Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας"

Transcript

1 Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries in the latest CNC machines : Βασική Δράση 1 (KA1: Key Action 1) Programme for International Student Assessment (Διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθητών): Η έρευνα PISA 2015 Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία: «Κινητή μονάδα μπάνιου για ηλικιωμένα άτομα και ανάπηρους» Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων: Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα.

2 Ζήδρος Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, για το χρονικό διάστημα Συγκεκριμε να, περιλαμβα νει τη συνε - νωση επτα η δη υφιστα μενων προγραμμα των της Ε.Ε. στους τομει ς της εκπαι δευσης, της κατα ρτισης και της νεολαι ας, ενω για πρωτη φορα, συμπεριλαμβα νεται ο τομε ας του αθλητισμου. Στο χος του Erasmus+ ει ναι η βελτι ωση των δεξιοτη των και της υπο -απασχολησιμο τητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμο ς των συστημα των εκπαι δευσης, κατα ρτισης και νεολαι - ας. Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης για: Κινητικο τητα ατο μων, απο ο λους τους τομει ς, προς α λλες συμμετε - χουσες χωρες, για σκοπου ς Εκπαι - δευσης, Κατα ρτισης, Εθελοντισμου και ανταλλαγων νε ων. Στρατηγικές Συμπράξεις Σχολείων: Συνεργασι ες μεταξυ δυ ο η και περισσοτε ρων Σχολει ων, για θε ματα κοινου ενδιαφε ροντος. Στρατηγικές Συμπράξεις τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών: Συνεργασι ες που εμπλε κουν τουλα χιστον δυ ο τοπικε ς η περιφερειακε ς σχολικε ς αρχε ς, απο δυ ο διαφορετικε ς χωρες. Απο κα θε αντι στοιχη χωρα, η συ μπραξη πρε πει επι σης να εμπλε κει τουλα χιστον ε να Σχολει ο και τουλα χιστον ε ναν α λλον τοπικο οργανισμο, ενεργο σε θε ματα εκπαι δευσης, κατα ρτισης, νεολαι ας η αγορα ς εργασι ας. Διατομεακές Συμπράξεις με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση: Συνεργασι ες μεταξυ σχολει ων και α λλων οργανισμων απο τους τομει ς της Τριτοβα θμιας Εκπαι δευσης, της Νεολαι ας, της Επαγγελματικη ς Εκπαι - δευσης και Κατα ρτισης και της Εκπαι - δευσης Ενηλι κων, με στο χο την ανα - πτυξη προγραμμα των σπουδων, την ενι σχυση των βασικων δεξιοτη των, την αξιολο γηση δεξιοτη των, την καταπολε μηση της βι ας στα Σχολει α κ.α. Συνεργασι ες μεταξυ Ιδρυμα των / Οργανισμων Εκπαι δευσης / Κατα ρτισης / Νεολαι ας και α λλων σχετικων Οργανισμων, απο τις συμμετε χουσες χωρες, που στοχευ - ουν στην ανα πτυξη καινοτομι ας και ανταλλαγη ς καλων πρακτικων. Δρα σεις που αποσκοπου ν στην υποστη ριξη των Ευρωπαι κων πολιτικων, στους τομει ς ενδιαφε ροντος του Προγρα μματος. Δομή Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης: 2

3 Περιεχ. Ενότητας Erasmus + KA2 What s the use of it? Η Β Τεχνικη Σχολη Λεμεσου «Γρηγο ρης Αυξεντι ου», συμμετε χει στο προ γραμμα ERASMUS+ στη Βασικη Δρα ση 2 (η ο πως ει ναι γνωστη KA2 Key Action 2), μαζι με τις ακο λουθες χωρες: Ρουμανι α (coordinator), Ισπανι α, Κροατι α και Τουρκι α. Η Βασικη Δρα ση 2 (ΒΔ2) στοχευ ει στην ανα πτυξη, μεταφορα η /και εφαρμογη καινοτο μων πρακτικων σε επι πεδο οργανισμου, αλλα και σε τοπικο, περιφερειακο και εθνικο επι πεδο. Στο χος της ει ναι ο εκσυγχρονισμο ς των συστημα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης και η ανταπο κριση στις προκλη - σεις που αφορου ν τους εν λο γω τομει ς. Η Δρα ση επιχορηγει σχε δια συνεργασι ας μεταξυ ιδρυμα των/ οργανισμων/φορε ων απο δια φορες Χωρες του Προγρα μματος, τα οποι α επιτρε πουν στους συμμετε χοντες να ασχοληθου ν με θε ματα κοινου ενδιαφε ροντος και να ανταλλα ξουν καινοτο μες πρακτικε ς. Οργανισμοι απο Χωρες Εται ρους ει ναι δυνατο ν να συμμετε χουν, αν προσθε τουν αξι α στο σχε - διο. Το θέμα του προγράμματος είναι What s the use of it? και η οργανώτρια χώρα είναι η Ρουμανία. Στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη χρήση των μαθηματικών πράξεων στην καθημερινή τους ζωή. Το γεγονο ς ο τι η ευρωπαι κη αγορα εργασι ας ε χει υποστει σημαντικε ς αλλαγε ς τα τελευται α χρο νια, ει ναι αδιαμφισβη τητο. Και φυσικα, η εκπαι δευση θα πρε πει να ανταποκρι - νεται στις τρε χουσες εξελι ξεις και απαιτη σεις. Ως εκπαιδευτικοι, πιστευ - ουμε ο τι ει ναι ευθυ νη μας να προετοιμα σουμε τους μαθητε ς, να γι νουν ικανα με λη της κοινωνι ας, παρε χοντα ς τους με σχετικε ς δεξιο τητες, που θα τους βοηθη σουν αργο τερα να αντιμετωπι σουν την αγορα εργασι ας. Το Προ γραμμα Erasmus+ αποσκοπει στο να εφοδια σει με τις συ γχρονες και κατα λληλες μεθο δους, οι οποι ες θα ενισχυ σουν το σο τους μαθητε ς ο σο και τους εκπαιδευτικου ς, προκειμε νου να δημιουργηθει ε να πιο ελκυστικο περιβα λλον μα θησης, που να βασι ζεται στη συ γχρονη τεχνολογι α συ μφωνα με την Κεντρικη Δρα ση 2 (στρατηγικε ς εταιρικε ς σχε σεις στον τομε α της εκπαι δευσης, διδασκαλι ας και της νεολαι ας). Οι πιο συχνε ς ερωτη σεις που ακου νε οι καθηγητε ς ει ναι «Ποια ει ναι η χρη ση του;» η «Που θα μπορω να το χρησιμοποιη σω αυτο στη ζωη μου;». Σκοπο ς μας ει ναι να δωσουμε μια πιθανη απα ντηση σε αυτο, με τη χρη ση του ε ργου μας. Πιο συγκεκριμε να, θα χρησιμοποιη - σουμε "Λειτουργι ες" απο τα κεφα λαια των μαθηματικων σε εφαρμογε ς της οικονομι ας, των στατιστικων και της πληροφορικη ς. Θα επιχειρη σουμε να Η ομάδα στην Κροατία Στόχος του προγράμματος What s the use of it? είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη χρήση των μαθηματικών πράξεων στη καθημερινή τους ζωή. 3

4 Ζήδρος Επίσκεψη σε τάξη Παρουσίαση μαθήματος προσεγγι σουμε τη διδασκαλι α των Μαθηματικων με καινοτο μο τρο πο και να ψα ξουμε για τη δημιουργι α εναλλακτικων μαθημα των, για τις εφαρμογε ς των λειτουργιων. Με χρι τωρα ε γιναν, δυο συναντη - σεις με συμμετε χοντες τους καθηγητε ς απο τις πε ντε χωρες. Η πρωτη συνα ντηση ε γινε στην Κροατι α τον Δεκε μβριο του 2014, ο που ε γινε η πρωτη γνωριμι α και κατανεμη θηκαν οι εργασι ες και οι υποχρεωσεις στους καθηγητε ς της κα - θε χωρας. Η δευ τερη συνα ντηση ε γινε στην Κυ προ, τον Φεβρουα ριο του 2015 και διη ρκησε 3 ημε ρες. Την πρωτη με ρα ε γινε επι σκεψη στη Σχολη μας, ο που οι φιλοξενου - μενοι μας παρακολου θησαν βιντεοπροβολη για την κουλτου ρα, την Ιστορι α και τις ομορφιε ς του νησιου μας. Έπειτα, σε α λλη βιντεοπροβολη παρακολου θησαν δραστηριο τητες και εκδηλωσεις της Σχολη ς μας. Στη συνε χεια, η κα θε χωρα παρουσι ασε τα μαθη ματα που ετοι μασε και ακολου θησε ανταλλαγη εισηγη σεων και απο ψεων. Η με ρα ε κλεισε με επι σκεψη στη μαρι να και στο Κα στρο της Λεμεσου. Τη δευ τερη με ρα, μετα απο επι σκεψη στο Σχολει ο και παρακολου θηση μαθημα των σε δια φορες τα ξεις, ακολου θησε εκδρομη στο Τρο οδος και στο Όμοδος. Την τρι τη με ρα, ε γινε ξενα γηση στο Κου ριο και στην Πα φο για να γνωρι σουν οι ξε νοι μας τον αρχαι ο πολιτισμο του λαου μας. Την ι δια με ρα, το βρα δυ, φα γαμε σε κυπριακη ταβε ρνα για να απολαυ σουν οι καλεσμε νοι μας την παραδοσιακη κυπριακη κουζι - να. Θα πραγματοποιηθει ακο μη μι α συνα ντηση στη Ρουμανι α για το σχολικο ε τος απο καθηγητε ς της Σχολη ς μας που συμμετε - χουν στο προ γραμμα Erasmus+, τον Ιου νιο του 2015, ενω το προ - γραμμα θα συνεχιστει και την επο - μενη σχολικη χρονια. Τη δευ τερη χρονια θα συμμετε χουν και μαθητε ς απο τις πε ντε χωρες που ει ναι σε αυτο το προ γραμμα. Συντονιστη ς: Βενε δικτος Χατζησα ββας (Ηλεκτρολογι ας) Συμμετε χοντες εκπαιδευτικοι : Γιωτα Ρη γα (Αγγλικων), Παυ λος Συμεου (Ηλεκτρολογι ας), Νι κη Γιαννακου (Β.Δ. Φυσικη ς), Ελε νη Λεωνι δου (Αρχιτεκτονικη ς) 4

5 Περιεχ. Ενότητας Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries in the latest CNC machines Το ΚΑ1 KeyAction1 είναι μια δράση του νέου προγράμματος Erasmus+, το οποίο ασχολείται με την κινητικότητα μαθητευομένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης με σκοπό την απόκτηση βασικών ή ειδικών γνώσεων για την ειδικότητά τους. Στη σημερινη ανταγωνιστικη βιομηχανι α, ο που τα εργατικα κο στη αποτελου ν πολυ ψηλο ποσοστο του συνολικου κο στους παραγωγη ς, τα συ γ- χρονα σχεδιαστικα προγρα μματα π.χ. AutoCAD, καθως επι σης και η αυτοματοποι ηση των μηχανων με τον ολοε να πιο ευ κολο και ευε λικτο προγραμματισμο τους, αποτε λεσαν την ιδανικη λυ ση. Η τεχνολογι α των μηχανων CNC (Computer Numerically Controlled) ε χει φε ρει επαναστατικε ς αλλαγε ς στη δομη των μοντε ρνων βιομηχανικων μονα δων σε ο λον τον κο σμο. Η Κυ προς, παρο λο που δεν θεωρει ται βιομηχανικο κε ντρο, εντου τοις ε χει επηρεαστει απο την τεχνολογι α CNC, καθως επι σης και απο την ανα πτυξη των σχεδιαστικων προγραμμα των. Ήδη, αρκετε ς βιομηχανι ες ε χουν εισαγα γει τις τεχνολογι ες αυτε ς και πολλε ς α λλες βρι σκονται στο στα διο της μελε της εισαγωγη ς τους. Το Ευρωπαι κο προ γραμμα για το ο- ποι ο ε χει εγκριθει το Σχολει ο μας, προε βλεπε τη μετα βαση δεκατεσσα - ρων μαθητων και δυ ο συνοδων καθηγητων στη Γλασκο βη της Σκωτι ας, στο Langside College, κολλε γιο το οποι ο ειδικευ εται στις μηχανε ς CNC. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν δεκαπέντε μέρες και περιλάμβανε σαράντα διδακτικές ώρες στο Langside College, εξάσκηση σε μηχανές CNC, επισκέψεις σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία των μηχανών CNC και επισκέψεις σε αξιοθέατα και μουσεία της Σκωτίας. Στο πλαι σιο της εκπαι δευση ς τους οι μαθητε ς ε μαθαν πως προγραμματι ζονται οι μηχανε ς αυτε ς, ε γραψαν προγραμμα και εκτε λεσαν εργασι ες κατασκευη ς μικρων αντικειμε νων σε εκπαιδευτικε ς μηχανε ς CNC. Επι σης, ει - χαν την ευκαιρι α να δουν σε λειτουργι α τερα στιες CNC μηχανε ς, σε επισκε ψεις εργασι ας που ε γιναν σε εργοστα σια που χρησιμοποιου ν τη συγκεκριμε νη τεχνολογι α. Παρα λληλα, αξιοποιη σαμε τον ελευ - θερο χρο νο διοργανωνοντας εκπαιδευτικε ς εκδρομε ς για να γνωρι σουν οι μαθητε ς τον πολιτισμο και την κουλτου ρα της χωρας που μας φιλοξενου σε. Η πιο πάνω κινητικότητα πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 23 Μαρτίου Ο τίτλος του pro- Η τεχνολογία των μηχανών CNC (Computer Numerically Controlled) έχει φέρει επαναστατικές αλλαγές στη δομή των μοντέρνων βιομηχανικών μονάδων σε όλο τον κόσμο. 5

6 Ζήδρος Η αλληλεπίδραση της Ηλεκτρολογικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επίπλων στην τελευταία τεχνολογία των μηχανών CNC ject ήταν The interaction of Electrical and Furniture industries in the latest CNC machines, δηλαδή Η αλληλεπίδραση της Ηλεκτρολογικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επίπλων στην τελευταία τεχνολογία των μηχανών CNC. Το ουσιαστικο κε ρδος αυτη ς της κινητικο τητας η ταν το γεγονο ς ο τι δεκατε σσερις μαθητε ς ηλικι ας 16 χρονων ει χαν μι α ευκαιρι α ζωη ς, να βρεθου ν σε ε να εκπαιδευτικο οργανισμο υψηλων προδιαγραφων, να αντιμετωπι - σουν την προ κληση της υψηλη ς τεχνολογι ας και να κερδι σουν πολυ τιμα εφο δια που θα συμπληρωσουν τις γνωσεις και τις δεξιο τητες που απο - κτησαν με σα απο τις εγκυ κλιες σπουδε ς τους. Επι σης, οι μαθητε ς μας με σα απο την κινητικο τητα αυτη, κατα φεραν να νιωσουν με λη της μεγα λης Ευρωπαι - κη ς οικογε νειας, ενω αξι ζει να σημειωσουμε πως εργα στηκαν συνειδητα, με ζη λο και με υψηλο αι σθημα ευθυ νης απε ναντι στους καθηγητε ς και το Σχολει ο τους και επε δειξαν υποδειγματικη συμπεριφορα σε ο λες τις ενε ργειε ς τους, γεγονο ς για το οποι ο δεχτη καμε συγχαρητη ρια. Τε λος, θε λω να ευχαριστη σω τη διευ - θυνση της Σχολη ς για τη στη ριξη της, αλλα πρωτι στως το Ίδρυμα Δια Βι ου Μα θησης που χωρι ς τη δικη του οικονομικη στη ριξη και τη συνεχη βοη θεια τι ποτα δεν θα μπορου σε να γι νει. Υπευ θυνος του προγρα μματος: Κωστας Σχοινη ς (Ηλεκτρολογι ας) Συμμετει χαν επι σης: Μα ριος Μανιωρης (Ξυλουργικη ς), Κυρια κος Μη λιος (Ηλεκτρολογι ας) και οι μαθητε ς: Ακουα νη Αλε ξανδρος (ΘΗΕ2), Βασιλει ου Πολυ δωρος (ΘΗΕ2), Θεοχα ρους Ιωα ννης (ΘΗΕ2), Καλλη Ξε νιος (ΘΗΕ2), Κυρια κου Αντρε ας (ΘΗΕ2), Λουκα Σταυ ρος (ΘΗΕ2), Φειδι ου Βυ ρωνας (ΘΗΕ2), Χατζηδημητρι ου Θεοφα νης (ΘΗΥ2), Χαραλα μπους Κριστα ν (ΘΗΥ2), Δημητρι ου Νεοκλη ς (ΘΗΥ2), Καλαφα της Αλε ξανδρος (ΘΗΥ2), Καραγια ννης Ιορδα νης (ΘΗΥ2), Ιωα ννου Αντρε ας (ΕΞ2), Λιλλη ς Στε λιος (ΕΞ2) 6

7 Περιεχ. Ενότητας PISA Pisa είναι το ακρώνυμο για το Programme for International Student Assessment (Διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθητών ) και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α). Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Pisa: Αποτελει τη μεγαλυ τερη διεθνη ε ρευνα στον χωρο της εκπαι δευσης, εστια ζεται στην αξιολο γηση 15χρονων μαθητων, αξιολογει κατα πο σο οι μαθητε ς ει ναι προετοιμασμε νοι για τη μελλοντικη τους ζωη, μετρα τον εγγραμματισμο των μαθητων στις Φυσικε ς Επιστη μες, στα Μαθηματικα, στην κατανο ηση Κειμε νου και στη Συνεργατικη Επι λυση Προβλη ματος. Επι σης, συλλε γει πληροφορι ες που αφορου ν εκπαιδευτικε ς πρακτικε ς, σε σχε ση με το συγκει μενο των χωρων που συμμετε χουν. Η συμμετοχη της Κυ πρου στο προ γραμμα Pisa ει - ναι σημαντικη, καθως τα αποτελε σματα της αξιολο γησης μπορου ν να αξιοποιηθου ν: 1. Για να προσδιοριστει σε ποιο βαθμο οι μαθητε ς στην Κυ προ ε χουν αποκτη σει τα κατα λληλα εφο - δια ωστε να μπορου ν να συνεχι σουν την εκπαι - δευση τους και μετα το τε λος της υποχρεωτικη ς εκπαι δευσης. 2. Για να εντοπιστου ν τομει ς που χρεια ζονται βελτι ωση σε βαθμο χρο νου, απο τα Σχολει α, τα εκπαιδευτικα συστη ματα και τις κυβερνη σεις. 3. Για την πραγματοποι ηση συγκρι σεων ανα μεσα στις δια φορες χωρες, ως προς τις επιδο σεις των μαθητων και ως προς το μαθησιακο τους περιβα λ- λον. Η ε ρευνα Pisa 2015 ει ναι η ε κτη ε ρευνα που πραγματοποιει ται απο το 2000 και σε αυτη συμμετε χουν πα νω απο 70 χωρες. Το 2014 διεξη χθη η Πιλοτικη Φα ση και η Κυ ρια ε ρευνα το Το Σχολείο μας συμμετείχε στις 26/3/2015 και στις 30/3/2015 με τους μαθητές της Α τάξης. Έλαβαν μέρος γύρω στους 73 μαθητές, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα δοκίμιο αξιολόγησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή διάρκειας 3,5 περίπου ωρών. Περιλα μβανε ερωτη σεις στις Φυσικε ς Επιστη μες, στα Μαθηματικα, στην Κατανο ηση Κειμε νου και στη Συνεργατικη Επι - λυση Προβλη ματος. Στο τε λος, οι μαθητε ς κλη - θηκαν να συμπληρωσουν ε να ερωτηματολο γιο δια ρκειας 35 λεπτων. Τα ερωτηματολο για αποτελου ν σημαντικο κομμα τι του προγρα μματος Pisa γιατι επιτρε πουν τη συλλογη πληροφοριων σχετικα με τον τρο πο με τον ο ποιο λειτουργου ν τα εκπαιδευτικα συστη ματα εντο ς και μεταξυ των χωρων, ενω εξετα ζει και τις στα σεις των μαθητων σε σχε ση με τη μα θηση και τις εμπειρι ες τους απο τη ζωη. Η ο λη διαδικασι α διεξη χθη ομαλα και τις δυο με ρες και η συνεργασι α μας με την επιτροπη του Εθνικου Κε ντρου Pisa 2015 η ταν α ψογη. Τον συντονισμο της διεξαγωγη ς του διαγωνισμου PISA ανε λαβε η Β.Δ. Ανδρου λα Τσαλου πη - Πετσι δου, επικουρου μενη απο τον καθηγητη της Πληροφορικη ς, Βενε δικτο Χατζησα ββα. 7

8 Ζήδρος Έκθεση Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας 2015 Συντελεστές έργου: Οι μαθητε ς: Χαραλα μπους Κριστα ν (ΘΗΥ2), Καλαφα της Αλε ξανδρος (ΘΗΥ2), Δημητρι ου Νεοκλη ς (ΘΗΥ2), Αγησιλα ου Μαρι α (ΘΠΑ2), Σπυ ρου Άντρη (ΘΠΑ2) και οι εκπαιδευτικοι : Νι κη Γιαννακου Β.Δ. Φυσικη ς, Ελε νη Λεωνι δου (Πολιτικη ς Μηχανικη ς- Αρχιτεκτονικη ς), Κωστας Σχοινη ς (Ηλεκτρολογι ας), Χρι στος Γρηγορι ου (Ηλεκτρολογι ας). Γενική Επιμέλεια και Συντονισμός Έργου: Νι κη Γιαννακου Β.Δ. (Φυσικη ς) Με σα στα πλαι σια του Βιομηχανικου Σχεδιασμου και Καινοτομι ας, η Σχολή μας συμμετείχε με project που είχε θέμα «Κινητή μονάδα μπάνιου για ηλικιωμένα άτομα και ανάπηρους». Η ομα δα των καθηγητων και των μαθητων, μετα απο ε ρευνα με ερωτηματολο γιο σε α τομα τρι της ηλικι ας και αναπη ρους αλλα και το εξειδικευμε νο προσωπικο που ει ναι επιφορτισμε νο με την φροντι δα τους, κατε ληξε στον σχεδιασμο ενο ς εργονομικου, μετακινου μενου μπα νιου. Δο θηκε ε μφαση στον σχεδιασμο περιστρεφο μενης καρε κλας και ε γινε ολοκληρωμε νη μελε τη και σχεδι αση. Συνεργάστηκαν: Κατασκευαστικό έργο: Ελε νη Λεωνι δου (Πολιτικη ς Μηχανικη ς-αρχιτεκτονικη ς) Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Εκτύπωση Μοντέλου: Σα ββας Πραστι της (Μηχανολογι ας) Τρισδιάστατη Απεικόνιση Εικόνας (3D Rendering): Θεο δωρος Θεοδωρου (Μηχανολογι ας) Γραφιστική Επιμέλεια Αφισών: Μαρι ζα Μιχαηλι δου (Γραφικων Τεχνων) Ευχαριστίες: Γρηγο ρης Βασιλει ου (Ηλεκτρολογι ας), Ανδρε ας Σωκρα τους (Ηλεκτρολογι ας) 8

9 Περιεχ. Ενότητας 9

10 Ζήδρος Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων: Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα To Σχολει ο μας συμμετει χε στο Προ - γραμμα Καινοτο μων Σχολει ων και Εκπαιδευτικων Πυρη νων για την ενσωμα τωση των ΤΠΕ στη σχολικη μονα δα. Ο γενικο ς στο χος του Προγρα μ- ματος η ταν η ενσωμα τωση των ΤΠΕ στη μαθησιακη διαδικασι α και η δημιουργι α κοινοτη των εκπαιδευτικων για την ανα πτυξη κουλτου ρας ανταλλαγη ς και διαμοιρασμου πρακτικων. Ο συγκεκριμε νος στο χος του προγρα μματος η ταν «Η επιμο ρφωση αριθμου εκπαιδευτικων οι οποι οι θα λειτουργη σουν ως πολλαπλασιαστε ς και υποστηρικτε ς της προσπα θειας της σχολικη ς μονα δας για την αξιοποι ηση των Τ.Π.Ε., με σκοπο την αποτελεσματικη επι τευξη των στο χων ο λων των εκπαιδευτικων». Επι σης, η εμπλοκη της Σχολη ς μας στο Προ - γραμμα συνε βαλε στην επι τευξη του στο χου της χρονια για «Βελτι ωση των μαθησιακων αποτελεσμα των», αφου προα γονται μαθητοκεντρικε ς προσεγγι σεις που στηρι ζονται στην οικοδο μηση της γνωσης με σα απο την ενεργο συμμετοχη του μαθητη στη διαδικασι α της παραγωγη ς της. Το Σχολει ο μας, με την καθοδη γηση και την υποστη ριξη των λειτουργων του Παιδαγωγικου Ινστιτου του, τους οποι ους και ευχαριστου με, ανε πτυξε συγκεκριμε νο σχε διο και υλοποι ησε αριθμο δρα σεων που ενι σχυσαν την ανα πτυξη της σχολικη ς μονα δας σε θε ματα ΤΠΕ. Στο πλαι σιο αυτο, ο πυρη νας επιμορφωτη ς του Σχολει ου μας, κ. Σα ββας Χαραλα μπους, Φιλο λογος, οργα νωσε με ομα δες εκπαιδευτικων απο δια φορες ειδικο τητες, επιμορφωτικε ς δρα - σεις για τη χρη ση και αξιοποι ηση της διαδικτυακη ς πλατφο ρμας moodle, παρει χε υποστη ριξη σε συναδε λφους για την αξιοποι ηση του υλικου των ΨΕΠ και α λλων ψηφιακων εργαλει ων, ενω ανε λαβε, σε πειραματικο στα διο τη διαχει ριση της πλατφο ρμας moodle για την υποστη ριξη, το σο των συναδε λφων, ο σο και των μαθητων της Σχολη ς μας. Η πλατφο ρμα αυτη φιλοξενει ται στον server του Παιδαγωγικου Ινστιτου του Κυ πρου. 10

11 Περιεχ. Ενότητας Επιπλε ον συνεργα στηκε με συναδε λ- φους α λλων ειδικοτη των για τη δια - χυση της γνωσης και των εμπειριων που οι μαθητε ς μας αποκο μισαν με σα απο την εμπλοκη τους σε συνε δρια και διαγωνισμου ς. Π.Ι.Κ. ως καινοτο μο σε θε ματα ΤΠΕ. Οι δρα σεις του Σχολει ου μας παρουσια στηκαν στην Ετη σια Ημερι δα για την Ενσωμα τωση των ΤΠΕ στη Μαθησιακη Διαδικασι α, που πραγματοποιη θηκε στο Συνεδριακο Κε ντρο «Φιλοξενι α», στις 16 Μαι - Με την επιτυχη ολοκλη ρωση του Προγρα μματος, στις 8 Μαι ου 2015, το Σχολει ο μας πιστοποιη θηκε απο το 11

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα