23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ

2 κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ το νοςηλευτικό προςωπικό ςχετικϊ με την οργανωμϋνη προετοιμαςύα ενόσ μολυςματικού χειρουργεύου και την αςφαλό ϋκβαςη αυτού προκειμϋνου να μειωθούν τα ατυχόματα των εργαζομϋνων όπωσ και η μετϊδοςη μολυςματικών νόςων που μπορούν να αποδοθούν ςτην ακατϊλληλη νοςηλευτικό τεχνικό.

3 Η παρϋμβαςη τησ νοςηλεύτριασ χειρουργεύου ϋγκειται: τη ςωςτό οργϊνωςη του χώρου τη διαφύλαξη ςηπτικού και ϊςηπτου χώρου τη φροντύδα αςφαλούσ ςυγκϋντρωςησ και διαχεύριςησ αιχμηρών αντικειμϋνων την αποςτεύρωςη των εργαλεύων και την απολύμανςη του χώρου.

4 Η διαςπορϊ και η μόλυνςη γύνεται με: Σα χϋρια του προςωπικού Σισ μπλούζεσ Σα εργαλεύα Σο αύμα και τα βιολογικϊ υγρϊ Σα αιχμηρϊ αντικεύμενα

5 Διαχωριςμό από τη γενικό κύνηςη και αϋρα του νοςοκομεύου. Διαδοχό όλο και πιο καθαρών ζωνών,από την εύςοδο μϋχρι τισ χειρουργικϋσ αύθουςεσ και την περιοχό φύλαξησ των αποςτειρωμϋνων υλικών. Εύκολη μετακύνηςη του προςωπικού από τη μια καθαρό περιοχό ςτην ϊλλη, χωρύσ να διϋρχεται από ακϊθαρτεσ. Απομϊκρυνςη των ακϊθαρτων υλικών από τη χειρουργικό αύθουςα χωρύσ να διϋρχονται από καθαρό περιοχό. Η ροό του αϋρα να γύνεται από καθαρό προσ λιγότερο καθαρό περιοχό. Η θϋρμανςη και ο αεριςμόσ πρϋπει να ςυμβϊλουν ςτη δημιουργύα αςφαλών και ϊνετων ςυνθηκών για το προςωπικό και τον ϊρρωςτο.

6 Οι χειρουργικϋσ επεμβϊςεισ διακρύνονται ςε: 1. Καθαρϋσ. 2. Δυνητικϊ μολυςμϋνεσ. 3. Μολυςμϋνεσ. 4. Ρυπαρϋσ.

7 Επύςησ, η επαφό του νοςηλευτικού προςωπικού του χειρουργεύου με αςθενεύσ που πϊςχουν από μολυςματικϋσ αςθϋνειεσ, όπωσ πϊςχοντεσ από AIDS, ηπατύτιδεσ, μικρόβια που ευδοκιμούν ςτισ ΜΕΘ, αςθενεύσ με διαπυημϋνα τραύματα ό αποςτόματα εύναι ςυχνό, αγγύζει το 20% των περιςτατικών. Σα περιςτατικϊ που χειρουργούνται με αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ ορίζουν ένα ςηπτικό και μολυςματικό χειρουργείο.

8 Οι κρατούμενοι των ςωφρονιςτικών ιδρυμϊτων του Ν. Υωκύδοσ, που χειρουργόθηκαν ςτο Νοςοκομεύο μασ, αποτελούν παρϊδειγμα περιςτατικών με χαρακτηριςτικϊ που ορύζουν Μολυςματικό Φειρουργείο.!!! 3,00% 2,75% 2,50% 2,00% 1,66% 1,50% 1,00% 0,99% 0,50% 0,00% ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ 2012 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ 2013 ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ 2014

9 1. Μεταφορϊ αςθενό κατευθεύαν ςτην χειρουργικό αύθουςα από το νοςηλευτικό τμόμα και δεν παραμϋνει ςτο χώρο αναμονόσ αςθενών ςτον προθϊλαμο του. 2. Απομϊκρυνςη εξοπλιςμού που δεν θα χρηςιμοποιηθεύ. 3. Προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ διϊθεςησ όλων των απαραιτότων υλικών.

10 4.Έγκαιρη ενημϋρωςη ςυνεργατών. 5.Σοποθϋτηςη ςτην πόρτα τησ χειρουργικόσ αύθουςασ ταμπϋλασ «ςηπτικό χειρουργεύο» ό «μολυςματικό περιςτατικό». 6.Σοποθϋτηςη εμποτιςμϋνων ςεντονιών με αντιςηπτικό ςτισ ειςόδουσ - εξόδουσ τησ αύθουςασ. 7.Οι ςακούλεσ για τα απορρύμματα να φϋρουν την ϋνδειξη «μολυςματικό υλικό» και οι ςακούλεσ για τον ιματιςμό να εύναι υδροδιαλυτϋσ.

11 8.Ζητεύται από τον ϊρρωςτο να κινεύται όπια και να εύναι ςυνεργϊςιμοσ. 9.Προμόθεια ειδικόσ μϊςκασ με προςτατευτικό για τα μϊτια ( anti - fog ) ό ειδικϊ γυαλιϊ προςταςύασ. 10.Η μη επεύγουςα επϋμβαςη πραγματοποιεύται ςτο τϋλοσ του προγρϊμματοσ χειρουργεύου τησ ημϋρασ.

12 1. Παραμονό την αύθουςα μόνο του προςωπικό που ςυμμετϋχει ςτην επϋμβαςη και ύπαρξη μιασ επιπλϋον νοςηλεύτριασ κυκλοφορύασ ϋξω από την αύθουςα για κϊλυψη επύ πλϋον απαιτόςεων. 2. Φρηςιμοπούηςη ιματιςμού μιασ χρόςησ. 3. Φρόςη δύπλων γαντιών και ςυχνό αλλαγό αυτών.

13 4.Εργαλειοδοςύα με όπιεσ κινόςεισ και ςυγκϋντρωςη αιχμηρών ςε ορατό ςημεύολεκτικό υπενθύμιςη. 5.Προτροπό χρόςησ ςυςκευών με αμβλϋα εξαρτόματα και επιλογόσ ςύντομησ χειρουργικόσ μεθόδου. 6.Η νοςηλεύτρια κύνηςησ φροντύζει για τη ςυλλογό απορριμμϊτων ςε ςυγκεκριμϋνο χώρο.

14 1. υγκϋντρωςη : - αιχμηρών - απορριμμϊτων - ιματιςμού ΠΡΟΟΦΗ. Μην εγκαταλεύπετε ποτϋ: Διάφορα υλικά, βελόνεσ ή αιχμηρά αντικείμενα ςτον ιματιςμό. Είναι επικίνδυνο για το προςωπικό του νοςοκομείου.

15 2.Αφαύρεςη προςτατευτικόσ ενδυμαςύασ πριν εγκαταλειφθεύ η χειρουργικό αύθουςα. 3.Μεταφορϊ τροχόλατου ϋξω από την αύθουςα. 4.Ο αςθενόσ ανανόπτει μϋςα ςτη χειρουργικό αύθουςα και ςτη ςυνεχεύα μεταφϋρεται ςτο θϊλαμο του. 5.Αλλαγό ενδυμϊτων.

16 6.Μηχανικόσ καθαριςμόσ εργαλεύων. Απολύμανςη εργαλεύων. υςκευαςύα προσ αποςτεύρωςη. 7.Καθαριςμόσ και απολύμανςη αύθουςασ. 8.Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική ςηπτική αίθουςα.

17 Οι κανόνεσ εύναι υποχρεωτικού για τουσ ιατρούσ, το νοςηλευτικό και το ϊλλο προςωπικό που λειτούργει ςτουσ χώρουσ του. Με τη ςυντονιςμϋνη εκτϋλεςη τησ εργαςύασ, αποφεύγονται η ςύγχυςη και τα λϊθη. Η ταχύτητα έχει μεγάλη ςημαςία, δεν θυςιάζει όμωσ την άςηπτη τεχνική για χάρη τησ.

18 Ύψιςτησ ςημαςύασ εύναι: - η οικονομύα χρόνου - η ετοιμότητα - η οργϊνωςη - η εφαρμογό των κανόνων Με τον τρόπο αυτό επιτυγχϊνεται: - η εύρυθμη λειτουργιϊ των χειρουργεύων - η εξαςφϊλιςη ϊριςτων ςυνθηκών αςηψύασ και αντιςηψύασ - η παραγωγικό και ευχϊριςτη απαςχόληςη των εργαζομϋνων και τϋλοσ το πιο ςημαντικό - η αςφϊλεια και η πλόρησ φροντύδα των αςθενών αλλϊ και των εργαζομϋνων.

19 Σο χειρουργείο είναι ένασ χώροσ ςτα νοςηλευτικά ιδρύματα όπου οι βαςικέσ αρχέσ λειτουργιάσ πρέπει να εφαρμόζονται με απολυτή αυςτηρότητα και πειθαρχία. Ένα ςύγχρονο χειρουργεύο πρϋπει να χαρακτηρύζεται όχι μόνο από τον εξοπλιςμό και τη βαρύτητα των επεμβϊςεων που επιτελούνται ς αυτό, αλλϊ από τη γνώςη και πειθαρχύα του προςωπικού ςτη τόρηςη κανόνων υγιεινόσ, ώςτε να μην γύνεται διαςπορϊ μικρόβιων και μολύνςεισ.

20 1. Εγχειρύδιο Νοςηλευτικών Πρωτοκόλλων Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ Γ.Ν.Θ. Ιπποκρϊτειο(2011) 2. Κανονιςμόσ Λειτουργιϊσ Φειρουργεύων Δρ.Κορδιόλησ ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» (2002) 3. Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ Καθαριότητασ Εςωτερικών Επιφανειών Μονϊδων Τγεύασ (2003) 4. Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ Για Ση διαχεύριςη Νοςοκομειακού Ιματιςμού (2007) 5. Τγιεινό Και Αςφϊλεια Σων Εργαζομϋνων Ν 1586/85 6. Εκτύμηςη Επαγγελματικών Κύνδυνων, Αςφαλεύσ Και Τγιεύσ Φώροι Εργαςύασ (2010)

21 ασ ευχαριςτούμε πολύ!!

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος των λοιμώξεων

Έλεγχος των λοιμώξεων Έλεγχος των λοιμώξεων http://en.wikipedia.org/wiki/ Ιgnaz Semmelweis (1818-1865) ούγγρος μαιευτήρας Παρατήρησε τη διαφορά θνησιμότητος στη μονάδα που εκπαίδευε φοιτητές ιατρικής (συμμετείχαν σε νεκροψίες)

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 ) Τσινιάς Χρήστος Νοσηλευτής Msc Μονάδες Εντατικής & Επείγουσας Νοσηλευτικής Τμήμα: Εξωτερικά Ιατρεία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα Ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ»

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα Ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ. & ΣΕΦΝ. ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ B Σαχ. Δ/νση : Μακεδονιας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας ΑΓΑ: ΩΘΑ046907Σ-Β0Λ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Υαληά, 30-10-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας Σατ. Κωδ. : 73300 Αξ. πξση. 20487 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 43 Ανασκόπηση Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Αρετή Τσαλογλίδου 1 Κωνσταντίνος Κουκουρίκος 2 Χρήστος Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα