Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων Καθηγητής Κοστσούρης Δημήτριος ΠΑΣΡΑ 2009

2 ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων Καθηγητής Κοστσούρης Δημήτριος ΠΑΣΡΑ

3 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΚΟΤΣΟΤΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΔΛΖ ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - 3 -

4 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο απηνχο πνπ πίζηεςαλ ζε εκέλα θαη θπξίσο ζηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ θ. Κνπηζνχξε Γεκήηξην θαζψο θαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο ζπγγξαθήο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο επραξηζηψ ηνπο θαζεγεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα θαζ φιε ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ ηξηψλ εηψλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, «Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκψλ Εσήο» αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ κε ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία έθηαζα κέρξη ην ηέινο! - 4 -

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ. 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ 1.1 Οξηζκνί Παξειζφλ: Ζ ηζηνξία ηεο Σειεπγείαο Παξφλ: Ζ Παξνχζα θαηάζηαζε ηεο Σειεπγείαο Κχξηεο εθαξκνγέο ηεο Σειεπγείαο Εεηήκαηα άδεηαο α Δπαγγεικαηηθά δεηήκαηα β Οηθνλνκηθά Εεηήκαηα γ Σερλνινγηθά Εεηήκαηα Σν Μέιινλ ηεο Σειεπγείαο & ηεο Ννζειεπηηθήο ζηελ Σειεπγεία Ζ Σειεπγεία ζηελ Παξνρή Έθηαθηεο Αλάγθεο 26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 2.1 Σειελνζειεπηηθή : Οη επηπηψζεηο γηα ην επάγγεικα ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ηηο Ννζειεχηξηεο Ο Ρφινο ηεο Ννζειεχηξηαο ή πλεξγάζηκεο Πξνζπάζεηεο Ννζειεπηηθή Ζγεζία Οη Γπλαηφηεηεο Οη Δπθαηξίεο 31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΝΣΑ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΣΡΗΔ ΣΖΝ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. 3.1 Δλζσκαηψλνληαο ηελ Σειελνζειεπηηθή θαη ηελ Ννζειεπηηθή Πιεξνθνξηθή ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Ννζειεπηηθήο Οη Αλάγθεο ζηελ Δθπαίδεπζε ηεο Σειελνζειεπηηθήο Δκπφδηα (Κφζηνο & Ρπζκνί ηεο Αιιαγήο) Πξνθιήζεηο ζηνπο Δθπαηδεπηέο ησλ Ννζειεπηψλ Πξνθιήζεηο ζηνπο Ννζειεπηέο α Βαζηθή Δθπαίδεπζε ζηνπο Τπνινγηζηέο β Δθαξκφδνληαο ηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε Τπνινγηζηψλ ζηελ Πξάμε γ Τπεξλίθεζε ησλ Φφβσλ θαη ησλ Αλεζπρηψλ Μειινληηθή Agenda γηα ηελ Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε θαη Πξαθηηθή α Γεμηφηεηεο Ννζειεπηψλ β Πξνζδηνξηδφκελεο Αλάγθεο ζηνλ Δπξσπατθφ Υψξν γ πζηάζεηο

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ. 4.1 Σειελνζειεπηηθή - Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή Γηαρείξηζε Σειελνζειεπηηθήο Πεξίπησζεο Γηαρείξηζε Υξφλησλ Παζήζεσλ Άιινη Σνκείο ηεο Σειελνζειεπηηθήο Δπέκβαζεο α Πξφηππα θαη ην Πεδίν ησλ Εεηεκάησλ Πξαθηηθήο β Πξσηφθνιια θαη Οδεγίεο γηα ηελ Πξαθηηθή ηεο Σειελνζειεπηηθήο γ Ζ Γηαδηθαζία ηεο Ννζειεπηηθήο ζηελ Σειεπξαθηηθή δ Δπθαηξίεο Πξαθηηθήο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ε Σν Μέιινλ ηεο Σειελνζειεπηηθήο Πξαθηηθήο..47 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΓΗΑΛΟΓΖ ΘΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔ Χ ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΣΖ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 5.1 Πξνζδηνξηζκφο, Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ & Παξνρή πκβνπιψλ Ρφινο, Πεδίν Πξαθηηθήο θαη Πξφηππα Πξαθηηθήο ηεο Σειεθσληθήο Γηαινγήο Θπκάησλ θαζψο θαη πκβνπιέο Ννζειεπηψλ Πξνβιήκαηα Πειαηψλ & Ηαηξηθά Πξνβιήκαηα πνπ Αληηκεησπίδνληαη ζηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη Παξνρή πκβνπιψλ Φπρνινγηθά θαη Κνηλσληθννηθνλνκηθά Πξνβιήκαηα Ζ Λεηηνπξγηθφηεηα ηεο Σειεθσληθήο Γηαινγήο Θπκάησλ θαη Παξνρήο πκβνπιψλ Σα Πιενλεθηήκαηα ησλ Πειαηψλ θαη ησλ Δπαγγεικαηηψλ Πξσηφθνιια θαη Οδεγίεο ζηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη ζηελ Παξνρή πκβνπιψλ Απαηηνχκελεο Γεμηφηεηεο απφ ηνλ Ννζειεπηή ηξηα γηα ηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη Παξνρή πκβνπιψλ α Δπηθνηλσληαθέο Γεμηφηεηεο & Γεμηφηεηεο Ννζειεπηηθήο Γηαδηθαζίαο β Σεθκεξίσζε Πξαθηηθή Σνπνζέηεζε ηεο Σειεθσληθήο Γηαινγήο Θπκάησλ θαη Παξνρήο πκβνπιψλ Ννκηθά, Πξαθηηθά θαη Δπαγγεικαηηθά Εεηήκαηα α Ννκηθά β Πξαθηηθή γ Νένη Ρφινη γηα ηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη Παξνρή πκβνπιψλ

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 6.1 Σν δίιεκκα ηνπ Νφκνπ Ννκηθά Εεηήκαηα ζηελ Σειελνζειεπηηθή α Εεηήκαηα Μπζηηθφηεηαο θαη Δκπηζηεπηηθφηεηαο β Πεδίν θαη Σνπνζεζία ησλ Εεηεκάησλ Πξαθηηθήο 65 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 7.1 Σν Αλζξψπηλν Κφζηνο ηνπ Λάζνπο Ζ Γηαδηδφκελε Δπηζηήκε, Οη Γηαδηδφκελεο Φφξκεο Ζ Καηάρξεζε ηεο Δπζχλεο ηνπ Νφκνπ (Καζνξηζκφο & Ακέιεηα) Απαξαίηεηα ηνηρεία ηεο Καηάρξεζεο ηεο Δπζχλεο α Καζήθνλ β Παξαβίαζε ηνπ Καζήθνληνο γ Εεκία δ Αηηηνινγία ε Ηθαλφηεηα Πξφβιεςεο Κνηλέο Βάζεηο ηεο Καηάρξεζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Δπζχλεο ζηηο Ννκηθέο Φφξκεο & Παγίδεο Σειελνζειεπηηθήο Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ ζηελ Σειελνζειεπηηθή Πξαθηηθή α Υξήζε ησλ Πξσηνθφιισλ β Σεθκεξίσζε ησλ Σειεπηθνηλσληψλ γ Σξφπνη Σεθκεξίσζεο (Σειεθσληθνί Σξφπνη, Σξφπνο Απνζηνιήο κε Φάμ, Σξφπνο Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ, Σξφπνο Υαξηνγξάθεζεο Τπνινγηζηψλ) Δπζχλε Δπνπηψλ ζηελ Σειελνζειεπηηθή Σειελνζειεπηηθή θαη Καηάρξεζε ηεο Δπζχλεο Αζθάιεηαο Κάιπςε γηα ηελ Πξαθηηθή ηεο Σειελνζειεπηηθήο Πεξίιεςε 82 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 8.1 Παξαδνζηαθή Ηαηξηθή θαη Σειεπγεία Οθέιε γηα ηνλ Καηαλαισηή Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο α Δηδηθά Οθέιε γηα ηνλ Αγξνηηθφ Πιεζπζκφ Τπεπζπλφηεηα ησλ Ννζειεπηψλ ζηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή Οη Κίλδπλνη ηνπ Καηαλαισηή ζην Γηαδίθηπν α Οη Κίλδπλνη ζε Online Chat Rooms & ζε Online Φαξκαθεία..89 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΜΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ. 9.1 Μπζηηθφηεηα Δκπηζηεπηηθφηεηα Αζθάιεηα Δπηζθφπεζε

8 9.5 Μπζηηθφηεηα θαη Δκπηζηεπηηθφηεηα ζηελ Πξαθηηθή ηεο Σειελνζειεπηηθήο Σν Μέιινλ 94 ΔΠΗΛΟΓΟ 95 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...96 WEB SITES

9 ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ αιιάδεη ξηδηθά ην ζχζηεκα παξάδνζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ρψξα καο. Ζ Σειελνζειεπηηθή, σο ππνζχλνιν ηεο Σειεπγείαο, παξνπζηάδεη ηα κνλαδηθά λνκηθά, ξπζκηζηηθά, θαη επαγγεικαηηθά δεηήκαηα γηα ην επάγγεικα ηεο λνζειεπηηθήο. πγρξφλσο, παξνπζηάδεη ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη ηηο γξήγνξα επεθηάζηκεο επθαηξίεο γηα ηηο λνζειεχηξηεο εο ζηελ εθαξκνγή ηεο Σειελνζειεπηηθήο. Ζ εζηίαζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε εθαξκνγή ηεο Σειελνζειεπηηθήο ζηελ παξνρή λνζειείαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο καθξπά απφ ηνλ παξνρέα. Γελ είλαη κηα δηπισκαηηθή πνπ λα απεπζχλεηαη ζηελ ηερλνινγία - πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ, ην ινγηζκηθφ, ηα ζπζηήκαηα. Ζ δηπισκαηηθή απηή είλαη κηα επηηνκή ησλ εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ επξχηαηα αλαγλσξηζκέλσλ αξρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Σειεπγείαο. Γξάθηεθε σο αλαθνξά γηα ηνπο λνζειεπηέο- ηξηεο ζπνπδαζηέο, γηα ηηο ήδε εξγαδφκελνπο λνζειεπηέο - ηξηεο πνπ κπνξεί λα απνβιέπνπλ ζε κηα ζηαδηνδξνκία ζηελ εθαξκνγή ηεο Σειεπξαθηηθήο κέζα ζηνλ θιάδν ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, θαη σζεί ηνπο εξγαδφκελνπο λνζειεπηέο ηξηεο ζηελ ζπκκεηνρή ηεο Σειελνζειεπηηθήο.. Παξέρεη ηηο λνκηθέο θαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο λνζειεπηέο - ηξηεο ζηελ παξνρή ηεο αζθαιέζηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθήο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο ηνπ αζζελή. Ζ Σειελνζειεπηηθή είλαη έλαο αλαδπφκελνο θαη ξαγδαία επεθηακέλνο ξφινο γηα ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή - ηξηαο, θαη πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο επθαηξίεο γηα ηα κέιε ηνπ επαγγέικαηνο

10 TELENURSING - TELEHEALTH PREFACE Telecommunications technology is radically changing the health care delivery system in our country. Telenursing, as a subset of telehealth, presents unique legal, regulatory, and professional issues for the nursing profession. At the same time, it presents new challenges and rapidly expanding opportunities for nurses in Telenursing practices. The focus of this paper is the application of Telenursing in the provision of nursing care for patients at sites remote from the provider. It is not a paper about computer technology hardware, software, systems. This paper is a compendium of the research findings of the most widely recognized authorities in the field of telehealth. It was written as a reference for student nurses, nurses in clinical practice who may be considering a career in telepractactice, and advanced practice nurses, who are most likely to be involved in Telenursing. It provides legal and practice guidelines for nurses in the delivery of the safest and most therapeutic patient care. Telenursing is an emerging and rapidly expanding role for the nursing profession, and offers unlimited opportunities for members of the profession

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη απμαλφκελε ζπδήηεζε ζηε γεληθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή ινγνηερλία θαζψο θαη ζηα ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεοζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ-παξαηεξψληαο ηελ γξήγνξα αλαπηπζζφκελε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαηαλαισηή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθηήζεη, λα δηαρεηξηζηεί, λα επεμεξγαζηεί, θαη λα δηαδψζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Οη ηειεπηθνηλσλίεο νξίδνληαη σο «ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κνξθέο ζεκάησλ, ιέμεσλ, ή εηθφλσλ κέζσ θαισδίσλ, ξαδηφθσλνπ, ή άιισλ ζπζηεκάησλ. Σα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα ηειεθσλήκαηα, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαισδηαθψλ ηειενξάζεσλ, ηηο κεηαδφζεηο αληηγξάθσλ, ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα ζειηδνπνίεζεο, θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν». 1 ε ηέηνηα ζπζηήκαηα ε εζηίαζε είλαη ζηελ αλάθηεζε, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ νξγάλσζε, θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ παξά ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ είλαη ε αξρηθή ηερλνινγία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα θιηληθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαρεηξίδνληαη ηνλ θιηληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Σειελνζειεπηηθήο, θαη ηελ δηνίθεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ππνζηεξίδνληαο ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ παξάδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 2 ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηέηνηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη αθξηβή, πξνζηηά, θαηάιιεια, επηηαθηηθά, έγθαηξα, θαη ρξήζηκα. Απηήλ ηελ πεξίνδν, ε εζηίαζε είλαη ζηε ρξήζε ηέηνηαο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ γηα λα παξαδψζεη κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθνχο πφξνπο, εθπαίδεπζε ζηνπο αζζελείο, θαζψο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ή ζηηο πεξηνρέο κε ηηο ρακειέο αλαινγίεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηηο δηάθνξεο θιηληθέο ηνπνζεηήζεηο, ηα λνζνθνκεία, ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δίλαη κηα εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ πξννξίδεηαη λα παξέρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή λνζειεία θαη ηαηξηθή θξνληίδα ζε εθείλνπο πνπ είλαη νη πεξηζζφηεξν αδηθεκέλνη θαη απηνί πνπ κεηνλεθηνχλ ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο φπσο ηελ απφζηαζε, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ ειηθία, ή ηελ εθπαίδεπζε. ηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε ηερλνινγία ζα επηηξέςεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγάζηκε θξνληίδα απφ πνηθίιεο κνξθέο-θπξίσο λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη ηαηξηθή. Δληνχηνηο, νη επαγγεικαηίεο απφ πνιιέο άιιεο εηδηθφηεηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπκκεηέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν φπνπ είλαη εθηθηφ θαη θαηάιιειν θαη φζν νη κεκνλσκέλνη θξαηηθνί λφκνη, θαλφλεο θαη θαλνληζκνί ησλ θαηάιιεισλ θξαηηθψλ πηλάθσλ ή ησλ αληηπξνζσπεηψλ επηηξέπνπλ. 1 Chafee 1999,27 2 Graves and Corcoran 1995,5-11 -

12 1.1 Οξηζκνί :Σειεπγεία, Σειελνζειεπηηθή, Σειεταηξηθή. Οη φξνη «Σειεταηξηθή» θαη «Σειεπγεία» είλαη ζπρλά αζαθείο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ. Απηέο νη έλλνηεο κπνξνχλ επίζεο λα αλαθέξνληαη σο «Σειεπγεία-θξνληίδα», «Σειεθξνληίδα», ή «Σειεπξαθηηθή». Αλ θαη ν ηίηινο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο θαζνξίδεη ην ζέκα σο «Σειελνζειεπηηθή», γηα ιφγνπο αλάπηπμεο ζπδήηεζεο νη φξνη Σειελνζειεπηηθή θαη Σειεπγεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ. Δληνχηνηο, φπνπ απαηηείηαη, έρσ αληηθαηαζηήζεη ηελ έλλνηα Σειελνζειεπηηθή γηα ηελ Σειεταηξηθή ελζσκαηψλνληαο έηζη φιν ην θάζκα ησλ γλψζεσλ. Οπνηαδήπνηε γεληθή ζπδήηεζε ζην ζέκα ηεο Σειεταηξηθήο ηζρχεη εμίζνπ θαιά γηα ην ζέκα ηεο Σειελνζειεπηηθήο. Δπνκέλσο, ν φξνο Σειεταηξηθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιν ηελ δηπισκαηηθή κφλν φηαλ ηελ απαηηεί ην πιαίζην γηα ηελ παξαπνκπή, ηε δηεπθξίληζε, ή ηε δηάθξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ ζην πξφζθαην παξειζφλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν Σειεταηξηθή. Απηφο ν φξνο αλαθέξεηαη πξαγκαηηθά ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ πην ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φξνπ Σειεπγεία, ν νπνίνο γίλεηαη γξήγνξα ν πην πξνηηκεηένο επεηδή αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ην ηξέρνλ πξφηππν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ζηξέθεηαη ζηε ζπληήξεζε πγείαο, ηελ βειηηζηνπνίεζε, θαη ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ: Η θαηάιιειε ρξήζε ησλ όξσλ Τειεπγεία, Τειελνζειεπηηθήο θαη Τειεταηξηθήο είλαη ζεκαληηθή. Η Τειεπγεία είλαη κηα επξύηεξε έλλνηα, πην ζπγθεθξηκέλνο όξνο θαη αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο απόςεηο όηη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από ηελ επεμεξγαζία ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ ηξαπκαηηζκνύ απηό πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία, ηελ εθκάζεζε, ηηο αιιαγέο ηξόπνπ δσήο, ηελ θαηαλόεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ πνιηηηζκνύ, ην έζλνο θαη άιινπο παξάγνληεο ζην άηνκν θαη ηνλ επαγγεικαηία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Όηαλ ε ζπδήηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Τειεπγείαο ζηξέθεηαη ζηηο απιέο δξαζηεξηόηεηεο αλαθεξόκελε ζηελ έθηαζε ελόο επαγγέικαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε ρξήζε ελόο πην ζπγθεθξηκέλνπ όξνπ κπνξεί λα είλαη πην πιεξνθνξηαθή. Μαθξνπξόζεζκα, κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν ρξήζηκν ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηόζνπο δηαθνξεηηθνύο όξνπο. Μπνξεί απιά λα νδεγήζεη ζηε ζύγρπζε κεηαμύ ηνπ θνηλνύ θαη λα πξνσζήζεη κηα εληύπσζε πνιπδηάζηαζεο θαη αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ηεο Τειεπγείαο. Η Τειεπγεία ζαλ όξνο ηθαλνπνηεί θαιύηεξα απηά ηα θξηηήξηα. Πξέπεη νη λνζειεύηξηεο εο λα αξρίζνπλ λα θάλνπλ κεγαιύηεξε ρξήζε απηνύ ηνπ όξνπ θαη ζηνπο επξύηεξνπο ηνκείο ησλ άιισλ επαγγεικάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 3. Χο ππνζηήξημε ηνπ Πεξηεθηηθνχ Νφκνπ ηεο Σειεπγείαο ηνπ 1997, ε Έλσζε Ννζειεπηψλ νξηζκέλσλ Δπξσπατθψλ Υσξψλ ζεσξνχλ ηελ Σειεπγεία σο πην πεξηεθηηθή έλλνηα απφ ηελ Σειεταηξηθή. Ζ Έλσζε ζπλέλαηζε επίζεο ζηε ρξήζε κηαο πην πεξηεθηηθήο έλλνηαο σο «παξνρέαο ππεξεζηψλ πγείαο» θαζνξίδνληάο ηελ ζηελ πξάμε σο «θαζέλαο πνπ ρνξεγεί άδεηα ή πνπ πηζηνπνηεί θάησ απφ ην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ λφκνπ γηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο άδεηαο». 4 Γεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ γίλεηαη πην πξνζηηή θαη επξχηεξα ρξεζηκνπνηεκέλε απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε Σειεπγεία έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν αθξηβέζηεξνο πεξηγξαθηθφο φξνο γηα φηη έρεη γίλεη θαη γηα φηη είλαη δπλαηφο λα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα. 3 Milholland 1995,13 4 Fuss and Minich 1997,

13 Σειεπγεία. Ζ Σειεπγεία είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληψλ γηα λα ζπλδέζεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηειηθψλ ρξεζηψλ κε νπνηαδήπνηε δηαινγηθά ειεθηξνληθά κέζα, φπσο ηα ηειέθσλα, ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, fax, θαη δηαινγηθέο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κεηαθνξάο ή/θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ζε νπνηνδήπνηε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία εθαξκνγή. Δίλαη ε δηάδνζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ επεκβαίλεη ζηα εκπφδηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο απφζηαζεο ζε έλαλ αλφκνην πιεζπζκφ ν νπνίνο ζπρλά βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε αλάγθε πξφζβαζεο ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο. Ζ Σειεπγεία είλαη έλα αθέξαην ζπζηαηηθφ ζηελ παξάδνζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ή θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. Δθηφο απφ ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εληφο ζπηηηνχ, ην ζρέδην θαιχπηεη ηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην νπνίν είλαη δεκφζην κέιεκα ηεο πγείαο, ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαη ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο παξνρήο πνηθίισλ ππεξεζηψλ θαη πφξσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα εμήο: Πξφζβαζε ζηνπο καθξηλνχο επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Αλάθηεζε θαη δηαβίβαζε ηαηξηθψλ αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ. Ηαηξηθέο ζπζθέςεηο, αμηνιφγεζε, θαη δηαρείξηζε πξηλ απφ ηε δηάγλσζε θπζηθήο ή δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο ή ηηο ζπλζήθεο. Δμαθξίβσζε θαη δηάγλσζε ησλ λέσλ αζζελεηψλ. Δθαξκνγή θαη δηαρείξηζε κηαο ηαηξηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. Σξέρσλ καθξηλφο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ αζζελή. Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αζζελή αιιά θαη ηνπ παξνρέα θξνληίδαο 5. Σειελνζειεπηηθή. Ο φξνο Σειελνζειεπηηθή πξνέξρεηαη απφ δχν ξίδεο: ηελ ειιεληθή ηειε (tele) έλλνηα πνπ ζεκαίλεη καθξηά, θαη ην ιαηηληθφ nutricius, έλλνηα πνπ ζεκαίλεη «απηφο πνπ ηξέθεη». Ζ Σειελνζειεπηηθή είλαη εθείλν ην ππνζχλνιν ηεο Σειεπγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ λνζειεπηηθή πιεξνθνξηθή γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο ζηηο καθξηλέο θαηνηθεκέλεο ή θιηληθέο ηνπνζεηήζεηο. Δίλαη έλα κείγκα ηεο λνζειεπηηθήο πιεξνθνξηθήο, ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, θαη ηελ ηέρλε ηεο λνζειεπηηθήο. Αλ θαη ε εζηίαζε ηεο Σειελνζειεπηηθήο είλαη ε εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο, έρεη γίλεη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε, ηε δηνίθεζε, θαη ηελ έξεπλα. Ζ εζηίαζε ηεο πην πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηαο, εληνχηνηο, ήηαλ νη εθαξκνγέο ηεο Σειελνζειεπηηθήο πνπ πηνζεηνχλ πξψηηζηα ηελ πξνεγκέλε εηθφλα θαη ηηο αθνπζηηθέο δπλαηφηεηεο. Απηέο νη ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα θπκαλζνχλ απφ ηηο πςειήο επθξίλεηαο ζηαζεξέο εηθφλεο (π.ρ., αθηίλεο X) σο ηα πεξίπινθα δηαινγηθά ζπζηήκαηα Σειεζπλεδξηάζεσλ θαη ηνπο δηθηπσκέλνπο ππνινγηζηέο. Ζ 5 Sharpe 1999,

14 Σειελνζειεπηηθή είλαη ν ζπγρξνληζκφο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο λνζειεπηηθήο πιεξνθνξηθήο. Ζ Σειελνζειεπηηθή κε ηε κία κνξθή ή ηελ άιιε έρεη αζθεζεί πξαγκαηηθά ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο θαζψο θαη ζηελ Διιάδα γηα δεθαεηίεο-ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ ηειεθψλνπ. Ήηαλ ιίγν πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60, σζηφζν φηαλ άξρηζε λα δηαδίδεηαη ε ρξήζε ηεο. ην πην βαζηθφ επίπεδν, νπνηαδήπνηε λνζειεχηξηα εο πνπ έρεη κηιήζεη κε έλαλ αζζελή ή κηα νηθνγέλεηα γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ εληνιή ελφο παζνιφγνπ, λα εξεπλήζεη γηα ην status ηνπ αζζελή, ή/θαη λα παξέρνπλ ηηο ηαηξηθέο ζπζθέςεηο, νη θιηληθέο ζπκβνπιέο, ή λα εθηειέζνπλ ηελ επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ ζπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε αγσγή αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο πέξα απφ ην ηειέθσλν, αζθνχζαλε ηελ Σειελνζειεπηηθή. «ηαλ έλαο λνζειεπηήο ηξηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηα άξξσζηα άηνκα ζην ζπίηη ηνπο, γηα λα δηεπζχλεη κηα αμηνιφγεζε, γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ φζσλ αθνξά ηελ αζζέλεηάο ηνπ θαη ην ζρέδην ζεξαπείαο ή/θαη γηα λα παξέρεη ηηο λνζειεπηηθέο επεκβάζεηο γηα λα βνεζήζεη ην πξφζσπν ζηελ επίηεπμε ελφο βέιηηζηνπ επηπέδνπ πγείαο, απηφ είλαη Σειελνζειεπηηθή». 3 Γηάθνξνη ζπληάθηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε θξάζε «ηειεθσληθή λνζειεπηηθή» αληί ηνλ φξν Σειελνζειεπηηθή ηδηαίηεξα ζηε ζπδήηεζε ηεο ηειεθσληθήο λνζειεπηηθήο δηαινγήο ζπκάησλ. πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ δηπισκαηηθή, ν φξνο Σειελνζειεπηηθή ζα αλαθεξζεί ζηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εληφο ηεο θαηνηθίαο αζζελψλ πνπ αληηκεησπίδεηαη ζηηο καθξηλέο θιηληθέο πεξηνρέο. ηελ θαηακέηξεζε κέζσ ηεο ηειεθσληθήο δηαινγήο ησλ ζπκάησλ, ν πειάηεο (αζζελήο) αλαδεηά ζπκβνπιέο, θαη αξρίδεη ηελ ηειεθσληθή επαθή κε έλαλ λνζειεπηή ηξηα. Ο λνζειεπηήο παξέρεη ζπκβνπιέο, θαη φρη λνζειεπηηθή θξνληίδα. Υσξίο θακία ακθηζβήηεζε, νη ζπκβνπιέο είλαη θξνληίδα, αιιά δελ είλαη ε παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ππφ ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα. Ζ ζπκπινθή ηεο Σειεπγείαο ρξεζηκνπνηεί ηε λνζειεπηηθή κέζνδν, εμαηξνχκελε ηεο άκεζεο εκπξάγκαηεο πξνζνρήο απφ ηε λνζειεχηξηα. Ο ίδηνο λνκηθφο, ξπζκηζηηθφο, ππεχζπλνο ρνξήγεζεο αδεηψλ, πεδίν δξάζεο, εζηθήο θαη επαγγεικαηηθψλ δεηεκάησλ, είλαη παξφληεο θαη ζηηο δχν θαηαζηάζεηο. ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο, ν φξνο «πειάηεο», δπζηπρψο, έρεη γίλεη έλαο θνηλφο επθεκηζκφο γηα ηνλ «αζζελή». ηελ ηειεθσληθή δηαινγή ησλ ζπκάησλ θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ, ν επηζθέπηεο αλαθέξεηαη ζσζηά σο πειάηεο. Ζ Έλσζε Ννζειεπηψλ ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα θάλεη ηελ εμήο δηάθξηζε: «Οη φξνη, αζζελήο θαη πειάηεο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ δχν ζπλφισλ παξαιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηψλ πιεξνθνξηθήο. Ο αζζελήο αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν είλαη ζην ζχζηεκα σο άκεζνο παξαιήπηεο ησλ θιηληθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο πειάηεο αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο άιινπο παξαιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηψλ πιεξνθνξηθήο». 6 Ζ Σειελνζειεπηηθή θαζνξίδεηαη σο «κηα κνξθή Σειεπγείαο φπνπ ε εζηίαζε είλαη ζηελ εθαξκνγή λνζειεπηηθήο κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ», θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο σο «ε κεηάδνζε, εθπνκπή, ή απνδνρή ησλ δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ κέζσ θαισδίνπ, ξάδην, νπηηθά, ή κέζσ άιισλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζηεκάησλ». Ζ έλσζε έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά νδεγηψλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο λνζειεπηέο ζηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο, εζηθήο, θαη λνκηθήο αθεξαηφηεηαο ζηελ παξνρή 3 Milholland 1995, 13 6 American Nurses Association 1994,

15 Σειεπγείαο/Σειελνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Σν Δζληθφ πκβνχιην θάζε θξάηνπο Ννζειεπηψλ θαζνξίδεη ηελ Σειελνζειεπηηθή σο «ε εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο απφ απφζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ λνζειεχηξηα ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο αιιειεπηδξψληαο κε έλαλ πειάηε επί ελφο καθξηλνχ ηφπνπ γηα λα ιάβεη ειεθηξνληθά ηα δεδνκέλα θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, λα εηζάγεη θαη λα δηαβηβάζεη ηηο ζεξαπεπηηθέο επεκβάζεηο θαη αγσγέο, λα ειέγμεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο απαληήζεηο ησλ πειαηψλ θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Ζ αμία ηεο Σειελνζειεπηηθήο ζηνλ πειάηε είλαη ε απμαλφκελε πξφζβαζε ζηελ εηδηθεπκέλε, θαηαλνεηή θαη απνηειεζκαηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ παξαδίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ». 7 Σειεταηξηθή. Ζ Σειεταηξηθή είλαη ε κεηαθνξά ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κηα απφκαθξε πεξηνρή ζε κηα άιιε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο ηειεπηθνηλσλίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο αζζέλεηαο, ηεο ζπληήξεζεο πγείαο, ηεο παξνρήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελή, ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπο, θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιεο εηδηθφηεηεο. Δίλαη απνκαθξπζκέλεο ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο δηαγλψζεηο, ζπκβνπιέο, θαη ζεξαπεία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζπγρξφλσο (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) ή αζχγρξνλα. Η ιέμε «ηειεταηξηθή " ήηαλ γλσζηή εδώ θαη αξθεηό ρξόλν αιιά κε επξύηεξεο έλλνηεο. Γηα κεξηθνύο ζεκαίλεη απιά ηε δηαζέζηκε ζήκεξα ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληώλ θαη εθαξκνζκέλε ζην ρώξν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα άιινπο, πνπ ζέινπλ έλαλ πην ιεπηνκεξή θαζνξηζκό, κπνξεί λα ζεκάλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ δηαινγηθώλ πνιπκέζσλ (νκηιία, βίληεν, ινγηζκηθό ππνινγηζηώλ, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ξνκπνηηθή) ζηελ πξαγκαηηθή πξαθηηθή ηεο ηαηξηθήο.ο όξνο ηειεταηξηθή πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ησλ αθίλεησλ ή θηλνύκελσλ εηθόλσλ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (άκεζα) ή αζύγρξνλν ρξόλν (απνζήθεπζε θαη κεηαβίβαζε), κε εηθόλεο πνπ ζηέιλνληαη ζε έλαλ ζύκβνπιν γηα ηελ αλαζεώξεζή ηνπο ζε κειινληηθό ρξόλν Παξειζόλ: Ζ ηζηνξία ηεο Σειεπγείαο. Δλψ ε έθξεμε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Σειεπγεία ζηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο δεθαεηίεο ηεο έδσζε κηα λέα κνξθή ζαλ επηζηήκε ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληψλ, παξ φι απηά ε αιήζεηα είλαη φηη ε Σειεπγεία βξίζθεηαη ζε ελεξγφ ρξήζε κε θάπνηα κνξθή ή άιιε πάλσ απφ ηξηάληα έηε. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη άξρηζε πξαγκαηηθά κε ηνλ Alexander Graham Bell. «Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ηειέθσλν γηα λα αλαδεηήζνπλ ηηο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο απφ ηφηε πνπ εθεπξέζεθε. Αιιά νη παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο δελ άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα ηειεθσληθήο δηαινγήο ζπκάησλ κέρξη ην αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70» 8. Ζ ηειεθσληθή παξάδνζε ζπκβνπιψλ ζε αζζελείο έρεη αλαθεξζεί ζηε ινγνηερλία απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60. Ηζηνξηθά, ε παξάδνζε παξάδνζεο ηεο Σειεπγείαο απφ απφζηαζε έρεη εκθαληζηεί ζε δηάθνξα επίπεδα παξαπνίεζεο, πνπ αξρίδεη ζηηο αξρέο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ 7 National Council of State Boards of Nursing, 1997, 1 5 Sharp 1996, 99 8 Wheeler and Siebelt 1997,

16 αηψλα φηαλ πεηξακαηίζηεθαλ νη παζνιφγνη κε ηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε ησλ εηθφλσλ 9. Γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε ζηα πνιχ πξφσξα πεηξάκαηα ζηελ Σειεπγεία, ππάξρεη κηα πεξηεθηηθή πεξίιεςε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Bashshur, Armstrong, θαη ην Youssef ην έηνο Απαξηζκνχλ δεθαπέληε πξνγξάκκαηα Σειεπγείαο ελεξγά απφ ηφηε πνπ ηα βηβιία ηνπο γξάθηεθαλ. Ζ Janis Huston (1996) επηβεβαηψλεη ην εμήο, Σηηο ΗΠΑ, δύν ζπζηήκαηα Τειεταηξηθήο πξνέθπςαλ ζηε δεθαεηία ηνπ '50. Δύν αθόκε αλαπηύζζνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ '60 θαη ηε δεθαεηία ηνπ '70. Σηε δεθαεηία ηνπ '80 νη ΗΠΑ είδαλ ιίγε δξαζηεξηόηεηα ηεο Τειεταηξηθήο. Μέρξη πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ '90 έρεη ππάξμεη κηα αλαβίσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Τειεταηξηθήο ζηηο ΗΠΑ. Με ηηο απμαλόκελεο ηερλνινγηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηηο κεησκέλεο δαπάλεο, ηα πξνγξάκκαηα Τειεταηξηθήο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο. Η Τειεταηξηθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρώο ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθηηλνινγίαο, ηεο παζνινγίαο, ηεο δεξκαηνινγίαο, ηεο ςπρηαηξηθήο, ηεο νδνληηαηξηθήο, ηεο νθζαικνινγίαο, ηεο σηνξηλνιαξπγγνινγίαο, θαη ηεο θαξδηνινγίαο. Ζ Δζληθή Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθήο θαη Γηαζηήκαηνο ( NASA ) έπαημε έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ζηε πξφζθαηε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Σειεταηξηθήο. Ζ NASA παξείρε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο έξεπλαο, θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηηο πξφσξεο ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα. Ζ έξεπλα θαη νη εθαξκνγέο ηεο δηεχζπλζεο άξρηζαλ ζηε πξφζθαηε δεθαεηία ηνπ '60 φηαλ αζηξνλαχηεο (πξψηνη πίζεθνη, θαηφπηλ άλζξσπνη) ηέζεθαλ ζε ηξνρηά ηεο γεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ απνζηνιψλ, ηα δσηηθήο ζεκαζίαο ζέκαηα φπσο ζεκάδηα θαη άιιεο θπζηνινγηθέο παξάκεηξνη θαηαγξάθεθαλ ειεθηξνληθά, ειέγρζεθαλ ζην δηαζηεκηθφ ζθάθνο θαη αλαθέξζεθαλ ηειεκεηξηθά ζηνπο παζνιφγνπο (ή ηνπο θηεληάηξνπο) ζηε γε γηα αμηνιφγεζε. Απηέο νη πξφσξεο πξνζπάζεηεο ελζάξξπλαλ ηελ αλάπηπμε ηεο Σειεταηξηθήο θαζψο θαη γηα πνιιέο απφ ηηο πεξίπινθεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξάδνζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζήκεξα. Οη πην πξφζθαηεο ζπλεηζθνξέο ηεο NASA βάδνπλ ηνπο δνξπθφξνπο επηθνηλσληψλ ζε ηξνρηά πνπ είλαη θαη νη πιένλ νπζηαζηηθνί ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. ηηο αξρέο δεθαεηίαο ηνπ '60, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηφηε ππάξρνπζα ηερλνινγία, έγηλαλ πξνζπάζεηεο ζηελ αληαιιαγή ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ αξρηθά απφ ηελ ηειενπηηθή απεηθφληζε. Χζηφζν, ιφγσ ησλ πςειψλ δαπαλψλ θαη ηεο ζρεηηθά απιήο θαη ηφηε δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, απηφο ν πξφσξνο πεηξακαηηζκφο - παξά ηελ πηζαλή αλαγλψξηζε αθέζεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζην λα εμαζζελίζεη. χκθσλα κε ηνλ Wheeler θαη Siebelt (1997), «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, νη κεγάιεο νξγαλψζεηο ζπληήξεζεο πγείαο άξρηζαλ ηελ ρξήζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ λνζειεπηψλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ θαη λα θαζνξίδνπλ πνηνο ρξεηάδεηαη ξαληεβνχ θαη πνηνο κπνξεί αθίλδπλα λα κείλεη ζην ζπίηη. Γλσζηφ σο «ζχζηεκα ζπξσξψλ», ηα πξψηα πξνγξάκκαηα ήηαλ γηα λα θφςνπλ ηηο δαπάλεο κε ηε ρξήζε ησλ λνζειεπηψλ αληί ησλ παζνιφγσλ, λα ρεηξηζηνχλ ηηο θιήζεηο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πεξηηηέο επηζθέςεηο γξαθείσλ, θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ απηνθξνληίδα ζην ζπίηη. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο ζπκθσλνχλ φηη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα «ζπξσξψλ» πνπ 9 McConnell 1993,

17 απαζρνιεί ηηο λνζειεχηξηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαζνξηζκέλα κε ζαθήλεηα πξσηφθνιια, είλαη ε κφλε βηψζηκε πξνζέγγηζε ζηελ ηειεθσληθή επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ ζπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε αγσγή αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο». Σν πκβνχιην Αδεηψλ, Δπηβνιψλ, θαη Καλνληζκνχ (1998) αλαθέξεη φηη, Τν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Τειεπξαθηηθή, από ηελ θπβέξλεζε θαη ηε βηνκεραλία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εληάζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 γηα πνηθίινπο ιόγνπο. Η ηερλνινγία γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ Τειεπξαθηηθή κεηώζεθε εληππσζηαθά ζην θόζηνο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, θαη ιόγσ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ δηθηύσλ ππνζηήξημεο θαη ησλ απμαλόκελσλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ Η/Υ ζηελ πξνζπάζεηα λα ππνζηεξηρζνύλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη ρακειέο δαπάλεο ελίζρπζαλ ηελ απόθαζε ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο λα εξγαζηεί πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο Εζληθήο Υπνδνκήο Πιεξνθνξηώλ (ΕΥΠ), πνπ πεξηγξάθεθε σο «εθηελήο δώλε, πεξηεθηηθό, ελζσκαησκέλν, ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ δηθηύσλ.» Εάλ πξαγκαηνπνηνύληαλ θάπνηα από ηα παξαπάλσ, νη δαπάλεο παξάδνζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα κεηώλνληαλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε Τειεπξαθηηθή ζα ήηαλ επθνιόηεξε (ζει.2). Απξνζδφθεηα-εθηφο ησλ πξνφδσλ ηεο ηερλνινγίαο καδί κε ηε καδηθή παξαγσγή ζε ρακεινχ θφζηνπο πξντφληα έρεη αλαβηψζεη εκθαλψο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σειεπγεία θαη ηελ απέξαληε δπλαηφηεηά ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν δεθαεηηψλ, ε Σειεπγεία έρεη αξρίζεη λα αλαγελλάηε κέζσ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ζηελ θνηλσλία. Ζ ψζεζε έρεη πξνέιζεη απφ κηα δηρνηνκία: 1. Ζ πξφζηαμε ηεο θνηλσλίαο λα απμεζεί ε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα απηνχο κε πεξηνξηζκέλα πξνλφκηα θαζψο θαη γηα ηνπο αδηθεκέλνπο. 2. Ζ πξφζηαμε ηεο θνηλσλίαο ζην λα κεησζεί ην θφζηνο κηαο ηέηνηαο πξνζνρήο γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ια ηα παξαπάλσ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πςειά ηδαληθά ελαληίνλ ησλ θαηψηαησλ γξακκψλ - αιηξνπτζκνχ αιιά θαη ελαληίνλ ηεο θεθαιαηνθξαηίαο Παξόλ: Ζ Παξνύζα θαηάζηαζε ηεο Σειεπγείαο. ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1997, ηα Ακεξηθαληθά ηκήκαηα εκπνξίνπ θαη ε θνηλή νκάδα εξγαζίαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θηιαλζξσπηθψλ ππεξεζηψλ Σειεταηξηθήο ππέβαιαλ ηελ έθζεζε Σειεταηξηθήο ζην Κνγθξέζν. Ζ Έλσζε Ννζειεπηψλ ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο ζπκκεηείρε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο έθζεζεο θαη είρε ππνβάιεη ηα πξνθαηαξθηηθά ζρφιηα ζηα ηκήκαηα εκπνξίνπ θαη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θηιαλζξσπηθψλ ππεξεζηψλ Σειεταηξηθήο ζηηο 29 Απγνχζηνπ ην ελαξθηήξην κήλπκα ηνπ Κνγθξέζνπ, ε γξακκαηέαο Δκπνξίνπ Kantor δήισλε, Η Τειεταηξηθή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο δσέο πνιιώλ αλζξώπσλ. Σηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο όπνπ έλαο αζζελήο θαζώο θαη ν θνληηλόηεξνο επαγγεικαηίαο πγείαο κπνξεί λα είλαη εθαηνληάδεο κίιηα καθξηά, ε Τειεταηξηθή κπνξεί λα παξέρεη ηελ 10 Sharpe C. Charles 2001,

18 πξόζβαζε ζηελ θξνληίδα πγείαο όπνπ ιίγν θαηξό πην πξηλ ήηαλ ειάρηζηα δηαζέζηκε. Σε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, απηή ε πξόζβαζε κπνξεί λα ζεκάλεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Ιδηαίηεξα, ζε εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη γξήγνξεο ρξνληθά ηαηξηθέο απαληήζεηο θαη ε εηδηθή θξνληίδα ρξεηάδνληαη, ε δηαζεζηκόηεηα ηεο Τειεταηξηθήο ζα κπνξνύζε λα είλαη θξίζηκε. Δπηπιένλ, ε Σειεταηξηθή κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ παξάδνζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αλζξψπνπο κε ην λα θέξεη έλα επξχηεξν θάζκα ππεξεζηψλ ζηνπο αδηθεκέλνπο. Μπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ επαγγεικάησλ πγείαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο παξέρνληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάξηηζε θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο πξνζθεξφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Σα ζέκαηα θιεηδηά πνπ πξέπεη λα ηαθηνπνηεζνχλ πξηλ ε Σειεταηξηθή αξρίζεη λα εδξαηψλεηαη πεξηιακβάλνπλ: ηελ άδεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ Σειεταηξηθήο πνπ εξγάδνληαη ζηηο θξαηηθέο γξακκέο ή πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ζε πνιπθξαηηθή βάζε, ηελ αζθάιεηα ηεο Σειεταηξηθήο θαζψο θαη δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ έιιεηςε πξνηχπσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ηελ έιιεηςε πιεξσκήο αζθαιηζηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο Σειεταηξηθήο, ηε κπζηηθφηεηα θαη ηα ζέκαηα αζθαιείαο ζηελ Σειεταηξηθή, ην θφζηνο ππνδνκήο ηειεπηθνηλσληψλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηεο Σειεταηξηθήο. 11 πσο έρεη παξαηεξεζεί, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σειεπγείαο έρνπλ εκθαλψο απμεζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ '50. Σα παξαδείγκαηα ηεο Σειεπγείαο πνπ εκθαλίδνληαη ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ηνλ αζζελή πνπ θαιεί ηελ λνζειεχηξηα ππεχζπλε ζηελ ηειεθσληθή δηαινγή ζπκάησλ κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε αγσγή αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο παξέρνληαο ζπκβνπιέο, θαη επηβιέπνληαο ηα δσηηθά ζεκεία ηνπ θαηάθνηηνπ αζζελή κε ειεθηξνληθά κέζα. Λφγσ ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ ηερλνινγία ππνινγηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, πνιιά ζηνηρεία ηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ πγείαο ρσξίδνληαη γεσγξαθηθά απφ νπνηνδήπνηε κέηξν απνζηάζεσο. Ζ ηερλνινγία κπνξεί ζεκαληηθά λα κεηψζεη ην ρξφλν θαη ηηο δαπάλεο ηνπ επαγγεικαηία θαη ηνπ αζζελή πνπ ηαμηδεχεη. Σν κέγεζνο ησλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ κπνξεί λα είλαη ηφζν κηθξφ φζν απφ ηελ θσκφπνιε ή ηελ πφιε ηνπο, ζ έλα νιφθιεξν θξάηνο ή κηα επαξρία θαη ίζσο ζηελ άιιε πιεπξά ηεο γεο. Ζ Σειεπγεία θιείλεη ηηο απνζηάζεηο ζην θπζηθφ δηάζηεκα δηαζρίδνληαο ηνλ θπβεξλνρψξν, φπνπ ν ρξφλνο θαη ε απφζηαζε κεηξηνχληαη ζηα ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ παξά ηηο ψξεο, ηα ιεπηά ηα κίιηα, κε έλα θιείζηκν ησλ βιεθάξσλ. Ζ Σειεπγεία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ εηδηθνηήησλ πγείαο εθηφο απφ ηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη ηελ ηαηξηθή. Ζ πην δηαδεδνκέλε εθαξκνγή είλαη θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη ζηελ θαηνίθσλ θξνληίδα. Ζ Σειεπγεία αθκάδεη θαη ιεηηνπξγεί απηήλ ηελ πεξίνδν ζε κηα πνιχ κεγαιχηεξε θιίκαθα θαη κε έλα πνιχ επξχηεξν πεδίν απ φηη έρεη κέρξη ηψξα πξνβιεθζεί. Οη κεγάιεο θιίκαθαο κειέηεο θαη ηα πεηξάκαηα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα νκνζπνλδηαθά θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζχζηεκα Σειεπγείαο είηε ζε ζηάδην πξνγξακκαηηζκνχ είηε ζε ιεηηνπξγηθφ ζηάδην. Έλα κεγάιν εχξνο ζπνπδψλ θαη πεηξακάησλ έρνπλ ηδξπζεί απφ ηηο θξαηηθέο νκνζπνλδηαθέο δηεπζχλζεηο. ηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζχζηεκα Σειεπγείαο πνπ εληνπίδεηαη είηε ζην ζρεδηαζηηθφ είηε ζην ρεηξηζηηθφ 11 U.S. Department of Commerce 1997,

19 θνκκάηη. Γηα κηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ νκνζπνλδηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη project ηεο ρψξαο, ν ελδηαθεξφκελνο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ γξαθείνπ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θηιαλζξσπηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφνδν θαη δεκνζίεπζε ηεο Σειεπγείαο, Οκνζπνλδηαθόο Καηάινγνο Τειεταηξηθήο Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηνηρείσλ Δπαγγεικαηηψλ έρεη πξνεηνηκάζεη έλαλ θαηάινγν επαγγεικαηηψλ - εθηφο απφ ηνπο παζνιφγνπο θαη ηνπο νδνληηάηξνπο - πνπ θαιχπηνληαη θάησ απφ ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ηεο Σξάπεδαο ηνηρείσλ φπσο θαζνξίδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο νκνζπνλδίαο. ηνλ πξφινγν ηεο ιίζηαο, ε Δζληθή Σξάπεδα ηνηρείσλ Δπαγγεικαηηψλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε δήισζε: «Ο αθφινπζνο θαηάινγνο παξέρεηαη απιψο γηα επεμήγεζε. Ο ζπλππνινγηζκφο ή ν απνθιεηζκφο νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο νκάδαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί σο δηαηαγή ή παξαίηεζε ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηελ Σξάπεδα ηνηρείσλ, δεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο ηεο άδεηαο θαη πηζηνπνίεζεο, πνηθίιινπλ απφ θξάηνο ζε θξάηνο» 12. Δίλαη ε θξάζε «νη άδεηεο θαη νη απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο πνηθίιινπλ απφ θξάηνο ζε θξάηνο» απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηειηθά εθείλνπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ ζηελ Σειεπξαθηηθή. Ζ νινθιεξσηηθή ιίζηα επαγγεικαηηψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηνηρείσλ Δπαγγεικαηηψλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: Υεηξνπξαθηηθνχο Γηαηξνχο Οδνληηθήο Τγηεηλήο Γηαηηνιφγνπο Σερληθνχο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο Ηαηξηθνχο Γηεπζπληέο Ηαηξηθνχο Σερλνιφγνπο Αλαηζζεζηνιφγνπο Ννζειεπηέο Πξαθηηθνχο Ννζειεπηέο Ννζειεπηέο Α Βνεζεηψλ Οπηηθνχο Φαξκαθνπνηνχο Φπζηνζεξαπεπηέο Οηθνγελεηαθνχο πκβνχινπο Ραδηνιφγνπο Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο Λνγνζεξαπεπηέο Βεινληζηέο Βεβαίσο, νη ππεξεζίεο θάζε επαγγεικαηία ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν δελ είλαη ππεχζπλεο ζην λα παξέρνπλ κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ν βεινληζκφο, ε ρεηξνπξαθηηθή, θαη ε ζεξαπεία κέζσ αθηηλνβνιίαο ζα ήηαλ πξνθαλή παξαδείγκαηα παξφιν πνπ ν θαηαλαισηήο εθπαίδεπζεο παξαηεξψληαο φια απηά αιιά θαη άιια ζέκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ελαιιαθηηθήο-ηαηξηθήο ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ παξαζρεζνχλ. Ο αλαγλψζηεο θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη απηέο ηηο εηδηθφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηεο ζηελ πξαθηηθή ζπκκεηνρή ηεο Σειεπγείαο ηψξα ή ζην κέιινλ. 12 U.S. Department of Health and Human Services 1996, C

20 1.4 Κύξηεο εθαξκνγέο ηεο Σειεπγείαο. Οη αξρηθνί θαηαλαισηέο θαη νη δηθαηνχρνη ηεο Σειεπγείαο είλαη ζήκεξα εθείλνη νη αζζελείο πνπ πεξηνξίδνληαη ζην ζπίηη-ραξαθηεξηζηηθά ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη νη αδηθεκέλνη ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ βνεζεηψλ θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ Σειεπγεία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα εμππεξεηήζεη ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνλ απμαλφκελν πιεζπζκφ ησλ ζσθξνληζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δληνχηνηο, είλαη ζην πξφγξακκα θξνληίδαο ζην ζπίηη πνπ νη λνζειεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ Σειελνζειεπηηθή, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δεκνγξαθηθέο πξνβνιέο γηα ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία, ε θξνληίδα ζην ζπίηη ζα ζπλερίζεη λα επεθηείλεηαη ζε έλα απμαλφκελν πνζνζηφ, φπσο ν αξηζκφο ειηθίαο ζηνλ πιεζπζκφ καο πξνβιέπεηαη λα απμεζεί εκθαλψο ζηα επφκελα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα Εεηήκαηα Άδεηαο. Γηα ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα, απηφ ήηαλ ην πην θηιφληθν δήηεκα πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζηελ Σειελνζειεπηηθή/Σειεπξαθηηθή. Γπζηπρψο, απηφ έρεη πξνθιεζεί θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ην θαηξηαζκφο κεηαμχ ησλ λνζειεπηηθψλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ελψζεσλ θαη λνζειεπηψλ ξπζκηζηψλ ηνπ θξάηνπο - ηδηαίηεξα ην Δζληθφ πκβνχιην ησλ Κξαηηθήο Δπηηξνπήο Ννζειεπηψλ (πνπ απνηειείηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ λνζειεπηέο). Απηά είλαη ζχλζεηα δεηήκαηα πνπ δελ ζα παξαρσξεζνχλ εχθνια ζηελ γξήγνξε ή απιή απφθαζε. Μηα θνξντδεπηηθή επαγγεικαηηθή θαη πνιηηηθή ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη, θαη είλαη πηζαλφ λα ζπλερηζηεί επ αφξηζησλ. Απηά ηα δεηήκαηα ζα ζπδεηεζνχλ πιήξσο ζε θάπνηα απφ ηα επφκελα θεθάιαηα. 1.5.α Δπαγγεικαηηθά Εεηήκαηα. Ζ Σειελνζειεπηηθή θαη ε Σειεταηξηθή ζα επηθαιχςνπλ φζνπο λνζειεπηέο - ζε έλα εμαξηψκελν ξφιν κπεκέλνη ζηελ εθπιήξσζε ησλ εληνιψλ ησλ παζνιφγσλ ή/θαη ηηο αλεμάξηεηεο λνζειεπηηθέο εληνιέο ζηελ παξνρή θξνληίδαο ηεο Σειεπγείαο. Αλαπφθεπθηα ζα δηαθσλήζνπλ. Καη νη παζνιφγνη θαη νη λνζειεπηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πιήξσο ηα φξηα κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο ηαηξηθήο θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη. Μηα λνζειεχηξηα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αλαξκφδηα εθαξκνγή ηεο ηαηξηθήο κπνξεί λα θαηαδηθαζηεί κε ηελ αηηηνινγία πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 1.5.β Οηθνλνκηθά Εεηήκαηα. Ζ Deborah Dakins (1997) αλαθέξεη, ζην ζεκηλάξην χλδεζεο Πιεξνθνξηψλ ην 1997 ζην Μπέξιηλγθηνλ ηνπ Βεξκφλη, ηξία ζέκαηα ζπδήηεζεο εζηηάδνληαο ζηε δηαθξαηηθή πξαθηηθή ηεο Σειεπγείαο, ηεο άδεηαο, θαη ηηο αλεζπρίεο θαζψο θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο παξνρήο ηεο Σειεπγείαο ζε άηνκα αδηθεκέλα ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξηνρέο αγξνηηθέο εληφο ή εθηφο ηνπ θξάηνπο. 10 Sharpe C. Charles 2001,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα