Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713"

Transcript

1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/ /ΣΣΕΕΩΝ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦ/ /ΣΣΗΣΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : & 239 FAX : E mail : aassffi Αθήνα 1/11/2010 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΙΟΣ ΑΡΡ.. : 75 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΘΕΜΑ : «Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του Ν. 2956/01 (ΦΕΚ 258/τ.Α /2001) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α /2010), καθώς επίσης και των με αριθ , 30343/ Α.Υ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 337/τ.Β /2002), Φ11321/1272/67/ Α.Υ.Α.Κ.Π. (ΦΕΚ 272/τ.Β /2006), Φ11321/25439/1831/ Α.Υ.Α.Κ.Π. (ΦΕΚ 273/τ.Β /2006) και 15527/639/ Α.Υ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1359/τ.Β /2010), που αφορούν στους όρους σύστασης και λειτουργίας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, τη διαδικασία ασφαλιστικής τακτοποίησης των εργαζομένων που παραχωρούνται σε έμμεσους εργοδότες και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΙΙΑ Ε..Π.Α.. ΕΝΝΟΙΙΑ ΠΡΡΟΣΩΡΡΙΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΙΣ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑΣ Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

2 Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), επιτρέπεται να συσταθεί μόνο με την εταιρική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα τριών ΕΥΡΩ ( ). Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα εκτός από, α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, που χορηγείται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/τ.Α ), όπως εκάστοτε ισχύει και β) αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Κάθε Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης προκειμένου να λάβει από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την κατά το άρθρο 21 του Ν.2956/2001 Ειδική Άδεια, υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τραπέζης (για ενημέρωσή σας επισυνάπτεται πίνακας με Ε.Π.Α. που έχουν λάβει σχετική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις). Η πρώτη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Ε.Π.Α. και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων μισθωτών της Ε.Π.Α. και κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. εργοδότη. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζόμενου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του. Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 2

3 Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη. Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της διάρκειας αυτής με μέγιστο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες, αν ο προσωρινά απασχολούμενος αναπληρώνει μισθωτό του οποίου η σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο είναι σε αναστολή. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που τίθενται από την παρούσα παράγραφο, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζόμενου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου. ΥΠΟΧΡΡΕΟΣ ΕΡΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟΓΡΡΑΦΗ Υπόχρεος, έναντι του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., εργοδότης θεωρείται η Ε.Π.Α. η οποία απογράφεται υποβάλλοντας στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της, εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απογραφή Α.Ε., αντίγραφα της Ειδικής Άδειας Λειτουργίας και των συμβάσεων που έχει συνάψει με τους προσωρινά απασχολούμενους και τους έμμεσους εργοδότες. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, χορηγείται στην Ε.Π.Α. «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού» όπου καταχωρίζεται το μόνιμο και το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό της. Δεν απαιτείται καταχώριση των προσωρινά απασχολουμένων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. του έμμεσου εργοδότη. Στους επιτοπίους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., του Σ.ΕΠ.Ε. ή ΜΙΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ θα πρέπει να επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία (συμβάσεις, πίνακες προσωπικού κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι προσωρινά απασχολούμενοι και έχουν διατεθεί στον έμμεσο εργοδότη από Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης. 3

4 Εάν από τη σύμβαση δεν προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης (Ε.Π.Α.), τότε η Ε.Π.Α και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Οι ως άνω περιπτώσεις θα αντιμετωπίζονται από τις Μονάδες μας βάσει οδηγιών που θα λαμβάνουν από τη Διοίκηση του Ιδρύματος μετά από σχετική αλληλογραφία. ΑΣΦΑΛΙΙΣΗ ΠΡΡΟΣΩΠΙΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε..Π.Α.. ΣΤΟΝ ΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΟ ΦΟΡΡΕΑ Ε..Τ.Ε.ΑΜ (σχετ. το Φ80000/οικ.13750/458/ συν/νο έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.) Όπως προαναφέρθηκε τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, καθώς και την ασφάλιση του προσωπικού τους, είχαν ρυθμισθεί αρχικά με τα άρθρα 20 και 22 του Ν.2956/2001. Όμως, από τις διατάξεις αυτές δεν προέκυπτε σαφώς ο φορέας επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων στις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Συγκεκριμένα με το άρθρο 20 του Ν.2956/2001 οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ως εργοδότες, έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη κατά τις κείμενες διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην ασφάλιση του φορέα επικουρικής ασφάλισης που αντιστοιχεί στην ειδικότητα των εργαζομένων και στη συγκεκριμένη εργασία που παρέχουν ως μισθωτοί υπάλληλοι του ιδίου του άμεσου εργοδότη (εταιρεία προσωρινής απασχόλησης). Αντιθέτως, στην παρ. 7 του άρθρου 22 οριζόταν, ότι για την ασφάλιση ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό των ιδίων ειδικοτήτων του έμμεσου εργοδότη, δηλ. η ασφάλιση πραγματοποιείται στον φορέα ασφάλισης που υπάγεται το λοιπό προσωπικό του εμμέσου εργοδότη που απασχολείται στην ίδια ειδικότητα. Με την ανωτέρω διατύπωση των άρθρων 20 και 22 του νόμου δημιουργήθηκαν ερμηνευτικά προβλήματα σχετικά με τον καθορισμό του φορέα επικουρικής ασφάλισης των συγκεκριμένων προσώπων, σε σχέση με συγκεκριμένους φορείς, όπως είναι το τ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε., το τ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. και το τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. 4

5 Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το 80000/13689/1145/ εγκύκλιό της προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς έκανε δεκτό ότι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης θα πρέπει να ασφαλίζονται στο φορέα επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζεται και το λοιπό προσωπικό του έμμεσου εργοδότη. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3846/2010 αντικαθίστανται τα άρθρα 20, 22 και 24 του Ν.2956/2001. Ειδικότερα στην παρ. 12 του άρθρ. 22 του Ν.2956/2001, όπως αυτή ισχύει, ορίζεται πλέον ρητώς, ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στην διάθεση της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου επικουρικού φορέα. Επομένως, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, από 1/6/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3846/2010) τα ανωτέρω πρόσωπα σε περίπτωση που ασφαλίζονται σε άλλο επικουρικό φορέα ασφάλισης πλήν του Ε.Τ.Ε.ΑΜ., θα πρέπει να απασφαλισθούν από τον φορέα αυτό και να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ασφαλίζονται σε άλλο επικουρικό φορέα λόγω ιδιότητας είναι : α) Μηχανικοί που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του (άρθρ. 13 του Ν.3518/2006). Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι μηχανικοί που απασχολούνται ως μισθωτοί και ασφαλίζονται στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. β) Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρική Ασφάλισης Δικηγόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις (άρθρ. 30 του Ν.Δ. 4114/60). Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. ΥΠΟΒΟΛΗ Α..Π.Δ.. ΔΗΛΩΣΕΙΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΩΝ ΕΡΡΓΟΔΟΤΗ 5

6 Η Ε.Π.Α. υποβάλλει Α.Π.Δ. (κατά τα γνωστά) για την ασφάλιση του μόνιμου και του προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού της, ανεξάρτητα αν αυτό έχει διατεθεί σε έμμεσο εργοδότη ή όχι. Στις Α.Π.Δ., όσον αφορά τους προσωρινά απασχολούμενους, αναγράφεται ο ΚΑΔ του έμμεσου εργοδότη, οι Κωδικοί Ειδικότητας και οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στο είδος της απασχόλησης που παρέχουν οι εργαζόμενοι σ αυτόν. Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (αλλαγή έδρας, υπευθύνων, επωνυμίας, κ.λ.π.) στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες. Εξυπακούεται ότι θα δηλώνονται και τυχόν Παραρτήματα που διατηρούν και απασχολείται σ αυτά μόνιμο προσωπικό. ΔΙΙΕΚΠΕΡΡΑΙΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΙΩΝ ΣΗΜΕΙΙΩΜΑΤΩΝ Κ..Λ.Π.. Σε περιπτώσεις υποβολής καταγγελιών δηλώσεων απασχόλησης από προσωρινά απασχολουμένους, αρμόδιο για τη διεκπεραίωσή τους θα είναι το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη (Ε.Π.Α.) στο οποίο θα διαβιβάζεται σχετική έκθεση ελέγχου από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. στην περιοχή του οποίου έλαβε χώρα η απασχόληση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και κατά τη διεκπεραίωση όλων των σημειωμάτων. Εξυπακούεται ότι η σύνταξη τυχόν καταλογιστικών πράξεων θα γίνεται από την ίδια μονάδα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (έδρας της Ε.Π.Α.). ΒΕΒΑΙΙΩΣΕΙΙΣ ΑΣΦΑΛΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΡΟΤΗΤΑΣ Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγούνται στις Ε.Π.Α. χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές του έμμεσου εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση παραχώρησης προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού. Ομοίως χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας στους έμμεσους εργοδότες χωρίς να ερευνώνται τυχόν οφειλές της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης η οποία του έχει διαθέσει προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό. ΠΑΡΡΑΒΑΣΕΙΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΙΙΑ ΤΩΝ Ε..Π.Α.. 6

7 Στη με αριθ /639/ Α.Υ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ/τ.Β /2010) που επισυνάπτεται κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των Ε.Π.Α. ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται αυτοτελώς αρχικά ποσό προστίμου (από το Σ.ΕΠ.Ε.), που καθορίζεται σε άμεση συνάρτηση με τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις αναφορικά με τη λειτουργία των Ε.ΠΑ. ενημερώνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και αντιστρόφως. Οι ως άνω κατά περίπτωση επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των Ε.Π.Α., είναι ανεξάρτητες, ως ειδικότερες, από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέσα στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής τους. Συν/να : 15 φύλλα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α/α Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ C:DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\ΚΕΜΕΝΑ\2010\ΒΛΑΤ.\ΕΓΚΥΚΛ.\ΕΠΑ (ΕΤΑΙΡ. ΠΡΟΣ. ΑΠΑΣΧ.) 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γρ. κ. Διοικητή 2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών 5. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης Γενική Διεύθυνση Εργασίας Δ/νση Απασχόλησης Τμήμα ΙΙ Πειραιώς 40, Αθήνα 6. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πειραιώς 40, Αθήνα 7. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα 8. Ειδική Γραμματεία Σ.ΕΠ.Ε. Δραγατσανίου 8, Αθήνα 9. ΕΝ.Ε.Π.Α.Σ.Ε. Σκουφά 50, Αθήνα (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη σας, καθώς επίσης και κάθε νέο μέλος που θα εγγραφεί στο μέλλον) 10. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, Αθήνα 11. Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, Αθήνα 12. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ Πανεπιστημίου 16, Αθήνα 13. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας Προμηθέως 32, Θεσ/νίκη 14. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς Ακαδημίας 15, Αθήνα 15. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα 16. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων Λυκαβηττού 7, Αθήνα 17. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιάς 18. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας Σταδίου 24, Αθήνα 19. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων Σόλωνος Αθήνα 20. Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους Αθήνα 8

9 21. Γ.Σ.Ε.Ε. 28 ης Οκτωβρίου 69, Αθήνα 22. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27, Αθήνα 23. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιουλιανού 42-46, Αθήνα 24. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος Αριστοτέλους 4, Αθήνα 25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, Αθήνα 26. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Τσιμισκή 29, Θεσ/νίκη 27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού, Πειραιάς 28. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσ/νίκης Αριστοτέλους 3, Θεσ/νίκη 29. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Κανακάρη 46-52, Πάτρα 30. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, Αθήνα 31. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 44, Αθήνα 32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά Αγ. Κων/νου 3, Πειραιάς 33. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος Καποδιστρίου 24, Αθήνα 34. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας Ιουλιανού 42-46, Αθήνα 35. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα 36. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας Πατησίων 12, Αθήνα 37. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης (Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 38. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών Πατησίων 12, Αθήνα 39. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών Πατησίων 12, Αθήνα 40. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα 41. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12, Αθήνα 42. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα 9

10

11

12 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 3561 ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ Áñ. Öýëëïõ Íïåìâñßïõ 2001 ÍÏÌÏÓ ÕÐ ÁÑÉÈ ÁíáäéÜñèñùóç Ï.Á.Å.Ä. êáé Üëëåò äéáôüîåéò. Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øþöéóå ç ÂïõëÞ: ÊÅÖÁËÁÉÏ Á ÑÕÈÌÉÓÇ ÈÅÌÁÔÙÍ Ï.Á.Å.Ä. ñèñï 1 Ïñéóìïß Ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí äéáôüîåùí ôïõ ðáñüíôïò íüìïõ: 1. «ÊÝíôñá Ðñïþèçóçò óôçí Áðáó üëçóç» (Ê.Ð.Á.) èåùñïýíôáé ïé ìïíüäåò ðïõ Ý ïõí ùò Ýñãï ôçí Ýíôáîç óôçí åðáããåëìáôéêþ æùþ êáé ôçí Ýíôáîç Þ åðáíýíôáîç óôçí á- ãïñü åñãáóßáò êáé ôçí åí ãýíåé ðñïþèçóç óôçí áðáó üëçóç ôùí åíäéáöåñïìýíùí, ìå ôçí åöáñìïãþ ðñüóöïñùí ìåèüäùí êáé éäßùò ôçò åîáôïìéêåõìýíçò ðáñýìâáóçò. Ãéá ôç óýæåõîç ôçò áãïñüò ìå ôç æþôçóç åñãáóßáò ôá ÊÝíôñá Ðñïþèçóçò óôçí Áðáó üëçóç óõíåñãüæïíôáé ìå ôéò åðé- åéñþóåéò ìå åðáããåëìáôéêïýò, óõíäéêáëéóôéêïýò êáé åðéóôçìïíéêïýò öïñåßò, ùò êáé öïñåßò Þ ïñãáíéóìïýò ìå ôïõò ïðïßïõò ìðïñåß íá óõìâüëëïíôáé ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü ùí ôïõò. 2. «ÅîáôïìéêåõìÝíç ÐáñÝìâáóç» èåùñåßôáé ç äéáäéêáóßá ðñïóýããéóçò êüèå åíäéáöåñïìýíïõ ðïõ áðïâëýðåé: á) óôçí ðáñï Þ óõìâïõëåõôéêþò õðïóôþñéîçò ìå óôü ï ôçí ÝíôáîÞ ôïõ óå ðñïãñüììáôá áýîçóçò ôçò áðáó üëçóçò ãéá ôç âåëôßùóç ôçò èýóçò ôïõ óôçí áãïñü åñãáóßáò, â) óôçí ðáñï Þ õðçñåóéþí åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý ìå óôü ï ôçí êáôü ôïí êáëýôåñï ôñüðï áîéïðïßçóç ôùí ðñïóüíôùí, éêáíïôþôùí, äåîéïôþôùí êáé éäéáßôåñùí áñáêôçñéóôéêþí ôïõ åíäéáöåñïìýíïõ. Ç ÅîáôïìéêåõìÝíç ÐáñÝìâáóç áðïâëýðåé óôç óýíôáîç ôïõ Áôïìéêïý Ó åäßïõ ÄñÜóçò ðïõ áðïôåëåß ôç óõìöùíßá ìåôáîý ôïõ Ï.Á.Å.Ä. êáé ôïõ åíäéáöåñïìýíïõ, ìå ôçí ïðïßá åîåéäéêåýåôáé ï ôñüðïò Ýíôáîçò ôïõ åíäéáöåñïìýíïõ óôçí áãïñü åñãáóßáò. 3. «Áôïìéêü Ó Ýäéï ÄñÜóçò» èåùñåßôáé ç ðåñéãñáöþ ü- ëùí ôùí äéáäï éêþí åíåñãåéþí ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí Ý- íôáîç óôçí åðáããåëìáôéêþ æùþ Þ óôçí áãïñü åñãáóßáò êüèå åíäéáöåñïìýíïõ êáé äéáìïñöþíåôáé, óýìöùíá ìå ôá éäéáßôåñá áôïìéêü áñáêôçñéóôéêü, åðáããåëìáôéêýò ðñïôéìþóåéò, åíäéáöýñïíôá, éêáíüôçôåò êáé äåîéüôçôýò ôïõ ìå ôç âïþèåéá åéäéêïý åðáããåëìáôéêïý óõìâïýëïõ. 4. «Äéá âßïõ ìüèçóç» èåùñåßôáé ç óõíå Þò äñáóôçñéüôçôá ìüèçóçò, êáè' üëç ôç äéüñêåéá ôçò êïéíùíéêþò êáé å- ðáããåëìáôéêþò æùþò ôïõ áíèñþðïõ ìå ôçí ïðïßá áðïêôþíôáé ãíþóåéò ãåíéêýò Þ åéäéêýò ìå óôü ï ôç óõíå Þ âåëôßùóç ôùí äåîéïôþôùí êáé éêáíïôþôùí ôïõ. 5. «Óôñáôçãéêü Ó Ýäéï» èåùñåßôáé ôï ó Ýäéï ðïõ êáèïñßæåé, óôï ðëáßóéï ôçò ãåíéêüôåñçò êõâåñíçôéêþò ðïëéôéêþò, ôïõò âáóéêïýò óôü ïõò ãéá ôçí åêðëþñùóç ôùí óêïðþí ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ, ðïõ ôï êáôáñôßæåé êáé ðåñéý- åé ôéò ìåèüäïõò ðñáãìáôïðïßçóþò ôïõò. 6. «Åðé åéñçóéáêü Ó Ýäéï» èåùñåßôáé ôï ó Ýäéï ðïõ å- îåéäéêåýåé ôïõò óôü ïõò ôïõ Óôñáôçãéêïý Ó åäßïõ êáé ôéò ìåèüäïõò ðñáãìáôïðïßçóþò ôïõò ãéá êáèýíá áðü ôá Ýôç ôçò äéüñêåéüò ôïõ. ñèñï 2 Óêïðüò Ï.Á.Å.Ä. 1. Ï Ïñãáíéóìüò Áðáó üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (Ï.Á.Å.Ä.), ï ïðïßïò óõóôüèçêå ìå ôï Í.Ä. 2961/1954 «ðåñß ÓõóôÜóåùò Ïñãáíéóìïý Áðáó ïëþóåùò êáé Áóöáëßóåùò Áíåñãßáò» (ÖÅÊ 197 Á ) êáé ï ïðïßïò ìåôïíïìüóèçêå óå Ïñãáíéóìü Áðáó üëçóçò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý (Ï.Á.Å.Ä.) ìå ôï Í.Ä. 212/1969 «Ðåñß ïñãáíþóåùò êáé äéïéêþóåùò ôïõ Ïñãáíéóìïý Áðáó ïëþóåùò Åñãáôéêïý Äõíáìéêïý» (ÖÅÊ 112 Á ), áðïôåëåß íïìéêü ðñüóùðï äçìïóßïõ äéêáßïõ ìå Ýäñá ôçí ÁèÞíá êáé ôåëåß õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. 2. Ï Ï.Á.Å.Ä. Ý åé óêïðü ôçí åöáñìïãþ ôçò êõâåñíçôéêþò ðïëéôéêþò ãéá ôçí áðáó üëçóç êáé ôçí êáôáðïëýìçóç ôçò áíåñãßáò, ôçí åíßó õóç êáé äéåõêüëõíóç ôçò Ýíôáîçò ôïõ áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý ôçò þñáò óôçí áãïñü åñãáóßáò, ôçí áóöüëéóç êáôü ôçò áíåñãßáò, ôçí ðñïþèçóç ôçò åðáããåëìáôéêþò åêðáßäåõóçò êáé êáôüñôéóçò êáé ôç óýíäåóþ ôçò ìå ôçí áðáó üëçóç. Ï Ï.Á.Å.Ä. óõììåôý åé óôçí åöáñìïãþ ôïõ Åèíéêïý Ó åäßïõ ÄñÜóçò ãéá ôçí Áðáó üëçóç êáé ìðïñåß íá åöáñìüæåé ðñïãñüììáôá ôïõ Åèíéêïý Ó åäßïõ ÄñÜóçò ãéá ôçí ÊïéíùíéêÞ ÅíóùìÜôùóç. 3. Ï Ï.Á.Å.Ä. ìåñéìíü éäßùò: á) ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí äåäïìýíùí ôçò áãïñüò åñãáóßáò êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêþ óýæåõîç ôçò ðñïóöïñüò ìå ôç æþôçóç åñãáóßáò,

13 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3571 ãëþóóá, ìåôáâïëþ ôçò óåéñüò, ôçò áñßèìçóçò êáé êüèå á- íáãêáßá öñáóôéêþ ðñïóáñìïãþ. ÊÅÖÁËÁÉÏ Ä ÐÑÏÓÙÑÉÍÇ ÁÐÁÓ ÏËÇÓÇ ñèñï 20 Åôáéñåßåò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò 1. Åôáéñåßåò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò åßíáé ïé åôáéñåßåò ïé ïðïßåò Ý ïõí ùò áíôéêåßìåíï äñáóôçñéüôçôáò ôçí ðáñï Þ åñãáóßáò áðü ìéóèùôïýò ôïõò óå Üëëïí åñãïäüôç (Ýììåóï åñãïäüôç) ìå ôç ìïñöþ ôçò ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò. 2. Ùò ðñïóùñéíþ áðáó üëçóç íïåßôáé ç åñãáóßá, ç ï- ðïßá ðáñý åôáé óå Üëëïí åñãïäüôç (Ýììåóïò åñãïäüôçò) ãéá ðåñéïñéóìýíï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ìéóèùôü, ï ïðïßïò óõíäýåôáé ìå ôïí åñãïäüôç ôïõ (Üìåóïò åñãïäüôçò) ìå óýìâáóç Þ ó Ýóç åîáñôçìýíçò åñãáóßáò ïñéóìýíïõ Þ áïñßóôïõ ñüíïõ êáé åðéôñýðåôáé ìüíïí õðü ôïõò üñïõò êáé ðñïûðïèýóåéò ôùí äéáôüîåùí ôïõ ðáñüíôïò. 3. Ïé Åôáéñåßåò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò Ý ïõí ôéò õ- ðï ñåþóåéò êáé ôá äéêáéþìáôá ôïõ åñãïäüôç êáôü ôéò êåßìåíåò äéáôüîåéò. 4. Ïé Åôáéñåßåò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äåí åðéôñýðåôáé íá áóêïýí ïðïéáäþðïôå Üëëç äñáóôçñéüôçôá. Êáô åîáßñåóç, åðéôñýðåôáé íá áóêïýí ôéò áêüëïõèåò äñáóôçñéüôçôåò: á) ìåóïëüâçóç ãéá åîåýñåóç èýóåùò åñãáóßáò. Ãéá ôçí Üóêçóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò áõôþò áðáéôåßôáé åéäéêþ Üäåéá, ç ïðïßá ïñçãåßôáé êáôü ôç äéáäéêáóßá êáé ôéò ðñïûðïèýóåéò ôïõ ð.ä. 160/1999 (ÖÅÊ 157 Á ), ü- ðùò åêüóôïôå éó ýåé, â) áîéïëüãçóç Þ êáé êáôüñôéóç áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý, åöüóïí ðëçñïýí ôá ïñéæüìåíá áðü ôéò êåßìåíåò äéáôüîåéò. 5. ÓõìâÜóåéò ðïõ éó ýïõí êáôü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ êáé ðñïâëýðïõí ôçí ðáñï Þ õðçñåóéþí óå Ýììåóï åñãïäüôç ðñýðåé íá áíáðñïóáñìïóôïýí óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôùí Üñèñùí ôïõ Êåöáëáßïõ áõôïý ìýóá óå ôýóóåñéò ìþíåò áðü ôçí Ýíáñîç éó ýïò ôïõ íüìïõ. ÍïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ Ý ïõí ùò áíôéêåßìåíï äñáóôçñéüôçôáò ôçí ðáñï Þ åñãáóßáò áðü ìéóèùôïýò ôïõò óå Ýììåóïõò åñãïäüôåò ðñýðåé ìýóá óå ôñåéò ìþíåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ íüìïõ íá õðïâüëëïõí áßôçóç ðñïêåéìýíïõ íá ëüâïõí ôçí Üäåéá Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ðïõ ðñïâëýðåôáé óôï Üñèñï 21. Ç áðüöáóç ïñþãçóçò Þ ìç ôçò Üäåéáò ëáìâüíåôáé åíôüò ìçíüò áðü ôçí õðïâïëþ ôçò áßôçóçò. Áí äåí õðïâëçèåß åìðñïèýóìùò ç áßôçóç Þ äåí ëçöèåß ç Üäåéá, áðáãïñåýåôáé íá ëåéôïõñãïýí. ñèñï 21 ¼ñïé Óýóôáóçò êáé Ëåéôïõñãßáò ôùí Åôáéñåéþí ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò 1. Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ìðïñåß íá óõóôáèåß ìüíï ìå ôç ìïñöþ ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò ìå ìåôï éêü êåöüëáéï ôïõëü éóôïí åîþíôá åêáôïììõñßùí ( ) äñá ìþí. 2. Ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò áðáéôåßôáé åéäéêþ Üäåéá, ç ïðïßá ðáñý åôáé áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, Ýðåéôá áðü ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. 3. Ç ÅðéôñïðÞ ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò óõãêñïôåßôáé êáôü ôá ïñéæüìåíá óôç äéüôáîç ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ ð.ä. 160/1999 (ÖÅÊ 157 Á ), üðùò éó ýåé. 4. Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò åßíáé äéåôþò. ñèñï 22 Êáôï ýñùóç Åñãáóéáêþí ÄéêáéùìÜôùí ôùí ÐñïóùñéíÜ Áðáó ïëïýìåíùí 1. Ãéá ôçí ðáñï Þ åñãáóßáò ìå ôç ìïñöþ ôçò ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò áðáéôåßôáé ðñïçãïýìåíç Ýããñáöç óýìâáóç åñãáóßáò ïñéóìýíïõ Þ áïñßóôïõ ñüíïõ. Ç óýìâáóç óõíüðôåôáé ìåôáîý ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Á- ðáó üëçóçò (Üìåóïò åñãïäüôçò) êáé ôïõ ìéóèùôïý êáé óå áõôþí ðñýðåé áðáñáéôþôùò íá áíáöýñïíôáé ïé üñïé åñãáóßáò êáé ç äéüñêåéü ôçò, ïé üñïé ðáñï Þò ôçò åñãáóßáò óôïí Þ óôïõò Ýììåóïõò åñãïäüôåò, ïé üñïé áìïéâþò êáé á- óöüëéóçò ôïõ ìéóèùôïý, êáèþò êáé êüèå Üëëï óôïé åßï ôï ïðïßï, êáôü ôçí êáëþ ðßóôç êáé ôéò ðåñéóôüóåéò, ðñýðåé íá ãíùñßæåé ï ìéóèùôüò áíáöïñéêü ìå ôçí ðáñï Þ ôçò åñãáóßáò ôïõ. 2. Ìå ôçí êáôü ôçí ðñïçãïýìåíç ðáñüãñáöï óýìâáóç ðñïóäéïñßæåôáé åðßóçò ôï ýøïò ôùí áðïäï þí ôïõ ìéóèùôïý, ïé ïðïßåò äåí ìðïñåß íá åßíáé êáôþôåñåò áðü ôéò ðñïóäéïñéæüìåíåò áðü ôéò êëáäéêýò Þ ïìïéïåðáããåëìáôéêýò Þ åðé åéñçóéáêýò óõëëïãéêýò óõìâüóåéò, ðïõ éó ýïõí ãéá ôï ðñïóùðéêü ôïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç êáé óå êüèå ðåñßðôùóç äåí ìðïñåß íá åßíáé êáôþôåñåò áðü ôéò ðñïâëåðüìåíåò óôçí åêüóôïôå ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò. Ïé áðïäï Ýò ôïõ ìéóèùôïý ðïõ äåí ðáñý- åé åñãáóßá óå Ýììåóï åñãïäüôç äåí ìðïñåß íá åßíáé êáôþôåñåò áðü ôéò ðñïâëåðüìåíåò óôçí åêüóôïôå ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò. ÅÜí êáôü ôï ñüíï óýíáøçò ôçò óýìâáóçò áõôþò äåí åßíáé äõíáôþ ç ìíåßá ôïõ óõãêåêñéìýíïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç Þ ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ñüíïõ, ðïõ èá ðñïóöýñåé óå áõôüí ôçí åñãáóßá ôïõ ï ìéóèùôüò, èá ðñýðåé ïðùóäþðïôå íá áíáöýñåôáé óôç óýìâáóç ôï ðëáßóéï ôùí üñùí êáé óõíèçêþí ãéá ôçí ðáñï Þ åñãáóßáò óå Ýììåóï åñãïäüôç, ìå ôï ïðïßï óõìöùíåß ï ìéóèùôüò. Ãéá ôçí áðáó üëçóç ôïõ ìéóèùôïý óå Ýììåóï åñãïäüôç áðáãïñåýåôáé ïðïéáäþðïôå ïéêïíïìéêþ åðéâüñõíóç ôïõ ìéóèùôïý. 3. Áðáó üëçóç ôïõ ìéóèùôïý áðü ôïí Ýììåóï åñãïäüôç åðéôñýðåôáé ìüíï ìåôü ôç óýíáøç ôçò óýìâáóçò óýìöùíá ìå ôéò ðñïçãïýìåíåò ðáñáãñüöïõò. 4. Ç äéüñêåéá ôçò áðáó üëçóçò ôïõ ìéóèùôïý áðü ôïí Ýììåóï åñãïäüôç äåí åðéôñýðåôáé íá åßíáé ìåãáëýôåñç á- ðü ïêôþ ìþíåò. ÅðéôñÝðåôáé ç Ýããñáöç áíáíýùóç ãéá ôïí ßäéï Ýììåóï åñãïäüôç ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç óõíïëéêþ äéüñêåéá ôçò áíáíýùóçò äåí èá õðåñâáßíåé ôïõò ïêôþ ìþíåò, ùñßò íá åðýñ åôáé ìåôáôñïðþ ôçò õðüñ ïõóáò óýìâáóçò åñãáóßáò óå óýìâáóç áïñßóôïõ ñüíïõ. 5. Óå ðåñßðôùóç óõíý éóçò ôçò áðáó üëçóçò ôïõ ìéóèùôïý áðü ôïí Ýììåóï åñãïäüôç ìåôü ôç ëþîç ôçò äéüñêåéüò ôçò êáé ôçò ôõ üí áíáíýùóþò ôçò ãéá ñïíéêü äéüóôçìá ìåãáëýôåñï áðü äýï ìþíåò, ç óýìâáóç åñãáóßáò ôïõ ìéóèùôïý ìå ôçí åôáéñåßá ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò èåùñåßôáé üôé ìåôáôñýðåôáé áõôïäßêáéá óå óýìâáóç åñãáóßáò áïñßóôïõ ñüíïõ ìåôáîý ôïõ ìéóèùôïý êáé ôïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç. 6. ÏðïéáäÞðïôå ñþôñá ìå ôçí ïðïßá Üìåóá Þ Ýììåóá á- ðáãïñåýåôáé Þ ðáñåìðïäßæåôáé ç ìüíéìç áðáó üëçóç ôïõ ðñïóùñéíü áðáó ïëïýìåíïõ ìéóèùôïý èåùñåßôáé Üêõñç êáé äåí åðéöýñåé ïðïéáäþðïôå óå âüñïò ôïõ Þ óå âüñïò ôïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç Ýííïìç óõíýðåéá.

14 3572 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 7. êõñç èåùñåßôáé ïðïéáäþðïôå ñþôñá ìå ôçí ïðïßá Ü- ìåóá Þ Ýììåóá ðáñåìðïäßæïíôáé ôá óõíäéêáëéóôéêü äéêáéþìáôá ôïõ ìéóèùôïý Þ ðáñáâëüðôïíôáé ôá áóöáëéóôéêü ôïõ äéêáéþìáôá. Ãéá ôçí áóöüëéóç éó ýïõí ôá ðñïâëåðüìåíá ãéá ôï ðñïóùðéêü éäßùí åéäéêïôþôùí ôïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç. 8. Ìå óýìâáóç, ðïõ óõíüðôåôáé åããñüöùò ìåôáîý ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò êáé ôïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç, ïñßæïíôáé åéäéêüôåñá ôá ôïõ ôñüðïõ áìïéâþò êáé áóöüëéóçò ôïõ åñãáæüìåíïõ ãéá ôï ñüíï ðïõ ï ìéóèùôüò ðñïóöýñåé ôéò õðçñåóßåò ôïõ óôïí Ýììåóï åñãïäüôç. Ï Ýììåóïò åñãïäüôçò ðñýðåé íá ðñïóäéïñßæåé, ðñéí ôåèåß óôç äéüèåóþ ôïõ ï åñãáæüìåíïò ìå ôç óýìâáóç, ôá áðáéôïýìåíá åðáããåëìáôéêü ðñïóüíôá Þ éêáíüôçôåò, ôçí åéäéêþ éáôñéêþ ðáñáêïëïýèçóç êáé ôá éäéáßôåñá áñáêôçñéóôéêü ôçò ðñïò êüëõøç èýóçò åñãáóßáò. Ïöåßëåé åðßóçò íá äéåõêñéíßæåé ôïõò ìåãáëýôåñïõò Þ éäéáßôåñïõò êéíäýíïõò, ðïõ Ý ïõí ó Ýóç ìå ôç óõãêåêñéìýíç åñãáóßá. Ôá óôïé åßá áõôü õðï ñåùôéêü ãíùóôïðïéïýíôáé óôïõò ìéóèùôïýò áðü ôçí Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. 9. Ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò êáé ï Ýììåóïò åñãïäüôçò åßíáé áëëçëåããýùò êáé åéò ïëüêëçñïí Ýêáóôïò õðåýèõíïé Ýíáíôé ôïõ ðñïóùñéíü áðáó ïëïýìåíïõ ìéóèùôïý ãéá ôçí éêáíïðïßçóç ôùí ìéóèïëïãéêþí äéêáéùìüôùí ôïõ êáé ãéá ôçí êáôáâïëþ ôùí áóöáëéóôéêþí ôïõ åéóöïñþí. Ç åõèýíç áõôþ ôïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç áíáóôýëëåôáé, åöüóïí ìå ôç óýìâáóç ðñïâëýðåôáé üôé õðü ñåïò ãéá ôçí êáôáâïëþ ôùí áðïäï þí êáé ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí åßíáé ï Üìåóïò åñãïäüôçò êáé ôá ìéóèïëïãéêü êáé áóöáëéóôéêü äéêáéþìáôá ôïõ ðñïóùñéíü áðáó ïëïýìåíïõ ìéóèùôïý ìðïñïýí íá éêáíïðïéçèïýí áðü ôçí êáôüðôùóç ôùí êáôü ôï Üñèñï 23 åããõçôéêþí åðéóôïëþí (åðéêïõñéêþ åõèýíç Ýììåóïõ åñãïäüôç). 10. Ïé ìéóèùôïß ìå óýìâáóç ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò áðïëáìâüíïõí üóïí áöïñü ôçí áóöüëåéá êáé ôçí õãåßá êáôü ôçí åñãáóßá ôï ßäéï åðßðåäï ðñïóôáóßáò ìå áõôü ðïõ ðáñý åôáé óôïõò Üëëïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ Ýììåóïõ åñãïäüôç. Ï Ýììåóïò åñãïäüôçò, ìå ôçí åðéöýëáîç óõìâáôéêþò ðñüâëåøçò ãéá óõíåõèýíç óùñåõôéêü êáé ôçò Å- ôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò, åßíáé õðåýèõíïò ãéá ôéò óõíèþêåò õðü ôéò ïðïßåò åêôåëåßôáé ç åñãáóßá ôïõ ìéóèùôïý êáé ãéá ôï åñãáôéêü áôý çìá. ñèñï 23 ÏéêïíïìéêÝò êáé áóöáëéóôéêýò åããõþóåéò ãéá ôïõò ðñïóùñéíü áðáó ïëïýìåíïõò ÊÜèå Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò õðï ñåïýôáé, ðñïêåéìýíïõ íá ëüâåé Üäåéá ëåéôïõñãßáò, íá êáôáèýóåé äýï åããõçôéêýò åðéóôïëýò ôñáðýæçò ùò ïéêïíïìéêþ åããýçóç, ôçí ðñþôç ãéá ôç äéáóöüëéóç ôùí áðïäï þí ôùí ðñïóùñéíü áðáó ïëïýìåíùí ìéóèùôþí ôçò êáé ôç äåýôåñç ãéá ôç äéáóöüëéóç ôùí áóöáëéóôéêþí ôïõò åéóöïñþí. Ç ðñþôç åããõçôéêþ åðéóôïëþ êáôáôßèåôáé óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé ç äåýôåñç óôï ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. Ç êáôüðôùóç ôçò ðñþôçò åããõçôéêþò åðéóôïëþò ãßíåôáé ìå ó åôéêþ ðñüîç ôïõ Õ- ðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé ôçò äåýôåñçò ìå ðñüîç ôïõ ÄéïéêçôÞ ôïõ É.Ê.Á.. Ôï ýøïò ôùí åããõçôéêþí åðéóôïëþí áíáðñïóáñìüæåôáé êüèå äéåôßá ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, áíüëïãá ìå ôïí áñéèìü ôùí ðñïóùñéíü áðïó ïëïýìåíùí ðïõ ç Åôáéñßá Ý åé óõìâëçèåß êáé ïé Åôáéñßåò ï- öåßëïõí íá êáôáèýóïõí ôéò áíôßóôïé åò ó åôéêýò óõìðëçñùìáôéêýò åããõçôéêýò åðéóôïëýò åíôüò ôñéìþíïõ. ëëùò áíáêáëåßôáé ç ÜäåéÜ ôïõò ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí ìåôü áðü ãíþìç ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáèïñßæïíôáé ôï ýøïò êüèå åããõçôéêþò åðéóôïëþò, ïé üñïé, ïé ðñïûðïèýóåéò êáé ç äéáäéêáóßá êáôüðôùóçò áõôþí, êáèþò êáé êüèå Üëëç áíáãêáßá ãéá ôçí åöáñìïãþ ôçò äéüôáîçò ëåðôïìýñåéá. ñèñï 24 Áðáãüñåõóç ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò Ç áðáó üëçóç ìéóèùôïý óå Ýììåóï åñãïäüôç ìå óýìâáóç ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò äåí åðéôñýðåôáé: á) üôáí ìå áõôþí áíôéêáèßóôáíôáé åñãáæüìåíïé ðïõ á- óêïýí ôï äéêáßùìá ôçò áðåñãßáò. â) üôáí ï Ýììåóïò åñãïäüôçò ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò åß- å ðñáãìáôïðïéþóåé ïìáäéêýò áðïëýóåéò åñãáæïìýíùí óôéò ßäéåò åéäéêüôçôåò. êáé ã) üôáí ï Ýììåóïò åñãïäüôçò õðüãåôáé óôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2190/1994 Þ óôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 3 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2527/1997, üðùò éó ýïõí. ñèñï 25 Êõñþóåéò Ãéá êüèå ðáñüâáóç ôùí äéáôüîåùí ôùí Üñèñùí ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ åðéâüëëåôáé áðü ôï Óþìá Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò (Ó.Å.Ð.Å.) ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óå âüñïò ôïõ ðáñáâüôç ðñüóôéìï, ôï ïðïßï êõìáßíåôáé áðü äýï éëéüäåò åííéáêüóéá ôñéüíôá Ýîé (2.936) åõñþ Þ Ýíá åêáôïììýñéï ôåôñáêüóéåò óáñüíôá äýï äñá ìýò ( äñ.) ìý ñé åßêïóé åííýá éëéüäåò ôñéáêüóéá åîþíôá (29.360) åõñþ Þ äýêá åêáôïììýñéá ôýóóåñéò éëéüäåò ôåôñáêüóéåò åßêïóé äñá ìýò ( äñ.) áíüëïãá ìå ôç âáñýôçôá ôçò ðáñüâáóçò. Ãéá ôçí åðéâïëþ ôïõ ðñïóôßìïõ åöáñìüæïíôáé áíüëïãá ïé äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 2639/ 1998 (ÖÅÊ 205 Á ). ñèñï 26 ÅîïõóéïäïôÞóåéò Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáèïñßæïíôáé: á) Ïé åéäéêüôåñïé üñïé, ïé ðñïûðïèýóåéò êáé ç äéáäéêáóßá ãéá ôç óýóôáóç Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò, êáèþò êáé ãéá ôç ïñþãçóç ôçò åéäéêþò Üäåéáò ëåéôïõñãßáò ôçò, ïé ðñïûðïèýóåéò êáé ç äéáäéêáóßá ãéá ôçí áíüêëçóç ôçò ÜäåéÜò ôçò, ôá ðñïóüíôá ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôï óôåëå éáêü äõíáìéêü ôçò, ç áíáãêáßá õëéêïôå íéêþ õ- ðïäïìþ ôçò êáé êüèå Üëëç áíáãêáßá ëåðôïìýñåéá. â) Ôá ôõ üí åðéðëýïí óôïé åßá ðïõ ðñýðåé íá ðåñéý ïõí ïé óõìâüóåéò ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò ðïõ óõíüðôïíôáé ìåôáîý ôùí Åôáéñåéþí ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò êáé ôùí ìéóèùôþí, ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá ãíùóôïðïßçóçò áõôþí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Á- óöáëßóåùí êáé ôï Óþìá Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò (Ó.ÅÐ.Å.). ã) Ç ôþñçóç óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Á- óöáëßóåùí ìçôñþïõ Åôáéñåéþí ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò, ï ôñüðïò êáé ç äéáäéêáóßá ôþñçóçò ôïõ ìçôñþïõ áõôïý, êáèþò êáé ç äéáäéêáóßá åããñáöþò óôï ìçôñþï ôùí å- ôáéñåéþí áõôþí, êáé

15 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ) 3573 ä) ÊÜèå Üëëç áíáãêáßá ëåðôïìýñåéá ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí Üñèñùí ôïõ ðáñüíôïò êåöáëáßïõ. ÊÅÖÁËÁÉÏ Å ÓÙÌÁ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ñèñï 27 Óôçí õðçñåóßá Åéäéêþí Åðéèåùñçôþí Åñãáóßáò, ðïõ Ý- åé óõóôáèåß ìå ôç äéüôáîç ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2639/1998, óõíéóôþíôáé äýï ïñãáíéêýò èýóåéò Êïéíùíéêþí Åðéèåùñçôþí Åñãáóßáò ìå âáèìü ÄéåõèõíôÞ, Ýîé ïñãáíéêýò èýóåéò Êïéíùíéêþí Åðéèåùñçôþí Åñãáóßáò ÐñïúóôáìÝíùí ÔìÞìáôïò êáé äýï ïñãáíéêýò èýóåéò Ôå íéêþí Þ Õãåéïíïìéêþí Åðéèåùñçôþí Åñãáóßáò, ÐñïúóôáìÝíùí ÔìÞìáôïò. ñèñï Óôï Óþìá Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò (Ó.ÅÐ.Å.) óõíéóôþíôáé ôá ðáñáêüôù ôïðéêü ÔìÞìáôá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò: á) ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ÐôïëåìáÀäáò ìå Ý- äñá ôçí ÐôïëåìáÀäá, ðïõ õðüãåôáé óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Äéåýèõíóç ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. â) ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò Áãñéíßïõ ìå Ýäñá ôï Áãñßíéï, ðïõ õðüãåôáé óôç Äéåýèõíóç ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò. 2. Ïé êáè ýëçí áñìïäéüôçôåò ôùí ÔìçìÜôùí áõôþí åßíáé áõôýò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôçí ðáñüãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ ð.ä. 136/1999 «ÏñãÜíùóç Õðçñåóéþí Óþìáôïò Å- ðéèåþñçóçò Åñãáóßáò (Ó.ÅÐ.Å.) (ÖÅÊ 134 Á ). Ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáèïñßæåôáé ç êáôü ôüðïí áñìïäéüôçôá ôùí ðáñáðüíù óõíéóôþìåíùí õðçñåóéþí. 3. Ãéá ôç óôåëý ùóç ôùí áíùôýñù ïñãáíéêþí ìïíüäùí ìåôáöýñïíôáé èýóåéò ðñïóùðéêïý ùò åîþò: á) Áðü ôï ÔìÞìá Óõíôïíéóìïý, ÅëÝã ùí, Áîéïëüãçóçò êáé Ôåêìçñßùóçò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Äéåýèõíóçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò óôï ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ÐôïëåìáÀäáò ìßá (1) èýóç ÐÅÁ Êïéíùíéêþí Åðéèåùñçôþí. â) Áðü ôï ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ÊïæÜíçò óôï ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ÐôïëåìáÀäáò ìßá (1) èýóç ÄÅÁ ÃñáììáôåéáêÞò ÄéïéêçôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò. ã) Áðü ôï ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò Áéôùëïáêáñíáíßáò óôï ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò Áãñéíßïõ ôñåéò (3) èýóåéò ÐÅÁ Êïéíùíéêþí Åðéèåùñçôþí êáé ôýóóåñéò (4) èýóåéò ÄÅÁ ÃñáììáôåéáêÞò ÄéïéêçôéêÞò ÕðïóôÞñéîçò. 4. Ôùí ÔìçìÜôùí ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ÐôïëåìáÀäáò êáé Áãñéíßïõ ðñïàóôáíôáé õðüëëçëïé óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ ð.ä. 136/1999 (ÖÅÊ 134 Á ) êáé ôï Üñèñï 15 ðáñ. 6 ôïõ Í. 2874/2000 (ÖÅÊ 286 Á ). 5. Ìå ðñïåäñéêü äéáôüãìáôá, ðïõ åêäßäïíôáé ìå ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ìðïñåß íá ôñïðïðïéåßôáé ï Ïñãáíéóìüò ôïõ Ó.ÅÐ.Å. êáé íá ãßíåôáé áíáäéüñèñùóç ôùí õðçñåóéþí ôïõ. 6. Ôï åäüöéï ä ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ ð.ä. 136/1999 (ÖÅÊ 134 Á ) ôñïðïðïéåßôáé ùò áêïëïýèùò: «ä. ÔìÞìá Ôå íéêþò êáé ÕãåéïíïìéêÞò Åðéèåþñçóçò Âïéùôßáò ìå Ýäñá ôç ÈÞâá». ñèñï 29 ÅðéèåùñçôÝò ôùí ÔìçìÜôùí ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ìðïñïýí ìå áðüöáóç ôïõ Åéäéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ Ó.ÅÐ.Å. íá ðñïâáßíïõí, åíôüò ôùí ïñßùí áñìïäéüôçôáò ôùí Ðåñéöåñåéáêþí Äéåõèýíóåùí ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò ðïõ õðüãïíôáé, óå åëýã ïõò êáé åðéèåùñþóåéò ôùí ôüðùí åñãáóßáò êáé åêôüò ôùí ïñßùí ôïõ íïìïý, ðïõ Ý åé ôïðéêþ áñìïäéüôçôá ôï ÔìÞìá óôï ïðïßï õðçñåôïýí. ñèñï 30 ÈÝìáôá ëåéôïõñãßáò Ó.ÅÐ.Å. Ôï äåýôåñï åäüöéï ôçò ðáñáãñüöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ Í. 2639/1998 (ÖÅÊ 205 Á ), üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï ôåëåõôáßï åäüöéï ôçò ðáñáãñüöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 2874/2000 (ÖÅÊ 286 Á ), êáèþò êáé ôï ôñßôï åäüöéï ôçò ðáñáãñüöïõ áõôþò áíôéêáèßóôáíôáé ùò åîþò: «Êáô åîáßñåóç ôá èýìáôá êñßóåùí, ôïðïèåôþóåùí êáé ìåôáèýóåùí ðñïúóôáìýíùí õðçñåóéáêþí ìïíüäùí ôïõ Ó.ÅÐ.Å. óå åðßðåäï ôìþìáôïò õðüãïíôáé óôçí áñìïäéüôçôá ðåíôáìåëïýò Õðçñåóéáêïý Óõìâïõëßïõ, ðïõ óõ-ãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé áðïôåëåßôáé áðü: á) ôñåéò (3) ìüíéìïõò õðáëëþëïõò ìå âáèìü ÄéåõèõíôÞ, ðïõ ïñßæïíôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé â) äýï (2) áéñåôïýò åêðñïóþðïõò ôùí õðáëëþëùí ôïõ Ó.ÅÐ.Å. ìå âáèìü ôïõëü éóôïí Á. Ìå ôçí ßäéá áðüöáóç ïñßæïíôáé ìåôáîý ôùí äéïñéæïìýíùí ìåëþí ï Ðñüåäñïò êáé ï ÁíáðëçñùôÞò ôïõ, ï ãñáììáôýáò ôïõ Óõìâïõëßïõ, êáèþò êáé ôá áíáðëçñùìáôéêü ìýëç, åêôüò ôùí áéñåôþí. ÊáôÜ ôá ëïéðü éó ýïõí ïé ó åôéêýò äéáôüîåéò ôïõ Õðáëëçëéêïý Êþäéêá.» ÊÅÖÁËÁÉÏ ÓÔ ÔÑÏÐÏÐÏÉÇÓÇ ÄÉÁÔÁÎÅÙÍ ñèñï 31 Ôñïðïðïßçóç - ÓõìðëÞñùóç äéáôüîåùí ôïõ Í. 2643/1998 (ÖÅÊ 220 Á ) 1. Ôï äåýôåñï åäüöéï ôçò ðåñßðôùóçò â ôçò ðáñáãñüöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2643/1998 áíôéêáèßóôáôáé ùò åîþò: «Åðßóçò ðñïóôáôåýïíôáé üóïé Ý ïõí ôýêíï, áäåëöü Þ óýæõãï ìå ðïóïóôü áíáðçñßáò 67% êáé Üíù, åîáéôßáò âáñéþí øõ éêþí êáé óùìáôéêþí ðñïâëçìüôùí, ãéá ôá ïðïßá äéáðéóôþíåôáé áðü ôéò áñìüäéåò õãåéïíïìéêýò åðéôñïðýò ôïõ íüìïõ áõôïý ç éóüâéá áíéêáíüôçôá ôïõ áíáðþñïõ ãéá åñãáóßá. Êáô åîáßñåóç üôáí ôá Üôïìá ðüó ïõí áðü íïçôéêþ õóôýñçóç Þ áõôéóìü ãéá ôçí ðáñï Þ ôçò ðñïóôáóßáò áðáéôåßôáé ðïóïóôü áíáðçñßáò ôïõëü éóôïí 50%, åöüóïí êáôü ôá Üíù äéáðéóôùèåß ç áíéêáíüôçôá éóïâßùò ãéá åñãáóßá.» 2. Óôï ôýëïò ôçò ðáñáãñüöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2643/1998 ðñïóôßèåíôáé äýï åäüöéá ùò åîþò: «Ç ðáñïýóá äéüôáîç äåí Ý åé åöáñìïãþ ãéá ôá Üôïìá ìå ðïóïóôü áíáðçñßáò 50% ôïõëü éóôïí üðùò áõôü ïñßæïíôáé óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç ôïõ åäáößïõ â ôçò ðáñáãñüöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 1, ôá ïðïßá èåìåëéþíïõí áõôïôåëýò äéêáßùìá ðñïóôáóßáò. Ç Üóêçóç ôïõ ùò Üíù áõôïôåëïýò äéêáéþìáôïò áðü ôï äéêáéïý ï äåí åðéôñýðåôáé óå ðåñßðôùóç ñçóéìïðïßçóçò ôçò áíáðçñßáò áõôþò ãéá ôçí ðñïóáýîçóç êáôü ôçí ðáñüãñáöï 8 ôïõ Üñèñïõ 4 áðü Üëëï Üôïìï ôçò ßäéáò ïéêïãýíåéáò.»

16 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 4595 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ Ìáñôßïõ 2002 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ äåéá ëåéôïõñãßáò êëüäïõ Ëáõñßïõ ôïõ óõóôþìáôïò ìåôáöïñüò öõóéêïý áåñßïõ ôçò ÄÅÐÁ Á.Å. (áãùãüò õøçëþò ðßåóçò ìåôü ôùí óôáèìþí âáëâéäïóôáóßùí êáé îåóôñïðáãßäùí áõôïý, ìåôñçôéêïß êáé ñõèìéóôéêïß óôáèìïß), ðëçí ôïõ ìåôñçôéêïý óôáèìïý ôçò ÄÅÇ óôï Ëáýñéï Ñýèìéóç üñùí, ðñïûðïèýóåùí êáé äéáäéêáóßáò ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí äéáôüîåùí ôïõ Í. 2956/2001, ðïõ áöïñïýí ôéò Åôáéñåßåò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. 2 Êáèïñéóìüò ôïõ ýøïõò, ôùí üñùí êáé ðñïûðïèýóåùí êáé ôçò äéáäéêáóßáò êáôüðôùóçò ôùí ôñáðåæéêþí åããõçôéêþí åðéóôïëþí ðïõ êáôáèýôïõí ïé Åôáéñåßåò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ///// ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. Ä3/Á/2825 (1) äåéá ëåéôïõñãßáò êëüäïõ Ëáõñßïõ ôïõ óõóôþìáôïò ìåôáöïñüò öõóéêïý áåñßïõ ôçò ÄÅÐÁ Á.Å. (áãùãüò õøçëþò ðßåóçò ìåôü ôùí óôáèìþí âáëâéäïóôáóßùí êáé îåóôñïðáãßäùí áõôïý, ìåôñçôéêïß êáé ñõèìéóôéêïß óôáèìïß), ðëçí ôïõ ìåôñçôéêïý óôáèìïý ôçò ÄÅÇ óôï Ëáýñéï. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò áðïöüóåéò ìå áñéèìïýò Ä3/Á/12117/ (ÖÅÊ 590/Â/ ), Ä3/Á/26819/ (ÖÅÊ 127/Â/ ) êáé Ä3/Á/10002/ (ÖÅÊ 750/Â/ ) ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, ìå ôéò ïðïßåò ïñçãþèçêå óôç ÄÅÐÁ Á.Å. Üäåéá åãêáôüóôáóçò ôïõ êëüäïõ Ëáõñßïõ ôïõ óõóôþìáôïò ìåôáöïñüò öõóéêïý áåñßïõ (áãùãüò õøçëþò ðßåóçò ìåôü ôùí óôáèìþí âáëâéäïóôáóßùí, îåóôñïðáãßäùí êáé ñáäéïåðéêïéíùíßáò, ìåôñçôéêïß êáé ñõèìéóôéêïß óôáèìïß). 2. Ôçí áßôçóç ìå áñéèìü 3414/ ôçò ÄÅÐÁ Á.Å., ìå ôçí ïðïßá ç åôáéñåßá Ý åé æçôþóåé ôçí ïñþãçóç áäåßáò ëåéôïõñãßáò ôùí åîþò ôìçìüôùí ôïõ óõóôþìáôïò ìåôáöïñüò öõóéêïý áåñßïõ: á) áãùãüò õøçëþò ðßåóçò ( áëýâäéíïò áãùãüò äéáìýôñïõ 30 ) êëüäïõ Ëáõñßïõ ìåôü ôùí óôáèìþí âáëâéäïóôáóßùí êáé îåóôñïðáãßäùí áõôïý, â) ìåôñçôéêïß êáé ñõèìéóôéêïß óôáèìïß íù Ëéïóßùí (U êáé U-2920) êáé ã) ìåôñçôéêüò êáé ñõèìéóôéêüò óôáèìüò ÐáëëÞíçò (U- 2940) ôùí ïðïßùí ç êáôáóêåõþ ïëïêëçñþèçêå êáé õðýâáëå ôá ðñïò ôïýôï áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêü. 3. Ôá ðéóôïðïéçôéêü ðõñïðñïóôáóßáò ìå áñéèìïýò 6468/Ö.701.4/21540/ , 6466/ Ö.701.4/ 23996/ êáé 25113/Ö.701.4/22166/ ôçò Äéïßêçóçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò ÁèÞíáò, ðïõ áíáöýñïíôáé óôïõò ìåôñçôéêïýò êáé ñõèìéóôéêïýò óôáèìïýò öõóéêïý áåñßïõ U-2910, U-2920 êáé U-2940 áíôßóôïé á. 4. Ôçí ÊÕÁ ìå áñéèìü 47238/ ôùí Õðïõñãþí ÐÅ ÙÄÅ, ÁíÜðôõîçò, Ãåùñãßáò êáé Ðïëéôéóìïý, ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêáí ïé ðåñéâáëëïíôéêïß üñïé ãéá ôïí êëüäï Ëáõñßïõ ôïõ áãùãïý öõóéêïý áåñßïõ. 5. Ôï Ýããñáöï ìå áñéèìü 73971/ ôçò Äéåýèõíóçò Ðåñéâáëëïíôéêïý Ó åäéáóìïý ôïõ ÕÐÅ ÙÄÅ, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ç ÄÅÐÁ Á.Å. äåí Ý åé åêêñåìüôçôá ùò ðñïò ôçí åöáñìïãþ ôçò ó åôéêþò ìå ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâüëëïíôïò íïìïèåóßáò, ðïõ áöïñü óôï Ýñãï ôïõ áãùãïý öõóéêïý áåñßïõ. 6. Ôá Ýããñáöá ìå áñéèìïýò 1515/252/ , 1516/253/ ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìßáò ôçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò êáé 3124/278/ ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìßáò ôçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò, ðïõ áíáöýñïíôáé óôïí ôñüðï áðï Ýôåõóçò ôùí êôéñßùí ìåôñçôéêþí êáé ñõèìéóôéêþí óôáèìþí öõóéêïý áåñßïõ U-2920, U êáé U-2940 áíôßóôïé á. 7. Ôéò Üäåéåò ïéêïäïìþò ìå áñéèìïýò 261/98, 24/99 ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìßáò ôçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò êáé 214/99 ôçò Äéåýèõíóçò Ðïëåïäïìßáò ôçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò ðïõ áíáöýñïíôáé óôïõò ìåôñçôéêïýò êáé ñõèìéóôéêïýò óôáèìïýò öõóéêïý áåñßïõ U-2910, U-2920 êáé U-2940 áíôßóôïé á. 8. Ôá ðéóôïðïéçôéêü ôåëéêþò åðéèåþñçóçò ôçò TUV HEL- LAS (RWTUV) A.E. ìå áñéèìïýò: Ç-98/220 Rev.0/ ôïõ áãùãïý õøçëþò ðßåóçò êëüäïõ Ëáõñßïõ Ç-99/416/ ôïõ ìåôñçôéêïý êáé ñõèìéóôéêïý óôáèìïý U-2910

17 4596 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Ç-98/412/ êáé Ç-99/415/ ôïõ ìåôñçôéêïý êáé ñõèìéóôéêïý óôáèìïý U /ÍG/MR/2000 Rev.1 ôïõ ìåôñçôéêïý êáé ñõèìéóôéêïý óôáèìïý U Ôï ðéóôïðïéçôéêü LR/DEPA/10637/96/001 ôùí Lloyd's. 10. Ôéò õðåýèõíåò äçëþóåéò ôçò ÄÅÐÁ Á.Å. ðïõ áíáöýñïíôáé óôçí áóöáëþ ëåéôïõñãßá ôùí õðüøç åãêáôáóôüóåùí êáé óôçí êáôü íüìï åðßâëåøç ôçò ëåéôïõñãßáò êáé óõíôþñçóþò ôïõò. 11. Ôïõò Íüìïõò 6422/34 êáé 2516/97, ôï Í.Ä. 241/73, ôá Â.Ä. 15/ êáé 16/ , ôï ïðïßï ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôï áðü 24.11/ Â.Ä., ôá Ð.Ä. 437/85, 381/89 êáé 27/ Ôï Í. 2115/1993, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 29 ôïõ ïðïßïõ åßíáé äõíáôü íá äïèåß Üäåéá åãêáôüóôáóçò êáé ëåéôïõñãßáò ãéá êüèå Ýñãï ìåôáöïñüò êáé áðïèþêåõóçò, ìýôñçóçò êáé äéáíïìþò ôïõ öõóéêïý áåñßïõ, ôïõ ïðïßïõ ç áíýãåñóç êáé ç åðýêôáóç åìðßðôåé óôçí áñìïäéüôçôá ôçò ÄÅÐÁ, êáôü ðáñýêêëéóç áðü êüèå êåßìåíç äéüôáîç. 13. Ôçí áðüöáóç ìå áñéèìü Ä15/Ö19/2788/ ôïõ Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò ãéá ìåôáâßâáóç áñìïäéïôþôùí óôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá, ç ïðïßá ôñïðïðïéþèçêå ìå ôçí áðüöáóç ìå áñéèìü Ä15/Á/Ö19/21364/96 ôïõ Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò. 14. Ôçí áðü åðéóôïëþ ôçò ÄÅÐÁ Á.Å. ìå áñéèì. ðñùô. CCR-AUT-GEN-LO 868, óôçí ïðïßá ç åôáéñåßá áíáöýñåôáé óôá ìýôñá ðõñïðñïóôáóßáò ðïõ êáëýðôïõí ôïí êýñéï áãùãü õøçëþò ðßåóçò êáé ôéò åð' áõôïý åãêáôáóôüóåéò ôùí óôáèìþí âáíïóôáóßùí êáé îåóôñïðáãßäùí. 15. Ôçí áðü Ýêèåóç áõôïøßáò. 16. Ôï äéðëüôõðï åßóðñáîçò äñ. ìå áñéèìü /925/ ôçò ÄÏÕ ïëáñãïý. 17. Ôï áðü åéóçãçôéêü óçìåßùìá ôçò áñìïäßáò Õðçñåóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, áðïöáóßæïõìå: ïñçãïýìå Üäåéá ëåéôïõñãßáò áüñéóôçò ñïíéêþò äéüñêåéáò óôá åîþò ôìþìáôá ôïõ óõóôþìáôïò ìåôáöïñüò öõóéêïý áåñßïõ ôçò ÄÅÐÁ Á.Å. (êëüäïò Ëáõñßïõ ðëçí ôïõ ìåôñçôéêïý óôáèìïý ôçò ÄÅÇ óôï Ëáõñéï): á) áãùãüò õøçëþò ðßåóçò ( áëýâäéíïò áãùãüò äéáìýôñïõ 30 ) êëüäïõ Ëáõñßïõ ìåôü ôùí óôáèìþí âáëâéäïóôáóßùí êáé îåóôñïðáãßäùí áõôïý, â) ìåôñçôéêïß êáé ñõèìéóôéêïß óôáèìïß íù Ëéïóßùí (U êáé U-2920) êáé ã) ìåôñçôéêüò êáé ñõèìéóôéêüò óôáèìüò ÐáëëÞíçò (U- 2940), óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðåñéãñáöýò êáé ôá èåùñçìýíá ó åäéáãñüììáôá ðïõ óõíïäåýïõí ôçí ðáñïýóá áðüöáóç êáé ìå ôïõò ðáñáêüôù üñïõò êáé ðåñéïñéóìïýò: Ç ðáñïýóá Üäåéá ôåëåß õðü åðáíåîýôáóç óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 6 ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Íüìïõ 2516/97 (ÖÅÊ 159/Á/8.8.97) êáé ïñçãåßôáé ãéá ôéò óõíèþêåò ëåéôïõñãßáò ðïõ Ý ïõí ðéóôïðïéçèåß áðü ôïõò TUV êáé Lloyd's, óýìöùíá ìå ôá óõíçììýíá ðéóôïðïéçôéêü. Íá ôçñïýíôáé óå åôïéìüôçôá üëá ôá ìýôñá êáé ìýóá ðõñïðñïóôáóßáò ðïõ ðñïâëýðïíôáé áðü ôéò åãêåêñéìýíåò ìåëýôåò ðõñïðñïóôáóßáò. Ôá ðéóôïðïéçôéêü ðõñáóöáëåßáò íá áíáíåþíïíôáé ðñéí áðü ôç ëþîç ôïõò êáé íá ðñïóêïìßæïíôáé áíôßãñáöá óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò. Íá ôçñïýíôáé ïé üñïé ðïõ áíáöýñïíôáé óôçí ÊÕÁ Ýãêñéóçò ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí, ç ïðïßá ðñýðåé íá áíáíåþíåôáé ðñéí áðü ôç ëþîç ôçò êáé íá ðñïóêïìßæåôáé áíôßãñáöï óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò. Ç ðáñáêïëïýèçóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí åãêáôáóôüóåùí êáé éäéáßôåñá ç óõíôþñçóþ ôïõò íá ãßíåôáé óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíïíéóìïýò ðïõ éó ýïõí ãéá ðáñüìïéá óõóôþìáôá ìåôáöïñüò öõóéêïý áåñßïõ êáé ðïõ Ý ïõí ðñïäéáãñáöåß óôç ìåëýôç ôïõ Ýñãïõ. Íá ôçñïýíôáé ïé üñïé êáé ðñïûðïèýóåéò ðïõ áíáöýñïíôáé óôá ðéóôïðïéçôéêü ôùí Lloyd's êáé TUV. Ç åðßâëåøç ôçò ëåéôïõñãßáò üëùí ôùí åãêáôáóôüóåùí ôïõ óõóôþìáôïò ìåôáöïñüò öõóéêïý áåñßïõ íá ãßíåôáé áðü ðñüóùðá ðïõ Ý ïõí üëá ôá áðáéôïýìåíá áðü ôïí Íüìï ðñïóüíôá. Ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åðéâüëëåé ôçí åêôýëåóç ìåôáññõèìßóåùí óôéò åãêáôáóôüóåéò, óå êüèå ðåñßðôùóç ðïõ èá äéáðéóôùèåß üôé ôïýôï åßíáé áíáãêáßï ãéá íá åêðëçñùèïýí ïé åðéäéùêüìåíïé óêïðïß ðïõ ðñïâëýðïíôáé áðü ôï Üñèñï 2 ôïõ áðü Â.Ä. Ç ðáñïýóá Üäåéá äåí áðáëëüóóåé ôçí åíäéáöåñüìåíç åôáéñåßá áðü ôçí õðï ñýùóç íá åöïäéáóèåß ìå Üëëç Üäåéá, Üí áðü Üëëåò äéáôüîåéò ðñïêýðôåé áíôßóôïé ç õðï- ñýùóþ ôçò. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 6 Ìáñôßïõ 2002 Ìå åíôïëþ Õðïõñãïý Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÃÑÁÖÉÙÔÇÓ Ö Áñéè (2) Ñýèìéóç üñùí, ðñïûðïèýóåùí êáé äéáäéêáóßáò ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí äéáôüîåùí ôïõ Í. 2956/2001, ðïõ áöïñïýí ôéò Åôáéñåßåò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñáãñüöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (ÖÅÊ 137Á) 2. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä 368/89 «Ïñãáíéóìüò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò» (ÖÅÊ 163 Á) 3. Ôï Ð.Ä 372/95 «ÌåôáöïñÜ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò - Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò» (ÖÅÊ 201 Á ) 4. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 26 ôïõ Í. 2956/01 «ÁíáäéÜñèñùóç ôïõ ÏÁÅÄ êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 258 Á) êáèþò êáé ôéò äéáôüîåéò ôùí Üñèñùí 20 åùò 23 ôïõ éäßïõ íüìïõ 5. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 2639/98 «Ñýèìéóç åñãáóéáêþí ó Ýóåùí. Óýóôáóç Óþìáôïò Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 205 Á) 6. Ôï Ð.Ä 160/99 «¼ñïé, ðñïûðïèýóåéò êáé äéáäéêáóßá ãéá ôç óýóôáóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí Éäéùôéêþí Ãñáöåßùí Åñãáóßáò» (ÖÅÊ 157 Á) 7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:

18 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 4597 ñèñï 1 Óýóôáóç Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò 1. Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò (ÅÐÁ) åßíáé ç åôáéñåßá, ç ïðïßá Ý åé ùò áíôéêåßìåíï äñáóôçñéüôçôáò ôçí ðáñï Þ åñãáóßáò áðü ìéóèùôïýò ôçò óå Üëëïí åñãïäüôç (Ýììåóï åñãïäüôç ) ìå ôçí ìïñöþ ôçò ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò, üðùò ç áðáó üëçóç áõôþ ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôçí ðáñüãñáöï 2 ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ í. 2956/01 (ÖÅÊ 258 Á) 2. Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò åðéôñýðåôáé íá óõóôáèåß ìüíï ìå ôçí åôáéñéêþ ìïñöþ ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò ôçò ïðïßáò ôï ìåôï éêü êåöüëáéï áíýñ åôáé ôïõëü- éóôïí óôï ðïóü ôùí åêáôüí åâäïìþíôá Ýîé éëéüäùí ïãäüíôá ôñéþí ÅÕÑÙ ( ). 3. Ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äåí åðéôñýðåôáé íá áóêåß ïðïéáäþðïôå Üëëç äñáóôçñéüôçôá åêôüò áðü áõôþ ôçò ðáñ. 1 ôçò ðáñïýóçò. Êáô' åîáßñåóç ç Åôáéñåßá áõôþ åðéôñýðåôáé íá áóêåß êáé ôéò áêüëïõèåò äñáóôçñéüôçôåò: á) ÌåóïëÜâçóç ãéá åîåýñåóç èýóåùí åñãáóßáò. Ãéá ôçí Üóêçóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò áõôþò áðáéôåßôáé åéäéêþ Üäåéá, ç ïðïßá ïñçãåßôáé óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò, ôéò ðñïûðïèýóåéò êáé ôç äéáäéêáóßá ðïõ êáèïñßæïíôáé ìå ôï Ð.Ä. 160/99 (ÖÅÊ159 Á) üðùò åêüóôïôå éó ýåé. â) Áîéïëüãçóç Þ êáé êáôüñôéóç áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý, åöüóïí ç Åôáéñåßá áõôþ ðëçñïß ôïõò üñïõò êáé ôéò ðñïûðïèýóåéò ðïõ ïñßæïíôáé áðü ôéò êåßìåíåò äéáôüîåéò ãéá ôçí åðáããåëìáôéêþ êáôüñôéóç áðü åñãïäüôåò êáé åðé åéñþóåéò Þ åêìåôáëëåýóåéò. 4. Ôï êáôáóôáôéêü ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äåí åðéôñýðåôáé íá ðåñéý åé óêïðïýò ïé ïðïßïé áíôßêåéíôáé óôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2956/2001 êáé ôùí êáô' åîïõóéïäüôçóþ ôïõ äéáôüîåùí. 5. Ôá ðñüóùðá, óôá ïðïßá êáôü ôï íüìï êáé ôï êáôáóôáôéêü ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò Ý åé áíáôåèåß ç áñìïäéüôçôá ãéá ôç äéïßêçóç, ôç äéá åßñéóç ôçò ðåñéïõóßáò áõôþò êáé ãéá ôçí åêðñïóþðçóþ ôçò, èá ðñýðåé íá åßíáé Ýëëçíåò õðþêïïé, Þ õðþêïïé Êñáôþí Ìåëþí ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò, Þ õðþêïïé êñáôþí ìåëþí ôïõ Åíéáßïõ Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý þñïõ, Þ ïìïãåíåßò ðïõ íüìéìá äéáìýíïõí óôçí ÅëëÜäá. Áðáãïñåýåôáé íá äéïñéóôïýí ùò ìýëç ôïõ Ä.Ó ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò Þ íá ãßíïõí äéá åéñéóôýò Þ åêðñüóùðïé áõôþò á) üóïé Ý ïõí êáôáäéêáóôåß ôåëåóßäéêá óå ðïéíþ óôåñçôéêþ ôçò åëåõèåñßáò ôïõëü éóôïí åíüò Ýôïõò Þ áíåîáñôþôùò ðïéíþò ãéá åêâßáóç, áðüôç, ñåïêïðßá, ôïêïãëõößá, êëïðþ, õðåîáßñåóç, ëçóôåßá, óõêïöáíôéêþ äõóöþìçóç, áðåéëþ, áðáôçëþ äéýãåñóç óå ìåôáíüóôåõóç, åðéêßíäõíç êáé âáñéü óùìáôéêþ âëüâç, åãêëþìáôá êáôü ôçò æùþò, êáôü ôçò ãåíåôþóéáò åëåõèåñßáò êáé ïéêïíïìéêþò åêìåôüëëåõóçò ôçò ãåíåôþóéáò æùþò, ðåñß ôá õðïìíþìáôá, ó åôéêü ìå ôï íüìéóìá, åãêëþìáôá ðïõ áöïñïýí ôá üðëá, ôéò áñ áéüôçôåò, ôçí ðñïþèçóç ëáèñïìåôáíáóôþí óôï åóùôåñéêü ôçò þñáò Þ ôç äéåõêüëõíóç ôçò ìåôáöïñüò Þ ðñïþèçóþ ôïõò Þ ôçò åîáóöüëéóçò êáôáëýìáôïò óå áõôïýò ãéá áðüêñõøç Þ ãéá ðáñáâüóåéò ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé êßíçóç áëëïäáðþí óôçí ÅëëÜäá, åìðüñéï äïýëùí, ðáñüâáóçò ôùí äéáôüîåùí ãéá íáñêùôéêü, ëáèñåìðïñßïõ, ôïõ íüìïõ ðåñß ìåóáæüíôùí, åãêëþìáôá ìå ñþóç ìýóùí õøçëþò ôå íïëïãßáò, åãêëþìáôá áíôßóôáóçò, áñðáãþò áíçëßêùí, ðáñüíïìç êáôáêñüôçóç, ðáñüíïìç âßá. â) üóïé Ý ïõí ðáñáðåìöèåß ìå ôåëåóßäéêï âïýëåõìá ãéá êáêïýñãçìá Þ ãéá ðëçììýëçìá ôçò ðñïáíáöåñüìåíçò ðáñáãñüöïõ Ýóôù êáé áí ôï áäßêçìá Ý åé ðáñáãñáöåß. Ç êáôü ôï ðñïçãïýìåíï åäüöéï ìåôáãåíýóôåñç ôïõ ñüíïõ ïñéóìïý ôïõò êáôáäßêç åðéöýñåé ôçí Ýêðôùóç ôùí ðñïóþðùí áõôþí áðü ôéò áíùôýñù éäéüôçôåò ôïõ ìýëïõò ôïõ Ä.Ó., äéá åéñéóôþ Þ åêðñïóþðïõ ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. Óôçí ðåñßðôùóç áõôþ ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò õðï ñåïýôáé íá áíôéêáôáóôþóåé ôï ìýëïò ôïõ Ä.Ó., äéá åéñéóôþ Þ åêðñïóþðïõ ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ìå Üëëï êáé íá ãíùóôïðïéþóåé óôçí Ä/íóç Áðáó üëçóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò ôïí áíôéêáôáóôüôç ôïõ åíôüò ðñïèåóìßáò 6 ìçíþí (ðñáêôéêü Ä.Ó). 6. Ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äéýðåôáé áðü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 2956/01 êáé ôïõ Ê.Í. 2190/20 «Ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñåéþí». ñèñï 2 Åéäéêüôåñïé üñïé êáé ðñïûðïèýóåéò ïñþãçóçò åéäéêþò Üäåéáò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. ÊÜèå Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ðñïêåéìýíïõ íá ëüâåé ôçí åéäéêþ Üäåéá ðñýðåé íá äéáèýôåé ôï êáôüëëçëï óôåëå éáêü äõíáìéêü êáé ôçí áíáãêáßá õëéêïôå- íéêþ õðïäïìþ, ùò áêïëïýèùò: 1. Ðñïóùðéêü á) Äýï (2) ôïõëü éóôïí åñãáæüìåíïõò åê ôùí ïðïßùí: áá) ï Ýíáò íá åßíáé êüôï ïò ðôõ ßïõ ôñéôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò çìåäáðþò Þ ìå áíáãíùñéóìýíï éóüôéìï ôßôëï áëëïäáðþò ôçò êïéíùíéïëïãßáò, øõ ïëïãßáò, êïéíùíéêïý ëåéôïõñãïý, ïéêïíïìéêþí óðïõäþí, íïìéêþí óðïõäþí Þ ðïëéôéêþò åðéóôþìçò Þ íá åßíáé êüôï ïò ìåôáðôõ éáêïý ôßôëïõ óå èýìáôá åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý Þ áãïñüò åñãáóßáò Þ äéá åßñéóçò áíèñþðéíùí ðüñùí êáé ââ) ï äåýôåñïò íá åßíáé êüôï ïò ðôõ ßïõ ôñéôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò çìåäáðþò Þ ìå áíáãíùñéóìýíï éóüôéìï ôßôëï áëëïäáðþò ôùí ðñïáíáöåñïìýíùí ó ïëþí Þ íá åßíáé êüôï ïò ðôõ ßïõ ïéáóäþðïôå ó ïëþò ôñéôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò çìåäáðþò Þ ìå áíáãíùñéóìýíï éóüôéìï ôßôëï áëëïäáðþò åöüóïí äéáèýôåé ðåíôáåôþ åðáããåëìáôéêþ åìðåéñßá óå èýìáôá åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý Þ áãïñüò åñãáóßáò Þ äéá åßñéóçò áíèñþðéíùí ðüñùí. â) íáí (1) ôïõëü éóôïí êüôï ï ðôõ ßïõ ôñéôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò ðëçñïöïñéêþò ôçò çìåäáðþò Þ ôçò áëëïäáðþò ìå áíáãíùñéóìýíï éóüôéìï ôßôëï. ã) íá (1) ëïãéóôþ ìå Üäåéá áóêþóåùò åðáããýëìáôïò. ä) íáí (1) õðüëëçëï ãñáììáôåéáêþò õðïóôþñéîçò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êüðïéïò áðü ôïõò õðáëëþëïõò ôùí ðåñéðôþóåùí (á) Þ (ä) åßíáé êüôï ïò ðôõ ßïõ ôñéôïâüèìéáò åêðáßäåõóçò ðëçñïöïñéêþò Þ ìåôáðôõ éáêïý ôßôëïõ óôïí ôïìýá ôçò ðëçñïöïñéêþò ôçò çìåäáðþò Þ ôçò áëëïäáðþò ìå áíáãíùñéóìýíï éóüôéìï ôßôëï, ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äåí õðï ñåïýôáé óôçí ðñüóëçøç ôïõ õðáëëþëïõ ôçò ðåñßðôùóçò (â). Ôá ðñüóùðá ôùí áíùôýñù ðåñéðôþóåùí (á) êáé (ä) ðñýðåé íá áðáó ïëïýíôáé óôçí Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ìå óýìâáóç åîáñôçìýíçò åñãáóßáò, åíþ óôéò ðåñéðôþóåéò (â) êáé (ã) ìðïñåß íá áðáó ïëïýíôáé Þ ìå óýìâáóç åîáñôçìýíçò åñãáóßáò Þ ìå óýìâáóç Ýñãïõ Þ ðáñï Þò õðçñåóéþí. Óôá õðïêáôáóôþìáôá ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ðñýðåé íá áðáó ïëåßôáé ôïõëü éóôïí Ýíáò õðüëëçëïò ìå óýìâáóç åîáñôçìýíçò åñãáóßáò.

19 4598 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 2. ÊôéñéáêÞ õðïäïìþ á) Ï þñïò Üóêçóçò ôçò óõãêåêñéìýíçò äñáóôçñéüôçôáò ðñýðåé íá åßíáé ðëþñùò äéáêåêñéìýíïò êáé íá éêáíïðïéåß ôéò åëü éóôåò áðáéôþóåéò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï Ð.Ä. 16/96 «ÅëÜ éóôåò ðñïäéáãñáöýò áóöüëåéáò êáé õãåßáò óôïõò þñïõò åñãáóßáò» (ÖÅÊ 10 Á), ìå ôçí åðéöýëáîç ôõ üí Üëëùí åéäéêüôåñùí äéáôüîåùí ðïõ éó ýïõí êüèå öïñü. â) Ï ðñïáíáöåñüìåíïò þñïò ðñýðåé íá Ý åé óõíïëéêþ åðéöüíåéá óõìðåñéëáìâáíïìýíùí ôùí âïçèçôéêþí þñùí ôïõëü éóôïí 150 ô.ì. ã) Óå êüèå õðïêáôüóôçìá ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ç åðéöüíåéá ðñýðåé íá áíýñ åôáé ôïõëü éóôïí óå 80 ô.ì. ä) Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò áóêåß åðéðñïóèýôùò ôçí äñáóôçñéüôçôá ôçò êáôüñôéóçò áíèñþðéíïõ äõíáìéêïý, áðáéôåßôáé íá äéáèýôåé þñï ôýôïéáò åðéöüíåéáò þóôå íá ðëçñïß ôá ïñéæüìåíá áðü ôéò êåßìåíåò äéáôüîåéò, ãéá ôçí Üóêçóç ôçò äåýôåñþò ôçò äñáóôçñéüôçôáò. 3. Ôå íéêüò åîïðëéóìüò Ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò áîéïðïéþíôáò ôéò åêüóôïôå äõíáôüôçôåò ôçò óýã ñïíçò ôå íïëïãßáò êáé ðëçñïöïñéêþò èá ðñýðåé íá äéáèýôåé Ýíá ïëïêëçñùìýíï óýóôçìá ìç áíïñãüíùóçò ôýôïéï þóôå íá åßíáé éêáíü íá áíôáðïêñßíåôáé ðëþñùò óôçí ðáñï Þ óôáôéóôéêþí Þ Üëëùí óôïé åßùí ðïõ èá áöïñïýí ôç äéüñêåéá êáé ôï åßäïò üëùí ôùí óõìâüóåùí ðïõ Ý ïõí õðïãñüøåé ãéá ðñïóùñéíþ áðáó üëçóç. Åðßóçò èá ðñýðåé íá äéáèýôåé çëåêôñïíéêþ äéåýèõíóç êáé . Ôïí ùò Üíù åîïðëéóìü èá ðñýðåé íá äéáèýôïõí êáé ôá õðïêáôáóôþìáôá ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. ñèñï 3 Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò êáé ÉäéùôéêÜ Ãñáöåßá Óõìâïýëùí Åñãáóßáò Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò áóêåß êáé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò äéáìåóïëüâçóçò, Ý ïíôáò ëüâåé Üäåéá Éäéùôéêïý Ãñáöåßïõ Óõìâïýëùí Åñãáóßáò, ìðïñåß : á) Ùò ðñïò ôçí êôéñéáêþ õðïäïìþ Åöüóïí ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ðñïôßèåôáé íá ñçóéìïðïéþóåé åíéáßï þñï êáé ãéá ôéò äýï ëåéôïõñãßåò, ðáñý åôáé ç äõíáôüôçôá ñçóéìïðïßçóçò êïéíþò åéóüäïõ êáé äéáäñüìùí óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôüîåéò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç ýðáñîçò äéáêåêñéìýíïõ þñïõ åðéöüíåéáò ôïõëü éóôïí 120 ô.ì ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò êáé þñï 75 ô.ì ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò äéáìåóïëüâçóçò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 4 ôïõ Ð.Ä 160/99. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáé óôá õðïêáôáóôþìáôá áóêåßôáé êáé ç äñáóôçñéüôçôá ôçò äéáìåóïëüâçóçò ðáñý åôáé, ïìïßùò ç äõíáôüôçôá ñçóéìïðïßçóçò êïéíþò åéóüäïõ êáé äéáäñüìùí óýìöùíá ìå ôéò êåßìåíåò äéáôüîåéò, ìå ôçí ðñïûðüèåóç ýðáñîçò äéáêåêñéìýíïõ þñïõ 60 ô.ì ôïõëü éóôïí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò êáé þñï 40 ô.ì ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò äéáìåóïëüâçóçò. â) Ùò ðñïò ôï ðñïóùðéêü ÐáñÝ åôáé ç äõíáôüôçôá óôçí Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò íá áðáó ïëåß ãéá ôéò åñãáóßáò ôçò ëïãéóôéêþò êáé ôçò ðëçñïöïñéêþò ôá ßäéá Üôïìá êáé ãéá ôéò äýï äñáóôçñéüôçôåò. ñèñï 4 Áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêü ïñþãçóçò åéäéêþò Üäåéáò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò (Å.Ð.Á.). Ïé åíäéáöåñüìåíïé õðïâüëëïõí óôç Ä/íóç Áðáó üëçóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí öüêåëï ìå ôá áêüëïõèá äéêáéïëïãçôéêü: 1. Ùò ðñïò ôçí Åôáéñåßá á) Áßôçóç ðëþñùò óõìðëçñùìýíç êáé õðïãåãñáììýíç áðü ôï íüìéìï åêðñüóùðï â) Áíôßãñáöï ôïõ óõìâïëáßïõ óýóôáóçò (Êáôáóôáôéêü) ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ìáæß ìå ôõ üí äéïñèùôéêþ ðñüîç êáé ôï áíôßóôïé ï ÖÅÊ, êáé áíôßãñáöá ôùí ôñïðïðïéçôéêþí óõìâïëáßùí (Þ áðïöüóåùí Ã.Ó ãéá ôñïðïðïéþóåéò ôïõ êáôáóôáôéêïý) ìå ôá ÖÅÊ áõôþí. ã) Áíáêïßíùóç êáôá þñçóçò óôï Ìçôñþï Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ä) Ôï ÖÅÊ ìå ôç óõãêñüôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ óå óþìá êáé ôçí åêðñïóþðçóç ôçò Åôáéñåßáò. å) Ôï ÖÅÊ ìå ôçí ðéóôïðïßçóç êáôáâïëþò ôïõ ìåôï éêïý êåöáëáßïõ. óô) Âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÏéêïíïìéêÞò Åöïñßáò ãéá Ýíáñîç åðéôçäåýìáôïò æ) Ðéóôïðïéçôéêü öïñïëïãéêþò åíçìåñüôçôáò ç) Ðéóôïðïéçôéêü áóöáëéóôéêþò åíçìåñüôçôáò è) Ôéò êáôü ôï Üñèñï 23 ôïõ í.2659/2001 êáé ôçò êáô' åîïõóéïäüôçóç áõôïý åêäïèåßóáò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò ðñïâëåðüìåíåò åããõçôéêýò åðéóôïëýò. 2. Ùò ðñïò ôá ðñüóùðá ôçò ðáñáãñüöïõ 5 ôïõ Üñèñïõ 1 ôçò ðáñïýóçò õðïâüëëïíôáé: á) ðñüóöáôï áðüóðáóìá ðïéíéêïý Ìçôñþïõ â) ÅðéêõñùìÝíá áíôßãñáöá Äåëôßïõ ÁóôõíïìéêÞò Ôáõôüôçôáò Þ Äéáâáôçñßïõ, åéäéêü äå ãéá ôïõò ïìïãåíåßò ôïõ åéäéêïý äåëôßïõ ôáõôüôçôáò ïìïãåíïýò. 3. Ùò ðñïò ôçí êôéñéáêþ õðïäïìþ: á) Ôßôëïé éäéïêôçóßáò Þ ìéóèùôþñéá óõìâüëáéá â) ÃåíéêÞ êüôïøç ôùí þñùí åñãáóßáò êýñéùí êáé âïçèçôéêþí üðïõ óçìåéþíïíôáé üëåò ïé ó åôéêýò äéáóôüóåéò, ïé ïäïß äéáöõãþò êáé Ýîïäïé êéíäýíïõ, ïé èýóåéò ôïõ ðñïâëåðüìåíïõ åîïðëéóìïý (ìç áíþìáôá, ãñáöåßá, âéâëéïèþêåò, êáèßóìáôá, ê.ë.ð) ã) Ðéóôïðïéçôéêü ðõñáóöüëåéáò ä) Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ åêäßäåôáé áðü äéðëùìáôïý ï (Ðôõ éïý ï) Ðïëéôéêü Ìç áíéêü ìå Üäåéá áóêþóåùò åðáããýëìáôïò êáé ðéóôïðïéåß üôé ðëçñïýíôáé êáôü ðåñßðôùóç: Ïé áðáéôþóåéò ôçò ðáñ. 2 ôïõ ðáñáñôþìáôïò É êáé ÉÉ ôïõ Ð.Ä. 16/96 êáé ïé áðáéôþóåéò ôçò ðáñ. 22 ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É Þ ôçò ðáñ. 21 ôïõ ðáñáñôþìáôïò ÉÉ ôïõ Ð.Ä. 16/96. å) ¼ëåò ïé áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò üóïí áöïñü ôç ñþóç ôùí þñùí, ôïí äéáèýóéìï åîïðëéóìü, ôï ìýãéóôï áñéèìü áôüìùí ðïõ ìðïñåß íá âñßóêïíôáé (ôáõôü ñïíá) óôïõò þñïõò åñãáóßáò. óô) ÄÞëùóç üôé Ý åé ðñïâåß óôç ðñïâëåðüìåíç áðü ôï Ð.Ä.105/95 óþìáíóç áóöüëåéáò Þ êáé õãåßáò óôçí åñãáóßá. 4. Ùò ðñïò ôï ðñïóùðéêü ôçò ðáñáãñüöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 2: á) ÅðéêõñùìÝíá áíôßãñáöá ðôõ ßùí çìåäáðþò Þ áëëïäáðþò. Ïé ôßôëïé óðïõäþí ôçò áëëïäáðþò èá ðñýðåé íá óõíïäåýïíôáé ìå âåâáéþóåéò éóïôéìßáò. â) Åðßóçìá áíôßãñáöá Þ âåâáéþóåéò ðïõ íá áðïäåéêíýïõí ôçí åðáããåëìáôéêþ åìðåéñßá.

20 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 4599 ã) Áíáããåëßá ðñüóëçøçò óôïí ÏÁÅÄ ãéá ôïõò áðáó ïëïýìåíïõò ìå ó Ýóç åîáñôçìýíçò åñãáóßáò. ä) Ïé ìåôáîý åñãïäïôþí êáé áðáó ïëïõìýíùí óõíáöèåßóåò óõìöùíßåò. ñèñï 5 Äéáäéêáóßá ðéóôïðïßçóçò 1. Ïé åíäéáöåñüìåíïé êáôáèýôïõí óôç Ä/íóç Áðáó üëçóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, óå äýï áíôßôõðá öüêåëï ðïõ ðåñéëáìâüíåé ôçí áßôçóç ìå üëá ôá áðáñáßôçôá äéêáéïëïãçôéêü ðïõ ðñïâëýðïíôáé óôï Üñèñï 4 ôçò ðáñïýóáò, ðëçí ôùí åããõçôéêþí åðéóôïëþí. 2. Ç áñìüäéá õðçñåóßá åëýã åé ôçí ðëçñüôçôá ôïõ öáêýëïõ. ÅÜí ï öüêåëïò åßíáé ðëþñçò ðñïùèåßôáé óôç óõíý- åéá ãéá åðéôüðéï Ýëåã ï êáé áîéïëüãçóç. 3. Ï åðéôüðéïò Ýëåã ïò áíáôßèåôáé óå ôñéìåëåßò ÅðéôñïðÝò ðïõ áðáñôßæïíôáé áðü õðáëëþëïõò ôïõ Óþìáôïò Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò (ÓÅÐÅ). 4. Óêïðüò ôïõ åðéôüðéïõ åëýã ïõ åßíáé ç åðáëþèåõóç ôùí óôïé åßùí ôïõ öáêýëïõ êáé ç óýíôáîç Ýêèåóçò áîéïëüãçóçò, áöïý ðñïçãçèåß óõíýíôåõîç ôùí åëåãêôþí ìå ôïí êáôü ôï êáôáóôáôéêü åêðñüóùðï ôçò Åôáéñåßáò. 5. Ç ÅðéôñïðÞ åëýã ïõ ôçò ðáñáãñüöïõ 3 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ õðïâüëëåé óôç Ä./íóç Áðáó üëçóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ýóôåñá áðü ôç äéåíýñãåéá ôïõ åðéôüðéïõ åëýã ïõ, áéôéïëïãçìýíç Ýêèåóç åëýã ïõ êáé áîéïëüãçóçò. 6. Ç ÅðéôñïðÞ ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò, áöïý ëüâåé õðüøç ôçí Ýêèåóç åëýã ïõ êáé áîéïëüãçóçò êáé üëá ôá ó åôéêü óôïé åßá, Ýðåéôá áðü ôçí êáôüèåóç ôùí åããõçôéêþí åðéóôïëþí, åéóçãåßôáé - ãíùìïäïôåß óôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí ãéá ôçí Ýêäïóç åéäéêþò Üäåéáò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. Ç ïñþãçóç ôçò åéäéêþò Üäåéáò ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ðñïûðïèýôåé ôçí êáôáâïëþ ðáñáâüëïõ 147 ÅÕÑÙ õðýñ Äçìïóßïõ ôï ïðïßï åéóðñüôôåôáé áðü ôçí áñìüäéá Äçìüóéá ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá (ÄÏÕ) ùò äçìüóéï Ýóïäï. ñèñï 6 ÅðéôñïðÞ ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò Ç ÅðéôñïðÞ ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò (Å.Å.Ð.Á.) ôçò ðáñáãñüöïõ 6 ôïõ Üñèñïõ 5 ôçò ðáñïýóçò óõãêñïôåßôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé áðïôåëåßôáé áðü : á) ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ùò Ðñüåäñï, ìå áíáðëçñùôþ ôïí áñìüäéï Ãåíéêü ÄéåõèõíôÞ Åñãáóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, â) ôïí ÄéåõèõíôÞ ôçò Äéåýèõíóçò Áðáó üëçóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ùò ÌÝëïò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôïõ áñìïäßïõ ÔìÞìáôïò ôçò ßäéáò Äéåýèõíóçò êáé ã) ôïí ÄéåõèõíôÞ ôçò Äéåýèõíóçò Áðáó üëçóçò ôïõ Ï.Á.Å.Ä., ùò ÌÝëïò, ìå áíáðëçñùôþ ÐñïúóôÜìåíï ÔìÞìáôïò ôçò éäßáò Äéåýèõíóçò. Óôçí åí ëüãù ÅðéôñïðÞ èá ðáñý åôáé ãñáììáôåéáêþ õðïóôþñéîç, áðü äýï õðáëëþëïõò ôïõ áñìïäßïõ ÔìÞìáôïò. ñèñï 7 '¼ñïé, ðñïûðïèýóåéò êáé äéáäéêáóßá áíüêëçóçò ôçò åéäéêþò Üäåéáò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. 1. Ç åéäéêþ Üäåéá ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò áíáêáëåßôáé óôéò áêüëïõèåò ðåñéðôþóåéò : á) ¼ôáí ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò áóêåß êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò, åêôüò áðü áõôýò ãéá ôéò ïðïßåò ôçò ïñçãþèçêå ç åéäéêþ Üäåéá. â) ¼ôáí ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äéáðéóôùèåß üôé ðáñáâßáóå ôïõò üñïõò ôïõ Üñèñïõ 2 ôçò ðáñïýóáò. ã) ¼ôáí ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äåí Ý åé êáôáèýóåé ôéò êáôü ôï Üñèñï 23 ôïõ í. 2659/2001 êáé ôçò êáô' åîïõóéïäüôçóç ôïõ åêäïèåßóáò ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò, ðñïâëåðüìåíåò óõìðëçñùìáôéêýò åããõçôéêýò åðéóôïëýò. ä) ¼ôáí ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äéáðéóôùèåß üôé äåí áíôéêáôýóôçóå êáé ãíùóôïðïßçóå ôï ìýëïò Ä.Ó, äéá åéñéóôþ Þ åêðñüóùðü ôçò, ùò üöåéëå óýìöùíá ìå ôçí ðáñüãñáöï 5 ôïõ Üñèñïõ 1 ôçò ðáñïýóçò. å) ¼ôáí ç Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò äéáðéóôùèåß êáôüðéí åëýã ïõ üôé Ý åé õðïðýóåé óå âáñåßá ðáñüâáóç ôùí äéáôüîåùí ôçò åñãáôéêþò íïìïèåóßáò. Ïé Ýëåã ïé äéåíåñãïýíôáé áðü õðáëëþëïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí Þ áðü ÅðéèåùñçôÝò ôïõ Óþìáôïò Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò. 2. Ç áíüêëçóç ôçò åéäéêþò Üäåéáò ëåéôïõñãßáò ãßíåôáé ìå ðñüîç ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, Ýðåéôá áðü áéôéïëïãçìýíç åéóþãçóç (ãíþìç) ôçò ÅðéôñïðÞò ÅëÝã ïõ ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò êáé åöüóïí ðñïçãïõìýíùò ôçñçèïýí ïé äéáôõðþóåéò ôïõ åðüìåíïõ åäáößïõ. Ç ÅðéôñïðÞ üôáí óõíôñý åé ðåñßðôùóç áíüêëçóçò ôçò åéäéêþò Üäåéáò, õðï ñåïýôáé íá ãíùóôïðïéþóåé åããñüöùò óôçí Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ôïõò ëüãïõò ðïõ õðáãïñåýïõí ôç ëþøç ôïõ ìýôñïõ áõôïý, ðñïêåéìýíïõ íá ðáñáó åèåß óôçí Åôáéñåßá ç äõíáôüôçôá íá åêöñüóåé ôéò áðüøåéò ôçò, ìýóá óå ñïíéêü äéüóôçìá äýêá ðýíôå (15) çìåñþí áðü ôç ãíùóôïðïßçóç. ñèñï 8 Óôïé åßá óõìâüóåùí ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò êáé Üëëåò äéáôõðþóåéò. 1. Ïé óõìâüóåéò ðñïóùñéíþò áðáó üëçóçò ðïõ óõíüðôïíôáé, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 22 ôïõ Í. 2956/2001 ìåôáîý ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò êáé ôùí ìéóèùôþí, ðýñáí ôùí ïñéæüìåíùí óôç äéüôáîç áõôþ óôïé- åßùí êáé ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Ð.Ä 156/94 (ÖÅÊ 102 Á), ðñýðåé íá ðåñéëáìâüíïõí êáé ôá åîþò åðéðëýïí óôïé åßá: á) ÁíáãñáöÞ ôïõ áñéèìïý Üäåéáò ôçò Åôáéñåßáò ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò. â) ÁíáãñáöÞ ôùí óôïé åßùí ôùí Ôñáðåæéêþí åããõçôéêþí åðéóôïëþí, ðïõ êáôáôýèçêáí áðü ôçí Åôáéñåßá ÐñïóùñéíÞò Áðáó üëçóçò ùò ïéêïíïìéêþ åããýçóç ôùí áðïäï þí êáé ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí. ã) Ìíåßá ôçò õðï ñýùóçò ôïõ åñãïäüôç (Å.Ð.Á.) ãéá ôç ëþøç êáé ôþñçóç üñùí õãéåéíþò êáé áóöüëåéáò 2. Óôçí ðåñßðôùóç êáôü ôçí ïðïßá êáôü ôïí ñüíï óýíáøçò ôçò ùò Üíù óýìâáóçò äåí åßíáé ãíùóôüò ï Ýììåóïò åñãïäüôçò, áìýóùò ìåôü ôç óýíáøç ôçò óýìâáóçò

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/1/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/7. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων)

Αθήνα 12/1/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/7. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων) . ΑΔΑ: 4Α9Υ4691ΩΓ-Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ.

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22/05/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων. Αθήνα 17 / 7 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων)

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων) ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΟΥΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/619. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/619. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΕΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)»

ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΖΛ8. ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 18 / 2 /2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29/8/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/21

Αθήνα 29/8/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/21 ΑΔΑ: 4ΑΜ34691ΩΓ-ΩΧΠ Αθήνα 29/8/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β.Μελά Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ..

Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 02/08/2012 Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/364 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%). β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%)

α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%). β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Ε41/294. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα Α

Αριθμ. Πρωτ. Ε41/294. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα Α ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΟΙΙΚΟΔΔ/ /ΚΩΝ ΕΡΡΓΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 27/5/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/238 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» Αθήνα 9 / 9 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Η υπ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 02/07/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μείωση εισφορών κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014. ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιοι: 71/2012 και 45/2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων.

ΘΕΜΑ : Μείωση εισφορών κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014. ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιοι: 71/2012 και 45/2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων. Αθήνα, 25/7/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M. Προδρομίδου Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

«Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπερ Ε.Τ.Ε.Α.

«Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπερ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 29/11/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ4691ΩΓ-ΠΝΚ. Αθήνα, 27/06/2013. Αριθμ. Πρωτ.: E40/372 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ4691ΩΓ-ΠΝΚ. Αθήνα, 27/06/2013. Αριθμ. Πρωτ.: E40/372 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.: E40/372 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691ΩΓ-ΩΛ3. Αθήνα 24 / 10 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/3

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691ΩΓ-ΩΛ3. Αθήνα 24 / 10 / 2013. Αριθμ. Πρωτ. Ε20/3 Αθήνα 24 / 10 / 2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά Ξ. Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-ΩΩ5 Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Αθήνα 24 / 1 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α20/251/76/27-7-12 Γενικό έγγραφό μας.

Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α20/251/76/27-7-12 Γενικό έγγραφό μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 13 / 2 / 2013 ΑΔΑ: ΒΕΥ84691ΩΓ-ΖΘ6 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) Βεραντζέρου 15 (5 ος Όροφος), Τ.Κ. 106 77, Αθήνα http://www.panepo.gr, e-mail: panepo@panepo.gr ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Αθήνα 27/2/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών»

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Π Ρ Ο Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα 20 /5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Γ41/17. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα 20 /5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Γ41/17. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΔΑ: 4ΑΘΘ4691ΩΓ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αθήνα 28 / 7 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/535 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

4024 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

4024 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 4023 ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ Áñ. Öýëëïõ 291 27 Äåêåìâñßïõ 2001 ÍÏÌÏÓ ÕÐ ÁÑÉÈ. 2972 Åêóõã ñïíéóìüò ôçò ïñãüíùóçò êáé ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Éäñýìáôïò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6. Αθήνα 8/12/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/37

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6. Αθήνα 8/12/2011. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 8/12/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑTA : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Áñéè. 131/2005 (1) 2004/47/Å.Ê... 1 (Ö.Å.Ê. 211/Á/ ). 1975).

Áñéè. 131/2005 (1) 2004/47/Å.Ê... 1 (Ö.Å.Ê. 211/Á/ ). 1975). F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 12983 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 916 5 Éïõëßïõ 2005 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 35 (ÌÅÑÏÓ Â) ôïõ Êþäéêá Ôñïößìùí «ÅéäéêÜ êñéôþñéá êáèáñüôçôáò

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:16. ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 90 του Ν.4182/2013 που αφορούν. ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-Χ60. Αθήνα 24 / 2 / 2014

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:16. ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 90 του Ν.4182/2013 που αφορούν. ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-Χ60. Αθήνα 24 / 2 / 2014 Αθήνα 24 / 2 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m (Á 154).

cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m (Á 154). F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 10377 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 736 10 Éïõíßïõ 2003 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Êáôá þñçóç ôçò äñáóôéêþò ïõóßáò isoproturon óôï ðáñüñôçìá É ôïõ Ðñïåäñéêïý

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 5/9/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα, 9/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 17. Αθήνα 15 / 6 / Αριθμ. Πρωτ.: Τ00/530/3

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 17. Αθήνα 15 / 6 / Αριθμ. Πρωτ.: Τ00/530/3 Αθήνα 15 / 6 / 2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ.

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-κτιθέμεθα Αποτυπώνοντας τη δημιουργία δημιουργικώς Εκτύπωση Βιβλιοδεσία Συσκευασία Printing Portal ENTYΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ç ðáñáãùãþ ôçò IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ åßíáé ðëþñùò êáèåôïðïéçìýíç êáé ðñïóöýñåé ëýóåéò óôïõò ðåëüôåò ôçò óå üëá ôá óôüäéá êáé óå êüèå Ýíôõðï ðñïúüí. Ïé âáóéêýò êáôçãïñßåò õðçñåóéþí ðïõ ðñïóöýñoíôáé ðåñéëáìâüíïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 25 / 4 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 329 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και ΟΑΕ, ΟΕΚ και ΟΕΕ των Αµειβοµένων και Επαγγελµατιών Αθλητών.

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και ΟΑΕ, ΟΕΚ και ΟΕΕ των Αµειβοµένων και Επαγγελµατιών Αθλητών. Αθήνα 6/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α21/327/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÙÍ - ÐÉÍÁÊÙÍ - ÅÉÊÏÍÙÍ... 21 ÐÑÏËÏÃÏÓ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 31 ΟΡΙΣΜΟΙ... 32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ... 33 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ... 34 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 Ð Á Í Å Ð É Ó Ô Ç Ì É Ï É Ù Á Í Í É Í Ù Í Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ô Ì Ç Ì Á Ð Ë Á Ó Ô É Ê Ù Í Ô Å Í Ù Í Ê Á É Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ù Í Ô Ç Ó Ô Å Í Ç Ó ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 É Ù Á Í Í É Í Á 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(2) 10/07/2001". 2001". 101), 31 ôïõ Í. 2076/1992 (Á' 130), 19 ôïõ Í. 2367/1995 (Á'

(2) 10/07/2001. 2001. 101), 31 ôïõ Í. 2076/1992 (Á' 130), 19 ôïõ Í. 2367/1995 (Á' F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 1743 ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ Áñ. Öýëëïõ 112 24 ÌáÀïõ 2002 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÐÑÏÅÄÑÉÊÁ ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÁ 136 Ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Ð.Ä. 284/89 «Ôñïðïðïßçóç, óõìðëþñùóç

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011».

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011». ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-ΗΧ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25/11/2011 Αθήνα 22/11/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1512 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ)

1512 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 1511 ÔÅÕ ÏÓ ÐÑÙÔÏ Áñ. Öýëëïõ 101 1 MáÀïõ 2002 ÍÏÌÏÓ ÕÐ ÁÑÉÈ. 3012 Êýñùóç ôçò Óõìöùíßáò ãéá ôçí ðñïþèçóç êáé áìïéâáßá ðñïóôáóßá ôùí åðåíäýóåùí ìåôáîý

Διαβάστε περισσότερα

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.»

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.» ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-68Β Αθήνα, 24/12/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα