Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Κατερίνα Τοράκη

2 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Περιεχόµενα µαθήµατος Ορισµοί και ιδιότητες της πληροφορίας αξία της πληροφορίας Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα - Οι βιβλιοθήκες ως πληροφοριακά συστήµατα - Σκοποί ενός πληροφοριακού συστήµατος Πληροφοριακοί πόροι πληροφοριακά συστήµατα υπηρεσίες πληροφόρησης Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης - ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι έρευνας, αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων, συστηµάτων και υπηρεσιών

3 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Περιεχόµενα µαθήµατος Χρήστες ανάγκες, επιθυµίες και απαιτήσεις χρηστών (user needs, user requirements, user wants) Συµπεριφορά χρηστών (user behaviour) Ικανοποίηση χρηστών (user satisfaction) Ερευνες χρηστών (user surveys) Χρήση πληροφοριών (information use) Απόδοση (efficiency) Αποτελεσµατικότητα (effectiveness)

4 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Περιεχόµενα µαθήµατος Μετρήσεις (measurements) είκτες απόδοσης (performance indicators) Επιτυχία και αποτυχία πληροφορικών συστηµάτων (success failure) Ποιότητα (quality) Αξιολόγηση συστηµάτων πληροφορικής Αξιολόγηση συλλογών

5 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Περιεχόµενα µαθήµατος Αξιολόγηση δικτυακών τόπων Αλληλεπίδραση ανθρώπου-µηχανής / χρηστικότητα (usability) / ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation) Ανάλυση κόστους οφέλους (cost-benefit analysis)

6 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Περιεχόµενα µαθήµατος Εµφαση στους χρήστες στο ρόλο, στη θέση και στις σχέσεις τους µε τα συστήµατα και τις υπηρεσίες πληροφόρησης

7

8 Βασικές έννοιες εδοµένα είναι οµάδες συµβόλων. Αποτελούν την πρώτη ύλη για την πληροφορία. Πληροφορία είναι τα επεξεργασµένα δεδοµένα, ώστε να παρέχουν νόηµα στο δέκτη και να συµβάλουν στην τρέχουσα ή στην προοπτική δράση λήψης αποφάσεων. I had already spent several years in the library profession, but it was not until I became an evaluator that I realized the essential difference between records abstracts, articles, books, things and what the reader got from them, what they told the reader got from them, what they told the reader information. (Tague- Sutcliffe, J. (1995). Measuring Information: An Information Services Perspective. New York: Academic Press. )

9 Βασικές έννοιες Σύστηµα είναι το σύνολο στοιχείων και σχέσεων µεταξύ αυτών των στοιχείων, έτσι ώστε να αποτελούν ένα σύνολο. Πληροφοριακό Σύστηµα είναι ο µηχανισµός εκείνος που παρέχει τα µέσα για τη συλλογή, αποθήκευση, παραγωγή και διανοµή των πληροφοριών που εξυπηρετούν τις πληροφοριακές ανάγκες ενός οργανισµού και κατ' επέκταση υποστηρίζουν τις δραστηριότητές του, τόσο στο επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας, όσο και στο επίπεδο σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων.

10 Βασικές έννοιες Επικοινωνία είναι η σχέση ανάµεσα σε δύο συστατικά (ποµπό και δέκτη) - η µετάδοση µηνύµατος από ένα σηµείο σε ένα άλλο Shannon, C.; Weaver W. (1963). The Mathematical Theory of Communication. Urbana: The University of Illinois Press.

11 Επικοινωνία κατά Shannon και Weaver

12 Επικοινωνία

13 Ιδιότητες της πληροφορίας Μειώνει την αβεβαιότητα (αταξία εντροπία) Μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής Μπορεί να είναι νέα ή αυξητική Μπορεί να διορθώνει ψευδή πληροφορία Μπορεί να επιβεβαιώνει και/ή να συµπληρώνει υπάρχουσα πληροφορία Έχει αξία όσον αφορά το περιεχόµενο και την επικαιρότητα

14 Χαρακτηριστικά της πληροφορίας Ποιότητα (σε σχέση µε την ορθότητα, την αντικειµενικότητα, την επικαιρότητα) Ποσότητα (έµφαση στη σχετικότητα και όχι στον όγκο) Επικαιρότητα (εξυπηρέτηση των αναγκών σχεδιασµού, ελέγχου, λήψης αποφάσεων) Ταχύτητα (ρόλος στην λήψη αποφάσεων οικονοµική αποτίµηση η βραδύτητα µπορεί να καταστήσει την πληροφορία άχρηστη) Ελεγχος σφαλµάτων (αντιµετώπιση προβληµατικών περιοχών) Παρουσίαση (συσχέτιση µε επικοινωνία) Σχετικότητα (δυσκολία στην αξιολόγηση)

15 Θεωρία Συστηµάτωv Η Θεωρία Συστηµάτωv εµφαvίσθηκε τη δεκαετία τoυ '50 αρχικά στις θετικές επιστήµες (φυσική, χηµεία). Είχε σκoπό vα διερευvήσει oµoιότητες σε έvvoιες, µovτέλα και vόµoυς πoυ απαvτoύv σε διαφoρετικoύς επιστηµovικoύς κλάδoυς, vα συµβάλει στηv αvάπτυξη αvάλoγωv θεωρητικώv µovτέλωv, vα ελαχιστoπoιήσει τις επικαλύψεις ερευvητικώv δραστηριoτήτωv και vα πρoωθήσει τηv εvιαία αvτίληψη στις επιστήµες και τηv επικoιvωvία αvάµεσα στoυς επιστήµovες.

16 Θεωρία Συστηµάτωv Αvαπτύχθηκαv τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ιαίρεση τωv συστηµάτωv σε κατηγoρίες (π.χ. αvθρώπιvo, ζωικό, κλπ) ώστε vα διερευvώvται και ελέγχovται τα ειδικά χαρακτηριστικά τoυς Αvτιµετώπιση εvός συστήµατoς ως σύvoλo για τη λύση τωv πρoβληµάτωv τoυ Αvάπτυξη µovτέλωv (σκεφτόµαστε και αvαλύoυµε πώς λειτoυργεί έvα σύστηµα) υvαµική παρέµβαση στo σύστηµα (πρoσδιoρισµός όχι µόvo τι είvαι αλλά και πως λειτoυργεί). Στη δεκαετία τoυ '60 αvαπτύχθηκε η Κυβερvητική µε στόχo τov έλεγχo τωv ζώvτωv συστηµάτωv µε τη βoήθεια µovτέλωv.

17 Σύστηµα Σύστηµα είvαι τo σύvoλo διασυvδεδεµέvωv µερώv πoυ εvεργoύv ως σύvoλo για έvα κoιvό στόχo. Εvα σύστηµα ovoµάζεται αvoικτό εάv επικoιvωvεί µε τo περιβάλλov τoυ. π.χ. oι διάφoρες επιστήµες απoτελoύv αvoικτά συστήµατα, εφόσov αλληλεπιδρoύv, όπως για παράδειγµα συµβαίvει µε τη βιoλoγία και τη χηµεία.

18 Σύστηµα

19 Σύστηµα Παράδειγµα: σε έvαv oργαvισµό, εισρoές µπoρεί vα είvαι άvθρωπoι, υλικά, πληρoφoρίες, oικovoµικoί πόρoι κλπ, διαδικασίες µετατρoπής είvαι oι µηχαvισµoί σχεδιασµoύ, oργάvωσης και ελέγχoυ, oι δραστηριότητες παραγωγής και εµπoρίας, η έρευvα και αvάπτυξη κ.ά για vα καταλήξoυv σε εκρoές όπως πρoιόvτα, υπηρεσίες, ιδέες

20 Σύστηµα Εvα σύστηµα χωρίζεται σε επί µέρoυς υπoσυστήµατα, πoυτo καθέvα µπoρεί vα εξετασθεί ως έvα αvεξάρτητo σύστηµα. π.χ. σε µία βιoµηχαvία υπάρχoυv τα υπoσυστήµατα λoγιστήριo, πρoσωπικό, πρoµήθειες, απoθήκη, παραγωγή, πωλήσεις, βιβλιoθήκη, εvώ σε έvα υπoυργείo θα υπάρχoυv π.χ. λoγιστήριo, πρoσωπικό, πρoµήθειες, τεχvική υπηρεσία, βιβλιoθήκη κλπ. Κάθε υπoσύστηµα µε τη σειρά τoυ διαιρείται σε άλλα υπoσυστήµατα κι έτσι αvαπτύσσεται µία ιεραρχική δoµή όπoυ σε κάθε επίπεδo αvήκoυv (υπo)συστήµατα, λειτoυργικά αvεξάρτητα, αλλά σε στεvή σχέση µε τα αvτίστoιχα (υπo)συστήµατα τoυ παραπάvω και παρακάτω επιπέδoυ.

21 Μεθoδoλoγίες µελέτης τωv συστηµάτωv µέθoδoς κύκλoυ ζωής τoυ συστήµατoς 1) Κίvητρo 2) Πρoκαταρκτική Αvάλυση 3) Πρoµελέτη 4) Μελέτη σκoπιµότητας 5) Σχεδιασµός τoυ συστήµατoς 6) Υλoπoίηση 7) Συvτήρηση 8) Αξιολόγηση

22 Μεθoδoλoγίες µελέτης τωv συστηµάτωv SSM (Soft Systems Methodology µε ιδρυτή τo Βρεταvό Peter Checkland) πoυ ασχoλείται σε βάθoς περισσότερo µε τov εvτoπισµό τoυ πρoβλήµατoς και λιγότερo ίσως µε τηv εύρεση της κατάλληλης λύσης SSADM (µεθoδoλoγία πoυ παρακoλoυθεί έvα σύστηµα σε δoµηµέvη µoρφή) εργαλεία βασισµέvα στις γλώσσες 4ης γεvεάς (τεχvητή voηµoσύvη και έµπειρα συστήµατα) µovτελoπoίηση (prototyping) ανασχεδιασµός (reengineering, redesign)

23 Μερικές ερωτήσεις για τo Σύστηµα Πως ovoµάζεται τo σύστηµα πoυ εξετάζεται; Από πoιά µέρη απoτελείται; Πoιά στoιχεία από τo περιβάλλov επηρεάζoυv τo σύστηµα; Πoιές είvαι oι εισρoές και εκρoές τoυ συστήµατoς; Πoιά είvαι η ρoή πληρoφoριώv αvάµεσα στα υπoσυστήµατα; Πoιoί άvθρωπoι αvήκoυv στo σύστηµα και πώς επικoιvωvoύv µεταξύ τoυς; Τι πρoβλήµατα υπάρχoυv αvάµεσα στα άτoµα; Πoιός είvαι o σκoπός ύπαρξης τoυ συστήµατoς; Πoιές είvαι oι αvάγκες σε αλλαγές και πώς θα γίvoυv; Τι επιπτώσεις θα έχoυv;

24 Η αξιολόγηση αφορά Την οργάνωση και διοίκηση Τουςχρήστες

25 Χρήστες του συστήµατος Προσωπικό Ερευνητές Παραγωγοί Προµηθευτές ιαθέτες Τελικοί χρήστες

26 Γιατίχρειάζεταιηαξιολόγηση; Για την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών Για τη δικαιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης Για την κατανόηση λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος Για να πειστούν οι φορείς που εποπτεύουν αλλά και οι χρήστες της (αξιολογούµενης) υπηρεσίας ότι παρέχονται τα προσδοκώµενα οφέλη Για να επιβεβαιωθεί ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται αποδοτικά και αποτελεσµατικά.

27 Συµβολή της αξιολόγησης: Στηλήψηαποφάσεων Στη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας Στην εκτίµηση της έκτασης που µπορούν να λυθούν τα προβλήµατα (π.χ. λόγω περιορισµού πόρων, δυσκολιών από τρίτους κλπ) Στον προσδιορισµό των αναγκών διαφορετικών οµάδων χρηστών Στο σχεδιασµό δηµόσιων σχέσεων και υπηρεσιών διάχυσης των πληροφοριών Στην αποτίµηση της χρήσης και των προµηθευτών Στη συµµετοχή των χρηστών στην οργάνωση του συστήµατος

28 Τι αξιολογούµε; Συστατικά στοιχεία του συστήµατος (π.χ. ανθρώπους, εξοπλισµό, προγράµµατα) Πληροφοριακές διεργασίες (διατύπωση ερωτήµατος, αποτελέσµατα εκτύπωσης) Προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. αυτοµατοποιηµένα συστήµατα) Πληροφοριακές λειτουργίες (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών) Ολόκληρο πληροφοριακό σύστηµα (π.χ. βιβλιοθήκη) Περιβάλλον του πληροφοριακού συστήµατος (ο οργανισµός και ο πληθυσµός που εξυπηρετείται) Bawden, D. (1990). User-Oriented Evaluation of Information Systems and Services. Aldershot, Uk.: Gower.

29 Τι αξιολογούµε; Πληροφοριακός πόρος (information resource), η βασική µονάδα προς αξιολόγηση, όπως το βιβλίο, το περιοδικό, µία συλλογή, µία βιβλιογραφική βάση δεδοµένων κλπ. Μπορεί να αξιολογηθεί και ανεξάρτητα από συγκεκριµένη χρήση ή χρήστη (π.χ. κάλυψη, επικάλυψη µε άλλους πόρους κλπ). Πληροφοριακό σύστηµα (information system), το σύστηµα που παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες, π.χ. ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών, ένας κατάλογος βιβλιοθήκης, ένα σύστηµα διάθεσης τεκµηρίων κλπ. Πληροφοριακή υπηρεσία (information service), είναι το σύνολο των πόρων και των συστηµάτων.

30 Ιστορική εξέλιξη Το 1957 έγινε έρευνα από το Cranfield Institute of Aeronautics, προκειµένου να συγκριθούν 4 ταξινοµικά συστήµατα (το ιεραρχικής δοµής δεκαδικό σύστηµα UDC, ένας αλφαβητικός θεµατικός κατάλογος, ένα µη-ιεραρχικό ταξινοµικό σύστηµα µε θεµατικές κατηγορίες φασέτες και το συνδυασµένο σύστηµα ευρετηρίασης Uniterm). Αντίστοιχη έρευνα έγινε το 1963 για να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των γλωσσών ευρετηρίασης και η επίδραση στην ανάκτηση πληροφοριών. Το 1969 έγινε από το Medlars έρευνα αξιολόγησης συστηµάτων αναζήτησης προκειµένου να εξεταστούν παράγοντες όπως κάλυψη, επικαιρότητα, εξαντλητικότητα, διεπαφή, εξειδίκευση γλώσσας ευρετηρίασης κλπ. Το 1970 και το 1973 έγινε έρευνα αξιολόγησης 5 γλωσσών ευρετηρίασης για να βρεθεί η πιο κατάλληλη προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στη βάση δεδοµένων INSPEC. Το 1972 και 1973 έγιναν έρευνες αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρήγαγαν τις βάσεις δεδοµένων Chemical Abstracts, Index Chemicus, Epilepsy Abstracts, προκειµένου να µελετηθεί η υπηρεσία επιλεκτικής διάχυσης πληροφοριών (SDI Selective Dissemination of Information).,

31 Ιστορική εξέλιξη Το 1981 έγινε από την INSPEC έρευνα προκειµένου να βρεθεί η κατάλληλη στρατηγική αναζήτησης για αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία επιλεκτικής διάχυσης πληροφοριών SDI. Ερευνες χρηστών είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60 ως κοινωνικές έρευνες µελέτης οµάδων χρηστών, χρησιµοποιώντας συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια. Από τη δεκαετία του 80 γίνονταν πολλές έρευνες συγκριτικής αξιολόγησης των βάσεων δεδοµένων Από τη δεκαετία του 80 επίσης άρχισαν έρευνες αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών πληροφόρησης, µε οικονοµικούς όρους

32 Ενδεικτική Βιβλιογραφία ACRL Standards and Guidelines for Libraries Ennis, K. ed. (1995). Guidelines for College Libraries: Recommendations for Performance and Resourcing. London: Library Association. Library Association(1981). Guidelines for Reference and Information Services in Public Libraries. London: Library Association. Available from WWW:

33 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων Περιλαµβάνονται ζητήµατα: Αξιολόγησης των πληροφοριακών πόρων (µε κριτήρια όπως κάλυψη, επικάλυψη, επικαιρότητα, ποιότητα και καταλληλότητα των πληροφοριών). Παραδείγµατα: θεµατική αναζήτηση σε διάφορες πηγές και εξέταση των επιπέδων κάλυψης και επικάλυψης ανάµεσα στις πηγές αυτές, εξέταση της κάλυψης ενός θέµατος από συγκεκριµένη βάση δεδοµένων, ταχύτητα ενηµέρωσης βάσεων δεδοµένων και σύγκριση µεταξύ τους. Αξιολόγησης των πληροφοριακών συστηµάτων (µε κριτήρια την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα που οι ζητούµενες πληροφορίες φτάνουν στους χρήστες).

34 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων Περιλαµβάνονται η ευρετηρίαση και η ανάκτηση, µε έµφαση στο δεύτερο, δεδοµένου ότι αποτελεί την εκροή (output) του συστήµατος. Παραδείγµατα αξιολόγησης του ευρετηρίου είναι η εξέταση των διαφορετικών όρων που χρησιµοποιούνται και η κατανοµή τους και η σύγκριση όρων ευρετηρίασης που χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές βάσεις δεδοµένων για τα ίδια άρθρα. Από την πλευρά του χρήστη, η αξιολόγηση της ευρετηρίασης σχετίζεται µε την αξιολόγηση των συστηµάτων αναζήτησης και ανάκτησης. Εδώ εντάσσονται επίσης και τα ζητήµατα αξιολόγησης των πληροφορικών συστηµάτων (υλικό, λογισµικό, δίκτυα).

35 Αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων και συλλογών Συλλογή είναι ένα σύνολο πληροφοριακών πόρων Παραδείγµατα µέτρων αξιολόγησης είναι: οι µετρήσεις (χωρισµένες σε θεµατικές κατηγορίες) οι ποσοτικές έρευνες χρήσης οι έρευνες αξιολόγησης της ικανοποίησης των χρηστών ορυθµόςεπιτυχίας οαριθµόςαιτήσεωνδανεισµού ησύγκρισητηςσυλλογήςτηςβιβλιοθήκηςέναντιυπάρχουσας αντιπροσωπευτικής συλλογής κλπ.

36 Αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων και συλλογών Ζητήµατα για εξέταση: Σκοπός της αξιολόγησης Μέθοδοι αξιολόγησης (ποσοτικές, ποιοτικές, βασισµένες στη συλλογή, βασισµένες στους χρήστες) Κριτήρια αξιολόγησης Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων αξιολόγησης Κριτήρια για την αξιολόγηση της πρόσβασης σε πληροφοριακούς πόρους Γιατί είναι σηµαντικές οι µέθοδοι συντήρησης και διατήρησης των συλλογών

37 Αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων και συλλογών Ζητήµατα για εξέταση: * Η αξιολόγηση γίνεται για βελτίωση της συλλογής (σε σύγκριση µε άλλες, µε βάση ορισµένα κριτήρια) και για προσδιορισµό των αδύνατων σηµείων (προκειµένου να ξεπεραστούν) Πνευµατική υπευθυνότητα Πληρότητα στην κάλυψη του θέµατος Ακρίβεια και αξιοπιστία Καταλληλότητα και επίπεδο κάλυψης Οργάνωση του υλικού Σηµεία πρόσβασης (ευρετήρια κλπ) Επικαιρότητα Μοναδικότητα ή σύγκριση µε άλλες πηγές Μορφή

38 Κριτήρια επιλογής Επίπεδο (π.χ. ίδρυµα, σχολή, τµήµα ) Χρήστες (π.χ. ΕΠ, φοιτητές) Αναγνωστικό επίπεδο (π.χ. προσχολική ηλικία, έφηβοι κλπ) Βάθος κάλυψης ανεισµός, διαδανεισµός Υψος προϋπολογισµού, κόστος Περιορισµοί, λογοκρισία Ποιότητα (περιεχόµενο, φυσική εµφάνιση) Γλώσσα και χώρα προέλευσης Επικαιρότητα Επιβραβεύσεις, συστάσεις

39 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Περιεχόµενο Σχέση µε έντυπη µορφή Πρόσβαση Τρόποιδιάθεσης Τεχνικήυποστήριξη Κόστος Νοµικά ζητήµατα

40 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Κριτήρια ως προς το περιεχόµενο: Θεµατική κάλυψη Τι πληροφορίες περιέχει (βιβλιογραφικές, πλήρες περιεχόµενο, αριθµητικά δεδοµένα κλπ) Παραλείψεις (π.χ. νοµοθεσία χωρίς σχέδια, διαγράµµατα κλπ) Επίπεδο χρηστών που απευθύνονται Τρέχουσα ενηµέρωση (επικαιρότητα) Ποιότητα (εµφάνιση, ευκολία και φιλικότητα χρήσης, αναφορά σε γνωστές επισκοπήσεις, έκδοση από αναγνωρισµένο εκδοτικό οίκο) Ευρετηρίαση Κόστος (τι περιλαµβάνει το αναφερόµενο κόστος και µε ποιους όρους : περιεχόµενα, περιλήψεις, πλήρες περιεχόµενο, µέρος της βάσης δεδοµένων, έναν ή πολλούς και πόσους ταυτόχρονους χρήστες, πρόσθετες υπηρεσίες, αφανές κόστος όπως ΦΠΑ κλπ)

41 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Κριτήρια ως προς το λογισµικό (software) : Περιβάλλον διεπαφή (interface) (περιβάλλον λειτουργίας ως προς το λειτουργικό πρόγραµµα και λογισµικό εφαρµογής, π.χ. Dos, Windows, Unix, Web, Silverplatter, Dialog ) Φιλικό περιβάλλον Βοήθεια στους χρήστες υνατότητες αναζήτησης, εµφάνισης, εκτύπωσης, αποθήκευσης Ταχύτητα απόκρισης Συνοδευτικά προγράµµατα εµφάνισης και αποθήκευσης Ευκολίες εγκατάστασης, παραµετροποίησης ιαλειτουργικότητα (π.χ. συνδυασµό µε πρόγραµµα βιβλιοθήκης)

42 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Κριτήρια ως προς τον τρόπο χρήσης και πρόσβασης Τρόποι πρόσβασης χρήση CDROM σε έναν υπολογιστή ή σε τοπικό δίκτυο ή σε δίκτυο ευρείας περιοχής) επιγραµµική (online) πρόσβαση σε συστήµατα διαθετών (hosts) συστήµατα πελάτη εξυπηρετητή (client-server) πρόσβαση µέσω ενδιάµεσου (µέσω εκδότη ή άλλη ηλεκτρονικής υπηρεσίας) ιαδίκτυο

43 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Κριτήρια ως προς τον τρόπο χρήσης και πρόσβασης µορφή πρωτογενών πόρων (έντυπη, σε CDROM, στο ιαδίκτυο) επίπεδο χρήσης απαιτήσεις σε υλικό και λογισµικό καθεστώς ιδιοκτησίας, όροι συµβολαίων αναγνώριση/αυθεντικοποίηση χρηστών, τιµολογιακή πολιτική απαιτήσεις ε προσωπικό σχέσεις µε άλλες βιβλιοθήκες

44 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Κριτήρια αγοράς των ηλεκτρονικών πόρων (ή/και των υπηρεσιών που παρέχουν) Κόστος αγοράς κόστος χρήσης Πάγιο κόστος αγοράς Κόστος αγοράς ανάλογα µε τον αριθµό των ταυτόχρονων χρηστών (per user) Κόστος αγοράς ανάλογα µε τον αριθµό των τόπων χρήσης (per site) Συνδροµή (µηνιαία ή ετήσια, ανεξάρτητα της χρήσης) Χρέωση ανάλογα µε τη χρήση (για συστήµατα πρόσβασης, ως προς τον αριθµό επισκέψεων ή/και ως προς τον αριθµό εγγραφών που ανακτώνται ή σελίδων που εκτυπώνονται) ιαπραγµατεύσεις, εκπτώσεις Κοινοπραξίες

45 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Κριτήρια σχετικά µε τα νοµικά ζητήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα συµβόλαια χρήσης και πρόσβασης (licences) συµβόλαια συντήρησης των προγραµµάτων εγκατάστασης (π.χ. προγράµµατα ERL, Ultranet για δίκτυα CDROM)

46 Κριτήρια επιλογής για ηλεκτρονικούς πόρους Κριτήρια διάθεσης στους χρήστες: Επιτόπου στις βιβλιοθήκες Ελεύθερα Με συνδροµή ή κάρτα χρήσης Χρέωση εκτύπωσης ή αποθήκευσης σε δισκέτα Στο ιαδίκτυο Ελεύθερα Με συνδροµή µηνιαία ή ετήσια Με χρέωση ειδικών υπηρεσιών (π.χ. εκτυπώσεων) ή ανάλογα µε τη χρήση (µε ή χωρίς πάγια συνδροµή ταυτόχρονα), ωςπροςτοναριθµόεπισκέψεωνή/καιωςπροςτοναριθµόεγγραφών που ανακτώνται ή σελίδων που εκτυπώνονται

47 Κριτήρια επιλογής περιοδικών Γενικά κριτήρια: (αποστολή και στόχοι, ανάγκες χρηστών) Προτεραιότητες (εκπαιδευτική διαδικασία, ερευνητικές δραστηριότητες, λήψη αποφάσεων, επαγγελµατική ενηµέρωση κλπ) Προτάσεις (από διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, χρήστες, διοίκηση φορέα, Επιτροπή βιβλιοθήκης, προσωπικό βιβλιοθήκης κλπ)

48 Κριτήρια επιλογής περιοδικών Ειδικά κριτήρια: ευρετήρια βάσεις δεδοµένων εφηµερίδες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδανεισµός κόστος, συχνότητα αξιολόγηση στη βιβλιογραφία προτιθέµενη χρήση κοινό που απευθύνεται µορφή θεµατική κάλυψη αξιοπιστία προµηθευτή ηλεκτρονικής έκδοσης σχέση έντυπης και ηλεκτρονικής µορφής

49 Κριτήρια επιλογής οπτικοακουστικών και πολυµέσων Ποιους εξυπηρετούν Εάν µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν οι χρήστες της βιβλιοθήκης Εάν υπάρχει υποδοµή στη βιβλιοθήκη για να χρησιµοποιηθούν Εάν υπάρχει υποδοµή στα σπίτια για να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες (σε σχέση µε το δανειζόµενο υλικό) Εάν µπορεί η βιβλιοθήκη να δανείζει και το σχετικό εξοπλισµό προκειµένου να χρησιµοποιηθούν Ευκολία χρήσης ιατήρηση/συντήρηση

50 Κριτήρια εκκαθάρισης συλλογών Λαµβάνονται υπόψη : το είδος της βιβλιοθήκης οι χρήστες που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη το περιεχόµενο (ανάλογα µε τους χρήστες και την αποστολή της βιβλιοθήκης) η χρήση (από στοιχεία δανεισµού) η φυσική κατάσταση (π.χ. φθαρµένα, βρώµικα κλπ)

51 Κριτήρια εκκαθάρισης συλλογών Και επίσης: ο φυσικός χώρος της βιβλιοθήκης και οι προοπτικές αύξησης (για τις ανάγκες εµπλουτισµού τα επόµενα 5 τουλάχιστον χρόνια αλλά και για αύξηση της πρόσκτησης υλικού σε ηλεκτρονική µορφή έναντι της έντυπης). η ύπαρξη πολλαπλών αντιτύπων (π.χ. στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, η αποµάκρυνση πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου) ηύπαρξηνεώτερωνεκδόσεων η υποκειµενική κρίση του προσωπικού που ασχολείται µε την εργασία αυτή

52 CREW (Continuous review, evaluation, weeding) MUSTIE M (misleading παραπλανητικό) U (ugly άσχηµο) S (superceded ξεπερασµένο) T (trivial χωρίς αξία) I (irrelevant άσχετο) E (elsewhere αλλού)

53 CREW (Continuous review, evaluation, weeding) Για την εκκαθάριση, χρησιµοποιούνται η ηλικία και τα στατιστικά χρήσης του τεκµηρίου, ανάλογα µε το είδος του υλικού και το θέµα. Ετσι, π.χ. στην ιατρική, αποµακρύνονται τα τεκµήρια που είναι πάνω από 5 ετών ενώ στην ιστορία λαµβάνεται ως όριο τα 15 χρόνια. Επίσης, τα µη λογοτεχνικά τεκµήρια που δεν έχουν δανειστεί τα τελευταία 3 χρόνια, αποµακρύνονται από τη συλλογή, ενώ για τα λογοτεχνικά, εάν δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για 2 χρόνια, τίθενται υποψήφια προς εκκαθάριση. Γενικά, οι βιβλιοθήκες συχνά ακολουθούν τον κανόνα 5/3, δηλαδή 5 χρόνια είναι το όριο για την ηλικία (από το έτος έκδοσης) και 3 χρόνια το όριο για τη χρήση. Πάντως, τα κριτήρια τελικά διαµορφώνονται από τις βιβλιοθήκες και µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, την κουλτούρα, τις δυνατότητες που έχουν.

54

55 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών Για τον εµπλουτισµό της συλλογής µε νέους τίτλους που δεν υπάρχουν: Φόρµες που συµπληρώνουν οι χρήστες Στοιχεία διαδανεισµού (τι ζητούν από άλλες συνεργαζόµενες βιβλιοθήκες) Στοιχεία από αναζητήσεις που κάνουν σε βάσεις δεδοµένων

56 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών Συγκέντρωση ποσοτικών (αριθµητικών) δεδοµένων και σύγκριση µε πρότυπα Κριτήρια: κατηγορία βιβλιοθήκης αριθµός τίτλων και αντιτύπων αριθµός συνδροµών σε περιοδικά και σε βάσεις δεδοµένων Πλεονεκτήµατα: ευκολία εφαρµογής συγκεκριµένα αποτελέσµατα Μειονεκτήµατα: δεν αξιολογείται η ποιότητα της συλλογής αγνοούνται οι ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών

57 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών Σύγκριση µε αντίστοιχες βιβλιοθήκες Κριτήρια : εισροές (χρήµατα, χώρος, συλλογή, εξοπλισµός, προσωπικό) εκροές (ποσοτικοποίηση της παραγόµενης εργασίας, αριθµός τεκµηρίων που δανείζονται, αριθµός ερωτηµάτων που απαντώνται) αποτελέσµατα (στους χρήστες σε σχέση µε την επαφή τους µε τη βιβλιοθήκη)

58 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών Σύγκριση µε βάση δεδοµένο κατάλογο κριτηρίων (ποσοτικών και ποιοτικών) Πλεονεκτήµατα: λαµβάνονται υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια προσδιορίζονται τα κενά της συλλογής Μειονεκτήµατα: είναι προσανατολισµένη στη συλλογή και όχι στους χρήστες µπορεί να χρησιµοποιούνται κατάλογοι µε δεδοµένα σύγκρισης ξεπερασµένα, υποκειµενικά, αυθαίρετα απαιτεί πολλή εργασία, κατάλληλη για µεγάλες συλλογές

59 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών Μέθοδοι που βασίζονται στις εργασίες της βιβλιοθήκης (δεδοµένα που εξάγονται από τις διαδικασίες στον ηλεκτρονικό κατάλογο) εδοµένα δανεισµού Ηλικία συλλογών Ανάπτυξη των συλλογών Πλεονέκτηµα: ευκολία υπολογισµού Μειονεκτήµατα: οι δείκτες συχνά είναι πρόχειροι η στατιστική ερµηνεία δεν είναι πάντα εύκολη

60 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών έρευνες χρηστών διερεύνηση αναγκών ερµηνεία και µέτρηση ικανοποίησης των χρηστών

61 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών ανάλυση διαδικασιών αναζήτησης (transaction logs)

62 Μέθοδοι - τεχνικές αξιολόγησης συλλογών Conspectus

63 Conspectus Είναι µεθοδολογία αξιολόγησης των συλλογών σε µία ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη. Αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 70 από την RLG (Research Libraries Group) και εφαρµόζεται ευρύτατα στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Μ. Βρετανία και στην Αυστραλία. Στόχος είναι η καταγραφή και σύγκριση της συλλογής µίας βιβλιοθήκης σε µία ορισµένη θεµατική περιοχή µε τη δυνατότητα πρόσκτησης υλικού στην περιοχή αυτή και µε το στόχο εµπλουτισµού της στην ίδια περιοχή ανάλογα µε τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη προγραµµάτων συνεργασίας µε άλλες βιβλιοθήκες. Η αξιολόγηση της συλλογής περιλαµβάνει σύγκριση µε αντίστοιχες συλλογές άλλων βιβλιοθηκών, βιβλιογραφική επισκόπηση.

64 Conspectus Χρησιµοποιούνται αριθµητικές τιµές για την εκτίµηση της τρέχουσας συλλογής σε κάθε θέµα και του επιθυµητού επιπέδου προσκτήσεων. Το περιεχόµενο της συλλογής (οι πληροφοριακοί πόροι) διαιρούνται σε βασικές θεµατικές κατηγορίες.

65 Conspectus Χρησιµοποιούνται 6 δείκτες εκτίµησης των συλλογών µιας βιβλιοθήκης : Επίπεδο 0 : εκτός ενδιαφέροντος (out of scope) Επίπεδο 1: ελάχιστο (minimal) Επίπεδο 2: βασικό (basic) Επίπεδο 3: εκπαιδευτικό Επίπεδο 4: ερευνητικό Επίπεδο 5: εξαντλητικό (comprehensive) * Οι δείκτες αυτοί χαρακτηρίζουν τρεις διαφορετικές πλευρές στη διαχείριση της συλλογής: Επίπεδο τρέχουσας συλλογής (CL current collection level) Υποχρέωση πρόσκτησης (AC acquisition commitment) Σκοπός συλλογής (GL collection goal)

66 Conspectus University of Manitoba Libraries conspectus_history.shtml The University of Queensland Libraries

67

68 Ενδεικτική Βιβλιογραφία Πρότυπο ISO 11620: 1998 Library Performance Indicators

69 Αξιολόγηση προµηθευτών Ποιοτικά κριτήρια Αποστολές (έγκαιρα, κανονικά) Τιµολόγηση (σωστά, πλήρη στοιχεία, σε σειρά που διευκολύνει, ανάλογα µε είδος ) Συσκευασία (σωστή διεύθυνση, σωστή τοποθέτηση περιεχοµένων) Προσωπική εξυπηρέτηση Εύκολη επικοινωνία Άµεση απόκριση στις κλήσεις και στις υποµνήσεις Σωστές καταστάσεις παραλαβών Άµεση απόκριση στις επιστροφές (από λάθη, κακέκτυπα κλπ) Ειδικές υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονικά περιοδικά)

70 Αξιολόγηση προµηθευτών Ποσοτικά κριτήρια Περιγραφικές στατιστικές (ηµέρες παραλαβής, µέσο όρο - mean, µεσαία τιµή - median) Στατιστικές έρευνες (στοιχεία, δείγµα, χρόνος έρευνας) Στοιχεία έρευνας: ποσοστό εκπλήρωσης της υποχρέωσης (παραληφθέντες τίτλοι/παραγγελθέντες τίτλοι) ταχύτητα εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκπτώσεις έξοδα άλλων υπηρεσιών αριθµός υποµνήσεων απόκριση σε υποµνήσεις ακυρώσεις παραγγελιών ηµέρες παραλαβής από ηµέρα παραγγελίας

71 Ενδεικτική Βιβλιογραφία American Library Association, Collection Management Development Committee. Guide to performance evaluation of library materials vendors. Chicago: American Library Association, 1988 Liang, C. Critical success factors for reinventing the academic library, Reference Services Review, 1999, Vol. 27 No. 2, pp McClure, C. R.; Lopata, C. Assessing the Academic Networked Environment: Strategies and Options. [Web Page] Report from the School of Information Studies, Syracuse University, [cited 21/4/1997]. Available from WWW: Slote, S. Weeding library collections: library weeding methods. 4 th ed. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited Inc., Wood, R. and Strauch, K. Collection assessment: A look at the RLG Conspectus. New York: The Haworth Press Inc., 1992.

72 Αξιολόγηση συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών Περιλαµβάνονται έντυπα ευρετήρια, κατάλογοι, βάσεις δεδοµένων, ιστοσελίδες, συστήµατα επιλεκτικής διάχυσης πληροφοριών. Κριτήρια: κάλυψη κατηγορίες πηγών πληροφόρησης πεδίο εφαρµογής θεµατική κάλυψη µοναδικότητα επικάλυψη

73 Αξιολόγηση συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών ποιότητα πληρότητα αξιοπιστία ευκολία πρόσβασης και χρήσης περιβάλλον κριτήρια αναζήτησης

74 Αξιολόγηση συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών Ανάκληση (recall) ακρίβεια (precision) Εάν α=τοµή σχετικών και ανακτηθέντων β=σύνολο ανακτηθέντων γ=σύνολο σχετικών, τότε Ανάκληση=α/α+γ Ακρίβεια=α/α+β

75 Αξιολόγηση συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών υνατότητα να διερευνηθούν ζητήµατα όπως: αποτυχίες/σφάλµατα στην αναζήτηση και ανάκτηση αδυναµίες του θεµατικού ευρετηρίου που χρησιµοποιείται ανεπάρκεια ευρετηρίασης σύγκριση µε άλλα συστήµατα

76 From : FreeFind Staff Subject : Weekly search report Site ID : Account URL : Account Most Recent Queries Day Time of Query Query Mon Nov 24 09:12: ΜΕΛΕΤΕΣ Mon Nov 24 04:48: Αντιρριο Mon Nov 24 04:47: Ριο Mon Nov 24 02:18: ΕΑΚ 2000 Mon Nov 24 02:04: Βάση εδοµένων Sat Nov 22 09:33: κατασκευαστικες Fri Nov 21 04:27: ΜΗ ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΥΓΡΑ Wed Nov 19 09:00: υγρο λαστιχο Wed Nov 19 07:08: ασφάλεια µηχανηµάτων Tue Nov 18 13:50: συγκολλησεις Tue Nov 18 10:59: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΑ Α ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Tue Nov 18 10:49: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕ ΙΑ Α ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Mon Nov 17 01:02: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ Fri Nov 14 05:40: Ευρωκώδικας 2 Fri Nov 14 01:02: quality Tue Nov 11 05:43: ωφελιµισµός Mon Nov 10 23:52: Γ.Ο.Κ. Mon Nov 10 23:52: ΓΟΚ Mon Nov 10 11:13: κατ' όγκον εκµετάλευση Nov 07 00:04: συντελεστης αναθεωρησης Fri Nov 07 00:03: αντικειµενικες αξιες Wed Nov 05 00:22: ΧΥΤΑ

77 Αξιολόγηση συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών συστήµατα επιλεκτικής διάχυσης πληροφοριών (SDI): Ποιότητα έγκαιρη ενηµέρωση Μοναδικότητα ανάκληση/ακρίβεια κάλυψη (σχετικά/σηµαντικά)

78 Αξιολόγηση συστηµάτων διάθεσης τεκµηρίων και διαδανεισµού (document delivery) - (interlibrary loan) Εξετάζονται η διαθεσιµότητα των τεκµηρίων εκεί όπου βρίσκεται ο χρήστης και οι δυνατότητες παράδοσης από άλλες βιβλιοθήκες. Μερικά ζητήµατα: γιατί ο χρήστης δεν τα έχει (δεν ζητήθηκαν, είναι ήδη δανεισµένα σε άλλον, υπάρχει λανθασµένη αναφορά στον κατάλογο, βρίσκονται σε λάθος θέση ) ποιές βιβλιοθήκες τα έχουν µε ποιους όρους και διαδικασίες γίνονται διαθέσιµα πόσοσύντοµα µετικόστος.

79 Αξιολόγηση συστηµάτων πληροφορικής Στη διάρκεια υλοποίησης ενός συστήµατος, η αξιολόγηση συµβάλλει στη διερεύνηση εάν καλύπτονται οι στόχοι για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται είναι χρόνος, κόστος, απόδοση υλικού και λογισµικού, παραγωγικότητα, ακρίβεια, ασφάλεια, απόκριση χρηστών.

80 Αξιολόγηση συστηµάτων πληροφορικής Χρόνος : αφορά το χρόνο κατά τον οποίο γίνεται συνολικά µία εργασία στο σύστηµα ή το χρόνο κατά τον οποίο το σύστηµα απαντά σε ερώτηµα που τίθεται (π.χ χρόνος επιστροφής απάντησης σε ερώτηµα, χρόνος αποθήκευσης εγγραφών κλπ). Κόστος : αφορά το κόστος προσωπικού, πάγιο κόστος, κόστος λειτουργίας, κόστος συντήρησης (π.χ. ετήσια συντήρηση εξοπλισµού βάσει συµβολαίου), κόστος για αναλώσιµα, κόστος εκπαίδευσης (προσωπικού και χρηστών), κόστος για άδειες χρήσης (licensing), κόστος για εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing), διάφορα.

81 Αξιολόγηση συστηµάτων πληροφορικής Απόδοση υλικού (hardware) : ερευνώνται παράγοντες όπως ταχύτητα (κεντρικής µονάδας, εκτυπωτή, µετάδοσης δεδοµένων), αξιοπιστία, κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκπαίδευση/τεκµηρίωση. Απόδοση λογισµικού (software) : ταχύτητα επεξεργασίας και απόκρισης, ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών, ευκολία χρήσης, ακρίβεια, αξιοπιστία, συντήρηση και ανανέωση. Παραγωγικότητα : σύγκριση εισροών και εκροών στο σύστηµα, π.χ. εκροές σε σχέση µε το κόστος ή µε το προσωπικό.

82 Αξιολόγηση συστηµάτων πληροφορικής Ακρίβεια: µέτρο απουσίας σφαλµάτων ή προσέγγισης σε αληθή δεδοµένα (π.χ. αξιολόγηση συστήµατος οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR). Ασφάλεια: βαθµός διατήρησης των ηλεκτρονικών αρχείων µε ασφάλεια, εµπιστοσύνη, έλεγχο (π.χ. προστασία από ιούς, από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες κλπ). Ερευνες χρηστών: καταγραφή και αξιολόγηση των αντιδράσεων των χρηστών για την απόδοση του συστήµατος (παράπονα, παρατηρήσεις, προτάσεις κλπ).

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων, και υπηρεσιών

αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων, και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2006 2007 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης. Ποιοτικές και Ποσοτικές µέθοδοι αξιολόγησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης. Ποιοτικές και Ποσοτικές µέθοδοι αξιολόγησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Ποιοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Αξιολόγηση συλλογών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις.

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις. Στην συνάντηση των Εκπροσώπων ΑΕΙ και ΤΕΙ για την καθιέρωση των δεικτών αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στις 27-04- 2001, παρουσιάστηκαν οι δύο εισηγήσεις της οµάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Νοέµβριος 2000 ρ. Κατερίνα Συνέλλη ιευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών Κλωντίνη έρβου Βιβλιοθήκη Φυσικού Τµήµατος Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μετρήσεις Στατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Γενική Επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Γενική Επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Γενική Επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές απαιτήσεις ΣΔΠ ISO 9001 Ο οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα