Δρ Παναγιώτης K. Μαρχαβίλας. Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ Παναγιώτης K. Μαρχαβίλας. Εργαστηριακές Ασκήσεις"

Transcript

1 Δρ Παναγιώτης K. Μαρχαβίλας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, MSc, PhD Εργαστηριακές Ασκήσεις στην ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ξάνθη 2010

2 2 Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε (Προοιμιακός Ψαλμός ΡΓ )

3 3 Περιεχόμενα Πρόλογος Α. Θεωρητικό Πλαίσιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Συμβολισμοί Η τεχνική του Πίνακα Επικινδυνότητας (Risk Matrix) Η Αναλογική Ποσοτική Τεχνική (PRA, Proportional Risk Assessment) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ R ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Εκτίμηση του R με την τεχνική PRA και στατιστικών ατυχημάτων Παράδειγμα υπολογισμού του R με την τεχνική PRA Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΑΙΤΙΩΝ FTA Θεωρητικό πλαίσιο της τεχνικής FTA Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής FTA Β. Ασκήσεις 5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Άσκηση εφαρμογής της τεχνικής FTA Άσκηση εφαρμογής της Αναλογικής Ποσοτικής τεχνικής PRA Άσκηση εφαρμογής της τεχνικής του Πίνακα Επικινδυνότητας (Risk Matrix) - Μελέτη Επικινδυνότητας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 17

4 Πρόλογος 4 Τα ατυχήματα, οι τραυματισμοί και οι εμφανιζόμενες ασθένειες στους εργασιακούς χώρους, έχουν υπαγορεύσει από δεκαετίες την εξεύρεση και εφαρμογή διαδικασιών και μηχανισμών για τον προσδιορισμό, την πρόβλεψη και την εκτίμηση τόσο των πηγών κινδύνου όσο και των επιπτώσεων τους, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και να απειλήσουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την εν γένει ορθή λειτουργία των εργασιακών συνθηκών. Υπό αυτό το πρίσμα έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι και τεχνικές οι οποίες άλλες αφορούν ποιοτικές και άλλες ποσοτικές μεθοδολογίες και εργαλεία, που εδράζονται είτε σε καθαρά μαθηματικούς υπολογισμούς, στατιστικές προσεγγίσεις ή σε άλλες σύνθετες διαδικασίες, τα οποία έρχονται να συνεισφέρουν στην αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπέδων κινδύνου, και της σοβαρότητας των συνεπειών του. Κατά την ποσοτική εκτίμηση, η επικινδυνότητα θεωρείται ως ένα μετρήσιμο μέγεθος και εκφράζεται με μαθηματικώς διατυπωμένη σχέση, η εφαρμογή της οποίας σε συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, απαιτεί την τροφοδότηση με ακριβή δεδομένα στοχευμένων μετρήσεων καθώς και ατυχημάτων ή έκθεσης σε πηγές κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτού του πονήματος παρουσιάζουμε την ανάπτυξη (μέσω του θεωρητικού πλαισίου) και την εφαρμογή (μέσω εργ/κών ασκήσεων) μίας μεθόδου ανάλυσης της επικινδυνότητας, ήτοι της Ανάλυσης του ένδρου Σφαλμάτων (Fault Tree Analysis), καθώς και δύο μεθόδων ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας α) της Αναλογικής Ποσοτικής Τεχνικής και β) της τεχνικής του Πίνακα Επικινδυνότητας. Παναγιώτης Κ. Μαρχαβίλας

5 5 Α. Θεωρητικό Πλαίσιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ανασκόπηση των επιστημονικών άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας [1] κατέδειξε ότι οι μέθοδοι ανάλυσης και εκτίμησης της επικινδυνότητας ταξινομούνται σύμφωνα με το Σχήμα 1, σε τρείς βασικές κατηγορίες: α) τις ποιοτικές, β) τις ποσοτικές, και γ) τις υβριδικές. Οι ποιοτικές τεχνικές, βασίζονται κυρίως σε αναλυτικές διαδικασίες υπολογισμού συγκεκριμένων και κατάλληλα διαμορφούμενων μεγεθών, αλλά προϋποθέτουν σε μεγάλο βαθμό και την εμπειρία και την κριτική ικανότητα του αναλυτή και ενσωματώνουν υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις, προδιαγραφές, διαδικασίες και πρακτικές. Κατά την ποσοτική εκτίμηση, η επικινδυνότητα θεωρείται ως ένα μετρήσιμο μέγεθος και εκφράζεται με μαθηματικώς διατυπωμένη σχέση, η εφαρμογή της οποίας σε συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, απαιτεί την συστηματική τροφοδότηση με ακριβή δεδομένα στοχευμένων μετρήσεων καθώς και ατυχημάτων ή έκθεσης σε πηγές κινδύνου. Οι υβριδικές τεχνικές, παρουσιάζουν αυξημένη πολυπλοκότητα λόγω της ad hoc φύσης τους και γι αυτόν τον λόγο δεν έχουν εξαπλωθεί επαρκώς. Επιπλέον στο Σχήμα 1, παρουσιάζεται η υποκατηγοριοποίηση των τριών βασικών μεθόδων ανάλυσης και εκτίμησης της επικινδυνότητας

6 2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Συμβολισμοί R: η Επικινδυνότητα (Risk) P: είκτης Πιθανότητας (Probability Index) S: είκτης Σοβαρότητας (Severity of Harm Index or Importance Index of Effect) F: είκτης Συχνότητας (Frequency Index) 2.2 Η τεχνική του Πίνακα Επικινδυνότητας (Risk Matrix) Ο Πίνακας Επικινδυνότητας ή Πίνακας Απόφασης Επικινδυνότητας (Risk Decision Matrix) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον καθορισμό της σοβαρότητας επικινδυνότητας ενός εμφανιζόμενου περιστατικού. Εκφράζεται με μαθηματικό πίνακα δύο διαστάσεων, όπου η πρώτη διάσταση απεικονίζει την πιθανότητα εμφάνισης της πηγής κινδύνου ή του ανεπιθύμητου συμβάντος, και η δεύτερη τις συνέπειες ή τον αντίκτυπο της πηγής κινδύνου [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] H κατάρτιση και συμπλήρωση του Πίνακα Επικινδυνότητας, είναι θέμα κρίσης και προτίμησης του αναλυτή, ο οποίος ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε ένα χώρο εργασίας, μπορεί να καθορίσει την διαβάθμιση του πίνακα, όσο αφορά στην επικινδυνότητα και να προσδιορίσει τον αριθμό των γραμμών και των στηλών του. Ο Πίνακας παρουσιάζει ένα παράδειγμα Πίνακα Επικινδυνότητας 5x5 τεσσάρων επιπέδων διαβάθμισης της επικινδυνότητας. Επιπλέον χρησιμοποιώντας κάποια χρωματική κλίμακα (π.χ. του πίνακα 2.2.1) είναι δυνατόν να γίνει ο χρωματικός χάρτης της επικινδυνότητας για συγκεκριμένη επιχείρηση.

7 Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση των μεθόδων ανάλυσης και εκτίμησης της επικινδυνότητας 7 Ανάλυση & Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Ποσοτική Εκτίμηση (Υπολογισμός) Επικινδυνότητας Πίνακας Επικινδυνότητας (Risk Matrix) Σταθμισμένη Ανάλυση Επικινδυνότητας (WRA) Ανάλυση Δένδρου Αιτιών (FTA) Αναλογική Μέθοδος (PRA) Ποιοτική Εκτίμηση Επικινδυνότητας Λίστες Ελέγχου (Check Lists) Μελέτη Πηγών Κινδύνου & Λειτουργικότητας (HAZOP) Ανάλυση Υποθετικών Σεναρίων (What if Analysis) Επιθεώρηση Ασφάλειας (Safety Audits) Υβριδικές Μέθοδοι (Ποσοτικές, Ποιοτικές, Ημιποσοτικές) Τεχνικές Ανάλυσης Ανθρώπινων Σφαλμάτων (HEAT) Ποσοτικά Μέτρα επικινδυνότητας κοινωνικού κινδύνου Ανάλυση Στόχων (TA) Τεχνική STEP Πίνακας 2.2.1: Παράδειγμα Πίνακα Απόφασης Επικινδυνότητας 4 επιπέδων διαβάθμισης κινδύνου Συνέπειες Πιθανότητα Ασήμαντες Ελάχιστες Μέτριες Μεγάλες Σοβαρές Σχεδόν βέβαιη Β Γ Γ Δ Δ Πιθανή Β Β Γ Γ Δ Δυνατή Α Β Β Γ Δ Σπάνια Α Β Β Β Γ Απίθανη Α Α Β Β Γ Αποδεκτό Αποδεκτό με ελέγχους Μη επιθυμητό Μη αποδεκτό Α Β Γ Δ Χρωματική Κλίμακα διαβάθμισης της Επικινδυνότητας 2.3. Η Αναλογική Ποσοτική Τεχνική (PRA, Proportional Risk Assessment) Σύμφωνα με την Αναλογική Ποσοτική Τεχνική PRA, η επικινδυνότητα R, αποτελεί το γινόμενο του δείκτη πιθανότητας P να συμβεί ένα ανεπιθύμητο γεγονός (πηγή κινδύνου), του δείκτη σοβαρότητας αποτελέσματος S (εξαιτίας του ανεπιθύμητου γεγονότος), και της συχνότητας εμφάνισης F του ανεπιθύμητου γεγονότος (ή βλάβης). ηλ.

8 R= P S F (2.3.1) Σημειώνεται ότι ο κάθε παράγοντας της σχέσης (2.3.1) λαμβάνει τιμές από 1 έως 10 σύμφωνα με τις παρακάτω κλίμακες (βλ. Πίνακες 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). Συνεπώς η επικινδυνότητα εκφράζεται σε μια κλίμακα από 1 έως Αφού υπολογιστεί η τιμή της επικινδυνότητας, ακολουθεί η λήψη μέτρων σύμφωνα με τον Πίνακα Επισημαίνεται ότι σχετικά με τη διαβάθμιση του δείκτη πιθανότητας στον Πίνακα 2.3.1, η τιμή P=1 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 10%, η P=2 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 20% κ.ο.κ. Επιπλέον τονίζεται ότι μπορούν να υπάρξουν και ενδιάμεσες τιμές σε σχέση μ αυτές της κλίμακας, π.χ. η τιμή P=4.3 αντιστοιχεί σε πιθανότητα 43% (βλ. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]). 8 Πίνακας ιαβάθμιση του δείκτη πιθανότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκτης πιθανότητας Probability Index (P) Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Description of Undesirable Event 10 Αναπόφευκτο (Unavoidable) 9 Σχεδόν σίγουρο (Almost assured) 8 Πολύ πιθανό (Very Probable) 7 Πιθανό (Probable) 6 Πιθανότητα ελαφρώς μεγαλύτερη του 50% (Probability slightly greater than 50%) 5 Πιθανότητα 50% (Probability 50%) 4 Πιθανότητα ελαφρώς μικρότερη του 50% (Probability slightly less than 50%) 3 Σχεδόν απίθανο (Almost improbable) 2 Πολύ απίθανο (Very improbable) 1 Απίθανο (Improbable) Πίνακας ιαβάθμιση του δείκτη σοβαρότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός Δείκτης σοβαρότητας αποτελέσματος Severity of Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Description of Undesirable Event Harm Index (S) 10 Θάνατος (Death) 9 Μόνιμη ολική ανικανότητα (Permanent total inefficiency) 8 Μόνιμη σοβαρή ανικανότητα (Permanent serious inefficiency) 7 Μόνιμη ελαφρά ανικανότητα (Permanent slight inefficiency) 6 Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με προβλήματα υγείας (Absence from the work >3 weeks, and return with health problems) 5 Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση (Absence from the work >3 weeks, and return after full recovery) 4 Απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις ημέρες και λιγότερο από τρεις εβδομάδες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση (Absence from the work >3 days and <3 weeks, and return after full recovery) 3 Απουσία από την εργασία για λιγότερο από τρεις ημέρες και επιστροφή με πλήρη ανάρρωση (Absence from the work <3 days, and return after full recovery) 2 Ελαφρός τραυματισμός χωρίς απώλεια ημερών εργασίας και πλήρη ανάρρωση (Slight injuring without absence from the work, and with full recovery). 1 Καμία ανθρώπινη βλάβη (No one human injury)

9 Πίνακας ιαβάθμιση του δείκτη συχνότητας σε σχέση με το ανεπιθύμητο γεγονός 9 Δείκτης συχνότητας Frequency Index (F) Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος Description of Undesirable Event 10 Μόνιμη παρουσία βλάβης (Permanent presence of damage) 9 Η βλάβη εμφανίζεται ανά 30 δευτερόλεπτα (Presence of damage every 30 sec) 8 Η βλάβη εμφανίζεται ανά λεπτό (Presence of damage every 1 min) 7 Η βλάβη εμφανίζεται κάθε 30 λεπτά (Presence of damage every 30 min) 6 Η βλάβη εμφανίζεται κάθε μία ώρα (Presence of damage every 1 hr) 5 Η βλάβη εμφανίζεται σε κάθε βάρδια (Presence of damage every 8 hr) 4 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα (Presence of damage every 1 week) 3 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το μήνα (Presence of damage every 1 month) 2 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά το χρόνο (Presence of damage every 1 year) 1 Η βλάβη εμφανίζεται μία φορά στα πέντε χρόνια (Presence of damage every 5 years) Πίνακας ιαβάθμιση της τιμής της επικινδυνότητας σε σχέση με το βαθμό αμεσότητας λήψης μέτρων Τιμή της επικινδυνότητας Risk Value(R) Άμεση λήψη μέτρων Βαθμός αμεσότητας λήψης μέτρων Urgency level of required actions Λήψη μέτρων σε διάστημα μίας εβδομάδας Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός μήνα Λήψη μέτρων σε διάστημα ενός έτους Είναι αναγκαία η παρακολούθηση του συμβάντος και η λήψη μέτρων όποτε κριθεί απαραίτητο < 100 Δεν είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων, αλλά η παρακολούθηση του συμβάντος 3. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ R ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Στη συνέχεια προχωρούμε στον ποσοτικό υπολογισμό της επικινδυνότητας στα εργοτάξια των Τεχνικών Έργων χρησιμοποιώντας την τεχνική PRA και στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων [2].

10 3.1. Εκτίμηση του R με την τεχνική PRA και στατιστικών ατυχημάτων 10 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το πλήθος των εργατικών ατυχημάτων που προκλήθηκαν και καταγράφηκαν στα εργοτάξια των Τεχνικών Έργων και στις οικοδομές το έτος 2002 (βλ. [8], Πίνακες Θ4, Θ6, Θ7), καθώς και οι αιτίες πρόκλησης, παρουσιάζονται μετά από ανάλυση και επεξεργασία (των πινάκων Θ4, Θ6, Θ7) στον Πίνακα (στήλες Β και Α αντίστοιχα). Ο υπολογισμός του κάθε παράγοντα της έκφρασης (2.3.1) γίνεται ως εξής: Ο δείκτης πιθανότητας ατυχήματος P (στη στήλη Γ), υπολογίζεται για την κάθε αιτία πρόκλησης ατυχήματος (της στήλης Α) βάσει των ποσοτικών στοιχείων της στήλης Β και ισούται με: Πλήθος ατυχημάτων ανά κατηγορία P = (3.1.1) Συνολικός αριθ. ατυχημάτων Ο δείκτης σοβαρότητας αποτελέσματος S (στη στήλη ), εκτιμάται υποκειμενικά καταρχήν, λαμβάνοντας a priori την χείριστη περίπτωση, βάσει των συνεπειών που μπορεί να έχει η κάθε αιτία πρόκλησης ατυχήματος (της στήλης Α) κάνοντας χρήση της κλίμακας διαβάθμισης του Πίνακα Ο δείκτης συχνότητας F κάθε ατυχήματος (ή της αιτίας πρόκλησης του ατυχήματος) δείχνει το πλήθος των ατυχημάτων που συνέβησαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. εδομένου ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι για χρονική διάρκεια ενός έτους (48 εργάσιμες εβδομάδες), καταρχάς υπολογίζουμε το πλήθος των ατυχημάτων που εμφανίστηκαν σε κάθε βάρδια (δηλ. τη συχνότητα εμφάνισης του ατυχήματος ανά βάρδια), λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 5 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα και μία βάρδια ανά ημέρα, από τη σχέση: Πλήθος ατυχημ. / κατηγορία Συχνότητα ατυχήμ. = (3.1.2) 48 5 Στη συνέχεια ο δείκτης συχνότητας F (στη στήλη Ε) προκύπτει από την αντιστοίχιση του εξαγόμενου αποτελέσματος της σχέσης (3.1.2) βάσει της κλίμακας διαβάθμισης του Πίνακα Σημειώνεται ότι οι ενδιάμεσες τιμές έχουν προκύψει με γραμμική παρεμβολή. Τέλος, υπολογίζουμε (στη στήλη Ζ) την τιμή της επικινδυνότητας για το κάθε είδος ατυχήματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και δεδομένου ότι η υψηλότερη τιμή επικινδυνότητας είναι 155,1<200, είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση των εν λόγω

11 11 καταστάσεων προκειμένου να υπάρξει συστηματική καταγραφή των πηγών κινδύνου που αυτές εμπεριέχουν, και η λήψη μέτρων όποτε κριθεί απαραίτητο Παράδειγμα υπολογισμού του R με την τεχνική PRA Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο έχει υπολογιστεί η επικινδυνότητα R στον Πίνακα 3.1.1, αναφέρουμε ως παράδειγμα τον υπολογισμό των τιμών της 1 ης γραμμής του Πίνακα Είναι P=3,07=(325/1058)*10 [βάσει της (3.1.1)] και S=10 (διότι σύμφωνα με τον Πίνακα 2.3.2, η πτώση εργαζόμενου από ύψος μπορεί να επιφέρει τον θάνατο). Ακόμα, σύμφωνα με την σχέση (3.1.2) η συχνότητα εμφάνισης ατυχήματος είναι f=325/(48*5)=1,35 ατυχήματα ανά βάρδια. Επιπλέον σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης του δείκτη συχνότητας F του Πίνακα 2.3.3, είναι: F 1 =5 (όταν παρατηρείται f 1 =1 ατύχημα ανά βάρδια), και F 2 =6 (όταν παρατηρούνται f 2 =8 ατυχήματα ανά βάρδια ή 1 ατύχημα κάθε hr). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον τύπο (f-f 1 )/(f 1 -f 2 )=(F-F 1 )/(F 1 -F 2 ) της γραμμικής παρεμβολής, βρίσκουμε ότι F=5,05. Άρα R=3,07*10*5,05=155,1 4. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥ ΑΙΤΙΩΝ FTA 4.1 Θεωρητικό πλαίσιο της τεχνικής FTA Η Ανάλυση έντρου Αιτιών ή Σφαλμάτων FTA (Fault Tree Analysis) είναι μία ανάλυση βλαβών/αποτυχιών, στην οποία αναλύεται μία ανεπιθύμητη κατάσταση ενός συστήματος, συνδυάζοντας μια σειρά περιστατικών χαμηλότερου επιπέδου. Αυτή η μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιείται κυρίως στο πεδίο της μηχανικής ασφάλειας για τον ποσοτικό προσδιορισμό της πιθανότητας ενός κινδύνου ασφάλειας. Είναι δηλαδή μία λογική αναπαράσταση της σχέσης των βασικών ή πρωταρχικών περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση ενός δοσμένου ανεπιθύμητου περιστατικού, λεγόμενου ως κορυφαίο περιστατικό και απεικονίζεται χρησιμοποιώντας συνήθως μία δενδροειδή δομή με λογικές πύλες ΚΑΙ (AND) και Ή (OR) που σχηματικά απεικονίζονται παρακάτω. Σε μία λογική πύλη AND, το γεγονός εξόδου συμβαίνει όταν συμβούν όλα τα γεγονότα εισόδου, ενώ σε μία πύλη OR, αρκεί να συμβεί μία μόνο είσοδος για να συμβεί η αντίστοιχη έξοδος.

12 12 Πίνακας Αιτίες πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων σε Οικοδομές και Τεχνικά Έργα (στήλη Α) και πλήθος ατυχημάτων (Β), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε) για το Υπολογισμός του δείκτη πιθανότητας (Γ), εκτίμηση του δείκτη σοβαρότητας αποτελέσματος ( ), και υπολογισμός του δείκτη συχνότητας (Ε) και της τιμής της επικινδυνότητας (Ζ), βάσει των στατιστικών στοιχείων. (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (Ζ) Περιγραφή του ατυχήματος Αιτίες πρόκλησης Description of Undesirable Event Πλήθος Ατυχημάτων Number of Accidents Δείκτης πιθανότητας Probability Index (P) Δείκτης σοβαρότητας αποτελέσματος Severity of Harm Index (S) Δείκτης συχνότητας Frequency Index (F) Τιμή της επικινδυνότητας Risk Value (R) Πτώσεις ατόμων από ύψος 325 3, ,05 155,1 Drops (Slumps from height) Πτώσεις ατόμων στο ίδιο επίπεδο 130 1,23 8 4,43 43,5 Downfalls (at the same level) Ολισθήσεις, καταρρεύσεις και χτύπημα από 181 1, ,96 84,9 πίπτοντα αντικείμενα Slips, hits by dropping objects Πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα και 93 0,88 9 4,23 33,5 χτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα Impacts on stable objects, hits by moving objects Συμπίεση μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα 111 1,05 9 4,33 40,9 Squeezing Υπερπροσπάθεια ή κοπιώδεις κινήσεις 25 0,24 7 3,36 5,6 Overworking, hard jobs Έκθεση σε ή επαφή με ακραίες θερμοκρασ. 10 0,09 7 2,94 1,9 Exposure/Contact in/with extreme temperatures Έκθεση σε ή επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα 27 0, ,42 8,7 Exposure/Contact in/with electric current Έκθεση σε ή επαφή με επιβλαβείς ουσίες ή 3 0,03 9 2,75 0,7 ακτινοβολία Exposure/Contact in/with harmful substances or radiation Άλλες κατηγορίες ατυχημάτων 153 1,45 - Other reasons of accidents ΣΥΝΟΛΟ /Total ,00 Πίνακας Σχήματα δέντρου σφαλμάτων Γεγονός κορυφής Το αρχικό ανεπιθύμητο γεγονός ενδιαφέρον για την ανάλυση του δέντρου σφάλματος Βασικό γεγονός ή γεγονός βάσης Ένα γεγονός που δεν απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη Μη ανεπτυγμένο γεγονός Ένα άλλο γεγονός που δεν είναι αναπτυγμένο περαιτέρω, είτε επειδή είναι χαμηλής συνέπειας είτε επειδή η σχετική πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη Ενδιάμεσο γεγονός Ένα γεγονός ελαττωμάτων που είναι αναπτυγμένο περαιτέρω Πύλη Ή (OR) Πύλη ΚΑΙ (AND) Η πύλη Ή δείχνει ότι η έξοδος του γεγονότος πραγματοποιείται μόνο εάν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα εισόδου πραγματοποιούνται. Μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε αριθμός εισόδων σε μια πύλη Ή Η πύλη ΚΑΙ χρησιμοποιείται για να δείξει ότι το ατυχές γεγονός εξόδου εμφανίζεται εάν, και μόνο εάν, όλα τα γεγονότα εισαγωγής εμφανίζονται. Μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε αριθμός εισόδων σε μια πύλη ΚΑΙ

13 Σχήμα 2. Σύστημα ψύξης έκτακτης ανάγκης λόγω υψηλής θερμοκρασίας σε δοχείο πίεσης Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής FTA Το διάγραμμα του σχήματος 2 παριστάνει ένα σύστημα ψύξης έκτακτης ανάγκης λόγω υψηλής θερμοκρασίας στο δοχείο πίεσης. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται η αντλία νερού Α. Υποθέτουμε ότι το σύστημα μέτρησης της θερμοκρασίας στο δοχείο είναι απολύτως αξιόπιστο. Θεωρούμε το γεγονός κορυφής αστοχία του συστήματος ψύξης. Όταν η αντλία Α ενεργοποιηθεί, τότε αντλεί νερό από τη δεξαμενή μέσω των αγωγών Σ 1 και Σ 2. Οι αγωγοί αυτοί συνδέονται με τα φίλτρα Φ 1 και Φ 2 μέσα στη δεξαμενή. Οι βαλβίδες Β 1 και Β 2 είναι συνήθως ανοικτές και κλείνουν μόνο σε περίπτωση που χρειάζεται να αντικατασταθεί η αντλία Α. Το φίλτρο Φ 1, ο αγωγός Σ 1 και η βαλβίδα Β 1 αποτελούν τη γραμμή 1 (αντίστοιχα υπάρχει και γραμμή 2). Το νερό διοχετεύεται στο δοχείο υπό πίεση μέσω του ακροφυσίου ΑΦ, το οποίο είναι προσαρτημένο στο σωλήνα Σ 3. Στο Σχήμα 3 απεικονίζεται το δένδρο σφαλμάτων του γεγονότος κορυφής Αστοχία του συστήματος ψύξης όπου, για απλότητα, έχουν ληφθεί υπόψη μόνο κάποιες κύριες αιτίες αστοχίας.

14 Σχήμα 3. Ανάλυση δένδρου σφαλμάτων FTA στο σύστημα ψύξης του σχήματος 2 14

15 15 Β. Ασκήσεις 5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 5.1. Άσκηση εφαρμογής της τεχνικής FTA Στο απλό σύστημα άντλησης νερού του παρακάτω σχήματος, το οποίο αποτελείται από μια πηγή νερού (water source), δύο αντλίες παράλληλα συνδεδεμένες (pump A, B), μια βαλβίδα (valve V), και έναν αντιδραστήρα (reactor), μία διακοπή της ροής του νερού στον αντιδραστήρα αποτελεί το ανεπιθύμητο γεγονός που είναι μια αποτυχία του συστήματος. Να γίνει η ανάλυση του δένδρου σφαλμάτων για αυτό το ανεπιθύμητο γεγονός και να σχεδιαστεί το αντίστοιχο FTA διάγραμμα, το οποίο να παραδωθεί στον διδάσκοντα είτε σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχείο Excel) είτε σε έντυπη μορφή. Σχήμα 4. Σύστημα άντλησης νερού 5.2. Άσκηση εφαρμογής της Αναλογικής Ποσοτικής τεχνικής PRA Στον Πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από κάποια εταιρεία, για την περίοδο , τα οποία αφορούν σε πηγές κινδύνου που οδήγησαν σε πρόκληση ατυχήματος. α) Να υπολογιστεί με εφαρμογή της τεχνικής PRA, η επικινδυνότητα R για την κάθε πηγή κινδύνου. Β) Να σχεδιαστούν οι καμπύλες R(t) δηλ. του R συναρτήσει του χρόνου. Τα αποτελέσματα να παραδωθούν στον διδάσκοντα είτε σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχείο Excel) είτε σε έντυπη μορφή.

16 16 Πίνακας Στατιστικά στοιχεία από κάποια εταιρεία, για την περίοδο , τα οποία αφορούν σε πηγές κινδύνου που οδήγησαν σε πρόκληση ατυχήματος ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ή ΚΟΠΙΩΔΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ Ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΠΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Άσκηση εφαρμογής της τεχνικής του Πίνακα Επικινδυνότητας (Risk Matrix) και Μελέτη Επικινδυνότητας Να εκπονήσετε μελέτη επικινδυνότητας σε κάποια επιχείρηση ή παραγωγική διδαδικασία, η οποία να συμπεριλαμβάνει α) ποιοτική ανάλυση κινδύνων, β) ποσοτική εκτίμηση της κάθε πηγής κινδύνου, χρησιμοποιώντας την τεχνική του Πίνακα Επικινδυνότητας (risk matrix), καθώς και γ) χρωματικό χάρτη της επικινδυνότητας.

17 17 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Μαρχαβίλας Π.Κ.,. Κουλουριώτης, και Β. Γεμενή, Μέθοδοι Ανάλυσης και Εκτίμησης της Επικινδυνότητας στους Χώρους Εργασίας: Ανασκόπηση της ιεθνούς Βιβλιογραφίας, Υγεία και Εργασία, Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, Τόμος 1, Τεύχος 1, σελίδες 21-34, [2]. Μαρχαβίλας Κ. Παν., ημ. Ε. Κουλουριώτης, Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στα Εργοτάξια με Χρήση Τεχνικής Ποσοτικής Αποτίμησης και Στατιστικών Στοιχείων Ατυχημάτων, Tεχνικά Χρονικά, Επιστ. Εκδοση ΤΕΕ, J.TCG, ISSN , Σειρά Ι, Τεύχη 1-2, σελ , [3]. Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis, A risk estimation methodological framework using quantitative assessment techniques and real accidents data: application in an aluminum extrusion industry, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier, doi: /j.jlp , vol. 21, issue 6, p.p , [4]. Marhavilas P.K., D.E. Koulouriotis, C. Mitrakas A new approach to risk assessment using a combined qualitative-quantitative evaluation technique with real accidents data: application on an electric power provider industry, Proceedings, 20 th National Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS), Spetses 19-21/6/2008, p.p , [5]. Marhavilas P.K., Risk Estimation in the Greek Constructions Worksites by using a Quantitative Assessment Technique and Statistical Information of Occupational Accidents, Journal of Engineering Science and Technology Research (JESTR), Vol. 2, Issue 1, p.p , ISSN , (www.jestr.org) [6]. Μαρχαβίλας Π.Κ.,. Κουλουριώτης, Κ. Βουλγαρίδου, Ανάπτυξη τεχνικής ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας και εφαρμογή σε βιομηχανία με χρήση καταγεγραμμένων στοιχείων ατυχημάτων. Επιλογή και επαναδημοσίευση της Εργασίας Β006 από τα Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Αθήνα, 2007) στο ελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου ιπλωματούχων Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεύχος 416, σελ , Ιανουάριος [7]. Μαρχαβίλας Π.Κ., Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας- ιαχείριση του Επαγγελματικού Κινδύνου, ISBN , Σελ. 300, Εκδόσεις Τζιόλα., Θεσσαλονίκη [8]. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Έκθεση πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Ε των ετών: , ιεύθυνση Προγραμματισμού - Συντονισμού Σ.ΕΠ.Ε.

18 18 Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: Ο Δρ Παναγιώτης Κ. Μαρχαβίλας, έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) επιπέδου MSc, και το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. Είναι μέλος του ΤΕΕ και διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δ.Π.Θ. και μεταξύ των άλλων, σχετικό μάθημα με την Υ.Α.Ε. και την Τεχνική Νομοθεσία. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου της Θράκης, διατελώντας Προϊστάμενος Παραγωγής & Συντήρησης, και Τεχνικός Ασφαλείας. Έχει διατελέσει μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) του ΤΕΕ Θράκης επί σειρά ετών, και Αν. Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ της Επιτροπής Ερευνών ΔΠΘ. Ακόμα, έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., στα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας κι έχει εκπονήσει μελέτες και δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες στο πεδίο της Βιομηχανικής Διέλασης Αλουμινίου, της Υ.Α.Ε., της Ηλεκτροδυναμικής και της Τεχνικής Νομοθεσίας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διδάσκων (ΠΔ 407/80), Τμ. Μηχ/κών Παρ/γής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Επικ. Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολογίας, AΤΕΙ Καβάλας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διδάσκων (ΠΔ 407/80), Τμ. Μηχ/κών Παρ/γής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Επικ. Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολογίας, AΤΕΙ Καβάλας Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 1-2 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1-2 47 Εκτίμηση της Επικινδυνότητας σε Εργοταξιακούς Χώρους Παραγωγής και Κατασκευής Τεχνικών Έργων με Χρήση Τεχνικής Ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. Αρβανιτογεώργος, h.d. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας Κεντρική Υπηρεσία Σταδίου 9, 00 Αθήνα. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. ΧΑΛΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ρ. Χηµικός Αξιωµατικός Π. Σ. Γεν. Γραµµατέας Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Α Αντ/δρος Ε.Ε.Χ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «όταν µέν παραλόγως η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστήµατα µε στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά Με χρήση των αποτελεσµάτων από τα διαγράµµατα Markov, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται ισοδύναµα διαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2

Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2 Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2 1. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ. 2. Τομέας Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Μ.Στεφανιδάκης Ενσωματωμένα Συστήματα: Απαιτήσεις Αξιοπιστία (reliability) Χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΧΗΜΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ë. ÃÏÕÔÁ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ OCCUPATIONAL HAZARD ουσία, παράγοντας ή φυσική κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συνθήκες τραυματισμού ή ασθένειας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων)

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων) + Περιγραφή Μαθήματος Τίτλος - Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Επίπεδο - Τύπος του Μαθήματος : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έτος Σπουδών - Εξάμηνο : 1 ο Β Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην ημερίδα συμμετείχαν εταιρίες του κατασκευαστικού χώρου, της βιομηχανίας, αλλά και του τραπεζικού κλάδου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην ημερίδα συμμετείχαν εταιρίες του κατασκευαστικού χώρου, της βιομηχανίας, αλλά και του τραπεζικού κλάδου. Αθήνα, 23 Μαΐου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η Εκπαιδευτική Ημερίδα της Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE με θέμα "Ασφαλείς Εργαζόμενοι σε Υγιείς Επιχειρήσεις" που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Παναγιώτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP) ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΚΟΠΟΣ Η χρησιµοποίηση των αρχών του ΑΚΚΣΕ (HACCP) στην ανάπτυξη και εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν εργαλείο πρόληψης (Περίληψη) ΑΘΗΝΑ 2004 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Βιοµηχανικά (γενικότερα τεχνολογικά) ατυχήµατα µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής Σεπτέμβριος 2013 Τα Βασικά Μεγέθη Πλήθος ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ηλίας Αθανασιάδης Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ..Ε. Παν. Αιγαίου 1.8. Αθροιστική κα τα νο μή Σε ορισμένες κατανομές παρουσιάζει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος Σταθάκης Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1972 Τηλέφωνα: +30 2281097114 e-mail: gstath@syros.aegean.gr Σπουδές 1997-2000 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο κριτήρια απόρριψης απομακρυσμένων από τη μέση τιμή πειραματικών μετρήσεων ενός φυσικού μεγέθους και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος

ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος Εαρινό Εξάμηνο 2008 Τρίτη 6:00 μμ 9:00 μμ ΧΩΔ01-101 Το μάθημα περιλαμβάνει προχωρημένες έννοιες σε θέματα πιθανοτήτων, συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι.Α. Παπάζογλου, Ο. Ανεζίρη, Μ. Κωνσταντινίδου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» L.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ.5.1 Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία

Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI Διαχείριση διακινδύνευσης και επικοινωνία του Ιωάννη Χ. Σαριδάκη, Χημικού Μηχανικού, υπευθύνου του τομέα Τυποποίησης του ΕΛΟΤ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8. Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ

Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8. Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ Δείτε εδώ τις Διαφάνειες για την Άσκηση 8 Περιγραφή υπολογισμών της Άσκησης 8 του Εργαστηρίου ΜΧΔ Διάγραμμα Ροής Βήμα 1. Υπολογισμός της πραγματικής αρχικής συγκέντρωσης του διαλύματος κιτρικού οξέος στη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος www.interamerican.gr Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Εξασφαλιστείτε από τις συνέπειες ενός ατυχήματος ΚΙΝΔΥΝΟΣ INTERAMERICAN ADVISORY SERVICES Μια καθημερινή πραγματικότητα Στη ζωή δεν μπορούμε να προβλέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία;

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία; ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 Πρακτικά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.edde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών

Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Προγραμματισμός ταμειακής ροής για αγορές υλικών Η βάση δεδομένων του Navision μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση δεδομένων και από άλλα εργαλεία εκτός Navision. Θα δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2008 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Copyright 2008 Αντ. Σταθόπουλος, Ματθ. Καρλαύτης Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN: 978-960-7182-05-0

Διαβάστε περισσότερα

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION Ιωάννης Α.

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No1: Risk Management

Mega Trend No1: Risk Management Mega Trend No1: Risk Management 151 24, MAROUSSI, - GREECE Mega Trend No1: Risk Management 48% των επιχειρήσεων διεθνώς δηλώνει αύξηση των κρουσμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα τα τελευταία τρία χρόνια Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα)

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα) Όνοµα Οργανισµού: Ιntercollege Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα) Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Θερµικά Συστήµατα MTECH-2 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο):

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια. Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια. Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ηλεκτρισμός εμπόδια και στόχοι -εμπόδια Δρ Ευαγγελία Αγγελίδου Σχ. Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Δομές και φαινόμενα που δεν φαίνονται (π.χ. ηλεκτρόνια-ηλεκτρισμός) Δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα Τι βλέπουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις»

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις» ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δρ Γεώργιος Δρόσος Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανιών Κατασκευής Μηχανών 3 η Δ/νσηνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Τηλ 210-6965 965 E-mail: drososg@ggb.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση χρόνου-δίκτυα» στη Διοίκηση Έργων

«Διαχείριση χρόνου-δίκτυα» στη Διοίκηση Έργων «Διαχείριση χρόνου-δίκτυα» στη Διοίκηση Έργων Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος PhD, Dipl. Eng., PMP Η αναφορά σε αυτές τις διαφάνειες είναι: Κηρυττόπουλος, Κ. 2013, Διαχείριση χρόνου:, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Αλγόριθμοι. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Αλγόριθμοι. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Αλγόριθμοι ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Ανάπτυξη Λογισμικού Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να παρομοιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνος - Ρίσκο Επιχειρησιακό Όφελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αρχές δεκαετίας του 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: Πληθώρα τυποποιημένων διαδικασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ L 396/374 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣTEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Ταχ. Δ/νση: 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλέφωνο: 22280 99523 FAX: 22280 99634

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα