ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ. Μετά τα σκάνδαλα της Enron και της Parmalat ο έλεγχος και οι ελεγκτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ. Μετά τα σκάνδαλα της Enron και της Parmalat ο έλεγχος και οι ελεγκτικές"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α:Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ. Παρουσίαση του αγγλοσαξωνικού µοντέλου. Μετά τα σκάνδαλα της Enron και της Parmalat ο έλεγχος και οι ελεγκτικές διαδικασίες ήρθαν πάλι στο προσκήνιο 1. Ο έλεγχος ως έννοια γένους διακρίνεται στον οικονοµικό έλεγχο και στον έλεγχο απόδοσης. Ο πρώτος είναι οικείος, ενώ ο δεύτερος, γνωστός ως value for money audit ή performance audit 2 στα αγγλοσαξωνικά συστήµατα ελέγχου, αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα του παραδοσιακού οικονοµικού ελέγχου. Το good value for money, η σχέση ποιότητας - τιµής είναι όρος καθηµερινής χρήσης.ο άνθρωπος εκτιµάει περισσότερο τα υλικά αγαθά όταν του κοστίζουν λιγότερο. Συνεπώς είναι εύλογο ότι ο έλεγχος αυτός, όπου ασκείται, είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στον απλό πολίτη-φορολογούµενο,ο οποίος έχει δικαίωµα να µάθει εάν τα χρήµατά του δαπανώνται µε σύνεση. Ο έλεγχος απόδοσης είναι επίσης ιδιαίτερα ελκυστικός για τον ελεγκτή. Ο έλεγχος απόδοσης από τη φύση του είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήµη, διότι στην πραγµατικότητα αποτελεί µια έρευνα κοινωνικού περιεχοµένου. Για το συµµετέχοντα σε αυτόν είναι µια συνεχής διαδικασία εκµάθησης, που απαιτεί ανάληψη πρωτοβουλιών. Από την άλλη πλευρά,αν και κατά τον έλεγχο απόδοσης δεν ασκείται κριτική στις κυβερνητικές επιλογές,δεν ελέγχεται η σκοπιµότητα, ο έλεγχος αυτός δεν είναι δηµοφιλής στους κυβερνώντες. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας ισοδυναµεί µε την εξέταση του εάν οι στόχοι της συγκεκριµένης πολιτικής επιτεύχθηκαν. Η οικονοµικότητα και η αποδοτικότητα επίσης εξαρτώνται από την ύπαρξη σαφών και συνεπών στόχων. Εάν οι στόχοι µιας πολιτικής είναι ασαφείς, αντίθετοι µε την πολιτική την ίδια ή απροσδιόριστοι, ο έλεγχος απόδοσης σίγουρα θα το αναδείξει.οι πολιτικά υπεύθυνοι δεν αποδέχονται εύκολα µια τέτοια κριτική. 3 1

2 Εάν επισκεφθεί κανείς την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, θα δει ότι έχει καταρτιστεί νοµοσχέδιο µε τίτλο <<Συστήµατα ελέγχου των δηµοσίων δαπανών, οργάνωση εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών>>, του οποίου το πρώτο κεφάλαιο αφορά στο δηµοσιονοµικό έλεγχο. 4 Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση,ο δηµοσιονοµικός έλεγχος απαιτεί πλέον τη µετάβαση σ ένα σύστηµα ελέγχου µε αντικείµενο την επαλήθευση της νοµιµότητας και κανονικότητας των δηµοσίων δαπανών βάσει των αρχών της οικονοµίας, της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας. Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται ο επανασχεδιασµός του ελέγχου των δηµοσίων δαπανών στην Ελλάδα του εικοστού πρώτου αιώνα είναι,σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, οι ακόλουθοι: οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα του ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο,το πλήθος των δηµοσίων δαπανών,το εύρος και η ποικιλοµορφία αυτών,η ανάγκη για παροχή δηµοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας µε το µικρότερο δυνατό κόστος,σε συνδυασµό µε την πολιτική περιστολής των δαπανών και την επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρµογή συγκεκριµένης και καθορισµένης απ αυτή µορφής ελέγχου των κοινοτικών πόρων 5.Είναι µάλλον άκαιρο να αναλυθεί το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, αλλά είναι χρήσιµο να παρουσιαστεί ένα ξένο µοντέλο ελέγχου,το αγγλοσαξωνικό, όπου ο έλεγχος απόδοσης θεσµοθετήθηκε επίσηµα το Εκκίνησή µας είναι η παραδοχή ότι ένα ξένο σύστηµα ελέγχου που ακολουθεί ένα Κράτος όπου το όργανο ελέγχου είναι µία ανεξάρτητη αρχή µε επικεφαλής το Γενικό Ελεγκτή δεν µπορεί να µεταφυτευθεί αυτούσιο σε ένα άλλο Κράτος, όπου το όργανο ελέγχου είναι ένα από τα τρία Ανώτατα ικαστήρια και έχει δυνατότητα καταλογισµού 7. Όµως, εάν γνωρίζουµε τη µεθοδολογία που ακολουθείται από τα όργανα ελέγχου στις άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 2

3 Ένωσης, µπορούµε να την προσαρµόσουµε στις ιδιαιτερότητες του δικού µας συστήµατος,ώστε να το εκσυγχρονίσουµε. 8 Σκοπός λοιπόν της παρούσας µελέτης είναι η περιγραφή του ελέγχου απόδοσης, όπως διεξάγεται από το Όργανο Ελέγχου του Ηνωµένου Βασιλείου (National Audit Office- Ν.Α.Ο.) 9. Oι λόγοι υιοθέτησης ενός νέου µοντέλου ελέγχου τη δεκαετία του ογδόντα ήταν οι ακόλουθοι: η αυξηµένη κυβερνητική παρέµβαση στην οικονοµία,η εµφάνιση του κράτους πρόνοιας και η επιβολή πίεσης στη διοίκηση για µεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία.ο έλεγχος απόδοσης στο δηµόσιο τοµέα λειτούργησε σαν υποκατάστατο του µηχανισµού αγοράς που δρα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο στόχος του ελέγχου απόδοσης είναι διπλός: α. να παράσχει στο Κοινοβούλιο ασφάλεια ότι το δηµόσιο χρήµα ξοδεύεται µε σύνεση και β. να δώσει στους ελεγχόµενους οργανισµούς πολύτιµες συµβουλές για να βελτιώσουν την οικονοµική τους διαχείριση. Το Ν.Α.Ο δηµοσιεύει 50 εκθέσεις ελέγχου απόδοσης κάθε χρόνο kαι καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων 10 Υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και κάλυψη από τa αγγλικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Κατά τον έλεγχο αυτό εξετάζεται η οικονοµικότητα(economy), αποδοτικότητα (efficiency) ή (και) αποτελεσµατικότητα (effectiveness) κυβερνητικών πολιτικών, όπου χρησιµοποιείται δηµόσιο χρήµα.(άρθρο 6.1. Πράξης του 1983). 3

4 Με τον όρο οικονοµικότητα εννοούµε τη µείωση του κόστους που χρησιµοποιείται για µια δραστηριότητα. Με τον όρο αποδοτικότητα εννοούµε τη σχέση µεταξύ εισροών και εκροών όσον αφορά στα αγαθά, στις υπηρεσίες και στις πηγές που χρησιµοποιούνται για να παραχθούν αυτά.τέλος,µε τον όρο αποτελεσµατικότητα εννοούµε τη µέτρηση του κάτα πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι και τη σχέση ανάµεσα στα αναµενόµενα οφέλη και τα οφέλη που πραγµατοποιήθηκαν. Οι οµάδες εργασίας αποφασίζουν µε ποια θέµατα θέλουν να ασχοληθούν για τα επόµενα δύο έτη, βάσει επτά κριτηρίων βαθµολόγησης (scoring): 1. εάν η έκθεση θα είναι σηµαντική για την πολιτική και τη στρατηγική του Ν.Α.Ο.(ανώτατος βαθµός 10), 2. εάν αφορά σε µια νέα κυβερνητική πολιτική (ανώτατος βαθµός 7), 3. εάν θα βοηθήσει στην καλύτερη παροχή υπηρεσίας( ανώτατος βαθµός 6), 4. να αφορά στους πολίτες και όχι στις διαδικασίες (ανώτατος βαθµός 5), 5. να έχει σαν αποτέλεσµα µια ζωντανή συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής ηµοσίων Λογαριασµών (Public Accounts Committee, P.A.C.) και καλές προτάσεις για τους ελεγχόµενους (ανώτατος βαθµός 7), 6. Να υπάρχει ενδιαφέρον από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ανώτατος βαθµός 6), 7. Η ταχύτητα και το κόστος ( ανώτατος βαθµός 9). Η ανώτατη βαθµολογία που είναι δυνατόν να λάβει ένα θέµα είναι 50 βαθµοί. Ο Γενικός Ελεγκτής έχει την τελευταία λέξη για τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθούν οι οµάδες εργασίας για τα επόµενα δύο χρόνια. Ο κύκλος υλοποίησης (vfm cycle) µιας έκθεσης ελέγχου απόδοσης διαρκεί 18 µήνες και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια : στρατηγική, σχεδιασµός ( 3 µήνες), εξέταση του θέµατος( 4 µήνες),σύνταξη της έκθεσης (2 µήνες), συµφωνία (clearance) επί των γεγονότων µε τον ελεγχόµενο οργανισµό( 8 4

5 µήνες), δηµοσίευση (1 µήνας), συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής ηµοσίων Λογαριασµών, απάντηση από την Κυβέρνηση, φάση παρακόλουθησης των επιπτώσεων (follow - up). Αφού επιλεγεί το θέµα, πρέπει να καταρτιστεί µια προκαταρκτική έκθεση (preliminary study). Η προκαταρκτική έκθεση αποτελεί ένα εργαλείο έρευνας, µια ευκαιρία να προβληµατιστεί η οµάδα σχετικά µε τα ζητήµατα που θα ερευνήσει και τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει, ένα έγγραφο διαφήµισης του θέµατος προς το γενικό διευθυντή, µια εξασφάλιση για τον ελεγχόµενο οργανισµό.υπάρχει περίπτωση κάποιες προτάσεις να εγκαταληφθούν µετά την κατάστρωση της προκαταρκτικής έκθεσης. Εάν η προκαταρκτική έκθεση ικανοποιήσει τη γενική διεύθυνση, πρέπει να ετοιµαστεί χρονοδιάγραµµα και να κατανεµηθούν οι αρµοδιότητες ανάλογα µε τα προσόντα κάθε µέλους της οµάδας ( work breakdown structure, gantt chart).την οµάδα εργασίας βοηθούν και εµπειρογνώµονες. Στη συνέχεια προχωρούν στην έρευνα χρησιµοποιώντας ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές (quantitative and qualitative techniques). Στο ίντρανετ υπάρχει ένας οδηγός, φιλικός στο χρήστη, που καθοδηγεί τα µέλη της οµάδας (MAVIS). Tα βασικά στάδια της µεθοδολογίας µιας έκθεσης απόδοσης βασίζονται στην κοινή λογική: α. ιατύπωση σαφών ερωτήσεων, β. Απόφαση για το τι είδους αποδείξεις χρειάζονται ώστε να απαντηθούν οι ερωτήσεις, γ. Ανεύρεση και ανάλυση των αποδείξεων. Οποιαδήποτε µέθοδος χρησιµοποιηθεί πρέπει να παράσχει συµπεράσµατα που µπορούν να υποστηριχθούν ενώπιον του Κοινοβουλίου, του ελεγχόµενου οργανισµού, των πολιτών, των ειδικών. Η έκθεση πρέπει να είναι πειστική, χωρίς να είναι πολύ τεχνική ή εξειδικευµένη, επαρκής ώστε να πείσει για την ορθότητα των διαπιστώσεων ένα µέσο αναγνώστη. Μερικές ποσοτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες : 5

6 έρευνες, περιγραφική στατιστική, διερευνητική ανάλυση στοιχείων, υπολογισµοί, γραφικά, πίνακες.( descriptive statistics, exploratory data analysis, calculations, graphs, tables). Οι ποιοτικές µέθοδοι στηρίζονται σε στοιχεία προφορικά ή οπτικά.υπάρχουν πολλές µέθοδοι,οι οποίες είτε µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς είτε µε σκοπό να αναλυθούν περαιτέρω ποσοτικές αποδείξεις.η εκκίνηση βέβαια είναι η κατανόηση του ελεγχόµενου οργανισµού, όπως και στον οικονοµικό έλεγχο. Οι βασικές προσεγγίσεις είναι τέσσερις: 1.εµπεριστατωµένη θεωρία (grounded theory),η οποία µπορεί να περιγραφεί ως συστηµατική µε δυνατά συµπεράσµατα, όχι όµως στατιστικά αντιπροσωπευτική. ιακρίνεται σε 3 στάδια : α. διερεύνηση ιδεολογικών κατηγοριών µέσα από συγκεκριµένες λέξεις, φράσεις, παραγράφους, β. ανεύρεση συνδέσµων ώστε να ενωθούν κατηγορίες και γ. υψηλό σηµείο αφαίρεσης. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή,αφετηρία είναι µια συγκεκριµένη παραδοχή και κατάληξη µια αφηρηµένη παραδοχή. 2. ανάλυση πινάκων (matrix analysis),οι οποίοι χρησιµοποιούνται ώστε να δοµηθούν απαντήσεις σε έρευνες. Η µέθοδος αυτή έχει τη µορφή πίνακα όπου σε χαρακτηριστικές ερωτήσεις τοποθετούνται οι απαντήσεις πολιτών που πήραν µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα. 3. απαρίθµηση συχνότητας (frequency counts). 4. αναλυτικός επαγωγικός συλλογισµός (αnalytic induction), όπου ο ελεγκτής ξεκινά µε µια υπόθεση, επιστρέφει στα στοιχεία που έχει για απόδειξη του αντιθέτου και εάν βρει ότι πράγµατι συµβαίνει το αντίθετο επαναδιατυπώνει την υπόθεση. 6

7 Επίσης οι ελεγκτές πραγµατοποιούν επιτόπιες επισκέψεις και συγκρίνουν µε τα συστήµατα σε άλλες χώρες, ή και στη χώρα τους, είτε µέσα στον ίδιο ελεγχόµενο οργανισµό ή σε άλλους παρεµφερείς οργανισµούς. Υπάρχουν τρεις τύποι σύγκρισης ( 3 types of benchmarking):σε υψηλό επίπεδο (highlevel comparisons), σύγκριση απόδοσης (performance benchmarking) και σύγκριση διαδικασίας (process benchmarking). Ακολουθεί η συµφωνία επί των γεγονότων µε τον ελεγχόµενο οργανισµό, που αποτελεί το πλέον χρονοβόρο στάδιο, διότι πρέπει να συµφωνήσουν οι ελεγκτές µε τον ελεγχόµενο οργανισµό για την αλήθεια των συµβάντων επί των οποίων βασίζονται τα πορίσµατα της έκθεσης. Και η οµάδα εργασίας φτάνει στο καταληκτικό στάδιο, τη σύνταξη της έκθεσης. Όπως είχε πει ο Nathaniel Hawthorne, η εύκολη ανάγνωση προϋποθέτει δύσκολο γράψιµο. Πριν µία δεκαετία, εάν κάποιος ξεφύλλιζε µία έκθεση του Ν.Α.Ο., θα την έβρισκε βαρετή διότι καταστρωνόταν κυρίως µε µοναδικό στόχο να ικανοποιήσει τα µέλη της Επιτροπής ηµοσίων Λογαριασµών. Πλέον ο Γενικός Ελεγκτής έχει δώσει οδηγίες στα µέλη της οµάδας εργασίας ώστε να γράφουν έχοντας στο µυαλό τους τον αναγνώστη της <<daily mail>>, δηλαδή έναν αναγνώστη µιας µέσης ηµερήσιας εφηµερίδας. Η έκθεση είναι πολύ ζωντανή, µε εικόνες ( έχουν ειδικό τµήµα σχεδιασµού), χρώµατα και γραφικά. Για να αποφασιστεί τι θα συµπεριληφθεί στην έκθεση συγκεντρώνεται όλη η οµάδα και αρχίζουν να συζητούν όπως θα συζητούσαν σε ένα δείπνο (dinner party approach). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατεία και εξοικονοµείται χρόνος. 7

8 Γενικά υπάρχει µια τάση απλοποίησης ώστε να κατανοηθούν τα προβλήµατα και να βρεθούν λύσεις.επίσης, µετά από µια έκθεση που αφορά σε γενικό θέµα: υγεία, εκπαίδευση, γίνονται ηµερίδες, όπως µετά την έκθεση για την παχυσαρκία. Όπως προαναφέρθηκε η συζήτηση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής δηµοσίων λογαριασµών, η οποία αποτελείται από 15 µέλη του Κοινοβουλίου που προέρχονται από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Στη συζήτηση,εκτός από την οµάδα του Ν.Α.Ο. µε επικεφαλής το Γενικό Ελεγκτή, παρευρίσκονται δηµοσιογράφοι και είναι ανοικτή στο κοινό. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει έκθεση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οµάδα συγκεντρώνεται ώστε να να συζητήσει για τα δυνατά σηµεία της έκθεσης, αλλά κυρίως για τις αδυναµίες που δεν πρέπει να επαναληφθούν (εσωτερική αξιολόγηση). Μία επιτυχηµένη έκθεση πρέπει να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους: - να οδηγεί σε σαφή συµπεράσµατα, - να οδηγεί σε ασφαλή συµπεράσµατα, - να εξασφαλίζει και να ενθαρρύνει αλλαγές, -να είναι εποικοδοµητική και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οµάδων στις οποίες απευθύνεται. Η έκθεση απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά, τα οποία και πρέπει να ικανοποιήσει:την Επιτροπή ηµοσίων Λογαριασµών, το Κοινοβούλιο, τον ελεγχόµενο οργανισµό, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, οµάδες πίεσης, τους ακαδηµαϊκούς και φυσικά τους πολίτες. Η εξωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από την Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου( London School of Economics and Political Science, L.S.E. ), η οποία βαθµολογεί την έκθεση βάσει επτά κριτηρίων: περιγραφή του διοικητικού µηχανισµού, χρήση γραφικών και στατιστικής, σαφής αιτιολόγηση για το 8

9 εύρος της µελέτης, σαφής µεθοδολογία, προτάσεις, βελτίωση της εικόνας του Ν.Α.Ο., δοµή και περίληψη.στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο µέσος όρος βαθµολόγησης κυµαινόταν µεταξύ 2.9 και 3.6 στα 5, ενώ τελευταία έχει κατέβει στο 3.2. Σχετικά µε την κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,αξίζει να σηµειωθεί ότι περίπου 1000 άρθρα σχετικά µε τις εκθέσεις του Ν.Α.Ο. είχαν δηµοσιευθεί το 2002 και το 90% περιείχαν θετικά σχόλια ή ήταν ουδέτερα. Υπάρχει γραφείο τύπου µέσα στο Ν.Α.Ο. και οι γενικοί διευθυντές δίνουν συνεντεύξεις στα τηλεοπτικά κανάλια. Το 2000 εξοικονοµήθηκαν χάρη στις εκθέσεις απόδοσης 399 εκατοµµύρια λίρες και επιτεύχθηκαν 188 βελτιώσεις στις διαδικασίες των ελεγχόµενων οργανισµών.εάν συγκρίνουµε τα ευρήµατα αυτά µε τα ευρήµατα της ετήσιας έκθεσης του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ανακαλύψουµε ότι είναι φτωχά 11. Αυτό το γεγονός όµως δεν αναιρεί τη σηµασία του ελέγχου απόδοσης. Η οικονοµικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα µιας παρεχόµενης υπηρεσίας ή ενός δηµοσίου έργου είναι περισσότερο σηµαντική για τον πολίτη από έναν στείρο οικονοµικό έλεγχο, που αποκαλύπτει την κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος. Οι αριθµοί δεν µαρτυρούν όλες τις διαστάσεις ενός προβλήµατος. Αργυρώ ηµ.μαυροµµάτη Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου 1 Financial Times, 27/ Parmalat s auditor a victim of fraud, Η Καθηµερινή, Parmalat η Enron της Ευρώπης. 2.άλλοι όροι που χρησιµοποιούνται : programme evaluation ή operational audit. 3 I.Harden, F.White and K.Donnelly, The Court of Auditors and financial control of accountability in the European Community, European Public law 1995(4), σελ Βλ. άρθρο στην εφηµερίδα Βήµα, Β4 Επικαιρότητα, Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2003 µε τίτλο Υπό αυστηρό έλεγχο όλες οι δαπάνες του δηµοσίου του Νίκου Νικολάου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου,ο έλεγχος απόδοσης θα διενεργείται από οµάδες ελεγκτών,που συγκροτούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και 9

10 Οικονοµικών από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ελεγκτών.στις οµάδες αυτές επιτρέπεται να συµµετέχουν και εµπειρογνώµονες,δηµόσιοι λειτουργοί ή ιδιώτες,οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων Στην έκδοση του National Audit Office, του Εθνικού Οργάνου Ελέγχου του Ηνωµένου Βασιλείου, State audit in the European Union, διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα στο κεφάλαιο για το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται ότι παρατηρήσεις για την αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων δαπανών γίνονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σελ. 137.Πρέπει να σηµειωθεί ότι έλεγχος απόδοσης διενεργείται από τα άλλα 14 όργανα ελέγχου των παλαιών κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ. 19), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και από τα περισσότερα ελεγκτικά ιδρύµατα των νέων κρατών-µελών. Για τη δυνατότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα να διεξάγει έλεγχο απόδοσης, βλ. άρθρο 17 παρ. 5-8 του π.δ/τος 774/1980 Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου ( Α 189), όπου γίνεται λόγος για έλεγχο του ουσιαστικού µέρους της δαπάνης.(πρακτικά 26 ης Γενικής Συνεδρίασης Ολοµέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 27 ης Νοεµβρίου 1996,Πράξεις IV Τµήµατος Ελεγκτικού Συνεδρίου /2003,38 και 61/2004).Επίσης µπορούµε να συσχετίσουµε τον έλεγχο απόδοσης µε τη θεωρία κόστους-οφέλους (theorie du bilan), νοµολογιακή κατασκευή του Γαλλικού Συµβουλίου Επικρατείας από το 1971, µε την απόφαση Ville Nouvelle Est. 5.όταν υπάρχει συγχρηµατοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,οι έλεγχοι είναι αυστηρότεροι-βλ.τον Εξειδικευµένο Σύµβουλο Ποιοτικών Ελέγχων Έργων Υποδοµής (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.),άρθρ.4 παρ.4 ν.2372/1996(α 29) και 6417/Ε.Υ.Σ.6195/ ΚΥΑ (Β 1539) (Πράξη VI Τµήµατος Ελεγκτικού Συνεδρίου 117/2003) και την Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου(Ε..Ε.Λ.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που διενεργεί ελέγχους των διαχειριστικών αρχών,της Αρχής Πληρωµής, των τελικών δικαιούχων και πράξεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (άρθρ.17 ν. 2860/2000 Α 251). 6 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο έλεγχος απόδοσης πρωτοεµφανίστηκε στη Σουηδία στα µέσα του 1960.Την ίδια περίοδο υπήρξε πίεση και στο Ηνωµένο Βασίλειο για αλλαγές στο δηµοσιονοµικό έλεγχο, η οποία πήρε επίσηµη µορφή µε την Κοινοβουλευτική πράξη 1983.Κάνοντας έναν ενδεικτικό γύρο στην Ευρώπη, πηγές στις οποίες µπορούµε να ανατρέξουµε είναι οι ακόλουθες.πρώτος σταθµός η Ολλανδία µε το Εγχειρίδιο ελέγχου απόδοσης του Ολλανδικού Ελεγκτικού Συνεδρίου,Νοέµβριος 1996,διαθέσιµο στην ιστοσελίδα εύτερος σταθµός η Ισπανία: Clapes Donadeu Antoni,Condiciones para el establecimiento de un modelo de control de gestion en las administraciones publicas,auditoria Publica,no ,σελ ,Martin Oar Luis,Los objetivos de la Empresa publica y la auditoria de gestion,seminarios 1984,Madrid,Tribunal de Cuentas,1985,σελ ,Val Pardo Isabel de,management y sector Publico,Auditoria publica,no 27,2002,σελ ,Alejos Garmendia Beatriz,Auditoria de gestion publica.una propuesta metodologica,bilbao,instituto Vasco de Administracion Publica,2002,Dominguez Serrano Maria,Calidad Total y Administracion Publica,Auditoria Publica no 32,2004,σελ.24-31,Costa Marques Maria da Conceicao da,,intensificar el papel de la Auditoria en el sector publico: una oportunidad para reforzar la eficiencia de las organizaciones,auditoria publica,no 32,2004,σελ Επίσης στην ισπανική Επιθεώρηση εξωτερικού ελέγχου, τo άρθρo από τον Πρόεδρο του γερµανικού Ελεγκτικού Οργάνου: Dr.Dieter Engels,Los efectos de la ampliacion de la union europea-perspectiva desde los organos de control externo,ιανουάριος 2004,nο 16,σελ και στο περιοδικό EUROSAI άρθρο από την πρώην Πρόεδρο Hedda von Wedel, nο 4,1995 σελ Τελευταίος σταθµός η Μάλτα: Carmel Tonna,Introducing performance audit,the experience at National Audit Office,Malta,,EUROSAI journal no ,Mantoine d Ambrogio-Aracp,Statistical sampling techniques in practice conducting a telephone survey during a performance audit.a Malta Experience,EUROSAI journal no Για τους βασικούς τύπους οργάνων ελέγχου βλ. την έκδοση που αναφέρεται στην υποσ. 5, σελ για την ιδέα της προσαρµογής αντί της µεταφύτευσης, βλ. J.Bell, Mechanisms for cross fertilisation of administrative law in Europe, J.Beatson and T.Tridimas (editions), New Directions in European Public law, Oxford (Hart publishing), η περιγραφή αυτή αποτελεί συµπύκνωση του δεύτερου µέρους του διεθνούς εκπαιδευτικού σεµιναρίου του Ν.Α.Ο. που διεξάγεται κάθε χρόνο στην έδρα του στο Λονδίνο και στο οποίο συµµετείχε η γράφουσα το 2002.Υπάρχουν οι ακόλουθες σχετικές εκδόσεις του Ν.Α.Ο.: 1. Are we being served? A value for money guide, 2. Performance measurement, what to look in vfm studies, 3. 10

11 evaluation and its use in value for money studies, learning from others, 4. Writing smart recommendations. 10.Μερικά θέµατα εκθέσεων ελέγχου απόδοσης: µειώνοντας την υποτροπή των φυλακισµένων, γραµµή βοηθείας του ΝΗS, του αντίστοιχου Ε.Σ.Υ, παχυσαρκία, βοηθώντας στη µείωση της παγκόσµιας φτώχειας, λίστες αναµονής στα νοσοκοµεία, νόσος των τρελών αγελάδων,ταξίδια της βασιλικής οικογένειας µε αεροπλάνο ή τρένο, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα συµβάσεων προµήθειας αγαθών καθηµερινής χρήσης στο Υπουργείο Άµυνας. 11. Ετήσιες εκθέσεις οικονοµικών ετών 2000 και 2001, από το Εθνικό Τυπογραφείο. 11

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απαιτήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, η διαφοροποίησή τους από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα