/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/4/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/4/2004 4, , ,08 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/4/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/4/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/4/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/4/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/4/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/4/2004 4, , ,44 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/4/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/4/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 28/4/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/4/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/4/2004 4, , , , ,38 Average: 4,51 ΜΑΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/5/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 4/5/2004 4, , ,82 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/5/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/5/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/5/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/5/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 11/5/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/5/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/5/2004 4, , ,08 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/5/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/5/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 18/5/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/5/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/5/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/5/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/5/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 25/5/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/5/2004 4, , ,70 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/5/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 28/5/2004 4, , , , ,80 Average: 4,69 90

91 ΙΟΥΝΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/6/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/6/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/6/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 4/6/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/6/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/6/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/6/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/6/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 11/6/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/6/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/6/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/6/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/6/ , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 18/6/ , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/6/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/6/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/6/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/6/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 25/6/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 28/6/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/6/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/6/2004 3, , ,10 ΙΟΥΛΙΟΣ Average: 4, , ,90 Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/7/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/7/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/7/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/7/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/7/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/7/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/7/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/7/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/7/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/7/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/7/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 28/7/2004 3, , ,28 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/7/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/7/2004 3, , ,40 Average: 3, , ,28 91

92 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/8/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/8/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 4/8/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/8/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/8/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/8/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/8/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 11/8/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/8/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/8/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/8/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 18/8/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/8/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/8/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/8/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/8/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 25/8/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/8/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/8/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/8/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 31/8/2004 3, , , , ,40 Average: 3,69 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/9/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/9/2004 3, , ,68 ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/9/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/9/2004 3, , ,86 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/9/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/9/ , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/9/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/9/ , ,64 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/9/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/9/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/9/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/9/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/9/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/9/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/9/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/9/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/9/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/9/2004 3, , ,16 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/9/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 28/9/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/9/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/9/2004 3, , , , ,94 Average: 3,87 92

93 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/10/2004 3, , ,48 ΕΥΑΘ Α.Ε. 4/10/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/10/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/10/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/10/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/10/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 11/10/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/10/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/10/2004 3, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/10/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/10/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 18/10/2004 3, , ,88 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/10/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/10/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/10/2004 3, , ,82 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/10/2004 3, , ,48 ΕΥΑΘ Α.Ε. 25/10/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/10/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/10/2004 3, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/10/2004 3, , , , ,66 Average: 3,84 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/11/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/11/2004 3, , ,64 ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/11/2004 3, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 4/11/2004 4, , ,68 ΕΥΑΘ Α.Ε. 5/11/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/11/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/11/ , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/11/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 11/11/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 12/11/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/11/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/11/2004 3, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/11/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 18/11/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 19/11/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/11/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/11/ , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/11/2004 3, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 25/11/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 26/11/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/11/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/11/ , , , ,72 Average: 4,03 93

94 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Επωνυμία Ημ/μηνία Συν/σης Τιμή κλείσιμ. Ογκος συναλλαγων Αθρ. Αξία συναλλαγών ΕΥΑΘ Α.Ε. 1/12/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 2/12/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 3/12/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 6/12/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7/12/2004 4, , ,28 ΕΥΑΘ Α.Ε. 8/12/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 9/12/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 10/12/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 13/12/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14/12/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 15/12/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 16/12/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 17/12/2004 4, , ,90 ΕΥΑΘ Α.Ε. 20/12/2004 4, , ,44 ΕΥΑΘ Α.Ε. 21/12/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 22/12/2004 4, , ,80 ΕΥΑΘ Α.Ε. 23/12/2004 4, , ,20 ΕΥΑΘ Α.Ε. 24/12/2004 4, , ,40 ΕΥΑΘ Α.Ε. 27/12/2004 4, , ,70 ΕΥΑΘ Α.Ε. 28/12/2004 4, , ,60 ΕΥΑΘ Α.Ε. 29/12/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 30/12/2004 4, , ,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 31/12/2004 4, , , , ,92 Average: 4,15 94

95 ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

96 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

97 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 97

98 98

99 99

100 100

101 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920), Της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/98/ Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. α) Άρθρο 42α παρ.3.παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2. Του άρθρου αυτού. β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». γ) Άρθρο 42 β παραγρ.2. Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υπο-χρεωτικούς λογαριασμούς. δ) Άρθρο 42β παρ..3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. στ) Άρθρο 42β περ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Δεν έγινε Δεν έγινε Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση Έγιναν οι κάτωθι περιπτώσεις: 1. Στις Ενσώματες ακινητοποιήσεις: 4α. Τοποθετημένοι Υδρομετρητές 4β. Αγωγοί Τεχνικές εγκ/σεις δικτύου Ύδρευσης 4γ. Αγωγοί Τεχνικές εγκ/σεις δικτύου Αποχ/σης 2. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα: 1α. Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθημα προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 3. Υποχρεώσεις: 8α. Ληφθείσες Εγγυήσεις. Δεν έγινε Δεν έγιναν. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως Περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 1) Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με τους ανώτερους συντελεστές του ΠΔ 299/2003. Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε με βάση τον Ν.2065/92 στις 31/12/04. 2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 3) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις. 101

102 4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (αναλώσιμα και ανταλλακτικά Παγίων) αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Η συνολική υποτίμηση και απαξίωση ανέρχεται σε ,63. 5) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της μέσης τιμής, η οποία ακολουθείται κατά πάγια τακτική. β) Άρθρο 43 α 1-α: Βάσεις μετατροπής σε περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συν/κων διαφορών. γ) Άρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. δ) Άρθρο 43 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. ε) Άρθρο 43 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. στ) Άρθρο 43 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στην χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν έγινε, γιατί δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. Δεν έγινε Δεν έγινε Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά Δεν έγινε. & 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ α) Άρθρο 42ε 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (Πολυετούς αποσβέσεως). Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. β) Άρθρο 43 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν γ) Άρθρο 43 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων δ) Άρθρο 43 & 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. ε) Άρθρο 43 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή των δόσεων ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. στ) Άρθρο 43 4 εδάφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως» (GOOD WILL) Δεν σχηματίστηκαν. Παρατίθεται ανάλυση, με τη μορφή πίνακα. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Οι αξίες κτήσεως των Εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με την αφορά: α) Έξοδα Ερευνών Ύδρευσης: ,31 β) Έξοδα ερευνών Μελετών αποχ/σης: ,54 γ) Ερευνητικά Προγρ. Περιβαλ. Ελέγχου του νερού του Θερμαϊκού κόλπου ,27 δ) Μελέτη Χημείου ,40 ΣΥΝΟΛΟ: ,52 Οι αξίες κτήσης των «Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησιάς» την 31/12/04 αφορά α) Τεχνογνωσία «AQUAPLUS» ΣΥΝΟΛΟ ,00 102

103 4.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ α) Άρθρο 43 α 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. γ) Άρθρο 43 α &1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν υπάρχουν, τέτοια κονδύλια Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α) Άρθρο 43 α 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. β) Άρθρο 43 α &1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) Άρθρο 43 α 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. β) Άρθρο 43 α 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Άρθρο 43 α 1-ε και 42ε &10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα. δ) Άρθρο 43 α 1-ιστ:Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Άρθρο 43 ε 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α 1-ιζ, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού. Δεν έγινε παρέκκλιση. Δεν υπάρχει Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ την είναι σε διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές του 1 εκάστη. Δεν συντρέχει τέτοια περίτπωση Δεν εκδόθηκαν Αφορά κλασματικά δικαιώματα που προέκυψαν από την πώληση ιδίων μετοχών 755,93 α) Προβλέψεις για αποζ. Προσ/κου λόγω εξόδου από την υπηρεσία: ,70 β) Προβλέψεις για εφάπαξ βοήθημα Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,13 γ) Λοιπές Προβλέψεις για πιθανές αποζ. Τρίτ , ,16 α) Σχηματίσθηκε στη χρήση 2004 συμπληρωματική πρόβλεψη ύψους ,00 για εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος (Ν103/1975) για 120 υπαλλήλους του τέως Ο.Α.Θ. που την έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. β) Σχηματίσθηκε στη χρήση 2004 συμπληρωματική πρόβλεψη για αποζημίωση 68 υπαλλήλων της ΕΥΑΘ ΑΕ. ύψους ,00 που την έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. γ) Σχηματίσθηκε στην χρήση 2004 συμπληρωματική πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Ν.2112/20 για 101 υπαλλήλους της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου ύψους ,00 β) Άρθρο 43α 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. γ) Άρθρο 43 α 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. Δεν υπάρχουν. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση

104 δ) Άρθρο 43 α 1-στ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Πληρωτέα Πληρωτέα Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου τεως Ο.Α.Θ. Α.Ε , ,43 Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου τέως Ο.Υ.Θ. Α.Ε , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , ,50 ε) Άρθρο 43 α 1- ιστ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δεν υπάρχουν. & 8. METABATIKΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 42 ε 12:Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/σμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα» α) Στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού περιλαμβάνονται ποσά από: - έξοδα ενοικίων ,73 - έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,11 ΣΥΝΟΛΟ: ,84 β) Στους μεταβατικούς λογαριασμούς Παθητικού περιλαμβάνονται ποσά από: - αμοιβές τρίτων ,88 - έξοδα χρ. δουλευμένα ΔΕΗ ,90 - έξοδα χρ. δουλευμένα ΟΤΕ ,70 - έξοδα ενοικ μηχ/κου εξοπλισμού ,00 - διάφορα έξοδα 1.750,00 - αποζημιώσεις από επίδικες υποχρεώσεις (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) ,83 - εισπράξεις υπό τακτοποίηση 355,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,31 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ Άρθρο 42 ε 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης & 10. α) Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία ,00 β) Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών ,98 γ) Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 8.252, ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Άρθρο 42 ε 9. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - Ληφθείσες Ε/Ε από εργολάβους για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καθώς και για την καλή εκτέλεση έργων: ,22 - Δοθείσες Ε/Ε της Εθνικής Τράπεζας προς Δήμους: ,76 α) Άρθρο 43 α 1- ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Β) Άρθρο 43 α 1- ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή Δεν υπάρχουν - Αμοιβές Προέδρου Δ.Σ. και Διευθ.Συμβούλου: ,83 - Έξοδα παραστάσεως Προέδρου: Και Διευθ.Συμβούλου ,60 - Αμοιβές Γεν. Διευθυντών: ,99 ΣΥΝΟΛΟ: ,42 104

105 αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. γ) Άρθρο 43 α 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ α) Άρθρο 43 α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε & 15 εδαφ. Α ) Δεν υπάρχουν 1) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε ,11 και αφορά: α) Πωλήσεις Υπηρεσιών Ύδρευσης: ,57 β) Πωλήσεις Υπηρεσιών Αποχ/σης: ,62 Γ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,92 Β) Άρθρο 43α 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό προσωπικό» περιλαμβάνεται το με το μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. Γ) Άρθρο 42 ε 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών έκτακτα και ανόργανα έσοδα ).Αν τα ποσά των λογαριασμών έκτακτα κέρδη είναι σημαντικά, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α & 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς και του γενικού λογιστικού σχεδίου. δ) Άρθρο 42 ε 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» 13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ,11 1) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: - Υπαλληλικό Προσωπικό: Άτομα: 583 3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: - Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού: ,61 - Εργοδοτικές Εισφορές; ,54 Σύνολο ,15 (1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: - Αποζημιώσεις που καταβλ. σε τρίτους για ζημίες ,40 - Αποζημιώσεις από επίδικες υποχρεώσεις (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) ,83 - Λοιπά έξοδα ,87 - Τόκοι υπερημερίας 4.147,90 - Φόρος υπεραξίας αναπρ.ακιν. 2065/ ,00 - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.042,05 Σύνολο ,05 (2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: -Συν/κες διαφορές (κέρδη) 206,59 - Αναλογ.στη χρήση επιχ/σεις παγίων επενδύσεων ,90 - Έσοδα από προσαυξήσεις και πρόστιμα 2.339,91 - Εσοδα από δημοσιεύσεις-διακηρυξεις ,44 - Λοιπά έσοδα ,95 Σύνολο ,79 (3) Έκτακτες ζημίες - Ζημίες αντικ/σης υδρομέτρων χρ ,45 - Λοιπές ζημίες 4.560,60 Σύνολο ,05 (4) Έκτακτα Κέρδη - Λοιπά έκτακτα κέρδη 41,83 Σύνολο 41,83 (5) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ,57 Σύνολο ,57 (1) Έξοδα Προηγούμενων χρήσεων : - Εισφορές Ασφαλ.Ταμείων Προηγ. Χρήσεων 6.345,02 - Φορολογικά πρόστιμα 5.000,00 - Λοιπά έξοδα προηγούμενων Χρήσεων ,31 Σύνολο ,33 (2) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων -Επιστροφές αχρ. Καταβλ. φόρων 3.317,74 - Πιστωτική διαφορά από μεταβατικούς λογ ,43 - Λοιπά έσοδα προηγ. χρήσεων ,72 Σύνολο ,89 105

106 106

107 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Αριθμοδείκτες 31/12/2004 Αριθμοδείκτες ρευστότητας: 31-Δεκ Δεκ-2003 Έμμεση ή Γενική ρευστότητα: Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Ενεργητικού ,75 1, ,84 1,68 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί Παθητικού Άμεση ή ειδική ρευστότητα: Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις + Έσοδα εισπρακτέα Ταμειακή ρευστότητα (στατικός) Διαθέσιμα + Χρεόγραφα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προκαταβολές πελατών + Έξοδα δουλευμένα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προκαταβολές πελατών + Έξοδα δουλευμένα , , ,23 1, ,61 1, , , ,45 0, ,25 0, , ,35 Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας: Αποθεμάτων Κόστος Πωληθέντων Χ 1/365 ημέρες ,32 46, ,94 56,10 Μέσος Όρος αποθεμάτων Απαιτήσεων Πωλήσεις Προμηθευτών Προμηθευτές Μέσος όρος απαιτήσεων κατά πελατών Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδιων κεφαλαίων Κύκλος εργασιών Μ.Ο. Ιδίων κεφαλαίων , , ,54 91, ,81 74, , , ,61 85, ,98 32, , , ,54 0, ,81 1, , ,49 Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης Δανειακής επιβάρυνσης Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο παθητικού ,85 0, ,67 0, , ,01 107

108 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια Δάνεια Τραπ.+ Δάνεια Παρακαταθ. + Μακρ. Υποχρ. Πληρ. Στην επομ. χρήση ,46 0, ,58 0,19 Ίδια κεφάλαια , ,22 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης Κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων Τόκοι χρεωστικοί ,63 0, ,23 0,03 Μικτό Κέρδος , ,87 Κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων Τόκοι χρεωστικοί ,63 0, ,23 0,04 Κέρδη προ Φόρων & τόκων Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας: , ,87 Ιδίων κεφαλαίων Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ,46 16,27 % ,67 40,11 % Ίδια κεφάλαια , ,22 Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων Κέρδη προ Φόρων & τόκων ,30 17,74 % ,87 44,70 % Μ.Ο Ιδίων κεφαλαίων , ,49 Απόδοση μετοχής Μέρισμα ανά μετοχή 0,15 3,01% 0,30 5,30% Χρηματιστιριακή τιμή μετοχής 4,99 5,66 P/E Χρηματιστιριακή τιμή μετοχής 4,99 8,17 5,66 4,19 Κέρδη ανά μετοχή 0,61 1,35 Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής: Η μέση τιμή Δεκεμβρίου

109 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 41913/06/Β/98/32 Κ α τ ά σ τ α σ η Τ α μ ι α κ ώ ν Ρ ο ώ ν τ η ς χ ρ ή σ ε ω ς : α π ό 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ A/A Α ν ά λ υ σ η Ποσά σε Τρέχουσα Χρήση Προηγούμενη Χρήση Α Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες Α 100 Ταμιακές εισροές Πωλήσεις , , Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , , Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα , , Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , , Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.] , , Έσοδα χρεωγράφων 0,00 0, Πώληση χρεωγράφων 0,00 0, Μείωση Απαιτήσεων , ,70 Αφαιρούνται: 109 Αγορά χρεωγράφων (0,00) (0,00) 110 Αύξηση απαιτήσεων (0,00) ( ,12) Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100) , ,45 Α 200 Ταμιακές εκροές 201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις) , Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως , , Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών Αναπτύξεως , , Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως , , Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας 0,00 0, Άλλα έξοδα , , Αύξηση αποθεμάτων 0,00 0, Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 0, , Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 0,00 0, Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) ,41 0,00 Αφαιρούνται: 109

110 211 Μείωση Αποθεμάτων ,42 ( ,91) 212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού ,33 (0,00) 213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού ,33 (9.102,58) 214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) 0,00 ( ,04) Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200) ,13 ( ,78) A 300 Ταμιακές Εκροές φόρων 301 Φόροι εισοδήματος , , Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0, Διαφορές φόρου φορολογικού 0,00 0,00 ελέγχου 304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους τέλη 0, ,92 Αφαιρείται: 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους τέλη ,72 (0,00) Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300) ,79 ( ,34) Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα Α100-Α200-Α300)=Α , ,33 Β Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες Β 100 Ταμιακές εισροές 101 Πώληση Ασώματων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Πώληση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00 0, Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0,00 0, Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 78,30 0, Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων) 0,00 0,00 Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100) 78,30 0,00 Β 200 Ταμιακές εκροές 201 Αγορά Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων ,46 ( ,08) 202 Αγορά Ενσώματων Ακινητοποιήσεων ,26 ( ,55) 203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 0,00 (0,00) 204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 764,00 ( ,00) 205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως ,50 ( ,15) Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β 200) ,22 ( ,78) Γ Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β 100-Β 200)=Β ,92 ( ,78) Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 110

111 111

112 112

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ σελ. 3 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία σελ. 5 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υποδοµή & διαδικασία ασκήσεως αρµοδιοτήτων σελ. 11 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2005 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2005 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2006 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ σελ. 2 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία σελ. 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Κύκλος εργασιών σελ. 9 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Τιµολογιακή πολιτική σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.1 Ιστορική Αναδρομή Το νερό από τις παλαιότερες εποχές ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, από πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους και λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μηεπικινδύνων. (Κωδικός Ε.Κ.Α )

Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μηεπικινδύνων. (Κωδικός Ε.Κ.Α ) Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μηεπικινδύνων αποβλήτων (Κωδικός Ε.Κ.Α. 19 08 05) 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : Σ.Δ.Ο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

"Εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης της IWA στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ"

Εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης της IWA στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ "Εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης της IWA στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ" Σπάχος Θωμάς, υδρογεωλόγος Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Δ.Ε.Δ.Υ. Τμήμα Λειτ-Συντ & Επισκ Γεωτρ Αντλ. Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 16 Ιανουαρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Θεσσαλονίκη (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Θεσσαλονίκη (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος: Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Θεσσαλονίκη (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Πτυχιακή εργασία Μπάκα Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Χαλάστρας. Επίσης κατασκευή 5 (πέντε) εν συνόλω αντλιοστασίων ακαθάρτων εντός του οικισμού με τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης ΦΕΚ.2725/18-11-2011 επεκτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Πρόσκλησης : Φορέας Υποβολής Πρότασης : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΥΠΟ Ε01.01-02 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2017 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΑ 65.689.365 11.117.152 5.441.724 5.675.428 1 ΕΡΓΑ 56.423.401 6.609.989 3.871.516

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Η ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας, της περιοχής των Σοφάδων και των γύρω κοινοτήτων γίνεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο,

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, 05.11.2016 Προφίλ Δήμου Χερσονήσου, ποιοι είμαστε? Ένας από τους [24] Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης Ο Δήμος μας αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριµένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηµατοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προέλευση Μορφή έργων Χρήση Επιφανειακό νερό Φράγματα (ταμιευτήρες) Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές) Κύρια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, Οικονομικά Περιβάλλοντος MLitt. Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό.

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. Αρχές 20ου αιώνα διαπίστωση της απολυµαντικής δράσης του Χλωρίου. Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 1 Περιεχόμενα 1. Όραμα 3 2. Σκοπός 4 3. Στρατηγική 5 4. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 6 5. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 19 6. Στρατηγική Ανάπτυξης 54 7. Απολογιστικός Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθού ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από όλες τις εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία??

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Αφορμή για τον παρόν κείμενο αποτέλεσε η προ ημερών επικοινωνία μας με κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς στην χώρα μας και πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά 08-11-2012 Αριθ. Πρωτ. 71601 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου Τ.Κ. 581 00 Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου Τηλέφωνο: 23823

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιών Νερού»

«Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιών Νερού» «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιών Νερού» Χαράλαμπος Λίτος Δρ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Στόχος : Η μείωση του ενεργειακού κόστους (ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τον Ιούνιο του 1984 η ΔΕΗ υποβάλλει μελέτη για το έργο, σύμφωνα με την οποία σχηματοποιείται σε γενικές γραμμές η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd

ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΝΝΑ ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Phd ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Η αέναη επανάληψη του φυσικού κύκλου του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα;

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα; 1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; Από την εποχή της αρχαιότητας το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας ήταν τεράστιο. Η Αθήνα υπέφερε από το μαρτύριο της λειψυδρίας. Μεγάλα ποτάμια και λίμνες δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 5: Πηγές και Τύποι Ρύπανσης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Παροχή υπηρεσίας συλλογής υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H Οδηγία 2006/118/ΕΚ ορίζει τα υπόγεια ύδατα ως πολύτιμο φυσικό πόρο, που θα πρέπει να προστατεύεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, Νοέμβριος 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χανιά, Νοέμβριος 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ Ιεράρχηση αποβλήτων Η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων στα υψηλότερα επίπεδα της πυραμίδας Ιεράρχηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Η συνολική δράση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό περιλαμβάνει την υλοποίηση εβδομήντα πέντε (75) Σχολικών Μονάδων: Ο συνολικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 3903 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 6/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 12570 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 FΑΧ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

24 Μαίου 2007 Αριθµ. Πρωτ. Αναφοράς: 10614/ Χειριστής: Σωτήρης Στασινός τηλ Αρ. Πρωτ. Επιστολής:

24 Μαίου 2007 Αριθµ. Πρωτ. Αναφοράς: 10614/ Χειριστής: Σωτήρης Στασινός τηλ Αρ. Πρωτ. Επιστολής: Προς: 24 Μαίου 2007 Αριθµ. Πρωτ. Αναφοράς: 10614/10-6-04 Χειριστής: Σωτήρης Στασινός τηλ. 210-7289810 Αρ. Πρωτ. Επιστολής: 10614.2.11 1. Υπηρεσία Περιβάλλοντος 2. Ν.Α.Αν. Αττικής ιεύθυνση Υγείας και ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34062 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝ- ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Παναγ. Γρ. Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγιεινολόγος, PhD, MSc Ποντοηρακλείας 15, 115 27 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα