Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ, ε πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ 5* ζηελ Κξήηε. ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ Α.Μ.: 4094 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΔΘΖΡ ΠΗΣΟΤΛΖ ΚΡΖΣΖ

2 Πεξηερφκελα Μέξνο Α' Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα Δηζαγσγή 4 Κεθάιαην 1: Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 1.1. Ο θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα Ζ δνκή ελφο μελνδνρείνπ Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο 14 Κεθάιαην 2: Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο γηα ην μελνδνρεηαθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ 2.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην μελνδνρεηαθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ 22 Κεθάιαην 3: Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ, Total Quality Management) ζηα μελνδνρεία 3.1. χγρξνλεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζηα μελνδνρεία πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟΠ ζηα μελνδνρεία 29 Κεθάιαην 4: Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ 4.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Πξνυπνζέζεηο ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ρέζε κε ηε κάζεζε ελειίθσλ Δθηίκεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ Αλάιπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Ο ξφινο ηεο δηεχζπλζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ Ζ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζήο θαη αλάπηπμεο Ζ επηκφξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Μέζνδνη εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ζηειερψλ Μαζεηεία πξνζσπηθή θαζνδήγεζε (coaching) Καζνδήγεζε θεδεκνλία (mentoring) Δλαιιαγή ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο (job rotation) Μέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο Λφγνη απνηπρίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 57 Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο Κεθάιαην 1: Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία 1.1 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Σν δείγκα ηεο έξεπλαο Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 63 2

3 Κεθάιαην 2: Δπεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 5* νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κξήηε 2.1 Γεληθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ εξσηεκαηνινγίνπ Ολνκαζία ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Σχπνο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Γπλακηθφηεηα ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ Πνηά είλαη ε ηάζε ησλ εζφδσλ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία; Πνηά ε θαηεγνξία πνπ αλήθεη ε μελνδνρεηαθή κνλάδα φπνπ εξγάδεζηε; Πνηά είλαη ε ζέζε ζαο ζην μελνδνρείν φπνπ εξγάδεζηε; Εεηήκαηα εθαξκνγήο αξρψλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ε πνηφ βαζκφ ζεσξείηε φηη ην μελνδνρείν ζαο εθαξκφδεη ηηο αξρέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο; ε πνηφ ζεκαληηθφ βαζκφ ζεσξείηε φηη ε επέλδπζε ζηελ πνηφηεηα έρεη επεξξεάζεη ζεηηθά ηα αθφινπζα; ε πνηφ ζεκαληηθφ βαζκφ ζεσξείηε φηη ε επέλδπζε ζηελ πνηφηεηα έρεη επεξξεάζεη ζεηηθά ηα αθφινπζα ηκήκαηα; Αζθείηε κηα δηαρείξεζε παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ; Πνηά είλαη ηα ηξηα πην ζπρλά παξάπνλά ζαο; Πνηνχο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ελζαξχλεηε ηνπο πειάηεο ζαο γηα λα εθθξάζνπλ ηα παξαπνλά ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία; πκπεξάζκαηα 75 ρέδηα ρέδην 1. Οξγαλφγξακκα κηαο μελνδνρεηαθήο επηρεηξεζεο 12 ρέδην 2. Έλα κνληέιν Γ.Ο.Π. Γηα μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 28 ρέδην 3, Οη 3 ζηφρνη ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 37 ρέδην 4, Σν πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο κεηάθξαζεο 39 ρέδην 5, Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ 49 ρήκαηα ρήκα 1. Σχπνο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 66 ρήκα 2. Γπλακηθφηεηα μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 67 ρήκα 3. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά μελνδνρεηαθή κνλάδα 68 ρήκα 4. Βαζκφο εθαξκνγήο αξρψλ ΓΟΠ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 70 ρήκα 5. Βαζκφο επεξξεαζκνχ επηκέξνπο ηνκέσλ ιφγσ επέλδπζεο ζηελ πνηφηεηα 72 ρήκα 6. Βαζκφο επεξξεαζκνχ επηκέξνπο ηκεκάησλ ιφγσ επέλδπζεο ζηελ πνηφηεηα 73 Πίλαθεο Πίλαθαο 1: Σχπνη θαη ππνινγηζκφο κεηξήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεζκάησλ56 Πίλαθαο 2: Κφζηε εθπαίδεπζεο 57 Παξάξηεκα Δξσηεκαηνιφγην 77 Βηβιηνγξαθία 82 3

4 ΔΗΑΓΩΓΖ ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο πηζηεχεηαη (Crosby, 1984:57) φηη κπνξνχκε λα θζάζνπκε ζην αλαβαζκηζκέλν απνηέιεζκα αλ ζπλερψο πξνζπαζνχκε λα ην βειηηψζνπκε. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο πηνζεηήζεθε απφ επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα δηαξθή βειηίσζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή επίδνζε. Αλάκεζα ζηνπο αληαγσληζηηθνχο παξάγνληεο, κφλν ε πνηφηεηα είλαη ηθαλή λα αλνίμεη αγνξέο ζηε δηεζλνπνηεκέλε θνηλσλία (Lipovatz, 1998). Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ησλ ππεξεζηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, μεθηλάεη απφ ηελ αμηφπηζηε θαη αθξηβή κέηξεζε ηεο αληίιεςεο ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο απνθαιχπηνπλ ην χςνο ηεο επέλδπζεο πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξπζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο (Eccles G., Durand P., 1997:225). Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Ζ εθαξκνγή ελφο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ πξνηχπνπ πνηφηεηαο δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο. ην ζχγρξνλν θαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ βηψλνπλ νη θάζε είδνπο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο - θαη ηδίσο ηα μελνδνρεία, γηα ηα νπνία θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έξεπλά καο - είλαη αλαγθαίν λα παξαθνινπζνχλ θαη λα πξνζεγγίδνπλ νξηζκέλνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο. Σέηνηνη παξάγνληεο πνπ δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ επηηπρία ή απνηπρία κηαο επηρείξεζεο είλαη νη (Summers C.S., Donna, 2005): ηξαηεγηθνί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ε αγνξά, ην πξντφλ, ε ηερλνινγία, νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο. Οξγαλσηηθνί παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα: πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, κέζνδνη θαη πξαθηηθέο, ζηξαηεγηθέο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, πίζηε, θνπιηνχξα θαη κεηξήζεηο. Αλζξψπηλνη παξάγνληεο: επίπεδν κφξθσζεο, εθπαίδεπζε, εζσηεξηθέο ζρέζεηο πειάηε - πξνκεζεπηή, ππνθίλεζε, νκαδηθή εξγαζία, επηθνηλσλία. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν απηφ πνπ αλαθέξνπλ νη Αλαζηαζφπνπινο, Πετκαλίδεο θ.α (2002), φηη «εληφο ηεο εηαηξίαο ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηκήκαηα ή θαη άηνκα εθνδηάδνληαη πξντφληα κεηαμχ ηνπο θαη δξνπλ σο εζσηεξηθνί πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο. Όζνη γίλνληαη απνδέθηεο πξντφλησλ, ελψ ζηελ νπζία δελ είλαη πειάηεο κε ηελ απφιπηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, παξνπζηάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη κε απηφ ην ξφιν». Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ηηο επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, αληαγσληζηηθνί, ηερλνινγίαο. 4

5 ΜΔΡΟ Α' ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 1.1. Ο θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ Σα μελνδνρεία δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Μέρξη ελφο βαζκνχ ε ζεκαζία ηνπο είλαη απηνλφεηε, δεδνκέλνπ φηη αλ δελ ππάξρνπλ μελνδνρεία, ηφηε δελ είλαη δπλαηή ε εκπνξία ηεο θηινμελίαο. Σα μελνδνρεία φκσο δελ εμππεξεηνχλ κφλν ηνπξίζηεο. Δμππεξεηνχλ επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο, ζηξαηηψηεο θ.ι.π.(λαινχκεο, Ρνχπαο,1998: 213). Σα μελνδνρεία πσινχλ ππεξεζίεο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. πρλά πξνζθέξνπλ ηηο αίζνπζέο ηνπο γηα πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο, φπσο εθζέζεηο δσγξαθηθήο, γιππηηθήο ή θσηνγξαθίαο, ζπλέδξηα, θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο θαη θαη επέθηαζε ζπκβάιινπλ ζηελ πνιηηηζηηθή θίλεζε. Σα μελνδνρεία απνηεινχλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν ηνπξηζκφο εθπνιηηίδεη ηνλ άλζξσπν, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ. Απνηεινχλ ρψξνπο ζπλάληεζεο δηάθνξσλ ιαψλ, αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηδεψλ θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα πνιηηηζηηθή δηεχξπλζε. Σα μελνδνρεία επίζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο θαη ζηελ αχμεζε πφξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, ηα μελνδνρεία δηαδξακαηίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε νιφθιεξν ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (Εαραξάηνο, 1984). χκθσλα κε ην.δ.σ.δ. (2003), απφ ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζην ηνπξηζηηθφ θιάδν κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζηελ Διιάδα, νη εξγαδφκελνη ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ππνινγίδεηαη φηη θηάλνπλ ηηο ην 21% δειαδή ηεο ηνπξηζηηθήο απαζρφιεζεο. Δθηφο απφ ηελ απαζρφιεζε, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ μελνδνρεηαθψλ 5

6 επηρεηξήζεσλ ζην ζπλνιηθφ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο, αιιά θαη ζην ηζνδχγην ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, σο πνζνζηφ ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα Οη επηρεηξήζεηο ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαζψο απηέο παξάγνπλ έλα ζεµαληηθφ µέξνο ησλ ππεξεζηψλ. Έλα μελνδνρεηαθφ θαηάιπµα (ή μελνδνρείν) µπνξεί λα έρεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο µνξθέο (Υαηδεληθνιάνπ 1999) : 1) Ξελνδνρείν θιαζηθνχ ηχπνπ. Πεξηιαµβάλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξαµνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πειαηψλ, ππλνδσµάηηα ηνπιάρηζηνλ δέθα- απιά ή µε μερσξηζηά ινπηξά θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Καηαηάζζεηαη ζε έμη ηάμεηο : Πνιπηειείαο, Α, Β, Γ, θαη Δ. 2) Ξελνδνρείν ηχπνπ µνηέι. Απηφ βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ, εθηφο νηθηζµψλ πάλσ ζε νδηθέο αξηεξίεο µεγάιεο θπθινθνξίαο µε θχξην ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε φζσλ δηαθηλνχληαη µε ην απηνθίλεην. Καηαηάζζεηαη ζηηο ηάμεηο Α θαη Β 3) Ξελνδνρείν ηχπνπ επηπισµέλσλ δηαµεξηζµάησλ. Απηφο ν ηχπνο μελνδνρείνπ δηαζέηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη παξαµνλήο πειαηψλ θαζψο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Απνηειείηαη απφ δηαµεξίζµαηα ελφο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ρψξσλ µε πιήξεο ινπηξφ θαη µηθξφ µαγεηξείν. Καηαηάζζεηαη ζηηο ηάμεηο Α, Β, Γ θαη. 4) Ξελνδνρείν θιαζηθνχ ηχπνπ θαη ηχπνπ επηπισµέλσλ δηαµεξηζµάησλ. ηαζέηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξαµνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πειαηψλ, θαηαζηήµαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, θαηαζηήµαηα γηα ηνπο πειάηεο, βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο δηαλπθηέξεπζεο ζε δσµάηηα µε ινπηξφ ή δηαµεξίζµαηα ελφο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ θπξίσλ ρψξσλ µε πιήξεο ινπηξφ θαη µηθξφ µαγεηξείν. Σν μελνδνρείν απηφ δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξν ησλ 300 θιηλψλ. Καηαηάζζεηαη ζηελ Α ηάμε. 6

7 Σν ππ αξηζµφ 43/2002 Πξνεδξηθφ ηάηαγµα θαζηεξψλεη ηελ θαηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπµάησλ ζε θαηεγνξίεο µε ην ζχζηεµα αζηέξσλ θαη αλαπηχζζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο (Σνπξηζµφο θαη Οηθνλνµία Σ. 274). Με ην ηάηαγµα απηφ γίλεηαη µία πξνζπάζεηα λα πηνζεηεζεί µία δηεζλψο αλαγλσξίζηµε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ μελνδνρείσλ πξνθεηµέλνπ λα δνζεί έµθαζε ηφζν ζηελ πνηφηεηα ηεο ππνδνµήο φζν θαη ζηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο. Έηζη βάζεη ηνπ λένπ ζπζηήµαηνο ηα μελνδνρεία ζα θαηαηάζζνληαη ζε αζηέξηα (5*****, 4****, 3***, 2**, 1*) αληί ηεο παιαηάο θαηάηαμεο ζε ηάμεηο (Πνιπηειείαο, Α, Β, Γ, θαη Δ). Αλαθνξηθά µε ην ελεξγφ μελνδνρεηαθφ δπλαµηθφ ηεο Διιάδαο γηα ην 2002 απηφ απνηειείηαη απφ μελνδνρεηαθέο µνλάδεο (Σνπξηζµφο θαη Οηθνλνµία Σ. 292). Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνµή ησλ μελνδνρείσλ αλά πεξηθέξεηα είλαη ε εμήο : Νφηην Αηγαίν 21%, Κξήηε 16%, Κεληξηθή Μαθεδνλία 12%, Νεζηά Ηνλίνπ 9%, Αηηηθή 8%, Θεζζαιία 6%, Πεινπφλλεζνο 6%, ηεξεά Διιάδα 6%, Βφξεην Αηγαίν 5%, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 4%,. Διιάδα 3%, Ήπεηξνο 3%,. Μαθεδνλία 1% (Ξ.Δ.Δ. 2002) Οξηζµέλα ζπµπεξάζµαηα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη ν Παπαλίθνο (2004) γηα ηα ειιεληθά μελνδνρεία θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ είλαη ηα παξαθάησ: Οη ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Μία επηρείξεζε ζεσξείηαη νηθνγελεηαθή φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα µέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο εξγάδνληαη ζην ίδην μελνδνρείν. Μάιηζηα ην 1998 ην 97% ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ απαζρνινχζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα νηθνγελεηαθφ µέινο ελψ θαηά µέζν φξν απαζρνινχληαη 2,74 µέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Σα νηθνγελεηαθά μελνδνρεία (1-10 αξηζµφ δσµαηίσλ) απνηεινχλ ην 43% ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλαµηθνχ ηεο ρψξαο, ηα µηθξά (21-50 αξηζµφ δσµαηίσλ) ην 37%, ηα µεζαία ( αξηζµφ δσµαηίσλ) ην 13% θαη ηα µεγάια (101 θαη πάλσ ) ην 7%. - Απφ ην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ ηεο ρψξαο ην 69% είλαη μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, ην 21% επηπισµέλα δηαµεξίζµαηα, ην 4% µπαλγθαιφνπ, ην 3% παξαδνζηαθά θαηαιχµαηα θαη ην 3% θάµπηλγθ. Όζνλ αθνξά ηελ λνµηθή µνξθή ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ ην 48% απηψλ έρνπλ αηνµηθή µνξθή, ην 38,1 % απηψλ αλήθνπλ ζε αλψλπµεο εηαηξείεο, ην 9,7% απηψλ ζε νµφξξπζµεο εηαηξείεο θαη ην 2,7% απηψλ ζε Δηαηξεία Πεξηνξηζµέλεο Δπζχλεο ελψ άιιε µνξθή έρνπλ ην 1,5% απηψλ. 7

8 Καηά µέζν φξν απαζρνινχληαη ζηα ειιεληθά μελνδνρεία 7,29 εξγαδφµελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 0,88 εξγαδφµελνη µεξηθήο απαζρφιεζεο. Οη εξγαδφµελνη ζηα ειιεληθά μελνδνρεία θαιχπηνπλ έλα µεγάιν θάζµα επαγγειµάησλ. Ζ δηάξζξσζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο αλά μελνδνρεηαθφ επάγγειµα δείρλεη φηη νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ζηα ειιεληθά μελνδνρεία ηηο θαηψηεξεο ζέζεηο απφ µηζζνινγηθήο πιεπξάο αιιά θαη γνήηξνπ. Έηζη θαηέρνπλ µφλν ην 11% ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ελψ ην 97% απφ απηέο θαζαξίδνπλ δσµάηηα θαη ην 46% απφ απηέο απαζρνινχληαη ζηελ Κνπδίλα H Γνκή ελφο Ξελνδνρείνπ Απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο παξαγσγηθέο κνλάδεο, δηαθφξσλ λνκηθψλ κνξθψλ (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θιπ), ζηηο νπνίεο, έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή μελνδνρεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Ζγνπκελάθεο Ν., 1991). Με βάζε ηελ παξαπάλσ εξκελεία, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη θάζε άιιε επηρείξεζε, έρεη βαζηθφ ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηδησθφκελνπ θέξδνπο, ην νπνίν θαη επηηπγράλεηαη κε ην δηαξθή ζπληνληζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Οη απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα πάξεη ε Γηνίθεζε ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηα μελνδνρεηαθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξαρζνχλ, ηηο πνζφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα παξαρζνχλ, ηελ πνηφηεηα ηνπο, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη ηελ ηηκή ζηελ νπνία ζα δηαηεζνχλ. Μηα βαζηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιάβεη, ε Γηνίθεζε κίαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, αθνξά ηε δνκή ηεο Οξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε Λεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Μία ηππηθή νξγαλσηηθή δνκή, δίλεηαη κέζα απφ θάπνην νξγαλφγξακκα ηνπ μελνδνρείνπ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ιεηηνπξγίαο, ηα δηνηθεηηθά επίπεδα θαη νη επηθνηλσληαθνί δεζκνί. Μηαο θαη δελ είλαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ε αλάιπζε ηεο Οξγάλσζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζα αξθεζηνχκε ζηελ απιή αλαθνξά ησλ ηκεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία ηππηθή, κεζαίνπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθή κνλάδα. πλνπηηθά µία μελνδνρεηαθή µνλάδα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηµήµαηα (Υπηήξεο 1996, Παπαλίθνο 2004): 8

9 ηεχζπλζεο : Απνηειείηαη απφ ην ηεπζπληή, ηνλ Τπνδηεπζπληή θαη ηηο γξαµµαηείεο ηνπο. Σν Σµήµα απηφ παίξλεη ηηο ζεµαληηθφηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά µε ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο µνλάδαο. Καζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ πξνγξαµµαηηζµφ δξάζεο ηεο µνλάδαο. Δπηιέγεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε ζρεηηθά µε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ειέγρεη ηα εηήζηα απνηειέζµαηα. Έξρεηαη αθφµα ζε επαθή µε ηνπο ζεµαληηθφηεξνπο ζπλεξγάηεο θαη θνξείο θαη επνπηεχεη ηα ζέµαηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ. Σµήµα ηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ πλαµηθνχ: Σν Σµήµα απηφ αλαπηχζζεη ηελ πνιηηηθή γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ µέζα ζηελ μελνδνρεηαθή µνλάδα ελψ ζπλεξγάδεηαη µε ηνπο ππεχζπλνπο φισλ ησλ Σµεµάησλ γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο. Μεηαμχ ησλ επζπλψλ ηνπ είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή ησλ πην ηθαλψλ ππαιιήισλ, ε εθπαίδεπζή ηνπο, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο, ε αλάπηπμε ζπζηεµάησλ αληαµνηβψλ θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ρψξν. Σµήµα Οηθνλνµηθφ - Λνγηζηήξην : Σν ηµήµα απηφ αζρνιείηαη µε ηα ζέµαηα ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ηεο µηζζνδνζίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Όιεο νη ηαµεηαθέο θαηαζηάζεηο (εηζπξάμεηο-πιεξσµέο) ζηέιλνληαη ζην Λνγηζηήξην πξνθεηµέλνπ λα παξαθνινπζεζνχλ νη εηζπξάμεηο (πξνθαηαβνιέο, εμνθιήζεηο θ.η.ι.) απφ ηελ δηάζεζε ησλ δσµαηίσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ ηεο μελνδνρεηαθήο µνλάδαο αιιά θαη νη πιεξσµέο ζηνπο πξνµεζεπηέο. Σέινο εηνηµάδεη ηνπο πξνυπνινγηζµνχο. Σµήµα εµνζίσλ ρέζεσλ : Σν Σµήµα απηφ είλαη ζε ζπλερή επαθή µε φια ηα ηµήµαηα ηνπ μελνδνρείνπ. Δμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ελψ παξάιιεια νξγαλψλεη θαη επηβιέπεη θάζε εθδήισζε. Αζρνιείηαη αθφµε µε ηελ πξνβνιή ηνπ μελνδνρείνπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν. Σµήµα Πσιήζεσλ : θνπφο ηνπ ηµήµαηνο απηνχ είλαη ε ελνηθίαζε φισλ ησλ δσµαηίσλ ηεο μελνδνρεηαθήο µνλάδαο. Φξνληίδεη αθφµα γηα ηελ θαιχηεξε εθµεηάιιεπζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ δηαζέηεη ε μελνδνρεηαθή µνλάδα. Σµήµα σµαηίσλ θαη Τπνδνρήο Πειαηψλ : Οη εξγαδφµελνη ζην ηµήµα ππνδνρήο μελνδνρείνπ πξαγµαηνπνηνχλ ηηο θξαηήζεηο δσµαηίσλ ελψ θξνληίδνπλ γηα ηηο αθίμεηοαλαρσξήζεηο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Δλεµεξψλνπλ αθφµε ηνπο πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ μελνδνρείνπ. Δπηπιένλ είλαη 9

10 ππεχζπλνη γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δσµαηίσλ, γηα ηελ είζπξαμε ησλ ινγαξηαζµψλ ελψ θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ θαιή δηαρείξηζε ησλ δσµαηίσλ. Σµήµα Δπηζηηηζηηθψλ Σµεµάησλ (Σξνθίµσλ θαη Πνηψλ): Σν Σµήµα απηφ έρεη σο αξµνδηφηεηα ηελ αγνξά, ηελ πξνεηνηµαζία, ηελ παξαζθεπή θαη ην ζεξβίξηζµα ησλ θαγεηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά νη ππάιιεινη ππνδέρνληαη ζηνπο πειάηεο, ηνπο ελεµεξψλνπλ ζρεηηθά µε ηα γεχµαηα θαη πνηά, παίξλνπλ ηηο παξαγγειίεο ηηο νπνίεο µεηαβηβάδνπλ ζηελ θνπδίλα θαη θαηφπηλ ζεξβίξνπλ ηα θαγεηά. Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Σµήµαηνο δηαθξίλεηαη γηα ηελ επγέλεηα θαη ηελ πεξηπνηεηηθφηεηά ηνπ. Σέινο θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ζθεπψλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη αιιά θαη ησλ θαγεηψλ θαη πνηψλ πνπ ζεξβίξνληαη. Σµήµα πληήξεζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ : Σν Σµήµα απηφ θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ µεραλεµάησλ ηεο μελνδνρεηαθήο µνλάδαο. Παξαθάησ αθνινπζεί νξγαλφγξακκα μελνδνρείνπ πνιπηειείαο 10

11 ρέδην 1. Οξγαλόγξακκα κηαο μελνδνρεηαθήο επηρεηξεζεο Πεγή: Υπηήξεο, 1996: 44 Ζ παξαπάλσ ηκεκαηνπνίεζε ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο, κπνξεί λα πάξεη κία πην εθηεηακέλε ή αληίζεηα, κία πην ζπκππθλσκέλε κνξθή, αλάινγα ηνλ αξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία νη εξγαζηαθνί ηίηινη θαη νη ππεπζπλφηεηεο πνηθίινπλ θαη κπνξεί είηε λα ζπλδπαζηνχλ, είηε λα εμαιεηθζνχλ, αλάινγα ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο (Rutherford, 1999). Ο σηεξηάδεο (2000), αλαθέξεη φηη µία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πξηλ ιεηηνπξγήζεη ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε νξηζµέλνπο ηνµείο φπσο ε επηρεηξεµαηηθή ηδέα, ην πξντφλ, ην αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο εμππεξέηεζεο, ηα ζπζηήµαηα ειέγρνπ, ε πνηφηεηα θαη ην αλζξψπηλν δπλαµηθφ. Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ, απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ μελνδνρείνπ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο (Rutherford, 1999): 11

12 ηηο Λεηηνπξγίεο Γξακκήο, πνπ αθνξνχλ ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ηαθηηθή ή εκηηαθηηθή επαθή κε ηνπο πειάηεο (Τπνδνρή, Δζηηαηφξην θιπ), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζε απηά είλαη νη θπξηφηεξνη πξσηαγσληζηέο ζηελ αιπζίδα παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ, θαη ηηο Λεηηνπξγίεο Πξνζσπηθνχ, πνπ αθνξνχλ παξαζθεληαθέο εξγαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ππαιιήινπο γξακκήο (πληήξεζε, Κνπδίλα θιπ), θαη πνπ ε επαθή κε ηνπο πειάηεο είλαη ειάρηζηε ή κεδεληθή. Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη ε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δηακνλήο. Ο ιφγνο πνπ πξνρσξήζακε ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο κίαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, είλαη γηα λα θάλνπκε εκθαλή ηφζν ηελ πνιππινθφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο, φζν θαη ηελ αλάγθε γηα ηθαλφ θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί νξζνινγηθά, ψζηε λα ιεηηνπξγεί αξκνληθά θαη ζπληνληζκέλα. Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε, θαη έρεη ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη φηη ε Οξγάλσζε απνηειεί κία δηαδηθαζία πνιιαπιψλ βεκάησλ, ζηελ νπνία (Dale, 1967): Καηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο Πξνζθέξεηαη θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζε κηθξέο νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ είηε απφ έλα άηνκν, είηε απφ κία νκάδα αηφκσλ πλδπάδεηαη ε εξγαζία ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο θαηά έλα ηξφπν ινγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ Καζνξίδεηαη έλαο κεραληζκφο ζπληνληζκνχ ηεο εξγαζίαο ησλ κειψλ ζε έλα ελνπνηεκέλν θαη αξκνληθφ ζχλνιν Καζνξίδεηαη έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ην πφζν θαιά επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. 12

13 1.4. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο Οη μελνδνρεηαθέο επηρείξεζεο απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν επηρεηξήζεηο παξνρήο θηινμελίαο, κε βαζηθφ πξνζθεξφκελν πξντφλ ην θαηάιπκα. Ζ δηακνλή, φκσο, είλαη έλα κφλν θνκκάηη ηνπ ζπλνιηθνχ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην ηειηθφ μελνδνρεηαθφ πξντφλ, σο ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη απφ ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ, θαη ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο. Σα παξαπάλσ αγαζά θαη ππεξεζίεο, κπνξνχκε λα ηα νκαδνπνηήζνπκε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Παξνρή Γηακνλήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελνηθίαζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ (Γσκάηηα, Αίζνπζεο Δθδειψζεσλ θιπ), Παξνρή Γηαηξνθήο, πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο θαγεηψλ θαη πνηψλ (Δπηζηηηζηηθά ηκήκαηα, Κνπδίλα, Δζηηαηφξηα, Μπαξ, Catering, Banquet, Room Service, θιπ), θαη Παξνρή Τπεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δηεπθνιχλζεηο, ηηο εμππεξεηήζεηο θαη ηηο ελ γέλεη ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξερφκελεο δηακνλήο θαη ηε δηαηξνθήο (Πιπληήξην, Σειέθσλν, πλάιιαγκα, πνξ, Φπραγσγία, Μίλη Μπαξ θιπ). Μία πην επξεία έλλνηα ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, είλαη απηή πνπ ζεσξεί ην μελνδνρείν σο έλα ζπλνιηθά εκπνξεχζηκν πξντφλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πέληε ζηνηρεία (σηεξηάδεο, 2000), ηα νπνία ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ελφο εληαίνπ ζπλφινπ, δειαδή κία ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή ηδέα (Jones and Lockwood, 1989). Σελ πεξηνρή θαη ζέζε εγθαηάζηαζεο Σηο εγθαηαζηάζεηο (δσκάηηα, εζηηαηφξηα, ρψξνη αλαςπρήο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη θιπ) Σελ παξνρή ππεξεζηψλ (είδνο, πνηφηεηα, πνηθηιία θιπ) Σελ εηθφλα (image) ηεο επηρείξεζεο 13

14 Σελ ηηκή, ε νπνία εθθξάδεη ηελ αμία πνπ δίδεηαη γηα αληάιιαγκα γηα ηα ηέζζεξα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη πειάηεο. Πάλησο απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη ην ηειηθφ μελνδνρεηαθφ πξντφλ απνηειεί έλα κείγκα επηκέξνπο πιηθψλ (αγαζά) θαη άπισλ (ππεξεζίεο) μελνδνρεηαθψλ πξντφλησλ, ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. Ο ζπλδπαζκφο πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θχζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, φπσο θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην ηειηθφ μελνδνρεηαθφ πξντφλ, είλαη εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, νη νπνίεο είλαη (Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd, Wanhill, 1998 θαη Middleton, 2001): 1. Άπιε θχζε (Intangibility), πνπ ζεκαίλεη φηη μελνδνρεηαθφ πξντφλ, δελ κπνξεί εχθνια λα εθηηκεζεί ή λα παξνπζηαζηεί πξηλ απφ ηελ απφθηεζε θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ, π.ρ. φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κία θξάηεζε ζε έλα μελνδνρείν, ν πειάηεο αγνξάδεη ζηελ νπζία ηελ ππφζρεζε γηα άλεηε θαη θαιή δηακνλή. Σαπηφρξνλα, θαζίζηαηαη ζρεδφλ αδχλαηνο, ν ππνινγηζκφο ελφο αξηζκεηηθά κεηξήζηκνπ απνηειέζκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο, αθνχ αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, γηα ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο. 2. Φζαξηφηεηα {Perishability) θαη ζχληνκε απαμίσζε. Γειαδή, ε θαζνξηζκέλε πνζφηεηα ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, ζε ρξφλν θαη ηφπν (fixed in time and space), θάλεη αδχλαηε ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπ, π.ρ. έλα άδεην δσκάηην ελφο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο δελ κπνξνχκε λα ην απνζεθεχζνπκε γηα κειινληηθή ρξήζε αιιά νχηε θαη λα ην κεηαθηλήζνπκε ψζηε λα ην δηαζέζνπκε ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν Αδηαηξεηφηεηα (Inseparability), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο. Γειαδή, ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, απαηηεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηνπ παξαγσγνχ (ππάιιεινο) αιιά θαη ηνπ θαηαλαισηή (πειάηεο). Δπηπιένλ, ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ίδην ρψξν, π.ρ. ζην εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ, ην θαγεηφ πνπ έρεη παξαγγείιεη έλαο πειάηεο ζα παξαρζεί θαη ζα ζεξβηξηζηεί ηελ ίδηα ζηηγκή, ζηνλ ίδην ρψξν θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ππάξρεη άκεζε επαθή θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζεξβηηφξνπ θαη ηνπ πειάηε. 14

15 Πέξα απφ ηα παξαπάλσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζε φια ηα πξντφληα πνπ αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί θαη άιια, ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηα μελνδνρεηαθά πξντφληα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη (Mullins, 1992, Middleton, 2001, σηεξηάδεο, 2000 θαη Βειηζζαξίνπ et al, 2000): ηαζεξή δπλακηθφηεηα, δειαδή κία μελνδνρεηαθή κνλάδα δελ κπνξεί λα απμήζεη, βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα, ησλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ ηεο γηα λα θαιχςεη κηα απμεκέλε δήηεζε. Δπνρηθφηεηα θαη αζηαζήο δήηεζε, π.ρ. ε δήηεζε γηα μελνδνρεηαθά πξντφληα εκθαλίδεηαη απμεκέλε ζηελ Διιάδα θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο κε απνθνξχθσκα ηνλ Αχγνπζην, ελψ παξάιιεια ε παγθφζκηα ηνπξηζηηθή δήηεζε είλαη επαίζζεηε ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο (πφιεκνη, θαηαζηξνθέο θιπ). Έληαζεο εξγαζίαο, π.ρ. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ζε έλα μελνδνρείν απνηειεί ην εξγαηηθφ θφζηνο, ην νπνίν ζηελ Διιάδα άγγίδε, ζχκθσλα κε κειέηεο, ην 43,2% γηα ην χκθσλα κε λεφηεξεο έξεπλεο ην πνζνζηφ απηφ βαίλεη απμαλφκελν, αληηθαηνπηξίδνληαο πέξα ησλ άιισλ θαη κία ηάζε γηα πξνζθνξά πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ απφ έκπεηξν, θαηαξηηζκέλν θαη «πνηνηηθά» αλψηεξν πξνζσπηθφ. Μηθξνκεζαίν κέγεζνο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν δελ ηνπο πξνζζέηεη θάπνην δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα, πνπ ζα είραλ ζε πεξίπησζε νηθνλνκίαο θιίκαθαο. Τςειά ζηαζεξά έμνδα, ηα νπνία αθνξνχλ ην θφζηνο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζπληήξεζε, ηα ελνίθηα, ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο αζθάιεηεο, ηνπο κηζζνχο, ηα δηνηθεηηθά έμνδα θιπ. Αιιειεμάξηεζε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, π.ρ. ε δηακνλή ζε έλα μελνδνρείν δελ αθνξά κφλν ην δσκάηην αιιά θαη επηπιένλ ππεξεζίεο ηηο νπνίεο δελ έρεη άκεζα δεηήζεη ν πειάηεο αιιά ηηο απνιακβάλεη (θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, αζθάιεηα θιπ). Παξάιιεια, γηα ηελ παξνρή ηνπ ηειηθνχ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ην έλα κε ην άιιν. 15

16 Πνηνηηθή δηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαηάξηηζεο, εμεηδίθεπζεο, εκπεηξίαο θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πξνζπκία θάζε εξγαδνκέλνπ. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδεη ν ηνπξίζηαο απφ ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ εμαξηάηαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηα βηψκαηα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ. 16

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 2.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Ζ πνηφηεηα ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη δε ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, κε ηα νπνία θαη ζα αζρνιεζνχκε, ζίγνπξα ζηηο βαζηθέο ηεο αξρέο, φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη παγησζεί απφ δηεζλείο, επξσπατθνχο θαη εζληθνχο θνξείο πξνηππνπνίεζεο, δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ άιινπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ ή κεηαπνίεζεο. Δληνχηνηο, θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηνλ ηνπξηζκφ ελ ζπλφισ φζν θαη ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο εηδηθφηεξα, πξέπεη λα νδεγνχλ ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, αιιά θαη ηα αλψηαηα θαη αλψηεξα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο. ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ζπγθεθξηκέλα (Βειηζζαξίνπ Δ., Καξαρνληδίηεο Γ., Κνκλελάθεο Μ., 2000): 1. Ζ πξψηε ηδηαηηεξφηεηα πεγάδεη απφ ην απφ ην ίδην ην πξντφλ, θαζφηη δελ ππάξρεη εληαίν θαη απηνχζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, αιιά πξφθεηηαη γηα ζπλδπαζκφ απφ επηκέξνπο ππεξεζίεο θαη αγαζά, φπσο είλαη ε κεηαθνξά (αεξνπνξηθέο, λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, ελνηθίαζεο νρεκάησλ, θιπ), ε δηακνλή` (μελνδνρεία, επηπισκέλα δηακεξίζκαηα, επαχιεηο, θάκπηλγθ, θιπ), ε εζηίαζε (μελνδνρεία all inclusive, εζηηαηφξηα θαη ηαβέξλεο ζηνλ ηφπν δηακνλήο, θιπ), ε μελάγεζε, ε δηαζθέδαζε, θιπ. Ο ηνπξίζηαο αληηιακβάλεηαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ έιαβε φρη κνλνδηάζηαηα, δειαδή αλ έιαβε ή φρη πνηνηηθέο ππεξεζίεο εληφο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ δηακέλεη, αιιά πνιπδηάζηαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα αλεπαξθή κεηαθνξηθά κέζα ζηνλ ηφπν δηαθνπψλ, νη βξψκηθεο παξαιίεο, ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ, θ.α., αμηνινγνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη είλαη θαζνξηζηηθά γηα ην αλ ν ηνπξίζηαο ζα επαλαιάβεη ηελ επίζθεςή ηνπ ζηνλ ίδην ηφπν ή αθφκα ζε άιιν ηφπν ζηελ ίδηα ρψξα. Αξθεί έλα κε ηθαλνπνηεηηθφ ζηνηρείν απφ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ γηα λα δεκηνπξγεζεί αξλεηηθή αληίιεςε γηα ην 17

18 ζχλνιφ ηνπ. Γίλεηαη πξνθαλέο φηη ζηνλ ηνπξηζκφ θάζε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε, κεηαμχ άιισλ ζηελ θαζεηνπνίεζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη tour operators ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ή ζην κάλαηδκελη εηαηξηψλ charter, αιπζίδσλ γξαθείσλ ηαμηδίσλ ή θαη μελνδνρείσλ, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ππεξεζηψλ, φζνλ αθνξά ηε ζπλέπεηα, ηελ αθξίβεηα, ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, θνθ. Δπεηδή, φκσο, είλαη αδχλαην έλαο φκηινο επηρεηξήζεσλ λα δηθηπσζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, είλαη απαξαίηεην ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ λα ππάξρεη ζχκπξαμε δπλάκεσλ θαη θηινζνθίαο, ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ παξαγφλησλ θαη ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. 2. Οη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο άιισζηε θαη φιεο νη ππεξεζίεο, έρνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ άπινπ, κε ρεηξνπηαζηνχ αγαζνχ. Καηά ηελ αγνξά ινηπφλ ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. αγνξά ελφο παθέηνπ ηαμηδηνχ), ν θαηαλαισηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηη αθξηβψο αγνξάδεη. Απιά έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, θαηαιφγνπο, CDs, θαη άιιεο δηαθεκηζηηθέο κεζφδνπο πξνβνιείο λα δεκηνπξγήζεη ζην κπαιφ ηνπ κία εηθφλα γηα ην ηη πεξίπνπ αγνξάδεη. Πνιιέο θνξέο, φκσο, ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη νη tour operators ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνσζήζνπλ θαη λα πνπιήζνπλ ην πξντφλ θάλνπλ ηα θπιιάδηα κε ηνλ ηφπν δηαθνπψλ θαη ηα θαηαιχκαηα πην ειθπζηηθά απιά απνθξχπηνληαο θάπνηα πηζαλά ειαηηψκαηα ηνπο, φπσο π.ρ. γηα λα απνθξχςνπλ ηελ κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ πην θνληηλή παξαιία, ζεκεηψλνπλ φηη βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν θαη αλαθέξνπλ φηη ζηα 100κ. βξίζθνληαη θηλεκαηνγξάθνο, εηαηξίεο ελνηθίαζεο νρεκάησλ, mini market, θιπ Ο θαηαλαισηήο ινηπφλ κε ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο αγνξάδεη κία ηδέα ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν δηαθνπψλ, ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνχλ, θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πεξάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ, ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζεη ή λα δεη θαηά ηελ αγνξά ην πξντφλ. 3. Έλα ηνπξηζηηθφ παθέην all inclusive, γηα ηνλ ίδην πξννξηζκφ, ζηελ ίδηα ηηκή, ζην ίδην θαηάιπκα θαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ζα ην αγνξάζνπλ αξθεηνί ηνπξίζηεο - θαηαλαισηέο απφ έλαλ tour operator. Σν πσο ζα αληηιεθζεί φκσο ν θάζε 18

19 ηνπξίζηαο ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ είλαη θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη θπζηθά απφ ηε δηάζεζή ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Ζ επραξίζηεζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ςπρνινγηθά ζηνλ ηνπξίζηα εμαξηάηαη θαηά ηνλ Grojean θπξίσο απφ ηξεηο παξάγνληεο: ηε ρξνληθή επνρή, ηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηνπξίζηα. ε απηνχο ηνπο παξάγνληεο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη δηάθνξνη εμσηεξηθνί (απξφβιεπηνη) παξάγνληεο, δειαδή ηπραία γεγνλφηα, θαζψο θαη ηα βηψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ εμέιημε ησλ δηαθνπψλ. 4. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη φηη απηφ δελ κεηαθέξεηαη, αιιά ν ίδηνο ν πειάηεο γηα λα ην θαηαλαιψζεη, ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ ηφπν δηαθνπψλ. Ζ κεηαθνξά ηνπ πειάηε απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ βάδεη πεξηνξηζκνχο αιιά δεκηνπξγεί θαη επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο. Οη πεξηνξηζκνί πξνζδηνξίδνληαη απφ ην ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν, ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο (αεξνδξφκην, ιηκέλεο, νδηθφ δίθηπν), ηηο ζπλδέζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Δίλαη δπλαηφ δειαδή λα ππάξρεη έλα ηνπξηζηηθφ κέξνο κνλαδηθήο θχζεο θαη θάιινπο, ην νπνίν, φκσο, γηα λα ην πξνζεγγίζνπλ νη ηνπξίζηεο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ 3-4 κεηαθνξηθά κέζα. Οη επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε εμαζθάιηζε άλεηεο κεηαθνξάο, αζθάιεηαο θαηά ηε κεηαθίλεζε, εμππεξέηεζεο θαη παξνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, αθξίβεηα θαηά ηελ ηήξεζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, θιπ. 5. ηηο πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ε παξαγσγή (παξνρή) ηνπο ηαπηίδεηαη ρξνληθά κε ηελ θαηαλάισζε (ιήςε), κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξηλ απηέο ιεθζνχλ απφ ηνλ πειάηε. Αληίζεηα ηα πιηθά αγαζά επηδέρνληαη έιεγρν θαη δηνξζψζεηο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ ηελ πψιεζε. 6. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν (επνρή). Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, πνπ εκθαλίδεη έληνλε επνρηθφηεηα, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο πφξνπο ηνπο θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δθηφο απφ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ζην 19

20 νπνίν βξίζθεηαη. 7. Υαξαθηεξηζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, ζε αληίζεζε κε ηα πιηθά αγαζά, ηα νπνία κπνξνχλ λα κέλνπλ θαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα αδηάζεηα. Γηα παξάδεηγκα ζε κία πηήζε αεξνπιάλνπ απφ ην Λνλδίλν ζηελ Αζήλα, εάλ ππάξρνπλ θελά θαζίζκαηα απηά ζεσξνχληαη δηαθπγφληα έζνδα, φπσο επίζεο θαη ηα θελά ηξαπέδηα κίαο εκέξαο γηα θάπνην εζηηαηφξην. 8. Ζ αλειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ζ πξνζθνξά ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ δελ είλαη απεξηφξηζηε, αιιά πεξηνξίδεηαη ρξνληθά θαη ρσξηθά απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε πξνζθνξά ησλ θξεβαηηψλ, νη δπλαηφηεηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ε πξνζθνξά ζπγθνηλσληαθψλ ζπλδέζεσλ, ην κήθνο ησλ αθηψλ, ε πεξίνδνο ησλ δηαθνπψλ, θ.α. 9. Πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηνπο πειάηεο (αγνξά ζηφρνο) θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν πνπ επηιέγνπλ νη ηνπξίζηεο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο, ηηο ηηκέο θαη θπζηθά ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ αλνκνηνκνξθία ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θάλεη ηδηαίηεξα δχζθνιν ζηνπο ππεχζπλνπο κηαο επηρείξεζεο λα εληνπίζνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ άκεζα θαη έγθαηξα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ελψ είλαη αλαγθαζκέλνη πνιιέο θνξέο λα δηελεξγνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία έξεπλεο. 10. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ηνπξηζηηθψλ μελνδνρεηαθψλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, είλαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ζε ζρέζε κε κεηαβιεηέο φπσο ην εηζφδεκα, νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην παθέην δηαθνπψλ (π.ρ. αεξνπνξηθφο λαχινο, δηακνλή, εζηίαζε), νη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, θιπ. 11. Σέινο, κία εμίζνπ ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη ε πνηνηηθή δηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαηάξηηζεο, εμεηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο αιιά θαη ζηνλ ραξαθηήξα, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ πξνζπκία, θιπ, ηνπ θάζε ππαιιήινπ. πρλφ θαηλφκελν είλαη κεξηθνί ππάιιεινη λα είλαη πάληα επράξηζηνη θαη εμππεξεηηθνί, ελψ άιινη, απφ ηε θχζε ηνπο δηαθξίλνληαη γηα ην 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα