Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο"

Transcript

1 Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Άγρε θαη Άκπλεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κηαο Κιηληθήο ελφο Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο Σζηάθνπ νπιηάλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία, πξνο κεξηθή εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ Κνηλσληθή Κιηληθή Φπρνινγία Υνξεγφο Δθπφλεζεο: Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Τ.) Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Γεθέκβξηνο, 2014

2 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 2 Δπραξηζηίεο Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα, θα Απδή Δπξπλφκε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κιηληθήο Φπρνινγίαο. Η επηζηεκνληθή ηεο αξηηφηεηα, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλή ηεο πνηφηεηα είλαη έλαο πνιχ ζπάληνο ζπλδπαζκφο. Δπηζπκψ λα ηελ επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο, γηαηί ππήξμε πάληα «αξθεηά θαιή», βνεζψληαο κε λα εμειηρζψ πνιχπιεπξα. Η δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπσο θαη ε ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Κνηλσληθήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο, δε ζα ήηαλ εθηθηά ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή ζπλδξνκή ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ. Θα ήζεια επνκέλσο λα εθθξάζσ ηελ εηιηθξηλή κνπ επγλσκνζχλε πξνο ην Ίδξπκα γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ αιιά θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ζηήξημε ζε απηνχο ηνπο ραιεπνχο θαηξνχο. Οθείισ επίζεο πνιιέο επραξηζηίεο ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ αλήθεη ζηνλ εθιεθηφ θίιν θαη ζπλάδειθν, Άξε Σζανχο, γηα ηελ εηιηθξηλή θαη αλζξψπηλε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζε φιεο ηηο δχζθνιεο θάζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο. Έλα ηδηαίηεξν επραξηζηψ αλήθεη ζηνλ ζχληξνθφ κνπ Γεκήηξε Ακαμά, ν νπνίνο ππήξμε πάληα δίπια κνπ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, ζπληζηψληαο πεγή δχλακεο θαη πξφηππν πξνζπάζεηαο. Η εξγαζία δε ζα ήηαλ εθηθηή δίρσο ηε ζηήξημή ηνπ. Θα ήζεια ηέινο λα επραξηζηήζσ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαη ζπλέβαιε ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Σν γεγνλφο φηη κνπ έδεημαλ ηνλ «θφζκν» ηνπο θαη κνπ εκπηζηεχζεθαλ ην πην νδπλεξφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηνπο, είλαη γηα εκέλα ηηκή. Δίρα επίζεο ηελ ηχρε λα ζρεηηζηψ κε αμηφινγνπο αλζξψπνπο θαη απηφ ππήξμε έλα κεγάιν παξάπιεπξν θέξδνο γηα εκέλα.

3 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 3 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα έξεπλα ςπραλαιπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ δηελεξγήζεθε ζε κηα θιηληθή ελφο νγθνινγηθνχ λνζνθνκείνπ, δηεξεπλήζεθαλ ηα άγρε θαη νη άκπλεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε αληίζηνηρε ακπληηθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (Hinshelwood & Skogstad, 2000c). Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ν ζρεδηαζκφο κειινληηθήο παξέκβαζεο ζην πξνζσπηθφ, ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη αθνινχζσο, ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο. Η κέζνδνο πεξηειάκβαλε θπξίσο θαλεξή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε (75 σξψλ, ζηε δηάξθεηα 23 εκεξψλ παξαηήξεζεο), πνπ ζηελ πην εζηηαζκέλε θάζε ηεο έξεπλαο επηθεληξψζεθε ζηηο αιιειεπηδξάζεηο λνζειεπηξηψλ θαη αζζελψλ, άηππεο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο θαη θαηαγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ ηεο εξεπλήηξηαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηαβίβαζε απφ ηνλ νξγαληζκφ. Η αλάιπζε ήηαλ πεξηγξαθηθή θαη εξκελεπηηθή, βάζεη ςπραλαιπηηθψλ ζεσξηψλ γηα ηα άγρε θαη ηηο άκπλεο ζηνπο νξγαληζκνχο. Φαίλεηαη λα πθίζηαληαη έληνλα άγρε απφ ηελ αζζέλεηα θαη ην ζάλαην θαη άγρε πνπ αθνξνχλ ηε θξνληίδα θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ. εκαληηθά πξνζσπηθά άγρε ππεηζέξρνληαη, ζρεηηδφκελα κε αζπλείδεηα θίλεηξα επηινγήο επαγγεικάησλ θξνληίδαο. Η ακπληηθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απνζηαζηνπνίεζε θαη ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ αηφκσλ, απφ ην ζάλαην, ηελ αζζέλεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Σα πξφηππα ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνπο αζζελείο επεξεάδνληαη αξλεηηθά, φπσο θαη νη ζρέζεηο εληφο ηεο νκάδαο ηνπο. Η ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ησλ αζζελψλ, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλεηδεηνχ έξγνπ, παξεκπνδίδεηαη. Γεπηεξνγελή άγρε απφ ηηο άκπλεο, κεηψλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. πλεπψο, ε ακπληηθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ εκπνδίδεη ηελ επαξθή εκπεξίεμε ησλ αγρψλ ησλ λνζειεπηξηψλ θαη ησλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλεο

4 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 4 παξεκβάζεηο πξνηείλνληαη ζηελ θιηληθή θαη ζην ππφινηπν λνζνθνκείν, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ.

5 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 5 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 7 ηνηρεία κε ςπραλαιπηηθψλ ελλνηψλ θαη εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ επηβάξπλζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο... 7 Φπραλαιπηηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα άγρε θαη ηηο άκπλεο ζε νξγαληζκνχο θξνληίδαο θαη έξεπλεο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ Μέζνδνο Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα Η είζνδνο ζην πεδίν: αδεηνδφηεζε θαη επηινγή ηεο θιηληθήο Πεξηγξαθή ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο θιηληθήο Μέζνδνη θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ Αλαιπηηθή δηαδηθαζία Αλαιύζεηο θαη Σπδήηεζε Άγρε απφ ηελ αζζέλεηα θαη ην ζάλαην Άγρε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θξνληίδα ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ζην λνζνθνκείν: Καηαζιηπηηθνχ ηχπνπ άγρε θαηαζηξνθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη επξχηεξα άγρε απφ ηελ αδπλακία επαλφξζσζεο Δπξχηεξεο ζπλεηδεηέο πηέζεηο ηεο εξγαζίαο Οη άηππνη θνηλσληθνί θαλφλεο ηεο ακπληηθήο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη άκπλεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ: Η απνθπγή ησλ αγρψλ απφ ην ζάλαην, ηελ αζζέλεηα θαη ηε θξνληίδα ηεο Δπηπηψζεηο ηεο ακπληηθήο θνπιηνχξαο ζηα πξφηππα ζρέζεσλ Γεπηεξνγελή άγρε απφ ηηο άκπλεο

6 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 6 πκπεξάζκαηα γηα ηελ εκπεξίεμε ησλ αγρψλ απφ ηελ ακπληηθή θνπιηνχξα Γεληθφο ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ Αλαζηνραζκόο Σπκπεξάζκαηα χλνςε ησλ απνηειεζκάησλ Μεηαβηβαζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ρνιηαζκφο ηεο κεζφδνπ ηεο ςπραλαιπηηθήο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηβάξπλζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο, ζε ζχγθξηζε κε κε ςπραλαιπηηθέο κεζφδνπο Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία

7 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 7 Δηζαγσγή Η ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ παξέρνπλ θξνληίδα, εηδηθά φζσλ εξγάδνληαη ζε νγθνινγηθά πιαίζηα, είλαη κάιινλ πςειή (Delvaux, Razavi, & Farvacques,1988) θαη έρεη δηεξεπλεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Η κειέηε ηεο επηβάξπλζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή, φρη κφλν ιφγσ ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζην πξνζσπηθφ αιιά επίζεο, εμαηηίαο ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο αζζελείο. Η παξνχζα έξεπλα, εμέηαζε ηελ επηβάξπλζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κηαο νγθνινγηθήο θιηληθήο, πηνζεηψληαο κηα ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα κε ςπραλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζα παξαηεζνχλ νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο έξεπλεο, ρσξίο φκσο εθηελή αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηεί ιεπηνκεξψο ε ςπραλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ αγρψλ θαη ησλ ακπλψλ ζηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο θξνληίδαο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δηαθφξσλ πιαηζίσλ. Σηνηρεία κε ςπραλαιπηηθώλ ελλνηώλ θαη εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ επηβάξπλζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο Γηάθνξεο κε ςπραλαιπηηθέο έλλνηεο έρνπλ πξνηαζεί, πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβάξπλζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εμάληιεζε ζπκπφληαο ή δεπηεξνγελέο ηξαπκαηηθφ ζηξεο, έκκεζνο ηξαπκαηηζκφο θαη εζηθή δπζθνξία. Η δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ είλαη ζπλήζσο, αιιά φρη πάληα, πνζνηηθή θαη βαζίδεηαη ζε απηφ-αλαθνξέο. ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, εηδηθά ζε εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαπκαηηθφ ζηξεο, ππάξρεη κηα αηνκηθηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζπρλά κε εζηίαζε ζηα ζπκπηψκαηα (McGibbon, Peter, & Gallop, 2010). Δμεηάδεηαη επίζεο ε

8 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 8 επίπησζε ησλ θαηλνκέλσλ ζην άηνκν θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ρσξίο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πψο απηφ εθθξάδεηαη ζην θαζεκεξηλφ πιαίζην εξγαζίαο θαη ζην πψο απνηππψλεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο αζζελείο. Αθνινχζσο, ζα δνζεί ν νξηζκφο ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηεξεχλεζεο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ έξεπλεο γηα ηηο ζηάζεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνλ θαξθίλν. Σέινο, ζα γίλεη ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνπο αζζελείο, αθνχ ζπδεηεζνχλ ζχληνκα δχν θπξίαξρα πξφηππα λνζειεπηηθήο εξγαζίαο. εκεηψλεηαη μαλά, πσο ε παξνπζίαζε ησλ κε ςπραλαιπηηθψλ ζεσξηψλ θαη ελλνηψλ έρεη σο ζηφρν λα δνζεί κηα αδξή εηθφλα ηνπο. Γηαθνξεηηθέο ελλνηνινγήζεηο ησλ ίδησλ θαηλνκέλσλ δε παξνπζηάδνληαη, νχηε αλαθέξνληαη νη δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε ζρέζε κε απηέο. Δπίζεο, νη έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη είλαη ελδεηθηηθέο θαη αλαγλσξίδεηαη ε χπαξμε άιισλ εξεπλψλ, ελδερνκέλσο κε ζπλεθηηθψλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ παξαθάησ κειεηψλ. Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ππάγεηαη ζηελ παξάδνζε ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο. χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο Sabo (2011), ζηηο αξρηθέο ζεσξίεο ε αλάπηπμή ηεο απνδηδφηαλ ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ησλ θξνληηζηψλ κε ηνπο ιήπηεο ππεξεζηψλ. Η ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απφ ηε ζρέζε κε ηνπο ιήπηεο θξνληίδαο ζεσξείην ε πεγή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη επηπιένλ, ηελ απνπξνζσπνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ ή πειαηψλ θαη ηελ αίζζεζε κεησκέλεο επίηεπμεο. Οη πξφζθαηεο έξεπλεο, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε, ππνζηεξίδνπλ πσο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, είλαη ε έιιεηςε ηαηξηάζκαηνο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ εξγαζία. Μηα απφ απηέο ηηο δηαθνξέο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ νξγαληζκφ

9 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 9 αθνξά, θαηά ηελ Sabo, ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο αμίεο ησλ λνζειεπηξηψλ 1, πνπ πξηκνδνηνχλ ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ, έλαληη ηεο θηινζνθίαο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ είλαη ζπρλά ηαηξνθεληξηθή. Δθηφο ησλ εξγαζηαθψλ θαη νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ, ζπλεηζθέξνπλ επίζεο αηνκηθνί παξάγνληεο (ελδεηθηηθά, ε ηάζε πξνο απνθεπθηηθή αληηκεηψπηζε ζηηο θαηαζηάζεηο άγρνπο, νη ηδεαιηζηηθέο πεπνηζήζεηο), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (φπσο ε πεξηπινθφηεηα θαη ε νμχηεηα ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπο), ε απνπζία ππνζηήξημεο απφ ηνλ εγέηε θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ν ρακειφο βαζκφο απηνλνκίαο. Πξφζθαηεο αλαζθνπήζεηο εξεπλψλ γηα ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νγθνινγηθά πιαίζηα, δείρλνπλ πσο νη ζεκαληηθφηεξνη ζρεηηδφκελνη παξάγνληεο είλαη ε αιιειεπίδξαζε κε αζζελείο πνπ πεζαίλνπλ, ε απμεκέλε επζχλε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε παξνρή κε ηθαλνπνηεηηθήο θξνληίδαο, ε αληθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνζπαζεηψλ, ν ζάλαηνο ησλ αζζελψλ (Isikhan, Comez, & Danis (2004), ε θαζεκεξηλή εξγαζία κε ην ζάλαην, πνπ επηθέξεη κηα ζπρλή αίζζεζε απνηπρίαο ή καηαηφηεηαο ζηελ εξγαζία ηνπο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ (Sherman, Edwards, Simonton, & Mehta, 2006). Η εμάληιεζε ζπκπφληαο (Fingley, 1995) είλαη ζπλψλπκε κε ην δεπηεξνγελέο ηξαπκαηηθφ ζηξεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε ελζπλαίζζεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ επαγγεικαηία. πλίζηαηαη ζε κηα μαθληθή απφθξηζε ζηξεο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ έκκεζε επαθή κε ην ηξαχκα ελφο άιινπ αλζξψπνπ, ην νπνίν ην άηνκν θξνληίδεη ή ζέιεη λα βνεζήζεη. Οη επαγγεικαηίεο έρνπλ ζπκπηψκαηα φπσο ε επαλαβίσζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ησλ αζζελψλ, ππεξδηέγεξζε ζε εξεζίζκαηα ζρεηηθά κε ην 1 Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπρλά ζα αλαθέξεηαη επίζεο σο «νη λνζειεχηξηεο», δεδνκέλνπ φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ απαξηίδεηαη ζπλήζσο απφ άηνκα γπλαηθείνπ θχινπ.

10 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 10 ηξαχκα θαη απνθπγή ηνπο, ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα, θ.ά. Ο McHolm (2006), δηέθξηλε δχν είδε εμάληιεζεο ζπκπφληαο. Σν πξψην απνξξέεη απφ πςειά επίπεδα ελέξγεηαο θαη ζπκπφληαο πξνο ηνπο αζζελείο γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπρλά ρσξίο ην άηνκν λα βηψλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα- φπσο ην λα βηψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. Σν δεχηεξν είδνο, είλαη ηαπηφζεκν κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Figley (1995). Ο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο αλ νη επαγγεικαηίεο βηψλνπλ ζπλερή έθζεζε ζην ππνθέξεηλ ησλ αζζελψλ (Fingley, 2002a, αλαθέξεηαη ζηε Sabo, 2011), εηδηθά αλ νη αζζελείο είλαη λένη ή ζπλνκήιηθνη κε απηνχο (Yoder, 2010). Ο Valent (2002, αλαθέξεηαη ζηνλ Yoder, 2010) ηφληζε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ «ζπλδξφκνπ ηνπ ζσηήξα» ζηελ αλάπηπμε ηεο εμάληιεζεο ζπκπφληαο θαη φρη ηφζν ηελ ελζπλαίζζεζε. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε εμάληιεζε ζπκπφληαο, πξνθχπηεη φηαλ ην άηνκν δε κπνξεί λα ζψζεη ηνλ αζζελή, κε ζπλέπεηα λα ληψζεη ελνρή θαη δπζθνξία. Απηφ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ θάπνηεο έξεπλεο ζε πιαίζηα παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο θαη ζε νγθνινγηθά πιαίζηα (Abendorth & Flanery, 2006; de Carvalho, Muller, & Bachion, 2005). Πάλησο ε εμάληιεζε ζπκπφληαο θαίλεηαη λα είλαη πςειή ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ νγθνινγηθψλ πιαηζίσλ (Quinal, Harford, & Rutledge, 2009). Ο έκκεζνο ηξαπκαηηζκφο (Pearlman, 1999), αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ ελζπλαηζζεηηθή ελαζρφιεζε κε ηξαπκαηηζκέλνπο αζζελείο. Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαζηξνθέο αλαθνξηθά κε ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ αηφκνπ (ηαπηφηεηα, θνζκνζεσξία, πλεπκαηηθφηεηα), ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο (αίζζεζε αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλε, απηνεθηίκεζε, εγγχηεηα, αίζζεζε πξνζσπηθνχ ειέγρνπ), ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εαπηνχ (φπσο ε αίζζεζε ηνπ αηφκνπ φηη είλαη ηθαλφ λα αληέμεη ή λα ειέγμεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ δπζθνιίεο), ηνπο πφξνπο ηνπ Δγψ

11 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 11 (πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβεί ζε απηφ-πξνζηαηεπηηθέο θξίζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε). Σέινο, ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ λνεξέο εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαχκα ησλ αζζελψλ. Ο έκκεζνο ηξαπκαηηζκφο ζπληζηά κηα ζπζζσξεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (ελ αληηζέζεη κε ηελ αηθλίδηα έλαξμε ηεο εμάληιεζεο ζπκπφληαο) θαη θαίλεηαη λα απνηειεί κηα ζρεηηθά ζηαζεξή θαηάζηαζε. Οη Sinclair & Hamill (2007) αλαθέξνπλ κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ πσο ν θαξθίλνο, ιφγσ ηνπ ζπρλά απεηιεηηθνχ γηα ηε δσή ραξαθηήξα ηνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαηαξαρή κεηά-ηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηνπο αζζελείο, θάηη πνπ ππνζηεξίδεη ην φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη πηζαλφλ λα ηξαπκαηηζηνχλ έκκεζα, ιφγσ ηεο θξνληίδαο ηνπο. Η έλλνηα ηνπ έκκεζνπ ηξαπκαηηζκνχ έρεη ηδηαίηεξα δηεξεπλεζεί ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο. Πξνηείλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, πεξηζζφηεξε έξεπλα ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε νγθνινγηθά πιαίζηα. ε έλα άιιν ζρεηηθά κηθξφ ζψκα εξεπλψλ θαη αλεμαξηήησο ηεο αλσηέξσ δηεξεχλεζεο ηεο επηβάξπλζεο, εμεηάζηεθαλ νη ζηάζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ζε νγθνινγηθά πιαίζηα, σο πξνο ηνλ θαξθίλν. Οη ζηάζεηο θάλεθαλ λα είλαη αξλεηηθέο, κε έληνλν θφβν γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ, έιιεηςε ειπίδαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζεξαπείαο ηεο αζζέλεηαο θαη αλαθεξφκελε αδπλακία ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο (ελδεηθηηθά, Corner, 2002; Kearney, Miller, Paul, Smith, & Rice, 2003; Purandare, 1997). ηηο πξναλαθεξζείζεο κειέηεο, νη εξεπλεηέο αλαξσηηνχληαη γηα ηελ επίπησζε ηνπ θφβνπ ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνπο αζζελείο θαη ζηελ παξνρή ζηήξημεο. Δπίζεο, ν Elkind (1982) βξήθε πσο ηα πεξηζζφηεξα έηε ζηελ νγθνινγηθή λνζειεπηηθή ζρεηίδνληαλ κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ θαξθίλν. Δπηπιένλ, ην 75% ηνπ λνζειεπηηθνχ

12 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 12 πξνζσπηθνχ ππνζηήξηδε πσο ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ θάλεη πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ ζηνπο αζζελείο. Η έλλνηα ηεο εζηθήο δπζθνξίαο, δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ θαηλφκελα. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Corley (2002, αλαθέξεηαη ζηνπο Epstein & Delgado, 2010) αλαθέξεηαη ζηελ αζπκθσλία αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ επαγγεικαηία, δειαδή ζηηο αμίεο θαη ηα αληηιακβαλφκελα θαζήθνληά ηνπ θαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο θπξίαξρεο απφςεηο ηνπ εμσηεξηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα έλα νδπλεξφ ζπλαίζζεκα ή κηα ςπρνινγηθή αζηάζεηα, πνπ πξνθαιείηαη απφ ζπλζήθεο φπνπ ν επαγγεικαηίαο πηζηεχεη φηη γλσξίδεη ηη είλαη ζσζηφ ή εζηθφ λα γίλεη, φκσο ζπγρξφλσο ζεσξεί φηη δελ κπνξεί λα δξάζεη αλαιφγσο εμαηηίαο εκπνδίσλ ζε επίπεδν νξγάλσζεο (φπσο ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε αδηαθνξία ηνπ επφπηε, ε δχλακε ησλ γηαηξψλ, ε πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ ή νη λνκηθνί πεξηνξηζκνί). πλήζεηο πεγέο εζηθήο δπζθνξίαο είλαη νη επηζεηηθέο ζεξαπείεο δηαηήξεζεο ηεο δσήο παξά ηε θησρή πξφγλσζε θαη ε κάηαηε θξνληίδα (Hamric & Blackhall, 2007), ε αλεπαξθήο επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θξνληίδα αλαθνξηθά κε ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ε αθαηάιιειε ρξήζε πφξσλ ηαηξηθήο θξνληίδαο, ε αλεπαξθήο αλαθνχθηζε ησλ αζζελψλ απφ ηνλ πφλν, ε ςεχηηθε ειπίδα πνπ δίλεηαη ζηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Epstein & Delgado, 2010), ε αξηζκεηηθή αλεπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αληηιεπηή κεησκέλε ηθαλφηεηά ηνπ (Ferrell, 2006; Gutierrez, 2005; Pauly, Varcoe, Storch, & Newton, 2009). Η έλλνηα δηαθέξεη απφ εθείλε ηνπ εζηθνχ δηιήκκαηνο, ελψ κηα άιιε ζπλαθήο έλλνηα είλαη εθείλε ηνπ αληηιεπηνχ εζηθνχ θιίκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ (Olson 1995, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Silen, Svantesson, Kjellstrom, Sidenvall, & Christensson, 2011). Σν αληηιεπηφ εζηθφ θιίκα ζρεηίδεηαη κε ηα απμεκέλα επίπεδα εζηθήο δπζθνξίαο (Silen et al., 2011). Πάλησο, ε εζηθή

13 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 13 δπζθνξία ζηε λνζειεπηηθή εξγαζία ζε αζζελείο κε θαξθίλν θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία κε άιινπο ηχπνπο αζζελεηψλ (Cohen & Erickson, 2006; Lazzarin, Biondi, & DiMauro, 2012; Rice, Rady, Hamrick, Verhejde, & Pendergast, 2008) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ κάηαηε θξνληίδα, ηελ εμαπάηεζε ησλ αζζελψλ θαη κε ηελ αληηιεπηή κεησκέλε ηθαλφηεηα θαη επάξθεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Σα παξαπάλσ θαηλφκελα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ηεο ζπκπνλεηηθήο εμάληιεζεο, ηνπ έκκεζνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη ηεο εζηθήο δπζθνξίαο, πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, ε νπνία ζπρλά κεηαθξάδεηαη ζε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ απφ άιινπο αλζξψπνπο θαη ζπλαδέιθνπο, απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνπο αζζελείο, απψιεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, θπγή απφ ην επάγγεικα (Sherman et al., 2007, γηα ηνλ έκκεζν ηξαπκαηηζκφ, Fingley, 1995; Najjar, Davis, Beck-Coon, & Carney Doebbeling, 2009; Pfiggerling & Gilley, 2000, γηα ηε ζπκπνλεηηθή εμάληιεζε, Austin, Kelecevic, Goble, & Mekechuk, 2009; Gutierrez, 2005; Schluter et al., 2008, γηα ηελ εζηθή δπζθνξία). Καηά θαλφλα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ πξνηείλνληαη αηνκηθέο αιιά θαη νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε δνκψλ ππνζηήξημεο θαη επνπηείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο πνπ αληηκεησπίδεη ηελ δπζθνξία απφ ηελ εξγαζία σο θπζηνινγηθή θαη επηηξέπεη ηε αλνηρηή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Sherman et al., 2006, γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, Beck, 2011; Najjar, Davis, Beck- Coon, & Carney Doebbeling, 2009, γηα ηε ζπκπνλεηηθή εμάληιεζε, Sabo, 2011; Sinclair & Hamill, 2007, γηα ηνλ έκκεζν ηξαπκαηηζκφ). Σέινο, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα πξφηππα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ζηελ άκεζα ζρεηηδφκελε, δηεξεχλεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ

14 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 14 πξνζσπηθνχ κε ηνπο αζζελείο, φπσο απηή έρεη εμεηαζηεί αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ θαηλφκελα πνπ αθνξνχλ ηελ επηβάξπλζε. Η νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζηήξημε εθηφο ηεο επηηέιεζεο ησλ ηερληθψλ λνζειεπηηθψλ θαζεθφλησλ, πξνθξίλεηαη ζηελ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο «ζεκειηψδνπο λνζειεπηηθήο» (Roy, 1970; Watson, 1979, αλαθέξνληαη απφ ηνλ Fulton, 2008). Χο πξνζέγγηζε παξνρήο θξνληίδαο, πξνηάζεθε πξηλ ιίγεο δεθαεηίεο πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο κεραληζηηθήο θαη απξφζσπεο «πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα έξγα, λνζειεπηηθήο εξγαζίαο» ζηελ νπνία επηηεινχληαη επηκέξνπο θαζήθνληα ζε κεγάιν αξηζκφ αζζελψλ (Van der Walt & Swartz, 1998, 2002). ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζεκειηψδνπο λνζειεπηηθήο, ζηελ νπνία ππάγνληαη ζχγρξνλα κνληέια θξνληίδαο (γηα παξάδεηγκα, ην κνληέιν ηνπ Koloroutis, 2004) επηδηψθεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή κε ηνλ αζζελή γηα ηελ νιηζηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε λνζειεχηξηα ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε θξνληίδα ηνπ. Οη επηθνηλσλία φκσο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνπο αζζελείο, ζπρλά παξνπζηάδεηαη σο κε επαξθήο. ε έξεπλεο ζε νγθνινγηθά πιαίζηα, έξεπλεο κε ζπκκεηνρηθήο θαηαγξαθήο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζπληείλνπλ πξνο ηνχην (McIntosh, 1977; Bond, 1978; Macleod-Clark, 1983; Booth, 1993, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Corner, 2002). Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ, θάπνηεο έξεπλεο ζε νγθνινγηθά πιαίζηα, δίλνπλ θάπνηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αηηηνινγία ηεο παξαηεξνχκελεο κε επαξθνχο επηθνηλσλίαο, πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε άκπλεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη φρη κε έιιεηςε δεμηνηήησλ (Kruijver, Kerkstra, Bensing, & van de Wiel, 2001; McCabe, 2004; Wilkinson, 1991, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Schofield, Green, & Creed, 2008). Δπίζεο, ζην απνηέιεζκα ηεο

15 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 15 αλεπαξθνχο επηθνηλσλίαο, ζπληειεί ε αίζζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα κε επαξθή ζηήξημε απφ ηνλ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δελ ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δεκηνπξγία ζρέζεο (McCabe, 2004; McMahon, 1990; Telford, 1992, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ McCabe, 2004; Wilkinson, 1991, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Schofield et al., 2008). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Maguire (1985,αλαθέξεηαη ζηνπο Schofield et. al., 2008), ην πξνζσπηθφ απνθεχγεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο θαη ηελ έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο, γηαηί ληψζεη φηη δε ζα κπνξέζεη λα εκπεξηέμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη επεηδή ζεσξεί πσο ελδερνκέλσο αληί λα θαηαπξαυλεη ηελ δπζθνξία ηνπο, ζα ηελ επηηείλεη. Με άιια ιφγηα, κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο επηθνηλσλίαο, ην πξνζσπηθφ πξνζηαηεχεη ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ηνπο αζζελείο κε θαξθίλν. Οη αλσηέξσ έλλνηεο θαη δηεξεπλήζεηο παξείραλ έλα ζεκαληηθφ πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξαθεί κηα πνιχ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη δχλαηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εκβάζπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. Η ςπραλαιπηηθή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε επηδηψθεη κηα νιηζηηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε ηεο επηβάξπλζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο- ή αιιηψο, ησλ αγρψλ θαη ησλ ακπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Η κέζνδνο εζηηάδεη ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζπλεηδεηά αιιά θπξίσο ηα αζπλείδεηα άγρε θαζψο θαη νη ελ πνιινίο κε ζπλεηδεηέο άκπλεο θαη νη απνξξένπζεο ζπκπεξηθνξέο. Γηα ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε ησλ δηεξγαζηψλ, θπξίσο ησλ ιηγφηεξν ζπλεηδεηψλ, πξνηείλεηαη σο θχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή, πνπ ρξεζηκεχεη σο δέθηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο

16 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 16 αληηκεηαβίβαζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ 2. ε απηή ηελ πξνζέγγηζε δηεξεπλάηαη ν νξγαληζκφο σο ζχλνιν θαη φρη ηα μερσξηζηά άηνκα. Σα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλή δσή ηνπ νξγαληζκνχ, επεξεάδνληάο ηε θαη επεξεαδφκελα απφ απηή. Ο ηξφπνο εξγαζίαο ηνπο ζεσξείηαη πσο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηα άγρε ζηελ εξγαζία, φπσο θαη φια ηα είδε ζρέζεσλ κε άιινπο αλζξψπνπο θαη νκάδεο. Ψπραλαιπηηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα άγρε θαη ηηο άκπλεο ζε νξγαληζκνύο θξνληίδαο θαη έξεπλεο ζην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη αξρηθά αλαθνξά ζε ςπραλαιπηηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα άγρε θαη ηηο άκπλεο ζε νξγαληζκνχο θξνληίδαο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ πεξηγξαθνχλ ζπλνπηηθά νη ηξεηο παξαδνζηαθέο κέζνδνη ςπραλαιπηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ αγρψλ θαη ησλ ακπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο νξγαληζκνχο, ζα αθνινπζήζεη αλαζθφπεζε ησλ ςπραλαιπηηθψλ εξεπλψλ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε πιαίζηα θπξίσο γεληθήο πγείαο. Σα ζπιινγηθά άγρε θαη νη ραξαθηεξηζηηθέο άκπλεο ησλ νξγαληζκψλ, δηεξεπλήζεθαλ θαη ζεσξεηηθνπνηήζεθαλ βάζεη ησλ εμήο ελλνηψλ: (α) ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο άκπλαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ακπληηθψλ ηερληθψλ θαη (β) ηεο έλλνηαο ηεο αζπλείδεηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο αληίζηνηρεο ζπλαηζζεκαηηθήο αηκφζθαηξαο ηνπ νξγαληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ επηκέξνπο αιιά βαζηά αιιεινζπλδεφκελεο πηπρέο ηεο εζσηεξηθήο δσήο ησλ νξγαληζκψλ. Θα γίλεη ζηε ζπλέρεηα, κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε απηέο. Σν 1953, ν Jaques (αλαθέξεηαη ζηνπο Hinshelwood & Skogstad, 200b) ππνζηήξημε πσο έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα κπνξεί λα επηηειεί ακπληηθέο ιεηηνπξγίεο 2 Ο φξνο «νξγαληζκφο» ζα αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ δηεξεπλάηαη θαη φρη ζηελ επξχηεξε δνκή ζηελ νπνία αλήθεη.

17 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 17 γηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη εληφο ηνπ. Σα άηνκα, δειαδή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ αζπλείδεηα ην θνηλσληθφ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ακπλζνχλ ελάληηα ζηα άγρε ηνπο. πληνλίδνπλ αζπλείδεηα ηηο άκπλέο ηνπο κε έλα ηέηνην ηξφπν ψζηε, ν νξγαληζκφο ζπλνιηθά λα ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηα άγρε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξσηαξρηθφ έξγν, δειαδή ην ζπλεηδεηφ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. Απηνί νη κεραληζκνί άκπλαο δεκηνπξγνχλ θνηλά κνηξαδφκελεο ακπληηθέο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ εξγαζία. Οη ηειεπηαίεο, νλνκάζηεθαλ απφ ηε Menzies-Lyth (1959), ακπληηθέο ηερληθέο. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηηο θαλεξέο, θνηλσληθά απνδεθηέο θαη θαζηεξσκέλεο κνξθέο πξαθηηθψλ θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ πξσηαξρηθνχ έξγνπ, πνπ αλαπηχζζνληαη αζπλείδεηα γηα ακπληηθνχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλσηέξσ έξεπλα ηεο Menzies-Lyth, ην ζχζηεκα λνζειεπηηθήο εξγαζίαο κέζσ ηεο ιίζηαο θαζεθφλησλ είλαη ε θχξηα ακπληηθή ηερληθή, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζπλίζηαην ζηε κείσζε ηεο επαθήο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνπο αζζελείο θαη ηε δπζθνξία ηνπο. Πάλησο, ν ηξφπνο εξγαζίαο πνπ απνξξέεη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο άκπλαο, θπζηνινγηθνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ, αληηκεησπίδεηαη σο απηνλφεηνο θαη γίλεηαη αληηιεπηφο σο ν θαιχηεξνο ηξφπνο επηηέιεζεο ηνπ πξσηαξρηθνχ έξγνπ. Παξνκνίσο, ππνζηεξίδεηαη πσο ε αζπλείδεηε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηα άγρε πνπ βηψλεη ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο άκπλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1950 ν Trist (αλαθέξεηαη ζηνπο Hinshelwood & Skogstad, 2000b) εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ. Η θνπιηνχξα ζπλίζηαηαη ζε κηα ζχλζεηε ςπρνθνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ γεθπξψλεη ηνλ θνηλσληθφ θφζκν κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο νη δεμηφηεηεο, νη πεπνηζήζεηο, νη θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη ε ηδηαίηεξε γιψζζα ηνπ νξγαληζκνχ. Η πξνζέγγηζε ηεο αζπλείδεηεο πιεπξάο ηεο θνπιηνχξαο, πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Hinshelwood θαη Skogstad, εζηηάδεη θπξίσο ζηα κε

18 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 18 αλαγλσξηζκέλα άγρε θαη ζηηο αζπλείδεηεο θνηλέο ακπληηθέο ζηάζεηο. Απηέο, απνξξένπλ απφ ηηο θνηλσληθά ζπληνληζκέλεο πξνζσπηθέο άκπλεο, ηηο νπνίεο θαη ηξνθνδνηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο, πεξαηηέξσ. Απηά ηα αζπλείδεηα ζχλνια θνηλσληθψλ ζηάζεσλ ιεηηνπξγνχλ σο εθινγηθεχζεηο γηα ηηο αζπλείδεηεο ακπληηθέο ηερληθέο θαη δεκηνπξγνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξφηππα ζρέζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Δπεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, δειαδή ην πψο επηηειείηαη ην πξσηαξρηθφ έξγν. Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην φηη απηά ηα αζπλείδεηα ζηνηρεία, αλ θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηα άηνκα, απνηεινχλ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαη άξα αλήθνπλ ζε απηφλ θαη φρη ζε κεκνλσκέλα άηνκα. Οη αζπλείδεηεο ζηάζεηο, γηα λα ζεσξεζνχλ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, πξέπεη επίζεο, λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ή απφ θάπνηα επδηάθξηηε ππφ-νκάδα ηνπ. Η αζπλείδεηε θνπιηνχξα, νδεγεί ζηελ ραξαθηεξηζηηθή αζπλείδεηε ζπλαηζζεκαηηθή «αηκφζθαηξα» ηνπ νξγαληζκνχ, έλα ιηγφηεξν εκθαλέο αιιά αξθεηά ηζρπξφ ζηνηρείν, πνπ θάλεη ηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηφ ρσξίο ζθέςε, αιιά κε ζπλαίζζεκα. Οη Hinshelwood θαη Skogstad επηδίσμαλ επνκέλσο λα δηεξεπλήζνπλ ηα άγρε θαη ηηο άκπλεο ελφο νξγαληζκνχ, ππφ ηε δηακεζνιάβεζε νξηζκέλσλ αζπλείδεησλ πιεπξψλ ηεο θνπιηνχξαο. Πξφηεηλαλ δειαδή κηα δηαθνξνπνίεζε απφ ην θιαζηθφ ςπραλαιπηηθφ κνληέιν ησλ αγρψλ θαη ησλ ακπλψλ, ζην πξφηππν ησλ αγρψλθνπιηνχξαο-ακπλψλ, θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ νξγαληζκψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα άγρε πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αζπλείδεηε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ (Hinshelwood & Skogstad, 2000a). Η αζπλείδεηε θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη απφ ηα εμήο είδε αγρψλ θαη ηηο άκπλεο απέλαληη ζε απηά: 1. Πξψηνλ, θάζε ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εξγαζίαο επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα είδε αζπλείδεησλ αγρψλ, πέξα απφ ηα ζπλεηδεηά. Γηα παξάδεηγκα, νη νξγαληζκνί πγείαο επηθέξνπλ ζπλήζσο παξφκνηα γεληθά άγρε, ην ίδην θαη νη νξγαληζκνί

19 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 19 ςπρηθήο πγείαο. Κάζε πιαίζην εξγαζίαο φκσο ζρεηίδεηαη κε ηδηαίηεξα είδε αγρψλ, αλάινγα κε ηελ νκάδα ησλ πειαηψλ ή ηε θχζε ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, κηα κνλάδα κεηξφηεηαο πξνθαιεί πνιχ δηαθνξεηηθά άγρε απφ εθείλα ζε κηα θιηληθή θξνληίδαο ειηθησκέλσλ. Σα είδε ησλ αγρψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην πξσηαξρηθφ έξγν πξέπεη επνκέλσο λα δηεξεπλψληαη θάζε θνξά μερσξηζηά. 2. Γεχηεξνλ, νη άλζξσπνη πνπ επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα ή εμεηδηθεπκέλα πεδία εληφο ησλ επαγγεικάησλ απηψλ ή ζπγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο γηα λα εξγαζηνχλ, θέξνπλ ζπλήζσο ηδηαίηεξα είδε αζπλείδεησλ πξνζσπηθψλ αγρψλ θαη έρνπλ ηάζεηο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηα άγρε απφ ην πξσηαξρηθφ έξγν ηείλνπλ λα ζπκπίπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα πξνζσπηθά άγρε. 3. Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ θάζε νξγαληζκφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά είδε θνπιηνχξαο, ιφγσ ησλ πνιχ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θαη εκπεξίεμεο ησλ παξαπάλσ γεληθψλ θαη πξνζσπηθψλ αγρψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξαθνχλ ηα πξνζσπηθά άγρε θαη νη ζπλήζεηο άκπλεο ησλ αλζξψπσλ πνπ επηιέγνπλ επαγγέικαηα θξνληίδαο, ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο ακπληηθήο θνπιηνχξαο ζηνπο νξγαληζκνχο πγείαο. Θεσξείηαη ινηπφλ φηη δχν είλαη ηα βαζηθά θίλεηξα επηινγήο επαγγεικάησλ θξνληίδαο: ε αλάγθε επαλφξζσζεο θαη ν θφβνο ηεο πξνζσπηθήο ςπρηθήο δπζθνξίαο. Καηά ηνλ Main (1957), ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα επηινγήο ελφο ζεξαπεπηηθνχ επαγγέικαηνο, απνξξένπλ απφ βαζηέο, αζπλείδεηεο πξνζσπηθέο

20 ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 20 αλάγθεο επαλφξζσζεο ηνπ αηφκνπ γηα ηηο πξσηφγνλεο ζαδηζηηθέο επηζπκίεο ηνπ απέλαληη ζην πξσηαξρηθφ ηνπ αληηθείκελν, πνπ είλαη ζπλήζσο ε κεηέξα. ε απηφ ην ζεκείν, ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα παξέλζεζε πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ επηγξακκαηηθά νξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο επαλφξζσζεο. χκθσλα κε ηνλ Arnoux (2007) ζηε ζεσξία ηεο Melanie Klein, ε αλάγθε επαλφξζσζεο δεκηνπξγείηαη θαηά ην πέξαζκα απφ ηε ζρηδφ-παξαλνεηδή ζέζε αλάπηπμεο ηνπ βξέθνπο πξνο ηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε. ηελ ζρηδφ-παξαλνεηδή ζέζε, ην βξέθνο ρξεζηκνπνηεί ηε ζράζε ζηελ αληίιεςε ηεο κεηέξαο ηνπ, ζε θαιή θαη θξνληηζηηθή κεηέξα, ζηελ νπνία δίλεη φιε ηνπ ηελ αγάπε θαη ζηελ θαθή, θαηαδησθηηθή θαη απνζηεξεηηθή κεηέξα, ζηελ νπνία θαηεπζχλεη ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφγνλν ηξφπν άκπλαο απέλαληη ζηα άγρε, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ λα εκπεξηέμεη αληηζεηηθά θαη ζπγθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηε κεηέξα. Καζψο ην παηδί σξηκάδεη, ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε κεηέξα είλαη έλα νιηθφ πξφζσπν, γηα ην νπνίν ληψζεη αγάπε θαη κίζνο ζπγρξφλσο, δειαδή ακθηζπκία. Απφξξνηα απηήο ηεο αλαγλψξηζεο είλαη ε έγλνηα, ε ηχςε θαη ε ελνρή γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηζεηηθφηεηάο ηνπ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε. Γεδνκέλσλ απηψλ, ην παηδί επηζπκεί λα επαλνξζψζεη, λα ηελ πξνζηαηέςεη θαη λα εθθξάζεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ γηα ηελ θαιή ηεο θξνληίδα. ηελ ζεηηθή εθδνρή, εάλ ε κεηέξα επηβηψζεη απφ ηηο επηζέζεηο ηνπ, ην βξέθνο βηψλεη ηελ επηηπρία ησλ επαλνξζσηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο αγάπεο έλαληη ηνπ κίζνπο ηνπ. Δάλ φκσο ε ελνρή είλαη πνιχ πςειή θαη ην παηδί ληψζεη πσο απνηπγράλεη ζε απηή ηελ επαλφξζσζε γηα παξάδεηγκα, εάλ ε κεηέξα πεζάλεη, εθδηθεζεί ή θαίλεηαη λα έρεη θαηαζηξαθεί-, ηφηε ην βξέθνο δε κπνξεί λα αληέμεη ηα θαηαζιηπηηθά άγρε. Σφηε, κπνξεί λα θαηαθχγεη ζηηο πξσηφγνλεο άκπλεο ηεο ζράζεο θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ. Σα αληηθείκελα ρσξίδνληαη πάιη ζε

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: H επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηε δσή καο θαη ζηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεκεηξηάδε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΡΔ ΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΓΡΗΚΗΓΟΤ ΕΑΥΑΡΧ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΞΔΝΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2012 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΘΕΝΩΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΔΕΜΕΤΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΘΕΝΩΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΔΕΜΕΤΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΕΟΤΜΑΚΑ ΜΑΡΗΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΘΕΝΩΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ 17 3 ε ΔΝΟΤΗΤ: ιιαγή Σηεξενηύπσλ Πεγέο: Hamilton, D.L. & Sherman, J.W. (1994). Stereotypes. In R.S. Wyer, Jr., & T.K. Srull (Eds), Handbook of Social Cognition (2nd edn), Vol. 2: Applications (pp. 1-68).

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΑΓΦΟ ΣΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΑΓΦΟ ΣΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ «Δξγαζηαθό άγρνο ζηηο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΑΓΦΟ ΣΙ ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ πνπδάζηξηεο: Παπαδνπνχινπ Έιελα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθσλζηαληίλνπ Άλλαο ηνπ Νηθνιάνπ

Παπαθσλζηαληίλνπ Άλλαο ηνπ Νηθνιάνπ ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ΠΩ ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΟΗ ΔΝΖΛΗΚΔ: Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΕΟΤΑ ΜΑΘΖΖ Πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα