ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Προστασίας του Πολίτη » Πολιτισμού και Τουρισμού Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (1) Με την αρ. Δ16α/01/789/ΑΦ/ πράξη του Γε νικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παραγρ. 1 του Ν. 1232/1982, β) του άρθρου 155 παραγρ. 2 του Ν. 3528/2007, γ) του Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / , δ) της υπ αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/τ.Β / απόφασης Πρωθυπουργού και ε) το άρθρο 156 του Ν. 3528/ 2007 (Υ.Κ), διαπιστώνεται στις η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΕ του Κατσένιου Χαράλαμπου του Νικο λάου (Α.Μ 262) υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/ κού (ΔΕ6) με Α βαθμό, επειδή την ως άνω ημερομηνία συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2) Με την αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη πα ραίτηση, της υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1 o Αλεξάνδρας Φονταρά του Ιωάννη, από καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την υπηρεσία. Στην ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια κονταετή και πλέον ευδόκιμη παραμονή της εκφράζει την ευαρέσκειά της. Με την αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση της υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 5, Παραουλάκη Αικατερίνης του Χαράλαμπου από , καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτη ση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Με την αριθ. 1126/823/10/ απόφαση Αρχη γού Λιμενικού Σώματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50, 95 και 97 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α /2002) καθώς και το άρθρο 3 παρ. 8 της 5221/ απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλί ας (ΦΕΚ 1642 Β / ) τίθενται σε αποστρατεία οι κάτωθι βαθμοφόροι Λ.Σ., απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατόπιν αποδοχής από τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας των αιτήσε ων αποστρατείας που υπέβαλαν, έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στο Λιμενικό Σώμα: AM ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 2753 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Λ.Σ. ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ Χρήστος του Γεωργίου 2998 ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Λ.Σ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Νικηφόρου (3) ΕΦΕ ΔΡΕΙΑ

2 10354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2. Οι ανωτέρω βαθμοφόροι εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που αναγράφεται έναντι του ονόματος ενός εκάστου εξ αυτών. Ο Αρχηγός κ.α.α. Ο Α Υπαρχηγός Λ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (4) Α. Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/121291/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις», διορίζεται η Πετρίδου Δέσποινα του Μιχαήλ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ως δόκιμη υπάλληλος με εισαγωγικό βαθμό Δ και με το 18 Μισθο λογικό Κλιμάκιο της ΔΕ Κατηγορίας, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤ, κατανεμημένη στο Μουσείο Βαθέως Σάμου αρ μοδιότητας της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα σικών Αρχαιοτήτων κατόπιν του αριθμ. 7094/ εγγράφου του Α.Σ.Ε.Π, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το ΦΕΚ 103/Γ/ , που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 165/ απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, με την οποία επήλθε μεταβολή στον πίνακα διοριστέων υποψηφίων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης, ως προς τον κλάδο ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτή των, σε θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. Γ 1052/ ) κατόπιν επιτυχίας της στο διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας (Προκήρυξη αριθμ. 2Κ/2009 (ΦΕΚ62 τ.α.σ.ε.π/ ). Β. Ο διορισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τα αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.Εγκρ.11/89/21377 π.ε/ εγκριτική απόφαση της Επι τροπής του άρθρου 2. παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟ/11587/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ Με την αριθ. Γ.Ν. 1036/22 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση του Νομάρχη Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 έως 13 του Ν. 1416/1984 και του άρθρου 105 και 107 παρ. 4 του Π.Δ. 30/96, διαπι στώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια την αζημίως για την Νομαρχιακή Αυτ/ση Άρτας η από σύμ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την οποία η Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου ανέλαβε την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες της στη Ν.Α Άρτας ως ειδική σύμβουλος του Νομάρχη, για τον λόγο ότι την ημερομηνία αυτή λήγει η θητεία του αιρετού Νομάρχη για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκε. Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ (5) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Με την αρ. 5568/ απόφαση Νομάρχη Κοριν θίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Ανδρικοπούλου Γεωργίας του Γεωργίου, Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής, Κοι νωνικών Παροχών, Εποπτείας και Ελέγχου της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ν.Α. Κορινθίας, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, την 15/12/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Με την αρ. 5671/ απόφαση Νομάρχη Κοριν θίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Μανασσή Λούτα Ελένης του Ιωάννη, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμ ματισμού Γεωργικής Στατιστικής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κορινθίας, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής της. Ο Νομάρχης ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ - Με την αρ. 5672/ απόφαση Νομάρχη Κοριν θίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Σκαρμούτσου Ευάγγελου του Νικο λάου, υπαλλήλου κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, την 15/12/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησής του. Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Με την αριθμ. 4515/ απόφαση του Νομάρ χη Φθιώτιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Βούλγαρη Αλκιβιάδη του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από 25/10/2010, λόγω θανάτου. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Με την αριθμ. 112/ απόφαση του Δήμαρχου Μετσόβου που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/ ) και ιδίως τα άρθρα 263 και 269, 2. Την υπ αριθμ. 180/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε η προσαρμογή της υφι στάμενης επιχείρησης του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/95, με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Με τσόβου»,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Την υπ αριθμ. 198/2010 (ΦΕΚ 2044, τ. Β ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταφοράς πλεονά ζοντος προσωπικού σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Μετσόβου. 4. Την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007, 5. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αριθ. 77/2007. Μεταφέρονται στο Δήμο Μετσόβου με σύμβαση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατατάσ σονται στις προσωποπαγείς θέσεις που συστάθηκαν με την αριθμ. 198/2010 (ΦΕΚ 2044, τ. Β ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι κάτωθι: α/ α Επώνυμο Όνο μα 1 Κυργοτάσης Ιωάν νης 2 Μέτσιος 3 Μπίτος 4 Μπούμπας Γεώρ γιος Πατρώ νυμο Δημο σθένης Τριαντά φυλλος Α.Δ.Τ. Ξ Ευάγ Χρήστος ΑΕ γελος Ιωάν νης Νικό 5 Νάκας λαος 6 Σταχούλης Γεώρ γιος 7 Τσιρογιάννη Μα ρία Απόστο λος Κωνστα ντίνος Κλάδος κατά ταξης ΔΕ Υπάλληλος Σταθμού Αυ τοκινήτων Τ ΠΕ Γυμναστών Λ Ν ΥΕ Εργάτης ΥΕ Εργατοτε χνίτης ΔΕ Υπάλληλος Πάρκιγκ Ιωάννης Λ ΥΕ Εργάτης Γεωργί ου Τ ΠΕ Σύμβουλος Επαγγελμα τικού Προσα νατολισμού, Πληροφόρησης, επιχειρηματικό τητας, πολιτι στικής και τοπι κής ανάπτυξης Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό ψη της προϋπηρεσίας τους. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μετσόβου: 6350/ ). Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. Με την αριθ / πράξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Αλεξανδροπούλου Άννας του Παναγιώτη, τακτικής υπαλλήλου του Κλάδου ΥΕ4 Καθαριστριών του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., με βαθμό Γ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 7 του Ν. 3205/2003, την , σύμφωνα με την δεύτερη αί τηση παραίτησής της από την Υπηρεσία, που υπέβαλε, όπως προβλέπεται από το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ (6) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με τη αριθ. 9041/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται ο Παναγιώτης Τρίγκας του Αλεξίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Βοτανική» του Τμήματος Γεωπονικής Βι οτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, στην οποία διορίζεται ο Παναγιώτης Τρίγκας, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 610 τ.γ Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Με τη αριθ. 5455/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται η Άννα Μποτωνάκη του Στυλιανού σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. με θητεία βαθ μίδας Λέκτορα (νέο μέλος Δ.Ε.Π.), με γνωστικό αντικεί μενο «Μάρκετινγκ στον τομέα Τροφίμων και Γεωργίας» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία διορίζεται η Άννα Μποτωνάκη, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 174 τ.γ Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Με τη αριθ. 6912/ πράξη του Πρύτανη του Γε ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται ο Σωτήριος Τζάμος του Ελευ θερίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία Βιολογική Αντιμετώπιση Ασθενειών των Φυτών» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγω γής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στην οποία διορί ζεται ο Σωτήριος Τζάμος του Ελευθερίου, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 164 (τ.γ ) Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Με τη αριθ. 8365/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται η Ελένη Τσιπλάκου του Δημη τρίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Λέκτορα με θητεία, (νέο μέλος Δ.Ε.Π.), με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Αγροτικών Ζώων με έμφαση στα Μηρυκα στικά» του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, στην οποία διορίζεται η Ελένη Τσιπλάκου, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 164 τ.γ Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ

4 10356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, μονιμοποιείται ο Κωνσταντίνος Κουτσου μανής του Παναγιώτη, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο φίμων της Γεωπονικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων», Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 148 του Ν. 3528/2007), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Αθα νασίου Δημητριάδη του Σωκράτη από τη θέση της βαθμίδας του Μόνιμου Καθηγητή του Τομέα Ακτινολο γίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης στις ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Σεβαστή Τριανταφύλ λου του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία στον Τομέα Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Προϊ στορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Οστεοαρχαιολο γία», με προκήρυξη της θέσης (Φ.Ε.Κ. 428/ /τ.Γ ). Η θέση αυτή ιδρύθηκε με το Β.Δ. 413/71. Θρησκευμάτων 29403/ ). Με την αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 2, 17, 22 και 40 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07/τ.Α ) και την απόφαση του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ αριθμ. 1070/ , περί αναπλήρωσης και τον Πίνακα Διοριστέων του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 351/ , τ. Γ ) διορίζεται σε κενή οργανική θέση του κλάδου Φυλάκων Νυχτοφυλάκων ΥΕ Κατηγορίας, με Ε βαθμό και διετή δοκιμασία, ο Αποστό λου Φίλιππος του Παντελή, επειδή έχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του κλάδου αυτού. Θρησκευμάτων 29410/ ). ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 1039/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε. 97 (άρθρο 1, παρ. 2) και δ) του Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) και τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. Φ.122.1/ 171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ /τ.Β ) και β) αριθμ /Β1/ , διορίζεται ο Δημήτριος Τσίνογλου του Νικολάου, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επί κουρου Καθηγητή με θητεία (στο γνωστικό αντικείμενο «Φαινόμενα Μεταφοράς σε Πορώδη Μέσα») του Τμήμα τος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτι κής Μακεδονίας, Με την αριθμ. 1037/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε , διορίζεται ο Παναγιώτης Γραμμέλης του Χριστόφα, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκου ρου Καθηγητή με θητεία (στο γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή Ενέργειας με Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας») του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχα νικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την αριθμ. 1036/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., 97 (άρθρο 1, παρ. 2) και δ) του Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) και τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ /τ.Β ) και β) αριθμ /Β1/ , διορίζεται ο Γεώργιος Παντα ζόπουλος του Αντωνίου, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμί δα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία (στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργικές Κατεργασίες με Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών») του Τμήματος Μηχανολό γων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Με την αριθμ. 1045/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., , διορίζεται ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης του Δημητρίου, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία (στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Συστήματα Πληροφορικής») του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα κεδονίας, Με την αριθμ. 1044/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., , διορίζεται ο Γεώργιος Μαλανδράκης του Νικολάου σε κενή θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία και γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί δευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 1043/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., , διορίζεται σε κενή θέση ΔΕΠ ο Τσιπριάν Λουκρέτσιους Σούτσιου του Νικολάε, στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία και γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό», στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Θρησκευμάτων 29403/ ). Με την αριθμ. 1042/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., 82 (άρθρο 14), β) του Ν. 2083/92 (άρθρο 6), γ) του Ν. 2517/97 (άρθρο 1, παρ. 2) και δ) του Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) , διορίζεται ο Αναστάσιος Πανόπουλος του Πάνου, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία (στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Κατάκτη ση της Αγοράς») του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την αριθμ. 1041/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., 97 (άρθρο 1, παρ. 2) και δ) του Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) και τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. Φ.122.1/ 171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ /τ.Β ) και β) αριθμ /Β1/ , διορίζεται η Σταυρούλα Μαυρο γένη του Ιωάννη σε κενή θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία και γνωστικό αντικείμενο «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την αριθμ. 1040/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., , διορίζεται ο Σοφοκλής Μακρίδης του Σω κράτη, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία (στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλι κών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές») του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Με την αριθμ. 1038/ πράξη Προέδρου της Δ.Ε., , διορίζεται ο Δημήτριος Γιαγκόπουλος του Αθανασίου, σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία (στο γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική και Κι νηματική Συμπεριφορά Μηχανών και Μηχανισμών») του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. Α 805/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Γεώργιος Τσιγάρας του Χρήστου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνο λογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Βυζαντινής και Μετα βυζαντινής Τέχνης», (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 23/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α867/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Δημήτριος Αναγνώστου του Εμμανουήλ, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τομέα Τηλεπικοι νωνιών και Διαστημικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνι κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Κεραίες και Διάδοση», (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 656/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α 866/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Ιωάννης Αθανασιάδης του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα με θητεία του Τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμο γών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη χανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστι κό αντικείμενο «Λογισμικό Τεχνικές Προγραμματισμού», (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 155/ /τ.Γ ). Με την αριθ. A 862/ πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Ειρήνη Χουλιάρα του Δημήτριου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα, με θητεία, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστι κό αντικείμενο «Τεχνολογία Τροφίμων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 564/ /τ.Γ ).

6 10358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ. Α 420/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Ελευθέριος Σπυρομήτρος του Ηλία, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα, με θητεία, του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία και ανάλυση», (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 487/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α 428/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Πασχάλης Βαλσαμίδης Εκιτζή του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέ κτορα, με θητεία του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Θρησκευτικοί και εκπαιδευτικοί θεσμοί των Ελλήνων στην Τουρκία κατά το 19 και 20 αιώνα», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 540/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α 427/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Χαρίλαος Μιχαλόπουλος του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτο ρα, με θητεία, του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Λατινική Φιλολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 351/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α 426/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Ζαφείρης του Νικολάου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα, με θητεία, του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστι κό αντικείμενο «Δημογραφία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 624/ /τ.Γ ). Θρησκευμάτων 29103/ ). Με την αριθ. Α 429/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Αθανάσιος Χατζηνικολάου του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα, με θητεία, Τομέα Προπονητικής, του Τμήματος Επιστή μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία της Φυσικής Κατάστασης με έμφαση στη Μυϊκή Δύναμη», (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 47/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α 414/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Δημήτριος Μπαμπινιώτης του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα, με θητεία, του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο του «Αστικού Δικονομικού Δικαίου», (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 515/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α 407/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο Άγγελος Μάρκος του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα, με θη τεία, του Τομέα Θετικών Επιστημών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης Δεδομένων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 429/ /τ.Γ ). Με την αριθ. Α 405/ πράξη του Πρύτανη, που του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Σοφία Ιακωβίδου του Ευάγγελου, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνη τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), της βαθμίδας του Λέκτορα, με θητεία, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί ου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία», (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 376/ /τ.Γ ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτη ση της Χατζηπαππά Κωνσταντίνας του Νικολάου, υπαλ λήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΥΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας, από , ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησής της. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθμ. 1803/ απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/τ.Α/ ), και ύστερα από την αριθμ. 35/ κοινή συνε δρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανικών Περι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) βάλλοντος, για το διορισμό της Κολοκοτσά Διονυσίας του Σπυρίδωνος στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγή τριας με θητεία, διορίζεται η Κολοκοτσά Διονυσία του Σπυρίδωνος, στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας με θητεία στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων», ΦΕΚ προκήρυξης 3/ /τ.Γ, Θρησκευμάτων 29403/ ). Με την αριθμ. 1798/ απόφαση του Πρύτα νη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/τ.Α/ ), και ύστερα από την αριθμ. 37/ κοινή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, για το διορισμό του Ξεκουκουλωτάκη Νικολάου του Παντελή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, διορίζεται ο Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος του Παντελή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή με θητεία στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών και στο γνω στικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία Μικρορύπανση», ΦΕΚ προκήρυξης 424/τ.Γ/ , Με την αριθμ. 1801/ απόφαση του Πρύτα νη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/τ.Α/ ), και ύστερα από την αριθμ. 11/ κοι νή συνεδρίαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το διορισμό του Παρθενίου Παναγιώτη του Σπυρίδωνος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή διορίζεται ο Παρθένιος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτό νων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο γνω στικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με Ψηφι ακές Τεχνολογίες», ΦΕΚ προκήρυξης 904/τ.Γ/ , ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την αριθμ. 171/ πράξη του Πρύτανη που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗ ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ», επειδή έχει τα νόμιμα προσό ντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1041/ /τ.Γ ). Με την αριθμ 172/ πράξη του Πρύτανη που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ του ΧΡΟΝΗ, με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗ ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1025/ /τ.Γ ). Με την αριθμ 173/ πράξη του Πρύτανη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ θρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗ ΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομι κών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικεί μενο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 175/ /τ.Γ ). Με την υπ αριθμ. 174/ πράξη του Πρύτανη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1118/ /τ.Γ ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την αριθ. ΤΠ 3337/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997 και άρθρο 24, 25 του ν. 3549/2007), διορίζεται ο Βερύκιος Βασίλειος του Σπυρίδωνα σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων», Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Δι αχείριση Δεδομένων» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 931/τ.Γ / ). Με την αριθ. ΤΠ 5114/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997 και άρ θρο 24, 25 του ν. 3549/2007) διορίζεται ο Πετρογιάννης

8 10360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κωνσταντίνος του Γεωργίου σε οργανική θέση Διδακτι κού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Ανα πληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα της Σχολής Ανθρωπι στικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοι νωνικό Περιβάλλον», Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Εξέ λιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» με προκή ρυξη της θέσης (ΦΕΚ 739/τ.Γ / ). Με την αριθ. ΤΠ 3448/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997 και άρθρο 24, 25 του ν. 3549/2007), διορίζεται η Λουκάκη Αργυρώ του Βασιλείου σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Αναπληρω τή Καθηγητή με μονιμότητα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πο λεοδομίας», Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 114/τ. Παράρτημα/ ). Θρησκευμάτων 29403/ ) Ο Πρόεδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Με την αριθ. 4734/ πράξη του Πρύτανη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, της Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/ , τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2, 3, 5α, 6, και 7, του Ν. 1268/ 1982, τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Π.Δ. 486/1991, τις διατάξεις των άρθρων 21, 23, 24 του Ν. 3549/2007 και την απόφαση του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος (συνεδρίαση ) διορίζεται η Ναυσικά Σωτηρία Λιτσαρδοπούλου του Μιχαήλ σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Βαθμίδας Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Θεω ρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από την Αναγέννηση έως την Τέχνη του Μπαρόκ» επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 738/ /τ.Γ ). (Αριθμ. βεβ. TEE ΤΠΕΠΘ / ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Με την αρ. Φεκλ/2609/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Νόμου 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983), όπως τρο * * ποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2001), διορίζεται ο Ανάργυρος Κουμπαρέλης του Δημητρίου με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμί δας Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας Οικονομολόγου με εξειδίκευση στη «Μάρκετινγκ Νέες Τεχνολογίες Δι αφήμισης» του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επι κοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 28925/ ) Ο Πρόεδρος ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Με την αρ. 3240/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή αυτοδίκαια η παραίτηση από την Υπηρεσία της Μελισσοπούλου Γεσθημανής του Φωτίου, διοικητικού υπαλλήλου του ΤΕΙ Καβάλας κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με Γ βαθμό, ύστερα από την από δεύτερη αίτησή της. Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στη αριθμ. Ρ14/218/ πράξη της Προϊσταμέ νης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.ΚΑ, που δημοσιεύθηκε στο 1192/ ΦΕΚ (τ.γ ) και αφορά την αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από την υπηρεσία του στη σελ Β στήλη, διορθώνεται: Από το λανθασμένο: «ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ», στο ορθό: «ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ». Η Προϊσταμένη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ - Στην αριθμ. Φ18/19589/ απόφαση του Διοι κητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμ. 1080/ /τ.Γ, διορθώνεται: Από το λανθασμένο: «Με την Φ18/19589/ Aπόφαση του Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ...» O Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ». στο ορθό: «Με την Φ18/19589/ απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ...» Ο Διοικητής ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ». (Από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ). ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1252 31 Δεκεμβρίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 117/22.9.2010 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα