ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014. Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 114/2014 Αρ. Αποφ: 177 Α.Δ.Α:75Χ046907Η-ΝΙΒ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OR.CO A.E» Για την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ: Συμβατικού Τιμήματος ,00 πλέον Φ.Π.Α 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 114/2014 Στην Σπάρτη σήμερα την 2 η Ιουλίου του έτους 2014, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Νοσοκομείο Λακωνίας -Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης που εδρεύει στην Σπάρτη, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Ευδοξία Παπαγεωργίου, νομίμως διορισμένη με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή». και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία «OR.CO A.E» με ΑΦΜ: ΔOY: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που εδρεύει επί της οδού Ορφανίδου 1, T.K , ΤΗΛ : και εκπροσωπείται νόμιμα από τον από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Αθανάσιο Τζεβελέκη κάτοικο Θεσσαλονίκης που για λόγους συντομίας αποκαλείται «Ανάδοχος» κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο, σύμφωνα και με την υπ αρ. 6 η / (θέμα 10 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, τόσο ως προς το ύψος της αμοιβής του αναδόχου όσο και προς τους όρους της σύμβασης συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο τις εργασίες συντήρησης των προγραμμάτων των Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος HOSPITAL-2003 Enterprise Edition, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως: 2.1 Διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τη δημιουργία και συντήρηση των Μηχανογραφικών εφαρμογών. 2.2 Συντηρεί τις εφαρμογές που δημιουργήθηκαν και φροντίζει για την λειτουργική βελτίωσή τους. 2.3 Παρέχει υποστήριξη στη λειτουργία του προγράμματος on call σε πραγματικό χρόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-16:00) από την έδρα του μέσω ασφαλούς σύνδεσης τηλεϋποστήριξης, την οποία ο Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει. 2.4 Δημιουργήσει γραμμή Άμεσης Βοήθειας (Helpdesk), διαθέσιμη καθημερινά από 08:00 έως 16:00, η οποία θα περιλαμβάνει: α) αριθμό κλήσης για επείγουσες περιπτώσεις μετά το πέρας του ανωτέρω ωραρίου, β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 2

3 αριθμό συσκευής τηλεμοιοτυπίας (fax) και (γ) ένα λογαριασμό στον οποίο θα αποστέλλονται όλα τα μηνύματα με την περιγραφή των προβλημάτων. 2.5 Αποκαθιστά βλάβες (bugs) του Λογισμικού Εφαρμογών του Π.Σ τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα ή εγκαθιστώντας τα σχετικά Patches. Διαδικασία χαρακτηρισμού των προβλημάτων : Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Εργοδότη ορίζει τουλάχιστον τέσσερις προτεραιότητες προβλημάτων (βλαβών) των Εφαρμογών ανάλογα με τη σοβαρότητά τους όπως φαίνεται παρακάτω: Επείγον: Απαιτείται άμεση επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται και δεν επιτρέπουν την λειτουργία μέρους ή/και του συνόλου των υπηρεσιών Υψηλή: Απαιτείται ταχεία επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε κρίσιμες υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, χρονικά ευαίσθητες. Μέτρια: Απαιτείται επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε μη κρίσιμες υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, όχι χρονικά ευαίσθητες. Χαμηλή: Δίχως σημαντικό αντίκτυπο. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε μεμονωμένες υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, δίχως αντίκτυπο στην ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της Μονάδας Υγείας. Ακολουθεί ο Πίνακας με την Κατηγοριοποίηση Επιπέδων Αναγγελίας Βλάβης, καθώς και ο Πίνακας με τους χρόνους απόκρισης των κλήσεων σε περίπτωση βλαβών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Πίνακας «Κατηγοριοποίηση Επιπέδων Αναγγελίας Βλάβης» Λειτουργία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αποστολή Στοιχείων Μισθοδοσίας μέσω Δίας, έκδοση στοιχείων για την ΕΑΠ Κρίσιμες Λειτουργίες Δ/Ο Υποσυστήματος (Συνταγογράφηση, Ανάλυση Πρόσθετων Αμοιβών & Γέφυρα με Μισθοδοσία) Μη Κρίσιμες Λειτουργίες Δ/Ο Υποσυστήματος Επίπεδο 1 (Απόδοση κρατήσεων, Εντολές Διάθεσης, Καταστάσεις προαγωγής προσωπικού) Μη Κρίσιμες Λειτουργίες Διοικητικο - Οικονομικού Υποσυστήματος - Επίπεδο 2 (Διαχείριση Παγίων, Πρωτοκόλλου, Προμηθειών, Άδειες) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ Έκδοση αποδείξεων πληρωμής ασθενών Σοβαρότητα Προβλήματος Επείγον Υψηλή Μέτρια Χαμηλή Επείγον ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 3

4 Λειτουργία Λειτουργία Κλεισίματος Ταμείων Εξωτερικών Ιατρείων, Διαδικασία καταχώρησης εισιτηρίων, μεταθέσεων (εντός Νοσοκομείου) Μη Κρίσιμες Λειτουργίες Υποσυστήματος Διαχείρισης Ασθενών(Υποβολές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία) ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Έκδοση τακτικών αναφορών και στατιστικών (μηνιαία τριμηνιαία, κλπ) Έκδοση τακτικών αναφορών και στατιστικών (μηνιαία τριμηνιαία, κλπ) μετά την προθεσμία υποβολής τους (εάν επιβάλλονται από εποπτευόμενους φορείς π.χ. ΥΠΕ, ΥΥΚΑ) Ζητήματα Καθημερινών εκτυπώσεων Σοβαρότητα Προβλήματος Υψηλή Μέτρια Μέτρια Υψηλή Μέτρια Πίνακας Χρόνων Ανταπόκρισης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κρισιμότητα Χρόνος Ανταπόκρισης 4 2 ώρες εάν το αίτημα δοθεί έως τις 12:00 αλλιώς επόμενη εργάσιμη ημέρα 3 1 εργάσιμη ημέρα 2 3 εργάσιμες ημέρες 1 5 εργάσιμες ημέρες Ο χρόνος απόκρισης προσμετράται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη στιγμή ενημέρωσης του Αναδόχου μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός θα δηλώσει στα πλαίσια του Help Desk. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω συμβατικών χρόνων, δηλαδή σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης, θα επιβάλλεται ως πρόστιμο, ποσοστό ένα τοις χιλίοις επί της συνολικής μηνιαίας συμβατικής τιμής χωρίς ΦΠΑ ανά ημέρα καθυστέρησης. Η μέγιστη συνολική ρήτρα ανά μήνα δεν μπορεί να ξεπερνά το μηνιαίο τίμημα (χωρίς ΦΠΑ) της παρούσης. 2.6 Ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Εργοδότη τα οποία θα είναι επαρκώς αιτιολογημένα, για τροποποίηση των Εφαρμογών σύμφωνα με τις εσωτερικές ανάγκες του Εργοδότη όπως να προσθέτει νέα πεδία, να προσθέτει ή/και να τροποποιεί μάσκες καταχώρησης, να προσαρμόζει ή να προσθέτει εκτυπώσιμες αναφορές εφόσον θα υπάρχουν τα αντίστοιχα δεδομένα, να προβαίνει σε αναγκαίες αλλαγές εφόσον δεν επηρεάζουν τη συνολική δομή των Εφαρμογών ή/και τη Βάση Δεδομένων ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 4

5 2.7 Προσαρμόζει τις εφαρμογές ώστε να υπάρχει συμβατότητα αυτών στην περίπτωση εξελίξεων ή αλλαγών στον χώρο της Υγείας όπως π.χ. αλλαγές στο θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας κτλ σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Εφόσον η παράγραφος αυτή απαιτεί από τον ανάδοχο να προβεί σε αλλαγές της συνολικής δομής των Εφαρμογών ή εκτεταμένες αλλαγές επί των προγραμμάτων των Εφαρμογών ή ανάπτυξη και προσθήκη νέων modules στις υπάρχουσες Εφαρμογές, δύναται να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση με όρους που από κοινού θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη. 2.8 Η εκπαίδευση του προσωπικού επί των βελτιώσεων των προγραμμάτων θα παρέχεται δωρεάν από την έδρα του Αναδόχου, μέσω ασφαλούς σύνδεσης τηλεϋποστήριξης, την οποία ο Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης του Εργοδότη. 2.9 Συντηρεί το αρχείο προγραμμάτων (documentation) και το διατηρεί πλήρως ενημερωμένο με τις μεταβολές που πραγματοποιούνται Παρέχει δωρεάν νέες εκδόσεις του Λογισμικού Εφαρμογών οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των νέων εκδόσεων, σε πλήρη και ομαλή λειτουργία και θα ενημερώνει τον Εργοδότη μέσω του αντίστοιχου αιτήματος που θα έχει τεθεί στο Help Desk Σε περίπτωση προβλήματος των εφαρμογών κατά την λειτουργία, που απαιτεί επιτόπια παρουσία, να προσέλθει στην εγκατάσταση του Εργοδότη μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη σχετική κλήση του Εργοδότη Στη μη τήρηση των παραπάνω όρων, ο Εργοδότης μπορεί μονομερώς να λύσει τη σύμβαση Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για προβλήματα που οφείλονται σε κακή χρήση ή αμέλεια του Εργοδότη και των υπαλλήλων του ή σε άλλες αιτίες που εκφεύγουν της αρμοδιότητας ευθύνης και ελέγχου του Αναδόχου. Ως θέματα και προβλήματα ΕΚΤΟΣ ευθύνης του Αναδόχου, νοούνται τα οφειλόμενα σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (Hardware), σε λειτουργικό σύστημα (operating system), σε RDBMS και σε χρήση προγραμμάτων τρίτου/τρίτων κατασκευαστών. 3. Ο Εργοδότης εκτός των συμβατικών υποχρεώσεών του, είναι υπεύθυνος και για τις εξής ειδικές υποχρεώσεις: 3.1 Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση των προγραμμάτων λογισμικού και τον χειρισμό τους από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 3.2 Να προφυλάσσει τα προγράμματα λογισμικού από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του ή τρίτων προσώπων. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 5

6 3.3 Να γνωστοποιεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των προγραμμάτων λογισμικού χωρίς να προβαίνει μονομερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη παρέμβαση ή τροποποίηση σε αυτό, παρά μόνον έπειτα από προηγούμενη σχετική συνεννόηση με τον Ανάδοχο. 3.4 Να χρησιμοποιεί τα προγράμματα σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχει θέσει ο ανάδοχος και σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης και τεκμηρίωσης των μηχανογραφικών εφαρμογών. 3.5 Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία των Κεντρικών Εξυπηρετητών (Servers), για περιπτώσεις διακοπής ή πτώση τάσης του ρεύματος μέσω των απαραίτητων Μονάδων Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS). 3.6 Στις ως άνω περιπτώσεις προβλήματος ή δυσλειτουργίας του Λογισμικού Εφαρμογών (χωρίς παρέμβαση ή ευθύνη του Αναδόχου), το κόστος αποκατάστασης των όποιων προκληθεισών ζημιών/δυσλειτουργίας, βαρύνει αποκλειστικά τον Εργοδότη, και δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση. 4. Η αμοιβή του Αναδόχου για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι: 4.1 Μηνιαία αποζημίωση τρεις χιλιάδες και διακόσια πενήντα ευρώ (3.250,00 ) πλέον Φ.Π.Α 23% ήτοι ήτοι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά και πενήντα λεπτά (3.997,50 ). Συνολική δαπάνη για ένα έτος τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (39.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α 23% (8.970,00 ) ήτοι σαράντα εφτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (47.970,00 ). Στο παραπάνω αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν για παροχή υπηρεσιών εκτός Ε.Π.Π. με παρακράτηση φόρου 8%, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη. Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση δύο παραστατικών ως εξής: για την περίοδο από 02/07/2014 έως 31/12/2014 ένα παραστατικό των ,00 και από 01/01/2015 έως 01/07/2015 ένα παραστατικό των , Σε περίπτωση μετάβασης προγραμματιστών της OR-CO στην Έδρα του Εργοδότη, εκτός της περίπτωσης 2.12, θα υπάρχει επί πλέον χρέωση που θα υπολογίζεται απολογιστικά με βάση τις ώρες απασχόλησης στην Έδρα του Εργοδότη και ωριαία αποζημίωση εβδομήντα ένα ευρώ (71,00 ). Μέσα στην τιμή της ωριαίας αποζημίωσης συνυπολογίζονται και όλα τα έξοδα εκτός έδρας (οδοιπορικά, διαμονής κ.λ.π.). Στο παραπάνω αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν για παροχή υπηρεσιών εκτός Ε.Π.Π. με παρακράτηση φόρου 8%, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη 4.3 Για τις υπηρεσίες της παραγράφου 4.2 εκδίδεται τιμολόγιο μέσα στον επόμενο μήνα ή την αρχή του επόμενου τριμήνου. 5. Η τηλεφωνική επικοινωνία Αναδόχου - Εργοδότη θα βαρύνει τον Εργοδότη και οι κλήσεις για ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 6

7 υποστήριξη θα γίνονται στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-16:00). 6. Η σύμβαση αυτή θα ισχύει για ένα (1) έτος δηλαδή από την 02/07/2014 έως και 01/07/ Η σύμβαση αυτή δύναται να λήξει προ της 01/07/2015 κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης 30 ημερών τουλάχιστον της αναθέτουσας αρχής, εφόσον συντρέχει έστω μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α.) θα λειτουργεί εν πλήρη παραγωγικότητα το πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται από το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.ΥΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και ότι θα καλύπτονται πλήρως από αυτό οι εφαρμογές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α). Β.) θα υπογραφεί νέα, διαφορετική σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, κατόπιν κοινής συμφωνίας αυτών. 8. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διένεξης τυχόν ανακύψει κατά την εφαρμογή της ορίζονται τα Δικαστήρια Σπάρτης. 9. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΘ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το μηνιαίο κόστος υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος HOSPITAL Enterprise Edition σε, ανά Εφαρμογή. Στις αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν για παροχή υπηρεσιών εκτός Ε.Π.Π. με παρακράτηση φόρου 8%, πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη. 1 Οικονομικό Υποσύστημα που περιλαμβάνει : Τιμή σε 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Λογιστική Δημοσίου, Γενική 500,00 Λογιστική, Αν. Λογιστική,) 1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 250,00 Αποθ. Αναλώσιμων Ειδών Αποθ. Μη Αναλώσιμων Ειδών Παραγγελίες 1.3 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 250,00 2 Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών που περιλαμβάνει : 2.1 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 250, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΙΩΝ 250, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 180, ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 180, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ) 400, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ (με παρακολούθηση της Διαχείρισης Τροφίμων) 140, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (IT-UNIT / CLINIC STORE) 200,00 3 Υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων που περιλαμβάνει : 3.1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 400, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 600,00 4 Υποσύστημα Διοίκησης που περιλαμβάνει : 4.1 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Δ. 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.750,00 Έκπτωση 500,00 Τελικό Σύνολο μετά την έκπτωση 3.250,00 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΘ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 8

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ.

ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. ΑΡΙΘ. 21/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ. Στην Αθήνα σήμερα 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα