Α Ι Α Σαμίδη / Γηάξθεηα ει. Γηαη. Ξελ. ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ Φφξνη Παξαηεξήζεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι Α Σαμίδη / Γηάξθεηα ει. Γηαη. Ξελ. ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ Φφξνη Παξαηεξήζεηο"

Transcript

1 Α Ι Α Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Ζ Α Η Α Αθγαληζηάλ Διιεληθφ Βαζίιεην ηεο Βαθηεξηαλήο 13 κέξεο ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΜΑΓΙΚΩΝ ΣΑΞΙΓΙΩΝ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΗ (ΑΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ ΩΚΔΑΝΙΑ ΑΡΚΣΙΚΗ ΑΝΣΑΡΚΣΙΚΗ) ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ *, 4*, Σιμές καη άηομο ζε εσρώ ( ) 1η έκδοζη 05/06/ Ξεκάθαρα προγράμματα Ξεκάθαρες τιμές Σελ απνζηνιή ζπλνδεύεη ν Μπάκπεο Μπίδαο Οπδκπεθηζηάλ 9 κέξεο Οπδκπεθηζηάλ Καξαθαιπαθζηάλ Κεληξηθήο Αζίαο 14 κέξεο Ο Γξφκνο ηνπ Μεηαμηνχ Κηξγηζηάλ Καδαθζηάλ 20 κέξεο NEO HB 3*, 4*s *, 4*s NEO 3*,4* *, Απγνύζηνπ ΠΡΟΦΟΡΑ!! Πεξηιακβάλεηαη θαη ην παξαδνζηαθό γεύκα ζηε Μπνπράξα Πηήζεηο Turkish Πεξηιακβάλεηαη ε επίζθεςε ζην Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ ηνπ Ννπθνύο Πηήζεηο Turkish Σνπξθκεληζηάλ, Καξαθαιπαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ Μνλαδηθή δηαδξνκή πνπ μεθηλάεη από ηελ Κίλα, δηαηξέρεη ην Κηξγηζηάλ θαη θαηαιήγεη ζηελ Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ Α Ι Α

2 Γ Τ Σ Η Κ Ζ Α Η Α Κιαζηθή Πεξζία 8 κέξεο Πνιηηηζηηθή Πεξζία Σακπξίδ 11 κέξεο Πεξζίαο 16 κέξεο Υξπζφ Σξίγσλν Ηλδίαο 8 κέξεο NEO HB 4*, 9, , *, 9, , *, 4*, 5, Πηήζεηο Turkish Πεξηιακβάλνληαη νη επηζθέςεηο ζην Μνπζείν Κνζκεκάησλ ζην Αξραηνινγηθό & ζην Μνπζείν Υαιηώλ Πηήζεηο Turkish Πεξηιακβάλνληαη νη επηζθέςεηο ζην Μνπζείν Κνζκεκάησλ ζην Αξραηνινγηθό & ζην Μνπζείν Υαιηώλ Πεξηιακβάλεηαη επίζθεςε ζην νιηαληγηέ 9, , , Πηήζεηο Turkish 2, 9, 16, , Ζ θαιύηεξε θαη πην πεξηεθηηθή εηζαγσγή ζην καγηθό θόζκν ηεο Ηλδηθήο Τπνεπείξνπ Ξελνδνρεία Βφξεηα Ηλδία Νεπάι 13 κέξεο Ν/32 1, 15, , 12, , Πηήζεηο Qatar/Turkish ην Καδνπξάρν ην μελνδνρείν είλαη 4*sup Βφξεηα Ηλδία Νεπάι Βνκβάε Ν/32 1, 15, , 12, , Πηήζεηο Qatar/Turkish ην Καδνπξάρν ην μελνδνρείν είλαη 4*sup Ηεξφο Γάγγεο Υαξηληβάξ Νηαξακζάια Ακξηηζάξ 11 κέξεο 4*, 1, 15, , 12, , Κεληξηθήο Ηλδίαο 21 κέξεο NEO Νφηηαο Ηλδίαο NEO HB 4*, 2, 16, , 13, , Σν μελνδνρείν ζην Υαζάλ είλαη 3* sup Αλαηνιηθή Ηλδία Φπιέο Οξίζζα Μπαλγθιαληέο 18 κέξεο Βφξεηαο & Γπηηθήο Ηλδίαο Ραηδαζηάλ 16 κέξεο HB *, Α Ι Α

3 Γ Τ Σ Η Κ Ζ Α Η Α Μεγάινο Γχξνο ξη Λάλθα Σξηλθνκαιί Θξεζθεπηηθή γηνξηή ηεο Πεξαρέξα Υηκάηζαι Πξάληεο Νηαξακζάια, Αξκηηζάξ 18 κέξεο Αξνπλάηζαι Πξαληέο Αζζάκ Ναγθαιάλδε 21 κέξεο Μεγάινο Γχξνο ξη Λάλθα Σξηλθνκαιί Μπνπηάλ ηθθίκ Καιθνχηα 11 κέξεο Βαζίιεηα ησλ Ηκαιαΐσλ Μπνπηάλ Λαληάθ Καζκίξ - Μπαγθιαληέο 20 κέξεο Σαυιάλδεο Οξεζίβηεο Φπιέο Βηξκαλίαο 13 κέξεο Βηεηλάκ 4*, *, 4*s , *, 4*, Ν/37 ΒΒ 4*, , 13, Δηδηθή αλαρώξεζε γηα ηε ζξεζθεπηηθή γηνξηή ηεο Πεξαρέξα Μνλαδηθό πξόγξακκα κε ην Σξηλθνκαιί ζηε Βνξεηναλαηνιηθή αθηή Πιήξεο δηαηξνθή ζην Μπνπηάλ θαη ζην ηθθίκ Πηήζεηο κε Qatar Airways Royal Jordanian ΝEO HB 4*, 13, Πεξηιακβάλεη ηελ θεπνύπνιε Πηλνινπίλ Ν/36 HΒ 4*, , Πηήζεηο κε Qatar Airways Α Ι Α Σαμίδη / ει. Γηαη. Ξελ.

4 Γηάξθεηα Γ Τ Σ Η Κ Ζ Α Η Α Βηεηλάκ Κακπφηδε 13 κέξεο Βηεηλάκ Κακπφηδε Λάνο Ηλδνθίλαο 22 κέξεο Μαιαηζία, Ηλδνλεζίαο Μπαιί 16 κέξεο Ηλδνλεζίαο 23 κέξεο Ηλδνπηζηηθά Βαζίιεηα ηεο Ηάβα Μπαιί 12 κέξεο Μαιαηζία ηγθαπνχξε 10 κέξεο ηγθαπνχξε Μπαιί 8 κέξεο Βφξλεν νπιηαλάην ηνπ Μπξνπλέη 13 κέξεο Ν/34 4*, , *, , *, N/40 HB 4*, Μνλαδηθόο ζπλδπαζκόο ζην σξαηόηεξν θνκκάηη ηεο Ηλδνθίλαο Πηήζεηο Qatar Airways Σν κόλν νινθιεξσκέλν πξόγξακκα Μφλν ζην Cosmorama επίζθεςε θαη δηακνλή ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Λάνο, ηελ εμσηηθή Βηεληζηάλ Ξελνδνρεία πνιπηειείαο Πεξηιακβάλνληαη άπα & Γέιηα Μεθόλγθ Πηήζεηο Emirates / Singapore Σν πην πινύζην θαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα 4*, Πηήζεηο Qatar Airways / Emirates 4*, , Πηήζεηο κε Qatar / Singapore Σν κνλαδηθό πξόγξακκα κε δηακνλή ζηελ ελδνρώξα ηνπ Μπαιί ΒΒ 4*, Αξρεγόο πάλσ από 15 άηνκα ΒΒ 4* Αξρεγόο πάλσ από 15 άηνκα 4*, Πηήζεηο κε Qatar / Turkish Α Π Ω Α Ν Α Σ Ο Λ Η ( Κ Ι Ν Α Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Ν Ε Ι Α Π Ω Ν Ι Α )

5 Κίλαο Υνλγθ Κνλγθ 12 κέξεο (Πεθίλν ηάλ αγθάε Γθνπηιίλ Καληφλα Υνλγθ Κνλγθ) Κίλαο Κξνπαδηέξα ζηνλ Γηαλγθ Σζε 12 κέξεο Κίλαο Κξνπαδηέξα ζην Γηαλγθ Σζε Υνλγθ Κνλγθ Υνλγθ Κνλγθ Κίλα 19 κέξεο Ν/30 4*, , *, , *, , *, Πηήζεηο Turkish/Qatar Σν πιεξέζηεξν νδνηπνξηθό ζηελ Κίλα ζηελ ηδαληθόηεξε ηηκή Μόλν πξσηλό ζην Υνλγθ Κνλγθ Πηήζεηο κε Qatar / Turkish Σν κνλαδηθό πξόγξακκα κε 3ήκεξε θξνπαδηέξα ζην Γηαλγθ Σζε Πηήζεηο κε Qatar / Turkish Σν κνλαδηθό πξόγξακκα κε 3ήκεξε θξνπαδηέξα ζην Γηαλγθ Σζε Πηήζεηο κε Emirates Δηδηθή αλαρψξεζε Θηβέη Σξέλν ησλ Ηκαιάτσλ 16 κέξεο Θηβέη Νεπάι 16 κέξεο 4*, Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά εθηόο ηνπ ηξέλνπ 4*, Αλαηνιηθφ / Γπηηθφ Θηβέη Όξνο Κατιάο Βαζίιεην Γθνπγθε 18 κέξεο Μνγγνιία Μαληδνπξία Β. & Ν. Κνξέα 21 κέξεο Φηιηππηλψλ Μπνξαθαπ 3*, 4*, *, NEO ΖB 3*,4*, Α Π Ω Α Ν Α Σ Ο Λ Η ( Κ Ι Ν Α Φ Ι Λ Ι Π Π Ι Ν Ε Ι Α Π Ω Ν Ι Α ) Δηδηθή αλαρώξεζε 8/7 γηα ηηο πεξίθεκεο γηνξηέο ηνπ Νααληάκ

6 Απηνθξαηνξηθή Ηαπσλία Υηξνζίκα 11 κέξεο Ηαπσλίαο 17 κέξεο 4*, 11, , *, Πεξηιακβάλνληαη παξαδνζηαθά γεύκαηα Γηακνλή θαη μελάγεζε ζηε Υηξνζίκα Πεξηιακβάλνληαη παξαδνζηαθά γεύκαηα Πεξηιακβάλνληαη παξαδνζηαθά γεύκαηα Δζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο κε ηξέλα «βνιίδα» Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Νέα Τφξθε The Big Apple 7 κέξεο * sup 5, 15, , 3, 7, 12, , 12, Γώξν πεξίπαηνο ζηε γέθπξα ηνπ Μπξνύθιηλ ESTA. Γελ πεξηιακβάλνληαη θηινδσξήκαηα/ αρζνθνξηθά 40USD Νέα Τφξθε Οπάζηλγθηνλ Καηαξ. Νηαγάξα Σνξφλην NEO BB 4*, 4*sup Early Booking Early Booking 5, , 16, Early Booking 5, 12 5, Early Booking Early Booking , JUL & AUG 495 SEPT 475 Γηακνλή ζηελ Καλαδηθή πιεπξά ηνπ Νηαγάξα Πεξηιακβάλεηαη πξσηλό θαζεκεξηλά ΓΩΡΟ θξνπαδηέξα ζην Maid of the Mist ESTA Γελ πεξηιακβάλνληαη αρζνθνξηθά 100USD *Early Booking: Κξάηεζε 35 εκέξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε* Ννηηναλαηνιηθψλ ΖΠΑ Μηζηζίπη Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η ΒΒ 4*,4*s up 15, , 17, , ESTA

7 Ζ Π Α Κ ΑΝ ΑΓ Α Δζληθά Πάξθα ΖΠΑ Βφξεηα Καιηθφξληα 17 κέξεο BΒ 4*,4*s Γπηηθνχ Καλαδά Αιάζθα Κξνπαδηέξα ζην Δζσηεξηθφ Πέξαζκα 20 κέξεο Με επέθηαζε ζηνλ Αλαηνιηθφ Καλαδά 25 κέξεο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 23 κέξεο 4*, ΒΒ 4*, ΒΒ 4* Αλαηνιηθφο Καλαδάο Νέα Γε Νφβα θφηηα Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Ζ ΑΜ Δ Ρ Η Κ Ζ Κ ΑΡ Α Η Β Η Κ Ζ Κνχβαο Βαξαδέξν 9 κέξεο Κνχβαο Βαξαδέξν Κνχβαο 14 κέξεο Ν/42 4*, 3*, 4*, , 7, , 17, , , 7, Πξσηλό θαζεκεξηλά ESTA Γώξν ε εκηδηαηξνθή ESTA ηελ 7ήκεξε θξνπαδηέξα πεξηιακβάλεηαη πιήξεο δηαηξνθή θαη πιήξεο πξόγξακκα εθδξνκώλ Πξσηλό θαζεκεξηλά ESTA Γώξν ε εκηδηαηξνθή ESTA Πηήζεηο Air France/ KLM Ξελνδνρεία Nacional Havana, Iberostar Laguna Azul Varadero Jagua 4* Cienfuegos Πεξηιακβάλεηαη βίδα Κνύβαο & αζθάιεηα. 7 γεύκαηα ζην ζύλνιν κε all inclusive ζην Βαξαδέξν. Δπηπιένλ ηνπηθόο θόξνο 25 πέζνο H αλαρώξεζε ζηηο 06/08 είλαη 11 κέξεο θαη έρεη δηαλπθηέξεπζε ζηελ Αβάλα Μεμηθφ Γνπαηεκάια Μεμηθφ 22 κέξεο Ν/46 4*, ην Παιέλθε ην μελνδνρείν είλαη 3*sup Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 5 *

8 Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Ζ ΑΜ Δ Ρ Η Κ Ζ Κ ΑΡ Α Η Β Η Κ Ζ Κεληξηθήο Ακεξηθήο 21 κέξεο 4*, Πηήζεηο Iberia Ν Ο Σ Η Α ΑΜ Δ Ρ Η Κ Ζ Κνινκβία Δθνπαδφξ Νεζηά Γθαιαπάγθνο 19 κέξεο 4*, Βελεδνπέια Γέιηα Οξηλφθν Αξρηπέιαγνο Λνο Ρφθεο Βελεδνπέια Γέιηα Οξηλφθν νπξηλάκ Γνπηάλα Γαιιηθή Γνπηάλα 23 κέξεο Πεξνχ Αξεθίπα 12 κέξεο 5 * HB 4* , Πιήξεο δηαηξνθή ζηελ θξνπαδηέξα Πνιπηειέο θξνπαδηεξόπινην Πηήζεηο Air France Δηδηθή Αλαρώξεζε: 08/10 πλνδεύεη ε Μαξία Καββαδία Πηήζεηο Air France Δηδηθή Αλαρώξεζε: 08/10 πλνδεύεη ε Μαξία Καββαδία Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ πηήζε πάλσ από ηε Νάζθα κε δηαλπθηέξεπζε Πεξνχ Βνιηβία 24 κέξεο * Βξαδηιίαο Ακαδφληνο 22 κέξεο Ννηίνπ Ακεξηθήο 11 κέξεο 272 4*, Ν/44 HB 4*, Σν πην νινθιεξσκέλν πξόγξακκα. πλνδεύεη ε Μαξία Καββαδία Σν πην πιήξεο πξόγξακκα κε εκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά. Δπίζθεςε κε γεύκα ζε θάξκα Γθανύηζνο & βξαδηλό Tango Show ζην Μπνπέλνο Άηξεο Α Φ Ρ Ι Κ Η

9 Κέλπα Μαζάη Μάξα Νατξφκπη (Ζ Μεγάιε Μεηαλάζηεπζε ησλ Εψσλ) 8 κέξεο Κεληξηθήο Αθξηθήο 20 κέξεο Σαλδαλίαο Εαλδηβάξε 12 κέξεο Νεζηψλ Ηλδηθνχ 22 κέξεο HB 4*, HB 3*, 4*, Κάζε Γεπηέξα Κάζε Γεπηέξα Κάζε Γεπηέξα FΒ 3*,4* Πηήζεηο Qatar/Egypt Air Γπλαηόηεηα επέθηαζεο γηα 3 λύρηεο ζηε Μνκπάζα Αγγιόθσλεο μελαγήζεηο Πιήξεο δηαηξνθή ζην ζαθάξη & εκηδηαηξνθή ζην ππόινηπν ηαμίδη Διάρηζηε ζπκκεηνρή 2 αηόκσλ Κακεξνύλ, Ηζεκεξηλή Γνπηλέα, Γθακπόλ, άν Σνκέ, Γεκνθξαηίεο ηνπ Κνλγθό, Αγθόια. Πιήξεο δηαηξνθή ζην αθάξη θαη εκηδηαηξνθή ζην ππόινηπν ηαμίδη Μαδαγαζθάξε, Ρεϋληόλ, Μαπξίθηνο, εϋρέιιεο Μπνηζνπάλα Νακίκπηα Μνδακβίθε Καηαξξάθηεο Βηθηψξηα 20 κέξεο 4*s Αξρεγόο απνζηνιήο ν Παλαγηψηεο Ζιηάδεο Οπγθάληα αθάξη Γνξίια Ρνπάληα Μπνπξνπληη 14 κέξεο Μαδαγαζθάξεο 11 κέξεο 3*, 4* *,4* Πιήξεο γύξνο ησλ 3 ρσξώλ θαη ζαθάξη Γθνξίια ζηα ζύλνξα Οπγθάληα-Ρνπάληα Αηζηνπίαο 14 κέξεο NEO Α Φ Ρ Ι Κ Η

10 Γχξνο Ν. Αθξηθήο αθάξη ζην Κξνχγθεξ Παξθ Καηαξξάθηεο Βηθηψξηα (Σζφκπε Μπνηζνπάλα) 4*, Σν Διιεληθό θαινθαίξη ζπκπίπηεη κε ην ρεηκώλα ζηε Ν. Αθξηθή. Καηά ζπλέπεηα ε δηαδξνκή ησλ θήπσλ δελ ελδείθλπηαη ιόγσ επνρήο άξα δελ ηε ζπκπεξηιακβάλνπκε Ω Κ Ε Α Ν Ι Α Απζηξαιία Νέα Εειαλδία Σαζκαλία 16 κέξεο Απζηξαιία Νέα Εειαλδία Σαζκαλία 22 κέξεο Γαιιηθή Πνιπλεζία Νεζί Πάζρα & Μαξθίδεο 21 κέξεο Βφξεηνο Δηξεληθφο Μηθξνλεζία Νεζηά Υαβάεο 24 κέξεο Μειαλεζία Παπνχα Νέα Γνπηλέα (Δηήζηεο Γηνξηέο ησλ Υάηιαληο) 20 κέξεο 284 4*, *, *, *, *, Α Ρ Κ Σ Ι Κ Η - Α Ν Σ Α Ρ Κ Σ Ι Κ Η

11 ηε Μαγεία ηεο Γπηηθήο Γξνηιαλδίαο 14 κέξεο Απνζηνιή ζην Βφξεην Πφιν κε ην Ππξελνθίλεην Παγνζξαπζηηθφ 50 Years of Victory Απνζηνιή: Πεξίπινπο ηεο πηηζβέξγεο 12 κέξεο Απνζηνιή ζην ζξπιηθφ Βνξεηναλαηνιηθφ Πέξαζκα (Θάιαζζα ηνπ Μπάξεληο, Βφξεην Αθξσηήξην, Υεξζφλεζνο Σζνχθηζη & Ννκ ηεο Αιάζθα) 31 κέξεο Κξνπαδηέξα ζηελ Αληαξθηηθή 15κέξεο Κξνπαδηέξα ζηελ Αληαξθηηθή, Νεζηά Φψθιαλη, Νφηηα Γεσξγία 22 κέξεο Απνζηνιή ζην Νφηην Πφιν ηα βήκαηα ηνπ θφη & ηνπ Ακνχληζελ 12 κέξεο FB 4*, Διαμονή ςε δίκλινη εξωτερική καμπίνα Περιλαμβάνει τισ περιοχζσ όντρε τομφιορδ, Νουοφκ, Ιλλουλιςάτ, ιςιμοφκ, Ιβιτουοφτ FB 4*, 30/ Διαμονή ςε δίκλινη εξωτερική καμπίνα FB 4*, 11, 18, ,12, Διαμονή ςε δίκλινη εξωτερική καμπίνα FB 4*, Διαμονή ςε δίκλινη εξωτερική καμπίνα FB 4*, FB 4*, FB 4*, Διαμονή ςε δίκλινη εξωτερική καμπίνα Αναχωρήςεισ: 29/10/2014, 05/01/2015 & 01/02/2015 Διαμονή ςε δίκλινη εξωτερική καμπίνα Αναχώρηςη: 10/02/2015 ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αναχώρηςη: 03/12/2014 υνοδεφει ο Μπάμπης Μπίζας

12 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ B/B = Πξσηλό, Ζ/Β = Ζκηδηαηξνθή (πξσηλό, γεύκα ή δείπλν), F/B = Πιήξε δηαηξνθή (πξσηλό, γεύκα, δείπλν). Όιεο νη ηηκέο είλαη θαηά άηνκν ζε Δπξώ θαη έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο ηηκέο ησλ αεξνπνξηθώλ λαύισλ. ε πεξίπησζε αύμεζεο ησλ αεξνπνξηθώλ λαύισλ, ε εηαηξία καο έρεη ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ. Οη θφξνη αεξνδξνκίσλ πεξηιακβάλνπλ ην πνζφ ησλ επίλαπισλ θαπζίκσλ θαη είλαη βαζηζκέλνη ζηηο ηζρύνπζεο ηηκέο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή από ηελ πιεπξά ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ ζηνλ επίλαπιν θαπζίκσλ ή ζηνπο θόξνπο επηθέξεη αλάινγε δηαθνξνπνίεζε (αύμεζε ή κείσζε) ηεο ηηκήο. Παξαθαιψ επηβεβαηψλεηε ηελ ηειηθή ηηκή θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο. Όιεο νη ηηκέο έρνπλ ππνινγηζζεί κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ηα 15 άηνκα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ωζηόζν, ηα ηαμίδηα εθηεινύληαη θαη κε ιηγόηεξα άηνκα κε αλάινγε επηβάξπλζε. Παηδηά έσο 12 εηώλ δηθαηνύληαη έθπησζε από ηνλ αεξνπνξηθό λαύιν θαη ελδερνκέλσο θαη από ην μελνδνρείν. ε λαπισκέλεο πηήζεηο (ηζάξηεξ), δελ πθίζηαληαη παηδηθέο εθπηώζεηο. Σξίθιηλα δελ πθίζηαληαη θαη δελ ζπληζηώληαη θαζώο νπζηαζηηθά είλαη δίθιηλα δσκάηηα κε πξόζζεηε θιίλε (ξάληδν, ληηβάλη). Ζ εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ησλ μελνδνρείσλ κε άιια αληίζηνηρεο ή αλώηεξεο θαηεγνξίαο ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή ππεξθάιπςεο δσκαηίσλ (overbooking) από ηελ πιεπξά ησλ μελνδνρείσλ. Γηα ηελ επηθύξσζε ηεο θξάηεζεο απαηηείηαη ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 30%. Δμόθιεζε πξηλ ηελ αλαρώξεζε. Πεξηιακβάλεηαη αζθάιεηα Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο ζύκθσλα κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα. Εεηήζηε από ηνπο ηαμηδησηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο εηαηξείαο καο λα ζαο ελεκεξώζνπλ γηα ηηο θαιύςεηο θαη ηηο ρξεώζεηο ηεο αηνκηθήο ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο. Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ αλαιπηηθνχ καο εληχπνπ θαζψο επηθχξσζε ηεο θξάηεζεο κε πξνθαηαβνιή ζεκαίλεη φηη ηνπο έρεηε απνδερζεί. 1ε Έθδνζε 05/06/2014

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό

Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Τα μελνδνρεία All Inclusive ζηνλ ειιεληθό ηνπξηζκό Δεθέκβξηνο 2014 Δξ. Άξεο Ίθθνο, ISHC Δπηζηεκνληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην ΣΔΤΔ Λεσθ. Ακαιίαο 34-105 58 Αζήλα www.insete.gr - info@insete.gr Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα