Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων Καθηγητής Κοστσούρης Δημήτριος ΠΑΣΡΑ 2009

2 ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων Καθηγητής Κοστσούρης Δημήτριος ΠΑΣΡΑ

3 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΚΟΤΣΟΤΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΔΛΖ ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - 3 -

4 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο απηνχο πνπ πίζηεςαλ ζε εκέλα θαη θπξίσο ζηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ θ. Κνπηζνχξε Γεκήηξην θαζψο θαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο ζπγγξαθήο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο επραξηζηψ ηνπο θαζεγεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα θαζ φιε ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ ηξηψλ εηψλ ζην Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, «Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκψλ Εσήο» αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ κε ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία έθηαζα κέρξη ην ηέινο! - 4 -

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ. 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ 1.1 Οξηζκνί Παξειζφλ: Ζ ηζηνξία ηεο Σειεπγείαο Παξφλ: Ζ Παξνχζα θαηάζηαζε ηεο Σειεπγείαο Κχξηεο εθαξκνγέο ηεο Σειεπγείαο Εεηήκαηα άδεηαο α Δπαγγεικαηηθά δεηήκαηα β Οηθνλνκηθά Εεηήκαηα γ Σερλνινγηθά Εεηήκαηα Σν Μέιινλ ηεο Σειεπγείαο & ηεο Ννζειεπηηθήο ζηελ Σειεπγεία Ζ Σειεπγεία ζηελ Παξνρή Έθηαθηεο Αλάγθεο 26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 2.1 Σειελνζειεπηηθή : Οη επηπηψζεηο γηα ην επάγγεικα ηεο Ννζειεπηηθήο θαη ηηο Ννζειεχηξηεο Ο Ρφινο ηεο Ννζειεχηξηαο ή πλεξγάζηκεο Πξνζπάζεηεο Ννζειεπηηθή Ζγεζία Οη Γπλαηφηεηεο Οη Δπθαηξίεο 31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΝΣΑ ΣΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΣΡΗΔ ΣΖΝ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. 3.1 Δλζσκαηψλνληαο ηελ Σειελνζειεπηηθή θαη ηελ Ννζειεπηηθή Πιεξνθνξηθή ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Ννζειεπηηθήο Οη Αλάγθεο ζηελ Δθπαίδεπζε ηεο Σειελνζειεπηηθήο Δκπφδηα (Κφζηνο & Ρπζκνί ηεο Αιιαγήο) Πξνθιήζεηο ζηνπο Δθπαηδεπηέο ησλ Ννζειεπηψλ Πξνθιήζεηο ζηνπο Ννζειεπηέο α Βαζηθή Δθπαίδεπζε ζηνπο Τπνινγηζηέο β Δθαξκφδνληαο ηε Βαζηθή Δθπαίδεπζε Τπνινγηζηψλ ζηελ Πξάμε γ Τπεξλίθεζε ησλ Φφβσλ θαη ησλ Αλεζπρηψλ Μειινληηθή Agenda γηα ηελ Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε θαη Πξαθηηθή α Γεμηφηεηεο Ννζειεπηψλ β Πξνζδηνξηδφκελεο Αλάγθεο ζηνλ Δπξσπατθφ Υψξν γ πζηάζεηο

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ. 4.1 Σειελνζειεπηηθή - Ννζειεπηηθή Πξαθηηθή Γηαρείξηζε Σειελνζειεπηηθήο Πεξίπησζεο Γηαρείξηζε Υξφλησλ Παζήζεσλ Άιινη Σνκείο ηεο Σειελνζειεπηηθήο Δπέκβαζεο α Πξφηππα θαη ην Πεδίν ησλ Εεηεκάησλ Πξαθηηθήο β Πξσηφθνιια θαη Οδεγίεο γηα ηελ Πξαθηηθή ηεο Σειελνζειεπηηθήο γ Ζ Γηαδηθαζία ηεο Ννζειεπηηθήο ζηελ Σειεπξαθηηθή δ Δπθαηξίεο Πξαθηηθήο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ε Σν Μέιινλ ηεο Σειελνζειεπηηθήο Πξαθηηθήο..47 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΓΗΑΛΟΓΖ ΘΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔ Χ ΤΠΟΤΝΟΛΟ ΣΖ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 5.1 Πξνζδηνξηζκφο, Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ & Παξνρή πκβνπιψλ Ρφινο, Πεδίν Πξαθηηθήο θαη Πξφηππα Πξαθηηθήο ηεο Σειεθσληθήο Γηαινγήο Θπκάησλ θαζψο θαη πκβνπιέο Ννζειεπηψλ Πξνβιήκαηα Πειαηψλ & Ηαηξηθά Πξνβιήκαηα πνπ Αληηκεησπίδνληαη ζηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη Παξνρή πκβνπιψλ Φπρνινγηθά θαη Κνηλσληθννηθνλνκηθά Πξνβιήκαηα Ζ Λεηηνπξγηθφηεηα ηεο Σειεθσληθήο Γηαινγήο Θπκάησλ θαη Παξνρήο πκβνπιψλ Σα Πιενλεθηήκαηα ησλ Πειαηψλ θαη ησλ Δπαγγεικαηηψλ Πξσηφθνιια θαη Οδεγίεο ζηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη ζηελ Παξνρή πκβνπιψλ Απαηηνχκελεο Γεμηφηεηεο απφ ηνλ Ννζειεπηή ηξηα γηα ηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη Παξνρή πκβνπιψλ α Δπηθνηλσληαθέο Γεμηφηεηεο & Γεμηφηεηεο Ννζειεπηηθήο Γηαδηθαζίαο β Σεθκεξίσζε Πξαθηηθή Σνπνζέηεζε ηεο Σειεθσληθήο Γηαινγήο Θπκάησλ θαη Παξνρήο πκβνπιψλ Ννκηθά, Πξαθηηθά θαη Δπαγγεικαηηθά Εεηήκαηα α Ννκηθά β Πξαθηηθή γ Νένη Ρφινη γηα ηελ Σειεθσληθή Γηαινγή Θπκάησλ θαη Παξνρή πκβνπιψλ

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 6.1 Σν δίιεκκα ηνπ Νφκνπ Ννκηθά Εεηήκαηα ζηελ Σειελνζειεπηηθή α Εεηήκαηα Μπζηηθφηεηαο θαη Δκπηζηεπηηθφηεηαο β Πεδίν θαη Σνπνζεζία ησλ Εεηεκάησλ Πξαθηηθήο 65 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. 7.1 Σν Αλζξψπηλν Κφζηνο ηνπ Λάζνπο Ζ Γηαδηδφκελε Δπηζηήκε, Οη Γηαδηδφκελεο Φφξκεο Ζ Καηάρξεζε ηεο Δπζχλεο ηνπ Νφκνπ (Καζνξηζκφο & Ακέιεηα) Απαξαίηεηα ηνηρεία ηεο Καηάρξεζεο ηεο Δπζχλεο α Καζήθνλ β Παξαβίαζε ηνπ Καζήθνληνο γ Εεκία δ Αηηηνινγία ε Ηθαλφηεηα Πξφβιεςεο Κνηλέο Βάζεηο ηεο Καηάρξεζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Δπζχλεο ζηηο Ννκηθέο Φφξκεο & Παγίδεο Σειελνζειεπηηθήο Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ ζηελ Σειελνζειεπηηθή Πξαθηηθή α Υξήζε ησλ Πξσηνθφιισλ β Σεθκεξίσζε ησλ Σειεπηθνηλσληψλ γ Σξφπνη Σεθκεξίσζεο (Σειεθσληθνί Σξφπνη, Σξφπνο Απνζηνιήο κε Φάμ, Σξφπνο Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ, Σξφπνο Υαξηνγξάθεζεο Τπνινγηζηψλ) Δπζχλε Δπνπηψλ ζηελ Σειελνζειεπηηθή Σειελνζειεπηηθή θαη Καηάρξεζε ηεο Δπζχλεο Αζθάιεηαο Κάιπςε γηα ηελ Πξαθηηθή ηεο Σειελνζειεπηηθήο Πεξίιεςε 82 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ 8.1 Παξαδνζηαθή Ηαηξηθή θαη Σειεπγεία Οθέιε γηα ηνλ Καηαλαισηή Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο α Δηδηθά Οθέιε γηα ηνλ Αγξνηηθφ Πιεζπζκφ Τπεπζπλφηεηα ησλ Ννζειεπηψλ ζηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή Οη Κίλδπλνη ηνπ Καηαλαισηή ζην Γηαδίθηπν α Οη Κίλδπλνη ζε Online Chat Rooms & ζε Online Φαξκαθεία..89 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΜΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ. 9.1 Μπζηηθφηεηα Δκπηζηεπηηθφηεηα Αζθάιεηα Δπηζθφπεζε

8 9.5 Μπζηηθφηεηα θαη Δκπηζηεπηηθφηεηα ζηελ Πξαθηηθή ηεο Σειελνζειεπηηθήο Σν Μέιινλ 94 ΔΠΗΛΟΓΟ 95 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...96 WEB SITES

9 ΣΖΛΔΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ αιιάδεη ξηδηθά ην ζχζηεκα παξάδνζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ρψξα καο. Ζ Σειελνζειεπηηθή, σο ππνζχλνιν ηεο Σειεπγείαο, παξνπζηάδεη ηα κνλαδηθά λνκηθά, ξπζκηζηηθά, θαη επαγγεικαηηθά δεηήκαηα γηα ην επάγγεικα ηεο λνζειεπηηθήο. πγρξφλσο, παξνπζηάδεη ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη ηηο γξήγνξα επεθηάζηκεο επθαηξίεο γηα ηηο λνζειεχηξηεο εο ζηελ εθαξκνγή ηεο Σειελνζειεπηηθήο. Ζ εζηίαζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε εθαξκνγή ηεο Σειελνζειεπηηθήο ζηελ παξνρή λνζειείαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο καθξπά απφ ηνλ παξνρέα. Γελ είλαη κηα δηπισκαηηθή πνπ λα απεπζχλεηαη ζηελ ηερλνινγία - πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ, ην ινγηζκηθφ, ηα ζπζηήκαηα. Ζ δηπισκαηηθή απηή είλαη κηα επηηνκή ησλ εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ επξχηαηα αλαγλσξηζκέλσλ αξρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Σειεπγείαο. Γξάθηεθε σο αλαθνξά γηα ηνπο λνζειεπηέο- ηξηεο ζπνπδαζηέο, γηα ηηο ήδε εξγαδφκελνπο λνζειεπηέο - ηξηεο πνπ κπνξεί λα απνβιέπνπλ ζε κηα ζηαδηνδξνκία ζηελ εθαξκνγή ηεο Σειεπξαθηηθήο κέζα ζηνλ θιάδν ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, θαη σζεί ηνπο εξγαδφκελνπο λνζειεπηέο ηξηεο ζηελ ζπκκεηνρή ηεο Σειελνζειεπηηθήο.. Παξέρεη ηηο λνκηθέο θαη πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο λνζειεπηέο - ηξηεο ζηελ παξνρή ηεο αζθαιέζηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθήο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο ηνπ αζζελή. Ζ Σειελνζειεπηηθή είλαη έλαο αλαδπφκελνο θαη ξαγδαία επεθηακέλνο ξφινο γηα ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή - ηξηαο, θαη πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο επθαηξίεο γηα ηα κέιε ηνπ επαγγέικαηνο

10 TELENURSING - TELEHEALTH PREFACE Telecommunications technology is radically changing the health care delivery system in our country. Telenursing, as a subset of telehealth, presents unique legal, regulatory, and professional issues for the nursing profession. At the same time, it presents new challenges and rapidly expanding opportunities for nurses in Telenursing practices. The focus of this paper is the application of Telenursing in the provision of nursing care for patients at sites remote from the provider. It is not a paper about computer technology hardware, software, systems. This paper is a compendium of the research findings of the most widely recognized authorities in the field of telehealth. It was written as a reference for student nurses, nurses in clinical practice who may be considering a career in telepractactice, and advanced practice nurses, who are most likely to be involved in Telenursing. It provides legal and practice guidelines for nurses in the delivery of the safest and most therapeutic patient care. Telenursing is an emerging and rapidly expanding role for the nursing profession, and offers unlimited opportunities for members of the profession

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΖΛΔΤΓΔΗΑ Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη απμαλφκελε ζπδήηεζε ζηε γεληθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή ινγνηερλία θαζψο θαη ζηα ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεοζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ-παξαηεξψληαο ηελ γξήγνξα αλαπηπζζφκελε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαηαλαισηή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθηήζεη, λα δηαρεηξηζηεί, λα επεμεξγαζηεί, θαη λα δηαδψζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Οη ηειεπηθνηλσλίεο νξίδνληαη σο «ε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κνξθέο ζεκάησλ, ιέμεσλ, ή εηθφλσλ κέζσ θαισδίσλ, ξαδηφθσλνπ, ή άιισλ ζπζηεκάησλ. Σα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα ηειεθσλήκαηα, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαισδηαθψλ ηειενξάζεσλ, ηηο κεηαδφζεηο αληηγξάθσλ, ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα ζειηδνπνίεζεο, θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν». 1 ε ηέηνηα ζπζηήκαηα ε εζηίαζε είλαη ζηελ αλάθηεζε, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ νξγάλσζε, θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ παξά ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ είλαη ε αξρηθή ηερλνινγία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα θιηληθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο δηαρεηξίδνληαη ηνλ θιηληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Σειελνζειεπηηθήο, θαη ηελ δηνίθεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ππνζηεξίδνληαο ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ παξάδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 2 ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηέηνηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη αθξηβή, πξνζηηά, θαηάιιεια, επηηαθηηθά, έγθαηξα, θαη ρξήζηκα. Απηήλ ηελ πεξίνδν, ε εζηίαζε είλαη ζηε ρξήζε ηέηνηαο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ γηα λα παξαδψζεη κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθνχο πφξνπο, εθπαίδεπζε ζηνπο αζζελείο, θαζψο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ή ζηηο πεξηνρέο κε ηηο ρακειέο αλαινγίεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηηο δηάθνξεο θιηληθέο ηνπνζεηήζεηο, ηα λνζνθνκεία, ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δίλαη κηα εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ πξννξίδεηαη λα παξέρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή λνζειεία θαη ηαηξηθή θξνληίδα ζε εθείλνπο πνπ είλαη νη πεξηζζφηεξν αδηθεκέλνη θαη απηνί πνπ κεηνλεθηνχλ ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο φπσο ηελ απφζηαζε, ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ ειηθία, ή ηελ εθπαίδεπζε. ηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε ηερλνινγία ζα επηηξέςεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγάζηκε θξνληίδα απφ πνηθίιεο κνξθέο-θπξίσο λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη ηαηξηθή. Δληνχηνηο, νη επαγγεικαηίεο απφ πνιιέο άιιεο εηδηθφηεηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπκκεηέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν φπνπ είλαη εθηθηφ θαη θαηάιιειν θαη φζν νη κεκνλσκέλνη θξαηηθνί λφκνη, θαλφλεο θαη θαλνληζκνί ησλ θαηάιιεισλ θξαηηθψλ πηλάθσλ ή ησλ αληηπξνζσπεηψλ επηηξέπνπλ. 1 Chafee 1999,27 2 Graves and Corcoran 1995,5-11 -

12 1.1 Οξηζκνί :Σειεπγεία, Σειελνζειεπηηθή, Σειεταηξηθή. Οη φξνη «Σειεταηξηθή» θαη «Σειεπγεία» είλαη ζπρλά αζαθείο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ. Απηέο νη έλλνηεο κπνξνχλ επίζεο λα αλαθέξνληαη σο «Σειεπγεία-θξνληίδα», «Σειεθξνληίδα», ή «Σειεπξαθηηθή». Αλ θαη ν ηίηινο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο θαζνξίδεη ην ζέκα σο «Σειελνζειεπηηθή», γηα ιφγνπο αλάπηπμεο ζπδήηεζεο νη φξνη Σειελνζειεπηηθή θαη Σειεπγεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ. Δληνχηνηο, φπνπ απαηηείηαη, έρσ αληηθαηαζηήζεη ηελ έλλνηα Σειελνζειεπηηθή γηα ηελ Σειεταηξηθή ελζσκαηψλνληαο έηζη φιν ην θάζκα ησλ γλψζεσλ. Οπνηαδήπνηε γεληθή ζπδήηεζε ζην ζέκα ηεο Σειεταηξηθήο ηζρχεη εμίζνπ θαιά γηα ην ζέκα ηεο Σειελνζειεπηηθήο. Δπνκέλσο, ν φξνο Σειεταηξηθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιν ηελ δηπισκαηηθή κφλν φηαλ ηελ απαηηεί ην πιαίζην γηα ηελ παξαπνκπή, ηε δηεπθξίληζε, ή ηε δηάθξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ ζην πξφζθαην παξειζφλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν Σειεταηξηθή. Απηφο ν φξνο αλαθέξεηαη πξαγκαηηθά ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ πην ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φξνπ Σειεπγεία, ν νπνίνο γίλεηαη γξήγνξα ν πην πξνηηκεηένο επεηδή αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ην ηξέρνλ πξφηππν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ ζηξέθεηαη ζηε ζπληήξεζε πγείαο, ηελ βειηηζηνπνίεζε, θαη ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ: Η θαηάιιειε ρξήζε ησλ όξσλ Τειεπγεία, Τειελνζειεπηηθήο θαη Τειεταηξηθήο είλαη ζεκαληηθή. Η Τειεπγεία είλαη κηα επξύηεξε έλλνηα, πην ζπγθεθξηκέλνο όξνο θαη αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο απόςεηο όηη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από ηελ επεμεξγαζία ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ ηξαπκαηηζκνύ απηό πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία, ηελ εθκάζεζε, ηηο αιιαγέο ηξόπνπ δσήο, ηελ θαηαλόεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ πνιηηηζκνύ, ην έζλνο θαη άιινπο παξάγνληεο ζην άηνκν θαη ηνλ επαγγεικαηία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Όηαλ ε ζπδήηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Τειεπγείαο ζηξέθεηαη ζηηο απιέο δξαζηεξηόηεηεο αλαθεξόκελε ζηελ έθηαζε ελόο επαγγέικαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε ρξήζε ελόο πην ζπγθεθξηκέλνπ όξνπ κπνξεί λα είλαη πην πιεξνθνξηαθή. Μαθξνπξόζεζκα, κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν ρξήζηκν ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηόζνπο δηαθνξεηηθνύο όξνπο. Μπνξεί απιά λα νδεγήζεη ζηε ζύγρπζε κεηαμύ ηνπ θνηλνύ θαη λα πξνσζήζεη κηα εληύπσζε πνιπδηάζηαζεο θαη αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ ηεο Τειεπγείαο. Η Τειεπγεία ζαλ όξνο ηθαλνπνηεί θαιύηεξα απηά ηα θξηηήξηα. Πξέπεη νη λνζειεύηξηεο εο λα αξρίζνπλ λα θάλνπλ κεγαιύηεξε ρξήζε απηνύ ηνπ όξνπ θαη ζηνπο επξύηεξνπο ηνκείο ησλ άιισλ επαγγεικάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 3. Χο ππνζηήξημε ηνπ Πεξηεθηηθνχ Νφκνπ ηεο Σειεπγείαο ηνπ 1997, ε Έλσζε Ννζειεπηψλ νξηζκέλσλ Δπξσπατθψλ Υσξψλ ζεσξνχλ ηελ Σειεπγεία σο πην πεξηεθηηθή έλλνηα απφ ηελ Σειεταηξηθή. Ζ Έλσζε ζπλέλαηζε επίζεο ζηε ρξήζε κηαο πην πεξηεθηηθήο έλλνηαο σο «παξνρέαο ππεξεζηψλ πγείαο» θαζνξίδνληάο ηελ ζηελ πξάμε σο «θαζέλαο πνπ ρνξεγεί άδεηα ή πνπ πηζηνπνηεί θάησ απφ ην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ λφκνπ γηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο άδεηαο». 4 Γεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ γίλεηαη πην πξνζηηή θαη επξχηεξα ρξεζηκνπνηεκέλε απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε Σειεπγεία έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν αθξηβέζηεξνο πεξηγξαθηθφο φξνο γηα φηη έρεη γίλεη θαη γηα φηη είλαη δπλαηφο λα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα. 3 Milholland 1995,13 4 Fuss and Minich 1997,

13 Σειεπγεία. Ζ Σειεπγεία είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληψλ γηα λα ζπλδέζεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηειηθψλ ρξεζηψλ κε νπνηαδήπνηε δηαινγηθά ειεθηξνληθά κέζα, φπσο ηα ηειέθσλα, ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, fax, θαη δηαινγηθέο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κεηαθνξάο ή/θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ζε νπνηνδήπνηε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία εθαξκνγή. Δίλαη ε δηάδνζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ επεκβαίλεη ζηα εκπφδηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο απφζηαζεο ζε έλαλ αλφκνην πιεζπζκφ ν νπνίνο ζπρλά βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε αλάγθε πξφζβαζεο ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο. Ζ Σειεπγεία είλαη έλα αθέξαην ζπζηαηηθφ ζηελ παξάδνζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ή θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. Δθηφο απφ ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εληφο ζπηηηνχ, ην ζρέδην θαιχπηεη ηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην νπνίν είλαη δεκφζην κέιεκα ηεο πγείαο, ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαη ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο παξνρήο πνηθίισλ ππεξεζηψλ θαη πφξσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα εμήο: Πξφζβαζε ζηνπο καθξηλνχο επαγγεικαηίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Αλάθηεζε θαη δηαβίβαζε ηαηξηθψλ αλαθνξψλ θαη ζηνηρείσλ. Ηαηξηθέο ζπζθέςεηο, αμηνιφγεζε, θαη δηαρείξηζε πξηλ απφ ηε δηάγλσζε θπζηθήο ή δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο ή ηηο ζπλζήθεο. Δμαθξίβσζε θαη δηάγλσζε ησλ λέσλ αζζελεηψλ. Δθαξκνγή θαη δηαρείξηζε κηαο ηαηξηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. Σξέρσλ καθξηλφο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ αζζελή. Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αζζελή αιιά θαη ηνπ παξνρέα θξνληίδαο 5. Σειελνζειεπηηθή. Ο φξνο Σειελνζειεπηηθή πξνέξρεηαη απφ δχν ξίδεο: ηελ ειιεληθή ηειε (tele) έλλνηα πνπ ζεκαίλεη καθξηά, θαη ην ιαηηληθφ nutricius, έλλνηα πνπ ζεκαίλεη «απηφο πνπ ηξέθεη». Ζ Σειελνζειεπηηθή είλαη εθείλν ην ππνζχλνιν ηεο Σειεπγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ λνζειεπηηθή πιεξνθνξηθή γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο ζηηο καθξηλέο θαηνηθεκέλεο ή θιηληθέο ηνπνζεηήζεηο. Δίλαη έλα κείγκα ηεο λνζειεπηηθήο πιεξνθνξηθήο, ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, θαη ηελ ηέρλε ηεο λνζειεπηηθήο. Αλ θαη ε εζηίαζε ηεο Σειελνζειεπηηθήο είλαη ε εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο, έρεη γίλεη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε, ηε δηνίθεζε, θαη ηελ έξεπλα. Ζ εζηίαζε ηεο πην πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηαο, εληνχηνηο, ήηαλ νη εθαξκνγέο ηεο Σειελνζειεπηηθήο πνπ πηνζεηνχλ πξψηηζηα ηελ πξνεγκέλε εηθφλα θαη ηηο αθνπζηηθέο δπλαηφηεηεο. Απηέο νη ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα θπκαλζνχλ απφ ηηο πςειήο επθξίλεηαο ζηαζεξέο εηθφλεο (π.ρ., αθηίλεο X) σο ηα πεξίπινθα δηαινγηθά ζπζηήκαηα Σειεζπλεδξηάζεσλ θαη ηνπο δηθηπσκέλνπο ππνινγηζηέο. Ζ 5 Sharpe 1999,

14 Σειελνζειεπηηθή είλαη ν ζπγρξνληζκφο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο λνζειεπηηθήο πιεξνθνξηθήο. Ζ Σειελνζειεπηηθή κε ηε κία κνξθή ή ηελ άιιε έρεη αζθεζεί πξαγκαηηθά ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο θαζψο θαη ζηελ Διιάδα γηα δεθαεηίεο-ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ ηειεθψλνπ. Ήηαλ ιίγν πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60, σζηφζν φηαλ άξρηζε λα δηαδίδεηαη ε ρξήζε ηεο. ην πην βαζηθφ επίπεδν, νπνηαδήπνηε λνζειεχηξηα εο πνπ έρεη κηιήζεη κε έλαλ αζζελή ή κηα νηθνγέλεηα γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ εληνιή ελφο παζνιφγνπ, λα εξεπλήζεη γηα ην status ηνπ αζζελή, ή/θαη λα παξέρνπλ ηηο ηαηξηθέο ζπζθέςεηο, νη θιηληθέο ζπκβνπιέο, ή λα εθηειέζνπλ ηελ επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ ζπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε αγσγή αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο πέξα απφ ην ηειέθσλν, αζθνχζαλε ηελ Σειελνζειεπηηθή. «ηαλ έλαο λνζειεπηήο ηξηα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηα άξξσζηα άηνκα ζην ζπίηη ηνπο, γηα λα δηεπζχλεη κηα αμηνιφγεζε, γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ φζσλ αθνξά ηελ αζζέλεηάο ηνπ θαη ην ζρέδην ζεξαπείαο ή/θαη γηα λα παξέρεη ηηο λνζειεπηηθέο επεκβάζεηο γηα λα βνεζήζεη ην πξφζσπν ζηελ επίηεπμε ελφο βέιηηζηνπ επηπέδνπ πγείαο, απηφ είλαη Σειελνζειεπηηθή». 3 Γηάθνξνη ζπληάθηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε θξάζε «ηειεθσληθή λνζειεπηηθή» αληί ηνλ φξν Σειελνζειεπηηθή ηδηαίηεξα ζηε ζπδήηεζε ηεο ηειεθσληθήο λνζειεπηηθήο δηαινγήο ζπκάησλ. πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ δηπισκαηηθή, ν φξνο Σειελνζειεπηηθή ζα αλαθεξζεί ζηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εληφο ηεο θαηνηθίαο αζζελψλ πνπ αληηκεησπίδεηαη ζηηο καθξηλέο θιηληθέο πεξηνρέο. ηελ θαηακέηξεζε κέζσ ηεο ηειεθσληθήο δηαινγήο ησλ ζπκάησλ, ν πειάηεο (αζζελήο) αλαδεηά ζπκβνπιέο, θαη αξρίδεη ηελ ηειεθσληθή επαθή κε έλαλ λνζειεπηή ηξηα. Ο λνζειεπηήο παξέρεη ζπκβνπιέο, θαη φρη λνζειεπηηθή θξνληίδα. Υσξίο θακία ακθηζβήηεζε, νη ζπκβνπιέο είλαη θξνληίδα, αιιά δελ είλαη ε παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ππφ ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα. Ζ ζπκπινθή ηεο Σειεπγείαο ρξεζηκνπνηεί ηε λνζειεπηηθή κέζνδν, εμαηξνχκελε ηεο άκεζεο εκπξάγκαηεο πξνζνρήο απφ ηε λνζειεχηξηα. Ο ίδηνο λνκηθφο, ξπζκηζηηθφο, ππεχζπλνο ρνξήγεζεο αδεηψλ, πεδίν δξάζεο, εζηθήο θαη επαγγεικαηηθψλ δεηεκάησλ, είλαη παξφληεο θαη ζηηο δχν θαηαζηάζεηο. ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο, ν φξνο «πειάηεο», δπζηπρψο, έρεη γίλεη έλαο θνηλφο επθεκηζκφο γηα ηνλ «αζζελή». ηελ ηειεθσληθή δηαινγή ησλ ζπκάησλ θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ, ν επηζθέπηεο αλαθέξεηαη ζσζηά σο πειάηεο. Ζ Έλσζε Ννζειεπηψλ ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα θάλεη ηελ εμήο δηάθξηζε: «Οη φξνη, αζζελήο θαη πειάηεο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ δχν ζπλφισλ παξαιεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηψλ πιεξνθνξηθήο. Ο αζζελήο αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν είλαη ζην ζχζηεκα σο άκεζνο παξαιήπηεο ησλ θιηληθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο πειάηεο αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο άιινπο παξαιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηψλ πιεξνθνξηθήο». 6 Ζ Σειελνζειεπηηθή θαζνξίδεηαη σο «κηα κνξθή Σειεπγείαο φπνπ ε εζηίαζε είλαη ζηελ εθαξκνγή λνζειεπηηθήο κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ», θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο σο «ε κεηάδνζε, εθπνκπή, ή απνδνρή ησλ δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ κέζσ θαισδίνπ, ξάδην, νπηηθά, ή κέζσ άιισλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζηεκάησλ». Ζ έλσζε έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά νδεγηψλ γηα λα βνεζήζεη ηνπο λνζειεπηέο ζηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο, εζηθήο, θαη λνκηθήο αθεξαηφηεηαο ζηελ παξνρή 3 Milholland 1995, 13 6 American Nurses Association 1994,

15 Σειεπγείαο/Σειελνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Σν Δζληθφ πκβνχιην θάζε θξάηνπο Ννζειεπηψλ θαζνξίδεη ηελ Σειελνζειεπηηθή σο «ε εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο απφ απφζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ λνζειεχηξηα ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο αιιειεπηδξψληαο κε έλαλ πειάηε επί ελφο καθξηλνχ ηφπνπ γηα λα ιάβεη ειεθηξνληθά ηα δεδνκέλα θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ, λα εηζάγεη θαη λα δηαβηβάζεη ηηο ζεξαπεπηηθέο επεκβάζεηο θαη αγσγέο, λα ειέγμεη θαη λα θαηαγξάςεη ηηο απαληήζεηο ησλ πειαηψλ θαζψο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Ζ αμία ηεο Σειελνζειεπηηθήο ζηνλ πειάηε είλαη ε απμαλφκελε πξφζβαζε ζηελ εηδηθεπκέλε, θαηαλνεηή θαη απνηειεζκαηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ παξαδίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ». 7 Σειεταηξηθή. Ζ Σειεταηξηθή είλαη ε κεηαθνξά ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κηα απφκαθξε πεξηνρή ζε κηα άιιε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο ηειεπηθνηλσλίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο αζζέλεηαο, ηεο ζπληήξεζεο πγείαο, ηεο παξνρήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελή, ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπο, θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιεο εηδηθφηεηεο. Δίλαη απνκαθξπζκέλεο ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο δηαγλψζεηο, ζπκβνπιέο, θαη ζεξαπεία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζπγρξφλσο (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) ή αζχγρξνλα. Η ιέμε «ηειεταηξηθή " ήηαλ γλσζηή εδώ θαη αξθεηό ρξόλν αιιά κε επξύηεξεο έλλνηεο. Γηα κεξηθνύο ζεκαίλεη απιά ηε δηαζέζηκε ζήκεξα ηερλνινγία ηειεπηθνηλσληώλ θαη εθαξκνζκέλε ζην ρώξν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γηα άιινπο, πνπ ζέινπλ έλαλ πην ιεπηνκεξή θαζνξηζκό, κπνξεί λα ζεκάλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ δηαινγηθώλ πνιπκέζσλ (νκηιία, βίληεν, ινγηζκηθό ππνινγηζηώλ, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ξνκπνηηθή) ζηελ πξαγκαηηθή πξαθηηθή ηεο ηαηξηθήο.ο όξνο ηειεταηξηθή πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ησλ αθίλεησλ ή θηλνύκελσλ εηθόλσλ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (άκεζα) ή αζύγρξνλν ρξόλν (απνζήθεπζε θαη κεηαβίβαζε), κε εηθόλεο πνπ ζηέιλνληαη ζε έλαλ ζύκβνπιν γηα ηελ αλαζεώξεζή ηνπο ζε κειινληηθό ρξόλν Παξειζόλ: Ζ ηζηνξία ηεο Σειεπγείαο. Δλψ ε έθξεμε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Σειεπγεία ζηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο δεθαεηίεο ηεο έδσζε κηα λέα κνξθή ζαλ επηζηήκε ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληψλ, παξ φι απηά ε αιήζεηα είλαη φηη ε Σειεπγεία βξίζθεηαη ζε ελεξγφ ρξήζε κε θάπνηα κνξθή ή άιιε πάλσ απφ ηξηάληα έηε. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη άξρηζε πξαγκαηηθά κε ηνλ Alexander Graham Bell. «Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ηειέθσλν γηα λα αλαδεηήζνπλ ηηο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο απφ ηφηε πνπ εθεπξέζεθε. Αιιά νη παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο δελ άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα ηειεθσληθήο δηαινγήο ζπκάησλ κέρξη ην αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70» 8. Ζ ηειεθσληθή παξάδνζε ζπκβνπιψλ ζε αζζελείο έρεη αλαθεξζεί ζηε ινγνηερλία απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60. Ηζηνξηθά, ε παξάδνζε παξάδνζεο ηεο Σειεπγείαο απφ απφζηαζε έρεη εκθαληζηεί ζε δηάθνξα επίπεδα παξαπνίεζεο, πνπ αξρίδεη ζηηο αξρέο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ 7 National Council of State Boards of Nursing, 1997, 1 5 Sharp 1996, 99 8 Wheeler and Siebelt 1997,

16 αηψλα φηαλ πεηξακαηίζηεθαλ νη παζνιφγνη κε ηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε ησλ εηθφλσλ 9. Γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε ζηα πνιχ πξφσξα πεηξάκαηα ζηελ Σειεπγεία, ππάξρεη κηα πεξηεθηηθή πεξίιεςε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Bashshur, Armstrong, θαη ην Youssef ην έηνο Απαξηζκνχλ δεθαπέληε πξνγξάκκαηα Σειεπγείαο ελεξγά απφ ηφηε πνπ ηα βηβιία ηνπο γξάθηεθαλ. Ζ Janis Huston (1996) επηβεβαηψλεη ην εμήο, Σηηο ΗΠΑ, δύν ζπζηήκαηα Τειεταηξηθήο πξνέθπςαλ ζηε δεθαεηία ηνπ '50. Δύν αθόκε αλαπηύζζνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ '60 θαη ηε δεθαεηία ηνπ '70. Σηε δεθαεηία ηνπ '80 νη ΗΠΑ είδαλ ιίγε δξαζηεξηόηεηα ηεο Τειεταηξηθήο. Μέρξη πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ '90 έρεη ππάξμεη κηα αλαβίσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Τειεταηξηθήο ζηηο ΗΠΑ. Με ηηο απμαλόκελεο ηερλνινγηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηηο κεησκέλεο δαπάλεο, ηα πξνγξάκκαηα Τειεταηξηθήο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο. Η Τειεταηξηθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρώο ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθηηλνινγίαο, ηεο παζνινγίαο, ηεο δεξκαηνινγίαο, ηεο ςπρηαηξηθήο, ηεο νδνληηαηξηθήο, ηεο νθζαικνινγίαο, ηεο σηνξηλνιαξπγγνινγίαο, θαη ηεο θαξδηνινγίαο. Ζ Δζληθή Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθήο θαη Γηαζηήκαηνο ( NASA ) έπαημε έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ζηε πξφζθαηε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Σειεταηξηθήο. Ζ NASA παξείρε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο έξεπλαο, θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηηο πξφσξεο ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα. Ζ έξεπλα θαη νη εθαξκνγέο ηεο δηεχζπλζεο άξρηζαλ ζηε πξφζθαηε δεθαεηία ηνπ '60 φηαλ αζηξνλαχηεο (πξψηνη πίζεθνη, θαηφπηλ άλζξσπνη) ηέζεθαλ ζε ηξνρηά ηεο γεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ απνζηνιψλ, ηα δσηηθήο ζεκαζίαο ζέκαηα φπσο ζεκάδηα θαη άιιεο θπζηνινγηθέο παξάκεηξνη θαηαγξάθεθαλ ειεθηξνληθά, ειέγρζεθαλ ζην δηαζηεκηθφ ζθάθνο θαη αλαθέξζεθαλ ηειεκεηξηθά ζηνπο παζνιφγνπο (ή ηνπο θηεληάηξνπο) ζηε γε γηα αμηνιφγεζε. Απηέο νη πξφσξεο πξνζπάζεηεο ελζάξξπλαλ ηελ αλάπηπμε ηεο Σειεταηξηθήο θαζψο θαη γηα πνιιέο απφ ηηο πεξίπινθεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξάδνζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζήκεξα. Οη πην πξφζθαηεο ζπλεηζθνξέο ηεο NASA βάδνπλ ηνπο δνξπθφξνπο επηθνηλσληψλ ζε ηξνρηά πνπ είλαη θαη νη πιένλ νπζηαζηηθνί ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. ηηο αξρέο δεθαεηίαο ηνπ '60, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηφηε ππάξρνπζα ηερλνινγία, έγηλαλ πξνζπάζεηεο ζηελ αληαιιαγή ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ αξρηθά απφ ηελ ηειενπηηθή απεηθφληζε. Χζηφζν, ιφγσ ησλ πςειψλ δαπαλψλ θαη ηεο ζρεηηθά απιήο θαη ηφηε δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, απηφο ν πξφσξνο πεηξακαηηζκφο - παξά ηελ πηζαλή αλαγλψξηζε αθέζεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζην λα εμαζζελίζεη. χκθσλα κε ηνλ Wheeler θαη Siebelt (1997), «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, νη κεγάιεο νξγαλψζεηο ζπληήξεζεο πγείαο άξρηζαλ ηελ ρξήζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ λνζειεπηψλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ θαη λα θαζνξίδνπλ πνηνο ρξεηάδεηαη ξαληεβνχ θαη πνηνο κπνξεί αθίλδπλα λα κείλεη ζην ζπίηη. Γλσζηφ σο «ζχζηεκα ζπξσξψλ», ηα πξψηα πξνγξάκκαηα ήηαλ γηα λα θφςνπλ ηηο δαπάλεο κε ηε ρξήζε ησλ λνζειεπηψλ αληί ησλ παζνιφγσλ, λα ρεηξηζηνχλ ηηο θιήζεηο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πεξηηηέο επηζθέςεηο γξαθείσλ, θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ απηνθξνληίδα ζην ζπίηη. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο ζπκθσλνχλ φηη έλα πεξίπινθν ζχζηεκα «ζπξσξψλ» πνπ 9 McConnell 1993,

17 απαζρνιεί ηηο λνζειεχηξηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαζνξηζκέλα κε ζαθήλεηα πξσηφθνιια, είλαη ε κφλε βηψζηκε πξνζέγγηζε ζηελ ηειεθσληθή επηινγή θαη θαηάηαμε ησλ ζπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε αγσγή αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο». Σν πκβνχιην Αδεηψλ, Δπηβνιψλ, θαη Καλνληζκνχ (1998) αλαθέξεη φηη, Τν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Τειεπξαθηηθή, από ηελ θπβέξλεζε θαη ηε βηνκεραλία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εληάζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 γηα πνηθίινπο ιόγνπο. Η ηερλνινγία γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ Τειεπξαθηηθή κεηώζεθε εληππσζηαθά ζην θόζηνο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, θαη ιόγσ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ δηθηύσλ ππνζηήξημεο θαη ησλ απμαλόκελσλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ Η/Υ ζηελ πξνζπάζεηα λα ππνζηεξηρζνύλ νη ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη ρακειέο δαπάλεο ελίζρπζαλ ηελ απόθαζε ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο λα εξγαζηεί πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο Εζληθήο Υπνδνκήο Πιεξνθνξηώλ (ΕΥΠ), πνπ πεξηγξάθεθε σο «εθηελήο δώλε, πεξηεθηηθό, ελζσκαησκέλν, ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ δηθηύσλ.» Εάλ πξαγκαηνπνηνύληαλ θάπνηα από ηα παξαπάλσ, νη δαπάλεο παξάδνζεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα κεηώλνληαλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε Τειεπξαθηηθή ζα ήηαλ επθνιόηεξε (ζει.2). Απξνζδφθεηα-εθηφο ησλ πξνφδσλ ηεο ηερλνινγίαο καδί κε ηε καδηθή παξαγσγή ζε ρακεινχ θφζηνπο πξντφληα έρεη αλαβηψζεη εκθαλψο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σειεπγεία θαη ηελ απέξαληε δπλαηφηεηά ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν δεθαεηηψλ, ε Σειεπγεία έρεη αξρίζεη λα αλαγελλάηε κέζσ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ζηελ θνηλσλία. Ζ ψζεζε έρεη πξνέιζεη απφ κηα δηρνηνκία: 1. Ζ πξφζηαμε ηεο θνηλσλίαο λα απμεζεί ε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα απηνχο κε πεξηνξηζκέλα πξνλφκηα θαζψο θαη γηα ηνπο αδηθεκέλνπο. 2. Ζ πξφζηαμε ηεο θνηλσλίαο ζην λα κεησζεί ην θφζηνο κηαο ηέηνηαο πξνζνρήο γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ια ηα παξαπάλσ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πςειά ηδαληθά ελαληίνλ ησλ θαηψηαησλ γξακκψλ - αιηξνπτζκνχ αιιά θαη ελαληίνλ ηεο θεθαιαηνθξαηίαο Παξόλ: Ζ Παξνύζα θαηάζηαζε ηεο Σειεπγείαο. ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1997, ηα Ακεξηθαληθά ηκήκαηα εκπνξίνπ θαη ε θνηλή νκάδα εξγαζίαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θηιαλζξσπηθψλ ππεξεζηψλ Σειεταηξηθήο ππέβαιαλ ηελ έθζεζε Σειεταηξηθήο ζην Κνγθξέζν. Ζ Έλσζε Ννζειεπηψλ ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο ζπκκεηείρε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο έθζεζεο θαη είρε ππνβάιεη ηα πξνθαηαξθηηθά ζρφιηα ζηα ηκήκαηα εκπνξίνπ θαη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θηιαλζξσπηθψλ ππεξεζηψλ Σειεταηξηθήο ζηηο 29 Απγνχζηνπ ην ελαξθηήξην κήλπκα ηνπ Κνγθξέζνπ, ε γξακκαηέαο Δκπνξίνπ Kantor δήισλε, Η Τειεταηξηθή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο δσέο πνιιώλ αλζξώπσλ. Σηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο όπνπ έλαο αζζελήο θαζώο θαη ν θνληηλόηεξνο επαγγεικαηίαο πγείαο κπνξεί λα είλαη εθαηνληάδεο κίιηα καθξηά, ε Τειεταηξηθή κπνξεί λα παξέρεη ηελ 10 Sharpe C. Charles 2001,

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα