ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ"

Transcript

1 ελληνικη δημοκρατια ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ αλεξανδρουπολη 4/2/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει τακτική μειοδοτική διαδικασία, δια καταθέσεως προσφορών, προς ανάδειξη μειοδότου για την προμήθεια Νοσηλευτικών ειδών (όπως στη συνημμένη κατάσταση) για το χρονικό διάστημα από έως και για την κάλυψη των αναγκών των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν.2286/1995, των άρθρων του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ 118/2007 όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη την πλήρη δημοσιοποίηση των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα. 3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε (ευρώ ), σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των ιδρυμάτων. 4. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης προμήθειας θα γίνεται από πόρους του κάθε ιδρύματος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια νοσηλευτικών ειδών των οποίων οι ποσότητες προμήθειας θα διαμορφώνονται αναλόγως των αναγκών των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, όπως ρητά αναφέρθηκαν ΆΡΘΡΟ 2 ου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν : α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. Συνεταιρισμοί δ. καθώς και εταιρίες που ασχολούνται με την προμήθεια νοσηλευτικών ειδών.

2 2.Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά : α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω : 1) Τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 2) Ότι μέχρι και τη μέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (β) Δωροδοκία (γ) Απάτη (δ) Υπεξαίρεση, Εκβίαση, Πλαστογραφία, Ψευδορκία και Δόλια χρεοκοπία (ε) Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα αναφορικά με την άσκηση της Επαγγελματικής Δραστηριότητας.. β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφονται : 1) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης. 2) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο με το ειδικό τους επάγγελμα. 3) Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 4) Αναλαμβάνεται η χρηματική υποχρέωση κάλυψης των εξόδων δημοσίευσης του διαγωνισμού σε περίπτωση επιλογής τους ως προμηθευτής. γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν και θα παραμείνουν αμετάβλητες ολόκληρο το χρονικό διάστημα για το οποίο ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. δ. Δελτία φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι φορολογικώς και ασφαλιστικώς Ενήμεροι. 3. Ο προμηθευτής, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, οφείλει μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εντός προθεσμίες 20ημερων από την κοινοποίηση της σχετικής εγγραφής ειδοποίησης, να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδικήματα της παραγρ. 2(α)(2). β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης εξαμήνου, ότι δεν τελεί σε πτώχευση. γ) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου. ΆΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα τοποθετηθούν σε χωριστό υποφάκελλο, ευρισκόμενο εντός του φακέλου της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει μία μόνο προσφορά για κάθε ένα ζητούμενο είδος, θα αναγράφονται σε συνημμένη κατάσταση και θα φέρουν το όνομα ή τον τίτλο του προσφέροντος, υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία. 3. Αν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Οι προσφορές δεν θα έχουν ξέσματα, σβησίματα και διορθώσεις 5. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης έχει την ευχέρεια: α. Να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε περισσότερους τους ενός μειοδότες αναλόγως των προσφερομένων εκπτώσεων. β. Σε περίπτωση προσφοράς ιδίων ειδών στην ίδια τιμή να κατανείμει τις ποσότητες ισόποσα. 6. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των υποβλειθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τη συσταθείσα με την 8Β/90/ επιτροπή, κατόπιν απόφασης του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως ΆΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Κριτήριο του διαγωνισμού θα αποτελέσει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. 2. Κριτήριο κατακύρωσης των προσφορών θα αποτελεί και ο συνδυασμός χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής και καλύτερης ποιότητας. 3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να αποστείλλουν τις έγγραφες προσφορές στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως στη Γραμματεία, στο Ανθίμειο Εκκλησιαστικό πολιτιστικό κέντρο Πλαταιών και Αμφιπόλεως κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρες 8:30-13:30 μέχρι στις και ώρα 12.00μμ 4. Οι προσφορές θα ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Οι προσφορές που περιέχονται στην Ιερά Μητρόπολη εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να ληφθούν υπόψη. ΆΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4 1. Μετά την ανάδειξη μειοδότου(ων), θα υπογραφεί Σύμβαση Έργου η οποία θα ισχύει μέχρι 31/3/2015 με δικαίωμα παράτασης για ακόμη ένα εξάμηνο υπό την προϋπόθεση ότι η νέα σύμβαση θα περιλαμβάνει τους ίδιους όρους. 2. Οι όροι του διαγωνισμού θα αποτελέσουν τη βάση για κατάρτιση της σύμβασης. Η σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται ( διακήρυξη, ὀροι συμφωνιών, προσφορές κλπ ). 3. Σε περίπτωση μη τήρησης του μειοδότου των όρων της διακήρυξης και της Σχετικής Σύμβασης, αυτός κατόπιν μιας γραπτής σύστασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα αποκλεισθεί από μελλοντικούς διαγωνισμούς της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. ΆΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Εξόφληση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών περίπου από της εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης από τα αρμόδια όργανα Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του αναδόχου προμηθευτή ΆΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς εγγυοδοσία συμμετοχής ύψους Για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή αυτής να καταθέσει εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 ). 3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. Ο μειοδότης οφείλει να παραδίδει τα εμπορεύματα στους χώρους που θα υποδείξουν τα εκκλησιαστικά ιδρύματα και μετά από έγγραφη παραγγελία άνευ χρέωσης. Οι δαπάνες μεταφοράς και ασφαλίσεως θα βαρύνουν τον ίδιο. 2. Τα παραδιδόμενα εμπορεύματα κατά χρόνο παραδόσεως δεν θα έχουν ελαττώματα. Σε αντίθετη περίπτωση τα Εκκλ. Ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να τα επιστρέψουν στον ανάδοχο ευθύς από την παραλαβή και αυτός υποχρεούται να τα αντικαταστήσει χωρίς επιβάρυνση.

5 3. Τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα να προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των ειδών που προμηθεύονται κάθε φορά. ΆΡΘΡΟ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Τα προϊόντα που θα προμηθεύονται με βάση την παραγγελία του φορέα θα είναι Άριστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους της διακήρυξης και ισχύουσες διατάξεις. 2. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης διατηρεί το δικαίωμα της για εκτέλεση κάθε εργαστηριακού ελέγχου που αυτή κρίνει σκόπιμο προς διακρίβωση της ποιοτικής κατάστασης των προϊόντων. 3. Τα προσκομιζόμενα προϊόντα θα υφίστανται υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο, όπως αυτός καθορίζεται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία από αρμόδιο όργανο (της Μητροπόλεως), παρουσία του αναδόχου ή νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του εφόσον το επιθυμεί με τους παρακάτω τρόπους : α) Με μακροσκοπικό και οργανοληπτικό έλεγχο του προϊόντος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό πληροί τα καθοριζόμενα από τις προδιαγραφές και λοιπές διατάξεις. β) Με μακροσκοπικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συσκευασία και οι επισημάνσεις, πληρούν στα καθοριζόμενα από τις προδιαγραφές και λοιπές διατάξεις. ΆΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για οποιαδήποτε διαφορά στην Σύμβαση που θα υπογραφεί μετά του μειοδότου, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αλεξ/πόλεως. 2. Προ της κατακυρώσεως του διαγωνισμού είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για συμπίεση τιμών με τον προτεινόμενο προς ανάδειξη μειοδότη ή μειοδότες για μεγαλύτερο όφελος των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων. 3. Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από τον υπεύθυνο του τμήματος των διαγωνισμών στο τηλ ( εσωτ 111 ) και κινητό

6 ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑ 1 ΠΑΝΕΣ L ΓΕΡΟΝΤΙΚΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ XL ΑΦΜ: ΤΗΛ: ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90 3 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤ-ΕΣ 2000cc 4 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚ. No14 5 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚ. No 16 6 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚ. No 18 7 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚ. No 20 8 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚ. No 22 9 ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ No 16 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 10 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 11 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml 12 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml 13 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50 ml 14 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2.5 ml 15 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml 16 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 7 ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 17 ΒΕΛΟΝΕΣ G19 18 ΒΕΛΟΝΕΣ G21 19 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ G21

7 20 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗ-- ΡΕΣ 21 ΓΑΖΕΣ 7,5Χ7,5 100 τεμ 22 ΓΑΖΕΣ 10Χ10 100τεμ 23 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΕΣ 5Χ5 24 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 26 ΒΕΛΟΝΑΚΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 27 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 28 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 29 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 30 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 31 ΒΑΤΟΝΝΕΤΕΣ 10 εκ 8 εκ 6 εκ 4 εκ 32 ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΛΟ 33 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 34 ΓΑΝΤΙΑ LATEX 35 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 36 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 37 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5 ΚΙΛ. 38 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 39 GEL ΥΠΕΡΗΧΟΥ 40 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 41 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1 LIT

8 42 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 43 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 44 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΠΛΕ 45 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 46 ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

9 ελληνικη δημοκρατια ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. αλεξανδρουπολη 4/2/2014 ΘΕΜΑ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤ. : ΚΥΑ 2/28783Α/30 Αυγ 2005 Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για τον εφοδιασμό σε νοσηλευτικά είδη των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων η οποία πρέπει να δημοσιευτεί στο φύλλο της 6 ης ή 7 ης Φεβρουαρίου 2014 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή και η τιμή τους ανά χιλιοστόμετρο καθορίζεται από το σχετικό H Περιφερειακή Ενότητα, ο Δήμος και το Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου παρακαλούνται, για την τοιχοκόλληση της διακήρυξης.

10 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 3 Ανακοινώνεται ότι, θα διενεργηθεί μειοδοτική διαδικασία, για τoν εφοδιασμό σε Νοσηλευτικά Είδη, των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως το αργότερο μέχρι 28/2/2014 το φάκελο των προσφορών τους. Η διάθεση των φύλλων της προκήρυξης του διαγωνισμού, στους υποψήφιους προμηθευτές, θα γίνεται από τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως «Ανθίμειο Πολιτιστικό Κέντρο» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30-13:30 και από την ιστοσελίδα Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, θα δίδονται καθημερινά από τον υπεύθυνο του τμήματος των διαγωνισμών στο τηλέφωνο (ΕΣΩΤ.111) και κινητό Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

11 ελληνικη δημοκρατια ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. αλεξανδρουπολη 4/2/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1. Χρόνος Κατάρτισης της Σύμβασης:, με άμεση έναρξη ισχύος. 2. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: στην Αλεξ/πολη. 3. Συμβαλλόμενοι : α. Ο... που εξουσιοδοτήθηκε με την Φ... β.. 4. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, με απόφασή της κατακύρωσε στον... στην Αλεξ/πολη, την προμήθεια σε... για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. 5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο... με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία "ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ" αναθέτει την προμήθεια των ειδών του Άρθρου...,..., Αλεξ/πολη και αυτός που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ", την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1o 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να προμηθεύει τα εκκλησιαστικά ιδρύματα με νοσηλευτικά είδη, με ποσοστό έκπτωσης... εξής: 2. Ο τρόπος προμήθειας των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων θα γίνεται ως

12 α. Με μέριμνα του προμηθευτή, να εξασφαλίζονται έγκαιρα οι απαραίτητες ποσότητες, για την κάλυψη των αναγκών των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, στα είδη που θα παραγγέλλονται. β. Η διανομή και παράδοση των... στα ιδρύματα θα γίνεται με οχήματα του προμηθευτή, κατάλληλα διαμορφωμένα, εγκεκριμένα για το σκοπό που προορίζονται.. ΑΡΘΡΟ 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΠΕΡΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει για ένα χρόνο, ήτοι: από... έως Η Ιερά Μητρόπολη διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για 1 εξάμηνο, σε περίπτωση που η πορεία της σύμβασης κριθεί ικανοποιητική. ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 1. Τα προς πώληση προϊόντα στα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα θα είναι σύμφωνα με τα Γενικά και Ειδικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των ειδών, όπως ισχύουν με την κείμενη νομοθεσία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 2. Τα προς πώληση προϊόντα θα υφίστανται ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων, παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ, εφόσον το επιθυμεί, με τους παρακάτω τρόπους: α. Με πρακτική δοκιμή. β. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. γ. Με εργαστηριακή εξέταση, εάν απαιτηθεί. 3. Η Ιερά Μητρόπολη έχει το δικαίωμα, περιοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, στις εγκαταστάσεις του καταστήματος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς και δειγματοληψίας, με δείγματα που βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες για την προέλευση των προϊόντων, τα οποία πρέπει να είναι Ελληνικής παραγωγής, ή αν συντρέχουν οι λόγοι του Άρθρου 10, με προτεραιότητα, από χώρες της Ε.Ε. 4. Θα προσφέρονται τα είδη εκείνα που έχουν εγκριθεί από το διαγωνισμό και

13 έχουν περιληφθεί στη σύμβαση. 5. Είδη που θα κριθούν ακατάλληλα από τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων, αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή. 6. Σε περίπτωση που τα ειδη δεν είναι της ποιοτικής κατάστασης που καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αναπληρώνονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, με άλλα κατάλληλα. Σε περίπτωση αδυναμίας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το ίδρυμα, με την έγκριση της Μητροπόλεως, θα ενεργεί προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο και η διαφορά τιμής θα επιβαρύνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 7. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να παραδίδει τα προϊόντα στις έδρες των ιδρυμάτων, όπως στο Άρθρο 2 καθορίζεται, όπως παρακάτω: α. Με μέριμνα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να εξασφαλίζονται έγκαιρα οι απαραίτητες ποσότητες, για την κάλυψη των αναγκών των ιδρυμάτων, στα είδη που θα παραγγέλλονται, από την ημέρα της τελευταίας παράδοσης προϊόντων. β. Η διανομή και παράδοση των ειδών στα ιδρύματα, θα γίνεται με οχήματα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, κατάλληλα διαμορφωμένα, εγκεκριμένα για το σκοπό που προορίζονται, παρουσία των υπευθύνων προς παραλαβή οργάνων κάθε ιδρύματος. 8. Τα ιδρύματα έχουν δικαίωμα να απορρίψουν, μετά από τους παραπάνω ελέγχους, ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος των ειδων, τα οποία δεν πληρούν, τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις και δεν είναι σύμφωνα, με τις προδιαγραφές που καθορίζονται, για τα προϊόντα, στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγειας -Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού ελέγχου ή δεν είναι σύμφωνα με τα Γενικά και Ειδικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ". 9. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, σε κάθε περίπτωση, είναι ρητά υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως τις απορριφθείσες ποσότητες, με ίδιες ποσότητες, που να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. 10. Δεν θα γίνονται δεκτά προϊόντα, τα οποία είναι αναμιγμένα με αλλοιωμένα, έστω και σε μικρό ποσοστό ή αναμιγμένα στην αυτή συσκευασία, με άλλα διαφορετικής ποιότητας και ποικιλίας. 11. Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις η Μητρόπολη διατηρεί το δικαίωμα, να επιβάλλει τις κυρώσεις του Άρθρου 8. ΑΡΘΡΟ 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος για τα παρακάτω :

14 1. Να εξασφαλίζει έγκαιρα τις απαραίτητες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών των ιδρυμάτων. 2. Να μεταφέρει και να εκφορτώνει τα υπό προμήθεια είδη, στα ιδρύματα, με δικά του μεταφορικά μέσα και προσωπικό. 3. Να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη, υποχρεωτικά, σε συσκευασίες που διακινούνται αυτά στο ελεύθερο εμπόριο και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και όχι χύμα. 4. Να δέχεται αναντίρρητα, τον έλεγχο των Οργάνων της Υπηρεσίας και της Περιφέρειας Έβρου (Δ/νση Εμπορίου - Υγειας), για διαπίστωση της τιμής αγοράς, της ποιότητας, της ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης-χορήγησης των ειδών κατά τις παραλαβές, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του Άρθρου Οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στην επιτροπή προσδιορισμού τιμής, και ποιοτικού ελέγχου. Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του Άρθρου Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει, να προμηθεύει τα ιδρύματα με γαλακτοκομικά κατά προτεραιότητα, εγχώριας προέλευσης και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, για κάποιο συγκεκριμένο είδος, να γίνεται προμήθεια, από χώρες της Ε.Ε ή χώρες που τελούν σε τελωνειακή σύνδεση με την Ε.Ε, πλήν των τροπικών φρούτων (μπανάνα, ανανάς, κ.τ.λ.) τα οποία δεν παράγονται στις προαναφερθείσες χώρες. Τα ιδρύματα ευθύνονται για : ΑΡΘΡΟ 5 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Την έγκαιρη παραγγελία των ειδών στον συμβεβλημένο προμηθευτή, για τα αναγκαιούντα είδη και ποσότητες. 2. Την τήρηση αμερόληπτης στάσης κατά την εκτέλεση των παραγγελιών και ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή και περισσότεροι συμβεβλημένοι με τη Μητρόπολη προμηθευτές για το αυτό είδος. ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παραδίνει :

15 α. Το τιμολόγιο με τις προμήθειες της τρέχουσας εβδομάδας. β. Τα δελτία αποστολής των ιδρυμάτων, υπογεγραμμένα από την επιτροπή προμήθειας γαλακτοκομικών. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή των ονοματεπωνύμων κάτω από τις υπογραφές και στην αναγραφή της ημερομηνίας. 2. Για τα πωλούμενα από το ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, είδη δεν θα υπολογίζονται κρατήσεις υπέρ τρίτων. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα παρακρατείται ο αναλογούν φόρος εισοδήματος 4% (Ν.2198/94). 3. Τα τιμολόγια που θα εκδίδει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, δεν θα επιβαρύνονται με οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά κενά συσκευασίας), παρά μόνο με το ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Για κάθε παράβαση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ απέναντι στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Μητρόπολη διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου, όπως παρακάτω: α. Για πρώτη παράβαση, πρόστιμο 200. β. Για δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 300,00. του... γ. Για τρίτη παράβαση, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, υπέρ 2. Με την επιβολή του τρίτου προστίμου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 8. ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει μέσα στις συμβατικές προθεσμίες τα είδη που κατακυρώθηκαν ή αυτά που απορρίφθηκαν από την επιτροπή παραλαβών με σκοπό να αντικατασταθούν, η υπηρεσία, κηρύσσει τον προμηθευτή έκπτωτο και επιβάλλει αθροιστικά τις παρακάτω κυρώσεις: α. Έκπτωσή του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν.

16 ... β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του 2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της υπηρεσίας, για κάθε θετική ζημία της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης του υλικού μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. προμηθευτή. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος. στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης, από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 2. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 20 ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στη Μητρόπολη τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

17 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η συναλλαγή της Υπηρεσίας με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δεν είναι συμφέρουσα ή όταν βρεθεί άλλος προμηθευτής που να προσφέρει τα ίδια ή παρόμοια είδη σε καλύτερες τιμές ή με συμφερότερους όρους συνεργασίας και ο συμβεβλημένος προμηθευτής δεν αποδεχθεί τη βελτίωση των τιμών διάθεσης των ειδών ή των όρων συνεργασίας με την Υπηρεσία. 2. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής αθετήσει τους βασικούς όρους συνεργασίας που δηλώθηκαν στην παρούσα σύμβαση ή σε περίπτωση που παραβιάσει κάποια από τα Άρθρα της σύμβασης. 3. Η σύμβαση λύεται αυτόματα σε περίπτωση διάλυσης των ιδρυμάτων 4. Με τη λύση της σύμβασης γίνεται εκκαθάριση του λογαριασμού του προμηθευτή με την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δεν μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις αναπροσαρμογής της τιμής έκπτωσης. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Ο προμηθευτής κατέθεσε κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης στην Μητρόπολη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβ. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, επιστρέφεται μετά από οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 13ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο συμβαλλόμενος με τη Μητρόπολη προμηθευτής με την υπογραφή της σύμβασης κατέθεσε, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

18 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της Παραγράφου 1 του Άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός μεν η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α 101) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 6. Για τους διαχειριστές απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η Μητρόπολη έχει το δικαίωμα, να λύσει οποτεδήποτε μονομερώς τη σύμβαση, αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή με τον προμηθευτή, θίγει τα συμφέροντα της Υπηρεσίας ή του Δημοσίου γενικότερα.

19 2. Ο αγοραστής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ, και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, στην τιμή και στον χρόνο παράδοσης των ειδών. 3. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών - ειδικών όρων συμφωνιών και των προδιαγραφών των προϊόντων, τους οποίους θα τηρεί και εφαρμόζει επακριβώς. 4. Η παρούσα σύμβαση: α. Κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κλπ), εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. β. Διέπεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007. γ. Συντάχθηκε σε 2 όμοια πρωτότυπα και μετά την ανάγνωση της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά, το ένα κρατήθηκε από την Μητροπολη και το άλλο το πήρε ο προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ - Ο - - Ο - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 31 / 8 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 3551 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα