ΠOIOTIKH EPEYNA ΣTIΣ ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ: TO ENAΛΛAKTIKO EPΓAΛEIO ΠPOΣEΓΓIΣHΣ THΣ KOINHΣ ΓNΩMHΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠOIOTIKH EPEYNA ΣTIΣ ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ: TO ENAΛΛAKTIKO EPΓAΛEIO ΠPOΣEΓΓIΣHΣ THΣ KOINHΣ ΓNΩMHΣ"

Transcript

1 84 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠOIOTIKH EPEYNA ΣTIΣ ΔHMOΣIEΣ ΣXEΣEIΣ: TO ENAΛΛAKTIKO EPΓAΛEIO ΠPOΣEΓΓIΣHΣ THΣ KOINHΣ ΓNΩMHΣ Των: Γιάννη Κωνσταντινίδη, Λιάνας Μιχαηλίδου Συμπληρωματικές ή αντίπαλες μεθοδολογίες; Οόρος ποιοτική έρευνα ταυτίζεται από πολλούς με την εγγενώς θετική έννοια της ποιότητας, αντιπαρατιθέμενη παραλλήλως με την περιορισμένου βάθους και ουσίας ποσοτική έρευνα. Πράγματι, η ποιοτική έρευνα διαφέρει σημαντικά ως προς τα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης, αλλά και τη θεωρητική αφετηρία, από την ποσοτική έρευνα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η μία από τις δύο μεθοδολογίες είναι ποιοτικά ανώτερη. Η επιλογή μεταξύ των δύο δεν πρέπει να βασίζεται σε αξιολογικά κριτήρια, αλλά να συναρτάται της φύσης του ερευνητικού προβλήματος. Οι ποιοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε ερευνητικά εγχειρήματα που στοχεύουν στην περιγραφή, α- νάλυση και κατανόηση κοινωνικών διαδικασίων, καταστάσεων ή σχέσεων μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων ή ομάδων, ενώ οι ποσοτικές σε ερωτήματα που στοχεύουν στην α- ναγωγή των σχέσεων σε μετρήσιμες ποσότητες. Όπως ορθώς σημειώνει και ο Ιωσηφίδης (2003), η ποιοτική έρευνα απαντά κυρίως στα ερωτήματα πώς και γιατί, ενώ η ποσοτική μάλλον επικεντρώνεται στα ερωτήματα πόσο και ποιος. Η διερεύνηση της διαδικασίας καταγραφής θανάτων στα χειρουργεία ενός νοσοκομείου αποτελεί παράδειγμα ποιοτικής έρευνας, ενώ η ίδια η καταγραφή των αιτιών θανάτων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα ποσοτικής έρευνας. Εκ των δύο μεθοδολογικών παραδειγμάτων, η ποσοτική έρευνα είναι η σαφώς συχνότερα χρησιμοποιούμενη στις κοινωνικές επιστήμες. Η ερμηνεία της επικράτησης της ποσοτικής μεθοδολογίας σε βάρος της ποιοτικής θα πρέπει να συνδέεται με την ιεράρχηση των ερευνητικών στόχων των χρηστών των ερευνών (κυβερνήσεις, ΜΜΕ, οργανισμοί) και συγκεκριμένα με την απόδοση υψηλότερης προτεραιότητας στην πρόβλεψη ή στην επιβεβαίωση έναντι της διερεύνησης ή της εμβάθυνσης. Ανεξάρτητα της κριτικής που έχει διατυπωθεί σε βάρος της ποσοτικής έρευνας (βλ. μεταξύ άλλων Hammersley and Atkinson 1983; Gubrium and Holstein 1997), η ποιοτική έρευνα παρέχει το συγκριτι- Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι Λέκτορας,Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Λιάνα Μιχαηλίδου είναι Λέκτορας ΠΔ 407/80,Τμήμα Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 κό πλεονέκτημα της διερεύνησης της εμπειρίας των κοινωνικών υποκειμένων, δυνατότητα ιδιαιτέρως σημαντική για την περίπτωση των δημοσίων σχέσεων, εκ των βασικών αντικειμένων των οποίων αποτελεί η μελέτη της κοινής γνώμης. Η επικέντρωση της έ- ρευνας δημοσίων σχέσεων στον τόνο, τις εκφράσεις ή τις ανομολόγητες επιθυμίες του α- κροατηρίου βαρύνει συχνά περισσότερο από την αναγκαιότητα στατιστικής επιβεβαίωσης των αναδυόμενων τάσεων της κοινής γνώμης. Είναι μάλλον περιττό να υπογραμμιστεί ότι για τη λήψη πολλών αποφάσεων στο χώρο των δημοσίων σχέσεων απαιτείται η χρήση στοιχείων και των δύο μεθοδολογιών και υπό αυτήν την έννοια το παρόν κείμενο δεν επιχειρηματολογεί υπέρ της χρήσης της ποιοτικής μεθοδολογίας, αλλά επιχειρεί την προσέγγιση των σπανιότερα χρησιμοποιούμενων εργαλείων της ποιοτικής έρευνας. 1 Μέθοδοι συλλογής ποιοτικών δεδομένων Το περισσότερο εμφανές σημείο διαφοροποίησης των δύο μεθοδολογιών εστιάζεται στη χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων. 2 Τα βασικότερα εργαλεία άντλησης γνώσης από το ερευνητικό πεδίο στα πλαίσια μιας ποιοτικής έρευνας είναι η συνένετευξη σε βάθος, η συμμετοχική παρατήρηση, η έρευνα με τη βοήθεια ομάδων (focus groups), η ανάλυση περιεχομένου, η μελέτη περίπτωσης (case study), η βιογραφική ανάλυση και η αρχειακή έρευνα. Παρακάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά ο τρόπος χρήσης, τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία των εργαλείων αυτών, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην έρευνα με τη βοήθεια ομάδων και στην ανάλυση περιεχομένου, εργαλεία των οποίων η εφαρμογή παρουσιάζει για τους δικούς του λόγους το καθένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για το χώρο των δημοσίων σχέσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, και με δεδομένη την εκ της κυριαρχίας των ποσοτικών μεθόδων προερχόμενης εμμονής στη διαδικασία επιλογής του δείγματος, ότι στις ποιοτικές έρευνες δεν εγείρονται απαιτήσεις περί του μεγέθους του δείγματος και της αντιπροσωπευτικότητάς του. Ο στόχος μιας μελέτης στην οποία χρησιμοποιούνται ποιοτικά δεδομένα είναι η ανάλυση των συγκεκριμένων περιπτώσεων και όχι η γενίκευση των συμπερασμάτων που προήλθαν από την ανάλυση των συγκεκριμένων περιπτώσεων σε έναν ευρύτερο πληθυσμό. Συνεπώς, η ποιοτική έρευνα στηρίζεται συνήθως σε μικρά δείγματα, 3 τα οποία δεν έχουν επιλεγεί βάσει των τυπικών κανόνων τυχαίας δειγματοληψίας, αλλά βάσει των λεγόμενων μη τυχαίων δειγματοληψιών, όπως η σκόπιμη ή η δειγματοληψία χιονόμπαλας, 4 και άρα τα δείγματα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά ενός πληθυσμού. Βάσει του επιχειρήματος της μη αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων, η πληροφόρηση που προκύπτει από τέτοιες τεχνικές θεωρείται συχνά μεροληπτική (Ξυγγή 2000), κρίση σαφώς λανθασμένη αφού τα κριτήρια αξιολόγησης ποσοτικών ερευνών δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση των ποιοτικών, ο στόχος των οποίων είναι διαφορετικός. Στην παρουσίαση και κριτική των μεθόδων συλλογής ποιοτικών δεδομένων παρακάτω λοιπόν δεν γίνονται αναφορές σε ζητήματα αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων. Α. H συνέντευξη σε βάθος Σε αντίθεση με τη συνέντευξη βάσει δομημένου ερωτηματολογίου, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα σε ποσοτικές έρευνες με συχνότερο στόχο την κατάταξη του ερωτώμενου σε κάποιο από τα προτεινόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, σε αυτόν τον τύπο συνέντευξης ο ερευνητής δίνει μόνο ένα γενικό προσανατολισμό στον ερωτώμενο, αναμένοντας από αυτόν να αναπτύξει τις θέσεις του και τις σκέψεις του ελεύθερα και σε βά-

3 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH θος. Ο σκοπός της συνέντευξης αυτού του τύπου είναι η συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών για τις εμπειρίες, τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις των υποκειμένων. Συνεντεύξεις αυτού του τύπου θα ήταν, για παράδειγμα, το κατάλληλο εργαλείο μελέτης, από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, των περιθωρίων συγκέντρωσης χρημάτων (χορηγιών) από φορείς και επιχειρήσεις μιας κοινότητας. Η δυσκολία της μεθόδου έγκειται στο ότι προϋποθέτει σημαντικές επικοινωνιακές και ερμηνευτικές δυνατότητες από την πλευρά του ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει να προχωρά σε ερμηνείες των απόψεων των ερωτωμένων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ώ- στε να μπορεί να τις επιβεβαιώσει ή να τις διαψεύσει πριν από την ολοκλήρωσή της (Ιωσηφίδης 2003). Η ορθή χρήση της μεθόδου προϋποθέτει ακόμα την αναγνώριση των κινδύνων διαστέβλωσης των δεδομένων, όπως η απόκρυψη πλευρών της πραγματικότητας από τους ερωτώμενους ή η δυσπιστία των ερωτώμενων έναντι του ερευνητή, κινδύνων που ενυπάρχουν πάντως και στην περίπτωση των συνεντεύξεων βάσει δομημένου ερωτηματολογίου. 5 Στα μειονεκτήματα της μεθόδου θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι είναι εξαιρετικά χρονοβόρα (όχι μόνο ως προς την υλοποίησή της, αλλά και ως προς το σχεδιασμό της και την απόκτηση πρόσβασης στους ερωτώμενους), καθώς επίσης ότι ένα σημαντικό τμήμα της πληροφορίας που αντλείται μέσα από τις συνεντεύξεις δεν είναι α- παραίτητο ή τελικά δε γίνεται αντικείμενο ανάλυσης (Kvale 1996). B. H συμμετοχική παρατήρηση Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών, φαινομένων και διαδικασιών στο πραγματικό κοινωνικό περιβάλλον με συμμετοχή του ερευνητή στις κοινωνικές διαδικασίες που ερευνά και με συνεχή αλληλεπίδραση ε- ρευνητή και ερευνωμένων.τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να έχουν πολλές μορφές: σημειώσεις από παρατήρηση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες, συνεντεύξεις, γραπτά τεκμήρια, φωτογραφίες ή βίντεο. Η μέθοδος εφαρμόζεται συνήθως στην κοινωνική ανθρωπολογία για τη μελέτη μικρότερων και σχετικά συνεκτικών κοινωνικών ομάδων, ωστόσο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και στην έρευνα δημοσίων σχέσεων για την α- ξιολόγηση, για παράδειγμα, της συμπεριφοράς του προσωπικού ή της γενικότερης λειτουργίας ενός τμήματος μιας επιχείρησης. Η δυνατότητα αβίαστης προσέγγισης του ερευνητικού αντικειμένου, ή των υποκειμένων, σε φυσικές συνθήκες αποτελεί το σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου, αν και, την ίδια στιγμή, αποτελεί δυνητικά την πηγή σοβαρών αδυναμιών της μεθόδου. Η μέθοδος προϋποθέτει την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής, οι ο- ποίες εκτός από τις εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζουν, παρατείνουν τη χρονική διάρκεια και το κόστος της έρευνας. Επιπλέον, ο ερευνητής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να προλαμβάνει παγίδες και συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ερευνητική διαδικασία, όπως η ταύτιση του ερευνητή με την ερευνώμενη ομάδα, η επιλεκτική προσοχή σε ορισμένες μόνο διαδικασίες και συμβάντα, η επιλεκτική μνήμη ή η δημιουργία εντάσεων (Robson 2002).Τέλος, δε θα πρέπει να υποτιμάται και η δυσκολία απόκτησης πρόσβασης στο ερευνητικό πεδίο. 6 Γ. Oι ομάδες εστίασης (focus groups) Η μέθοδος των ομάδων εστίασης συνίσταται στην άντληση ποιοτικών δεδομένων μέσα από μια διαδικασία άμεσης αλληλεπίδρασης ενός αριθμού συμμετεχόντων (ομάδα) για ένα συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο θέμα (εστίαση). Πρόκειται δηλαδή για μια ομαδική συνέντευξη, η οποία ωστόσο προϋποθέτει την ταυτόχρονη εξέταση, μέσω

4 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 87 οργανωμένης συζήτησης, των απόψεων των μελών της ομάδας. Όπως υπογραμμίζει και ο Ιωσηφίδης (2003: 59), σε σχέση με τις ατομικές συνεντεύξεις, η μέθοδος υπερέχει διότι περιέχει ως συστατικό στοιχείο της την άμεση αλληλεπίδραση και την ομαδική δυναμική, ενώ υστερεί στην έκταση του βάθους της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ερευνητή και ερευνώμενου. Αναφορικά δε με τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης, η εφαρμογή των ομάδων εστίασης δεν εκτείνεται βέβαια ούτε χρονικά, ούτε θεματολογικά όσο η συμμετοχική παρατήρηση, στοιχεία που την καθιστούν ευκολότερη στη χρήση της. Ωστόσο, η συμμετοχική παρατήρηση είναι λιγότερο τεχνητή μέθοδος αφού επιτρέπει την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της πραγματικής κοινωνικής ζωής. Η μέθοδος έχει τις ρίζες της σε έρευνες που ασχολήθηκαν με την αποτελεσματικότητα της πολεμικής προπαγάνδας και γενικότερα των κοινωνικών επιπτώσεων της μαζικής προπαγάνδας. Παρά τις ιστορικές της καταβολές, η τεχνική αναπτύχθηκε κυρίως στο χώρο της προώθησης πωλήσεων από τη δεκαετία του 1950 με στόχο να διερευνήσει την καταναλωτική συμπεριφορά (Goldman and McDonald 1987). Παρότι ο χώρος της προώθησης πωλήσεων εξακολουθεί να αποτελεί το βασικότερο τομέα εφαρμογής της μεθόδου, συμπεριλαμβανομένου μάλιστα και του αναπτυσσόμενου χώρου του πολιτικού μάρκετινγκ με στόχο την αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης των ψηφοφόρων και τον καλύτερο σχεδιασμό της προεκλογικής εκστρατείας, αυτή χρησιμοποιείται εκτενώς σε περιπτώσεις διερεύνησης της οργάνωσης και λειτουργίας οργανισμών και οργανωμένων κοινωνικών ομάδων (π.χ. διαδικασία λήψης αποφάσεων ή ζητήματα συντονισμού μεταξύ εργαζόμενων συναδέλφων). Στο χώρο των δημοσίων σχέσεων, ομάδες εστίασης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καταγραφούν οι πρώτες αντιδράσεις έναντι μιας νέας προκλητικής διαφήμισης ενός προϊόντος ή προκειμένου να δοκιμαστεί μια σειρά μηνυμάτων διαφορετικού αριθμού λέξεων και βαθμού δυσκολίας στην απομνημόνευση. Αναφορικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων της ομάδας, θα πρέπει αρχικά να υπογραμμιστεί ότι το μέγεθος της ομάδας μπορεί να ποικίλλει από οκτώ έως δώδεκα ά- τομα, όμως η σύνθεσή του πρέπει να λαμβάνει υπόψη της διάφορους παράγοντες, όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μελών. Οι ερευνητές διαφωνούν σχετικά με το βαθμό που τα άτομα της ομάδας εστίασης θα πρέπει να μοιάζουν μεταξύ τους: μεγάλες διαφορές σε κοινωνικά χαρακτηριστικά μπορούν να οδηγήσουν σε πόλωση και διάλυση της συζήτησης, ενώ η απόλυτη ομοιομορφία σε έλλειψη παραγωγικότητας και δημιουργικών ιδεών (Bowling 2002). Σε κάθε περίπτωση πάντως, τις ομάδες αποτελούν άτομα ά- γνωστα μεταξύ τους, καθώς η γνωριμία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία υποομάδων, εξέλιξη που προφανώς θα δυσχέραινε την αλληλεπίδραση μεταξύ του συνόλου των συμμετεχόντων. 7 Οι ομάδες εστίασης συνήθως συγκεντρώνονται μόνο μία φορά και οι απαντήσεις τους μαγνητοφωνούνται ή, συχνότερα, βιντεοσκοπούνται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές να εξετάσουν όχι μόνο το περιεχόμενο των λόγων, αλλά επιπλέον τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου και άλλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας που μπορούν να αποκαλύψουν την ουσία των νοημάτων ή των συναισθημάτων (Ξυγγή 2000). 8 Στα μέλη των ομάδων αυτών υποβάλλονται ανοιχτές ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και να εξετάσουν σε βάθος τη φύση των πιστεύω τους.τη διεξαγωγή της συζήτησης αναλαμβάνει ο συντονιστής, οι ικανότητες του οποίου αποτελούν τον κομβικότερο παράγοντα για την επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου. Ο συντονιστής καλείται να ελέγχει ταυτόχρονα το περιεχόμενο των απαντήσεων και την πορεία της διαδικασίας, στοχεύοντας στη συγκέντρωση πλούσιων πληροφοριών από όλους τους συμμετέχοντες χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα

5 88 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ή και η ολοκλήρωση της διαδικασίας (λόγω μονοπώλησης της συζήτησης από τους λεγόμενους φλύαρους ή παντογνώστες και αλλεπάλληλων διακοπών της από την αρνητική στάση των λεγόμενων σιωπηλών στην πρώτη περίπτωση ή τη μη τήρηση χρονικών ορίων και την ανεπαρκή κάλυψη των θεμάτων στη δεύτερη). 9 Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η αξιοποίηση της δυναμικής των ομάδων.τα δεδομένα που συλλέγονται με τη μέθοδο δεν αποτελούν ένα απλό άθροισμα α- πόψεων κάποιων ατόμων, αλλά επηρεάζονται καταλυτικά από το κλίμα της ομαδικής αλληλεπίδρασης που δημιουργείται κάθε φορά. Η κατανόηση των παραγόντων που ε- πηρεάζουν την ομαδική συμπεριφορά και δυναμική, όπως τα φυσικά και ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ή ο βαθμός συνεκτικότητας της ομάδας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν (Σταυρίδου 2002). Η ανάλυση της αλληλεπίδρασης στην ομάδα, σε αντιδιαστολή με την ανάλυση των μεμονωμένων απαντήσεων των μελών της ομάδας, αποκαλύπτει επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν τα άτομα όταν οι απόψεις τους αντικρούονται και το είδος των επιχειρημάτων ή πηγών που προκαλούν αλλαγές γνώμης και επανερμηνείες. Η επίδραση της δυναμικής της ομάδας, κυρίαρχο στοιχείο της μεθόδου των focus groups, είναι το κλειδί για τη συγκέντρωση δεδομένων πλούσιου χαρακτήρα.το πλαίσιο της ομάδας δίνει τη δυνατότητα μελέτης κοινωνικών αναπαραστάσεων, καθώς αυτές είναι σχεδόν πάντα απόσταγμα διεργασιών που γίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και δε σχηματίζονται με τρόπο αυτόνομο στο μυαλό του κάθε ατόμου (Σταυρίδου 2002: σ.293).από την άλλη, η ίδια η δυναμική της ομάδας μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά μολύνοντας ουσιαστικά τις αληθινές απόψεις του κάθε ατόμου με μία αδιαφοροποίητη άποψη που διαμορφώνει η ομάδα ως σύνολο (Morgan 1993). Ως συνέπεια των παραπάνω, η μέθοδος δε συνίσταται σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικής συμμετοχής λόγω περιπλοκότητας του αντικειμένου, καθώς σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος της ομαδοποιημένης σκέψης μεγιστοποιείται, αλλά ούτε και σε περιπτώσεις σημαντικών προβλημάτων συνεκτικότητας και συνύπαρξης των συμμετεχόντων στην ομάδα, καθώς σε αυτήν την περίπτωση το πλεονέκτημα της αλληλεπίδρασης ουσιαστικά εξαλείφεται. Δ. H ανάλυση περιεχομένου Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού το οποίο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες κ.α. Όπως σημειώνουν οι Wilcox και συν.(1998), η ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τη συστηματική ανάλυση οποιασδήποτε από τις διάφορες πλευρές που συνιστά την επικοινωνία, από τις λέξεις-κλειδιά ή τις παραπομπές στο νόημα, όπως το όνομα μιας εταιρίας ή ε- νός προϊόντος,έως τα δελτία τύπου,τις τηλεοπτικές διαφημίσεις της ή τις αναφορές που γίνονται σε αυτήν σε δημοσιεύματα. Συνήθως, η ανάλυση περιεχομένου εφαρμόζεται σε υ- λικό προερχόμενο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση κλπ.), αλλά είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και σε άλλου τύπου κείμενα, όπως φύλλα παραπόνων, τηλεφωνήματα ή επιστολές. Στο χώρο των δημοσίων σχέσεων, η μέθοδος θα μπορούσε να ε- φαρμοστεί προκειμένου να καταγράψει, για παράδειγμα, τις συχνότερες αιτίες μη ικανοποίησης των πελατών ενός οργανισμού όπως αυτές σημειώνονται στα φύλλα ή στις επιστολές παραπόνων, ή προκειμένου να διερευνήσει την αναγκαιότητα αύξησης των δραστηριοτήτων των δημοσίων σχέσεων λόγω της περιορισμένης κάλυψης των δραστηριοτήτων του οργανισμού από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η ανάλυση περιεχομένου είναι

6 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 89 άλλωστε η τεχνική που χρησιμοποιείται συχνότερα για τη μελέτη των δεδομένων που συγκεντρώνονται από τις ομάδες εστίασης και συνεπώς η εφαρμογή της εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης των ομάδων εστίασης που περιγράφηκαν παραπάνω. Στην πρώτη φάση εφαρμογής της μεθόδου, και προφανώς κατόπιν της αποσαφήνισης των ερευνητικών ερωτημάτων, απαιτείται ο καθορισμός των πηγών του ποιοτικού υ- λικού, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της μελέτης της κάλυψης των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού τις τέσσερις ημερήσιες εφημερίδες με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Σε μία δεύτερη φάση, καθορίζεται η μονάδα καταγραφής και ανάλυσης των κειμένων που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον, η ο- ποία μπορεί να είναι μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης, όπως πρόταση, παράγραφος ή σελίδα (Κυριαζή 1999).Το επόμενο στάδιο αφορά στη συστηματοποίηση των εννοιολογικών κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται οι μονάδες ανάλυσης και φυσικά στην κωδικοποίηση του υλικού στις διάφορες αυτές κατηγορίες. 10 Η διαδικασία της κωδικοποίησης είναι ίσως το πιο επίπονο τμήμα της εφαρμογής της μεθόδου και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως μηχανιστική διαδικασία, ακόμα και μετά την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ερευνητική διαδικασία. 11 Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, αν και οι εφαρμογές του σχετικού λογισμικού αυξήθηκαν τάχιστα κυρίως λόγω του αυξανόμενου όγκου των ποιοτικών δεδομένων όλων των μορφών και της συνεπαγόμενης δυσκολίας επεξεργασίας τους με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί πάντως ότι η χρήση λογισμικών πακέτων ποιοτικής ανάλυσης 12 δεν είναι επιβεβλημένη και δεν προσδίδει υποχρεωτικά μεγαλύτερη α- ξιοπιστία στην έρευνα. Αντιθέτως, η χρήση τους θα πρέπει να είναι επιλεκτική και να γίνεται με μεγάλη προσοχή προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος καθοδήγησης του ε- ρευνητή από την τεχνική της ανάλυσης που είναι διαθέσιμη στο εκάστοτε λογισμικό πρόγραμμα. Η συνειδητή χρήση υπολογιστικών τεχνικών στην ποιοτική έρευνα είναι αυτή που προσφέρει στον ερευνητή ένα ισχυρό και με διευρυμένες δυνατότητες εργαλείο ταχύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης, διαχείρισης, αποθήκευσης και α- νάκτησης μεγάλου όγκου ποιοτικών δεδομένων. Παρότι η κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων αποτελεί οργανικό τμήμα της α- νάλυσης, ο τελικός στόχος της αναλυτικής διαδικασίας είναι η παραγωγή νοήματος, ή αλλιώς η ερμηνεία. Η ερμηνεία μπορεί να βρίσκεται στον προσδιορισμό διαφορών και ο- μοιοτήτων μεταξύ συμμετεχόντων ή αντικειμένων ανάλυσης και στην εύρεση σχέσεων μεταξύ των εννοιολογικών κατηγοριών, όπως για παράδειγμα, σχέσεων συνάφειας (ταυτόχρονη εμφάνιση ή απουσία δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών), σχέσεων αιτιότητας (η μία εννοιολογικη κατηγορία αποτελεί την αιτία για την παρουσία της άλλης) και σχέσεων αμοιβαιότητας (η αλλαγή σε μία εννοιολογική κατηγορία οδηγεί σε αλλαγή και σε άλλη ή άλλες εννοιολογικές κατηγορίες και στη συνέχεια σε περαιτέρω αλλαγή στην πρώτη κατηγορία). Οι εκάστοτε ερμηνείες ενισχύονται κατά την παρουσίαση της ανάλυσης περιεχομένου με την παράθεση τμημάτων των υπό ανάλυση κειμένων ή των προφορικών απαντήσεων, στα οποία προφανώς καταδεικνύεται η σχέση ή η διαφορά, αυτολεξεί. Σημειώνεται ότι τα ποιοτικά δεδομένα παρουσιάζονται συχνά και σε ποσοτική μορφή (π.χ. ποσοστό ψηφοφόρων που ανέφεραν ως σημαντικότερο πρόβλημα που α- ντιμετωπίζει η χώρα ένα συγκεκριμένο ζήτημα), κάτι που αν και δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ανάλυσης περιεχομένου, ευνοεί την εύρεση σχέσεων και τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ κατηγοριών. 13 Πέραν της καταγραφής συχνοτήτων εμφάνισης εννοιολογικών κατηγοριών, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό διαφορών, ομοιοτήτων ή σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων

7 90 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ανάλυσης, η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να επικεντρώνεται και στην καταγραφή της κατεύθυνσης της αναφοράς (δηλ. αν αυτή είναι θετική ή αρνητική) ή του χρόνου και του τόπου στον οποίο αναφέρεται ή των ρόλων των προσώπων που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. γονέας, σύζυγος, ειδικός, διασημότητα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου τύπου ανάλυσης αποτελούν οι έρευνες επί του περιεχομένου τηλεοπτικών ή εντύπων διαφημίσεων (Manstead and McCulloch 1981). Εν κατακλείδι, η ιδιαιτερότητα της μεθόδου έγκειται στην ανάλυση λόγου, ο οποίος μπορεί να μετατραπεί, αν δεν είναι εξαρχής, σε γραπτό κείμενο. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου θα πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα υπάρχουν σε σταθερή και μόνιμη μορφή επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες αναλύσεις καθώς και εφαρμογή ελέγχων αξιοπιστίας και εγκυρότητας, με σχετικά χαμηλό κόστος. Από την άλλη πλευρά ω- στόσο, τα διαθέσιμα γραπτά τεκμήρια μπορεί να είναι περιορισμένα και ελλιπή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να τεκμηριωθούν αιτιακές σχέσεις, αφού δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτά που αναφέρονται στα γραπτά δεδομένα αποτελούν αιτία ή αποτέλεσμα του υπό μελέτη φαινομένου. Ε. H μελέτη περίπτωσης Η μέθοδος συνίσταται στην ολοκληρωμένη ανάλυση ενός γενικού φαινομένου μέσα από μια συγκεκριμένη μορφή εκδήλωσής του, δηλαδή μέσα από μια συγκεκριμένη περίπτωση. H έρευνα για τα αίτια της διακοπής του ασφαλιστικού συμβολαίου ορισμένων πελατών μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή η έρευνα για τα αίτια της αποχώρησης δύο υψηλόβαθμων στελεχών μιας τράπεζας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελούν μελέτες περίπτωσης ενός γενικότερου φαινομένου σε μια ειδικότερη εκδήλωση και μορφή του.τέτοιου τύπου ερωτήματα απαιτούν από τους υπευθύνους δημοσίων σχέσεων τη σε βάθος διερεύνηση δεδομένων ποικίλου τύπου (αρχεία, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις κλπ.) προκειμένου να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα της υπό εξέταση περίπτωσης. Η διαφορετικότητα της μεθόδου δεν έγκειται στη χρήση διαφορετικών τεχνικών συλλογής ή επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά στο στόχο της ανάλυσης, ο οποίος είναι η ερμηνεία της συγκεκριμένης περίπτωσης ή η γέννεση ερευνητικών υποθέσεων, οι οποίες διερευνόνται στη συνέχεια με τη βοήθεια άλλων ποιοτικών ή ποσοτικών μεθόδων με στόχο, άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο βαθμό, τη γενίκευση (Stake 1995). Επανερχόμενοι στα παραδείγματα που σημειώθηκαν παραπάνω, θα λέγαμε ότι ο στόχος της μελέτης της περίπτωσης των αποχωρήσαντων στελεχών από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων θα ήταν η ευαισθητοποίηση του οργανισμού σε πιθανά προβλήματα στις σχέσεις των εργαζομένων με την εργοδοσία και όχι αυτή καθεαυτή η εύρεση των αιτιών αποχώρησης υπαλλήλων από μία επιχείρηση. Η μελέτη περίτπωσης είναι μια μάλλον οικονομική μέθοδος ανάλυσης, αν και οι απαιτήσεις της αναφορικά με τα προσόντα του ερευνητή, κυρίως λόγω της αναγκαιότητας εμβάθυνσης στην ανάλυση των δεδομένων, είναι υψηλές. ΣΤ. H βιογραφική ανάλυση Η μέθοδος δίνει έμφαση στην ίδια τη φωνή των υποκειμένων, στις ίδιες τις προσωπικές και συλλογικές τους εμπειρίες, είτε αυτές καταγράφονται από τρίτους, είτε είναι καταγεγραμμένες από τους ίδιους. Η βιογραφική προσέγγιση εφαρμόζεται κατ επανάληψη σε έρευνες για τη μεταναστευτική εμπειρία, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως μέθοδος λεπτομερούς ανάλυσης των εντυπώσεων ενός πελάτη από τη διαμονή

8 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 του σε ένα ξενοδοχείο ή ενός ασθενούς από την εμπειρία νοσηλείας του σε ένα νοσοκομείο (patient s stories). Η χρησιμότητα της μεθόδου μεγιστοποιείται στην περίπτωση που το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην καταγραφή μεταβολών στις προτιμήσεις ή στις αντιδράσεις των ατόμων, δηλαδή στην περίπτωση που η συλλογή των δεδομένων επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.(hyland 1996). Προφανώς βέβαια, κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες θα είναι πρόθυμοι να καταγράφουν τις εμπειρίες ή τις απόψεις τους επαναλαμβανόμενα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Το μειονέκτημα της μεθόδου συνίσταται ακριβώς στο υψηλό ποσοστό αποχωρήσεων μεταξύ του αριθμού των αρχικώς συμμετεχόντων κατά την πορεία της έρευνας ή και στο χαμηλό ποσοστό αρχικής ανταπόκρισης των ερωτωμένων σε τέτοιου τύπου έρευνες. Για το λόγο αυτό, η βιογραφική ανάλυση είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά δείγματα πρόθυμων ατόμων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πλούτος της συλλεγόμενης πληροφορίας υπερκερνά τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της μεθόδου. Η ανάλυση των καταγεγραμμένων εμπειριών μπορεί να ακολουθεί τη λογική της α- νάλυσης περιεχομένου που περιγράφηκε παραπάνω, αν και το συχνά μικρό μέγεθος του δείγματος καθιστά προβληματική την ποσοτικοποιημένη ανάλυση. Έτσι, η βιογραφική ανάλυση αρκείται συχνότερα στη λεκτική καταγραφή των μεταβολών στη συμπεριφορά των ερευνωμένων. Ζ. H αρχειακή έρευνα Η συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής δεδομένων ταυτίζεται με την κατεξοχήν ιστορική έρευνα που αποσκοπεί στην εξέταση, ταξινόμηση και ανάλυση ιστορικών πηγών πάσης φύσεως που είναι οργανωμένες από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τη μορφή αρχείων. Ωστόσο, αρχεία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων κατά τη μελέτη κάποιων εκ των ομάδων κοινού (εργαζόμενοι, προμηθευτές, καταναλωτές). Η αναζήτηση του δημογραφικού προφίλ (ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση κλπ.) των υπαλλήλων μιας επιχείρησης με στόχο την επιλογη ενός αριθμού υ- παλλήλων που θα μπορούσαν να καταρτιστούν στα πλαίσια ενός επιδοτούμενου σεμιναρίου ή την προσφορά δώρων στα ανήλικα τέκνα τους για παράδειγμα απαιτεί την έ- ρευνα του σχετικού αρχείου των εργαζομένων του οργανισμού. Καταληκτικές παρατηρήσεις Είναι προφανές ότι κάθε ένα από τα εργαλεία έρευνας παρουσιάζει τόσο θετικά, όσο και αρνητικά στοιχεία. Οι συνεντεύξεις, στις οποίες βασίζονται οι περισσότερες α- πό τις ποιοτικές μεθόδους, επιτρέπουν στους ερωτώμενους να απαντήσουν φυσικά και μπορούν να εκμαιεύσουν πληροφορίες που τα υποκείμενα των συνεντεύξεων δε θα έδιναν οικειοθελώς κατά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Από την άλλη, η προσωπικότητα, η εμφάνιση ή η συμπεριφορά του συνεντευκτή μπορούν να προκαταβάλουν την απάντηση του ερωτώμενου, κάτι που είναι μάλλον απίθανο στην περίπτωση των ε- ρωτηματολογίων, όπου όλα τα υποκείμενα έχουν να αντιμετωπίσουν την ίδια ερώτηση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η απόφαση περί της μεθόδου συλλογής δεδομένων στην έ- ρευνα δημοσίων σχέσεων εξαρτάται από τον προϋπολογισμό της μελέτης, τα υποκείμενα και φυσικά το σκοπό της έρευνας. Η στατιστική τεκμηρίωση αποφάσεων για την εισαγωγή νέων προϊόντων, τη στήριξη δραστηριοτήτων ενός οργανισμού ή τη μεταβολή

9 92 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH συμπεριφορών απαιτεί τη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων για τις στάσεις ή τις απόψεις των υποκειμένων και συνεπώς επιβάλλει τη χρήση ποσοτικών προσεγγίσεων. Η διερεύνηση των ερμηνειών στις οποίες προχωρούν οι ακροατές ενός διαφημιστικού μηνύματος ή των αντιδράσεων που προκαλεί στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης η εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσής τους απαιτεί τη συγκέντρωση ποιοτικών δεδομένων για τις κρίσεις τους και άρα οδηγεί στη χρήση ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η απουσία πίεσης χρόνου ή κόστους συνηγορεί και πάλι υπέρ της ε- πιλογής ποιοτικών προσεγγίσεων, η διάρκεια και το κόστος διεκπεραίωσης των οποίων είναι συνήθως μεγαλύτερα. Οι αδυναμίες των δύο μεθοδολογικών προσεγγίσεων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολυμεθοδολογικών προσεγγίσεων στα πλαίσια των οποίων συσχετίζονται και συνδυάζονται με διάφορους τρόπους οι ποσοτικές και οι ποιοτικές μέθοδοι. Στις περιπτώσεις αυτές, είτε η μία μέθοδος συμπληρώνει την άλλη, είτε οι διαφορετικές μεθοδολογίες εφαρμόζονται στη διερεύνηση διαφορετικών χαρακτηριστικών του υπό μελέτη φαινομένου. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εφαρμογής μεθόδων των δύο κατηγοριών από κοινού είναι η χρήση των ομάδων εστίασης για την πληρέστερη αρχική ποιοτική διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων με σκοπό τον ικανοποιητικότερο σχεδιασμό των ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο. Η παράλληλη χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων δεν θα πρέπει ω- στόσο να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία άθροισης περισσότερων δεδομένων, τα οποία θα μας αποσαφηνίσουν διά μαγείας τη συνολική εικόνα του εξεταζόμενου φαινομένου. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Silverman (2000), μία τέτοια στόχευση ευθύνεται συχνά για την ασαφή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, την επιφανειακή ανάλυση των δεδομένων και την εύκολη μετάβαση σε νέα δεδομένα στην περίπτωση που τα αρχικά παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση ή απλά δεν επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις. Είναι προφανές ότι η επιλογή της χρήσης πολυμεθοδολογικών προσεγγίσεων (triangulation) θα πρέπει να εδράζεται σε συγκεκριμένες θεωρητικές αφετηρίες, όπως ε- πίσης και ότι η παραδοχή των περιορισμένων αναλυτικών δυνατοτήτων ως συνέπεια των συλλεχθέντων δεδομένων είναι προτιμότερη της επιπόλαιης συγκέντρωσης μεγάλου όγκου δεδομένων προς χάρη της μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων ανάλυσης. Σημειώσεις 1. Όπως άλλωστε σημειώνει και ο Ιωσηφίδης (2003: 20), δεν υπάρχει μεθοδολογία έρευνας στην καθαρή της μορφή. Τα ποιοτικά δεδομένα είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, έστω και για περιγραφικούς λόγους, ή να συμπληρωθούν με ποσοτικά στοιχεία, ενώ από την άλλη, δεν είναι δυνατό να υπάρξουν ποσοτικού χαρακτήρα εμπειρικές έρευνες οι οποίες δεν περιέχουν αξιολογικές κρίσεις ή ερμηνευτικές τοποθετήσεις. 2. Μια εξίσου σημαντική διαφοροποίηση εστιάζεται στην επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης της έ- ρευνας, η οποία ωστόσο δε στερεί από καμία προσέγγιση τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους. Στην περίπτωση της ποιοτικής μεθοδολογίας, τα κριτήρια σχετίζονται με το βαθμό αξιοπιστίας του υλικού, το βαθμό εξάρτησης των ευρημάτων από το υλικό και το βαθμό αβίαστης συγκρότησης των ευρημάτων από το υλικό, ενώ στην περίπτωση της ποσοτικής μεθοδολογίας, τα κριτήρια σχετίζονται με τη δυνατότητα αναπαραγωγής του υλικού και το βαθμό συνάφειας του υλικού με τα ερευνητικά ερωτήματα (King et al. 1994). 3. Σε ό,τι αφορά στο μέγεθος του δείγματος μιας ποιοτικής έρευνας, δεν είναι δυνατόν να ορίσουμε το ιδανικό ή το κατώτερο αποδεκτό αριθμό συμμετεχόντων. Θα μπορούσαμε ωστόσο να ισχυριστούμε ότι ένα επαρκές δείγμα έχει συγκεντρωθεί όταν το περιεχόμενο των απαντή-

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΖΑ ΤΣΑΛΙΚΗ (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα